Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010"

Transkript

1 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering Detailkunder Professionelle kunder Godkendte modparter Omkategorisering Handel med eller uden rådgivning Handel med personlig rådgivning Handel uden rådgivning Modtagelse af ordrer Ordretyper Ordretyper Markedskursordrer Limiterede ordrer Handelsmåder Strakshandel OTC-Handel Handel på et reguleret marked 5 8. Terminskontrakter Åbningstider for værdipapirhandel og hurtighed i ekspeditionen Fastsættelse af afregningskurser Danske, svenske, finske og norske børsnoterede værdipapirer Terminskontrakter / kurskontrakter Udenlandske værdipapirer Danske unoterede værdipapirer Sydbank vurderer og fastsætter afregningskurs Sådan beregnes handelsomkostningerne Afregning og kontrol af fondsnota Sydbanks ebankingløsninger Værdipapirer i pensionsdepoter Force majeure Ændring af vilkårene I øvrigt gælder Bilag: Oversigt over handelsmåder 14 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 1/14

2 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag Disse vilkår gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer samt derivater med værdipapirer som underliggende aktiv. Vilkårene gælder for handler gennemført via din afdeling eller via Sydbanks E-Banking-løsninger, f.eks. Sydbanks NetBank eller Online Banking. Det er vigtigt, at du forstår, hvordan værdipapirhandel i Sydbank foregår, og du er velkommen til at kontakte banken, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få vilkårene gennemgået. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om værdipapirhandel, Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel samt Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. 2. Kundekategoriseringen Ifølge regler fastsat i Bekendtgørelse for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal vi kategorisere vores kunder som detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. I forbindelse med depotoprettelsen får du oplyst, hvordan vi har kategoriseret dig. Kategoriseringen har betydning for graden af den beskyttelse, man opnår som kunde, i relation til handel med finansielle instrumenter. I det følgende skitseres reglerne for kategoriseringen og kategoriseringens betydning for graden af investorbeskyttelse og endelig reglerne for eventuel omkategorisering Detailkunder Detailkunder opnår den største beskyttelse ifølge bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Alle kunder er principielt detailkunder, medmindre kunden opfylder regelkravene til at blive professionel kunde eller godkendt modpart. Følgende er eksempler på investorbeskyttelse af detailkunden: værdipapirhandleren (Sydbank) må ikke rådgive en detailkunde, medmindre rådgiveren har tilstrækkelig viden om o kundens kendskab til eller erfaring med handel med finansielle instrumenter o kundens uddannelsesniveau o kundens mål med investeringerne, kundens risikovillighed og tidshorisont o kundens evne til at bære de finansielle risici, som den pågældende investering måtte indebære, hvilket sker ved indhentning af oplysninger om indtægts- og formueforhold. handel uden rådgivning kan alene ske, såfremt værdipapirhandleren har viden om kundens kendskab til, eller erfaring med, handel med det pågældende finansielle instrument detailkunden må handle simple værdipapirer efter reglerne om execution only, såfremt dette er aftalt med kunden. I henhold til disse vilkår er det muligt for kunden at anvende execution only. Ved execution only ekspederer banken ordren uden at yde rådgivning eller kontrollere, om kunden har afgivet oplysningerne nævnt ovenfor vedr. kravene til rådgivning værdipapirhandleren skal straks efter at være blevet opmærksom herpå informere om evt. problemer med at udføre en ordre værdipapirhandleren kan udsende informationsmateriale til detailkunden. Reglerne indeholder uddybende krav til indhold i materialet. markedsføringsmateriale er underlagt specifikke krav, herunder beskrivelse af risici. 2.2 Professionelle kunder: Professionelle kunder opnår en vis beskyttelse ifølge reglerne. Kunder, der altid anses som professionelle kunder, er institutionelle kunder og store virksomheder, der opfylder to af nedennævnte betingelser: har en egenkapital på minimum 2 mio. Euro har en balance på minimum 20 mio. Euro har en nettoomsætning på minimum 40 mio. Euro. Følgende er eksempler på investorbeskyttelsen af den professionelle kunde: værdipapirhandleren (Sydbank) må, ligesom beskrevet ovenfor under detailkunden, ikke rådgive en professionel kunde, medmindre rådgiveren har tilstrækkelig information om kunden. Dog kan rådgiveren tage udgangspunkt i, at den professionelle kunde: o o har kendskab i eller erfaring med handel med de pågældende finansielle instrumenter er i stand til at bære de finansielle risici ved de pågældende investeringer (dette gælder alene for professionelle, der opfylder ovennævnte krav). en professionel kunde kan altid handle uden rådgivning værdipapirhandleren er ikke underlagt de samme krav over for professionelle som gælder for detailkunder i relation til informationsmateriale og analyser. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 2/14

3 2.3 Godkendte modparter Godkendte modparter opnår ingen beskyttelse. Godkendte modparter er hovedsagelig investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, pensionskasser og disses administrationsselskaber, selskaber, der udelukkende handler for egen regning med futures og optioner eller andre derivater, nationale regeringer samt offentlige organer, der beskæftiger sig med offentlig gæld. Disse virksomheder har stor viden og erfaring i handel med finansielle instrumenter og opnår derfor ingen investorbeskyttelse ifølge reglerne. 2.4 Omkategorisering En detailkunde kan anmode om at blive kategoriseret som professionel kunde, generelt eller i relation til handel i en specifik aktivtype. Idet der derved opnås en mindre beskyttelse, foreskriver reglerne, at omkategoriseringen alene kan ske, såfremt kunden opfylder 2 af nedennævnte betingelser: kunden har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked og gennemsnitligt 10 gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler størrelsen af kundens portefølje (kundens værdipapirdepoter) inklusive kontoindestående skal være større end Euro kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser. Værdipapirhandleren kan på anmodning fra en kunde enten generelt eller på ad hoc-basis behandle en professionel kunde eller godkendt modpart som en detailkunde. Værdipapirhandleren kan på anmodning behandle en professionel kunde som en godkendt modpart eller en godkendt modpart som en professionel kunde. 3. Handel med eller uden personlig rådgivning Du har ved depotoprettelsen sandsynligvis fået adgang til handel med en række finansielle instrumenter, såsom investeringsbeviser, aktier og obligationer. Dine konkrete handelsadgange fremgår af depotaftalen. Disse værdipapirer kan du handle med eller uden rådgivning: 3.1 Handel med personlig rådgivning Vi tilbyder rådgivning om depotsammensætning, handel med finansielle instrumenter samt om valg af ordretype og handelsmåde, ud fra dine personlige ønsker og behov. En forudsætning for at vi kan yde en kompetent rådgivning samt efterleve reglerne er, at vi har tilstrækkelig information om dit kendskab til og erfaring med at handle det pågældende finansielle instrument, dine investeringsmål og dine økonomiske forhold. Såfremt vi ikke har tilstrækkelige informationer, må vi iflg. reglerne ikke rådgive. Sker der ændringer i dine investeringsmål eller økonomiske forhold, bedes du informere os, så vi kan rådgive dig på et korrekt grundlag. 3.2 Handel uden rådgivning: Du har mulighed for at afgive ordrer uden at modtage rådgivning. I disse tilfælde vurderer vi ikke, om handelen matcher dine investeringsmål og økonomiske forhold. Iflg. reglerne er vi forpligtet til at vurdere, om detailkunder har tilstrækkelig kendskab og erfaring til at handle de pågældende værdipapirer. Denne vurdering foretages ved depotoprettelsen, og hvis det senere bliver relevant at ændre på dine handelsadgange. Execution only: Drejer det sig alene om simple værdipapirer, såsom de fleste investeringsbeviser, aktier og obligationer, har du også mulighed for at afgive en ordre efter reglerne om execution only. Betydningen heraf er, at vi ikke er forpligtet til at vurdere, om handelen matcher dine investeringsmål og økonomiske forhold, - eller forpligtet til at vurdere, om du har tilstrækkelig kendskab eller erfaring til at handle det pågældende værdipapir. Generelt gælder, at medmindre andet udtrykkeligt er aftalt beslutter du selv, hvordan dit depot skal sammensættes, vælger selv handelstype og bærer selv risikoen på de investeringer, du foretager. Rådgivning om handel og depotsammensætning tilbyder vi fra vores filialer og investeringscentre. Se i øvrigt afsnittet om handel via vores E-banking løsninger. 4. Modtagelse af ordrer Sydbank modtager ordrer afgivet i bankens afdelinger eller via Sydbanks E-Banking-løsninger, f.eks. Sydbanks NetBank. Ordrer kan endvidere afgives til banken pr. brev, telefax eller telefon. Sydbank kan optage telefoniske ordrer på bånd, der kan tjene som bevis for modtagelsen. Før Sydbank kan ekspedere din ordre, skal du og banken have aftalt, om du ønsker at købe eller sælge, hvilket værdipapir og hvilken mængde du ønsker at handle samt hvilken handelstype, du ønsker at anvende ved ordrens gennemførelse. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 3/14

4 Ud fra dine konkrete forhold vil Sydbank sikre den bedst mulige pris og de bedst mulige betingelser i øvrigt, når banken gennemfører dine ordrer. I øvrigt henviser vi til Sydbanks politik for ordreudførelse 5. Ordretyper 5.1 Ordretyper: I Sydbanks politik for ordreudførelse beskrives hvordan vi sikrer dig det bedst mulige resultat af din ordre i et finansielt instrument (Best execution). Vi vil altid tage udgangspunkt i disse retningslinjer, medmindre andet aftales. Vi kan dog ikke garantere, at alle afgivne ordrer kan gennemføres. Politikken kan du få udleveret hos din rådgiver eller læse den på Sydbank tilbyder følgende ordretyper: Markedskursordrer Limiterede ordrer. 5.2 Markedskursordrer: En markedskursordre er en ordre, hvor du beder banken om at udføre en ordre bedst muligt til de aktuelle markedskurser. I vurderingen af, hvad bedst muligt er anvendes principperne beskrevet i Sydbanks politik for ordreudførelse samt de særlige instrukser/ønsker, du måtte have til gennemførelse af den specifikke ordre. En markedskursordre kan vi gennemføre på en af følgende måder: som en strakshandel som en OTC-handel, dvs som en handel uden for børsen, herunder med Sydbank som modpart. som en handel på et reguleret marked (dvs. børshandel på et reguleret marked MHF, en alternativ børs eller med en Systematisk intern handler ). Se nærmere beskrivelse af handelsmåderne nedenfor. 5.3 Limiterede ordrer: En limiteret ordre er en ordre, hvor du beder banken om at købe et finansielt instrument (aktier, obligationer, investeringsbeviser m.v.) til en aftalt kurs en kurs, du maksimalt ønsker at betale for det finansielle instrument (limiteringskursen) at sælge et finansielt instrument (aktier, obligationer, investeringsbeviser m.v.) til en aftalt kurs en minimumskurs (limiteringskurs), du ønsker at sælge til. Det særlige kendetegn ved limiterede ordrer er, at limiteringsbetingelsen kan betyde, at din ordre ikke kan gennemføres, hvis der ikke er hhv. sælgere eller købere af det finansielle instrument til den kurs, du ønsker at sælge eller købe til. Sydbank respekterer eventuelle børsregler mht. afgivelse af limiterede ordrer eks. regler for maksimal kursafvigelse på limiteringskursen, i forhold til kurserne på børsen. Sådanne regler vil også gælde for modtagelse af børsordrer fra dig. Limiterede ordrer kan vi gennemføre på samme måder som beskrevet under afsnittet Markedskursordrer. Aktieordrer, der ikke umiddelbart kan udføres, vil blive lagt på børsen. Er aktien noteret på flere børser, vurderer vi, hvilken børs der forventes at give det bedst mulige resultat. Sydbanks værdipapirhandlere holder løbende øje med kurserne og gennemfører din ordre til din limiteringskurs eller bedre, når dette er muligt. Gennemføres ordren på OMX (Den nordiske børs) eller Oslobørsen, er der risiko for, at ordren afregnes som flere delafregninger. Hvis Sydbank på samme tidspunkt modtager flere børsordrer i samme værdipapir fra flere kunder, kan Sydbank afgive ordren samlet. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordrerne i den rækkefølge, de er modtaget i banken. Gennemføres ordren med Sydbank som modpart, vil ordren typisk blive gennemført som én handel. Kan Sydbank ikke afregne hele ordren på én gang, vil der kunne blive tale om delafregninger. Det fremgår af din fondsnota, hvordan handelen er gennemført. Selv om et værdipapir har været handlet på den kurs, du har angivet som limiteringskurs, har det ikke nødvendigvis været muligt at gennemføre netop din ordre. Sydbank gennemfører limiterede ordrer dagen igennem, så snart det kan lade sig gøre. Det kan betyde, at kursen på det handlede værdipapir senere på dagen kan blive bedre end din afregningskurs. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 4/14

5 Limiterede ordrer bortfalder ved børslukketidspunktet, medmindre andet er aftalt. En limiteret ordre kan maksimalt afgives med en løbetid på 20 børsdage. I det følgende kan du læse om forskellige måder at handle på. 6. Handelsmåder 6.1 Strakshandel Sydbank tilbyder strakshandel i udvalgte værdipapirer typisk likvide værdipapirer. Ved en strakshandel tilbyder Sydbank dig en aktuel handelskurs, som du kan acceptere her og nu. Når du har accepteret handelskursen, er handlen indgået, og du vil efterfølgende modtage en fondsnota. I en strakshandel har du altid Sydbank som modpart, dvs. som respektive køber eller sælger af værdipapirerne. Strakshandel indebærer den fordel for dig, at du kender din handelskurs, før du handler. I forbindelse med omlægninger i dit depot kan det være en fordel for dig at anvende strakshandel, så du på forhånd kender salgssummen. Strakshandlen gennemføres som én afregning i modsætning til en børshandel, hvor der er risiko for flere delafregninger. Sydbank kan også tilbyde strakshandel i mindre likvide papirer, hvor der dog kan være den ulempe, at det såkaldte spread (forskellen mellem bud- og udbudskursen) kan være større. Gennemførelse af strakshandler sker i overensstemmelse med reglerne i Norex Member Rules, udstedt af OMX (Den nordiske børs) for så vidt angår handel med de finansielle instrumenter, der er noteret på disse børser. Det betyder i disse tilfælde blandt andet, at strakshandlerne i børsernes åbningstider vil blive gennemført til afregningskurser, der er lig med eller bedre end bedste bud/udbud på OMX (Den nordiske børs). 6.2 OTC-handel Hvis vi i overensstemmelse med Sydbanks politik for ordreudførelse, og dine eventuelle instrukser udfører en markedskursordre eller limiteret ordre, kan vi vælge at gennemføre handelen uden for de regulerede markeder ved at handle med andre værdipapirhandlere eller ved selv at blive modpart i handelen med dig. Betegnelsen OTC (Over The Counter) betyder, at handelen sker uden for et reguleret marked. 7. Handel på et reguleret marked: 7.1 Børshandel Sydbank tilbyder børshandel med værdipapirer, der er noteret på OMX (Den nordiske børs) i hhv. København, Stockholm og Helsinki, Oslobørsen samt på DAMP (Dansk Autoriseret Markedsplads). Ved børshandler gælder de respektive børsers regler for handel. Ved børshandel med aktier lægges din ordre direkte på fondsbørsen, som matcher de ordrer, hvor bud- og udbudskursen er lig hinanden. Børsordrer kan kun afgives med oplysning om en limiteret handelskurs, som du ønsker at købe eller sælge til. Såfremt der ikke findes en tilsvarende modordre i handelssystemet, vil handlen ikke blive gennemført umiddelbart, men kan afhængig af likviditeten i det pågældende værdipapir eventuelt gennemføres på et senere tidspunkt. Medmindre andet er aftalt ved ordreafgivelsen, bortfalder din ordre, hvis den ikke kan gennemføres den pågældende børsdag. Handles en del af ordren, vil den ikke gennemførte del af ordren bortfalde, medmindre andet er aftalt. Ved børshandel med aktier er modparten den eller dem, der matcher din ordre i børsens handelssystem. Når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der i samme aktie er flere ordrer til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på fondsbørsen. Modgående ordrer fra samme børsmægler matches dog uanset tidsmæssig rækkefølge. På denne måde kan Sydbank, via den automatiske matchning, blive modpart i din børsordre, og dette vil i givet fald fremgå af din fondsnota. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som du har angivet, er det ikke givet, at din ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på fondsbørsen før din ordre eller handles med samme børsmægler som modpart. Børshandel med danske statsobligationer Børshandel med statsobligationer foregår på samme måde som beskrevet ovenfor under børshandel med aktier. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 5/14

6 Børshandel med øvrige danske obligationer Ved børshandel med øvrige obligationer kan modparten uafhængigt af den limiterede kurs frit vælge mellem de ordrer, som er lagt på fondsbørsen. Hvis Sydbank er modpart i handlen, vil dette fremgå af din fondsnota. Ved børshandel med obligationer kan du undgå delafregninger, hvis du anmoder om en alt eller intet -ordre. Børshandel generelt Overføres et værdipapir til observationslisten sletter Sydbank ikke din ordre. Vær opmærksom på dine egne forpligtelser til at holde øje med dine ordrer, såfremt du anvender vores E- Banking løsninger (NetBank og Online Banking), hvor du har pligt til selv at holde øje med dine ordrer (læs mere herom i Aftale om børshandelsadgang ). Børshandel kan være en fordel, hvis der er stor forskel mellem bud- og udbudskurser i et værdipapir, eller hvis du f.eks. ønsker at sælge et værdipapir til en højere kurs end den aktuelt gældende budkurs, hvilket dog indebærer en risiko for, at din ordre ikke gennemføres. En ulempe ved børshandel kan være risikoen for, at din ordre ikke gennemføres på én gang, men som flere delafregninger inden for samme dag eller over nogle dage. Beregning af kurtage sker pr. delafregning. Hvis Sydbank på samme tidspunkt modtager flere børsordrer i samme værdipapir fra flere kunder, kan Sydbank afgive ordren samlet. Hvis hele ordren ikke gennemføres, afregnes ordrerne i den rækkefølge, de er modtaget i banken. En mere detaljeret beskrivelse af børshandel med aktier på OMX (Den nordiske børs) i København finder du på 7.2 Øvrige regulerede markeder: Udover de traditionelle børser findes der markedspladser, der reguleres af såvel EU-forordninger samt EUharmoniserede regler for handel på regulerede markedspladser. Følgende typer af regulerede markeder kan vi anvende ved udførelsen af dine ordrer: Alternativ børs: I Danmark har vi DAMP (Dansk autoriseret markedsplads), som vi kan anvende ved udførelse af ordrer i værdipapirer, der er noteret på denne alternative børs. MHF (Multilateral Handels Facilitet) er markedspladser, der kan etableres som et alternativ til de traditionelle børser. Et reguleret marked som MHF er underlagt dels regler for etablering af regulerede markeder dels tilsyn fra det offentlige. SI (Systematisk intern handel): En værdipapirhandler, der ønsker at agere under reglerne for Systematisk intern handel, kan anmode om tilladelse hertil hos de nationale myndigheder (Finanstilsynet i Danmark). Systematisk intern handel er en reguleret måde at stille aktuelle bud og udbudspriser på i udvalgte værdipapirer. Kravet til SI eren er, at alle bud- og udbudskurser skal være offentligt tilgængelige, samt at alle handler, der gennemføres hos SI eren i de udvalgte værdipapirer, skal offentliggøres. 7.3 Kursmanipulation Det er ifølge Værdipapirhandelsloven ikke tilladt at manipulere med kursen på værdipapirer. Kursmanipulation er handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på et værdipapir i en retning, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet. Et eksempel på kursmanipulation er, hvis der på en børs lægges en ordre der giver et urigtigt eller vildledende signal om kursen med det formål at påvirke kursen på et værdipapir og derefter handle modsatrettet i det samme værdipapir i bankens strakshandelssystem. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 8. Terminskontrakter 8.1 Kurskontrakter belåning af fast ejendom Hvis du indgår en kurskontrakt og dermed aftaler at sælge realkreditobligationer med afvikling på en fremtidig dato, gennemføres denne handel medmindre andet aftales som en strakshandel. Kursen på kurskontrakten beregnes med udgangspunkt i strakshandelskursen med et terminstillæg/-fradrag (rentetillæg/-fradrag). Den aftalte kurs på kurskontrakten vil således sædvanligvis variere fra den aktuelle handelskurs på fondsbørsen, bl.a. afhængigt af markedsforholdene og kurskontraktens løbetid. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 6/14

7 I særlige tilfælde hvor den cirkulerende mængde i den pågældende realkreditobligation er lille, og hvor Sydbank ikke har en beholdning og hvor der i markedet bydes en kurs, der er markant højere end den af Sydbank beregnede teoretiske kurs forbeholder Sydbank sig retten til at fastsætte strakshandelskursen ud fra den af Sydbank beregnede teoretiske kurs. Du skal acceptere den fastsatte kurs, inden handelen gennemføres som en strakshandel. Strakshandelskursen vil være udgangspunkt for beregning af terminstillæg/-fradraget og dermed kursen på kurskontrakten. Af din fondsnota fremgår kursen på kurskontrakten og terminstillægget/-fradraget. 8.2 Terminskontrakter Øvrige terminskontrakter, dvs. ved køb og salg af værdipapirer med fremtidig afvikling, gennemføres ligeledes som en strakshandel. Kursen på terminskontrakten beregnes med udgangspunkt i strakshandelskursen med et terminstillæg/-fradrag (rentetillæg/-fradrag). Den aftalte kurs på terminskontrakten vil således sædvanligvis variere fra den aktuelle handelskurs på fondsbørsen, bl.a. afhængigt af markedsforholdene og terminskontraktens løbetid. Af din fondsnota fremgår kursen på terminskontrakten og terminstillægget/-fradraget. 9. Åbningstider for værdipapirhandel og hurtighed i ekspeditionen Generelt vedr. Markedskursordrer og Limiterede ordrer Vi modtager ordrer løbende igennem dagen, som vi, hvis det er muligt, afregner i den rækkefølge, vi modtager ordrerne. Vi modtager ordrer i filialernes åbningstider herunder i det tidsrum, bankens medarbejdere yder rådgivning eller ekspedition via telefon. Udførelse af ordrer sker i de respektive børsers eller regulerede markedspladsers åbningstider dog med undtagelse af strakshandler, jf. omtalen nedenfor. særligt vedr. limiterede ordrer Limiterede ordrer håndteres hurtigst muligt efter ordreafgivelsen. Håndteringen af ordren betyder, at dealeren forsøger at udføre ordren til den limiterede kurs. Afgivne limiterede ordrer, der gælder flere dage, bliver afregnet i det pågældende markeds åbningstid og på det pågældende markeds børshandelsdage. Det er som udgangspunkt imidlertid ikke muligt at ændre en limiteret ordre i en udenlandsk aktie på tidspunkter, hvor vi i Danmark har lukket, og der er almindelig børshandelsdag i det pågældende lokale marked. Strakshandel Strakshandel via en Sydbank-afdeling kan ske i afdelingens åbningstid. Strakshandel via Sydbanks E-Banking-løsninger kan ske i nedennævnte tidsrum: Aktier Investeringsbeviser Obligationer Danmark kl kl Sverige kl Norge kl Finland kl (tidspunkterne kan ændres og vil fremgå af de forskellige systemer). Uden for børsernes åbningstider stilles der strakspriser i et begrænset antal værdipapirer. Vi forbeholder os ret til at stoppe med straksprisstillelsen, såfremt eksempelvis markederne bliver ekstraordinært volatile. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 7/14

8 Børshandel Børsordrer kan afgives i filialernes åbningstider herunder i det tidsrum, bankens medarbejdere yder rådgivning eller ekspedition via telefon, eller via Sydbanks E-Banking-løsninger i det pågældende systems åbningstid. Ordrer, der er modtaget i fondsbørsens åbningstid, lægges straks på fondsbørsen. Ordrer afgivet uden for fondsbørsens åbningstid lægges på fondsbørsen, når den åbner den følgende børsdag. Ordrer i udenlandske værdipapirer Ordrer søges gennemført kontinuerligt i den pågældende fondsbørs åbningstid. Ordrer bliver som udgangspunkt ikke behandlet i Sydbank på danske helligdage/fridage. Ordrer kan afgives i Sydbanks afdelinger i åbningstiden eller via Sydbanks E- Banking-løsninger i det pågældende systems åbningstid. Åbningstider for udvalgte børser: Åbningstider (dansk tidsangivelse) Børs Aktier Obligationer OMX, Den nordiske børs i København Stockholm Helsinki Norge: Oslobørsen USA: Nasdaq New York Stock Exchange Tyskland Deutsche Börse Belgien England Frankrig Holland Portugal Spanien NB: Børsernes åbningstider kan løbende ændres. 10. Fastsættelse af afregningskurser Sådan fastsætter Sydbank afregningskurser for de forskellige handels- og værdipapirtyper: 10.1 Danske, svenske, finske og norske børsnoterede værdipapirer Markedskursordrer og limiterede ordrer herunder strakshandelsafregninger vil ske til minimum bedste budeller udbudskurs i handelssystemet på OMX (Den nordiske børs) eller Oslobørsen. Hvis der ikke findes en aktuel bud- eller udbudskurs i den respektive børs åbningstid, kan Sydbank fastsætte den konkrete kurs som beskrevet i afsnittet Sydbank vurderer og fastsætter afregningskurs. Ved strakshandel, der gennemføres uden for fondsbørsens åbningstid i E-Banking løsningerne, tager Sydbank udgangspunkt i bud-/udbudskurs ved fondsbørsens lukketid, korrigeret for eventuelle værdipapirspecifikke nyheder samt ændringer i markedet i ind- og udland. Afregningskursen vurderes med baggrund i de forhold, der er beskrevet i afsnittet Sydbank vurderer og fastsætter afregningskurs. Børshandler afregnes til den eller de kurser, ordren er gennemført til på fondsbørsen. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 8/14

9 10.2 Terminskontrakter/kurskontrakter Terminskontrakter/kurskontrakter er værdipapirhandler, der bogføres på en fremtidig dato. Den aktuelle handel, der foretages i forbindelse med termins-/kurskontrakten, gennemføres som en strakshandel, hvor strakshandelskursen ligger inden for bedste bud-/udbudskurs på fondsbørsen. Termins-/kurskontraktkursen fremkommer således: Strakshandelskurs +/- terminstillæg/-fradrag (afhænger af renteforhold og kontraktperiodens længde) = Terminskurs/kurskontraktkurs 10.3 Øvrige udenlandske værdipapirer Ordrer afregnes til den kurs, værdipapirerne bliver handlet til i udlandet. I de tilfælde hvor Sydbank er modpart i handlen, vil prisen blive fastsat på basis af det aktuelle handelsniveau i det pågældende værdipapir. Fastsætter Sydbank selv afregningskursen, f.eks. hvis der ikke findes aktuelle budeller udbudskurser, vil dette ske som beskrevet i afsnittet Sydbank vurderer og fastsætter afregningskurs. Handler i udenlandske værdipapirer afregnes i danske kroner, medmindre andet er aftalt Danske unoterede værdipapirer Danske værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller til handel på en autoriseret markedsplads, afregnes af Sydbank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for kunden. Der tages bl.a. hensyn til rente- og kursudviklingen, ligesom banken inddrager sin viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelle tilsvarende værdipapirer samt tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret og forholdene i øvrigt. 11. Sydbank vurderer og fastsætter afregningskurs Sydbank kan i visse situationer, når der ikke er løbende handel i et værdipapir, selv vurdere og fastsætte afregningskursen, f.eks. når Sydbank stiller strakshandelskurser i værdipapirer, hvor der ikke findes aktuel bud- eller udbudskurs på fondsbørsen afregner markedskursordrer i danske og udenlandske værdipapirer, hvor der ikke findes aktuel bud- eller udbudskurs. Den tilbudte handelskurs eller afregningskurs bliver fastsat ud fra følgende kriterier: Aktier: rente- og kursudviklingen udbud og efterspørgsel det senest handlede kursniveau nationale og internationale kurspåvirkende begivenheder tilgængelige oplysninger om udsteder og udsteders branche. Obligationer: rente- og kursudviklingen udbud og efterspørgsel det senest handlede kursniveau kursen på tilsvarende værdipapirer nationale og internationale kurspåvirkende begivenheder, herunder rente- og kursudviklingen på tilsvarende papirer tilgængelige oplysninger om udsteder og sammenlignelige udstedere. Sydbank stiller strakshandelskurser i udvalgte værdipapirer uden for fondsbørsens åbningstid. I disse situationer fastsættes prisen ligeledes på basis af ovennævnte forhold. 12. Sådan beregnes handelsomkostningerne Beregning af kurtage Kurtagesatsen varierer og afhænger af, om der er tale om danske eller udenlandske værdipapirer og af, om en handel indgås via en Sydbank-afdeling eller via Sydbanks E-Banking-løsninger. Kurtagen beregnes ved at gange værdipapirhandlens kursværdi med den aktuelle kurtagesats. Sydbanks kurtagesatser fremgår af Sydbanks prisliste for værdipapirhandel. Kurtagen af udenlandske værdipapirhandler beregnes på samme måde. Dog beregnes kursværdien først i udenlandsk valuta, derefter omregnes den udenlandske kursværdi til danske kroner, og af dette beløb beregnes kurtagen. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 9/14

10 Ønskes en udenlandsk værdipapirhandel afregnet i udenlandsk valuta, beregnes kurtagen også i udenlandsk valuta. Minimumskurtage Hvis den beregnede kurtage, jf. ovenfor, er mindre end Sydbanks gældende minimumskurtage, opkræves minimumskurtagen, der varierer og afhænger af, om der er tale om danske eller udenlandske aktier eller obligationer og af, om en handel indgås via en Sydbank-afdeling eller via Sydbanks E-Banking-løsninger. Den aktuelle minimumskurtage fremgår af Sydbanks prisliste for værdipapirhandel. Eksempel på kurtageberegning: Et obligationskøb på nominelt kr. til en afregningskurs på 99,75 og med en kurtagesats på 1,5 promille vil resultere i følgende kurtage: kursværdi: kr. x 99,75/ ,00 kr. kurtage: kr. x 1,5/ ,25 kr. Et aktiekøb på 100 stk. til en afregningskurs på 305,00 og med en kurtagesats på 0,75 procent vil resultere i følgende kurtage: kursværdi: 100 stk. x 305, ,00 kr. kurtage: kr. x 0,75/ ,75 kr. Udenlandske omkostninger Typisk opkræver vi ikke særskilte udenlandske omkostninger i forbindelse med handel med udenlandske værdipapirer. Der kan dog være enkelte markeder, hvor Sydbank kan opkræve omkostninger til børsmæglere og depotbanker under betegnelsen "Udenlandske omkostninger". Eventuelle særlige omkostninger vil blive oplyst forinden handelens indgåelse og vil fremgå af fondsnotaen. 13. Afregning og kontrol af fondsnota Som bekræftelse på en indgået aftale om handel modtager du en fondsnota fra Sydbank, hvoraf bl.a. fremgår, hvilken ordretype der er anvendt ved gennemførelsen af handelen. Bekræftelsen er betinget af, at der når du køber værdipapirer er dækning på kontoen på afregningsdagen, og at værdipapirerne når du sælger er disponible i depotet på afregningsdagen. Fondsnotaen afsendes fra banken på handelsdagen eller senest bankdagen efter, at handlen er indgået. Er der handlet via en udenlandsk børsmægler, afsendes notaen den dag, Sydbank modtager handelsbekræftelsen fra den udenlandske børsmægler eller senest bankdagen efter. Indgåede handler afregnes som hovedregel 3 børsdage efter, at handlen er indgået. Et køb om mandagen vil således typisk blive afregnet den følgende torsdag. Handlen afregnes i danske kroner, medmindre andet er aftalt. Ved handel med udenlandske værdipapirer fastsætter Sydbank medmindre andet aftales valutakursen på handelstidspunktet, ud fra den aktuelle valutakurs. Du har pligt til at kontrollere fondsnotaens indhold og til straks at reklamere over for Sydbank, hvis notaen ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Har du spørgsmål til fondsnotaens indhold, er du velkommen til at kontakte banken, som kan oplyse dig om konkrete detaljer i forbindelse med din handel Automatisk panteret (værdipapirer registreret i Værdipapircentralen) Du kan sælge et værdipapir, hvis værdipapiret ligger i depotet på handelsdagen, medmindre andet er aftalt med Sydbank. Når du køber et værdipapir, som er registreret i Værdipapircentralen, vil Sydbank i henhold til værdipapirhandelsloven automatisk opnå panteret i værdipapirerne til sikkerhed for betaling af købesummen. Når du køber et værdipapir, skal der den dag, hvor købet afregnes, være dækning for købet på kontoen. Er der på afregningsdagen ikke dækning på kontoen, vil Sydbank opretholde panteretten og straks være berettiget til at sælge værdipapiret uden at underrette dig på forhånd. Indbringer salget ikke tilstrækkeligt provenu til at dække købesummen inkl. omkostninger, er du forpligtet til at betale differencen til Sydbank Ejendomsret (udenlandske værdipapirer) Sydbank forbeholder sig ejendomsretten over udenlandske værdipapirer, du har købt, indtil værdipapirerne er endeligt betalt. Ved dit salg af udenlandske værdipapirer til Sydbank er bankens udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afregningsdagen. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 10/14

11 14. Sydbanks E-Banking-løsninger Du kan gennemføre værdipapirhandler via Sydbanks E-Banking-løsninger (Sydbanks NetBank og Online Banking). Det fremgår af det enkelte system, hvilke værdipapirer og handelstyper der tilbydes, og handelstilbuddene udvides og ændres løbende. Generelt gælder, at al handel via E-Banking-løsningerne sker uden personlig rådgivning. Brugere af Sydbanks browserbaserede E-Banking-løsninger kan indgå en elektronisk aftale med Sydbank om børshandelsadgang til OMX (Den nordiske børs) København. Når du indgår børshandler via E-Bankingløsningerne, lægges dine ordrer direkte ud på børsens handelssystem i Sydbanks navn. Åbningstiderne i Sydbanks E-Banking-løsninger fremgår af de pågældende systemer. 15. Værdipapirer i pensionsdepoter Der gælder særlige regler for placering af pensionsmidler i et individuelt depot. Disse regler fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Du kan i dine pensionsdepoter i Sydbank placere Værdipapirer der handles på et reguleret marked eller alternativ markedsplads: 1. statsobligationer 2. realkreditobligationer og obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond 3. indeksobligationer 4. skatkammerbeviser 5. erhvervsobligationer garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller af stater, som Fællesskabet har indgået aftale med 6. obligationer udstedt eller garanteret af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre, Færøernes landsstyre, eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt 7. aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen 8. andele i investeringsforeninger og specialforeninger godkendt af det danske Finanstilsyn 9. andele i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITSdirektivet) 10. andele i udenlandske investeringsinstitutter, som er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITSdirektivet), samt udenlandske investeringsinstitutter, der er godkendt i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Det kræves i begge tilfælde, at Finanstilsynet har godkendt investeringsinstituttets markedsføring her i landet 11. sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige 12. andele i erhvervsudviklingsforeninger godkendt af det danske Finanstilsyn 13. hedgeforeninger, som er godkendt af det danske Finanstilsyn 14. kapitalandele, der handles på alternative markedspladser. Opsparingen kan tillige anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til handel på et reguleret marked. Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til handel, skal værdipapirerne afhændes straks. Opsparingen kan endvidere anbringes i unoterede kapitalandele, hvor der er anmodet om optagelse til handel på et reguleret marked. Sker optagelsen ikke inden for 1 år, skal reglerne for unoterede kapitalandele iagttages, jf. nedenfor. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 11/14

12 Aktiverne nævnt under nr. 7, 10, 11, 13 og 14 må for hver udsteder på investeringstidspunktet ikke overstige 20 pct. af dine pensionsmidler i Sydbank. Aktiverne nævnt under nr. 12 må for hver udsteder på investeringstidspunktet ikke overstige 20 pct. af dine aktiver på det depot, aktiverne placeres i. Dog kan der altid placeres aktiver for et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpension. Placeringsreglerne finder anvendelse på regulerede markeder inden for EU og EØS, der er optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, samt markeder er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) Kapitalandele, der ikke handles på et reguleret marked og alternativ markedsplads: Du kan endvidere i dine pensionsdepoter i Sydbank placere unoterede kapitalandele i: aktieselskaber anpartsselskaber tilsvarende europæiske selskaber, der er optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF selskaber med en tilsvarende juridisk form, inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område under følgende betingelser: 1. at du skal som minimum investerer kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende 2. at værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af dine pensionsmidler i Sydbank for indtil 2 mio. kr. 3. at værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af dine pensionsmidler i Sydbank mellem 2 og 4 mio. kr. 4. at værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af dine pensionsmidler i Sydbank over 4 mio. kr. 5. at du ikke ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v. Heri indgår både pensions- og frie midler, samt eventuel hæftelse overfor kommanditselskabet 6. at du forinden placeringen underskriver en erklæring til banken om risici, forbundet med investering i unoterede kapitalandele. Ved investering i unoterede kapitalandele skal banken sende en meddelelse til det unoterede selskab, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse skal ske til depotet, samt at du kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse. Du skal give banken samtykke hertil. Du er forpligtet til overfor Sydbank at oplyse værdien af unoterede kapitalandele til brug for beskatning efter lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. Kapitalandele hvortil er knyttet brugsrettigheder, rabatter og lignende rettigheder. Der kan ikke i pensionsdepoter placeres kapitalandele, hvortil er knyttet brugsrettigheder, rabatter og lignende rettigheder i selskabet medmindre disse rettigheder først kan udnyttes efter ophævelses-/frigivelsestidspunktet eller er omfattet af indberetningspligten i 8 H i skattekontrolloven. Afledte finansielle instrumenter. Der kan ikke placeres afledte finansielle instrumenter i pensionsdepoter i Sydbank. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 12/14

13 16 Force majeure Sydbank er erstatningspligtig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Sydbank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Sydbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Sydbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Sydbank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag; det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Sydbank andre omstændigheder, som er uden for Sydbanks kontrol. Sydbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Sydbank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Sydbank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 17. Ændring af vilkårene Sydbank kan ændre Vilkår for værdipapirhandel med 1 måneds varsel. 18. I øvrigt gælder Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, og såfremt der handles til eller fra et depot i Sydbank Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 13/14

14 19. Bilag: Oversigt over handelsmåder Alle ordrer gennemføres som enten markedskurshandler eller limiterede handler. Ved gennemførelsen af begge disse ordretyper kan du bl.a. anvende følgende handelsmåder: Strakshandel Beskrivelse Sydbank tilbyder en aktuel handelskurs, som du kan acceptere her og nu. Strakshandel foregår altid med Sydbank som handelsmodpart. Sydbank stiller typisk strakshandelskurser i likvide værdipapirer. Fordele Sikkerhed for at handlen gennemføres. Du kender handelskursen, før du handler. Handlen gennemføres til den aktuelle børskurs eller bedre. Handlen kan gennemføres, uanset om der findes en bud-/udbudskurs på fondsbørsen. Børshandel En børshandel gennemføres direkte i fondsbørsens handelssystem. Børsordrer kan gennemføres i fondsbørsens åbningstid. Ved afgivelse af en børsordre skal du angive en maksimumkurs, du ønsker at købe til, eller en minimumskurs, du ønsker at sælge til. Mulighed for bedre afregningskurs ved at byde ind i det såkaldte spread (forskellen mellem bud- og udbudskursen på fondsbørsen), f.eks. hvis der er stor forskel mellem bud- og udbudskursen. der på illikvide værdipapirer ikke er registreret en bud- eller udbudskurs. Ulemper Ved mindre likvide værdipapirer kan der være større forskel mellem bud- og udbudskurser. Risiko for at kun en del af ordren gennemføres (delafregning). at ordren afvikles via flere handler med det resultat, at der betales minimumskurtage flere gange (afhængigt af ordrens størrelse). Hurtighed i ekspeditionen Hvis der ikke er løbende handel på fondsbørsen Hvis Sydbank tilbyder strakshandel i værdipapiret, vil handlen kunne effektueres her og nu. Sydbank stiller som hovedregel strakshandelskurser i omsættelige værdipapirer, hvor der typisk er løbende handel på fondsbørsen. Skulle der ikke findes en bud- eller udbudskurs på fondsbørsen, kan Sydbank tilbyde at stille en strakshandelskurs baseret på en vurderet markedskurs. Ordrer lægges hurtigst muligt på fondsbørsen. Hvornår der handles afhænger af, om værdipapiret omsættes på fondsbørsen. En børsordre afgives med limiteringskurs samt en dato for, hvor længe ordren skal gælde, dvs. ligge i børshandelssystemet. Herefter bortfalder ordren. Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer Side 14/14

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere