KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING"

Transkript

1 KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING Katalog 2015

2

3 INDHOLD DATADREVET ADMINISTRATION 3 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING 4 Mellemkommunale sager 5 Foranalyse 6 Førtidspension 7 Juridisk Tunge Sager 8 Moms 9 Regres 10 Indkøb 11 Udligning og generelle tilskud 12 BBR - Almennyttige boliger 13 Betalingskommunefolketal 14 DRIFTSOPTIMERING 15 MARC 16 MOX 17 MOX Vandindberetning 18 AAP 19 Data Delivery 20 OIS-data 21 Indkøb 22 Spend- og Complianceanalyser 23 Dataudtræk 24 DIOS 25 KONSULENTYDELSER 26 Juridiske ydelser 27 Juridisk undervisning 28 Juridiske specialanalyser 29 Udligning 30 Budgetvalgsrapport 31 Driftsoptimerende workshops 32 KONTAKT 33 KOMMUNALE SAMARBEJDSPARTNERE 34 2

4 DATADREVET ADMINISTRATION Realiser kommunens datapotentiale Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og i særdeleshed for de danske kommuner. rnes høje digitaliseringsgrad genererer enorme datamængder gemt i et utal af fagsystemer og databaser - mange af dem designet med udgangspunkt i hvert sit specifikke formål uden skelen til hinanden eller den digitale infrastruktur, de tilsammen udgør. Det er en udfordring, men også en unik mulighed i form af et stort uudnyttet datapotentiale. Dataproces hjælper kommunerne med at realisere dette potentiale. Dataproces arbejder overordnet for et smartere samfund, hvor beslutninger grundes i data, og hvor en smidig digital sagsbehandling understøtter en offentlig sektor i verdensklasse. For den enkelte kommune indebærer realiseringen af visionen en frigivelse af ressourcer gennem automatisering og en sammenhængende digital infrastruktur. Med dette mål for øje udvikler og leverer Dataproces løsninger, der optimerer kommunens økonomi og administration. Dels gennem Big Data-analyser og -løsninger, dels gennem konsulentydelser. I dette katalog præsenteres de produkter, Dataproces tilbyder kommunerne medio Præsentationen sker med udgangspunkt i de tre produktkategorier, der tilsammen tegner Dataproces portefølje: Digital Indtægtsoptimering Big Data-analyser til optimering af kommunens økonomi via datavalidering på tværs af systemer. Driftsoptimering Big Data-løsninger til optimering af kommunens digitale infrastruktur og arbejdsgange. Konsulentydelser Videns- og kompetencedeling målrettet kommunens situation og ønsker. Kataloget beskriver i korte træk de enkelte produkters formål, form og faktureringsprincip, mens implementeringen altid tilrettelægges i dialog med kommunen. Dataproces lægger vægt på den enkelte kommunes ønsker og behov som forudsætning for et konstruktivt og udbytterigt samarbejde kendetegnet ved gennemsigtighed, pålidelighed og professionalisme. Kontakt Dataproces for yderligere information. Lovgivningen er blevet så teknisk og kompliceret, at almindelig mandskabskraft ikke længere kan gøre det alene. Dem her (Dataproces) er så professionelle, og har udviklet så stærke programmer, at de kan undersøge områderne til en langt mindre pris, end vi (kommunen) selv kan. H.C. Maarup Tidl. Borgmester Mariagerfjord

5 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING Optimer kommunens økonomi med Digital Indtægtsoptimering Digital Indtægtsoptimering betegner en unik form for Big Data-analyse målrettet kommunens digitalt administrerede økonomi. Ved Digital Indtægtsoptimering analyseres og kvalificeres data - uagtet mængde og homogenitet - på tværs af systemer via analysemodeller. Formålet er at realisere kommunens uudnyttede datapotentiale. Hver analysemodel danner grundlag for en selvstændig Big Data-analyse, specialudviklet til at indfange en bestemt juridisk, datamæssig og/eller økonomisk afvigelse. Herved udpeges de sager, der potentielt repræsenterer en u - realiseret indtægt eller uretmæssig udgift. I respekt for virkelighedens kompleksitet indebærer Digital Indtægtsoptimering altid en manuel, fagprofessionel vurdering af alle modelidentificerede sager. Vurderingen hviler på et indgående førstehåndskendskab til juraen, fagsystemerne og det domæne, analysemodellen er udviklet til at optimere på. For den enkelte kommune resulterer Digital Indtægtsoptimering i en veldokumenteret liste over identificerede indtægtsmuligheder og/eller uretmæssige udgifter. Når listen er overleveret til kommunen og denne har truffet en afgørelse, kan kommunen vælge at lade Dataproces assistere i en eventuel videre proces. Digital Indtægtsoptimering er relevant på mange områder, også der, hvor kommunen allerede fører revision og controlling. Dataproces udvikler løbende nye analysemodeller - gerne på foranledning af konkrete henvendelser. Ved behov for yderligere information, kontakt os. Jeg har længe efterspurgt en form for kommunal Big Data-analyse, så vi kan indfri det potentiale, der følger de forgangne års digitalisering. Digital Indtægtsoptimering gør netop dette, og Dataproces bestrider metoden professionelt og pålideligt, med stor Jens Davidsen Stabschef, for Økonomi, Personale og IT Brønderslev forståelse for kommunal økonomi og administration. Med andre ord: De har leveret varen. Digital Indtægtsoptimering 4

6 Mellemkommunale sager Optimer mellemkommunale refusioner og betalinger Betaler I mere, end I er forpligtet til? Det mellemkommunale område rummer mange fejlkilder som følge af kompleks lovgivning og de anvendte fagsystemer. Dataproces tilbyder en vifte af Big Data-analyser specialudviklet til at imødegå de juridiske og administrationstekniske faldgruber, der udfordrer forvaltningen på det mellemkommunale område. Analysemodellerne sikrer en systematisk gennemgang af data på tværs af fagsystemer og databaser. Formålet er, at: n kun betaler for de borgere, den rettelig er betalingskommune for n får hentet korrekt refusion på alle refusionsbærende udgifter n ikke afholder udgifter, der burde være afvist I følgende beskrives tre produkter, hvorved Dataproces analyserer data til fordel for retmæssig optimering af mellemkommunale refusioner og betalinger: Foranalyse Førtidspension Juridisk Tunge Sager

7 Foranalyse En indledende og udbytterig analyse For Digital Indtægtsoptimering af kommunens mellemkommunale refusioner og betalinger er første skridt en Foranalyse. Dataproces Foranalyse hviler på en analysemodel, der udpeger indikatorer på manglende eller mangelfulde krav i forhold til refusionsbærende udgiftstyper som: Kontanthjælp Anbringelser Hjælpemidler Boligstøtte Foranalysen resulterer i en modelgenereret liste af sager, som gennemgås og vurderes af Dataproces jurister. Herefter aflevereres en beskrivelse af alle fundne sager, hvor de mellemkommunale refusioner kan optimeres. Beskrivelsen indeholder information, der dokumenterer og underbygger hver enkelt sag. På kommunens anmodning udarbejder Dataproces jurister også skrivelser, og sørger for den videre kommunikation omkring sagerne. Skulle Dataproces i forbindelse med Foranalysen støde på juridiske sager, der med størst sandsynlighed kommer for Ankestyrelsen, tilbyder Dataproces at føre disse sager for kommunen, jf. Juridisk Tunge Sager. Dataproces udfører Foranalysen selvstændigt og decentralt frem til sagslistens aflevering. n behøver blot at bidrage med system- og dataadgange. Efter kommunens afgørelse kan de anviste merindtægter realiseres, og Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Dataproces Foranalyse honoreres ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 6

8 Førtidspension Optimer økonomien på førtidspensionsområdet Ved Digital Indtægtsoptimering af mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet tilbyder Dataproces to analyser. Analyserne er udviklet gennem nærstudier af pensionssystemets iboende fejlmekanismer, og baserer sig på hver sin analysemodel designet med udgangspunkt i henholdsvis Institutions- og 6-årsreglen, jf. nedenstående. Med disse specialudviklede modeller finder Dataproces de førtidspensionssager, hvor data indikerer et manglende eller mangelfuldt refusionskrav. Der foretages efterfølgende en individuel, juridisk vurdering af alle identificerede sager, hvorefter der udfærdiges fyldestgørende notater på alle endeligt verificerede sager. Begge førtidspensionsanalyser udføres hos Dataproces med reference til en udvalgt kontaktperson i kommunen. Analyserne indledes ved tildeling af data- og systemadgange, og afleveres som komplette sagsfremstillinger. Efter kommunens afgørelse kan de anviste indtægter realiseres. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. De to førtidspensionsanalyser udføres efter hver sin kontrakt og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Institutionsreglen Betalingskommunen skal afholde udgifterne til borgerens førtidspension indtil borgeren fraflytter institutionsadressen jf. Retssikkerhedslovens 9c, stk. 1. Institutionsreglen er dog ofte i konkurrence med den 6-årige refusionspligt i de situationer, hvor borgere får ophold på institution i anden kommune inden for seks år fra tilkendelsestidspunktet. 6-årsreglen udskydes i de situationer, hvor tilkendelseskommunen er medvirkende til borgerens institutionsophold 6-årsreglen 6-årsreglen gælder alle førtidspensioner tilkendt efter d og pålægger tilkendelseskommunen en refusionspligt i op til seks år fra tilkendelsestidspunktet jf. Retssikkerhedslovens 9c stk. 7. Refusionen ydes i op til seks år til den efterfølgende opholdskommune, som førtidspensionisten flytter til. Administrationen af 6-årsreglen kompliceres yderligere af konkurrerende refusionsbestemmelser, jf. Retssikkerhedsloven 9c stk.7, pkt. 2, der udskyder retten til refusion efter 6-årsreglen Som afdeling er vi optaget af at have en effektiv indsats og ikke betale for mere, end det vi skal det gælder også på førtidspensionsområdet. Vi har i den forbindelse samarbejdet med Dataproces og været yderst tilfredse med den professionelle tilgang og deres Lauge Clemmensen Tidl. Stabsleder, Job og Borgerservice Silkeborg grundige arbejde. Det har sparet os for betydelige summer og samtidig inspireret os til at kigge vores arbejdsgange igennem.

9 Juridisk Tunge Sager Overlad de tunge og tidskrævende sager til Dataproces At føre juridisk tunge mellemkommunale sager er ofte en ressourcekrævende og omkostningstung proces. Dataproces gør det muligt for kommunerne at føre disse sager uden økonomisk risiko via Juridisk Tunge Sager. Juridisk Tunge Sager betegner et samarbejde, hvor Dataproces tilbyder kommunen kompetencer og kapacitet til at føre juridisk tunge mellemkommunale sager mod en andel af den gevinst, der herved udløses til kommunen. Samarbejdet omhandler sager, der indeholder et vanskeligt juridisk eller bevismæssigt tema. Herunder sager, der vurderes at komme for Ankestyrelsen eller som på anden vis forventes at trække i langdrag. n overdrager disse sager til Dataproces, som foretager en individuel juridisk gennemgang og vurdering. Dataproces udarbejder herefter et fyldestgørende notat på alle overdragede sager. Notatet lægges til grund for en efterfølgende dialog med kommunen om, hvilke sager kommunen ønsker genoptaget eller ført af Dataproces. Dataproces fører de af kommunen udvalgte sager i tæt dialog med kommunen, og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 8

10 Moms Optimer kommunens momsrefusion I kommunen overstiger antallet af posteringer det menneskeligt overkommelige med et antal på flere hundrede tusinde. For at optimere kommunens momsrefusion tilbyder Dataproces en Momsanalyse. Når kommunen modtager en elektronisk faktura, har leverandøren bestemt, om regningen indeholder moms eller ej. Leverandørens momsanvisning er afgørende for, hvilke konteringsdimensioner regningen påføres af kommunens fakturabehandlere. Påføres regningen forkerte konteringsdimensioner på en ikke-momsbærende konto, afløftes der ikke moms. Dataproces Momsanalyse er udviklet i tæt samarbejde mellem Dataproces momseksperter og programmører, og hviler på en analysemodel, der gør det muligt at analysere på samtlige posteringer med krydstjek af tilknyttede bilag. Analysemodellen finder og lister de tilfælde med forkert påførte konteringsdimensioner. Analysen foretages på hovedkonti 0 samt 2-6 inklusive positivlisten, og bygger på samkørsel af to selvstændige datasæt fra samme regnskabsår. Den modelgenererede liste over potentielt fejlkonterede posteringer gennemgås manuelt af Dataproces momseksperter, inden kommunen modtager en endelig liste over fakturaer og posteringer med ukorrekt momsafløftning. Momsanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange, og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Ove Weller Nielsen Økonomi og HR chef Lemvig Vi er altid meget omhyggelige med konteringen af moms og den efterfølgende revision. Så meget desto mere imponerende er det positive resultat af Dataproces momsprojekt.

11 Regres Optimer kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres Det hænder, at kommunen ikke får hentet regres på sygedagpenge i det omfang, den har ret til. Til optimering af kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres, tilbyder Dataproces en Regresanalyse. n kan hente regres på sygedagpenge, når der består et erstatningsansvar og der er årsagssammenhæng mellem det ansvarspådragende forhold og sygemeldingen i den periode, der er betalt sygedagpenge for. Ved Dataproces Regresanalyse findes borgere, som har været udsat for en ulykke med en involverende skadevolder, som kan holdes erstatningsansvarlig - også selvom dennes forsikringsselskab ikke har overholdt sin anmeldelsespligt. Regresanalysen bygger på en analysemodel, der identificerer sager, hvor kommunen potentielt overser et retmæssigt regreskrav. Dataproces juridiske team gennemgår alle identificerede sager for udbetalinger, som ikke er forældede i forhold til reglerne om regres. Herefter udarbejdes en samlet liste med de sager, hvor kommunen endnu ikke har hentet eller er i færd med at hente regressummen hjem. Denne liste, inklusive fyldestgørende notater på alle verificerede sager, afleveres til kommunen. Efter kommunens afgørelse, kan eventuelle regreskrav forfølges. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Regresanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 10

12 Indkøb Fakturakontrol For at undgå, at kommunen betaler mere end aftalt, tilbyder Dataproces en Indkøbsanalyse. Denne indkøbsanalyse indbefatter en automatiseret gennemgang af fakturaer relateret til indkøb på og uden for aftale. Det betyder, at Dataproces indkøbsanalyse er relevant for kommunen uagtet hidtidige indsatser på området. Indkøbsanalysen udbedrer uretmæssige udgifter på indkøbsområdet med afsæt i en analysemodel, der som standard kontrollerer for: Prisdifferencer Ikke aftalte gebyrer Ikke aftalt fragt Dataproces Indkøbsanalyse giver kommunen et detaljeret overblik over, om varer på aftale er korrekt faktureret. For at udføre analysen, må kommunen bistå Dataproces med data- og systemadgange inklusive adgange til fakturadata, aftalevilkår og listepriser. Herefter udtrækker Dataproces selv de relevante data. Listepriser er de forhandlede priser og prisreguleringer jf. udbuddet. Ved resultatets aflevering og godkendelse kan kommunen vælge at lade Dataproces forfølge eventuelle efterkrav uden meromkostninger. Analysen udføres hos Dataproces og honoreres efter no cure - no pay -princippet.

13 Udligning og generelle tilskud Opnå retmæssig merudligning via professionel rådgivning og specialanalyser Det kommunale udligningssystem er baseret på data. Såfremt kommunens datagrundlag ikke er opdateret eller på anden vis mangelfuldt, risikerer kommunen at blive udlignet i et mindre omfang, end den er berettiget til. For at understøtte kommunens overblik, indsigt og kompetencer i forhold til udligningssystemet, tilbyder Dataproces forskellige løsninger. Løsningerne tager udgangspunkt i modellen KIUM (Kommunal Indtægts- og Udligningsmodel). KIUM er baseret på studier af de enkelte udligningskriterier og deres indbyrdes dynamiske sammenhænge. Det betyder, at KIUM er et meget kvalificeret værktøj til behandlingen af udligningsspørgsmål. I følgende beskrives to af de ydelser, hvorved Dataproces analyserer og validerer data til fordel for en retmæssig optimering af kommunens udligning: BBR - Almennyttige boliger Betalingskommunefolketal Digital Indtægtsoptimering 12

14 BBR - Almennyttige boliger Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Data fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) benyttes som grundlag for udligningsberegningerne. Med indsigt og kompetencer i databerigtigelse og det kommunale udligningssystem, finder og retter Dataproces via analysen BBR - Almennyttige boliger fejlregistreringer i BBR med henblik på at optimere den kommunale udligning. Analysen omhandler det socioøkonomiske kriterium: Familier i bestemte boligtyper, og fokuserer på registrering af almennyttige boliger. Dette område er erfaringsmæssigt fejlregistreret i BBR, hvilket er problematisk, da udmålingen af kriteriet beror på oplysninger i BBR. Dataproces undersøger og berigtiger kommunens registreringer omhandlende almennyttige boliger i forhold til den kommunale udligning. Analysen indebærer også en generel berigtigelse af kommunens BBR-oplysninger. Med indsigt i kommunal udligning og GIS-systemer sammenfletter Dataproces analytikere forskelligartede datakilder og identificerer herved diverse fejlregistreringer. Selvom BBR erfaringsmæssigt er fejlbehæftet og mangelfuldt, er registret en central datakilde, såvel i det kommunale udligningssystem som i andre kommunaløkonomiske sammenhænge. Værdien af et berigtiget BBR-grundlag begrænses derfor ikke kun til den kommunale udligning. Analysen udføres hos Dataproces efter tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved aflevering efter no cure - no pay -princippet.

15 Betalingskommunefolketal Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Ved den kommunale udligning betyder betalingskommunefolketallet meget for kommunens udgiftsbehov og derved også for kommunens samlede udligning. Hvor stort et udgiftsbehov hver enkel person medfører kommunen, afhænger af de socioøkonomiske og demografiske værdier. Dataproces tilbyder en analyse af betalingskommunefolketallet med henblik på at opgøre udgiftsbehovet retmæssigt og optimalt i forhold til kommunens udligning. Analysen Betalingskommunefolketal beror på CPR-berigtigelser med fokus på, hvilke kriterier den enkelte borger udløser. Hvorvidt et fald eller en stigning i betalingskommunefolketallet er mest hensigtsmæssig for den kommu nale udligning, afhænger af kommunens specifikke situation og udgangspunkt. Dataproces analyserer betalingskommunefolketallet med en kontinuerlig opvejning af den enkelte persons selvstændige økonomiske effekt i forhold til det samlede økonomiske billede. For at gennemføre analysen behøver Dataproces adgang til relevante systemer og databaser. Analysen afleveres som en rapport med fyldestgørende beskrivelser af samtlige rettelser og deres udligningsmæssige konsekvens. Betalingskommunefolketalsanalysen honoreres ved aflevering ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 14

16 DRIFTSOPTIMERING Kvalificer og optimer kommunens digitale administration Til optimering af kommunens digitale administration og infrastruktur tilbyder Dataproces en række løsninger samlet under betegnelsen Driftsoptimering. Driftsoptimering understøtter kommunens udbytte af og sammenhæng i de hundredvis af fagsystemer og databaser, der tilsammen tegner den kommunale digitale infrastruktur. Den kommunale digitale infrastruktur kendetegnes ved mange enkeltstående systemer designet med hvert sit specifikke formål. I praksis vil det sige, at kommunens administrative medarbejdere må tage flere fagsystemer og databaser i anvendelse for at kunne foretage en helstøbt sagsbehandling. Dette er erfaringsmæssigt tids- og ressourcekrævende, og rummer samtidig mange potentielle fejlkilder. Dataproces Driftsoptimering handler om at opbygge ny viden, smartere infrastruktur og mere effektive arbejdsgange. Optimering af den kommunale drift forudsætter teknisk, fagprofessionel og juridisk viden i forhold til alle dele af den administrative værdikæde - fra sagen modtages, oprettes, overføres, beregnes og vurderes, til den journaliseres og arkiveres. Dataproces har i samarbejde med det kommunale embedsværk opbygget og omsat denne viden til en række løsninger fordelt på følgende kategorier: Automatisering af sags- og arbejdsgange Systemintegration Dataintegration- og leverance Specialudviklede IT-systemer Ledelsesinformation Fælles for alle Dataproces driftsoptimerende løsninger er udgangspunktet i data som en primær kilde til viden og udvikling. Med administrationens digitalisering er data blevet det råstof, der gør en fortsat smartere og mere effektiv administrativ drift. Det vil sige en administration, hvor teknologierne sømløst understøtter medarbejderens kerneopgaver, i stedet for at IT-systemer dikterer medarbejdernes arbejdsgange. Herved øges opgaveløsningens kvalitet og retmæssighed, alt imens der frigives ressourcer. For den kommunale digitale administration er mulighederne for driftsoptimering mange, og Dataproces udvikler hele tiden flere og nye løsninger. I det følgende præsenteres de driftsoptimerende løsninger, Dataproces tilbyder kommunen medio Ved behov for yderligere information eller ved forslag og ideer til et udviklingssamarbejde, kontakt os.

17 MARC Driftsoptimer via softwarerobotter Administrative medarbejdere afsætter dagligt tid og ressourcer til at åbne, lukke, indtaste, kopiere, sende og journalisere oplysninger. Der er tale om gentagelsespræget, manuelt arbejde, som er nødvendigt for at udføre kerneopgaver. For at lette og kvalificere de administrative arbejdsgange har Dataproces udviklet administrationsrobotten MARC (Municipal Automatic Robot Caseworker). MARC fungerer på enhver brugerflade, eksempelvis i monopolsystemerne og på Citrix-løsninger. Her kan MARC: Øge gennemførelsestiden af gentaget, manuelt (digitalt) arbejde med op til faktor ti Integrere fagsystemer, der ellers ikke kan integreres Frigøre medarbejdertid til værdiskabende aktiviteter Yde effektiv beslutningsstøtte MARC er opbygget af tre moduler: Præsentation og kontrol, Beslutningsstøtte samt Integration. De tre moduler kan implementeres uafhængigt af hinanden og fungerer fint hver for sig. Tilsammen danner de en robot, der er let og fleksibel at implementere, fordi den tager udgangspunkt i kommunens eksisterende arbejdsgange og systemer. Præsentation og kontrol Præsentation og kontrol-modulet gør det muligt at følge driftsstatus samt kontrollere og danne rapporter. Beslutningsstøttemodulet Beslutningsstøttemodulet anvendes til at præsentere og analysere data, for eksempel som overblik over lignende sager, historik eller komplicerede udregninger. Integrationsmodulet Integrationsmodulet bygger bro mellem systemer og er i stand til at navigere i fagsystemer på samme måde som en bruger. Det giver stor fleksibilitet og bredde i MARC s implementeringsmuligheder. MARC kan stå alene på en enkelt arbejdsgang eller integreres i større, komplekse løsninger i sammenhæng med Dataproces øvrige produkter. MARC opsættes og implementeres af Dataproces i tæt samarbejde med kommunen, og købes som et udviklingsprojekt. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygningen af MARC Beslutningsstøtte Præsentation og kontrol Integration Driftsoptimering 16

18 MOX Spar tid og penge via MOX-systemintegration Isolererede og usammenhængende fagsystemer forårsager sagsgange, hvor medarbejderen må bruge tid på manuelt at registrere og opdatere data på tværs af systemer. Samtidig er det omkostningstungt at løse denne problematik ved at udvikle traditionelle snitflader mellem systemerne. For at minimere omfanget af sådanne rutineprægede arbejdsgange og tage hånd om udfordringen i at skabe systemintegrationer, tilbyder Dataproces i samarbejde med KL MOX (Messages, OIO-standarder, X-change). MOX effektiviserer kommunale sagsgange både kvalitativt og kvantitativt ved at skabe fleksible og robuste integrationer mellem systemer. Udgangspunktet er en løst koblet, hændelsesbaseret arkitektur, der udnytter offentlige standarder og beskedfordeling i overensstemmelse med Den Fælleskommunale Rammearkitektur. Med MOX har systemer kun behov for én snitflade: MOX-agenten. Når først et system har en MOX-agent tilknyttet, er det hurtigt og effektivt at formulere tværgående arbejdsgange. Den enkelte agent oversætter om nødvendigt sit fagsystems data til OIO-standarden, og videreformidler information til en beskedfordeler. Gennem beskedfordeleren abonnerer agenten på hændelser fra andre MOX-forbundne systemer. Ved anvendelse af MOX opnår kommunen: En smartere og mere fleksibel digital infrastruktur Automatisering af arbejdsgange på tværs af systemer At systemer kan trække på hinandens data Nedbringelse af omkostningerne ved automatisering af arbejdsgange MOX er blevet til på initiativ af rnes Arkitekturråd, der koordinerer og understøtter udviklingen af MOX, mens Dataproces producerer de enkelte forbindelser. Dataproces leverer og implementerer MOX i tæt samarbejde og dialog med kommunen. MOX er allerede i drift i flere kommuner, men købes fortsat som et udviklingsprojekt, hvor kommunen deltager med data- og systemadgange, tid og ressourcer. Såfremt der er tale om en ny MOX-forbindelse, skal kommunen endvidere afsætte tid til eventuelle testkørsler. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Eksempel på en MOX-implementering Agent Digital Post ESDH System Agent Beskedfordeler Agent Fagsystem Orkestrator/ regelmotor Agent Agent Fagsystem

19 MOX Vandindberetning Automatiser indberetningsprocessen og minimer sagsgangen fra timer til minutter Til at effektivisere administrationen af kommunens obligatoriske vandforbrugsindberetninger, tilbyder Dataproces MOX Vandindberetning. Med MOX Vandindberetning automatiseres hele sagsbehandlingen - fra indhentning af oplysninger fra brøndejeren til registreringen i GEUS Jupiter-system. Hvert år skal brøndejere (enkeltindvindere), vandværker og ejere af markvandere indberette deres grundvandsforbrug til kommunen. n er ansvarlig for, at indberetningerne kommer rettidigt og for efterfølgende at registrere oplysningerne i Jupiter. MOX Vandindberetning automatiserer hele processen med betydelig nedbringelse af administrativt arbejde og tidsforbrug til følge. Fordele ved MOX Vandindberetning: Gennemsigtig proces, hvor alle relevante oplysninger journaliseres og registreres undervejs Processens hastighed øges markant fra flere timer til få minutter idet de fleste sager kan afgøres automatisk, hvilket frigør medarbejdertid Datakvalitet øges ved, at MOX-forbindelsen arbejder konsistent og korrekt Som løsning fungerer MOX Vandindberetning i princippet ved hjælp af seks systemer: ns eksisterende ESDH-system, GEUS Jupiter-system samt beskedfordeler, regelsystem, brevfletter og blanketløsning. Ved hjælp af en række MOX-agenter etableres en løst koblet integration af systemerne, så de kan let indgå i andre MOX-flows. Tilsvarende sørger MOX-agenterne for, at processen forbliver den samme, uanset om de bagvedliggende systemer udskiftes. Regelsystemet er udviklet af Dataproces til at kunne udføre udregninger, afgøre regler og registrere tid. Alle sager, som kan afgøres til borgerens fordel, bliver automatisk indberettet til Jupiter. Øvrige sager går til manuel behandling. Brevfletteren fletter breve til digital post ud fra kommunens skabeloner og CVR/CPR-data fra ESDH-systemet. Blankeltløsningen er borger- og virksomhedsrettet til indberetning, og varierer alt efter kommunens nuværende opsætning. MOX Vandindberetning er udviklet af Dataproces i samarbejde med Hjørring og KL i overensstemmelse med De Fælleskommunale Rammearkitektur. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af MOX Vandindberetning Online blanketsystem Agent Agent Regel Digital Post Agent Beskedfordeler Agent Brevfletter SBSYS Agent Agent Jupiter Mette Skovmand Miljøingeniør Hjørring MOX-implementeringen på vandforbrug sparer os rigtig meget tid. Før indebar processen tripel-indtastning af oplysninger, men nu kan vi nøjes med den faglige vurdering. Resten er automatiseret. Driftsoptimering 18

20 AAP Få større udbytte af data ved hjælp af Dataproces Advanced Analytics Platform Til at understøtte kommunens eget driftsoptimerende arbejde, tilbyder Dataproces AAP (Advanced Analytics Platform). AAP er et værktøj til Big Data-analyser, og kan også bruges til at skabe forskelligartede services til direkte brug for kommunen. Platformen muliggør udtræk, bearbejdning, berigelse samt visualisering på tværs af heterogene datakilder. Modsat traditionel Business Intelligence kan løsninger baseret på AAP være orienterede mod både det strategiske, taktiske og operationelle plan. Gennem AAP kan kommunen få enkeltstående rapporter baseret på sine data, eventuelt beriget med Dataproces egne datakilder. Platformens modularitet gør den ligeledes egnet som grundlag for egentlige infrastrukturløsninger. AAP giver mulighed for databehandling direkte fra Excel eller via et webinterface. Forinden samles og struktureres data i kuber. Databaserne, hvorfra der flettes, kan skabes ved hjælp af Dataproces teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dataproces tilbyder AAP-løsninger og opsætning i tæt dialog med kommunen. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af AAP Databehandling og visualisering Kube Kube Database Database Database Database MOX MARC

21 Data Delivery Skab værdi med data - uden om betalingsmure Mange kommuner arbejder aktivt med data som optimeringskilde. Til at understøtte dette arbejde, tilbyder Dataproces Data Delivery. ns helt legitime adgang til egne data er ofte begrænset af systemleverandøren, som opbevarer data. Dette resulterer i ekstra udgifter for kommunen og mindre fleksibilitet i forhold til udnyttelse af data. Når systemgrænsefladerne holdes lukket af leverandøren, forhindrer det, at tredjepartsystemer kan tilgå eller udtrække data til eksempelvis enkeltstående analyser. Data Delivery sikrer kommunen en nem, hurtig og pålidelig adgang til egen data uden om systemleverandørens betalingsmure. Data Delivery bygger på Dataproces egne teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dette giver i udgangspunktet tre grundlæggende brugsscenarier for Data Delivery: Scenarie 1 - Dataudtræk Enkeltudtræk af data fra lukkede systemer til anvendelse i egne analyser eller datamigrationer. Scenarie 2 - Tredjepartsystemintegration Permanente løsninger, hvor eksempelvis et tredjepartsystem får adgang til at opdatere eller tilgå kommunens data i et miljø, som ellers er gjort utilgængeligt af leverandøren Scenarie 3 - Berigelse og fletning Datavask, -berigelse og -fletning med data fra andre kilder, for eksempel OIS, så dette leveres samlet i den form og det format, kommunen ønsker. Data Delivery former sig efter kommunens behov, hvad enten der er tale om enkeltstående udtræk eller løsninger rettet mod en permanent optimering af den administrative drift. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, udrulning og pris. Opbygning af Data Delivery Systemejer Dataproces r System 1 Dataejer 1 MARC System 2 System 3 MARC Data Delivery Dataejer 2 System 4 MOX Dataejer 3 Driftsoptimering 20

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere