Evaluering af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler 50.31/50.32 Kontormøbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler 50.31/50.32 Kontormøbler"

Transkript

1 Evaluering af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler 50.31/50.32 Kontormøbler Indledning: Styregruppen besluttede på mødet d. 12. november 2014, at der skulle gennemføres en bred evaluering af indkøbsaftalerne Kontormøbler Øst og Kontormøbler Vest. Evalueringen skulle tilvejebringe et beslutningsgrundlag til brug for Styregruppens stillingtagen til det videre samarbejde med Duba-B8, der er eneleverandør på de to aftaler. Nærværende notat præsenterer resultaterne af evalueringen. Evalueringen er primært baseret på den spørgeskemaundersøgelse, som SKI igangsatte d. 18. november De 67 tilsluttede kommuner fik fem uger til at svare på spørgsmålene, og der var mulighed for at afgive én samlet besvarelse for hver kommune. I alt har 30 af de 67 tilsluttede kommuner besvaret spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 45 %. Respondenterne er bredt fordelt mellem store og mindre kommuner og ligeledes geografisk. Af de 30 svarkommuner, har 29 kommuner anvendt rammeaftalerne i forbindelse med folkeskolereformen. 22 ud af 29 kommuner, der har anvendt rammeaftalerne i forbindelse med indkøb til Folkeskolereformen, har oplevet forsinkelse af en eller flere bestillinger. SKI har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at vurdere, hvorfor de resterende 37 kommuner ikke har svaret på undersøgelsen. Undersøgelsens væsentligste konklusioner - 30 ud af 67 kommuner (45 pct.) har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. - Tilfredshedsgraden med Duba-B8s kundeservice og levering er på hhv. 3,10 og 3,13 før Folkeskolereformen, og på hhv. 2,46 og 2,51 under Folkeskolereformen, på en skala fra Kommunerne oplever samarbejdet med Duba-B8 meget forskelligt. I nogle kommuner har samarbejdet været godt, mens andre har oplevet store problemer. - Der er tilfredshed med forholdet mellem pris og kvalitet på rammeaftalerne, der opnår en samlet score før og under Folkeskolereformen på ca. 4,0 på en skala fra 1-5. Evalueringen er struktureret som følger: 1. Baggrund om rammeaftalerne 2. Baggrund om den gennemførte spørgeskemaundersøgelse a. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen b. Baggrundsbetragtninger 3. Resultater a. Kommunernes tilfredshed før Folkeskolereformen b. Kommunernes tilfredshed under Folkeskolereformen c. Vurdering af tilfredshed med forholdet mellem pris og kvalitet 4. Samlet vurdering af rammeaftalerne 5. Erfaringer til næste udbud.

2 2 1. Baggrund om rammeaftalerne: Tabel 1: Karakteristika for de forpligtende indkøbsaftaler 50.31/32 De forpligtende aftaler og for kontormøbler Hvorfor to aftaler? Geografisk opdeling: dækker Østdanmark, mens dækker Fyn og Jylland. Rammeaftalerne er identiske, hvad angår sortiment og kontraktbestemmelser. 67 kommuner har tilsluttet sig aftalerne (36 kommuner i øst og 31 i vest). Begge aftaler er udformet som eneleverandøraftaler. Antal kommuner? Antal leverandører? Tildelingskriterium Tilsluttet volumen Kommunernes forpligtelse Leveringsfrist Kontraktens løbetid Sanktionsmuligheder Sortiment Duba-B8 afgav enslydende tilbud og Duba-B8 vandt begge aftaler. Laveste pris Den samlede værdi for de to aftaler er anslået til 200 mio. kr. Værdien er baseret på kommunernes indmeldinger i forbindelse med tilslutningen. Som det er tilfældet for alle forpligtende aftaler, forpligter de tilsluttede kommuner sig ikke til at aftage en bestemt volumen på aftalerne (hverken minimum eller maksimum). Forpligtigelsen går på, at kommunerne skal anvende aftalen, når aftalens sortiment dækker indkøbsbehovet. 6 uger. Kommunen kan ønske en senere leveringsdato. Ligeledes kan der aftales kortere leveringsfrist på visse standardprodukter mellem leverandøren og den enkelte kommune. Medio juli 2012 medio Kontrakten er uopsigelig for begge parter men kan hæves ved væsentlig mislighold. Mulighed for at kræve bod ved forsinkelse: Dagbod opgjort som 1 % af den forsinkede vares pris pr arbejdsdag. Mulighed for at ophæve rammeaftale: De enkelte kommuner kan ved leverandørens væsentlige mislighold (herunder forsinkelse med 3 konkrete leverancer inden en 6 måneders periode) hæve deres egen specifikke rammeaftaler med Duba-B8, uden det får indflydelse på de resterende kommuner. Hvis SKI derimod hæver den overordnede aftale med Duba- B8, bortfalder alle de tilsluttede kommuners rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter møbler til en standard kontorarbejdsplads: - Arbejdsborde - Kontorstole - Systemreoler til opbevaring - Skærmvægge og bordskærme - Bordlamper - Mødeborde og mødestole for mindre møder til 2-4 personer. 2. Baggrund om den gennemførte spørgeskemaundersøgelse: 2.1. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at evaluere samarbejdet med Duba-B8, ikke mindst grundet de problemer, som kommunerne har oplevet ved bestillinger i forbindelse med Folkeskolereformen. Evalueringen skal kvalificere Styregruppens beslutningsgrundlag om det videre samarbejde med Duba-B8. Overordnet set indeholder spørgeskemaet en række spørgsmål vedrørende følgende elementer, som er relevante for styregruppens beslutning: a. Hvor tilfredse har kommunerne været med Duba-B8s kundeservice henholdsvis før og under Folkeskolereformen.

3 b. Hvor tilfredse har kommunerne været med Duba-B8s levering henholdsvis før og under Folkeskolereformen. c. Hvor tilfredse kommuner samlet set har været med Duba-B8 i forbindelse med Folkeskolereformen d. Hvor tilfredse er kommunerne med forholdet mellem pris og kvalitet på rammeaftalerne. Derudover er der stillet spørgsmål til bl.a. andelen af forsinkede eller udskudte bestillinger samt tilfredshedsgraden med SKIs kommunikation og ageren på møbelaftalerne før/under Folkeskolereformen. De indkomne svar på alle de stillede spørgsmål er samlet i bilag 2. Endelig indeholder spørgeskemaet også spørgsmål til SKIs håndtering af problemerne med Duba-B8. Resultaterne af de spørgsmål fremgår af bilag 2, men er ikke medtaget i notatet, da de ikke er direkte relevante i forhold til vurderingen af Duba-B8. Kommunerne har for hvert spørgsmål givet point fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. Generelt betyder det, at scorerne 1 og 2 fortolkes som henholdsvis meget utilfreds og utilfreds, scoren 3 fortolkes som neutral og 4 og 5 fortolkes som henholdsvis tilfreds og meget tilfreds Baggrundsbetragtninger Undersøgelsen viser, at kommunerne oplever samarbejdet med Duba-B8 meget forskelligt. Hvor der i nogle kommuner er meget positive tilbagemeldinger, er der i andre meget negative. Dette giver et blandet billede af den samlede aftales præstation, og gør det vanskeligt at understøtte et entydigt billede af kommunernes tilfredshed med rammeaftalerne. SKI er på baggrund af den tætte dialog med flere kommuner af den opfattelse, at der synes at være to overordnede faktorer, der især spiller ind på kommunernes oplevelser: - Kvaliteten af den sælger fra Duba-B8, som kommunen har haft tilknyttet, og sælgerens opfølgning på kommunens / enkelte skoles henvendelser. - Graden af involvering af kommunernes indkøbsfunktioner, i forhold til dialog og rådgivning til de enkelte skoler. Således fremgår det også af flere prosasvar fra undersøgelsen fra august 2014, 1 at den konkrete sælger har gjort stor forskel, både positivt og negativt. Ligeledes synes prosasvarene at indikere, at de kommuner, hvor indkøbsfunktionen har været inddraget tidligt i processen, i en vis grad har formået at få bestilt tidligere end de kommuner, hvor bestilling lå decentralt. SKI er bekendt med, at en enkelt tilsluttet kommune har valgt at opsige samarbejdet med Duba-B8 på baggrund af de problemer, som kommunen har oplevet under Folkeskolereformen. I henhold til rammeaftalen er dette den eneste sanktionsmulighed ud over opkrævning af bod. Den pågældende kommunes besvarelse indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Generelt ses der en væsentlig ændring i omsætningen på rammeaftalerne i foråret Nedenstående figur 1 indikerer, at flere kommuner afgav en række store bestillinger i apriljuni Spørgeskemaundersøgelse gennemførtes august ud af de 67 tilmeldte kommuner svarede på denne undersøgelse. Undersøgelsen er ikke direkte sammenlignelig, men på et tilnærmelsesvist ens spørgsmål vedr. Duba-B8s samlede performance fremkom et gennemsnit (renset for dubletter på kommuner) på 2,8 på en skala fra 1-5. Herudover kunne kommuner angive ved ja/nej, om de var tilfredse med Duba-B8s kommunikation. Hertil svarer 60 % af kommunerne nej.

4 Juli 2012 August 2012 September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012 Januar 2013 Februar 2013 Marts 2013 April 2013 Maj 2013 Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 December Figur 1: Omsætning indrapporteret til SKI på hhv og siden aftalestart juli Samlet omsætning på / øst (2012) Total vest (2012) Total Total Duba-B8 har overfor SKI anført, at akkumulationen af flere større ordrer fra mange kommuner med tæt sammenfald i leveringstidspunkt har været en stærk medvirkende faktor til leveringsudfordringerne hen over sommerferien. Her skal det dog bemærkes, at Duba-B8 inden Folkeskolereformens ikrafttrædelse fremførte, at de ville kunne levere inden for rammeaftalens leveringsfrister. Duba-B8 bekræftede således over for SKI i juni 2014, at Duba-B8 ville levere inden for aftalens bestemmelser. Derudover var Duba-B8 aktive i forhold til at indsamle ordrer hos de tilsluttede kommuner, samt aktive i forhold til at gøre de tilsluttede kommuner opmærksomme på, at de var forpligtede til at anvende aftalerne i forbindelse med Folkeskolereformen. Imidlertid ændrede Duba-B8s holdning til, hvorvidt de burde kunne levere inden for rammeaftalens leveringsfrist, idet Duba-B8 i brev til SKI d. 3/ påberåbte sig bristede forudsætninger. Når en part påberåber sig bristede forudsætninger, betyder det, at parten finder, at grundlaget for aftalen er ændret så væsentligt, at parten ikke længere er forpligtet til at efterleve kontrakten. Påstanden om bristede forudsætninger blev fremført efter leveringen af de mange bestillinger og var tidsmæssigt sammenfaldende med, at de tilsluttede kommuner begyndte at gøre bodskrav for forsinkelse gældende. SKI mener ikke, at der er bristede forudsætninger. I kølvandet på Duba-B8 s brev af d. 3/ bad SKI Kammeradvokaten om at vurdere Duba-B8 s påstand. Kammeradvokatens vurdering var, at betingelserne for bristede forudsætninger ikke var til stede, hvilket SKI har meddelt Duba-B8. SKI har ligeledes skrevet til de tilsluttede kommuner og oplyst om Kammeradvokatens vurdering. 3. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: 3.1. Kommunernes tilfredshed før Folkeskolereform Kommunerne er blevet bedt om at svare på, hvor tilfredse de har været med henholdsvis Duba-B8s kundeservice og levering både før og under Folkeskolereformen. Samlet har kommunerne givet en score på 3,10 på en skala fra 1-5 på spørgsmålet:

5 5 Hvor tilfreds har din kommune været med Duba-B8 s kundeservice [før Folkeskolereformen] (herunder bl.a. svar via mail, telefonhenvendelser mv.)? Dette skal ses i lyset af, at SKI allerede i løbet af 2012 og 2013 modtog flere henvendelser fra kommuner, der oplevede, at Duba-B8 ikke overholdt de fastsatte krav til leveringsfrister, svartider og udskiftning af defekte varer. Der blev i enkelte tilfælde ligeledes klaget over Duba-B8s sælgeres adfærd. Dette kan tolkes som, at Duba-B8s præstation inden Folkeskolereformen gennemsnitligt var neutral. Ligeledes peger tilbagemeldingen på, at kommunernes oplevelser af samarbejdet med Duba-B8 har været meget forskellige. Tilsvarende har kommunernes givet en score på 3,13, på en skala fra 1-5 på spørgsmålet: Hvor tilfreds har din kommune været med Duba-B8 s levering [før Folkeskolereformen]? Dette kan i lighed med tilfredshedsgraden for kundeservice ovenfor tolkes som, at Duba- B8s præstation inden Folkeskolereformen var neutral. Tabel 1: Besvarelser fra kommunerne på tilfredshed med hhv. Duba-B8s kundeservice og levering før Folkeskolereformen. 1 er meget utilfreds, 5 er meget tilfreds. Tilfredshed før Folkeskolereform, skala fra 1-5 [tallet angiver antal kommuner] Gns. Tilfredshed med kundeservice, før: ,10 Tilfredshed med levering, før: ,13 Samlet kan det konkluderes, at en del af de tilsluttede kommuner har været meget utilfredse eller utilfredse med Duba-B8s kundeservice og levering (score 1 og 2), en større del har været tilfredse eller meget tilfredse (4 og 5), og en del har vurderet det neutralt (3). Samlet set bringer dette scoren på et gennemsnit tæt på 3, hvilket kan oversættes til en neutral score, hvor leverandørens performance gennemsnitligt set er vurderet som værende lige imellem utilfreds og tilfreds Kommunernes tilfredshed under Folkeskolereform Fra starten af juni 2014 blev SKI af flere kommuner gjort opmærksom på, at de oplevede problemer med Duba-B8 s evne til at levere inden for leveringsfristen på 6 uger, som fastsat i kontrakten. Herudover fortsatte klagerne over Duba-B8, der ikke oplyste om konkrete leveringsdatoer samt havde betydelige fejl og mangler i deres ordrebekræftelser. Mange kommuner oplevede endvidere, at de ikke kunne komme i kontakt med Duba-B8, hverken telefonisk eller via mail, samt at der ikke blev fulgt op på henvendelser som aftalt. Dette er ligeledes angivet i flere kommentarer i undersøgelsen fra august SKI oplevede en forværring af Duba-B8s evne til at opfylde de tilsluttede kommuners behov under rammeaftalerne. Denne forværring faldt sammen med stigning i ordreindgang og deraf følgende stigning i levering i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser. På basis af ovenstående er det således heller ikke overraskende, at de adspurgte kommuner på de samme spørgsmål om levering og service i forhold til forløbet under Folkeskolereformen, giver Duba-B8 en lavere score end før Folkeskolereformen.

6 6 Således giver kommunerne en score på 2,46 point på en skala fra 1-5 på spørgsmålet: Hvor tilfreds har din kommune været med Duba-B8 s kundeservice [under Folkeskolereformen] (herunder bl.a. svar via mail, telefonhenvendelser mv.)? Det svarer til en nedgang på 0,64 point i forhold til tilfredshedsgraden før Folkeskolereformen. Tilsvarende giver kommunerne en score på 2,51 point på en skala fra 1-5 på spørgsmålet: Hvor tilfreds har din kommune været med Duba-B8 s levering [under Folkeskolereformen]? Det svarer til en nedgang på 0,62 point i forhold til perioden før Folkeskolereformen. Tabel 2: Besvarelser fra kommunerne på tilfredshed med hhv. Duba-B8s kundeservice og levering under Folkeskolereformen. 1 er meget utilfreds, 5 er meget tilfreds. Tilfredshed under Folkeskolereform, skala fra 1-5 [tallet angiver antal kommuner] Gns. Tilfredshed med kundeservice, under ,46 Tilfredshed med levering, under ,51 Samlet set er kommunernes tilfredshed med Duba-B8 faldet på elementerne service og levering sammenlignet med før reformen. Ydermere dækker gennemsnittet over store forskelle i oplevelse i det rating går fra 1-5. Antallet af 1 ere (meget utilfreds) stiger således fra 6 før reformen (service og levering samlet) til 19 under Folkeskolereformen og udgør dermed klart majoriteten blandt de afgivne scorer. Samlet set bringer dette scoren på et gennemsnit på under 3, hvor leverandørens performance ikke er tilfredsstillende og bør forbedres. Det skal dog nævnes, at 8 kommuner svarende til godt 25 pct. af svarkommunerne giver Duba-B8 en score på enten 4 (tilfreds) eller 5 (meget tilfreds) i bedømmelsen af kundeservice og levering under Folkeskolereformen Duba-B8 s samlede performance under Folkeskolereformen De adspurgte kommuner har en lidt bedre vurdering af Duba-B8 s samlede performance under Folkeskolereformen end vurderingen af service og levering under Folkeskolereformen. Dette afspejler sig i, at kommunerne giver Duba-B8 en tilnærmelsesvis neutral score på spørgsmålet: Set i lyset af den store efterspørgsel i forbindelse med Folkeskolereformen, hvor tilfreds er din kommune så med Duba-B8 s performance? Her gives der er gennemsnitlig score på 2,8, hvilket er højere end service og levering isoleret set.

7 7 Tabel 3: Besvarelser fra kommunerne på tilfredshed med Duba-B8s generelle performance under Folkeskolereformen. 1 er meget utilfreds, 5 er meget tilfreds. Tilfredshed med Duba-B8s generelle performance, under. Skala fra 1-5 [tallet angiver antal kommuner] Gns. Tilfredshed med generel performance, under ,83 De adspurgte kommuner giver Duba-B8 et samlet gennemsnit på 2,83 og dermed ca. 0,3 point højere end gennemsnittet på henholdsvis levering og service. Gennemsnittet på 2,83 er i øvrigt det samme som resultatet fra undersøgelsen gennemført august 2014, om kommunernes tilfredshed med Duba-B8 generelt. 2 Selvom der således er overvejende utilfredshed med leverandørens performance, giver kommunerne en højere vurdering, når de bliver bedt om at tage den ekstraordinære situation i betragtning. Gennemsnitscoren på 2,83 er som nævnt ca. 0,3 point højere end scorerne på levering og kundeservice. En forsigtig konklusion på dette kunne være, at de tilsluttede kommuner er utilfredse med leverandørens performance, men også har øje for, at den ekstraordinære situation spiller ind og tålmodigheden derfor er lidt længere omstændighederne taget i betragtning Kommunernes tilfredshed med forholdet mellem pris og kvalitet Da rammeaftalerne trådte i kraft i juli 2012, var der blandt kommunerne en del bekymring om, hvorvidt kvaliteten af de tilbudte produkter var tilstrækkelig. Det viste sig ved gennemgang af fremsendt dokumentation, at Duba-B8 delvist havde tilbudt et sortiment, som ikke kunne forventes at falde inden for kommunernes behov, f.eks. karrygule, brune og lyserøde reoler. SKI konfronterede Duba-B8 med, at ikke mange kommuner kunne forvente at ville anskaffe f.eks. karrygule-reoler. Duba-B8 henviste til, at produkterne til trods for det lidt aparte farvevalg fortsat levede op til kravspecifikationen, hvilket i kontraktretlig forstand er korrekt. Således kan kommunerne ikke anskaffe type 2 reoler i en gængs farve som f.eks. sort inden for rammeaftalerne. Om end Duba-B8 således levede op til rammeaftalens bogstav, levede Duba-B8 ikke op til de tilsluttede kommuners forventning, hvilket næppe kan have været ubekendt for Duba-B8. Den omtalte type 2 -reol er dog blot en blandt flere reoler. Derudover var der visse produkter, der ikke levede op til kravspecifikation (f.eks. lamper leveret i plastic, hvor kravet var metal). Herudover var der også en del skepsis omkring bredden af det tilbudte sortiment. Imidlertid viste det sig, at sortimentet for størsteparten havde den ønskede kvalitet, og at sortimentsbredden var tilstrækkelig, idet de tilsluttede kommuner havde et ønske om at indskrænke sortimentet til fordel for lavere priser. At den generelle kvalitet i forhold til pris er tilfredsstillende underbygges af resultatet af den gennemførte spørgeundersøgelse. Her svarer kommunerne på spørgsmålet: Hvor tilfreds er din kommune med Duba-B8 møblernes kvalitet i forhold til pris? 2 Se note 2.

8 Gennemsnitligt giver kommunerne en score på henholdsvis 4,0 før og 3,9 under Folkeskolereformen, på en skala fra 1-5. Tabel 4: Kommunernes tilfredshed med kvaliteten af rammeaftalernes produkter i forhold til pris, før og under Folkeskolereformen. 1 er meget utilfreds, 5 er meget tilfreds. Tilfredshed med kvalitet i forhold til pris, skala fra Gns. Før Folkeskolereformen: ,03 Under Folkeskolereformen: ,93 Det må konkluderes, at de tilsluttede kommuner i langt overvejende grad er tilfredse med prisniveauet i forhold til kvaliteten for produkterne på rammeaftalerne. At scoren falder under Folkeskolereformen kan skyldes, at flere oplever fejl ved produkterne i leveringer under Folkeskolereformen. Dette underbygges af de henvendelser SKI har modtaget. At priserne er skarpe underbygges endvidere af benchmark 3 udarbejdet i forbindelse med udbuddet, som viste, at rammeaftalerne havde skabt grundlag for en besparelse på 26 % i forhold til en konstrueret markedspris Samlet vurdering af rammeaftalerne Overordnet ses der en stor spredning i tilfredsheden med Duba-B8s evaluering inden for service og levering, hvor den gennemsnitlige vurdering af leverandøren er over 3 inden Folkeskolereformen faldende til under 3 under Folkeskolereformen. Dog dækker gennemsnittet over store forskelligheder i vurderingen gående fra 1-5. Der er dog ikke uventet en stærk sammenhæng mellem, hvorvidt kommunen har oplevet forsinkelse og udskudte ordrer og kommunens generelle tilfredshedsniveau. De kommuner, som ikke har oplevet forsinkelser under Folkeskolereformen, er således generelt mere tilfredse med Duba-B8s kundeservice og levering, mens det forholder sig omvendt for de kommuner, som har oplevet forsinkelser og udskydelse. Overordnet set kan det også konkluderes, at 10 kommuner er tilfredse eller meget tilfredse i forhold til Duba-B8s samlede performance under Folkeskolereformen. Omvendt er 14 kommuner utilfredse eller meget utilfredse.. Gennemsnittet for alle 30 besvarelser er 2,83 på spørgsmålet: Set i lyset af den store efterspørgsel i forbindelse med Folkeskolereformen, hvor tilfreds er din kommune så med Duba-B8 s performance?. I dialogen med de tilsluttede kommuner har SKI da også kunnet spore en vis forståelse blandt de tilsluttede kommuner for, at den massive ordreindgang lagde et ekstraordinært pres på Duba-B8s produktion og logistik. Folkeskolereformen har afstedkommet en ekstraordinær høj efterspørgsel efter møbler, som Duba-B8 har haft svært ved at honorere i forhold til leveringsfristen. Duba-B8 har over for SKI oplyst, at ordreindgangen mangledobledes i forhold til normalt, hvilket da også understøttes af figur 1, hvor omsætningen på rammeaftalerne markant forøges i månederne omkring august Herudover blev leveringssituationen yderligere presset, da 3 Udarbejdet i forbindelse med udbuddet. https://www.ski.dk/viden/sider/benchmark.aspx 4 Et gennemsnit af de indkomne priser er et udtryk for en konstrueret markedspris, der holdes op mod det vindende tilbuds priser.

9 flere kommuner, efter det til SKI oplyste, ikke var parate til at bestille møbler tidligere end 6-8 uger før skoleårets start og dermed lige op til sommerferien. Det var kommunerne selvfølgelig i deres gode ret til, jf. rammeaftalens bestemmelser og Duba-B8 s tilsagn om, at de ville honorere kontraktens krav, men det har utvivlsomt gjort udfordringerne større for Duba-B8. Denne ekstraordinære forøgelse af ordrer, havde under de givne omstændigheder formentligt været meget svært at honorere, uanset hvilken leverandør, der havde været på aftalen. Det øvrige møbelmarked herhjemme benytter typisk de samme underleverandører som Duba-B8, og derfor ville de kunne være blevet ramt af de samme flaskehalse. Hvor tilfredshed med levering og service således synes at afhænge af de konkrete omstændigheder, forholder det sig anderledes med kvalitet i forhold til pris, som generelt scorer højt på tværs af alle kommuner med et gennemsnit på 4,03 før Folkeskolereformen marginalt faldende til 3,93 under Folkeskolereform. Sammenholdes dette med benchmarkresultatet, som viste en besparelse på 26 % i forhold til en konstrueret markedspris, ses det, at kommunerne også oplever et tilfredsstillende niveau mellem pris og kvalitet. Der er således en generel enighed om, at rammeaftalerne har et gunstigt forhold mellem pris og kvalitet. 5. Verserende bodskrav: Kontrakten giver kommunerne mulighed for at rejse bodskrav i forhold til forsinkelse. I forbindelse med at SKI i løbet af foråret 2014 modtog et stigende antal henvendelser fra de tilsluttede kommuner om, at Duba-B8 ikke leverede til tiden, udarbejdede SKI en vejledning til, hvordan de tilsluttede kommuner kunne opkræve bod ved forsinkelse. Som nævnt ovenfor påberåbte Duba-B8 sig bristede forudsætninger i forhold til at undslå sig at betale bod ved forsinkelse. Som reaktion på dette udbad SKI sig Kammeradvokatens vurdering af, om der forelå bristede forudsætninger. Kammeradvokatens vurdering var, at betingelserne for bristede forudsætninger ikke var til stede.. Dette meddelte SKI Duba-B8 d. 27/ Duba-B8 har dog fastholdt, at der efter deres opfattelse var bristede forudsætninger. November 2014 udsendte SKI en mail til de tilsluttede kommuner for dels at få et overblik over antallet af kommuner, som havde rejst bodskrav og dels at tilbyde, at kontakte kommunerne i forhold til spørgsmål i forbindelse med opkrævning af bod. Flere af de tilsluttede kommuner valgte at drøfte deres verserende bodskrav med SKI. I forbindelse med dialogen gav flere kommuner udtryk for, at Duba-B8 havde afvist deres krav pga. bristede forudsætninger. For at imødegå den fastlåste situation tog SKI initiativ til at afholde et møde med Duba-B8 på højeste organisationsniveau. Således blev der afholdt et møde mellem SKI og Duba-B8 d. 18/ , hvor de respektive administrerende direktører og bestyrelsesformænd for SKI og Duba-B8 mødtes. Duba-B8 tilkendegav på mødet at ville bestræbe sig på at nå til en mindelig løsning med de kommuner, hvor det var muligt. Dog afviste Duba-B8 fortsat at ville efterkomme egentlig bodskrav. Modsat fastholdt SKI, at Duba-B8 var forpligtet af kontraktens bestemmelser. På baggrund af dialogen med de tilsluttede kommuner og Duba-B8, har SKI fået kendskab til, at nedenstående kommuner har opkrævet bod til Duba-B8 på baggrund af forsinkelse med levering. Herudover har SKI af Duba-B8 fået oplyst, at yderligere 4 kommuner har opkrævet bod, og at disse er blevet løst i mindelighed. Hvilke kommuner der er tale om, er 9

10 ikke blevet oplyst af Duba-B8, da de indgåede forlig er underlagt fortrolighed mellem parterne. 1. Billund 2. Brøndby 3. Favrskov 4. Fredensborg 5. Frederikssund 6. Herlev 7. Kolding 8. København 9. Mariagerfjord 10. Rebild 11. Rebild 12. Tårnby 13. Vejen 14. Viborg Udfordringerne med møbelaftalerne Læringspunkter I lyset af de store udfordringer en del kommuner har oplevet i forbindelse med møbelaftalerne, har SKI gjort sig en række overvejelser om tiltag, der kunne iværksættes for at undgå lignende udfordringer på kommende udbud. De forpligtende aftaler på møbler var indeholdt i første bølge, hvorfor der allerede er udviklet visse tiltag, der med fordel kan overvejes implementeret på et kommende genudbud. Derfor indeholder de nedenfor listede forslag tiltag, der allerede er i brug og er afprøvet på andre rammeaftaler, mens de resterende endnu ikke er afprøvet i praksis. Tiltag der er implementeret på andre aftaler: - Lettere adgang til opsigelse, således at kommunen har mulighed for at opsige samarbejde med leverandør, der ikke kan levere: Rammeaftalerne og er uopsigelige for parterne. Dette medfører den fordel, at den vindende leverandør er sikret en omsætning, som igen resulterer i en skarp konkurrence i forbindelse med tildelingen på rammeaftalen. Ulempen er, at det i praksis gør det meget vanskeligt for en tilsluttet kommune at komme ud af aftale, idet dette så kræver leverandørens væsentlige mislighold for at kunne hæve aftalen med medfølgende standpunktsrisiko og risiko for erstatning. Der er således to forhold, der til dels modarbejder hinanden: Leverandørens incitament til at give skarpe priser reduceres, hvis kommunen får en lettere adgang til at opsige aftale. En mulig balance kunne være at sikre leverandøren en uopsigelighedsperiode på x-antal måneder, som gav et incitament til at kunne nå at etablere og implementere et forhold til kommunen, som gerne skulle føre til, at kommunen blev tilfreds leverandøren, og derfor ikke ville benytte sig af sin adgang til at kunne opsige. På den anden side ville det give kommunen en garanti for, at leverandøren til stadighed blev nødt til at holde kommunen tilfreds grundet adgang til at kunne opsige. Denne mulighed er for øvrigt indført på visse forpligtende aftaler fra bølge 2 og frem. - Indskrive eksplicit i rammeaftalens bestemmelser, at kommunen har ret til at tilbageholde bod i leverandørens vederlag:

11 På nogle af de forpligtende aftaler er det eksplicit angivet, at de tilsluttede kommuner har ret til at tilbageholde forfalden bod i betalinger til leverandøren. Dette vil i udgangspunktet gøre det mere besværligt for leverandøren at unddrage sig at betale bodskrav. - Differentiering i leveringstid i forhold til ordrestørrelser: På baggrund af den store ordreindgang, som Folkeskolereformen medførte, kunne det være en mulighed, at operere med differentierede leveringsfrister, så meget store ordrer blev givet længere levering, mens små ordrer skulle leveres hurtigere. Dette kunne evt. også medføre, at småordrer, hvor den tilsluttede kommunes bruger evt. akut mangler f.eks. en stol kunne leveres hurtigere end de nuværende 6 uger. Dette er afprøvet på en del af SKIs frivillige aftaler. Tiltag der ikke er implementeret på andre aftaler: - Tildele til flere leverandører, således at en ordre kan overgå til en standby leverandør, såfremt primærleverandøren ikke kan levere: En mulig model er præsenteret for Styregruppen på mødet d. 12. november Modellen har til hensigt at tilgodese dels, at nedsætte afhængigheden af den tildelte leverandør, som opstår når der kun tildeles til én leverandør og dels at sikre en mulighed for at afløfte udbudspligt selvom rammeaftale med leverandøre opsiges. Standby-leverandør modellen kan tænkes opfyldt på flere måder, herunder i variationer over, hvorvidt konkrete ordrer eller hele rammeaftale skal overgå til en standby-leverandør. Som et eksempel kan henvises til den forpligtende rammeaftale Tele og data, hvor standby-leverandør overtager ved hovedleverandørens manglende evne til opfylde ordrer. - Udelukke en leverandør fra at kunne byde på et genudbud, hvis ikke fx utilfredsstillende kundeservice og levering der kan karakteriseres som væsentligt mislighold - højnes under den eksisterende rammeaftale: I det nye udbudsdirektiv og udkastet til udbudsloven er der i de frivillige udelukkelsesgrunde givet mulighed for, at ordregiver kan udelukke tilbudsgivere, som tidligere har væsentligt misligholdt en offentlig kontrakt. Hvis ordregiver vælger at gøre dette, skal det angives i udbudsbetingelserne, og ordregiver er herefter sandsynligvis forpligtet til at udelukke alle tilbudsgivere, som måtte have væsentligt misligholdt en offentlig kontrakt. Hvis det signaleres over leverandøren, at dette er en mulighed, kunne det give leverandøren et generelt incitament for at leve op til sine kontraktlige forpligtelser. - Adgang til opsigelse såfremt leverandøren opnår en for lav tilfredshedsscore i en tilfredshedsundersøgelse blandt de tilsluttede kommuner: Denne model er inspireret af den brugertilfredshedsanalyse, som danner baggrund for nærværende beslutningsgrundlag. Kort fortalt går modellen ud på at give de tilsluttede kommuner en betinget opsigelsesadgang i forhold til 11

12 den generelle tilfredshed blandt de tilsluttede kommuner til stadighed er tilfredsstillende. Såfremt tilfredsheden kom under et prædefineret niveau ville det betyde, at de tilsluttede kommuner fik adgang til at opsige aftale. Så kunne de kommuner, der havde grund til at opsige aftalen benytte denne mulighed. Det ville give leverandøren et incitament til at levere en fyldestgørende service. - Indførelse af et obligatorisk kursus for leverandørens sælgere dels i forhold til grundlæggende udbudsret og dels i forhold til undervisning i rammeaftalens bestemmelser. Sådanne kurser gennemføres allerede i dag på et frivilligt grundlag, hvor leverandørerne efterspørger det fra SKI. Såfremt disse kurser blev obligatoriske for leverandørens sælgere, kunne dette være med til at højne det generelle niveau og gøre performance mindre afhængig af den enkelte sælgers viden på området. I tilbagemelding fra de tilsluttede kommuner, synes det at kunne spores, at leverandørens performance har været afhængig af den enkelte sælger. De konkrete tiltag vil blive drøftet med projektgruppen for det næste udbud af forpligtende kontormøbler. Det bemærkes, at de juridiske og kommercielle forhold vedrørende ovenstående ikke på nuværende tidspunkt er afdækket fuldt ud. 12

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer 9. oktober 2014 1 50 05 Høring Biblioteksmaterialer Generelt om forpligtende aftaler 9. oktober 2014 2 9. oktober 2014 3 Forpligtende aftaler - overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør 50.43 Tablets: Mini-referat SKI A/S 20. marts 2014 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør Deltagere: Agenda: IN Frederikssund Kommune Anja Lodberg Fløche IN Ballerup

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer Mini-vejledning Nedenfor kan du læse om den forpligtende aftale 50.05 Biblioteksmaterialer, få en oversigt over indholdet af udbudsmaterialet og se,

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere