Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S Uanmeldt tilsyn december 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmehjælpen A/S, Strandlodsvej 48, 2300 København S Leder Driftschef Jeanette Eggert Eggertsen Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 17. december 2014, kl Den 18. december 2014, kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 18 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp i aftentimer. Tilsynet er gennemført over 2 dage. Fordelingen har været: 4 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 8 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen, fordeles på 6 der får hjælp i dagtimer, og 2 der har hjælp i aftentimer. 8 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen, fordeles på 6 der har hjælp i dagtiden, og 2 der får hjælp i aftentimer. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. 5 social- og sundhedshjælpere 1 hjemmehjælper 1 pædagog 8 servicemedarbejdere 3 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 2 borgere hver. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske Kirsten Thornval, Konsulent og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos Privat leverandør Hjemmehjælpen A/S. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Privat leverandør Hjemmehjælpen A/S til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014) 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser, at Hjemmehjælpen A/S i forbindelse med udbuddet 2014 er vokset til et dobbelt så stort firma. Der er i den forbindelse blevet dannet nye distrikter, og nye medarbejdere er kommet til. Der har i den første tid været meget fokus på at skabe en fælles kultur og klæde medarbejderne på til de nye opgaver. I forbindelse med implementeringen af de nye blokydelser har alle medarbejdere været igennem et undervisningsforløb. Der har ligeledes været afholdt workshops, hvor den sundhedsfaglige dokumentation har været på programmet. Der arbejdes målrettet med at sikre, at døgn- og ugeplanerne lever op til de gældende regler for sundhedsfaglig dokumentation. Dette gøres primært ved sidemands oplæring - nogle ressourcestærke medarbejdere har fået denne opgave. 4

5 Ledelsen oplyser, at et mere brugervenligt it-system er ved at blive afprøvet i nogle distrikter. Ledelsen fortæller, at der er fokus på kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Medarbejdernes ønsker og behov for udvikling har ledelsens store opmærksomhed. Der er jævnligt forflytningsteknikker på programmet. Desuden har der været konflikthåndtering, førstehjælp, sygdomslære og rehabilitering som emner gennem den sidste tid. Dertil har alle medarbejdere været igennem Københavns Kommunens træningsuddannelse. Ledelsen fortæller, at der bliver afholdt personalemøder hver 14. dag, hvor borgernes situationer, ud fra en tværfaglig vinkel, bliver belyst. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg og oplever, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne inddrages generelt og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin og medarbejderne kan generelt beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen og kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet mangler på målniveau i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling Hjemmehjælpen A/S: Bemærkninger Tilsynet bemærker at Hjemmehjælpen A/S har en stor udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgers døgn- og ugeplan. Tilsynet bemærker, at Hjemmehjælpen A/S har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmehjælpen A/S underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnog ugeplaner, således at disse fremstår individuelle og handlevejledende gennem hele døgnet. Tilsynet bemærker, at Hjemmehjælpen A/S har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmehjælpen A/S underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnog ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen, hvor dette er relevant. Tilsynet bemærker, at ikke alle medarbejdere i Hjemmehjælpen A/S har kendskab til deres ansvarsområde i forhold til medicingivning. 3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmehjælpen A/S italesætter medarbejdernes medansvar i forhold til korrekt medicingivning. Tilsynet bemærker, at borgerne oplever, at der kommer for mange forskellige medarbejdere i hjemmet, specielt om aftenen. 4. Tilsynet anbefaler, at Hjemmehjælpen A/S arbejder med at få udarbejdet en arbejdsplan således, at medarbejderne også om aftenen har faste borgere, således at den leverede hjælp opleves ensartet i kvaliteten. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 92 % x 92 % x 99 % x 100 % x 90 % x 85 % x 92 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. x Hjemmehjælpen A/S har en stor udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem visiterede hjælp og borgers døgn- og ugeplan. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og borgerne angiver, at de generelt ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 92 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Hjemmehjælpen A/S har en stor udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgers døgn- og ugeplan. I forhold til 12 borgere er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. I forhold til 6 borgere er der ikke sammenhæng. Hos en borger mangler der beskrivelse af klippekortydelsen. Borgeren er visiteret til moderat støtte om morgenen. Borger modtager kun hjælp til at få tømt bækkenstol og gå ud med skrald. Når borgeren er dårlig tømmes opvaskemaskine og køkkenbord tørres over. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 6 Ikke relevant 0 67 % Anden borger er visiteret til aftenhjælp, hvilket ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Tredje borger er visiteret til omfattende støtte til rengøring. Tilsynet vurderer, at den hjælp som borgeren modtager, svarer til "moderat støtte". Der foreligger ingen visitationsafgørelse på borgeren. Fjerde borger er visiteret til hjælp tidlig og sen aften. Dette fremgår ikke af døgn- og ugepla- 9

10 nen. Yderligere mangler beskrivelse af Klippekort ydelsen. Femte borger er visiteret til "omfattende støtte" middag og tidlig aften. Det er tilsynets vurdering, at visitationen bør ændres til "let støtte", idet borgeren kun får hjælp til toiletbesøg og klarer mange opgaver selv i forbindelse hermed. Samme borger er visiteret til "omfattende støtte" sen aften. Det er tilsynets vurdering, at visitationen bør ændres til "moderat støtte" idet borgeren kun får hjælp til aftagning af støttestrømpe, smurt ben, let støtte til personlig pleje og gives nattøj på. Borger har en del ressourcer selv. Sjette borger er visiteret til bad. Borger får ikke hjælpen, idet hun klarer dette selv og har længe ikke haft brug for hjælpen. Borger er visiteret til hjælp til indkøbsseddel. Borger får ikke denne hjælp, idet hun selv klarer opgaven. Nogle gange hjælper sønnen. Borger er visiteret til sen aften hjælp - "moderat støtte". Det er tilsynets vurdering, at visitationen bør ændres til "let støtte", 10

11 idet borgeren kun får hjælp til at tage støttestrømper af og få smurt ben med creme. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Opfyldt I forhold til 18 borgere ses fin sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Alle borgere giver udtryk for, at hjælpen svarer til deres behov. En borger er bevidst om rammerne for hjælp til rengøring, men ville ønske at hun kunne få mere hjælp. Borger bruger kørestol indendørs og udendørs og dette betyder, at gulvene i boligen ofte trænger til gulvvask. En borger fortæller, at hjælpen svarer til behovet, men at vedkommende savner meget at komme lidt ud en gang imellem. Behovet drøftes med leverandørens medarbejder. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 11

12 Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt ved, hvordan de får hjælp til at klage. En borger påpeger, at der altid er lang ventetid på at komme igennem til kontoret, borger kunne ønske sig en telefontid. En anden borger fortæller, at hun har kontaktet leverandøren med henblik på en klage. Borgeren blev lovet, at leder ville ringe borgeren op, men dette er ikke sket endnu. Borgeren henvendte sig for en måned siden. Opfyldt 17 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 94 % 1 borger er ikke bekendt med, hvordan man kan få hjælp til at klage. Tilsynet informerer borgeren om klageproceduren. Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Opfyldt Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvorledes der ageres på ændringer i borgerens tilstand. Medarbejderne fortæller, at de ved ændringer straks tager kontakt til kontoret, så der kan iværksættes de nødvendige tiltag. En medarbejder fortæller, at borgeren netop er dårligere med svimmelhed og har svært ved at rejse sig fra sengen om morgenen. Medarbejderen observerer situationen lidt endnu. Har overvejet om urinen skal undersøges. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 12

13 Medarbejder i aftenvagt oplyser at hun informerer sin aftenleder, som giver beskeden videre til kontoret. Medarbejderen fortæller endvidere, at hun dokumenterer ændringen i borgerens mappe. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp x Hjemmehjælpen A/S har en udfordring i forhold til at sikre, at døgnog ugeplaner lever op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget alle planlagte besøg. Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. Medarbejderne har kendskab til indholdet i døgn- og ugeplanen i egen vagt. 92 % 13

14 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Hjemmehjælpen A/S har en udfordring i forhold til at sikre, at døgnog ugeplaner lever op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. I forhold til 12 borgere lever døgn- og ugeplanen op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker positivt, at flere døgn- og ugeplaner er meget detaljeret og individuelt beskrevet. Flere døgn- og ugeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af sundhedsfremme og forebyggende indsatser. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 6 Ikke relevant 0 67 % 6 døgn- og ugeplaner lever ikke op til kravene. I en døgn- og ugeplan mangler handlevejledende beskrivelse af hjælpen i forhold til bad. Personlig pleje mangler ligeledes beskrivelse. Det er kun oplyst, at dette skal gives dagligt. I en anden døgn- og ugeplan mangler beskrivelse af hjælp til medicinindtagelse x 3 i døgnet. I en tredje døgn- og ugeplan mangler handlevejledende beskrivelse af hjælpen til bad. Samme borger er visiteret til tidligt aftenbesøg, hvilket også mangler beskrivelse. 14

15 Fjerde døgn- og ugeplan mangler ajourføring. Eksempelvis beskrives, at borgeren får hjælp til medicinindtagelse. Dette er ikke korrekt, borgeren er ej heller visiteret til ydelsen. Døgn- og ugeplan beskriver, at borgeren får let støtte til bad. Dette ikke korrekt. Borgeren klarer selv dette. I to døgn- og ugeplaner mangler beskrivelse af hjælpen for aften helt. Tilsynet bemærker, at feltet Generelt om borgeren enten ikke er udfyldt eller har mangler i forhold til kravende til vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Opfyldt Alle borgere giver udtryk for, at de har modtaget planlagte besøg. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? x Opfyldt Alle borgere giver udtryk for, at de modtager den hjælp, der er aftalt. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 15

16 Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med hjælpen. Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Opfyldt Medarbejderne kan fagligt redegøre for instrukser i forhold til tidsregistrering og aflysning. Tilsynet bemærker, at flere af medarbejderne er meget opmærksomme på at få afklaret, hvorfor borger evt. aflyser sin hjælp. Nogle borgere frasiger hjælpen på trods af behov for denne, hvilket medarbejderne er meget opmærksomme på. x Opfyldt 1 medarbejder har ikke kendskab til døgn- og ugeplanen. I forhold til 1 medarbejder er indikatoren ikke relevant, idet medarbejderen ikke har været hos borgeren i et par måneder. Medarbejder er bekendt med, at der er sket væsentlige ændringer i borgerens tilstand, som hun naturligvis ikke har forholdt sig til i døgn- og ugeplanen, da hun ikke har været i hjemmet. Opfyldt 18 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Opfyldt 16 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 94 % 16

17 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig. Borgerne oplever, at rengøringen er af en god kvalitet. 99 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Opfyldt 16 boliger fremstår rengjorte svarende til, hvornår de sidst har modtaget rengøring. Tilsynet bemærker dog, at der i en borgers stue er mange depotvarer /sygeplejeartikler synligt oplagret. I forhold til en 1 indikator er den delvis opfyldt, idet tilsynet observerer, at borgerens kørestol fremtræder meget beskidt. 1 borger modtager ikke hjælp til rengøring x Opfyldt Alle 17 borgere udtrykker stor tilfredshed med den praktiske hjælp. Borgeren oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og Opfyldt 16 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 98 % Opfyldt 17 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 17

18 ønsker. En borger fremhæver at hun er meget tilfreds med, at det er den samme medarbejder, der kommer om morgenen, og som en gang ugentligt også gør rent hos borgeren. Ikke relevant % 1 borger modtager ikke hjælp til rengøring med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? x Opfyldt Alle interviewede borgere fremstår velplejet. 4 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 18

19 Ikke relevant % Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. En borger fortæller, at det er småt med ressourcerne/kræfterne, men alligevel formår medarbejderen at medinddrage ham i forflytningerne og benyttelse af den raske side af hans krop. 4 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. x Opfyldt Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje og omsorg. Medarbejderne udviser et omfattende kendskab til borgerne og kan beskrive væsentlige detaljer omkring plejen i relation til at skabe en god oplevelse for borgerne. Indikator er ikke relevant i forhold til 5 borgere, da disse ikke modtager hjælp til personligpleje, og en medarbejder har ikke været hos borgeren gennem de sidste to måneder. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 19

20 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af medicinindtagelse er tilfredsstillende x Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle med undtagelse af en beboer. Borgerne oplever, at de får deres medicin på de aftalte tidspunkter. Hovedparten af medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. 90 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? x Opfyldt I forhold til 6 borgere er medicinen givet korrekt på tilsynstidspunktet. Tilsynet bemærker, at det hos en borger er vanskeligt at finde medicinen i hjemmet. Borgeren kan ikke oplyse herom, idet hun er blind. Hos 1 borger er morgenmedicinen ikke givet. Borgeren har fået låst en medicinæske ud, men medarbejderen har ikke sikret sig, at borgeren har indtaget medicinen under besøget i hjemmet. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant % 20

21 11 af de besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. 11 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Tilsynet vurderer, at Hjemmehjælpen A/S skal sikre sig, at alle medarbejdere har kendskab til deres ansvarsområde i forhold til medicingivning. 6 medarbejdere kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. 1 medarbejder opfylder ikke indikatoren. Medarbejderen fortæller, at hun giver den doseret medicin uden at sikre, at den stemmer overens med borgerens medicinskema i mappen. Medarbejderen fortæller, at det er sygeplejerskens ansvarsområde, at der ligger de rigtige piller i æsken. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant % Tilsynet gør medarbejderen opmærksom på nødvendigheden af, at vedkommende altid skal tjekke medicinen korrekt, inden den gives. 21

22 11 af de 18 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse, derfor er indikatoren ikke relevant for medarbejderen. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. x Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i langt højere grad fremgå af døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne generelt motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 85 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? x Tilsynet vurderer, at Hjemmehjælpen A/S har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgnog ugeplanerne. Hos 12 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Der ses eksempler i døgn- og ugeplanen på, at medarbejderne benytter motivation og guidning Opfyldt 12 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 3 22

23 til at få medinddraget borgerne i de daglige opgaver i hjemmet. I forhold til 3 døgn- og ugeplaner er der delvise mangler. Ikke relevant 0 75 % Der ses enten manglende beskrivelse eller medinddragelse af borgernes psykiske/mentale eller sociale ressourcer. I forhold til 3 døgn- og ugeplaner mangler helt beskrivelsen af borgernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? x Tilsynet vurderer, at Hjemmehjælpen A/S generelt sikrer, at borgerne motiveres til at anvende egne ressourcer. 15 borger oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. En borger fortæller, at han i samarbejde med medarbejderen, har fået købt et opvaskestativ. Medarbejderen vasker op, og når servicet er lufttørret, sætter borgeren det selv på plads. Borgeren er lam i den ene side og kan derfor ikke selv vaske op. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 91 % En anden borger oplever medinddragelse. Men borgeren har ikke brug for medarbejderens motivation. Borger er særdeles bevidst om, at ville gøre tingene selv. En tredje borger oplever, at hendes ressourcer medinddrages. 23

24 Borger fortæller, at hun hjælper lidt til i forbindelse med, at medarbejderen gør rent i boligen, for eksempel sætter hun altid rengøringsmidlerne frem når medarbejderen kommer. 1 borger oplever delvis tilfredshed. Borgeren påpeger, at hun ikke kan ret meget selv på grund af tiltagende dårlig balance, hun afventer et kommunalt træningstilbud. Borgeren fortæller, at medarbejderen er meget kort tid i hjemmet, og der kun bliver udført praktiske opgaver. 1 borger oplyser, at han ikke bliver motiveret til at anvende egne ressourcer. Borgeren fortæller, at han føler sig tiltagende træt og har sagt fra til sit ugentlige træningstilbud på rehabiliteringscentret. I forhold til 1 borger er det ikke relevant at motivere borgeren, da hun selv klarer at holde sig i gang. Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgavex Opfyldt 16 medarbejderne har stort fokus på, at borgerne skal medinddrages og have medindflydelse på hjælpen. Opfyldt 16 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 24

25 løsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? En medarbejder fortæller, at han har stor fokus på at medinddrage borgeren i plejen. Borgeren er halvsidig lammet og fast kørerstolsbruger. Medarbejderen forsøger at fastholde borgerens funktionsniveau ved at motivere borgeren til at benytte sin fod cykel, mens han hjælper hustru med plejen. Samtidig er medarbejderen meget opmærksom på at forklare hustru, at hun ikke skal hjælper sin ægtefælle med madindtagelse. Medarbejderen fortæller, at det at borgeren selv spiser sin mad, som selvfølgelig er udskåret i tilpassede stykker, gør, at finmotorikken i borgerens fingre styrkes. En anden medarbejder fortæller, at hun har fokus på at minde borgeren om at udføre opgaverne, borgeren kan godt selv, men husker ikke så godt længere. Medarbejderen skriver en seddel dagen før, borgeren tilbydes bad, borgeren er således bevidst om ikke at påklæde sig før medarbejderen kommer. Medarbejderen skal blot være til stede under badet af tryghedsmæssige hensyn og for at sikre, at borgeren får Ikke relevant 0 89 % 25

26 taget noget rent tøj på. En tredje medarbejder kan fagligt redegøre for særlige hensyn i forhold til, at borgeren er blind. Medarbejderen har fokus på verbal guidning med let berøring, med henblik på at få borgeren medinddraget i sin pleje. En fjerde medarbejder fortæller, at mens hun støvsuger i borgerens bolig, går borgeren ned og henter vasketøj i kælderen. Borgeren får derved rørt sig og føler sig tryg, idet medarbejderen er til stede i boligen, når borgeren kommer tilbage med tøjet. 2 medarbejdere har ikke fokus på at medinddrage borgeren i plejen og fastholde funktionsniveauet. En medarbejder fortæller, at borgeren for eksempelvis godt selv kan åbne og lukke sin dør, men alligevel har hjemmehjælpen nøgle til boligen. Medarbejder beskriver, at borgeren selv kan smøre sin mad, da armene ikke fejler noget. Men alligevel bliver morgenmad og frokost og middagsmad anrettet og serveret for borgeren. Medarbejderen har ikke haft i tankerne, at borgeren skulle medinddrages, da borgeren ifølge 26

27 medarbejderen er meget magelig anlagt og ønsker sig serviceret. En anden medarbejder har ikke fokus på medinddragelse og betydningen af denne for borgerens funktionsniveau. Medarbejderen fortæller, at hun vasker borgeren og barberer ham ved behov. Borgeren fortæller tilsynet, at han fortsat kan køre bil, og at han i samarbejde med hustru tilbereder deres mad. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Borgerne oplever generelt en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis. 92 % 27

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Dokumentation i praksis

Dokumentation i praksis Hanne Søndergård Pedersen, Martin Sandberg Buch og Christina Holm-Petersen Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere