KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING"

Transkript

1 KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING Katalog 2015

2

3 INDHOLD DATADREVET ADMINISTRATION 3 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING 4 Mellemkommunale sager 5 Foranalyse 6 Førtidspension 7 Juridisk Tunge Sager 8 Moms 9 Regres 10 Indkøb 11 Udligning og generelle tilskud 12 BBR - Almennyttige boliger 13 Betalingskommunefolketal 14 DRIFTSOPTIMERING 15 MARC 16 MOX 17 MOX Vandindberetning 18 AAP 19 Data Delivery 20 OIS-data 21 Indkøb 22 Spend- og Complianceanalyser 23 Dataudtræk 24 DIOS 25 KONSULENTYDELSER 26 Juridiske ydelser 27 Juridisk undervisning 28 Juridiske specialanalyser 29 Udligning 30 Budgetvalgsrapport 31 Driftsoptimerende workshops 32 KONTAKT 33 KOMMUNALE SAMARBEJDSPARTNERE 34 2

4 DATADREVET ADMINISTRATION Realiser kommunens datapotentiale Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og i særdeleshed for de danske kommuner. rnes høje digitaliseringsgrad genererer enorme datamængder gemt i et utal af fagsystemer og databaser - mange af dem designet med udgangspunkt i hvert sit specifikke formål uden skelen til hinanden eller den digitale infrastruktur, de tilsammen udgør. Det er en udfordring, men også en unik mulighed i form af et stort uudnyttet datapotentiale. Dataproces hjælper kommunerne med at realisere dette potentiale. Dataproces arbejder overordnet for et smartere samfund, hvor beslutninger grundes i data, og hvor en smidig digital sagsbehandling understøtter en offentlig sektor i verdensklasse. For den enkelte kommune indebærer realiseringen af visionen en frigivelse af ressourcer gennem automatisering og en sammenhængende digital infrastruktur. Med dette mål for øje udvikler og leverer Dataproces løsninger, der optimerer kommunens økonomi og administration. Dels gennem Big Data-analyser og -løsninger, dels gennem konsulentydelser. I dette katalog præsenteres de produkter, Dataproces tilbyder kommunerne medio Præsentationen sker med udgangspunkt i de tre produktkategorier, der tilsammen tegner Dataproces portefølje: Digital Indtægtsoptimering Big Data-analyser til optimering af kommunens økonomi via datavalidering på tværs af systemer. Driftsoptimering Big Data-løsninger til optimering af kommunens digitale infrastruktur og arbejdsgange. Konsulentydelser Videns- og kompetencedeling målrettet kommunens situation og ønsker. Kataloget beskriver i korte træk de enkelte produkters formål, form og faktureringsprincip, mens implementeringen altid tilrettelægges i dialog med kommunen. Dataproces lægger vægt på den enkelte kommunes ønsker og behov som forudsætning for et konstruktivt og udbytterigt samarbejde kendetegnet ved gennemsigtighed, pålidelighed og professionalisme. Kontakt Dataproces for yderligere information. Lovgivningen er blevet så teknisk og kompliceret, at almindelig mandskabskraft ikke længere kan gøre det alene. Dem her (Dataproces) er så professionelle, og har udviklet så stærke programmer, at de kan undersøge områderne til en langt mindre pris, end vi (kommunen) selv kan. H.C. Maarup Tidl. Borgmester Mariagerfjord

5 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING Optimer kommunens økonomi med Digital Indtægtsoptimering Digital Indtægtsoptimering betegner en unik form for Big Data-analyse målrettet kommunens digitalt administrerede økonomi. Ved Digital Indtægtsoptimering analyseres og kvalificeres data - uagtet mængde og homogenitet - på tværs af systemer via analysemodeller. Formålet er at realisere kommunens uudnyttede datapotentiale. Hver analysemodel danner grundlag for en selvstændig Big Data-analyse, specialudviklet til at indfange en bestemt juridisk, datamæssig og/eller økonomisk afvigelse. Herved udpeges de sager, der potentielt repræsenterer en u - realiseret indtægt eller uretmæssig udgift. I respekt for virkelighedens kompleksitet indebærer Digital Indtægtsoptimering altid en manuel, fagprofessionel vurdering af alle modelidentificerede sager. Vurderingen hviler på et indgående førstehåndskendskab til juraen, fagsystemerne og det domæne, analysemodellen er udviklet til at optimere på. For den enkelte kommune resulterer Digital Indtægtsoptimering i en veldokumenteret liste over identificerede indtægtsmuligheder og/eller uretmæssige udgifter. Når listen er overleveret til kommunen og denne har truffet en afgørelse, kan kommunen vælge at lade Dataproces assistere i en eventuel videre proces. Digital Indtægtsoptimering er relevant på mange områder, også der, hvor kommunen allerede fører revision og controlling. Dataproces udvikler løbende nye analysemodeller - gerne på foranledning af konkrete henvendelser. Ved behov for yderligere information, kontakt os. Jeg har længe efterspurgt en form for kommunal Big Data-analyse, så vi kan indfri det potentiale, der følger de forgangne års digitalisering. Digital Indtægtsoptimering gør netop dette, og Dataproces bestrider metoden professionelt og pålideligt, med stor Jens Davidsen Stabschef, for Økonomi, Personale og IT Brønderslev forståelse for kommunal økonomi og administration. Med andre ord: De har leveret varen. Digital Indtægtsoptimering 4

6 Mellemkommunale sager Optimer mellemkommunale refusioner og betalinger Betaler I mere, end I er forpligtet til? Det mellemkommunale område rummer mange fejlkilder som følge af kompleks lovgivning og de anvendte fagsystemer. Dataproces tilbyder en vifte af Big Data-analyser specialudviklet til at imødegå de juridiske og administrationstekniske faldgruber, der udfordrer forvaltningen på det mellemkommunale område. Analysemodellerne sikrer en systematisk gennemgang af data på tværs af fagsystemer og databaser. Formålet er, at: n kun betaler for de borgere, den rettelig er betalingskommune for n får hentet korrekt refusion på alle refusionsbærende udgifter n ikke afholder udgifter, der burde være afvist I følgende beskrives tre produkter, hvorved Dataproces analyserer data til fordel for retmæssig optimering af mellemkommunale refusioner og betalinger: Foranalyse Førtidspension Juridisk Tunge Sager

7 Foranalyse En indledende og udbytterig analyse For Digital Indtægtsoptimering af kommunens mellemkommunale refusioner og betalinger er første skridt en Foranalyse. Dataproces Foranalyse hviler på en analysemodel, der udpeger indikatorer på manglende eller mangelfulde krav i forhold til refusionsbærende udgiftstyper som: Kontanthjælp Anbringelser Hjælpemidler Boligstøtte Foranalysen resulterer i en modelgenereret liste af sager, som gennemgås og vurderes af Dataproces jurister. Herefter aflevereres en beskrivelse af alle fundne sager, hvor de mellemkommunale refusioner kan optimeres. Beskrivelsen indeholder information, der dokumenterer og underbygger hver enkelt sag. På kommunens anmodning udarbejder Dataproces jurister også skrivelser, og sørger for den videre kommunikation omkring sagerne. Skulle Dataproces i forbindelse med Foranalysen støde på juridiske sager, der med størst sandsynlighed kommer for Ankestyrelsen, tilbyder Dataproces at føre disse sager for kommunen, jf. Juridisk Tunge Sager. Dataproces udfører Foranalysen selvstændigt og decentralt frem til sagslistens aflevering. n behøver blot at bidrage med system- og dataadgange. Efter kommunens afgørelse kan de anviste merindtægter realiseres, og Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Dataproces Foranalyse honoreres ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 6

8 Førtidspension Optimer økonomien på førtidspensionsområdet Ved Digital Indtægtsoptimering af mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet tilbyder Dataproces to analyser. Analyserne er udviklet gennem nærstudier af pensionssystemets iboende fejlmekanismer, og baserer sig på hver sin analysemodel designet med udgangspunkt i henholdsvis Institutions- og 6-årsreglen, jf. nedenstående. Med disse specialudviklede modeller finder Dataproces de førtidspensionssager, hvor data indikerer et manglende eller mangelfuldt refusionskrav. Der foretages efterfølgende en individuel, juridisk vurdering af alle identificerede sager, hvorefter der udfærdiges fyldestgørende notater på alle endeligt verificerede sager. Begge førtidspensionsanalyser udføres hos Dataproces med reference til en udvalgt kontaktperson i kommunen. Analyserne indledes ved tildeling af data- og systemadgange, og afleveres som komplette sagsfremstillinger. Efter kommunens afgørelse kan de anviste indtægter realiseres. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. De to førtidspensionsanalyser udføres efter hver sin kontrakt og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Institutionsreglen Betalingskommunen skal afholde udgifterne til borgerens førtidspension indtil borgeren fraflytter institutionsadressen jf. Retssikkerhedslovens 9c, stk. 1. Institutionsreglen er dog ofte i konkurrence med den 6-årige refusionspligt i de situationer, hvor borgere får ophold på institution i anden kommune inden for seks år fra tilkendelsestidspunktet. 6-årsreglen udskydes i de situationer, hvor tilkendelseskommunen er medvirkende til borgerens institutionsophold 6-årsreglen 6-årsreglen gælder alle førtidspensioner tilkendt efter d og pålægger tilkendelseskommunen en refusionspligt i op til seks år fra tilkendelsestidspunktet jf. Retssikkerhedslovens 9c stk. 7. Refusionen ydes i op til seks år til den efterfølgende opholdskommune, som førtidspensionisten flytter til. Administrationen af 6-årsreglen kompliceres yderligere af konkurrerende refusionsbestemmelser, jf. Retssikkerhedsloven 9c stk.7, pkt. 2, der udskyder retten til refusion efter 6-årsreglen Som afdeling er vi optaget af at have en effektiv indsats og ikke betale for mere, end det vi skal det gælder også på førtidspensionsområdet. Vi har i den forbindelse samarbejdet med Dataproces og været yderst tilfredse med den professionelle tilgang og deres Lauge Clemmensen Tidl. Stabsleder, Job og Borgerservice Silkeborg grundige arbejde. Det har sparet os for betydelige summer og samtidig inspireret os til at kigge vores arbejdsgange igennem.

9 Juridisk Tunge Sager Overlad de tunge og tidskrævende sager til Dataproces At føre juridisk tunge mellemkommunale sager er ofte en ressourcekrævende og omkostningstung proces. Dataproces gør det muligt for kommunerne at føre disse sager uden økonomisk risiko via Juridisk Tunge Sager. Juridisk Tunge Sager betegner et samarbejde, hvor Dataproces tilbyder kommunen kompetencer og kapacitet til at føre juridisk tunge mellemkommunale sager mod en andel af den gevinst, der herved udløses til kommunen. Samarbejdet omhandler sager, der indeholder et vanskeligt juridisk eller bevismæssigt tema. Herunder sager, der vurderes at komme for Ankestyrelsen eller som på anden vis forventes at trække i langdrag. n overdrager disse sager til Dataproces, som foretager en individuel juridisk gennemgang og vurdering. Dataproces udarbejder herefter et fyldestgørende notat på alle overdragede sager. Notatet lægges til grund for en efterfølgende dialog med kommunen om, hvilke sager kommunen ønsker genoptaget eller ført af Dataproces. Dataproces fører de af kommunen udvalgte sager i tæt dialog med kommunen, og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 8

10 Moms Optimer kommunens momsrefusion I kommunen overstiger antallet af posteringer det menneskeligt overkommelige med et antal på flere hundrede tusinde. For at optimere kommunens momsrefusion tilbyder Dataproces en Momsanalyse. Når kommunen modtager en elektronisk faktura, har leverandøren bestemt, om regningen indeholder moms eller ej. Leverandørens momsanvisning er afgørende for, hvilke konteringsdimensioner regningen påføres af kommunens fakturabehandlere. Påføres regningen forkerte konteringsdimensioner på en ikke-momsbærende konto, afløftes der ikke moms. Dataproces Momsanalyse er udviklet i tæt samarbejde mellem Dataproces momseksperter og programmører, og hviler på en analysemodel, der gør det muligt at analysere på samtlige posteringer med krydstjek af tilknyttede bilag. Analysemodellen finder og lister de tilfælde med forkert påførte konteringsdimensioner. Analysen foretages på hovedkonti 0 samt 2-6 inklusive positivlisten, og bygger på samkørsel af to selvstændige datasæt fra samme regnskabsår. Den modelgenererede liste over potentielt fejlkonterede posteringer gennemgås manuelt af Dataproces momseksperter, inden kommunen modtager en endelig liste over fakturaer og posteringer med ukorrekt momsafløftning. Momsanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange, og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Ove Weller Nielsen Økonomi og HR chef Lemvig Vi er altid meget omhyggelige med konteringen af moms og den efterfølgende revision. Så meget desto mere imponerende er det positive resultat af Dataproces momsprojekt.

11 Regres Optimer kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres Det hænder, at kommunen ikke får hentet regres på sygedagpenge i det omfang, den har ret til. Til optimering af kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres, tilbyder Dataproces en Regresanalyse. n kan hente regres på sygedagpenge, når der består et erstatningsansvar og der er årsagssammenhæng mellem det ansvarspådragende forhold og sygemeldingen i den periode, der er betalt sygedagpenge for. Ved Dataproces Regresanalyse findes borgere, som har været udsat for en ulykke med en involverende skadevolder, som kan holdes erstatningsansvarlig - også selvom dennes forsikringsselskab ikke har overholdt sin anmeldelsespligt. Regresanalysen bygger på en analysemodel, der identificerer sager, hvor kommunen potentielt overser et retmæssigt regreskrav. Dataproces juridiske team gennemgår alle identificerede sager for udbetalinger, som ikke er forældede i forhold til reglerne om regres. Herefter udarbejdes en samlet liste med de sager, hvor kommunen endnu ikke har hentet eller er i færd med at hente regressummen hjem. Denne liste, inklusive fyldestgørende notater på alle verificerede sager, afleveres til kommunen. Efter kommunens afgørelse, kan eventuelle regreskrav forfølges. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Regresanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 10

12 Indkøb Fakturakontrol For at undgå, at kommunen betaler mere end aftalt, tilbyder Dataproces en Indkøbsanalyse. Denne indkøbsanalyse indbefatter en automatiseret gennemgang af fakturaer relateret til indkøb på og uden for aftale. Det betyder, at Dataproces indkøbsanalyse er relevant for kommunen uagtet hidtidige indsatser på området. Indkøbsanalysen udbedrer uretmæssige udgifter på indkøbsområdet med afsæt i en analysemodel, der som standard kontrollerer for: Prisdifferencer Ikke aftalte gebyrer Ikke aftalt fragt Dataproces Indkøbsanalyse giver kommunen et detaljeret overblik over, om varer på aftale er korrekt faktureret. For at udføre analysen, må kommunen bistå Dataproces med data- og systemadgange inklusive adgange til fakturadata, aftalevilkår og listepriser. Herefter udtrækker Dataproces selv de relevante data. Listepriser er de forhandlede priser og prisreguleringer jf. udbuddet. Ved resultatets aflevering og godkendelse kan kommunen vælge at lade Dataproces forfølge eventuelle efterkrav uden meromkostninger. Analysen udføres hos Dataproces og honoreres efter no cure - no pay -princippet.

13 Udligning og generelle tilskud Opnå retmæssig merudligning via professionel rådgivning og specialanalyser Det kommunale udligningssystem er baseret på data. Såfremt kommunens datagrundlag ikke er opdateret eller på anden vis mangelfuldt, risikerer kommunen at blive udlignet i et mindre omfang, end den er berettiget til. For at understøtte kommunens overblik, indsigt og kompetencer i forhold til udligningssystemet, tilbyder Dataproces forskellige løsninger. Løsningerne tager udgangspunkt i modellen KIUM (Kommunal Indtægts- og Udligningsmodel). KIUM er baseret på studier af de enkelte udligningskriterier og deres indbyrdes dynamiske sammenhænge. Det betyder, at KIUM er et meget kvalificeret værktøj til behandlingen af udligningsspørgsmål. I følgende beskrives to af de ydelser, hvorved Dataproces analyserer og validerer data til fordel for en retmæssig optimering af kommunens udligning: BBR - Almennyttige boliger Betalingskommunefolketal Digital Indtægtsoptimering 12

14 BBR - Almennyttige boliger Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Data fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) benyttes som grundlag for udligningsberegningerne. Med indsigt og kompetencer i databerigtigelse og det kommunale udligningssystem, finder og retter Dataproces via analysen BBR - Almennyttige boliger fejlregistreringer i BBR med henblik på at optimere den kommunale udligning. Analysen omhandler det socioøkonomiske kriterium: Familier i bestemte boligtyper, og fokuserer på registrering af almennyttige boliger. Dette område er erfaringsmæssigt fejlregistreret i BBR, hvilket er problematisk, da udmålingen af kriteriet beror på oplysninger i BBR. Dataproces undersøger og berigtiger kommunens registreringer omhandlende almennyttige boliger i forhold til den kommunale udligning. Analysen indebærer også en generel berigtigelse af kommunens BBR-oplysninger. Med indsigt i kommunal udligning og GIS-systemer sammenfletter Dataproces analytikere forskelligartede datakilder og identificerer herved diverse fejlregistreringer. Selvom BBR erfaringsmæssigt er fejlbehæftet og mangelfuldt, er registret en central datakilde, såvel i det kommunale udligningssystem som i andre kommunaløkonomiske sammenhænge. Værdien af et berigtiget BBR-grundlag begrænses derfor ikke kun til den kommunale udligning. Analysen udføres hos Dataproces efter tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved aflevering efter no cure - no pay -princippet.

15 Betalingskommunefolketal Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Ved den kommunale udligning betyder betalingskommunefolketallet meget for kommunens udgiftsbehov og derved også for kommunens samlede udligning. Hvor stort et udgiftsbehov hver enkel person medfører kommunen, afhænger af de socioøkonomiske og demografiske værdier. Dataproces tilbyder en analyse af betalingskommunefolketallet med henblik på at opgøre udgiftsbehovet retmæssigt og optimalt i forhold til kommunens udligning. Analysen Betalingskommunefolketal beror på CPR-berigtigelser med fokus på, hvilke kriterier den enkelte borger udløser. Hvorvidt et fald eller en stigning i betalingskommunefolketallet er mest hensigtsmæssig for den kommu nale udligning, afhænger af kommunens specifikke situation og udgangspunkt. Dataproces analyserer betalingskommunefolketallet med en kontinuerlig opvejning af den enkelte persons selvstændige økonomiske effekt i forhold til det samlede økonomiske billede. For at gennemføre analysen behøver Dataproces adgang til relevante systemer og databaser. Analysen afleveres som en rapport med fyldestgørende beskrivelser af samtlige rettelser og deres udligningsmæssige konsekvens. Betalingskommunefolketalsanalysen honoreres ved aflevering ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 14

16 DRIFTSOPTIMERING Kvalificer og optimer kommunens digitale administration Til optimering af kommunens digitale administration og infrastruktur tilbyder Dataproces en række løsninger samlet under betegnelsen Driftsoptimering. Driftsoptimering understøtter kommunens udbytte af og sammenhæng i de hundredvis af fagsystemer og databaser, der tilsammen tegner den kommunale digitale infrastruktur. Den kommunale digitale infrastruktur kendetegnes ved mange enkeltstående systemer designet med hvert sit specifikke formål. I praksis vil det sige, at kommunens administrative medarbejdere må tage flere fagsystemer og databaser i anvendelse for at kunne foretage en helstøbt sagsbehandling. Dette er erfaringsmæssigt tids- og ressourcekrævende, og rummer samtidig mange potentielle fejlkilder. Dataproces Driftsoptimering handler om at opbygge ny viden, smartere infrastruktur og mere effektive arbejdsgange. Optimering af den kommunale drift forudsætter teknisk, fagprofessionel og juridisk viden i forhold til alle dele af den administrative værdikæde - fra sagen modtages, oprettes, overføres, beregnes og vurderes, til den journaliseres og arkiveres. Dataproces har i samarbejde med det kommunale embedsværk opbygget og omsat denne viden til en række løsninger fordelt på følgende kategorier: Automatisering af sags- og arbejdsgange Systemintegration Dataintegration- og leverance Specialudviklede IT-systemer Ledelsesinformation Fælles for alle Dataproces driftsoptimerende løsninger er udgangspunktet i data som en primær kilde til viden og udvikling. Med administrationens digitalisering er data blevet det råstof, der gør en fortsat smartere og mere effektiv administrativ drift. Det vil sige en administration, hvor teknologierne sømløst understøtter medarbejderens kerneopgaver, i stedet for at IT-systemer dikterer medarbejdernes arbejdsgange. Herved øges opgaveløsningens kvalitet og retmæssighed, alt imens der frigives ressourcer. For den kommunale digitale administration er mulighederne for driftsoptimering mange, og Dataproces udvikler hele tiden flere og nye løsninger. I det følgende præsenteres de driftsoptimerende løsninger, Dataproces tilbyder kommunen medio Ved behov for yderligere information eller ved forslag og ideer til et udviklingssamarbejde, kontakt os.

17 MARC Driftsoptimer via softwarerobotter Administrative medarbejdere afsætter dagligt tid og ressourcer til at åbne, lukke, indtaste, kopiere, sende og journalisere oplysninger. Der er tale om gentagelsespræget, manuelt arbejde, som er nødvendigt for at udføre kerneopgaver. For at lette og kvalificere de administrative arbejdsgange har Dataproces udviklet administrationsrobotten MARC (Municipal Automatic Robot Caseworker). MARC fungerer på enhver brugerflade, eksempelvis i monopolsystemerne og på Citrix-løsninger. Her kan MARC: Øge gennemførelsestiden af gentaget, manuelt (digitalt) arbejde med op til faktor ti Integrere fagsystemer, der ellers ikke kan integreres Frigøre medarbejdertid til værdiskabende aktiviteter Yde effektiv beslutningsstøtte MARC er opbygget af tre moduler: Præsentation og kontrol, Beslutningsstøtte samt Integration. De tre moduler kan implementeres uafhængigt af hinanden og fungerer fint hver for sig. Tilsammen danner de en robot, der er let og fleksibel at implementere, fordi den tager udgangspunkt i kommunens eksisterende arbejdsgange og systemer. Præsentation og kontrol Præsentation og kontrol-modulet gør det muligt at følge driftsstatus samt kontrollere og danne rapporter. Beslutningsstøttemodulet Beslutningsstøttemodulet anvendes til at præsentere og analysere data, for eksempel som overblik over lignende sager, historik eller komplicerede udregninger. Integrationsmodulet Integrationsmodulet bygger bro mellem systemer og er i stand til at navigere i fagsystemer på samme måde som en bruger. Det giver stor fleksibilitet og bredde i MARC s implementeringsmuligheder. MARC kan stå alene på en enkelt arbejdsgang eller integreres i større, komplekse løsninger i sammenhæng med Dataproces øvrige produkter. MARC opsættes og implementeres af Dataproces i tæt samarbejde med kommunen, og købes som et udviklingsprojekt. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygningen af MARC Beslutningsstøtte Præsentation og kontrol Integration Driftsoptimering 16

18 MOX Spar tid og penge via MOX-systemintegration Isolererede og usammenhængende fagsystemer forårsager sagsgange, hvor medarbejderen må bruge tid på manuelt at registrere og opdatere data på tværs af systemer. Samtidig er det omkostningstungt at løse denne problematik ved at udvikle traditionelle snitflader mellem systemerne. For at minimere omfanget af sådanne rutineprægede arbejdsgange og tage hånd om udfordringen i at skabe systemintegrationer, tilbyder Dataproces i samarbejde med KL MOX (Messages, OIO-standarder, X-change). MOX effektiviserer kommunale sagsgange både kvalitativt og kvantitativt ved at skabe fleksible og robuste integrationer mellem systemer. Udgangspunktet er en løst koblet, hændelsesbaseret arkitektur, der udnytter offentlige standarder og beskedfordeling i overensstemmelse med Den Fælleskommunale Rammearkitektur. Med MOX har systemer kun behov for én snitflade: MOX-agenten. Når først et system har en MOX-agent tilknyttet, er det hurtigt og effektivt at formulere tværgående arbejdsgange. Den enkelte agent oversætter om nødvendigt sit fagsystems data til OIO-standarden, og videreformidler information til en beskedfordeler. Gennem beskedfordeleren abonnerer agenten på hændelser fra andre MOX-forbundne systemer. Ved anvendelse af MOX opnår kommunen: En smartere og mere fleksibel digital infrastruktur Automatisering af arbejdsgange på tværs af systemer At systemer kan trække på hinandens data Nedbringelse af omkostningerne ved automatisering af arbejdsgange MOX er blevet til på initiativ af rnes Arkitekturråd, der koordinerer og understøtter udviklingen af MOX, mens Dataproces producerer de enkelte forbindelser. Dataproces leverer og implementerer MOX i tæt samarbejde og dialog med kommunen. MOX er allerede i drift i flere kommuner, men købes fortsat som et udviklingsprojekt, hvor kommunen deltager med data- og systemadgange, tid og ressourcer. Såfremt der er tale om en ny MOX-forbindelse, skal kommunen endvidere afsætte tid til eventuelle testkørsler. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Eksempel på en MOX-implementering Agent Digital Post ESDH System Agent Beskedfordeler Agent Fagsystem Orkestrator/ regelmotor Agent Agent Fagsystem

19 MOX Vandindberetning Automatiser indberetningsprocessen og minimer sagsgangen fra timer til minutter Til at effektivisere administrationen af kommunens obligatoriske vandforbrugsindberetninger, tilbyder Dataproces MOX Vandindberetning. Med MOX Vandindberetning automatiseres hele sagsbehandlingen - fra indhentning af oplysninger fra brøndejeren til registreringen i GEUS Jupiter-system. Hvert år skal brøndejere (enkeltindvindere), vandværker og ejere af markvandere indberette deres grundvandsforbrug til kommunen. n er ansvarlig for, at indberetningerne kommer rettidigt og for efterfølgende at registrere oplysningerne i Jupiter. MOX Vandindberetning automatiserer hele processen med betydelig nedbringelse af administrativt arbejde og tidsforbrug til følge. Fordele ved MOX Vandindberetning: Gennemsigtig proces, hvor alle relevante oplysninger journaliseres og registreres undervejs Processens hastighed øges markant fra flere timer til få minutter idet de fleste sager kan afgøres automatisk, hvilket frigør medarbejdertid Datakvalitet øges ved, at MOX-forbindelsen arbejder konsistent og korrekt Som løsning fungerer MOX Vandindberetning i princippet ved hjælp af seks systemer: ns eksisterende ESDH-system, GEUS Jupiter-system samt beskedfordeler, regelsystem, brevfletter og blanketløsning. Ved hjælp af en række MOX-agenter etableres en løst koblet integration af systemerne, så de kan let indgå i andre MOX-flows. Tilsvarende sørger MOX-agenterne for, at processen forbliver den samme, uanset om de bagvedliggende systemer udskiftes. Regelsystemet er udviklet af Dataproces til at kunne udføre udregninger, afgøre regler og registrere tid. Alle sager, som kan afgøres til borgerens fordel, bliver automatisk indberettet til Jupiter. Øvrige sager går til manuel behandling. Brevfletteren fletter breve til digital post ud fra kommunens skabeloner og CVR/CPR-data fra ESDH-systemet. Blankeltløsningen er borger- og virksomhedsrettet til indberetning, og varierer alt efter kommunens nuværende opsætning. MOX Vandindberetning er udviklet af Dataproces i samarbejde med Hjørring og KL i overensstemmelse med De Fælleskommunale Rammearkitektur. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af MOX Vandindberetning Online blanketsystem Agent Agent Regel Digital Post Agent Beskedfordeler Agent Brevfletter SBSYS Agent Agent Jupiter Mette Skovmand Miljøingeniør Hjørring MOX-implementeringen på vandforbrug sparer os rigtig meget tid. Før indebar processen tripel-indtastning af oplysninger, men nu kan vi nøjes med den faglige vurdering. Resten er automatiseret. Driftsoptimering 18

20 AAP Få større udbytte af data ved hjælp af Dataproces Advanced Analytics Platform Til at understøtte kommunens eget driftsoptimerende arbejde, tilbyder Dataproces AAP (Advanced Analytics Platform). AAP er et værktøj til Big Data-analyser, og kan også bruges til at skabe forskelligartede services til direkte brug for kommunen. Platformen muliggør udtræk, bearbejdning, berigelse samt visualisering på tværs af heterogene datakilder. Modsat traditionel Business Intelligence kan løsninger baseret på AAP være orienterede mod både det strategiske, taktiske og operationelle plan. Gennem AAP kan kommunen få enkeltstående rapporter baseret på sine data, eventuelt beriget med Dataproces egne datakilder. Platformens modularitet gør den ligeledes egnet som grundlag for egentlige infrastrukturløsninger. AAP giver mulighed for databehandling direkte fra Excel eller via et webinterface. Forinden samles og struktureres data i kuber. Databaserne, hvorfra der flettes, kan skabes ved hjælp af Dataproces teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dataproces tilbyder AAP-løsninger og opsætning i tæt dialog med kommunen. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af AAP Databehandling og visualisering Kube Kube Database Database Database Database MOX MARC

21 Data Delivery Skab værdi med data - uden om betalingsmure Mange kommuner arbejder aktivt med data som optimeringskilde. Til at understøtte dette arbejde, tilbyder Dataproces Data Delivery. ns helt legitime adgang til egne data er ofte begrænset af systemleverandøren, som opbevarer data. Dette resulterer i ekstra udgifter for kommunen og mindre fleksibilitet i forhold til udnyttelse af data. Når systemgrænsefladerne holdes lukket af leverandøren, forhindrer det, at tredjepartsystemer kan tilgå eller udtrække data til eksempelvis enkeltstående analyser. Data Delivery sikrer kommunen en nem, hurtig og pålidelig adgang til egen data uden om systemleverandørens betalingsmure. Data Delivery bygger på Dataproces egne teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dette giver i udgangspunktet tre grundlæggende brugsscenarier for Data Delivery: Scenarie 1 - Dataudtræk Enkeltudtræk af data fra lukkede systemer til anvendelse i egne analyser eller datamigrationer. Scenarie 2 - Tredjepartsystemintegration Permanente løsninger, hvor eksempelvis et tredjepartsystem får adgang til at opdatere eller tilgå kommunens data i et miljø, som ellers er gjort utilgængeligt af leverandøren Scenarie 3 - Berigelse og fletning Datavask, -berigelse og -fletning med data fra andre kilder, for eksempel OIS, så dette leveres samlet i den form og det format, kommunen ønsker. Data Delivery former sig efter kommunens behov, hvad enten der er tale om enkeltstående udtræk eller løsninger rettet mod en permanent optimering af den administrative drift. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, udrulning og pris. Opbygning af Data Delivery Systemejer Dataproces r System 1 Dataejer 1 MARC System 2 System 3 MARC Data Delivery Dataejer 2 System 4 MOX Dataejer 3 Driftsoptimering 20

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

DET OFFENTLIG-PRIVATE SAMSPIL DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING OG DRIFTSOPTIMERING Dataproces 2016

DET OFFENTLIG-PRIVATE SAMSPIL DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING OG DRIFTSOPTIMERING Dataproces 2016 DET OFFENTLIG-PRIVATE SAMSPIL DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING OG DRIFTSOPTIMERING 13-09-2016 Dataproces 2016 VISION Dataproces arbejder for et smartere samfund, hvor beslutninger grundes i data, og hvor en

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

MIN SAG - EFFEKTIV AKTINDSIGT UDEN BESVÆR!

MIN SAG - EFFEKTIV AKTINDSIGT UDEN BESVÆR! MIN SAG - EFFEKTIV AKTINDSIGT UDEN BESVÆR! Hurtigere og lettere sagsbehandling - til gavn for borger og kommune Min Sag er en effektiv digital selvbetjeningsløsning til gavn for både borger og kommune.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Afrapportering 2015 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT

Afrapportering 2015 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2015 Intern kontrol Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2015 Intern kontrol 1. Indledning Formålet med den interne kontrol er, jfr. Regulativ for økonomisk styring, at sikre at vedtagne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. august 2017 En koordineret indsats omkring datadrevne indtægtsoptimeringsprojekter, der følger de generelle principper for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Afrapportering 2016 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT

Afrapportering 2016 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2016 Intern kontrol Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2016 Intern kontrol 1. Indledning Formålet med den interne kontrol er, jfr. Regulativ for økonomisk styring, at sikre at vedtagne

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN

EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER EFFEKTMÅLING AF INITIATIVET SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN EFFEKTMÅLING DREJEBOG FOR KVANTITATIVE MÅLEPUNKTER Udarbejdelsen af denne drejebog Formål Tilgang

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

Optimering af processer

Optimering af processer Optimering af processer Bag om arbejdet i Din Åbne Kommune Borger- og virksomhedssituationer Løsningskoncept Løbende ajourføringer af profil Svar på forespørgsler Baseret på MQ Data og applikationer Stamdata/-registre

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Dataadgang & Serviceplatform

Dataadgang & Serviceplatform Dataadgang & Serviceplatform Projektchef Mahdad Fahimi og Konsulent Michel Sassene Udfordringer ved adgang til data Data findes i forskellige formater og platforme og hos forskellige leverandører (specialiserede

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere