KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING"

Transkript

1 KOMMUNAL DIGITAL INDTÆGTS- OG DRIFTSOPTIMERING Katalog 2015

2

3 INDHOLD DATADREVET ADMINISTRATION 3 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING 4 Mellemkommunale sager 5 Foranalyse 6 Førtidspension 7 Juridisk Tunge Sager 8 Moms 9 Regres 10 Indkøb 11 Udligning og generelle tilskud 12 BBR - Almennyttige boliger 13 Betalingskommunefolketal 14 DRIFTSOPTIMERING 15 MARC 16 MOX 17 MOX Vandindberetning 18 AAP 19 Data Delivery 20 OIS-data 21 Indkøb 22 Spend- og Complianceanalyser 23 Dataudtræk 24 DIOS 25 KONSULENTYDELSER 26 Juridiske ydelser 27 Juridisk undervisning 28 Juridiske specialanalyser 29 Udligning 30 Budgetvalgsrapport 31 Driftsoptimerende workshops 32 KONTAKT 33 KOMMUNALE SAMARBEJDSPARTNERE 34 2

4 DATADREVET ADMINISTRATION Realiser kommunens datapotentiale Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og i særdeleshed for de danske kommuner. rnes høje digitaliseringsgrad genererer enorme datamængder gemt i et utal af fagsystemer og databaser - mange af dem designet med udgangspunkt i hvert sit specifikke formål uden skelen til hinanden eller den digitale infrastruktur, de tilsammen udgør. Det er en udfordring, men også en unik mulighed i form af et stort uudnyttet datapotentiale. Dataproces hjælper kommunerne med at realisere dette potentiale. Dataproces arbejder overordnet for et smartere samfund, hvor beslutninger grundes i data, og hvor en smidig digital sagsbehandling understøtter en offentlig sektor i verdensklasse. For den enkelte kommune indebærer realiseringen af visionen en frigivelse af ressourcer gennem automatisering og en sammenhængende digital infrastruktur. Med dette mål for øje udvikler og leverer Dataproces løsninger, der optimerer kommunens økonomi og administration. Dels gennem Big Data-analyser og -løsninger, dels gennem konsulentydelser. I dette katalog præsenteres de produkter, Dataproces tilbyder kommunerne medio Præsentationen sker med udgangspunkt i de tre produktkategorier, der tilsammen tegner Dataproces portefølje: Digital Indtægtsoptimering Big Data-analyser til optimering af kommunens økonomi via datavalidering på tværs af systemer. Driftsoptimering Big Data-løsninger til optimering af kommunens digitale infrastruktur og arbejdsgange. Konsulentydelser Videns- og kompetencedeling målrettet kommunens situation og ønsker. Kataloget beskriver i korte træk de enkelte produkters formål, form og faktureringsprincip, mens implementeringen altid tilrettelægges i dialog med kommunen. Dataproces lægger vægt på den enkelte kommunes ønsker og behov som forudsætning for et konstruktivt og udbytterigt samarbejde kendetegnet ved gennemsigtighed, pålidelighed og professionalisme. Kontakt Dataproces for yderligere information. Lovgivningen er blevet så teknisk og kompliceret, at almindelig mandskabskraft ikke længere kan gøre det alene. Dem her (Dataproces) er så professionelle, og har udviklet så stærke programmer, at de kan undersøge områderne til en langt mindre pris, end vi (kommunen) selv kan. H.C. Maarup Tidl. Borgmester Mariagerfjord

5 DIGITAL INDTÆGTSOPTIMERING Optimer kommunens økonomi med Digital Indtægtsoptimering Digital Indtægtsoptimering betegner en unik form for Big Data-analyse målrettet kommunens digitalt administrerede økonomi. Ved Digital Indtægtsoptimering analyseres og kvalificeres data - uagtet mængde og homogenitet - på tværs af systemer via analysemodeller. Formålet er at realisere kommunens uudnyttede datapotentiale. Hver analysemodel danner grundlag for en selvstændig Big Data-analyse, specialudviklet til at indfange en bestemt juridisk, datamæssig og/eller økonomisk afvigelse. Herved udpeges de sager, der potentielt repræsenterer en u - realiseret indtægt eller uretmæssig udgift. I respekt for virkelighedens kompleksitet indebærer Digital Indtægtsoptimering altid en manuel, fagprofessionel vurdering af alle modelidentificerede sager. Vurderingen hviler på et indgående førstehåndskendskab til juraen, fagsystemerne og det domæne, analysemodellen er udviklet til at optimere på. For den enkelte kommune resulterer Digital Indtægtsoptimering i en veldokumenteret liste over identificerede indtægtsmuligheder og/eller uretmæssige udgifter. Når listen er overleveret til kommunen og denne har truffet en afgørelse, kan kommunen vælge at lade Dataproces assistere i en eventuel videre proces. Digital Indtægtsoptimering er relevant på mange områder, også der, hvor kommunen allerede fører revision og controlling. Dataproces udvikler løbende nye analysemodeller - gerne på foranledning af konkrete henvendelser. Ved behov for yderligere information, kontakt os. Jeg har længe efterspurgt en form for kommunal Big Data-analyse, så vi kan indfri det potentiale, der følger de forgangne års digitalisering. Digital Indtægtsoptimering gør netop dette, og Dataproces bestrider metoden professionelt og pålideligt, med stor Jens Davidsen Stabschef, for Økonomi, Personale og IT Brønderslev forståelse for kommunal økonomi og administration. Med andre ord: De har leveret varen. Digital Indtægtsoptimering 4

6 Mellemkommunale sager Optimer mellemkommunale refusioner og betalinger Betaler I mere, end I er forpligtet til? Det mellemkommunale område rummer mange fejlkilder som følge af kompleks lovgivning og de anvendte fagsystemer. Dataproces tilbyder en vifte af Big Data-analyser specialudviklet til at imødegå de juridiske og administrationstekniske faldgruber, der udfordrer forvaltningen på det mellemkommunale område. Analysemodellerne sikrer en systematisk gennemgang af data på tværs af fagsystemer og databaser. Formålet er, at: n kun betaler for de borgere, den rettelig er betalingskommune for n får hentet korrekt refusion på alle refusionsbærende udgifter n ikke afholder udgifter, der burde være afvist I følgende beskrives tre produkter, hvorved Dataproces analyserer data til fordel for retmæssig optimering af mellemkommunale refusioner og betalinger: Foranalyse Førtidspension Juridisk Tunge Sager

7 Foranalyse En indledende og udbytterig analyse For Digital Indtægtsoptimering af kommunens mellemkommunale refusioner og betalinger er første skridt en Foranalyse. Dataproces Foranalyse hviler på en analysemodel, der udpeger indikatorer på manglende eller mangelfulde krav i forhold til refusionsbærende udgiftstyper som: Kontanthjælp Anbringelser Hjælpemidler Boligstøtte Foranalysen resulterer i en modelgenereret liste af sager, som gennemgås og vurderes af Dataproces jurister. Herefter aflevereres en beskrivelse af alle fundne sager, hvor de mellemkommunale refusioner kan optimeres. Beskrivelsen indeholder information, der dokumenterer og underbygger hver enkelt sag. På kommunens anmodning udarbejder Dataproces jurister også skrivelser, og sørger for den videre kommunikation omkring sagerne. Skulle Dataproces i forbindelse med Foranalysen støde på juridiske sager, der med størst sandsynlighed kommer for Ankestyrelsen, tilbyder Dataproces at føre disse sager for kommunen, jf. Juridisk Tunge Sager. Dataproces udfører Foranalysen selvstændigt og decentralt frem til sagslistens aflevering. n behøver blot at bidrage med system- og dataadgange. Efter kommunens afgørelse kan de anviste merindtægter realiseres, og Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Dataproces Foranalyse honoreres ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 6

8 Førtidspension Optimer økonomien på førtidspensionsområdet Ved Digital Indtægtsoptimering af mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet tilbyder Dataproces to analyser. Analyserne er udviklet gennem nærstudier af pensionssystemets iboende fejlmekanismer, og baserer sig på hver sin analysemodel designet med udgangspunkt i henholdsvis Institutions- og 6-årsreglen, jf. nedenstående. Med disse specialudviklede modeller finder Dataproces de førtidspensionssager, hvor data indikerer et manglende eller mangelfuldt refusionskrav. Der foretages efterfølgende en individuel, juridisk vurdering af alle identificerede sager, hvorefter der udfærdiges fyldestgørende notater på alle endeligt verificerede sager. Begge førtidspensionsanalyser udføres hos Dataproces med reference til en udvalgt kontaktperson i kommunen. Analyserne indledes ved tildeling af data- og systemadgange, og afleveres som komplette sagsfremstillinger. Efter kommunens afgørelse kan de anviste indtægter realiseres. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. De to førtidspensionsanalyser udføres efter hver sin kontrakt og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Institutionsreglen Betalingskommunen skal afholde udgifterne til borgerens førtidspension indtil borgeren fraflytter institutionsadressen jf. Retssikkerhedslovens 9c, stk. 1. Institutionsreglen er dog ofte i konkurrence med den 6-årige refusionspligt i de situationer, hvor borgere får ophold på institution i anden kommune inden for seks år fra tilkendelsestidspunktet. 6-årsreglen udskydes i de situationer, hvor tilkendelseskommunen er medvirkende til borgerens institutionsophold 6-årsreglen 6-årsreglen gælder alle førtidspensioner tilkendt efter d og pålægger tilkendelseskommunen en refusionspligt i op til seks år fra tilkendelsestidspunktet jf. Retssikkerhedslovens 9c stk. 7. Refusionen ydes i op til seks år til den efterfølgende opholdskommune, som førtidspensionisten flytter til. Administrationen af 6-årsreglen kompliceres yderligere af konkurrerende refusionsbestemmelser, jf. Retssikkerhedsloven 9c stk.7, pkt. 2, der udskyder retten til refusion efter 6-årsreglen Som afdeling er vi optaget af at have en effektiv indsats og ikke betale for mere, end det vi skal det gælder også på førtidspensionsområdet. Vi har i den forbindelse samarbejdet med Dataproces og været yderst tilfredse med den professionelle tilgang og deres Lauge Clemmensen Tidl. Stabsleder, Job og Borgerservice Silkeborg grundige arbejde. Det har sparet os for betydelige summer og samtidig inspireret os til at kigge vores arbejdsgange igennem.

9 Juridisk Tunge Sager Overlad de tunge og tidskrævende sager til Dataproces At føre juridisk tunge mellemkommunale sager er ofte en ressourcekrævende og omkostningstung proces. Dataproces gør det muligt for kommunerne at føre disse sager uden økonomisk risiko via Juridisk Tunge Sager. Juridisk Tunge Sager betegner et samarbejde, hvor Dataproces tilbyder kommunen kompetencer og kapacitet til at føre juridisk tunge mellemkommunale sager mod en andel af den gevinst, der herved udløses til kommunen. Samarbejdet omhandler sager, der indeholder et vanskeligt juridisk eller bevismæssigt tema. Herunder sager, der vurderes at komme for Ankestyrelsen eller som på anden vis forventes at trække i langdrag. n overdrager disse sager til Dataproces, som foretager en individuel juridisk gennemgang og vurdering. Dataproces udarbejder herefter et fyldestgørende notat på alle overdragede sager. Notatet lægges til grund for en efterfølgende dialog med kommunen om, hvilke sager kommunen ønsker genoptaget eller ført af Dataproces. Dataproces fører de af kommunen udvalgte sager i tæt dialog med kommunen, og honoreres efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 8

10 Moms Optimer kommunens momsrefusion I kommunen overstiger antallet af posteringer det menneskeligt overkommelige med et antal på flere hundrede tusinde. For at optimere kommunens momsrefusion tilbyder Dataproces en Momsanalyse. Når kommunen modtager en elektronisk faktura, har leverandøren bestemt, om regningen indeholder moms eller ej. Leverandørens momsanvisning er afgørende for, hvilke konteringsdimensioner regningen påføres af kommunens fakturabehandlere. Påføres regningen forkerte konteringsdimensioner på en ikke-momsbærende konto, afløftes der ikke moms. Dataproces Momsanalyse er udviklet i tæt samarbejde mellem Dataproces momseksperter og programmører, og hviler på en analysemodel, der gør det muligt at analysere på samtlige posteringer med krydstjek af tilknyttede bilag. Analysemodellen finder og lister de tilfælde med forkert påførte konteringsdimensioner. Analysen foretages på hovedkonti 0 samt 2-6 inklusive positivlisten, og bygger på samkørsel af to selvstændige datasæt fra samme regnskabsår. Den modelgenererede liste over potentielt fejlkonterede posteringer gennemgås manuelt af Dataproces momseksperter, inden kommunen modtager en endelig liste over fakturaer og posteringer med ukorrekt momsafløftning. Momsanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange, og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Ove Weller Nielsen Økonomi og HR chef Lemvig Vi er altid meget omhyggelige med konteringen af moms og den efterfølgende revision. Så meget desto mere imponerende er det positive resultat af Dataproces momsprojekt.

11 Regres Optimer kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres Det hænder, at kommunen ikke får hentet regres på sygedagpenge i det omfang, den har ret til. Til optimering af kommunens inddrivelse af sygedagpengeregres, tilbyder Dataproces en Regresanalyse. n kan hente regres på sygedagpenge, når der består et erstatningsansvar og der er årsagssammenhæng mellem det ansvarspådragende forhold og sygemeldingen i den periode, der er betalt sygedagpenge for. Ved Dataproces Regresanalyse findes borgere, som har været udsat for en ulykke med en involverende skadevolder, som kan holdes erstatningsansvarlig - også selvom dennes forsikringsselskab ikke har overholdt sin anmeldelsespligt. Regresanalysen bygger på en analysemodel, der identificerer sager, hvor kommunen potentielt overser et retmæssigt regreskrav. Dataproces juridiske team gennemgår alle identificerede sager for udbetalinger, som ikke er forældede i forhold til reglerne om regres. Herefter udarbejdes en samlet liste med de sager, hvor kommunen endnu ikke har hentet eller er i færd med at hente regressummen hjem. Denne liste, inklusive fyldestgørende notater på alle verificerede sager, afleveres til kommunen. Efter kommunens afgørelse, kan eventuelle regreskrav forfølges. Dataproces varetager gerne dette forløb uden meromkostninger. Regresanalysen udføres hos Dataproces ved tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved resultatets aflevering efter no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 10

12 Indkøb Fakturakontrol For at undgå, at kommunen betaler mere end aftalt, tilbyder Dataproces en Indkøbsanalyse. Denne indkøbsanalyse indbefatter en automatiseret gennemgang af fakturaer relateret til indkøb på og uden for aftale. Det betyder, at Dataproces indkøbsanalyse er relevant for kommunen uagtet hidtidige indsatser på området. Indkøbsanalysen udbedrer uretmæssige udgifter på indkøbsområdet med afsæt i en analysemodel, der som standard kontrollerer for: Prisdifferencer Ikke aftalte gebyrer Ikke aftalt fragt Dataproces Indkøbsanalyse giver kommunen et detaljeret overblik over, om varer på aftale er korrekt faktureret. For at udføre analysen, må kommunen bistå Dataproces med data- og systemadgange inklusive adgange til fakturadata, aftalevilkår og listepriser. Herefter udtrækker Dataproces selv de relevante data. Listepriser er de forhandlede priser og prisreguleringer jf. udbuddet. Ved resultatets aflevering og godkendelse kan kommunen vælge at lade Dataproces forfølge eventuelle efterkrav uden meromkostninger. Analysen udføres hos Dataproces og honoreres efter no cure - no pay -princippet.

13 Udligning og generelle tilskud Opnå retmæssig merudligning via professionel rådgivning og specialanalyser Det kommunale udligningssystem er baseret på data. Såfremt kommunens datagrundlag ikke er opdateret eller på anden vis mangelfuldt, risikerer kommunen at blive udlignet i et mindre omfang, end den er berettiget til. For at understøtte kommunens overblik, indsigt og kompetencer i forhold til udligningssystemet, tilbyder Dataproces forskellige løsninger. Løsningerne tager udgangspunkt i modellen KIUM (Kommunal Indtægts- og Udligningsmodel). KIUM er baseret på studier af de enkelte udligningskriterier og deres indbyrdes dynamiske sammenhænge. Det betyder, at KIUM er et meget kvalificeret værktøj til behandlingen af udligningsspørgsmål. I følgende beskrives to af de ydelser, hvorved Dataproces analyserer og validerer data til fordel for en retmæssig optimering af kommunens udligning: BBR - Almennyttige boliger Betalingskommunefolketal Digital Indtægtsoptimering 12

14 BBR - Almennyttige boliger Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Data fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) benyttes som grundlag for udligningsberegningerne. Med indsigt og kompetencer i databerigtigelse og det kommunale udligningssystem, finder og retter Dataproces via analysen BBR - Almennyttige boliger fejlregistreringer i BBR med henblik på at optimere den kommunale udligning. Analysen omhandler det socioøkonomiske kriterium: Familier i bestemte boligtyper, og fokuserer på registrering af almennyttige boliger. Dette område er erfaringsmæssigt fejlregistreret i BBR, hvilket er problematisk, da udmålingen af kriteriet beror på oplysninger i BBR. Dataproces undersøger og berigtiger kommunens registreringer omhandlende almennyttige boliger i forhold til den kommunale udligning. Analysen indebærer også en generel berigtigelse af kommunens BBR-oplysninger. Med indsigt i kommunal udligning og GIS-systemer sammenfletter Dataproces analytikere forskelligartede datakilder og identificerer herved diverse fejlregistreringer. Selvom BBR erfaringsmæssigt er fejlbehæftet og mangelfuldt, er registret en central datakilde, såvel i det kommunale udligningssystem som i andre kommunaløkonomiske sammenhænge. Værdien af et berigtiget BBR-grundlag begrænses derfor ikke kun til den kommunale udligning. Analysen udføres hos Dataproces efter tildeling af data- og systemadgange og honoreres ved aflevering efter no cure - no pay -princippet.

15 Betalingskommunefolketal Opnå retmæssig merudligning via et opdateret datagrundlag Ved den kommunale udligning betyder betalingskommunefolketallet meget for kommunens udgiftsbehov og derved også for kommunens samlede udligning. Hvor stort et udgiftsbehov hver enkel person medfører kommunen, afhænger af de socioøkonomiske og demografiske værdier. Dataproces tilbyder en analyse af betalingskommunefolketallet med henblik på at opgøre udgiftsbehovet retmæssigt og optimalt i forhold til kommunens udligning. Analysen Betalingskommunefolketal beror på CPR-berigtigelser med fokus på, hvilke kriterier den enkelte borger udløser. Hvorvidt et fald eller en stigning i betalingskommunefolketallet er mest hensigtsmæssig for den kommu nale udligning, afhænger af kommunens specifikke situation og udgangspunkt. Dataproces analyserer betalingskommunefolketallet med en kontinuerlig opvejning af den enkelte persons selvstændige økonomiske effekt i forhold til det samlede økonomiske billede. For at gennemføre analysen behøver Dataproces adgang til relevante systemer og databaser. Analysen afleveres som en rapport med fyldestgørende beskrivelser af samtlige rettelser og deres udligningsmæssige konsekvens. Betalingskommunefolketalsanalysen honoreres ved aflevering ud fra no cure - no pay -princippet. Digital Indtægtsoptimering 14

16 DRIFTSOPTIMERING Kvalificer og optimer kommunens digitale administration Til optimering af kommunens digitale administration og infrastruktur tilbyder Dataproces en række løsninger samlet under betegnelsen Driftsoptimering. Driftsoptimering understøtter kommunens udbytte af og sammenhæng i de hundredvis af fagsystemer og databaser, der tilsammen tegner den kommunale digitale infrastruktur. Den kommunale digitale infrastruktur kendetegnes ved mange enkeltstående systemer designet med hvert sit specifikke formål. I praksis vil det sige, at kommunens administrative medarbejdere må tage flere fagsystemer og databaser i anvendelse for at kunne foretage en helstøbt sagsbehandling. Dette er erfaringsmæssigt tids- og ressourcekrævende, og rummer samtidig mange potentielle fejlkilder. Dataproces Driftsoptimering handler om at opbygge ny viden, smartere infrastruktur og mere effektive arbejdsgange. Optimering af den kommunale drift forudsætter teknisk, fagprofessionel og juridisk viden i forhold til alle dele af den administrative værdikæde - fra sagen modtages, oprettes, overføres, beregnes og vurderes, til den journaliseres og arkiveres. Dataproces har i samarbejde med det kommunale embedsværk opbygget og omsat denne viden til en række løsninger fordelt på følgende kategorier: Automatisering af sags- og arbejdsgange Systemintegration Dataintegration- og leverance Specialudviklede IT-systemer Ledelsesinformation Fælles for alle Dataproces driftsoptimerende løsninger er udgangspunktet i data som en primær kilde til viden og udvikling. Med administrationens digitalisering er data blevet det råstof, der gør en fortsat smartere og mere effektiv administrativ drift. Det vil sige en administration, hvor teknologierne sømløst understøtter medarbejderens kerneopgaver, i stedet for at IT-systemer dikterer medarbejdernes arbejdsgange. Herved øges opgaveløsningens kvalitet og retmæssighed, alt imens der frigives ressourcer. For den kommunale digitale administration er mulighederne for driftsoptimering mange, og Dataproces udvikler hele tiden flere og nye løsninger. I det følgende præsenteres de driftsoptimerende løsninger, Dataproces tilbyder kommunen medio Ved behov for yderligere information eller ved forslag og ideer til et udviklingssamarbejde, kontakt os.

17 MARC Driftsoptimer via softwarerobotter Administrative medarbejdere afsætter dagligt tid og ressourcer til at åbne, lukke, indtaste, kopiere, sende og journalisere oplysninger. Der er tale om gentagelsespræget, manuelt arbejde, som er nødvendigt for at udføre kerneopgaver. For at lette og kvalificere de administrative arbejdsgange har Dataproces udviklet administrationsrobotten MARC (Municipal Automatic Robot Caseworker). MARC fungerer på enhver brugerflade, eksempelvis i monopolsystemerne og på Citrix-løsninger. Her kan MARC: Øge gennemførelsestiden af gentaget, manuelt (digitalt) arbejde med op til faktor ti Integrere fagsystemer, der ellers ikke kan integreres Frigøre medarbejdertid til værdiskabende aktiviteter Yde effektiv beslutningsstøtte MARC er opbygget af tre moduler: Præsentation og kontrol, Beslutningsstøtte samt Integration. De tre moduler kan implementeres uafhængigt af hinanden og fungerer fint hver for sig. Tilsammen danner de en robot, der er let og fleksibel at implementere, fordi den tager udgangspunkt i kommunens eksisterende arbejdsgange og systemer. Præsentation og kontrol Præsentation og kontrol-modulet gør det muligt at følge driftsstatus samt kontrollere og danne rapporter. Beslutningsstøttemodulet Beslutningsstøttemodulet anvendes til at præsentere og analysere data, for eksempel som overblik over lignende sager, historik eller komplicerede udregninger. Integrationsmodulet Integrationsmodulet bygger bro mellem systemer og er i stand til at navigere i fagsystemer på samme måde som en bruger. Det giver stor fleksibilitet og bredde i MARC s implementeringsmuligheder. MARC kan stå alene på en enkelt arbejdsgang eller integreres i større, komplekse løsninger i sammenhæng med Dataproces øvrige produkter. MARC opsættes og implementeres af Dataproces i tæt samarbejde med kommunen, og købes som et udviklingsprojekt. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygningen af MARC Beslutningsstøtte Præsentation og kontrol Integration Driftsoptimering 16

18 MOX Spar tid og penge via MOX-systemintegration Isolererede og usammenhængende fagsystemer forårsager sagsgange, hvor medarbejderen må bruge tid på manuelt at registrere og opdatere data på tværs af systemer. Samtidig er det omkostningstungt at løse denne problematik ved at udvikle traditionelle snitflader mellem systemerne. For at minimere omfanget af sådanne rutineprægede arbejdsgange og tage hånd om udfordringen i at skabe systemintegrationer, tilbyder Dataproces i samarbejde med KL MOX (Messages, OIO-standarder, X-change). MOX effektiviserer kommunale sagsgange både kvalitativt og kvantitativt ved at skabe fleksible og robuste integrationer mellem systemer. Udgangspunktet er en løst koblet, hændelsesbaseret arkitektur, der udnytter offentlige standarder og beskedfordeling i overensstemmelse med Den Fælleskommunale Rammearkitektur. Med MOX har systemer kun behov for én snitflade: MOX-agenten. Når først et system har en MOX-agent tilknyttet, er det hurtigt og effektivt at formulere tværgående arbejdsgange. Den enkelte agent oversætter om nødvendigt sit fagsystems data til OIO-standarden, og videreformidler information til en beskedfordeler. Gennem beskedfordeleren abonnerer agenten på hændelser fra andre MOX-forbundne systemer. Ved anvendelse af MOX opnår kommunen: En smartere og mere fleksibel digital infrastruktur Automatisering af arbejdsgange på tværs af systemer At systemer kan trække på hinandens data Nedbringelse af omkostningerne ved automatisering af arbejdsgange MOX er blevet til på initiativ af rnes Arkitekturråd, der koordinerer og understøtter udviklingen af MOX, mens Dataproces producerer de enkelte forbindelser. Dataproces leverer og implementerer MOX i tæt samarbejde og dialog med kommunen. MOX er allerede i drift i flere kommuner, men købes fortsat som et udviklingsprojekt, hvor kommunen deltager med data- og systemadgange, tid og ressourcer. Såfremt der er tale om en ny MOX-forbindelse, skal kommunen endvidere afsætte tid til eventuelle testkørsler. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Eksempel på en MOX-implementering Agent Digital Post ESDH System Agent Beskedfordeler Agent Fagsystem Orkestrator/ regelmotor Agent Agent Fagsystem

19 MOX Vandindberetning Automatiser indberetningsprocessen og minimer sagsgangen fra timer til minutter Til at effektivisere administrationen af kommunens obligatoriske vandforbrugsindberetninger, tilbyder Dataproces MOX Vandindberetning. Med MOX Vandindberetning automatiseres hele sagsbehandlingen - fra indhentning af oplysninger fra brøndejeren til registreringen i GEUS Jupiter-system. Hvert år skal brøndejere (enkeltindvindere), vandværker og ejere af markvandere indberette deres grundvandsforbrug til kommunen. n er ansvarlig for, at indberetningerne kommer rettidigt og for efterfølgende at registrere oplysningerne i Jupiter. MOX Vandindberetning automatiserer hele processen med betydelig nedbringelse af administrativt arbejde og tidsforbrug til følge. Fordele ved MOX Vandindberetning: Gennemsigtig proces, hvor alle relevante oplysninger journaliseres og registreres undervejs Processens hastighed øges markant fra flere timer til få minutter idet de fleste sager kan afgøres automatisk, hvilket frigør medarbejdertid Datakvalitet øges ved, at MOX-forbindelsen arbejder konsistent og korrekt Som løsning fungerer MOX Vandindberetning i princippet ved hjælp af seks systemer: ns eksisterende ESDH-system, GEUS Jupiter-system samt beskedfordeler, regelsystem, brevfletter og blanketløsning. Ved hjælp af en række MOX-agenter etableres en løst koblet integration af systemerne, så de kan let indgå i andre MOX-flows. Tilsvarende sørger MOX-agenterne for, at processen forbliver den samme, uanset om de bagvedliggende systemer udskiftes. Regelsystemet er udviklet af Dataproces til at kunne udføre udregninger, afgøre regler og registrere tid. Alle sager, som kan afgøres til borgerens fordel, bliver automatisk indberettet til Jupiter. Øvrige sager går til manuel behandling. Brevfletteren fletter breve til digital post ud fra kommunens skabeloner og CVR/CPR-data fra ESDH-systemet. Blankeltløsningen er borger- og virksomhedsrettet til indberetning, og varierer alt efter kommunens nuværende opsætning. MOX Vandindberetning er udviklet af Dataproces i samarbejde med Hjørring og KL i overensstemmelse med De Fælleskommunale Rammearkitektur. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af MOX Vandindberetning Online blanketsystem Agent Agent Regel Digital Post Agent Beskedfordeler Agent Brevfletter SBSYS Agent Agent Jupiter Mette Skovmand Miljøingeniør Hjørring MOX-implementeringen på vandforbrug sparer os rigtig meget tid. Før indebar processen tripel-indtastning af oplysninger, men nu kan vi nøjes med den faglige vurdering. Resten er automatiseret. Driftsoptimering 18

20 AAP Få større udbytte af data ved hjælp af Dataproces Advanced Analytics Platform Til at understøtte kommunens eget driftsoptimerende arbejde, tilbyder Dataproces AAP (Advanced Analytics Platform). AAP er et værktøj til Big Data-analyser, og kan også bruges til at skabe forskelligartede services til direkte brug for kommunen. Platformen muliggør udtræk, bearbejdning, berigelse samt visualisering på tværs af heterogene datakilder. Modsat traditionel Business Intelligence kan løsninger baseret på AAP være orienterede mod både det strategiske, taktiske og operationelle plan. Gennem AAP kan kommunen få enkeltstående rapporter baseret på sine data, eventuelt beriget med Dataproces egne datakilder. Platformens modularitet gør den ligeledes egnet som grundlag for egentlige infrastrukturløsninger. AAP giver mulighed for databehandling direkte fra Excel eller via et webinterface. Forinden samles og struktureres data i kuber. Databaserne, hvorfra der flettes, kan skabes ved hjælp af Dataproces teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dataproces tilbyder AAP-løsninger og opsætning i tæt dialog med kommunen. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, pris og udrulning. Opbygning af AAP Databehandling og visualisering Kube Kube Database Database Database Database MOX MARC

21 Data Delivery Skab værdi med data - uden om betalingsmure Mange kommuner arbejder aktivt med data som optimeringskilde. Til at understøtte dette arbejde, tilbyder Dataproces Data Delivery. ns helt legitime adgang til egne data er ofte begrænset af systemleverandøren, som opbevarer data. Dette resulterer i ekstra udgifter for kommunen og mindre fleksibilitet i forhold til udnyttelse af data. Når systemgrænsefladerne holdes lukket af leverandøren, forhindrer det, at tredjepartsystemer kan tilgå eller udtrække data til eksempelvis enkeltstående analyser. Data Delivery sikrer kommunen en nem, hurtig og pålidelig adgang til egen data uden om systemleverandørens betalingsmure. Data Delivery bygger på Dataproces egne teknologier som MARC og MOX, sidstnævnte udviklet i samarbejde med KL. Dette giver i udgangspunktet tre grundlæggende brugsscenarier for Data Delivery: Scenarie 1 - Dataudtræk Enkeltudtræk af data fra lukkede systemer til anvendelse i egne analyser eller datamigrationer. Scenarie 2 - Tredjepartsystemintegration Permanente løsninger, hvor eksempelvis et tredjepartsystem får adgang til at opdatere eller tilgå kommunens data i et miljø, som ellers er gjort utilgængeligt af leverandøren Scenarie 3 - Berigelse og fletning Datavask, -berigelse og -fletning med data fra andre kilder, for eksempel OIS, så dette leveres samlet i den form og det format, kommunen ønsker. Data Delivery former sig efter kommunens behov, hvad enten der er tale om enkeltstående udtræk eller løsninger rettet mod en permanent optimering af den administrative drift. Kontakt Dataproces for nærmere oplysninger om muligheder, udrulning og pris. Opbygning af Data Delivery Systemejer Dataproces r System 1 Dataejer 1 MARC System 2 System 3 MARC Data Delivery Dataejer 2 System 4 MOX Dataejer 3 Driftsoptimering 20

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ENDELIG AFRAPPORTERING JUNI 2014 www.quartzco.com www.bdo.dk COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO COPENHAGEN Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 Havneholmen

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet. Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV

Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet. Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV Matilde Høybye-Mortensen, Peter Ejbye-Ernst og Karla Hammerskov Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV Publikationen Produktion

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort.

Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort. Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort. Boligplacering, sikkerhedsstillelse og danskuddannelse Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Finansministeriet og KL

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere