PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt"

Transkript

1 PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse 2013, 4. juni R a p p o r t P r o p i l Indledende Hermed foreligger den endelige rapport, der omhandler og perspektiverer undervisningsforløbet Propil, et pilotprojekt, hvis formål var at forberede etablering af et permanent efteruddannelsesforløb, der skal sikre lederudvikling blandt provster. Bag projektet stod Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening og Provsteforeningen, som fik økonomisk støtte fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling til projektet. Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse stod for udformningen og gennemførelse i samarbejde med en styregruppe sammensat af repræsentanter for de tre ansøgende parter samt to biskopper. Mogens Lindhardt og Erling Andersen har været projektledere og har også selv forestået en del af undervisningen. Indeværende rapport er udarbejdet til styregruppen jf. aftale i projektbeskrivelse. Propil blev gennemført som to undervisningsforløb. I det første deltog 14 provster. Det blev gennemført med følgende internatskurser: januar 2011, april 2011, 30. august-1. september 2011, november 2011 og januar Det andet undervisningsforløb, som havde deltagelse af 16 provster, blev gennemført april 2012, juni 2012, oktober 2012, januar 2014 samt april Alle internaterne blev afholdt på Fuglsangcenteret, Fredericia. Endelig rapport Fra udkast til endelig rapport I forhold til det tidligere udkast indeholder denne endelige rapport nedenstående to afsnit, Rapportens forslag allerede godkendt og iværksat og Evalueringer. Endvidere er der indføjet afsnit med eksemplificering af konkret undervisningsindhold i periode 2. Rapportens forslag allerede godkendt og iværksat Efter styregruppens anmodning blev udkast til rapporten udarbejdet, inden sidste internatskursus var afholdt. Styregruppen ønskede, at ændring i provsteuddannelsen skulle iværksættes så hurtigt som muligt oven på de erfaringer, projektet havde kastet af sig og som i øvrigt var erhvervet gennem den obligatoriske provsteuddannelse, som har haft nogenlunde samme struktur siden Udkastet blev siden forelagt bestyrelsen, og udkastets anbefalinger til fremtidig provsteuddannelse blev godkendt på bestyrelsens møde i april. F.I.P. Farvergade 27 F, 2. sal, 1463 København K

2 - 2 - Den nye provsteuddannelse, som er anbefalet i indeværende rapport, er således allerede iværksat, men foreløbig som et pilotprojekt. Det betyder konkret, at de provster, der er udnævnt fra 1. juni, indgår i denne nye ordning, samt at der fra 2014 er ansøgt om midler fra omprioriteringspuljen til gennemførelse af uddannelsesforløbene. Der er pr. 1. juni 2013 udnævnt 3 provster. Der er planlagt internat august, hvor disse provster deltager sammen med deres sekretær og vejlederprovst. De i rapporten omtalte møder mellem uddannelsessted, biskop, den nye provst og vejlederprovst forventes afholdt i august. De provster, der er i gang med uddannelse nu, forpligtes ikke på den nye struktur, men opfordres til deltagelse i de muligheder, der ligger i den obligatoriske uddannelse og efteruddannelse. Det samme gælder de øvrige nuværende provster. Evalueringer Rapportudkastet blev blandt andet udarbejdet på baggrund af foreliggende evalueringer. De deltagende provster har skriftligt evalueret hvert kursus, og på sidste kursusdag er der foretaget en større mundtlig evaluering. Alle disse evalueringer er løbende drøftet i styregruppen. Efter aftale med styregruppen er der i april/maj 2013 foretaget en mindre undersøgelse af, hvilken effekt Propil har haft for de provster, der deltog på det første hold. Der blev udsendt spørgeskema til de 14 deltagende provster. Provsterne blev bedt om selv at svare på nogle spørgsmål, men også foretage en evaluering af deres erhvervede kompetencer gennem et spørgsmål til deres respektive provstiudvalg samt deres biskopper. Denne evalueringsrapport vedlægges som bilag 3. Der er intet i denne evaluering, som taler imod det forslag til kommende provsteuddannelse, som nu er besluttet. Tværtimod. Evalueringen dokumenterer, at provsternes udbytte af deltagelse har været markant, at de har fået konkrete værktøjer til håndtering af ledelsesopgaver, samt at undervisningen har medvirket til anderledes og vigtig refleksion omkring deres ledelsesudfoldelse. Flere af provsterne ønsker, at de får en tilsvarende mulighed igen. Provstiudvalget eller en repræsentant her fra har haft vanskeligt ved at vurdere provstens udbytte af den aktuelle deltagelse i Propil. En enkelt formulerer det dog sådan, at den konkrete deltagelse har medvirket til større ledelsesmæssig fokus og professionalisme hos provsten. Flere nævner vigtigheden af lederuddannelse generelt. Biskopperne forholder sig alle meget positivt til provsternes deltagelse og udbytte. De konstaterer blandt andet, at den type af lederuddannelse er nødvendig og et væsentligt bidrag til provstens kompetenceudvikling, idet den, som én formulerer det, giver redskaber til teoretisk og kritisk refleksion med teologisk bevidsthed over praksis. Flere af biskopperne anbefaler i deres udtalelse, at uddannelsen i en eller anden form gøres permanent.

3 - 3 - Hvad var opgaven for Propil? I årene gennemførtes et pilotprojekt, hvis primære formål var at forberede etablering af et permanent efteruddannelsesforløb, der sikrer lederudvikling blandt provster. at klæde 30 provster på til at varetage ledelsesopgaver i Den danske Folkekirke. Pilotprojektet bestod af to forløb af hver fem internater. Der deltog 14 provster i første forløb, 16 i et andet. Pilotprojektet skulle bruges til at undersøge, forstå og udvikle ledelsesmæssige kompetencer, som matcher kravene til ledelse af folkekirken. Uddannelsen blev tilrettelagt, så deltagerne kunne opnå inspiration til og mulighed for i praksis at medvirke til den optimale udvikling af provstiet. Projektet havde fokus på følgende felter: Ledelse af og under organisatoriske forandringer og forankring af disse Ledelse af grupper og deres samspil og samarbejde i en organisatorisk kontekst herunder ledelse i forhold til omgivelserne, netværk, samarbejdspartnere, myndigheder. Temaerne i lederuddannelsesprogrammet blev valgt ud fra Lindhardt, Mogens og Andersen, Erling (2010): Forandringer i provstierne, som synliggjorde, at procestænkning, motivation, kommunikation og organisationsforståelse/formidling synes at være afgørende mangler i forhold til de praktiske udfordringer, provsten møder ved overgangen til nye og udvidede ledelsesfunktioner. Uddannelsen fokuserede på følgende områder med hver deres mål: Organisationsforståelse. Målet er, at provsten skal kunne iagttage forskellige organisationsmønstre i egen organisation og formidle organisationsforståelse til menighedsråd og præster. Herunder også indsigt i, hvordan organisationer forandres, ud fra hvilke påvirkninger ude- og indefra, og i hvilke processer, samt hvordan lederen selv kan være med til at bestemme forandringstempo og retning. Læring. Målet er, at provsten skal kunne medvirke til organisationens udvikling af kvalitet, både på forvaltningsmæssige og kirke-faglige ydelser. Herunder også brugerinddragelse, indsigt i team, arbejdsgrupper, hvor præster og lægfolk medvirker, som faktor i kvalitetsudvikling. Motivation og samarbejde. Målet er at provsten skal kunne pleje faglige og kreative relationer, herunder have fornemmelse for processtyring, medejerskab, interesseinddragelse og konfliktforebyggelse. Personaleledelse. Målet er, at provsten skal udvikle sine kompetencer i forhold til pleje af den enkelte medarbejder og udvikle fornemmelse for arbejdsmiljø i bredere forstand. Personligt lederskab. Målet er, at provsten forstår ledelse som et håndværk, som udspiller sig i særlige kommunikative rum, og at provsten har indsigt i, hvilke muligheder han bedst kan fremme, og hvilke der fremmes i samspil med andre, herunder også udvikling af responsmetoder m.m.

4 - 4 - Didaktiske principper I opbygningen af modulerne har vi skelnet mellem undervisning og læring, hvor undervisning er den form for kommunikation, hvor målet er at forandre individer i overensstemmelse med forud fastlagte mål, mens læring er den proces, hvor et individ ud fra egne forudsætninger stimuleret af ydre påvirkning forandrer sig. Det har i praksis betydet, at forløbet er tilrettelagt som en kombination af øvelser, selvstudium, gruppestudier og teoretiske input, hvor læring i maksimal grad var afhængig af deltagernes aktive deltagelse. Vi har tilstræbt, at underviserne har haft forskellige faglige baggrunde, og at de skriftlige opgaver, som deltagerne har udarbejdet enten enkeltvis eller i grupper, både skulle tage udgangspunkt i deres konkrete udfordringer i provstiet, men også lægge op til hhv. bygge videre på de temaer, der blev taget op på de enkelte moduler. Alle opgaver var selvvalgte, på nær den sidste. Indhold Indholdet af modulerne har i store træk fulgt den skitse fra aug. 2010, der blev godkendt af styregruppen, og som indeholder mål og formål for hvert enkelt modul. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Tema Lederen og ledelsesfunktionen Organisationer i bevægelse Organisation, læring og forankring Motivation og samarbejde Personaleledelse, herunder coaching og supervision Skriftlig opgave, som skulle afleveres inden kurset Individuel opgave Hvordan vil du beskrive udviklingen i din egen lederrolle i din tid som provst set i forhold til menighedsråd, præster, biskop og funktionærer ansat af menighedsråd? Individuel opgave: En personlig ledelsesmæssig udfordring belyst i et organisatorisk perspektiv. Gruppeopgave Med udgangspunkt i de processer, I hver især har beskrevet i opgaven til modul 2: Hvordan kan læring gøre/har læring gjort sig gældende i de processer? Hvordan kan organisationen lære, mens den arbejder og af dens arbejde? Gruppeopgave. Gruppen skal tage udgangspunkt i en case, der har motivation og samarbejde som tema, altså en konkret problematik eller udfordring. Problematikken eller udfordringen skal beskrives og belyses ud fra en teoretisk synsvinkel, ligesom der skal angives en teoretisk funderet handlings- Individuel opgave Med udgangspunkt i de erfaringer, du har med de præster, der er ansat i provstiet inden for de sidste 3-4 år, skal du udarbejde en teoretisk begrundet politik og konkret handlingsplan for modtagelse af nye præster i provstiet. Med nye præster menes de præster, som ankommer udefra

5 - 5 - plan. til provstiet, men også de præster i provstiet, som overgår til andre opgaver. Der blev til hvert modul anbefalet en del litteratur, ligesom der i forbindelse med opgaveskrivning blev givet individuelle anbefalinger. Evaluering fører til præmisser for fremtidig (efter)uddannelse Evalueringsstrategien, som blev fremlagt for styregruppen i notat af , er fulgt. Der er lavet elektroniske udbytte- og tilfredshedsevalueringer efter hvert modul. Disse evalueringer er løbende sendt til styregruppen. Dertil kommer en mundtlig evaluering efter hvert af de to kursusforløb, som også indeholder de deltagende provsters anbefalinger til et fremtidigt obligatorisk uddannelsesforløb. Disse anbefalinger er indarbejdet i de efterfølgende overvejelser omkring fremtidig provsteuddannelse. Her skal blot fremhæves nogle mere principielle udsnit af evalueringerne. Blandt deltagerne i Propil er der bred enighed om, at: opgaveskrivning er en meget væsentlig læringskilde gruppearbejdet om opgaveskrivning har været meget nyttig obligatoriske netværksdannelser er af afgørende betydning for læringen der har været bevidst flow og progression i læringen underviserne uanset faglig baggrund har været klædt på til opgaven Forløbet har også understreget behov for en nærværende kursusledelse, som følger, vejleder, coacher, sparrer og også i et vist omfang vurderer provsternes ledelsesindsats og - strategi. Når fremtidig provsteuddannelse skal planlægges, ønsker deltagerne, at en række præmisser skal danne baggrund for opbygningen af uddannelsen. Her skal blot nævnes fire. Det er præmisser, som også skriftlige og mundtlige evalueringer på den nuværende obligatoriske efteruddannelse har styrket: Det er vigtigt, at uddannelsen tilrettelægges således, at provster møder provster, som med hensyn til ledelseserfaring ligner dem selv eller er lidt længere Man skal aflastes på sin præstedel, når man deltager i uddannelse Det er væsentligt, at provsterne møder andre fagpersoner som undervisere Uddannelse kræver tid til at læse, til netværk og til opgaveskrivning Endelig er det tydeliggjort, at provsterne har behov for og ønske om at deltage i kontinuerlig efteruddannelse for eksempel i form af obligatoriske opfølgningsforløb hvert 4-5. år. Når det drejer sig om helt nye provster, er vi gennem evalueringerne blevet bekræftet i, at en betydelig støtte er afgørende i begyndelsen. Der er efterspørgsel efter sidemandsoplæring og efter klare og italesatte forventninger til samarbejdet mellem provst og biskop,

6 - 6 - ligesom der er ønske om, at en del af uddannelsen foregår sammen med provstisekretæren. Det teologiske perspektiv Det teologiske perspektiv på ledelse skal tydeliggøres i uddannelsen. Uddannelse skal kvalificere til at arbejde med, hvad det vil sige at være leder i en evangelisk luthersk kirke. Al ledelse skal ses i forhold til den aktuelle organisations overordnede mission og vision. Faglig ledelse udfolder sig derfor som en insisteren på at fastholde relationen mellem organisationens artefakter og organisationens overordnede mission. Folkekirkens mission er defineret i indledningen til Betænkning Teologisk ledelse består i en kontinuerlig refleksion over sammenhæng mellem folkekirkens mission og dens konkrete praksis. Det er den teologiske ledelses opgave at insistere på denne sammenhæng. Det er en sammenhæng, som defineres i den formulering af biskoppens og provstens tilsynsopgave, som findes i Betænkning 1527, og det er en sammenhæng, som også ligger til grund for betænkningens idé om det samvirkende teologiske fællesskab. I praksis betyder det, at provstens ledelse iflg. Betænkning 1527 overordnet ses som en teologisk tilsynsopgave, hvorfor provstens ledelse og dermed også lederuddannelse naturligvis må foregå i tæt samarbejde med de respektive biskopper. For at udøve denne ledelse behøves viden om almen ledelses- og organisationsteori samt kendskab til brug af gængse ledelsesværktøjer. Udkast til model Disse evalueringer, erfaringer og refleksioner fører til følgende forslag til en fremtidig model for uddannelse og obligatorisk efteruddannelse af provster. Der har været et klart ønske om udvidelse af den obligatoriske efteruddannelse. Det er en udvidelse, som ligger i umiddelbar forlængelse af Lindhardt og Andersens undersøgelse fra 2010 og Betænkning De væsentligste ændringer er følgende. 1. Den obligatoriske provsteuddannelse foreslås udvidet fra de nuværende 2 til 3 år. Det første år består nu i et 1-dags økonomikursus og deltagelse i førstkommende uge 9 kursus. Vi foreslår en udvidelse til et 1 døgns kursus samt deltagelse i førstkommende 3 dages kursus Det 3. år, der foreslås indført, indeholder 3 x 3 dages internat. 2. Uddannelsens første år planlægges i samarbejde mellem biskop, vejlederprovst, provst og uddannelsesinstitution De første 2 år får provsten tilknyttet vejlederprovst 3. Provster pålægges pligt til stadig uddannelse

7 - 7 - Det er klart, at en sådan udvidelse vil få økonomiske konsekvenser. I slutningen af rapporten fremlægges et budget. Det betyder også, at der skal knyttes tættere kontakt mellem uddannelsesinstitution, provst og biskop. Uddannelsen opbygges efter princippet om stærk bistand, vejledning og træning i begyndelsen af provstens ansættelsesperiode for siden at støtte, vejlede og coache. Strukturen illustreres som tre perioder med sammenlagt 8 moduler. Periode 1 består af ét modul Periode 2 består af 4 moduler Periode 3 består af 3 moduler Progressionen i de tre perioder antydes ved overskrifterne Indføring (Periode 1), Styring, Ledelsesidentitet/-rolle (Periode 2) og Organisation/strategi (Periode 3). Dertil kommer en treleddet obligatorisk opfølgning for erfarne provster, men mere om det senere. År 1 År 2 År 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Indføring Styring Ledelsesidentitet/-rolle Organisation og strategi Deltagere: Nyudnævnte provster, provstisekretærer og vejlederprovster Deltagere: Nye provster deltager på det førstkommende kursus. Der bliver altså løbende optag. Undervisningen differentieres i forhold til de overordnede principper om hhv. styring og ledelsesidentitet-/rolle Deltagere: Som udgangspunkt 4 grupper á 5. Der er altså et vist antal pladser til erfarne provster. 1 overnatning 2 overnatninger 2 overnatninger 2 overnatninger 2 overnatninger 3 x 2 overnatninger i løbet af et år Flydende placering Uge 10 Uge 44 Uge 10 Uge 44 Placering fastlægges senere. 1. periode Det første år skal der ydes stærk bistand, vejledning og træning i provstens grundlæggende ledelsesfunktioner. Det fordrer et samarbejde mellem biskop og uddannelsessted. 1. Som det har været tilfældet de senere år, inviterer Kirkeministeriet inden for de første 3 måneder efter udnævnelse den nye provst til introduktionsdag i ministeriet. 2. En lignende introduktionsdag afholdes i stiftet, så provsten møder de medarbejdere, han eller hun skal arbejde sammen med. Ved samme lejlighed afholder biskop-

8 - 8 - pen en samtale med den nye provst, hvor ledelsesprincipper og gensidige forventninger afklares. Efter 6 måneder følges op på denne samtale. 3. Endvidere består lokal støtte til grundlæggende funktioner ved, at provsten tildeles en anden provst i stiftet som vejlederprovst. Vedkommende skal udnævnes af biskoppen, og der skal, mellem provst, vejlederprovst, biskop og uddannelsesinstitution, aftales klare rammer og aftaler for vedkommendes funktion. Vejlederprovsten følger den nye provst tæt det første år. Med tiden bør der dannes netværk af hjælpe-provster, som skal uddannes bl.a. i vejledende samtaleteknik. 4. Umiddelbart efter udnævnelsen afholdes møde mellem provst, vejlederprovst, biskop og FIP, hvor uddannelsesforløbet aftales. Fremover vil vi i stigende omfang se provster, som i forvejen har taget en lederuddannelse eller som har ledererfaringer. Sådanne erfaringer skal så vidt muligt indarbejdes i uddannelsesforløbet. 5. I de første to år skal biskoppen være opmærksom på at skaffe nødvendig aflastning for den nye provst i forbindelse med den konkrete uddannelse og oplæring. Aflastning kan bestå i, at naboprovster bistår, og at provstens præstelige forpligtelser tones ned. 6. Inden for de første 2 måneder efter udnævnelse afholdes introkursus af ét døgns varighed med deltagelse af den nye provst, provstisekretær, hjælpeprovst, så disse i samarbejde kan lægge en konkret plan for det første år. a. Kurset planlægges flydende, altså afhængig af udnævnelser. b. Det tilstræbes, at kurset afholdes med deltagelse af en eller to andre nyudnævnte provster samt disses sekretærer og hjælpeprovster, hvis det passer med (næsten) samtidige udnævnelser. c. Kurset organiseres centralt, dvs. det planlægges af FIP og afholdes som internat fra kl. 11 til efterfølgende dag kl Undervisere er erfarne provster, som gennemgår følgende to elementer: Provstens årshjul. Her gennemgås og til dels forberedes de konkrete opgaver, som den nye provst skal varetage i det første år. Bilag 2 Provstiets økonomi. 2. periode Beskrivelse Introduktionskurset følges indenfor det første år op med 2 x 3 dage med yderligere indføring i konkrete opgaver. Disse kurser ligger fast i kalenderen, uge 10 og uge 44, og den nye provst deltager i det førstkommende af disse kurser efter at have afviklet introkurset. Der bliver altså løbende optag på modul 2-5. Det betyder konkret, at en ny provst kan deltage i et kursus, som for vedkommende provst bliver modul 2, mens det for andre deltagere er modul 5.

9 - 9 - Denne struktur er nødvendig, hvis vi ikke skal køre helt individuelle forløb, hvilket både økonomisk og læringsmæssigt vil være uhensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at vi følger princippet om, at man som ny provst er sammen med provster, der er på et andet niveau end én selv. Det stiller imidlertid store krav til tilrettelæggelsen af undervisningen, som i en vis udstrækning må differentieres, så de overordnede principper om progression fra det, vi kalder styring til ledelsesidentitet-/rolle, fastholdes. Princippet for differentiering er, at tilgangen til og brugen af årshjulet er forskellig for den enkelte provst. Differentiering kan blandt andet ske med individuel opgaveskrivning, hvor kursusledelsen spiller en vigtig rolle i samarbejde med den nye provst, dennes biskop og hjælpeprovst. Det handler om mindre opgaver af 2-3 siders omfang, som fokuserer på overvejelser om MUS, mødeafholdelser, konventsplanlægning, samarbejde med PU etc. Det kan også gøres ved at differentiere undervisningssessioner. Eksempel. Når der skal undervises i MUS, vil vi stå med en gruppe, der har prøvet at afholde MUS én gang, og en gruppe, der ikke har prøvet. Det kan der tages højde for i undervisningen. Især er det vigtigt, at første uddannelsesår tilrettelæggelses i et samarbejde mellem FIP, provst, hjælpeprovst og biskop. Den oven for nævnte samtale skal medvirke til, at det lykkes. Det er vigtigt, at de, der går på 2. uddannelsesår oplever nye udfordringer i undervisningen. De skal via støtte/coaching hjælpes til refleksion over egen lederrolle og -identitet. Denne afklaringsproces skal have fokus på oparbejdelse af social myndighed og på provsten som omdrejningspunkt og initiativtager. Provsten skal her ikke blot udføre opgaver i årshjulet, men arbejde med at lave sit eget visionære årshjul: Nu har du gjort tingene en gang hvad nu? Perspektiver? Udfordringer? Ledelses- og organisationstænkning bringes derfor mere på banen i teoretisk form og skal hjælpe til at kvalificere de nye provsters fælles refleksioner af erfaringer. Undervisningstemaer kan være: Gruppe- og teamledelse, indsættelsestaler, mødeledelse, relationel ledelse, forvaltningslov. Eksempler på konkret indhold Forvaltning Ledelse Personlig ledelse Årshjul Når menighedsrådene skal arbejde med målsætninger Kirkegårde, syn og bygninger. Hvordan er det nu med det nye? Folkekirken som offentlig organisation Forvaltningslov og offentlighedslov Provstiets kommunikation Folkekirken, som offentlig organisation og med økonomiens briller Provstens lederrolle

10 Forandringsledelse Organisationer under forandring - det personlige lederskab Forandringsledelse Autoritet Provstens ledelsesmuligheder Autonomi eller autoritet Provsten i krydspres Ledelse af individer Coaching MUS og individuel kompetenceudvikling Ledelse af relationer Personalesager Personaleledelse. Forholdet mellem provst og præst. Netværk og netværksledelse Gruppe- og teamledelse Tillidsmand mellem provst og præst, herunder præsteforeningens rolle i forhold til provsterne Sammenhæng mellem borgerinddragelse og kvalitetsudvikling Faglig ledelse Provsten som faglig leder Indsættelsestaler Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsskader, stress Økonomi Økonomisk ledelse teologisk ledelse Økonomi og regnskab Udvikling af sognets ressourcer Eksempler på skriftlige opgaver: Hvad er de fem vigtigste opgaver for mig i de kommende to år? Hvilken strategi skal jeg som provst anlægge for modtagelse af nye præster i provstiet? Dagbøger En aktuel ledelsesudfordring teoretisk belyst og med konkret handlingsplan Hvordan vil du beskrive din egen lederrolle i forhold til menighedsråd, biskoppen, præsterne, menighederne? Er der særlige organisatoriske udfordringer, der hører sammen med din lederrolle? Kommunikation: Hvad er dit provstis samlede udgifter til PR? Giv et ex på en kommunikativ udfordring i forhold til 2 af følgende: Brugerne/beboerne. Menighedsråd. Ansatte. Præster

11 periode I 3. periode, som også svarer til 3. ansættelsesår, er der fokus på ledelsesudvikling og strategi og dermed større professionalitet i ledelsesudøvelsen. Perioden består af tre internater á 3 dages varighed, som ligger i faste uger i løbet af året. Provsterne vælger selv et eller to konkrete projekter at arbejde med i denne periode. Det kan være en større samarbejdsopgave i provstiet, en økonomisk udfordring eller en organisatorisk forandring. I løbet af perioden forventes læst sider litteratur, og der skal skrives en 20 siders opgave eller 2 opgaver á 10 sider. Der arbejdes altså mere teoretisk i en struktur af grupper/netværk. Der tilrettelægges relevant undervisning, der gives plads til studier under internaterne, og der lægges vægt på skrivning af opgave. Alt sammen skal danne rammen for professionel ledelsesmæssig, strategisk refleksion. Deltagelse er obligatorisk for nye provster, der har gennemgået de to forrige perioder, men også andre provster kan tilmelde sig. Erfarne provster forpligtes på deltagelse hvert 5. år. Mere herom senere. På den måde kommer nye provster i netværk med mere erfarne provster. Der oprettes i udgangspunktet 5 grupper á 4 deltagere, hvor hver deltager arbejder med eget projekt, men altså i en gruppe. Disse grupper mødes samlet på 3 årlige internater, som altså ligger i faste uger. Det betyder, at der kan arrangeres fælles undervisningssessioner og oplæg for grupperne, der kan arrangeres gruppeundervisning og skrivesessioner, ligesom der skal indlægges nogen tid til læsning og skrivning. Løbende efteruddannelse Den løbende efteruddannelse og ledelseskvalificering af provster skal ske i et koordineret samarbejde mellem Kirkeministeriet, stifterne og uddannelsesinstitution og med involvering af forskellige aktører med fokus på: Hvem laver hvad, hvornår og hvordan? Og hvordan sikrer vi os sammenhæng? Den deles i tre elementer: 1. Opdatering a. Det handler om introduktion af ny lovgivning b. Foregår som nu på kirkeministeriets opdateringskursus i tilknytning til provsternes årsmøde, hvor FIP inviteres med c. Obligatorisk deltagelse for alle provster d. Aktør: Kirkeministeriet 2. Vedligeholdelse a. Kendt stof om MUS, APV, ansættelsesforhold etc. TPCs initiativ har været en succes og bør fastholdes b. Obligatorisk hvert 3. år. c. Aktører: FIP, eksterne udbydere 3. Ledelsesstrategisk kompetenceudvikling

12 a. Sammenfaldende med ovenfor beskrevne periode 3 b. Obligatorisk deltagelse hvert år. c. Aktører: FIP Mogens Lindhardt Rektor Erling Andersen Lektor

13 B i l a g 1 : Ø k o n o m i s k o v e r s l a g f o r e t u n d e r- v i s n i n g s å r Et undervisningsår kan for FIPs vedkommende se sådan ud: Uge Kursus Deltagere Økonomi Ekstern undervisning Kursussted Uge 3 Periode 3, kursus 1 Uge 6 Periode 1 Indføring Uge 10 Periode 2 kursus 1/3 20 deltagere, 3. årgangsprovster + tilmeldte provster 2 nye provster, 2 hjælpeprovster og 2 sekretærer, 1 kursus leder pr kursus og 1 x ophold ekstern underviser 12 deltagere 1. og 2. årgangsprovster Uge 18 Periode 1 3 nye provster, 3 hjælpeprovster og 3 sekretærer Uge 20 Periode 3, kursus 2 20 deltagere, 3. årgangsprovster + tilmeldte Uge 38 Periode 1 1 ny provst, 1 hjælpeprovst og 1sekretær Uge 44 Periode 2, kursus 2/4 Uge 47 Periode 3, kursus 3 12 deltagere 1. og 2. årgangsprovster 20 deltagere, 3. årgangsprovster + tilmeldte Sum Øvrige udgifter Transport Diverse adm. Udgifter Total Tallet kan sammenlignes med budget 2013, nuværende provstekurser: Udgifter til kursusafvikling udgør 240 t. kr., løndel Mogens Lindhardt og Erling Andersen udgør 220 t. kr. I alt 450 t. kr. De administrative udgifter er ikke angivet, da vi ikke plejer at beløbssætte adm. udgifter i budget til uddannelserne ud fra den betragtning, at det hører til den faste stabs opgaver, men vi er naturligvis nødt til at have en drøftelse af omfanget.

14 Finansiering Provsteuddannelsen vil med den angivne udvidelse kræve tilskrivning af ressourcer til personale og kursusafvikling. Personale: Den samlede organisation og ledelse af uddannelsen vil efter vores skøn kræve et volumen, svarende til en fuld lektorstilling, dvs. 720 t.kr. I dag opgøres rektors og lektors indsats med uddannelsen lønmæssigt til 220 t. kr. Pilotprojektet som skulle forberede en nyordning var eksternt finansieret med lønmidler til en halv lektorstilling i to år. Vi vurderer derfor en udvidelse af personaleindsatsen til 500 t. Den udvidede kursusaktivitet i forhold til nuværende udgifter er 336 t. Derudover søges som engangsbevilling til projektudvikling. Opsamling I 2014 søges der om følgende midler: Udvidet kursusaktivitet i forhold til bevilling 2013 Udvidet personalenormering Projektudvikling I alt 336 t. kr. 500 t. kr. 100 t. kr. 936 t. kr.

15 B i l a g 2 : Å r s h j u l Årshjul Vi har sammen med erfarne provster iværksat udviklingsarbejde omkring grundfunktionerne i provstens arbejde. Det handler om udarbejdelse af et årshjul sammen med provst Esben Andersen som sætter provstens styringsmæssige funktioner sammen med ledelsesmuligheder, og det handler om en processuel undervisning omkring økonomi sammen med domprovst P.H. Bartholin som sætter økonomisk styring ind i konteksten af kirkens overordnede opgave. Årshjulet er egnet til, at provsten kan træde ind på et hvilket som helst tidspunkt og fokusere på de opgaver, der ligger umiddelbart forud. Årshjulet kan indpasse egne interesser, hvorfor provsten også skal arbejde med udarbejdelse af eget realistiske årshjul. Opgaverne, der udspringer af årshjulet, kalder på forskellige ledelses- og styringsmæssige kompetencer, som uddannelsen bygges op omkring det første år. Årshjulet indbyder til overvejelser primært omkring tre elementer: Hvad skal jeg som provst? Kalender. Hvad skal jeg fokusere på det første år? Realisme. Hvad har jeg lyst til som provst? Afklaring. Dermed fokuseres på konkrete drifts- og økonomiopgaver, der her og nu skal udføres af den enkelte provst. ting, der ikke er provstens egen lyst, men arvede sager og projekter, der skal føres videre evt. lukkes. administration, regnskabsteknik etc. Der tilrettelægges individuel kursusplan for første år på disse områder, så administrative kompetencer opbygges. Nogle kompetencer kan med fordel opnås ved kursusdeltagelse i andre sammenhænge. Ved at bruge årshjulet sikres, at uddannelsen tager udgangspunkt i den nyansatte provsts konkrete opgaver, ligesom uddannelsen medvirker til, at provsten i et ledelsesmæssigt perspektiv opbygger en viden om sit provsti. Det skal i den sammenhæng også nævnes, at vi sammen med eksterne samarbejdspartnere har sat yderligere fokus på temaer som MUS, APV og forvaltningslov, ligesom vi har opprioriteret ledelse af samarbejde og relationer.

16 B i l a g 3 Se vedhæftet fil, som indeholder en evalueringsrapport, der er lavet på baggrund af spørgsmål til de provster der deltog i det første Propil, deres biskopper samt PU.

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det, at tænke ledelse med ind i arbejdet.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere