FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

2 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden handler med værdipapirer, hvorfor Saxo Privatbank tilbyder flere forskellige handelsformer. For at kunden har mulighed for at bedømme, hvilken handelsform der er bedst egnet til kunden, kan kunden orientere sig om handelsformerne i Forretningsbetingelser for værdipapirhandel i Saxo Privatbank A/S. Saxo Privatbank er underlagt Lov om værdipapirhandel, Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, Københavns Fondsbørs børsetiske regler og Norex Member Rules. Saxo Privatbanks Almindelige Forretningsbetingelser samt øvrige produkt- eller platformspecifikke betingelser gælder ligeledes for forholdet mellem kunden og Saxo Privatbank. Herudover er handler foretaget på børser generelt underlagt de gældende forretningsbetingelser for den pågældende børs. 1. DEFINITIONER I disse Forretningsbetingelser for værdipapirhandel henvises generelt til de definitioner, der findes i Saxo Privatbanks Almindelige Forretningsbetingelser samt øvrige produkt- eller platformspecifikke betingelser. Herudover har følgende begreber, medmindre sammenhængen nødvendiggør andet, følgende betydninger og kan både anvendes i ental og flertal: Automatisk ordreformidling : Automatisk registrering af den af kunden indlagte ordre på Fondsbørsens Handelssystem. Betingelser : Disse Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. Corporate Actions : En corporate action er en begivenhed i et selskab, som kan have en betydning for selskabets aktiekurs. Corporate actions er eksempelvis aktieemission, fusion, konverteringer, aktiesplit, frasalg, mv. Dividende Rate : Den rate hvormed dividender er uddelt i form af aktier. Ex-Date : Dagen hvor en Corporate Action har effekt, dagen for transaktionen eller dagen efter transaktionen, hvor værdipapiret handler uden dividenden. Fondsbørsens Handelssystem : Det proprietære handelssystem hos Københavns Fondsbørs eller anden fondsbørs, der til enhver tid understøtter Automatisk ordreformidling. Instruktions deadline : Den af Saxo Privatbank givne tidsfrist for. Instruktions deadline kan variere fra de deadlines, som fastsættes i kunden til at give sine instrukser under en Corporate Action prospektet eller hos andre banker. Pay Date : Valørdagen for en Corporate Action. Tilbageværende aktie : Den type aktie, som er tilbage efter en Corporate Action. Værdipapirer : Aktier, obligationer, investeringsforeningsandele, finansielle futures eller andre værdipapirer, der kan sidestilles med disse. 2. RISIKO Kunden hæfter selv for den kursrisiko, som er en følge af handel med Værdipapirer. Endvidere er kunden selv ansvarlig for de investeringer, Saxo Privatbank udfører på ordre fra kunden og de Side 2 af 12

3 eventuelle tab, der kan følge heraf. Kunden kan ikke støtte forventninger til fremtidig afkast på Værdipapirernes tidligere afkast. I øvrigt henvises til Saxo Bank Group s generelle risikoadvarsel som kan findes på 3. UDFØRELSE AF ORDRER Når Saxo Privatbank udfører en ordre for kunden, vil Saxo Privatbank sikre kunden den mest fordelagtige handel efter omstændighederne, herunder pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Saxo Privatbank ekspederer kundens ordre hurtigst muligt på den dag ordren modtages, hvis intet andet aftales. I tilfælde af en særlig markedssituation eller lign., forbeholder Saxo Privatbank sig ret til at undlade at effektuere kundens ordre. Kunden vil altid blive informeret, såfremt en ordre ikke kan gennemføres. Hvis Saxo Privatbank ikke er i stand til at levere de ønskede Værdipapirer, kan Saxo Privatbank ikke gennemføre kundens ordre om køb af Værdipapirer. Handlen vil dermed falde bort, hvis ikke Saxo Privatbank selv har Værdipapirerne eller på sædvanlige vilkår kan skaffe Værdipapirerne senest to børsdage efter den fastsatte valørdag. Saxo Privatbank annullerer ordrer i et Værdipapir, hvis Værdipapiret suspenderes eller overføres til Københavns Fondsbørs observationsliste. Mere detaljeret information om udførelse af ordrer kan findes under afsnittene om de forskellige handelsformer, som Saxo Privatbank tilbyder. 4. FORTRYDELSESRET Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret finder ikke anvendelse på aftaler om Værdipapirer, jfr. Forbrugeraftalelovens 17, stk. 2, nr. 3. Kunden har derfor ikke fortrydelsesret ved aftaler om køb og salg af Værdipapirer med Saxo Privatbank. På kan du læse mere om din fortrydelsesret. 5. ORDREAFGIVELSE Saxo Privatbank udfører ordrer efter anmodning fra kunden. Saxo Privatbank anbefaler kunden at benytte handelsplatformen til handel med Værdipapirer, idet dette vil medføre en hurtig identifikation af kunden og dermed en hurtigere ekspedition af kundens ordre. Giver kunden ordre på anden vis, skal Saxo Privatbank verificere grundlaget for ordren manuelt, før ordren kan ekspederes, hvorfor en forlænget ekspeditionstid må påregnes. Bemærk endvidere, at der kan være højere handelsomkostninger ved at handle Værdipapirer via telefonen i stedet for via handelsplatformen. Kunden accepterer, at Saxo Privatbank er berettiget til at optage alle telefonsamtaler, Internet-samtaler (chat) og møder mellem kunden og Saxo Privatbank samt anvende sådanne optagelser eller afskrifter af sådanne optagelser som bevismateriale over for enhver part (herunder, men ikke begrænset til enhver lovgivende myndighed og/eller enhver domstol), som Saxo Privatbank efter sit suveræne skøn finder, at det vil være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at videregive sådanne oplysninger til i enhver tvist eller forventet tvist mellem Saxo Privatbank og kunden. Tekniske årsager kan imidlertid forhindre Saxo Privatbank i at optage en samtale, og optagelser eller afskrifter, som Saxo Privatbank har fremstillet, destrueres i overensstemmelse med Saxo Privatbanks normale praksis. Kunden skal således ikke påregne, at sådanne optagelser er tilgængelige. Side 3 af 12

4 Enhver ordre, der af kunden sendes via handelsplatformen eller pr. , anses kun for modtaget og udgør først en gyldig instruktion og/eller bindende kontrakt mellem Saxo Privatbank og kunden, når en sådan instruktion er registreret som gennemført af Saxo Privatbank og bekræftet af Saxo Privatbank over for kunden ved anvendelse af handelsbekræftelsen og/eller kontoudtoget. Kundens transmission alene af en ordre udgør således ikke en bindende kontrakt mellem Saxo Privatbank og kunden. 6. HANDELSFORMER Saxo Privatbank kan for forskellige typer af Værdipapirer tilbyde forskellige handelsformer, herunder følgende typer: Strakshandel Børshandel Gennemsnitskurshandel Handel med udenlandske Værdipapirer gennem en udenlandsk mægler Handelsformerne beskrives nærmere nedenfor. Saxo Privatbank rådgiver gerne om enkelte handelsformer, men det er udelukkende kundens beslutning, hvilken måde ordren eksekveres på. De individuelle handelsformer har alle hver deres særlige karakteristika, hvorfor kunden bør sætte sig ind i disse og overveje fordele og ulemper, inden kunden vælger handelsform. Hvis kunden ikke instruerer om hvilken handelsform, der skal anvendes, handler Kunden i kommission. Saxo Privatbank vælger herefter den handelsform, der ud fra en samlet vurdering giver kunden den bedste handel. 7. STRAKSHANDEL Saxo Privatbank tilbyder strakshandel i en række danske såvel som udenlandske Værdipapirer. Saxo Privatbank fastsætter udvalget af Værdipapirer, der kan handles ved strakshandel. Det fremgår af handelsplatformen, hvilke Værdipapirer (inkl. kvantum), der kan handles ved strakshandel. Strakshandel gør det muligt for kunden at handle til en aktuel kurs tilbudt af Saxo Privatbank. Kunden har dermed ved afgivelsen af ordren kendskab til den præcise handelskurs. Dermed elimineres risikoen for kursudsving, hvilket ved andre handelsformer kan opstå mellem den tid fra ordren afgives til den eksekveres, og sikrer, at ordren gennemføres fuldt ud. Strakshandler gennemføres med Saxo Privatbank som modpart. 7.1 Strakshandelskurser for Værdipapirer, der handles på Københavns Fondsbørs Strakshandler afregnes efter reglerne om Best Execution. Dette indebærer, at Saxo Privatbank sikrer, at handlen udføres til en kurs der på handelstidspunktet ligger inden for eller er den samme som bedste bud/udbud i handelssystemet Saxess på Københavns Fondsbørs for handler med: i. aktier og andre omsættelige Værdipapirer, der kan sidestilles med disse, op til 250 handelsposter dog maksimalt 1,5 mio. kr. i kursværdi pr. handel; ii. obligationer og andre omsættelige Værdipapirer, der kan sidestilles med disse, op til 1,5 mio. kr. i kursværdi pr. handel; iii. derivater op til 1,5 mio. kr. i det underliggende aktivs kursværdi pr. handel. For Værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel, eller hvor der den pågældende handelsdag ikke er stillet bud henholdsvis udbud i Københavns Fondsbørs handelssystem, fastsætter Saxo Privatbank Side 4 af 12

5 eller en af Saxo Privatbank udpeget samarbejdspartner en strakshandelskurs, der efter omstændighederne giver kunden den bedst mulige pris samt de bedste betingelser i øvrigt. Strakshandelskursen fastsættes blandt andet under hensynstagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Det vil fremgå af handelsbekræftelsen, at der ikke var bud henholdsvis udbud på Københavns Fondsbørs på handelstidspunktet. Såfremt der handles efter Københavns Fondsbørs lukketid, vil Saxo Privatbanks strakshandelskurs svare til slutkursen på Københavns Fondsbørs, medmindre markedsforholdene har ændret sig. 7.2 Strakshandel med unoterede danske Værdipapirer For Værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, vil priserne svare til dem, som Saxo Privatbank selv kan opnå under hensyn til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 7.3 Fastsættelse af strakshandelskurser for udenlandske Værdipapirer For udenlandske Værdipapirer vil strakshandelskurserne fastlægges på basis af de kurser, som Saxo Privatbank selv kan handle til på det udenlandske marked på handelstidspunktet. 8. BØRSHANDEL Saxo Privatbank tilbyder børshandel for Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs. Når kunden vælger en børshandel videresender Saxo Privatbank således ordren direkte til Fondsbørsens Handelssystem. Investeringsbeviser, som ikke er børsnoterede, men som er optaget til handel på Københavns Fondsbørs, kan også handles som børshandel. Ved børshandler indgås handlen for kundens regning men i Saxo Privatbanks navn eller en af Saxo Privatbank udpeget samarbejdspartner. I de tilfælde, hvor handelstypen ikke er aftalt mellem kunden og Saxo Privatbank, vil Saxo Privatbank søge at gennemføre en handel med Værdipapirer noteret ved Københavns Fondsbørs som børshandel, hvis ikke kunden ved en anden handelstype kan opnå den samme mængde til samme eller bedre pris. Saxo Privatbank har ret til straks at stoppe Automatisk ordreformidling for kunden, såfremt der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Kunden må ikke indlægge ordrer, som er uden kommercielt formål, der hver for sig eller samlet har det formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet, eller som har det formål at forsinke eller forhindre andre medlemmer af Københavns Fondsbørs adgang til handelssystemet. Det er ikke muligt at indlægge en ordre i handelssystemet på samme betingelser, som helt eller delvist modsvarer en tidligere af kunden indlagt men stadig ikke-eksekveret ordre i handelssystemet. Kunden er forpligtet til ikke at videregive offentlig markedsinformation, som stammer fra Fondsbørsens Handelssystem. 8.1 Selvindtræde i en børshandel Ved en handel, som kunden ønsker at gennemføre som en børshandel, kan Saxo Privatbank vælge at foretage selvindtræde i henhold til Kommissionsloven, hvilket betyder, at Saxo Privatbank kan indtræde som køber eller sælger i handlen. Saxo Privatbank kan vælge selvindtræde, hvis Saxo Privatbank kan eksekvere kundens ordre til en bedre pris på handelstidspunktet, eller hvis der ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet - Side 5 af 12

6 tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Det vil fremgå af handelsbekræftelsen, om handlen er indgået på børsen med Saxo Privatbank som køber eller sælger. 8.2 Udførelse af ordre om børshandel Kunden kan selv lægge ordrer om børshandel ind gennem handelsplatformen indenfor Københavns Fondsbørs åbningstid. Ordrer der kommunikeres til Saxo Privatbank på anden måde, ekspederes samme dag, såfremt ordren er afgivet af kunden inden kl. 16. For handler på Københavns Fondsbørs gælder Københavns Fondsbørs regler for værdipapirhandel. Saxo Privatbank vælger de handelsvilkår, som udgør de bedste vilkår for kunden. Ved ordrer kunden selv lægger ud gennem handelsplatformen, vil information om valgmuligheder være tilgængelige via handelsplatformen. Ordrer gennemføres kun i det omfang, der findes modparter til handlen på Københavns Fondsbørs. Ved ordrer afgivet direkte til Københavns Fondsbørs, kan ordren blive delt og handlet af flere omgange til forskellige priser hen over handelsdagen eller de følgende dage. I situationer hvor en ordre bliver delt og handlet af flere omgange over flere dage kan de samlede transaktionsomkostninger stige. Baggrunden er, at minimumskommissionen kan blive opkrævet flere gange afhængigt af delordrernes størrelse og antallet af dage nødvendige for ordrens samlede gennemførelse. Hvis ordren afgives uden for markedets åbningstid, vil den blive ekspederet, når markedet åbner. Hvis kun en del af ordren er gennemført når markedet lukker, vil den resterende del blive gennemført, når markedet genåbner. 8.3 Ansvarsbegrænsning ved automatisk ordreformidling Saxo Privatbank kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide i forbindelse med Automatisk ordreformidling som følge af fejl i systemet, strømsvigt eller enhver anden omstændighed uden for Saxo Privatbanks kontrol. Når du via selvbetjening handler direkte på Københavns Fondsbørs, er der en begrænsning på, hvor stor den samlede kursværdi af uafviklede handler og ordrer må være. En handel eller ordre vil være uafviklet indtil valørdagen. Kunden kan maksimalt indlægge ordrer til en værdi svarende til de på kontoen til rådighed værende midler. 8.4 Saxo Privatbanks adgang til at annullere ordrer og handler Ordrer, der indlægges i ordrebogen, og handler, der er sammenført automatisk i eller indberettet til handelssystemet, skal afspejle det pågældende instruments aktuelle markedsværdi og udgøre reelle ordrer og handler. Aktuel markedsværdi for handler er kurser, der ved en samlet vurdering afspejler den aktuelle kursfastsættelse af det pågældende instrument. Ved vurdering af den aktuelle markedsværdi skal der bl.a. tages hensyn til ændringer i kursfastsættelsen i løbet af den pågældende børsdag, ændringer i kursfastsættelsen af instrumentet på tidligere børsdage, instrumentets volatilitet og generelle ændringer i kursfastsættelsen af sammenlignelige instrumenter, og hvor det er relevant, andre specifikke vilkår for den pågældende handel. En ordre afspejler ikke den aktuelle markedsværdi, hvis den er indlagt i ordrebogen med en kurs, der hvis ordren sammenføres automatisk, helt åbenbart fører til en handel, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. Ordrens gyldighed skal tages i betragtning, når markedsværdien vurderes. Saxo Privatbank har ret til at annullere ordrer og handler, der ikke afspejler instrumentets aktuelle markedsværdi. Saxo Privatbank påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelse overfor kunden for, at ordrer og handler, der kan annulleres, vil blive annulleret. Københavns Fondsbørs kan bestemme, at ordrer, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes Side 6 af 12

7 som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende ugyldige og derfor skal slettes fra ordrebogen. Og at handler, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende handler, der ikke kan opdatere seneste betalte kurs. 8.5 Københavns Fondsbørs adgang til at annullere handler Hvor dette kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Københavns Fondsbørs annullere en handel. Som særlige forhold betragtes en fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på børsen, hos Saxo Privatbank eller hos kunden, en væsentlig og uomtvistet overtrædelse af lov eller forskrift eller Københavns Fondsbørs regelsæt eller tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Saxo Privatbank ikke er herre over. 9. GENNEMSNITSKURSHANDEL En gennemsnitskurshandel gennemføres efter børshandlens afslutning den første børsdag efter den dag, hvor Saxo Privatbank har modtaget ordren. Gennemsnitskurshandler sker med Saxo Privatbank som køber eller sælger. Kunden kan foretage gennemsnitskurshandler med Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs. 9.1 Fastsættelse af kurs for gennemsnitskurshandel Københavns Fondsbørs beregner en vægtet gennemsnitskurs betegnet alle handler. Saxo Privatbank afregner en gennemsnitkurshandel til denne kurs ved en børsdags afslutning med bankens almindelige tillæg eller fradrag. For Værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel, eller hvor der den pågældende handelsdag ikke er stillet bud henholdsvis udbud i Fondsbørsens Handelssystem, fastsætter Saxo Privatbank en kurs, der efter omstændighederne giver kunden den bedst mulige pris samt de bedste betingelser i øvrigt. Kursen fastsættes blandt andet under hensynstagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Det vil fremgå af handelsbekræftelsen, om der ikke blev beregnet en kurs alle handler på Københavns Fondsbørs på handelsdagen. Saxo Privatbank har ikke pligt til at afregne kundens ordre, såfremt omsætningen på Fondsbørsens Handelssystem er mindre end ordrens størrelse på handelsdagen. Saxo Privatbank er ligeledes ikke forpligtet til at afregne kundens ordre, hvis Saxo Privatbank kun kan skaffe Værdipapirerne til en højere kurs end kurs alle handler. 10. HANDEL MED UDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER Saxo Privatbank handler udenlandske Værdipapirer gennem sine forretningsforbindelser, når kunden ikke ønsker strakshandel eller Saxo Privatbank ikke tilbyder strakshandel i de pågældende Værdipapirer. Forretningsforbindelsen vælger, om handlen skal gennemføres på en børs. Handlen gennemføres i kommission og dermed i Saxo Privatbanks navn. Kundens ordre gennemføres kun, såfremt den kan handles på den pågældende børs eller hos den pågældende forretningsforbindelse. I tilfælde af at handlen ikke kan gennemføres på nævnte betingelser, kan Saxo Privatbank dog vælge at opfylde kundens ordre ved hjælp af Saxo Privatbanks egen beholdning. Kundens ordre kan ligeledes deles eller samles og dermed blive eksekveret til forskellige priser hen over handelsdagen eller de følgende dage. I situationer hvor en ordre bliver delt og handlet af flere omgange over flere dage kan de samlede transaktionsomkostninger stige. Baggrunden er, at minimumskommissionen kan blive op- Side 7 af 12

8 krævet flere gange afhængigt af delordrernes størrelse og antallet af dage nødvendige for ordrens samlede gennemførelse. Medmindre andet aftales vælger Saxo Privatbank, hvilken valuta handlen afregnes i, samt på hvilket marked og gennem hvilken forretningsforbindelse der skal handles. Kundens ordre ekspederes i det udenlandske markeds officielle åbningstid. Hvis ordren afgives uden for markedets åbningstid, vil den blive ekspederet, når markedet åbner. Hvis kun en del af ordren er gennemført, når markedet lukker, vil den resterende del blive gennemført, når markedet genåbner. Saxo Privatbank afregner svarende til de markedspriser, Saxo Privatbank kan opnå hos vores udenlandske forretningsforbindelser eller har opnået på den pågældende børs. Betaling og levering sker via udenlandske clearingscentraler og forretningsforbindelser. 11. LIMITERING Kunden har mulighed for at limitere børshandler, gennemsnitskurshandler og kommissionshandel med udenlandske Værdipapirer. Kunden kan limitere ordren i en periode fastsat forud, hvis kunden ønsker at købe eller sælge til en bestemt kurs. Hvis kursen indenfor den aftalte periode kommer til at svare til den angivne kurs, vil handlen blive eksekveret. Kunden skal limitere sin ordre, hvis kunden handler en børshandel via handelsplatformen. Ved børshandler, som ikke handles gennem handelsplatformen, kan Kunden derimod vælge, om der skal aftales limitering. Hvis kunden ikke vælger limitering ved børshandel, vil Saxo Privatbank vurdere, hvilken kurs kundens ordre skal søges gennemført til. Har kunden aftalt limitering ved en gennemsnitskurshandel, vil Saxo Privatbank kun gennemføre handlen, såfremt det kan ske til en kurs lig eller bedre end den limiterede kurs efter beregning af bankens almindelige tillæg eller fradrag til kurs alle handler. Har kunden aftalt limitering ved en handel med udenlandske Værdipapirer, gennemfører Saxo Privatbank kun handlen, hvis Saxo Privatbank selv kan handle til limiteringskursen hos sin udenlandske forretningsforbindelse. Hvis en del af ordren kan gennemføres, bortfalder kun den del, der ikke er gennemført. Der henvises i øvrigt til Københavns Fondsbørs handelsvilkår for håndteringen af limiterede ordrer. 12. AFVIKLING AF VÆRDIPAPIRHANDLER Ved afvikling forstås betaling og levering i forbindelse med en værdipapirhandel. Når intet andet aftales, er afviklingsdagen tredje børsdag/bankdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er ligeledes valørdag/rentedato. Der gælder særlige afviklingsregler og -frister for udenlandske Værdipapirer. Kunden kan få oplysninger om disse regler og frister ved henvendelse til Saxo Privatbank. Når kunden køber Værdipapirer, får kunden kun ubetinget ejendomsret til Værdipapirerne, hvis den endelige betaling til Saxo Privatbank finder sted på afviklingsdagen. Indtil den endelige betaling finder sted, forbeholder Saxo Privatbank sig ejendomsretten til de Værdipapirer, som kunden køber. Når kunden sælger Værdipapirer til Saxo Privatbank, er Saxo Privatbanks udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at Saxo Privatbank på afviklingsdagen får ubetinget ejendomsret over Værdipapirerne. Ved handel med udenlandske Værdipapirer baserer Saxo Privatbank valutakursen på den gældende valutakurs Denne er defineret i prislisten, som du kan finde på Oplysning om omkostninger ved at registrere og opbevare udenlandske Værdipapirer er tilgængelige på under Priser og vilkår. Side 8 af 12

9 13. HANDELSOMKOSTNINGER OG BEREGNINGSME- TODER 15. FORBEHOLD VED SÆRLIGE MARKEDSSITUATIO- NER Saxo Privatbank kan beregne sig kurtage for alle handler med Værdipapirer. Ved strakshandler med aktier beregner Saxo Privatbank sig ikke handelsomkostninger i form af kurstillæg eller kursfradrag. Ved strakshandler med obligationer kan der dog være forskel på strakskursen og kursen på Københavns Fondsbørs, idet Saxo Privatbank forbeholder sig ret til fastsætte kursen så den afspejler handelstidspunkt, ordrestørrelse og omsætning i Værdipapiret. Ved særlige markedssituationer forbeholder Saxo Privatbank sig ret til ikke at effektuere en ordre. Der kan eksempelvis foreligge en særlig markedssituation ved store kursforskelle mellem bud- og udbudspriser, når der slet ikke stilles priser i markedet i det pågældende Værdipapir, eller ved pludselig opståede usikkerheder på verdensmarkedet. 16. CORPORATE ACTIONS Saxo Privatbank beregner handelsomkostninger for gennemsnitskurshandler i aktier og obligationer som et kurstillæg eller fradrag. For OTC værdipapirer beregnes handelsomkostningerne som et procentuelt fradrag henholdsvis tillæg til bud-/udbuds prisen. Ordrer der afgives på andre måder end gennem handelsplatformen, kan medføre forøgede handelsomkostninger. De gældende handelsomkostninger kan ses på under Priser og vilkår. Disse omkostninger kan ændres i overensstemmelse med vilkårene i Saxo Privatbanks Almindelige Forretningsbetingelser. 14. HANDELSBEKRÆFTELSER Saxo Privatbank gør en handelsbekræftelse tilgængelig for kunden senest børsdagen efter handlens gennemførelse eller dagen efter Saxo Privatbanks modtagelse fra tredjemand af bekræftelse heraf. Handelsbekræftelsen vil være tilgængelig på handelsplatformen Tegningsretter Der er tale om tegningsretter, når en eksisterende aktionær baseret på sine aktier tilbydes forholdsmæssigt at kunne købe et antal aktier til en bestemt pris på en bestemt dato. Tegningsretter kan være omsættelige eller ikke-omsættelige. Hvis en kunde modtager tegningsretter, vil kunden have følgende muligheder: tegne sig for den nye aktie, ignorere tegningsretten eller sælge den, hvis det er muligt. For at undgå at omsættelige rettigheder bliver værdiløse ved udløb, vil Saxo Privatbank i fravær af kundens instruks ved udløb af den af Saxo Privatbank fastsatte frist at sælge tegningsretterne på vegne af kunden inden udløb. Afkastet af salget vil blive fratrukket standard omkostninger. Uudnyttede ikke omsættelige tegningsretter vil, hvis ikke udnyttet ved udløb, være værdiløse Kontante dividender Kontante dividender er kontante betalinger til aktionærerne, baseret på antallet af aktier den enkelte aktionær har. Kontante dividender udbetales ved Ex-Date afspejlende markedsudviklingen, om end valørdag for betaling ligger på Pay Date. Kontante dividender tilskrives kundens konto fratrukket skat til standard sats. Side 9 af 12

10 16.3 Dividende optioner Dividende optioner er som udgangspunkt kontante betalinger til aktionærerne, baseret på antallet af aktier den enkelte aktionær har, men aktionæren får muligheden for alternativt at vælge at få aktier baseret på antallet af aktier, den enkelte aktionær har. Kunder, der vælger at modtage kontanter, vil modtage betaling på Ex-Date. Kunder, der vælger at modtage aktier, vil modtage disse baseret på Dividende Rate på Pay Date. Saxo Privatbank understøtter ikke, at dividende optioner, som udbetales kontant, udbetales i anden valuta end den definerede Aktie dividender og bonus udstedelser En aktie dividende betyder, at aktionæren vil modtage yderligere aktier i den form aktionæren allerede har. De nye aktier vil blive udleveret på Ex-Date og have valør på Pay Date. En bonus udstedelse betyder, at aktionæren vil modtage yderligere aktier i den form aktionæren allerede har. De nye aktier vil blive udleveret på Ex- Date og have valør på Pay Date Stock Splits / Reverse Stock Splits / Spin Offs Et Stock Split er en forøgelse af de udstedte aktier, der sker proportionalt med nedskrivningen af den nominelle værdi af den enkelte aktie. Aktionæren tilskrives de nye aktier på Ex-Date. Et Reverse Stock Split er en reduktion af de udstedte aktier, der sker proportionalt med opskrivning af den nominelle værdi af den enkelte aktie. Aktionærens aktiebeholdning reduceres på Ex-Date. Et Spin Off er udstedelsen af en ny aktie til aktionærerne baseret på beholdningen af den oprindelige aktie. Den nye aktie uddeles ved Ex-Date Købstilbud Et købstilbud er et tilbud til aktionæren om at sælge sine aktier til en bestemt pris Fusion og fusion med valg En fusion er den situation, hvor to selskaber fusionerer ind til et. Under normale omstændigheder vil aktionærerne i begge selskaber kunne vælge mellem følgende: i. Modtage en kontant kompensation på Pay Date, ii. Modtage den Tilbageværende aktie på Ex-Date, eller iii. En proportional fordeling af kontanter og den Tilbageværende aktie. Hvis kunden har en aktie, hvor selskabet fusionerer, vil kunden kunne vælge mellem de muligheder, som bliver defineret for den specifikke fusion, forudsat at kunden instruerer Saxo Privatbank før Instruktions deadline. I fravær af instruktion fra kunden vil standard valgmuligheden for fusionen blive valgt Særlige Corporate Actions Særlige og uregelmæssige Corporate Actions, der ikke falder under ovenstående beskrivelser, kan forekomme. Saxo Privatbank vil i forbindelse med håndteringen af sådanne Corporate Actions agere i kundens bedste interesse, sådan som omstændighederne måtte tillade det. Særlige lokale regler kan gælde for visse Corporate Actions. Vilkårene for disse kan ses under Priser & Vilkår på Ikke understøttede værdipapirer Kunden er bekendt med at i Corporate Action, hvor der som alternativ til kontant betaling tilbydes værdipapirer, som Saxo Privatbank ikke understøtter, der vil kunden modtage kontant betaling og have muligheden for at få aktierne Depositary Receipt gebyrer Det er almindelig praksis for udstedere af Depositary Receipts at opkræve årlige administrations gebyrer. Hensigten med gebyrerne er almindeligvis at dække de omkostninger, som udstederen har i Side 10 af 12

11 forbindelse med den operationelle håndtering af Depositary Receipten. Gebyrerne er almindeligvis fratrukket i forbindelse med udbetalingen af dividender, der også kan ske ved rene gebyr opkrævninger. Det forekommer blandt andet, når der ikke er dividende udbetalinger på værdipapiret. Depositary Receipt gebyrerne er fastsat i aftalen mellem værdipapirudstederen og Depositary Receipt udstederen og bygger almindeligvis på branchestandarder. Depositary Receipt gebyrernes størrelse er uafhængig af dividendeudbetalingernes størrelse Omkostninger Saxo Privatbank er berettiget til at opkræve kommissioner og gebyrer i forbindelse med Corporate Actions. De gældende kommissioner kan ses på Saxo Privatbanks hjemmeside Skat og gebyrer på Corporate Actions Der kan forekomme skat og gebyrer i forbindelse med Corporate Actions, udover på kontante udbetalinger, i form af gebyrer på aktieudleveringer eller beskatning af fusioner. Sådan skat og gebyrer fratrækker Saxo Privatbank kundens konto Ansvar for handler, hvor handelssystemer ikke er opdateret. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for, at kunden modtager oplysning om aktiesplits/ aktiesammenlægning, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, udstedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt andre Corporate Action hændelser og begivenheder, der måtte undergå de noterede selskaber, som kundens værdipapirer eller ordrer vedrører ( Corporate Actions ). Corporate Actions indarbejdes hurtigst muligt i Systemet. Kunden er ansvarlig for transaktioner, der gennemføres i perioden mellem offentliggørelsen af en Corporate Action og Saxo Privatbanks indarbejdelse heraf i Systemet. 17. ANSVARSFRASKRIVELSE Saxo Privatbank er ikke ansvarlig overfor kunden for nogen misligholdelse, hindring eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvor en sådan misligholdelse, hindring eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes forhold, som er uden for Saxo Privatbanks rimelige kontrol. Sådanne force majeurehændelser omfatter uden begrænsning tekniske problemer, f.eks. svigt eller afbrydelser af telekommunikation, manglende adgang til Saxo Privatbanks website, der f.eks. kan skyldes lukning på grund af vedligeholdelse, erklæret eller forestående krig, oprør, civile uroligheder, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltninger iværksat af myndigheder, strejker, lock-out, boykot eller blokader, desuagtet at Saxo Privatbank er part i konflikten, og herunder tilfælde, hvor kun en del af Saxo Privatbanks funktioner er påvirket af sådanne hændelser. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig overfor kunden for en eventuel skade en dansk eller udenlandsk agent måtte forårsage ved udøvelsen af opgaver for Saxo Privatbank. Ligeledes er Saxo Privatbank ikke ansvarlig overfor kunden for en skade forårsaget af institutioner som eksempelvis en børs, clearing- eller værdipapircentral. 18. ÆNDRINGER Saxo Privatbank kan til enhver tid ændre Betingelserne med 30 dages varsel overfor kunden med virkning for fremtidige handler, herunder men ikke begrænset til varsel givet pr. . Sådanne ændringer træder i kraft på den dato, der er angivet i varslet. Opdaterede Betingelser er tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside: Side 11 af 12

12 Ver FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL 19. LOVVALG Betingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret som det eneste gældende retsgrundlag. SAXO PRIVATBANK A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ HELLERUP CVR. NR Side 12 af 12

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere