Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Computere 1 leverandør Computere Miniudbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Computere 1 leverandør Computere Miniudbud"

Transkript

1 Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Computere 1 leverandør Computere Miniudbud

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Aftalestruktur, Computere 1 leverandør Aftalestruktur, Computere Miniudbud Tilslutning til forpligtende rammeaftaler Tilslutningsaftalens indhold Fuldmagt, generelt Fuldmagt, særligt for Computere - Miniudbud Kundens forpligtelser, Computere 1 leverandør Kundens forpligtelser, Computere Miniudbud SKI s forpligtelser, generelt SKI s forpligtelser, særligt for Computere - Miniudbud Ansvarsbegrænsning Tiltrædelsesdato Varighed og opsigelse Sortiment og kravspecifikation Forventet forbrug Den praktiske fremgangsmåde ved tilslutning Tidsplan Ændringsliste Kundens øvrige opmærksomhedspunkter Øvrige aftaler Selvejende institutioner og andre underliggende institutioner Rammeaftalen/Leveringsaftalen Kundens bestilling Parternes forpligtelser Kundens erstatningsansvar Samarbejdet mellem leverandør og kunde SKI s opfølgning på kundens anvendelse af rammeaftalen Ikrafttrædelse, varighed, opsigelse og økonomi Ikrafttrædelse af rammeaftalen Varighed Opsigelse Økonomi Overblik over dokumenter i udbudsmaterialet Dokumenter, Computere 1 leverandør Dokumenter, Computere Miniudbud

3 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig måde at give dig overblik over de rettigheder og forpligtelser som forpligtende rammeaftaler indeholder. SKI udbyder forpligtende rammeaftaler på vegne af de kunder som tilslutter sig rammeaftalen. SKI udbyder kun rammeaftalen, såfremt tilslutningen til rammeaftalen er tilstrækkelig. For rammeaftalen Computere 1 leverandør og rammeaftalen Computere - Miniudbud forpligter SKI sig til at afholde udbuddene, såfremt de tilsluttede kommunale kunder tilsammen repræsenterer mere end 30 % af indbyggerne i Danmark. De forpligtende rammeaftaler er blevet til som et led i Finansministeriet og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2012, om indgåelse af forpligtende og koordinerede rammeaftaler. De forpligtende rammeaftaler har derfor taget deres udgangspunkt i SKI s kommunale kunder. Kommunale kunder har bistået SKI med udarbejdelsen af udbuddene, og rammeaftalerne er derfor målrettet de kommunale kunder. SKI s øvrige kunder kan dog tillige tilslutte sig rammeaftalerne. Kunden vil herefter være bundet af samme forpligtelser som de kommunale kunder. Dog er der bestemmelser i rammeaftalerne, som alene gælder for de kommunale kunder. Det drejer sig om muligheden for at undtage skoleområdet for forpligtelsen, samt de bestemmelser der vedrører opfølgningen på anvendelsen af rammeaftalen, nærmere bestemt de bestemmelser som angår KL s rolle ved opfølgningen på anvendelsen af rammeaftalen (se punkt i vejledningen). Statslige kunder kan kun tilslutte sig de forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler på områder, hvor Statens Indkøb ikke har tilsvarende aftaler eller har planer om at udbyde tilsvarende aftaler. Statslige kunder kan derfor ikke tilslutte sig de forpligtende fælleskommunale computeraftaler. Tilslutning til de forpligtende rammeaftaler sker forud for selve udbuddet af rammeaftalen via en tilslutningsaftale. Kunderne tilslutter sig således rammeaftalen før udbuddets gennemførelse. SKI har valgt at udbyde to forpligtende aftaler om computere med samme sortiment, men med forskellige anskaffelsesformer (enten direkte køb på rammen eller miniudbud). Det er kun muligt at tilmelde sig den ene af rammeaftalerne, afhængigt af hvilken anskaffelsesform, man foretrækker. Kunderne er bundet af deres tilslutning til den valgte rammeaftale, og kan ikke springe fra aftalen, såfremt de hellere vil anvende den anden forpligtende fælleskommunale computeraftale eller egen rammeaftale for tilsvarende sortiment. Såfremt man er bundet af en eksisterende aftale, eller har behov for en længere aftaleimplementeringsperiode, er det muligt at tiltræde den forpligtende aftale på et senere selvvalgt tidspunkt. For at sikre at kunderne ikke kommer til at betale høje priser for varerne omfattet af rammeaftalen, har SKI i udbudsmaterialet taget forbehold for, at udbuddet kan aflyses, hvis det viser sig, at de tilbudte priser er for høje. Dette er nødvendigt for at sikre, at de tilsluttede kunder ikke bliver bundet af en for dyr aftale i den faste aftaleperiode. Beslutningen om at aflyse udbuddet træffes af styregruppen for forpligtende aftaler. De forpligtende rammeaftaler består af et treparts-forhold. Trepartsforholdet omfatter kunden, SKI og leverandøren. For at skabe en simpel og overskuelig rammeaftale er trepartsforholdet opdelt i tre forskellige aftaler, der hver især regulerer hvert sit forhold mellem de involverede parter. Aftalestrukturen er opbygget forskelligt for Computere 1 leverandør og Computere Miniudbud, og dette er nærmere beskrevet nedenfor. 1.1 Aftalestruktur, Computere 1 leverandør Rammeaftalen mellem kunden og leverandøren regulerer forholdet mellem kunden og leverandøren. SKI er således ikke part i rammeaftalen. Rammeaftalen indeholder leveringsvilkår vedr. den konkrete levering, misligholdelsesbeføjelser, samarbejdsmodel mv. (se punkt 3 i vejledningen). 3

4 Aftalen mellem SKI og leverandøren regulerer forholdet mellem SKI og leverandøren bl.a. vedr. leverandørens forpligtelser til at betale andel til SKI. Kunden er således ikke part i aftalen mellem SKI og leverandøren. Tilslutningsaftalen regulerer forholdet mellem SKI og kunden. Tilslutningsaftalen indeholder bestemmelser vedr. SKI s forpligtelser overfor kunden, herunder SKI s forpligtelse i forhold til drift af rammeaftalen, håndtering af prisregulering og substitution mv. Leverandøren er ikke part i tilslutningsaftalen. Tilslutningsaftalen er nærmere beskrevet i vejledningens punkt Aftalestruktur, Computere Miniudbud Rammeaftalen mellem SKI og leverandøren regulerer primært forholdet mellem SKI og leverandøren bl.a. vedr. leverandørens forpligtelser til at betale andel til SKI. Kunden er ikke part i rammeaftalen mellem SKI og leverandøren, men kundens forpligtelse af rammeaftalen er specificeret i af rammeaftalens punkt 3. Leveringsaftalen mellem kunden og leverandøren regulerer forholdet mellem kunden og leverandøren. SKI er således ikke part i leveringsaftalen. Leveringsaftalen indeholder leveringsvilkår, misligholdelsesbeføjelser, samarbejdsmodel mv. vedr. den konkrete leverance (se punkt 3 i vejledningen). Tilslutningsaftalen regulerer forholdet mellem SKI og kunden. Tilslutningsaftalen indeholder bestemmelser vedr. SKI s forpligtelser overfor kunden, herunder SKI s forpligtelse i forhold til drift af rammeaftalen, håndtering af prisregulering og substitution mv. Leverandøren er ikke part i tilslutningsaftalen. Tilslutningsaftalen er nærmere beskrevet i vejledningens punkt 2. 2 Tilslutning til forpligtende rammeaftaler Forud for offentliggørelse af udbuddet af rammeaftalen giver SKI kunderne mulighed for at tilslutte sig enten Computere 1 leverandør eller Computere - Miniudbud ved udfyldelse, accept og signering af en tilslutningsaftale. Forud for udfyldelse, accept og signering af tilslutningsaftalen har kunden adgang til at gennemlæse og vurdere det samlede udbudsmateriale, som danner grundlaget for rammeaftalen. Der er kun adgang til at tilslutte sig rammeaftalen i den fastsatte tilslutningsperiode. Tilslutning kan således ikke ske senere end ved afslutningen af tilslutningsperioden. Kundens tilslutning sker på CVR-nr. niveau. For de kommunale kunder skal tilslutningen ske på kommunens CVR-nr. Det betyder, at samtlige kommunale institutioner i kommunen er omfattet af rammeaftalen, når kommunen tilslutter sig rammeaftalen. Underliggende institutioner med selvstændigt CVR-nr. (f.eks. selvejende kommunale institutioner) er ikke omfattet af den forpligtende rammeaftale, medmindre den underliggende institution er anført i tilslutningsaftalen med sit eget CVR-nr. I det følgende gennemgås indholdet af tilslutningsaftalen og herunder de forpligtigelser, som tilslutning til en forpligtende rammeaftale medfører for kunden. 2.1 Tilslutningsaftalens indhold Tilslutningsaftalen regulerer forholdet mellem SKI og kunden i forbindelse med SKI s gennemførelse af selve udbudsforretningen, kontraktindgåelsen og den efterfølgende drift af rammeaftalen Fuldmagt, generelt Kunden giver ved accept og signering af Tilslutningsaftalen uigenkaldelig fuldmagt til SKI til på vegne af kunden at udbyde og indgå rammeaftalen med deraf følgende forpligtelse for 4

5 kunden til at gøre brug af rammeaftalen, som er angivet nedenfor og i det samlede udkast til udbudsmateriale. Fuldmagten omfatter enhver beslutning og/eller vurdering i relation til udbuddet, herunder men ikke begrænset til SKI s besvarelse af spørgsmål og svar under tilbudsfasen, SKI s vurderinger af tilbudsgivernes egnethed, SKI s tilbudsevaluering og SKI s eventuelle annullation af udbuddet. Endvidere omfatter fuldmagten SKI's adgang til at foretage sådanne ændringer af rammeaftalen som følger af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med udbuddet samt mindre rettelser i kontraktafklaringsfasen, som måtte foretages forud for rammeaftalens underskrift. Endelig omfatter fuldmagten SKI's adgang til at administrere rammeaftalen efterfølgende, herunder foretage ændringer af kontraktgrundlaget inden for de til enhver tid gældende udbudsretlige rammer Fuldmagt, særligt for Computere - Miniudbud Ved kundens tilslutning til et konkret miniudbud under rammeaftalen giver kunden SKI fuldmagt til på vegne af kunden at indgå leveringsaftalen med den tildelte leverandør. Fuldmagten omfatter enhver beslutning og/eller vurdering i relation til miniudbuddet, herunder men ikke begrænset til SKI s besvarelse af spørgsmål og svar under tilbudsfasen, SKI s tilbudsevaluering og SKI s eventuelle annullation af miniudbuddet. Endvidere omfatter fuldmagten SKI's adgang til at foretage sådanne ændringer af leveringsaftalen som følger af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med udbuddet samt mindre rettelser i kontraktafklaringsfasen, som måtte foretages forud for leveringsaftalens underskrift Kundens forpligtelser, Computere 1 leverandør Computere 1 leverandør er en eneleverandør aftale. Anvendelse af rammeaftalen sker som direkte indkøb på selve rammeaftalen. Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for kunden til at anvende rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når kundens indkøbsbehov kan opfyldes af rammeaftalens sortiment, som er angivet i Bilag B.1 Tilbudsliste i rammeaftalen mellem kunden og leverandøren. Kunden forpligter sig ikke til at aftage varer i en bestemt mængde eller volumen i rammeaftalens varighed. Det betyder, at kunden ved tilslutning til den forpligtende rammeaftale accepterer, at den tildelte leverandør er eneleverandør, og at kunden er forpligtet til at indkøbe sine varer og ydelser hos leverandøren på rammeaftalen, når kundens indkøbsbehov kan opfyldes af rammeaftalens sortiment. For varer, som ikke er omfattet af den forpligtende rammeaftale, kan kunden frit indkøbe disse på anden vis under sædvanlig iagttagelse af udbuds- og annonceringsreglerne, herunder også anvende SKI s frivillige rammeaftaler til brug for indkøbet. En nærmere beskrivelse af kundens forpligtelse af rammeaftalen fremgår af rammeaftalens punkt Kundens forpligtelser, Computere Miniudbud Den forpligtende rammeaftale Computere Miniudbud er en aftale med tre leverandører, hvor konkurrenceudsættelsen sker løbende i form af to årlige miniudbud som SKI faciliterer. Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for kunden til at anvende rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når kundens indkøbsbehov kan opfyldes af rammeaftalens 5

6 sortiment, som er angivet i Bilag B.1 Tilbudsliste i rammeaftalen mellem SKI og leverandøren. Kunden forpligter sig ikke til at aftage varer i en bestemt mængde eller volumen i rammeaftalens varighed. Det betyder, at kunden ved tilslutning til den forpligtende rammeaftale accepterer, at konkurrenceudsættelsen sker i form af miniudbud mellem tre tildelte leverandører, og at kunden er forpligtet til at indkøbe sine varer hos den leverandør, som har vundet det senest afholdte miniudbud, når kundens indkøbsbehov kan opfyldes af rammeaftalens sortiment. For varer, som ikke er omfattet af den forpligtende rammeaftale, kan kunden frit indkøbe disse på anden vis under sædvanlig iagttagelse af udbuds- og annonceringsreglerne, herunder også anvende SKI s frivillige rammeaftaler til brug for indkøbet. En nærmere beskrivelse af kundens forpligtelse af rammeaftalen fremgår af rammeaftalens punkt SKI s forpligtelser, generelt SKI forpligter sig til at gennemføre udbuddet af rammeaftalen samt afholde udgifterne ved gennemførelsen af udbuddet samt evt. klagesager, som måtte følge direkte af SKI s afholdelse af udbuddet. Desuden påtager SKI sig en rolle i forbindelse med sikring af de tilsluttede kunders overholdelse og opfyldelse af aftalen. SKI udarbejder hvert kvartal rapporter, hvoraf omfanget af forbruget på rammeaftalen for hver enkelt kunde fremgår. Rapporterne sendes til de respektive kunder på aftalen. Desuden fremsender SKI en samlet rapport hvert kvartal til KL indeholdende oplysninger om anvendelsen af aftalen. Rapporterne vil bygge på de indrapporteringer, som leverandøren sender til SKI. SKI følger på denne måde kundernes anvendelse af rammeaftalen. SKI kan, hvis det konstateres, at en kunde ikke anvender aftalen i det forventede omfang, tage initiativ til en dialog med kunden omkring den manglende anvendelse af rammeaftalen. KL er, for de kommunale kunder, berettiget til at bringe spørgsmålet om rammeaftalens anvendelse op på de faste møder mellem KL s direktion og kommunaldirektørerne og/eller KL formandskab og borgmestre. Det gælder naturligvis alene for de kommunale kunder. SKI forpligter sig til at stå for substitution af varer på aftalen. prisregulering med bindende virkning for kunderne. SKI foretager desuden SKI s forpligtelser, særligt for Computere - Miniudbud SKI forpligter sig til at afholde 2 årlige miniudbud med cirka 6 måneders mellemrum. Det er SKI der fastsætter tidsplanen for afholdelse af miniudbuddene. Miniudbuddene vil blive tildelt med Laveste pris som tildelingskriterium. Kunderne tilslutter sig miniudbuddene via SKI, som samler volumen i en pulje, inden SKI afholder miniudbud på vegne af de tilsluttede kunder. Kunderne bestemmer selv, hvilke miniudbud de ønsker at deltage i. Der er således intet krav til kunderne om at deltage i alle miniudbud i rammeaftalens varighed.. Ved tilslutning til miniudbud har kunderne ikke mulighed for at stille kundespecifikke krav eller undtagelser til rammeaftalens sortiment eller øvrige betingelser, udover de tilvalgsmuligheder der fremgår af rammeaftalens bilag B.1 (tilbudsliste). Når en leverandør er blevet tildelt en leveringsaftale på baggrund af et afholdt miniudbud reguleres vilkårene for levering og betaling mv. af leveringsaftalen. 6

7 Ved afholdelse af de to årlige miniudbud, vil SKI så vidt muligt følge nedenstående tidsplan: - Tidsfrist for kundens tilslutning til miniudbud med angivelse af volumen samt ønsket leveringstidspunkt, leveringssted mv.: 1/3 og 1/9 - Tildelingstidspunkt: 1/4 og 1/10 - Leveringstidspunkt: Som ønsket af kunden, dog max. 6 måneder efter tildeling af leveringsaftalen samt under hensyntagen til leveringsaftalens punkt Ansvarsbegrænsning SKI er erstatningsansvarlig for kundernes tab ved brug af rammeaftalen, hvis tabet er forårsaget af SKI s overtrædelse af udbudsreglerne, og kunden er blevet gjort erstatningsansvarlig som følge af SKI s overtrædelse af udbudsreglerne. SKI kan ikke gøres erstatningsansvarlig for kundens eventuelle erstatningsansvar eller misligholdelse af sine forpligtelser iht. rammeaftalen. SKI s erstatningsansvar overfor leverandøren er således begrænset til SKI s egne forhold. Kunderne bærer selv ansvaret for egne fejl i forbindelse med rammeaftalens anvendelse. Dette omfatter bl.a. kundens ret til at anvende rammeaftalen på grund af bindinger fra andre aftaler, kundens manglende overholdelse af udbudsreglerne og vilkårene i rammeaftalen Tiltrædelsesdato Det er i tilslutningsaftalen kunden angiver en evt. senere tiltrædelsesdato end rammeaftalens forventede ikrafttrædelsesdato d. 16. august 2012 (se vejledningens punkt 3.3.). Angives der ikke en specifik tiltrædelsesdato i tilslutningsaftalen, træder rammeaftalen derfor i kraft den 16. august 2012, eller tidligst muligt derefter, såfremt det bliver nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen. Kunden har ved tilslutning mulighed for at vælge, hvilke produktkategorier, kunden ønsker at tilslutte sig Varighed og opsigelse Tilslutningsaftalen løber fra underskrift af denne og indtil rammeaftalen ophører, uanset ophørsgrund. Tilslutningsaftalen er indtil ophør uopsigelig for såvel SKI som kunden Sortiment og kravspecifikation Beskrivelse af den forpligtende aftales sortiment findes i rammeaftalens Bilag B.1 Tilbudsliste. Kravene hertil fremgår af rammeaftalens Bilag A Kravspecifikation Forventet forbrug Ved tilslutning skal forventet forbrug angives. Det er vigtigt at angive det som påkrævet i tilslutningsaftalen. Den samlede forventede volumen for alle tilsluttede kunder anvendes overfor tilbudsgiverne, således at disse er bevidst om rammeaftalens størrelse (deres forventede omsætning, hvis de vinder). Herudover vil den samlede tilslutningsvolumen være udgangspunktet for beregning af SKI s endelige andel af den samlede forventede omsætning på aftalen (se vejledningens punkt 3.3.4). Projektgruppedeltagerne, som allerede har besluttet sig til at anvende en af rammeaftalerne (50.41 eller 50.42), og som har deltaget i udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale for begge rammeaftaler, har estimeret deres samlede forventede volumen inden for rammeaftalernes sortiment til at være på ca. 46 millioner kr. årligt. Såfremt den samlede tilslutningsvolumen for rammeaftale Computere 1 leverandør efter tilslutningsperiodens udløb skønnes for stor til, at én leverandør vil kunne løfte opgaven alene, forbeholder SKI sig ret til at opdele de tilsluttede kunder, som ønsker én leverandør, geografisk i lige store grupper, og udbyde flere selvstændige rammeaftaler med hver én leverandør for én kundegruppe. 7

8 2.2 Den praktiske fremgangsmåde ved tilslutning Tilslutningsaftalen samt det samlede udbudsmateriale, herunder udkast til rammeaftale, kravspecifikation, udbudsbetingelser mv., er tilgængeligt for kunderne i forbindelse med tilslutningsperioden. For at få adgang til udbudsmateriale samt foretage tilslutning til en forpligtende indkøbsaftale, skal du først tilmelde dig via menupunktet "Tilmelding". Du modtager herefter en mail om, at du har adgang til hjemmesiden hvor udbudsmateriale og tilslutningsaftaler til forpligtende indkøbsaftaler er tilgængelige. Det er muligt at tilmelde flere brugere fra den samme organisation. Der skal som minimum oprettes en bruger som er underskriftsberettiget, således at tilslutningsaftalen kan underskrives. Der kan tilmeldes flere brugere som er underskriftsberettigede, således at forskellige ansvarlige kan underskrive relevante tilslutningsaftaler. Materialet tilgås via gennem udbudssystemet Ethics. Tilslutningsaftalen skal signeres elektronisk i Ethics. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med tilslutning gennem Ethics kan rettes til eller tlf Tidsplan Nedenstående er et overblik over tidsplanen frem til den forventede offentliggørelse af udbudsmaterialet den 10. maj Den resterende tidsplan for udbuddet fremgår af udbudsbetingelserne. Potentielle kunder har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet inden tilslutning. Dette kan gøres via mail til den udbudsansvarlige: Steffen Bang-Møller pr. mail: Spørgsmål kan sendes løbende dog senest jf. nedenstående tidsplan Tilslutningsperiode Spørgsmål til udbudsmaterialet SKI s frist for besvarelse af spørgsmål med evt. ændringsliste Ændringsliste Såfremt SKI s besvarelse af spørgsmål giver anledning til ændringer til tilslutningsaftalen og/eller udbudsmaterialet, vil SKI offentliggøre en ændringsliste senest d. 26. april Ændringslisten vil være et tillæg til Tilslutningsaftalen, og ændringerne bliver således inkluderet i aftalegrundlaget mellem kunden og SKI og mellem kunden og leverandøren. Såfremt ændringslisten giver anledning til, at allerede tilsluttede kunder ønsker at trække deres tilslutning tilbage, skal dette meddeles SKI inden tidsfristen for tilslutning d. 3. maj 2012 kl. 16:00. Meddelelsen skal sendes til og 8

9 2.3 Kundens øvrige opmærksomhedspunkter Øvrige aftaler Såfremt kunden er forpligtet af allerede indgåede aftaler, skal kunden ved tilslutning og angivelse af tiltrædelsesdato sikre sig, at aftalerne ikke overlapper både mht. overlappende tidsperiode og overlappende sortiment. For i videst muligt omfang at tilgodese eventuelle andre aftaler kunden er forpligtet af, vil det være muligt at fravælge enkelte produktkategorier, eller vælge en senere tiltrædelsesdato for disse. Det fremgår af tilslutningsaftalen, hvilke produktkategorier det er muligt at fravælge eller tiltræde senere. Hvis en kommune ikke ønsker at forpligte sig til sortimentet for skoleområdet defineret som computere til brug i undervisningen på folkeskoler, SFO er og fritidshjem kan kommunen undlade at tiltræde aftalen på dette område Selvejende institutioner og andre underliggende institutioner Underliggende institutioner med selvstændigt CVR-nr. (f.eks. selvejende institutioner) er ikke automatisk omfattet af en kundes tilslutning til en forpligtende aftale. Kunden skal derfor angive underliggende institutioner med eget CVR-nr. i tilslutningsaftalen, såfremt disse skal omfattes af den forpligtende aftale. Såfremt underliggende institutioner tilsluttes via kundens tilslutning, er det vigtigt at institutionerne informeres herom. 3 Rammeaftalen/Leveringsaftalen Rammeaftalen, Computere 1 leverandør På reguleres forholdet mellem kunden og leverandøren af rammeaftalen. Kunden giver med accept og underskrift af tilslutningsaftalen SKI fuldmagt til, på vegne af kunden, at indgå en eneleverandøraftale med den tildelte leverandør på rammeaftalen. Rammeaftalen regulerer forholdet mellem kunden og leverandøren. Der er tale om en eneleverandøraftale, som medfører, at den tildelte leverandør er den eneste leverandør på rammeaftalen. SKI indgår på vegne af de tilsluttede kunder en separat rammeaftale for hver tilsluttet kunde med den tildelte leverandør. Kundernes enkeltstående rammeaftaler er ikke indbyrdes afhængige og hver enkelt kunde hæfter alene for sine egen forhold overfor leverandøren. Leveringsaftalen, Computere Miniudbud På reguleres forholdet mellem kunden og leverandøren af leveringsaftalen. Kunden giver med accept og underskrift af tilslutningsaftalen SKI fuldmagt til, på vegne af kunden, at indgå leveringsaftaler med den af de tre leverandører som vinder et af SKI afholdt miniudbud. Leveringsaftalen regulerer forholdet mellem kunden og leverandøren, og indgås efter hvert miniudbud med den leverandør, som har vundet det senest afholdte miniudbud. SKI indgår på vegne af de tilsluttede kunder en separat leveringsaftale for hver tilsluttet kunde med den tildelte leverandør. Kundernes enkeltstående leveringsaftaler er ikke indbyrdes afhængige og hver enkelt kunde hæfter alene for sine egen forhold overfor leverandøren. 3.1 Kundens bestilling På rammeaftale Computere 1 leverandør handler Kunden direkte på selve rammeaftalen, dvs. kunden skal ikke efterfølgende foretage en fornyet tildeling eller indgå leveringsaftale med leverandøren. De konkrete vilkår for levering m.v. er reguleret i rammeaftalen. 9

10 På rammeaftale Computere Miniudbud handler Kunden via de to årlige miniudbud, som SKI afholder. Kunden kan alene handle hos den leverandør som har vundet det senest afholdte miniudbud. I perioden mellem miniudbud har kunden mulighed for at foretage suppleringskøb efter nærmere bestemte betingelser, jf. leveringsaftalens punkt 3. De konkrete vilkår for levering m.v. er reguleret i leveringsaftalen. 3.2 Parternes forpligtelser På rammeaftale Computere 1 leverandør har Kunden sædvanlige misligholdelsesbeføjelser i forhold til leverandørens manglende levering mv. Dvs. kundens beføjelser omfatter afhjælpning, forholdsmæssigt afslag, ophævelse mv. Leverandøren har adgang til at ophæve rammeaftalen med den misligholdende kunde, såfremt kunden ikke betaler det aftalte vederlag eller ikke overholder sin aftageforpligtelse. Leverandøren kan alene ophæve rammeaftalen med virkning for den misligholdende kunde. På rammeaftale Computere Miniudbud har Kunden sædvanlige misligholdelsesbeføjelser i forhold til leverandørens manglende levering mv. Dvs. kundens beføjelser omfatter afhjælpning, forholdsmæssigt afslag, ophævelse mv. Leverandøren har adgang til at ophæve leveringsaftalen med den misligholdende kunde, såfremt kunden ikke betaler det aftalte vederlag eller ikke overholder sin aftageforpligtelse. Leverandøren kan alene ophæve leveringsaftalen med virkning for den misligholdende kunde Kundens erstatningsansvar Kunden hæfter kun for egne forhold, og kan således alene gøres erstatningsansvarlig for egne forhold Samarbejdet mellem leverandør og kunde Der er i rammeaftalen fastsat bestemmelser omkring samarbejdet mellem leverandør og kunde samt om SKI s opfølgning på kundens anvendelse af rammeaftalen. Endvidere spiller KL i forhold til de kommunale kunder en rolle ved opfølgningen. Det er hensigten med bestemmelserne at sikre overholdelse og anvendelse af rammeaftalen i videst mulige udstrækning. Kunden og leverandøren er forpligtede til i rammeaftalens varighed at afholde status- og driftsmøder. Formålet med møderne er at sikre, at parterne i fællesskab forsøger at løse de eventuelle udfordringer, som parterne oplever i samarbejdet. Møderne kan f.eks. omhandle kundens anvendelse af rammeaftalen (herunder eventuelle indkøb udenfor rammeaftalen), Leverandørens salg af produkter der ligger udenfor rammeaftalens sortiment, mv. For de kommunale kunder gælder, at såfremt leverandøren kan sandsynliggøre, at en kommunal kunde gentagne gange væsentligt overtræder sin aftageforpligtelse, og kunden ikke har taget de nødvendige skridt til fremadrettet at sikre overholdelse af rammeaftalen, kan leverandøren rette henvendelse til KL. KL kan, hvis leverandørens henvendelse er berettiget, rette henvendelse til kommunaldirektøren i den pågældende kommune og henlede opmærksomheden på forudsætningerne for tilslutningen til rammeaftalen, samt bede dem sikre at deres aftageforpligtelse overfor Leverandøren bringes i orden SKI s opfølgning på kundens anvendelse af rammeaftalen SKI følger op på kundernes anvendelse af rammeaftalen. Det sker ved udarbejdelse af kvartalsvise rapporter til hver af kunderne på rammeaftalen. Rapporterne sendes til de personer kunden har angivet i tilslutningsaftalen. Rapporterne vil vise kundens faktiske forbrug på rammeaftalen. Desuden vil kundens forventede forbrug pr. kvartal fremgå af rapporterne. Endvidere fremsender SKI kvartalsvise rapporter til KL over de samlede kommunale kunders forbrug på rammeaftalen. 10

11 Rapporterne udarbejdes på baggrund af leverandørens indrapporteringer til SKI og den forventede volumen, som kunderne har angivet i tilslutningsaftalen. SKI kan på baggrund af de kvartalsvise rapporter indlede dialog med kunden, såfremt kunden har et væsentlig lavere forbrug end forventet. Hvis de kommunale kunders samlede forbrug på rammeaftalen er væsentligt lavere end forventet, kan KL bringe dette op på de faste møder mellem KL s direktion og kommunaldirektørerne og/eller mellem KL s formandskab og borgmestrene. 3.3 Ikrafttrædelse, varighed, opsigelse og økonomi Ikrafttrædelse af rammeaftalen Rammeaftalen forventes at træde i kraft d. 16. august Dog kan kunden vælge at lade rammeaftalen træde i kraft på et senere tidspunkt, såfremt kunden f.eks. afventer en allerede indgået aftales ophør. Rammeaftalen træder således ikke nødvendigvis i kraft samtidig for alle kunder. Hvis kunden ønsker, at rammeaftalen skal træde i kraft på et nærmere defineret tidspunkt, skal kunden ved indgåelse af tilslutningsaftalen angive en specifik tiltrædelsesdato, fra hvilken kunden forpligter sig til at anvende rammeaftalen. Såfremt kunden ikke har angivet en specifik tiltrædelsesdato i tilslutningsaftalen, vil kundens rammeaftale træde i kraft den 16. august 2012, eller tidligst muligt derefter, såfremt det bliver nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen. Hvis kunden har behov for en særlig implementeringsperiode, inden rammeaftalen træder i kraft for kunden, er det vigtigt at angive en tiltrædelsesdato, der tager højde for dette Varighed Rammeaftalen har en fast varighed på 3 år uden mulighed for forlængelse via optioner. Varigheden beregnes fra det tidligst mulige ikrafttrædelsestidspunkt (forventeligt d. 16. august 2012), uanset om kunden har angivet en senere tiltrædelsesdato Opsigelse Computere 1 leverandør Rammeaftalen er indtil ophør uopsigelig for parterne i rammeaftalens varighed. Kunden og leverandøren har dermed ikke mulighed for at udtræde af rammeaftalen i aftaleperioden. Dog kan kunden eller leverandøren med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden parts side. Endvidere kan kunden opsige rammeaftalen med en måneds varsel, hvis kunden ophører med at eksistere. Endelig er der adgang til at opsige rammeaftalen, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene finder at rammeaftalen strider mod præceptive regler eller i øvrigt at rammeaftalen rammes af sanktionerne annullering og uden virkning Computere Miniudbud En leveringsaftale er indtil ophør uopsigelig for parterne i leveringsaftalens varighed. Kunden og leverandøren har dermed ikke mulighed for at udtræde af de indgåede leveringsaftaler i aftaleperioden. Dog kan kunden eller leverandøren med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve en leveringsaftale, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden parts side. Endvidere kan kunden opsige en leveringsaftale med en måneds varsel, hvis kunden ophører med at eksistere. 11

12 Endelig er der adgang til at opsige en leveringsaftale, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene finder at den pågældende leveringsaftale strider mod præceptive regler eller i øvrigt at leveringsaftalen rammes af sanktionerne annullering og uden virkning. Kunden er berettiget til at udtræde af sine forpligtelser i henhold til tilslutningsaftalen og rammeaftalen, såfremt Kunden 2 gange har ophævet en leveringsaftale med en af rammeaftalens leverandører. Kunden er efter udtrædelsen af Tilslutningsaftalen, hverken berettiget eller forpligtet til at anvende rammeaftale Computere Miniudbud Økonomi Leverandøren skal til SKI betale en andel af den samlede fakturerede omsætning på Rammeaftalen. Styregruppen for forpligtende indkøbsaftaler har besluttet, at økonomien omkring forpligtende indkøbsaftaler skal følge et hvile i sig selv koncept. Andelen som opkræves af leverandøren fastsættes på baggrund af den forventede omsætning på rammeaftalen, sammenholdt med SKI s omkostninger til at gennemføre udbud og efterfølgende aftaledrift. Den foreløbige andel til SKI er fastsat til 2,5 %. Den endelige andel til SKI fastsættes endeligt inden offentliggørelse af udbudsmaterialet, når den samlede tilslutningsvolumen er opgjort. Hvis den samlede tilslutningsvolumen er højere end forventet, vil den endelige andel til SKI blive lavere. Omvendt vil andelen til SKI blive højere, hvis den samlede forventede tilslutningsvolumen er lavere end forventet. 4. Overblik over dokumenter i udbudsmaterialet Nedenstående viser et overblik over alle dokumenter i udbudsmaterialet som er tilgængeligt via tilslutningssiden for forpligtende indkøbsaftaler. 4.1 Dokumenter, Computere 1 leverandør Aftale mellem SKI og Leverandøren Dette dokument beskriver leverandørens forpligtelser overfor SKI. Aftalen regulerer alene forholdet mellem SKI og Leverandøren. Til dokumentet er tilknyttet nedenstående bilag: bilag A : Liste over tilsluttede Kunder i Rammeaftalen inkl. tiltrædelsestidspunkter (denne vil først fremgå efter tilslutningsperioden) bilag B : Leverandørens rapportering til SKI bilag C : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser bilag D : SKIs E-katalog og E-handel bilag E : CSR bilag F : Den forpligtende Rammeaftale med underbilag Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftalen regulerer forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forhold til konkrete leverancer samt parternes forhold i Rammeaftalens varighed. Til dokumentet er tilknyttet nedenstående bilag: bilag A.1: bilag A.2: bilag B.1: bilag C.1: Kravspecifikation Generelle mindstekrav Kravspecifikation Mindstekrav for miljø, energi og arbejdsmiljø Tilbudsliste, Leverandørens tilbud Test 12

13 Øvrige udbudsdokumenter (til brug for det endelige udbud) Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser Spørgeskemaer, erklæringer og tilbudslister (udfyldes af Tilbudsgiver) Spørgsmål vedr. egnethed, enkeltstående virksomhed Spørgsmål vedr. egnethed, konsortium Bekræftelse ang. anden enheds formåen Tro- og loveerklæring Bilag B.1 - Tilbudsliste 4.2 Dokumenter, Computere Miniudbud Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Dette dokument beskriver leverandørens forpligtelser overfor SKI. Rammeaftalen regulerer primært forholdet mellem SKI og Leverandøren. Dog er kundens forpligtelse af rammeaftalen specificeret i af rammeaftalens punkt 3. Til dokumentet er tilknyttet nedenstående bilag: bilag A.1: bilag A.2: bilag B.1: bilag C: bilag D: bilag E: bilag F: bilag G: bilag H: Kravspecifikation Generelle mindstekrav Kravspecifikation Mindstekrav for miljø, energi og arbejdsmiljø Tilbudsliste, Leverandørens tilbud Liste over tilsluttede Kunder i Rammeaftalen inkl. tiltrædelsestidspunkter (denne vil først fremgå efter tilslutningsperioden) Leverandørens rapportering til SKI Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser SKIs E-katalog og E-handel CSR Den forpligtende Rammeaftale med underbilag Leveringsaftale mellem Kunden og Leverandøren Leveringsaftalen regulerer forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forhold til konkrete leverancer. Til dokumentet er tilknyttet nedenstående bilag: Bilag A: Bilag B: Bestillingsskema Test Øvrige udbudsdokumenter (til brug for det endelige udbud) Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser Spørgeskemaer, erklæringer og tilbudslister (udfyldes af Tilbudsgiver) Spørgsmål vedr. egnethed, enkeltstående virksomhed Spørgsmål vedr. egnethed, konsortium Bekræftelse ang. anden enheds formåen Tro- og loveerklæring Bilag B.1 - Tilbudsliste 13

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.55 Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer 9. oktober 2014 1 50 05 Høring Biblioteksmaterialer Generelt om forpligtende aftaler 9. oktober 2014 2 9. oktober 2014 3 Forpligtende aftaler - overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Rammeaftale 50.45 Servere Tirsdag den 22. oktober 2013 Agenda Velkomst og praktiske informationer v. Udbudskonsulent Steffen Bang-Møller Udbud 50.45 Servere v. Udbudskonsulent

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011

17. august Informationsmøde Satellitkommunikation. Onsdag d. 10.august 2011 1 Informationsmøde 02.09 Satellitkommunikation Onsdag d. 10.august 2011 2 Agenda Velkomst v/ Signe Lynggaard Madsen Juridiske rammer for en rammeaftale v/ Vibeke Jessen Rammeaftalens opbygning v/ Claus

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser 12. marts 2014 1 Informationsmøde 17.01 Revisionsydelser 12. marts 2014 2 Agenda Velkomst kort om SKI Opbygning af udbuddet v/udbudskonsulent Serap Gökce, herunder - Bilagsstruktur - Tildelingskriterier

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer Mini-vejledning Nedenfor kan du læse om den forpligtende aftale 50.05 Biblioteksmaterialer, få en oversigt over indholdet af udbudsmaterialet og se,

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontraktbilag 10 Retningslinjer for konsortium. Rammeaftale Bygge- og el-materialer, værktøj og beklædning

Kontraktbilag 10 Retningslinjer for konsortium. Rammeaftale Bygge- og el-materialer, værktøj og beklædning Kontraktbilag 10 Retningslinjer for konsortium Rammeaftale 12.01 Indholdsfortegnelse 1. Retningslinjer for konsortium...3 1.1. Sammenslutningens medlemmer...3 1.2. Sammenslutningens solidariske hæftelse...3

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Udbudsbekendtgørelse Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR-nummer:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print Rammeaftale 50.10 Kopi & print Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 5 4. Generelt om udbuddet... 6 5. Kundens forpligtelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Aftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution af udgåede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere