Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. 5. a. Godkendelse af likvidationsregnskab for afdeling 43, Veri Centret. b. Godkendelse af likvidationsregnskab for afdeling 70, Volden. 6. Indkomne forslag. a. Resolution om salg af butikstorvet i afd. 23, Kridthøjparken b. Der stilles forslag om, at beboerne skal holdes økonomisk skadesløse ved ufrivillig genhusning. 7. Valg af formand for bestyrelsen. På valg er: Erik Piilgaard (genopstiller ikke) 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Dan Christensen, Anders Nielsen og Karin Jørgensen 9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Bettina Grumsen, afd. 75 og Herluf Schmidt, afd Valg af sekretær for repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslår: Bendt E. Nielsen. 11. Valg af revisor. På valg er: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. 12. Eventuelt. Erik Piilgaard bød, på foreningens vegne, repræsentantskabet, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Funktionærer, tillidsrepræsentanter samt revisorerne velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Peter Kragballe blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet ifølge foreningens vedtægter var indkaldt rettidigt, hvorved mødet var beslutningsdygtigt.

2 Dirigenten oplæste herefter den udsendte dagsorden som blev godkendt. Dirigenten nedsatte herefter følgende stemmeudvalg: Kirsten Skjøt afd. 6, Sigurd Larsen afd. 7, Jan Holst afd. 19, Poul Erik Møller afd. 22, Lars Meldgaard afd. 24, Kai Berg- Nielsen afd. 31, Tina Haglund Hansen afd. 34 samt Katrine Sørensen, AAB administration. 2. Godkendelse af repræsentantskabsprotokol. Repræsentantskabsprotokollen fra den 27. november 2014 blev godkendt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år. Skriftlig beretning Projektafdelingen Nybyggeri Afdeling 65, Æblelunden II Kvote til 40 boliger med byggestart 2016 er godkendt af Aarhus Kommune, byggeprogram er klar, således udbud sker i efteråret Afdeling 50, Godsbanen Aarhus Kommune har tildelt kvote til ca m² ungdomsboliger på godsbaneterrænnet. Igennem både 2014 og 2015 har der været forhandlinger om endelig placering, højde og vilkår. Grundkøbsaftale er nu forhandlet med kommunen, og endelig bebyggelsesplan forventes godkendt i byrådet efter sommer, så Kollegiekontoret og AAB kan sende byggeriet i udbud omkring årsskiftet. Når projekter er udpeget, skal lokalplan godkendes, det forventes at vare et år. Selve byggeriet kan derfor ikke påbegyndes før Afdeling 40, Veri I, byggeri ved Vikærsvej Selvom AAB var tidligt ude med anmodning om opstart af lokalplanarbejdet og der i flere omgange har været afholdt flere møder med Aarhus Kommune, er selve lokalplangodkendelse ikke påbegyndt endnu. Det forventes fortsat byggeri kan påbegyndes inden udgangen af Psykiatrisk hospital Risskov. Efter Aarhus Kommune har krævet almene boliger indarbejdet i planerne for omdannelse af det nuværende psykiatriske hospital i Risskov, har firmaet KPC i Herning, der skal overtage hele hospitalet, solgt størsteparten af de ældste bygninger til AAB ca m2. Aarhus Kommune har allerede meddelt kvote til KPC vil nedbryde alle nyere bygninger, og der planlægges at opføre attraktive private boliger på området. Der er planer om dagligvarebutik og café, men de endelige planer vil fremgå af lokalplanen, der kommer i offentlig høring. Parken mellem hovedbygningen og banen bevares som fælles opholdsareal, og på nærbanen etableres stoppested. Ombygninger Afdeling 20, Niels Ebbesens Gård Efter forgæves forsøg på, at finde ny lejer til butikken Vorregårds Alle 95 st. tv er det besluttet, at ombygge denne til bolig. Aarhus Kommune har givet kvote. Ombygning forventes gennemført i forlængelse af ombygning af institutionerne.

3 Helhedsplaner Afdeling 24, Skovgårdsparken Byggesagen nærmer sig afslutning fysisk, derimod er der betydelige uoverensstemmelser med både rådgiver og entreprenør. Der er gennem det seneste år ført forhandlinger med parterne, men da uoverensstemmelserne har betydelige økonomiske konsekvenser, kan sagen ende med voldgift. Udover dette er byggesagen senest ramt af produktfejl. Entreprenøren har anvendt en vindspærre, der optager fugt og skader tilstødende materialer. Problemer omhandler facaderne på blokkene. Fejlen berører ikke boligerne indvendigt. Problemer er meget stort på landsplan, ved renoveringer i almene boligafdelinger er der monteret over 1 million m2 siden 2010, både Byggeskadefonden og BL har taget initiativer for at hjælpe berørte boligorganisatorisk med teknisk og juridisk vejledning. Afdeling 25, Klostervangen Landsbyggefonden har igen udsat sagsbehandling. Klostervangen er fortsat med i planen, men om den kan afsluttes i 2017 er tvivlsomt nu. Det er frustrerende både for beboere, rådgivere og AAB, når der ikke skabes klarhed omkring støttens størrelse og forventede terminer Afdeling 7, Ringkøbingvej Udskiftning af tag, vinduer, renovering af facader, etablering af bad i lejligheder, karnapper og altaner er påbegyndt, forventes afsluttet Byggesagen fik en lidt speciel start, da entreprenøren Ejner Kornerum antog firmaet Jorton som hovedunderentreprenør. AAB har stadig kontrakt med Ejner Kornerup, men al daglig forhandling foregår med Jorton. Firmaet Ejner Kornerup vil fremover koncentrere sig om opgaver på Sjælland. Det forventes, at Jorton kan håndtere opgaven tilfredsstillende. Jorton har antaget Hustømrerne, så for AAB er det kendte samarbejdspartnere. Energiplaner Energigruppen bestående af Carina Hedevang, der er civilingeniør i energi og bæredygtighed, Mads Kær Birk, der er inspektør med særlig ansvar for energi og Leif Richardt, målerteknikker arbejder nu med både kortsigtede og langsigtede energiplaner i AAB s afdelinger. Der foregår en registrering og langsigtet planlægning af opdatering af installationerne i AAB s afdelinger. Der er på nuværende tidspunkt igangsat udskiftning af brugsvandsinstallationer i afdeling 14, Rytterparken med afslutning medio Også i afdeling 40 og 41, Veri l og ll, udskiftes brugsvandsinstallationerne samt renovering af faldstammer, varmesystemet og radiatorer i 2015 til Projekt vedrørende udskiftning af brugsvandsinstallationer og faldstammer er i afdeling 20, Niels Ebbesens Gård, genoptaget og igangsat april 2015 og afsluttes medio Udover de eksisterende installationer beskæftiger energigruppen sig med energiproducerende anlæg herunder solceller. Solcellerne i afdeling 41 og 65 blev installeret i 2014 og har nu været i drift i over et år. Status for afd. 41 er følgende: Figur; Elforbrug afd. 41, Veri ll, opgørelse fra

4 Andre afdelinger er ved at installere solceller eller ved at undersøge mulighederne for det. Energigruppen beskæftiger sig ligeledes med bæredygtigt byggeri. Udover at vælge energirigtige løsninger er der også fokus på at integrere de mest miljømæssige, sociale og økonomiske løsninger ved både nybyggeri og renoveringer. Derfor arbejder gruppen med bæredygtige strategier. Det skal i første omgang sikre bedre byggepladser, herunder mindre energiforbrug og mere fokus på materialer og sortering af affald. Drift og vedligeholdelse. Afdelingernes bygningsdele er nu oprettet i M doc FM systemet, der er ca bygningsdelskort, og der er allerede over billeder. Nu skal bygningsdelskortene opdateres med specifikationer og planer for fremtidig vedligeholdelse i samarbejde med afdelingerne. Tablets vil fremover blive en integreret del i tilsyn, renovering og drift. Medarbejder kan let tilgå bygningsdelskort, hvor de henter oplysninger og redigerer direkte i drifts- og vedligeholdelsessystemet. Mdoc FM samkøres med 3D modellerne i Revit, så de fremtidige lejlighedsplaner og inventarlister bygger på samme stamoplysninger.

5 Eksempel 3 D model hvori bygningsdele kan kaldes frem, her dør (grøn) i skemaet står mål type mv Projektafdelingen er langt fremme med optegning af afdelingerne og indarbejder fremover de ændringer og tilføjelser, der er som følge af vedtagelser i afdelingerne, nye vinduer, tage, varmeinstallationer og lignende. Denne proces er naturligvis langsigtet, og der vil gå år, før der har været vedligeholdelse eller fornyelse af alle bygningsdele. I den digitale verden kan vi nu lade den, der er tættest på bygningen give informationer direkte i databasen, håndværkeren, der skifter en pumpe, ejendomsfunktionæren der skifter en vandhane, lokalinspektøren, der syner en reparation eller inspektøren, der er på tilsyn. AAB er langt fremme i den digitale verden, og udviklingen går stærkt.

6 Driftsafdelingen Indkøb Vi har igennem de sidste 2 år arbejdet med, at optimere indkøb af serviceydelser og leveringsaftaler. Der blev nedsat et indkøbsudvalg bestående af varmemestre og lokalinspektører. Målsætning for udvalget var, at vurdere hvordan fremtidens leverandører og håndværkere skal se ud. Der blev lagt vægt på, at så mange interessenter som muligt skulle involveres i processen. I september havde vi inviteret de leverandører, der står på vores primærliste til en leverandørdag hvor ca.70 mødte op til workshop. Her blev der arbejdet med spørgsmål og gode ideer, til hvad der kunne gøres bedre, både fra leverandørens side, men også hvad vi selv kunne blive bedre til. Vi havde en workshop på repræsentantskabsweekenden i oktober, hvor beboervalgte havde mulighed for at komme med ønsker og krav til vores leverandører. Alle varmemestre og lokalinspektører har deltaget i en workhop, hvor de er kommet med deres input og prioriteringer. Mange af inputtene fra de 3 interessenter var sammenfaldende. Arbejdsgruppen udarbejdede med bagrund i inputtene en oversigt med godt 20 nøglepunkter, som blev brugt i udviklingen af de fremtidige samhandelsaftaler. Samhandelsaftalerne er så småt startet op, og det forvendtes, at der er indgået aftaler med de fleste af vore hushåndværkere inden sommerferien. Status, netværk, videoovervågning og adgangskontrol De første afdelinger er nu blevet forsynet med vores interne netværk via Waoo. Det drejer sig om afd. 60 Frederiksbjerg og afd. 65 Æblelunden. Planlægningen af skiftet for de andre afdelinger pågår for øjeblikket og det forventes igangsat i løbet af maj/juni i år. Forsyningen via Waoo betyder at afdelingerne bliver forsynet med netværk via Fiber i stedet for via antenne. Flere afdelinger får opsat videoovervågning og det har vist sig at have en væsentlig præventiv effekt på hærværk. Senest har afdeling 20 i Niels Ebbesens gård vedtaget at opsætte videoovervågning i kældre for at undgå hærværk. Videoovervågningen skal betragtes som et af flere hjælpeværktøjer, der kan øge trygheden i den enkelte afdeling. 3 afdelinger (afdeling 4 Skovkanten, afd. 29 Højhuset Langenæs, afd. 30 Frydenlund) har fået opsat det nyeste adgangskontrolsystem. Systemet styrer samtlige låse fra et softwareprogram placeret på centralt sted. Ude i afdelingerne erstatter systemet de nuværende låsesystemer. Der kan vælges imellem elektroniske cylindre, elektroniske håndtag og elektroniske berøringsfri læsere. Nøgler erstattes af brikker, og systemet er fremtidssikret så det er forberedt for åbning af døre via mobiltelefon eller tablet. For øjeblikket testes systemet ved låsene til hver enkelt lejlighed i en opgang i Frydenlund. Tilbagemeldingerne fra beboerne har været yderst positive. De kan nu benytte en enkelt brik til at låse op overalt i afdelingen inkl. deres eget lejemål. Derudover benyttes samme brik også som betalingsmiddel ved fællesvaskeriet. Der planlægges at udvide til flere afdelinger allerede i år. Driftsafdelingen har arbejdet på at få et samlet overblik over hvordan ejerforholdene er skruet sammen for den enkelte afdelings antenneanlæg. Langt de fleste afdelinger ejer selv deres antenneanlæg og har så som en del af aftalen med den enkelte tv-udbyder fået indarbejdet i aftalen at vedligeholdelse udføres for 0 kr. Der er skarp konkurrence på området, som er i konstant udvikling og det er meget uigennemskueligt hvem der har de bedste tilbud. Der følges med i udviklingen på området.

7 Temadage i driften Der har været afholdt temadag, med 3 hoved temaer: Serviceviften: der blev orienteret om, hvor langt vi var kommet med Viften og medarbejderne kunne komme med spørgsmål og input. Indkøb: Den indkøbsansvarlige orienterede om de aftaler, der var indgået, der var inviteret et par firmaer som fortalte om deres produkter. Spørgehjørnet: Medarbejderne kunne her stille spørgsmål omkring alt i driftsorganisationen. Afd. 65. Vores nye afdeling i Hjortshøj er efterhånden begyndt at blive en flot afdeling, når man kommer udefra og betragter den. Hvor det tidligere stadig bar præg af, at være et nybyggeri, kan der nu ses det individuelle præg fra afdelingens beboere. Der står 3 hjulede cykler i forhaverne, grillerne står på terrasserne, og haverne får flere og flere farver. Regnvandsbassinet er også begyndt at minde om en sø med sit eget liv. Driften af afdelingen foregår som planlagt uden uforudsete overraskelser, og der ses nu frem til at næste etape påbegyndes. Afd.02 Har videreudviklet deres lækre udekøkken til også at indeholde en opvaskemaskine. Det vil sige, at afdelingen har et udekøkken til rådighed for afdelingens beboere, som de bare kan gå ned og bruge, det er ikke noget med at skulle booke køkkenet. Der er vask, opvaskemaskine, komfur samt et køkkenbord i en tilbygning lige ved haven nede i gården. Afd. 35 Har i det forgangne år haft stor fokus på de udvendige arealer, som højner glæden ved at bo og benytte området Afd. 24 Den nye flotte bygning med varmemesterkontor, vaskeri, gæsteværelser og selskabslokale er færdig og taget i brug. Afdelingen har holdt sit første afdelingsmøde i lokalerne. Mandskab. Ungdomselev Mikkel Dueholm er udlært som ejendomsservicetekniker og derefter ansat i afd Veri Parken Der er ansat 3 nye ungdomselver, Thomas Jensen, Dawud Ali og Jacob Larsen. Der er 8 voksenelever i gang med uddannelsen, hvoraf de 4 skal til svendeprøve den 24. juni 2015 Økonomiafdelingen Regnskaber 2014 Alle regnskaber er afsluttet og godkendt af revisionen. 5 beboelsesafdelinger har haft underskud i år, og der er 2 afdelinger, der ikke havde penge på akkumuleret overskud, da de havde brugt hele overskuddet. Det betyder så, at de skal have afviklet underskuddet over 3 år, men samtidig har de heller ingen overskud at indarbejde i budgettet for De fleste afdelinger har dog haft overskud og for de fleste afdelinger skyldes det, færre udgifter til ejendomsskat, renovation, vand, renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt større renteindtægt end budgetteret. Budgetter 2016 Budgetter for 2016 er udarbejdet og til behandling på afdelingsmøderne. Der er 8 afdelinger, som ikke får stigning i forhold til Der er 3 afdelinger med huslejenedsættelse, og 49 har stigning mellem 1,0 % og 8,2 %. Huslejestigningerne er noget større end sidste år, det skyldes blandt andet, at overskuddet i 2014 ikke var så stort som de forgående år. I budgetterne for 2016 er der indarbejdet 18,6 millioner kr. på konto 01 xx overført fra opsamlet resultat. I de fleste af afdelingerne er beløb blevet brugt til at holde huslejen nede, og det betyder, at hvis afdelingerne ikke har så store overskud i de næste år, vil huslejen stige, og det ser vi for flere og flere afdelinger. Ejendomsskat AAB fortsætter med at få penge retur vedr. ejendomsskat. Beløbet er en tilbagebetaling fra kommunen, der uretmæssigt har opkrævet for meget i ejendomsskatter i de tidligere år. Beløbet tilfalder den pågældende afdeling, og bliver bogført på konto Ekstraordinære indtægter i regnskabsåret. Afdelingsbestyrelsen kan ikke disponere over beløbet, førend dette er besluttet på et afdelingsmøde. Beløbet vil således indgå i afdelingens resultat for året, hvilket som udgangspunkt vil medføre en lavere huslejestigning de kommende tre budgetår. I de afdelinger der har fået penge tilbage, kan der i mange tilfælde forventes en lavere ejendomsbeskatning i årene fremover.

8 Forbrugsregnskaber I 2015 vil der komme et nyt layout på vores forbrugsregnskaber. De indeholder en række nye oplysninger herunder oplysninger om graddage samt gode råd til bedre indeklima mv. Kommunikation Hjemmesiden. Som skrevet i sidste års beretning har vi taget repræsentantskabets debat om brugervenlighed til efterretning. Beboere og beboervalgte bidraget med input via spørgeskema og i en workshop. Kommunikation er ved at lægge en sidste hånd på en opfriskning af hjemmesidens design, der vil være klar medio På hjemmesiden er det nu muligt at uploade referat fra afdelingsmødet. I dirigentmapperne på årets afdelingsmøder var vedlagt en vejledning og en kode til at uploade referatet. Ultimo 2015 vil det være muligt at udskrive en VH fra hjemmesiden, så beboerne ikke behøver møde op hos varmemesteren for at få en VH. Kurser Sammen med kursusudvalget har kommunikation tilrettelagt de nye kurser for beboervalgte. 58 beboervalgte har deltaget i de sidste tre kurser. Kurserne er blevet rigtigt godt modtaget, og deltagerne har givet feedback på både kursusholdere og undervisningsmaterialet. Evaluering via spørgeskemaer vil fremover være en fast bestanddel af kurserne. Beboertilfredshedsundersøgelser Vi har lavet tilfredshedsundersøgelser i afd. 25, Klostervangen, 34, Mølleparken, 54, Grønningen og 59, Spongparken. I undersøgelsen spurgte vi til: tilfredshed med bolig og boligområdet oplevelse af afdelingsbestyrelsens synlighed og arbejde oplevelse af administrationens- og driftspersonalets service brug af AABs hjemmeside Undersøgelserne viste stor tilfredshed med at bo i AAB. Både boligernes kvalitet og boligområdet vurderes højt på skalaen. Der er et godt kendskab til afdelingsbestyrelsen, og der er generelt stor tilfredshed med den hjælp afdelingsbestyrelsen giver. Dog efterlyses der mere åbenhed og løbende information, om de aktuelle emner afdelingsbestyrelsen arbejder med. Beboerne er også tilfredse med administrationens og driftspersonalets service. De føler sig godt hjulpet, når de henvender sig efter hjælp eller rådgivning. Udlejning Samarbejde med Aarhus Kommune Samarbejdet med Kontrolgruppen for at forhindre overbefolkede lejeligheder fungerer stadig godt. Der er fortsat nedgang i overbefolkede boliger de såkaldte fædrehoteller. Kontrakter på Flere har spurgt, om det er muligt at få tilsendt en boligkontrakt på . Derfor har vi siden april sendt og modtaget kontrakter på , hvis kunderne ønsker det. Vi sender stadig mange kontrakter med Post Danmark. Vi udsender ca kontrakter om året. Det koster 30 kr. i porto at sende en kontrakt pr. brevpost. Hertil kommer udskrivning og pakning af kontrakten. På længere sigt forventer vi, at flere ønsker kontrakter pr. og dermed opnår vi en større besparelse på porto.

9 Genhusninger Der genhuses godt 80 beboere i afdeling 7, Ringkøbingvej pga. helhedsplanen. Det er et puslespil at finde boliger til så mange, men det lykkes. Vi genhuser beboerne i boliger, der normalt ville gå til den almindelige venteliste. Beboerne flytter tilbage, så snart boligerne i afdeling 7 er færdig-renoverede. Det forventes, at alle er tilbage medio Som noget nyt, har udlejningen udstationeret en medarbejder i afdelingen i nogle timer hver anden tirsdag. Her har Kristine Porse været til stede for at kunne hjælpe beboerne med spørgsmål til flytning, genhusning m.v. AARHUSbolig I april gik AARHUSbolig i luften med en ny hjemmeside. AARHUSbolig.dk er fortsat populært, og der kommer flere og flere boligsøgende til. Pr. 1. maj var aktivt søgende. Anciennitetssager Efter flere afgørelser er der nu mange der får deres anciennitet tilbage. I alt 2880 har ansøgt om at få deres anciennitet tilbage 2020 af dem har fået ancienniteten tilbage. Det er stadig AAB, der varetager alle anciennitetssager. Kursusudvalget Repræsentantskabsweekend i Rebild 3. til 4. oktober 2015, bliver med temaet Tryghed og sikkerhed i boligområderne. Vi glæder os til at kunne præsentere oplægsholde, der kan sætte fokus på vore nærområder. Vi forventer en krimilog, arkitekt og SSP som samarbejdspartner., Om aftenen hyggeligt samvær med dans til Devotion. Søndag bliver der serveret brunch, hvorefter vi tager tilbage til Aarhus igen. Indbydelse udsendes inden sommerferien. Siden sidst har der været afholdt budgetmøder 2 aftener i januar. I februar blev der afholdt kursus i Afholdelse af afdelingsmøde Kursus Ny i afdelingsbestyrelsen bliver afholdt 25. august 2015, se opslag. Vi er nu inde i en fast turnus, som fremover ligger fast - hvor kurser bliver afholdt for vore beboervalgte: Sidste tirsdag i januar, Budgetmøde Sidste tirsdag i februar, Afholdelse af afdelingsmøde Sidste tirsdag i august, Ny i afdelingsbestyrelsen. Vær opmærksom på vores intranet, der vil blive opslag af flere kurser i løbet af året. Fritidsudvalget Vi startede året med en ekstra omvisning i udstillingen Fools med Michael Kvium på ARoS. Arrangementet blev hurtigt udsolgt, og det bliver alle de planlagte udstillinger både på ARoS og Moesgård. Udstillingen, Something strange this way, med Cardiff og Miller var også en succes. Vinsmagningen havde vi henlagt til cafélokaler i Klostergade, hvor Mahler (vinhandler) gav os et indlevende foredrag i italienske vine. Terror har vi haft inde på livet i den forgangne vinter, og tv- journalist Claus Buhr holdt et interessant foredrag om terror i Danmark samt om rocker- og banderelationer. Vi har tidligere besøgt Domkirken i Aarhus, men denne gang blev det Vor Frue Kirke (katolske kirke) i Ryesgade. Det nye Moesgård Museum MOMU besøgte vi i april, hvor billetterne var udsolgt i løbet af 10 minutter. Vi lover at vende tilbage senere på efteråret med en ny omvisning. I maj har vi besøgt bygninger over 200 år gamle i Aarhus med start i Rosengade, hvor der i sin tid lå sygehuse. Sct. Hans aften er sædvanligvis et smukt syn i Aarhus Bugten. Det bliver ekstra flot for de deltagere, der har valgt at tilmelde sig til Sculpture by the Sea, hvor man samtidig kan se de mange Sct. Hans bål i Aarhus bugten. Efteråret starter med foredrag af håndboldspilleren Joachim Boldsen og filminstruktør Ole Bornedal. Derudover byder programmet på endnu en byvandring. I oktober kan vi præsentere et foredrag af Søs Egelind og udstilling. Vi slutter året af med foredrag af Anders Weirup fra Nordisk Fjer skandalen og familieeksperten Lola Jensen, kendt fra TV. Beboernyt Såvel frivillige som repræsentantskabsvalgte medlemmer af redaktionen har været med til at præge og højne niveauet i beboerbladet både på billede- og artikelsiden. Vi vil fremadrettet stræbe efter at flere artikler skal handle om beboerportrætter og besøg hos beboere. Det viser sig ved forskellige beboerundersøgelser, at det er et emne, som mange gerne vil læse om.

10 Samtidig vil vi også i højere grad lave portrætter af ansatte i AAB, og lade dem fortælle om deres arbejdshverdag. Der skal her lyde en stor tak til de mange, der har været med til at højne standarden i beboernyt. Mundtlig beretning Politik. Det er en lang og trist periode, hvor der politisk set ikke er sket alverden de sidste år. Regeringen har været tavs. Det kan ikke være på grund af det det kommende valg, for det har varet i hele perioden. Et lyspunkt har der dog været, og det er den planlov der gav de 4 største kommuner tilladelse til at planlægge en blandet bebyggelse. Men nu er valget så udskrevet, og vi må håbe, at der også bliver plads til en god politisk indsats for os som bor i den almene sektor. Vi har brug for en styrket indsats omkring Landsbyggefonden. Der er alt for mange projekter, der hænger i luften. Men det er det lyspunkt, man vil bruge mange penge på at rette op på de uligheder, der findes i Danmark. Vi må også kræve, at der bliver lavet et regelsæt for de arbejdsløse, der er retfærdig over for optjeningsretten. Når I kommer til vælgermøde, så spørg kandidaterne om Deres tanker om boligpolitikken Samarbejdet med Aarhus og Skanderborg Kommune. Vi har et fantastisk godt samarbejde med byerne. Rådmand for 2. afdeling Kristian Würtz, som vi kender fra vores repræsentantskabs weekend, er en god og saglig fornyelse af lederskabet samt det daglige samarbejde mellem kommunen og boligbevægelsen. Vi i AAB er jo så heldige at vores samarbejde mellem BL kreds 5, og kommunen ledes af BL kreds 5 formand Anders Rønnebro. Og da det samarbejde går godt har det jo en afsmittende virkning. Vi er glade for at Aarhus byråd besluttede at bruge planloven ude på Statshospitalet. Når sådan en beslutning tages, kan man hurtig finde sine venner i byens bolig politik. Hvis man fulgte debatten kunne man let få den opfattelse at de, der som os, ønsker at bo alment er nogle man skal være varsomme med at omgås. Salgspriser og bevægelse frihed var i stor fare.

11 Vi har fået et forhåndstilsagn om, at kan forvente kvote i 2019 til 190 boliger. Det er vi meget glade for. Vi er nu spændte på hvordan udbuddet af Tage Hansens Gade vil blive. BL og BL 5 kreds. Vi har som altid et godt samarbejde med BL. Vores informationer om arbejdet er naturligvis blevet løftet efter at Anders er valgt som kredsformand, medlem af BL s bestyrelse og forretningsudvalg. Aarhus Kommune har vedtaget hvorledes der fremover skal tildeles almene kvoter på kommunal jord. Kommunen kan som hidtil udpege en almen bygherre. Det er f.eks. det, der er sket på Godsbanearealerne, hvor Kollegiekontoret og AAB skal bygge ungdomsboliger. Som noget nyt kan kommunen udbyde kvote i konkurrence mellem de almene boligorganisationer. Det forventes, at udbygningen af Risskov Brynet med ca. 140 almene boliger bliver det første kommunale udbud. Den langsigtede økonomi i Landsbyggefonden er ikke i balance. Behovet for renoverings- og opretningssager overstiger de årlige indbetalinger. Der er derfor behov for at se på den fremtidige finansiering af Landsbyggefonden. BL er indstillet på at indlede denne diskussion med folketingets politikere, selvom boligområdet er et område som de fleste politiske partier værger sig ved at drøfte. 5. kreds har udsendt en folder omkring Aarhus en mangfoldig by, der bliver indkaldt til møde senere. Aarhus Bolig. Den nye hjemmeside er sat i gang der har været nogle små rettelser i forbindelsen med opstarten. Men de er nu overstået. Det er flot arbejde, der er lavet. Der er nu medlemmer, hvoraf 42 % er aktivt søgende svarende til medlemmer. Der er stadig ansøgninger om genoprettese af medlemskab. Det er et politisk problem, men det er ikke noget man interessere sig for i regeringen. Der har i alt været ansøgninger og er blevet genoprettet. Hvis man ikke kommer med et udspil fra Christiansborg, kan dette forsætte i mange år. Ålborg og Odense er nu gået i gang med at lave fælles op notering efter samme model som os.

12 AAB Vores strategiplan , 100 år er ingen alder er nu igangsat. Der er fokus på vores tema Nærhed og Ansvar. Strategien kan hentes på AAB s hjemmeside. Vindspærre plader er et af de store debat emner lige nu i dansk byggeri. Det er en skandale af dimensioner. Det viser sig, at plader der skulle virke som vindspærre virker, som trækpapir der suger fugt, som derefter suges op af træværket med store skader til følge. Desværre er den store helhedsplan i afd. 24 Skovgårdsparken, et af de projekter vi er ved at undersøge for skader. Elektroniske referater fra Afdelingsmøderne. Det er blevet godt modtaget og flere og flere afdelinger bruger dette tilbud Salg af Kridthøj Torv. Vi skal jo tage stilling til forslaget senere i aften. Men jeg vil gerne sige afdelingsbestyrelsen tak for et godt stykke arbejde, de har lavet sammen med administrationen, Med det formål at sikre afdelingen økonomisk i fremtiden. Vores byggeprogram. Vi bygger 40 boliger i afd.65 Æblelunden 2016 som 2. etape. 90 Ungdomsboliger afd. 40 Veri 450 kollegie og ungdomsboliger i samarbejde med kollegie kontoret på Godsbane arealet. 210 boliger i afd. 66 Gartnerhaven i Skæring. 190 boliger i afd. 100 i Risskov. Vi har et flot bygge program, men som vi har sagt før, mangler vi kvoter. Når dette er sagt skal vi også tilkendegive, at vi har fået kvoter. Vi arbejder stadig på at komme i betragtning til kvoter på Bryggervej. Vi føler det er et AAB område.

13 Dialog og samarbejde. Organisationsbestyrelsen. Vil opfordre til at afdelinger der ikke er tilfredse med AAB. Tager en dialog om på spørgsmålene her på vores Repræsentantskabsmøde. Vi er altid kede af når der opstår juridiske kampe mellem afdelingerne og AAB Vi er foreningens øverste myndighed så det er her sagerne bør vendes hvis der er uenighed Hvorfor?? Beboerne i en bolig afdeling har besluttet, at de i 2016 vil rejse et søgsmål mod AAB for at få afklaret spørgsmålet om afdelingsmødets juridiske og økonomiske kompetencer. Det er vi selvfølgelig kede af i AAB. Det kan dog undre, at den siddende afdelings bestyrelse, der igennem mange år har kontaktet og klaget til tilsynet i Aarhus kommune, Boligministeriet og BL om disse spørgsmål Og ikke fået medhold. Vil bede afdelingsmødet om penge til en retssag. Afdelingsmødet bevilligede et beløb på kr. til at føre sagen i Afdelingen har i brev til administrationen under rettet AAB om at de havde et juridisk responsum de gerne vil snakke om. AAB svarerede at vi gerne ville se dette responsum og så tage et møde. Vi måtte ikke se det juridiske responsum inden vi tog et møde. Tilsynet er jo også indblandet i spørgsmålet og har spurgt om AAB har modtaget responssummet fra afdelingen. En anden afdeling har også været ved advokat og har et juridisk responsum der opfordre afdelingen at søge fri proces. Også til den afdeling vil jeg sige. Lad AAB se responsummet. Så vi kan tale om det. 4 afdelinger har i et brev dateret den. 4. april Skrevet et brev til mig med 10 spørgsmål. Med ønske om et møde. Jeg valgte at debattere brevet med organisationsbestyrelsen, og vi svarede afdelingerne på deres spørgsmål pr brev.

14 Min opfordring til repræsentantskabet i AAB skal være. At hvis man er uenig så start med at tage debatten her fra talerstolen. Læg sagerne frem og lad foreningens øverste myndighed hører om sagerne. Tak Jeg siger tak for jeres tillid til mig gennem de mange år, det har været et fantastisk arbejde, vi har været på gennem årene. Alle vi folkevalgte i AAB samt vores personale har udviklet denne boligorganisation til en fantastisk forening Vi har i dag lejemåls enheder. Vi har solgt Veri, Volden og forhåbentlig også Kridthøj Torv. Andre er langt bedre en os til at drive forretnings lejemål Vores personale betaler vi 68 millioner i løn. Vedligehold og pv skema 98 millioner. Vi havde sidste år 290 råderets sager. De fleste af pengene til finansiering er lånt i AAB. Der har været 1096 flytninger. Dette er tal der fortæller meget om vores styrke. Vi har indført VM ordning i alle afdelinger Der er indført vagtordning. Andelsfonden er lukket og lagt ind i dispositionsfonden. Dette, sammen med Beboer Nyt, Fritidsudvalg og vores arbejskapital og dispositionsfond styrke gør, at vi kan disponere også i økonomiske uvejr. Vi står i dag som en stærk organisation som er klar til at leve op til vor strategi Nærhed og ansvar. Dette var organisationsbestyrelsens beretning som vi sammen med den skriftelige beretning ligger ud til debat og forhåbentlig godkendelse.

15 Spørgsmål til beretningen Mogens Holm, afd. 11 Riisvangen I Fremhævede dialog og samarbejde, formandsmødet vedr. vandseparation, havde spurgt til hvor det står det i loven, men det er vedtaget i kommunalt regi. Mangler svar fra administration. Ellen Brodie Østergaard, afd Grønningen Skimmelsag, det var en enkelt udsivningssag, kan dispositionsfonden mere hjælpe her, da det gav en huslejestigning i afdelingen? Arne Tollaksen Til Mogens Holm, Arne mener det står i Planloven, men der kan være flere løsninger. Det bliver beslutninger der senere tages ude i afdelingerne. Til Ellen, der er ikke 100 % dækning fra Dispositionsfonden, derfor vil afdelingen også skulle betale. Ellen Brodie Østergaard, afd Grønningen Syntes ikke støtten har været stor nok. Else Høgh, afd. 6 - Ingerslevsgaarden Råderetssager, AAB tager kr i gebyr for at behandle disse sager, synes vi skal sætte gebyret ned. Anders Rønnebro Svarede Else, at der vil komme indstilling til organisationsbestyrelsen om at nedsætte beløbet ved mindre sager. Bettina Bundgaard, afd. 9 - Viborggaard Kik jer godt for når I indhenter tilbud på nyt køkken mm. Anders Rønnebro Enig med Bettina, mener nu også at man i administrationen er opmærksom på priser, men det er et godt råd at tjekke priserne. Per Andersen, afd. 40 Veri I Hvordan har I tænkt jer at regulere disse beløb? Anders Rønnebro Der er stor forskel på det serviceniveau de forskellige boligforeninger giver. I AAB

16 giver vi en stor forrentning til afdelingerne, samlet er det en god service for afdelingerne og dermed beboerne. Per Andersen, afd. 40 Veri I Hvad med at bruge Google? Anders Rønnebro Gå ind på BL,s hjemmeside og sammenlign priser, et rigtigt godt værktøj. Erik Piilgaard Det koster altså penge at servicere i råderetssager, det er altså flertallet der skal betale. Jørgen Feldt, afd Æblelunden Skimmelsvamp i afdelingen i udhusene. Man får ingen respons fra administrationen! Henning Jørgensen, afd. 26 Brovænget I Råderet, administrationsbidrag er tidligere blevet stemt ned i forsamlingen. Det er en stor proces, men man opkræver det også på almindelig indvendig vedligeholdelsesarbejder. Er det nu også i orden, mener ikke det er lovgivnings medholdeligt. Mogens Holm, afd. 11 Riisvangen I Flere skimmelsager i afdeling 11. Man får anvisning om udluftning, brug varme. Det kan få konsekvenser for beboerne. Anders Rønnebro Til Jørgen Feldt brug vores administration til indberetninger, ikke talerstolen. Erik Møller, afd. 40 Veri I Husk at tage en dialog og man finder mange gange en løsning med administrationen. Døren er altid åben. Lav en bedre vejledning i forbindelse med moderniseringer. Erik Piilgaard Vi har en pjece om råderet, om egenfinansiering mv. Morgan Rohrsel, afd. 60 Frederiksbjerg-Bo Har modtaget breve hvor postvæsen har været lang tid om at levere, havde fået post der

17 var stemplet med 14 dages mellemrum samme dag. Karen Andersen, afd Kridthøjparken Det er de overordnede ting der bør tages i repræsentantskabet. Søren Miller, afd. 47 Brovænget II Har haft møde omkring viceværtordningen. Hvad gør vi hvis vi er utilfredse med ordningen så kan der genforhandles. Vi er stadig utilfredse med ordningen. Erik Piilgaard Synes det er flot, men bed om at få et møde med organisationsbestyrelsen. Bentha Skovgaard, afd Klostervangen Se positivt på de der kommer og hjælper af driftspersonale. Søren Miller, afd. 47 Brovænget II Administrationsbidrag til varmemesterordningen er for højt, uden man får noget for pengene. Vibeke Petersen, afd Charlottehøj Vi er også med i varmemesterordningen og er 100% tilfredse og glade. Henning Jørgensen, afd. 26 Brovænget I Synes ikke bestyrelsen lever op til det, der blev sagt i beretningen. Bjarne Hjort Jensen, afd Nykersvej Har heller ikke fået meget for pengene i varmemesterordningen. Vi er kun 8 huse. Erik Piilgaard Til Henning, jeg har sagt at I kan bede om et møde. Eva Gudmansen, afd Trillegården I opfordrer til åbenhed og vi skal komme på talerstolen, synes ikke bestyrelsen lever op til det. Søren Thomsen, afd Skovfaldet Er tilfreds med den nye ordning. Synes det er flot at dispositionsfonden betaler ca. 50 % i skimmelsager. De huslejestigninger har været ude af proportioner.

18 Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget. Anders Rønnebro fremlagde afdelingernes regnskab 2014 samt hovedforeningens regnskab Herefter orienterede Anders Rønnebro om budget Hovedforeningens samt afdelingernes regnskab 2014 blev godkendt. Hovedforeningens samt afdelingernes budget 2015 blev taget til efterretning. 5. a. Godkendelse af likvidationsregnskab for afdeling 43, Veri Centret. Likvidationsregnskab for afdeling 43 blev godkendt. b. Godkendelse af likvidationsregnskab for afdeling 70, Volden. Likvidationsregnskab for afdeling 70 blev godkendt. 6. Indkomne forslag. a. Resolution om salg af butikstorvet i afd. 23, Kridthøjparken Repræsentantskabet for Arbejdernes Andels Boligforening bemyndiger herved organisationsbestyrelsen til at sælge butikstorvet i afd. 23 Kridthøjparken omfattende adresserne: Kridthøjvej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og Olaf Rudes Vej 22, 24 og 26, 8270 Højbjerg Resolutionen blev vedtaget. b. Der stilles forslag om, at beboerne skal holdes økonomisk skadesløse ved ufrivillig genhusning. Heidi, afdeling 74 - afdelingsmødet har pålagt afdelingsbestyrelsen, at sætte forslaget på repræsentantskabsmødet. Forslaget blev nedstemt. 7. Valg af formand for bestyrelsen. På valg er: Erik Piilgaard (genopstiller ikke) Dan Christensen blev valgt til formand for organisationsbestyrelsen med applaus.

19 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Dan Christensen, Anders Nielsen og Karin Jørgensen Anders Nielsen, Karin Jørgensen og Betinna Grumsen blev valgt 9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Bettina Grumsen, afd. 75 og Herluf Schmidt, afd. 30 Herluf Schmidt 84 stemmer; Henning Winther 91stemmer; Rene Bilgrav Kragh 48 stemmer. Henning Winther afd. 48 Brohaven og Herluf Schmidt, afd Frydenlund blev valgt. 10. Valg af sekretær for repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslår: Bendt E. Nielsen. Bendt E. Nielsen blev valgt. 11. Valg af revisor. På valg er: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstiller revisionsfirmaet til genvalg. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt 12. Eventuelt. Else Høgh, afd. 6 - Ingerslevsgaarden AAB tager kr. 510,00 for hjælp til computer. Foreslår bestyrelsen nedsætter beløbet. Henning Jørgensen, afd. 26 Brovænget I Ønsker Dan Christensen til lykke. Ros til Lisbeth Dahl Andersen. Bettina Bundgaard, afd. 9 - Viborggaard Kan vi forhindre, at kommunen sætter familier ind i 4 rum lejlighederne? Anders Rønnebro Kommunal tildeling foregår helt mekanisk, vi kan ikke gøre noget. Vi kan ikke påvirke om hvem der tildeles lejlighed, det bestemmer kommunen suverænt. Erik Piilgaard Computerservice fra AAB er prisen. Man kan vælge andre, hvis man ønsker det.

20 Jørgen Feldt, afd Æblelunden Er der ændret med fortrinsret ved tildeling af bolig? Erik Piilgaard Nej. Jubilæum Erik Piilgaard lykønskede John Erik Sørensen, afd. 41 Veri II, med 25 års jubilæet. Erik Piilgaard overrakte, på foreningens vegne, John, en buket blomster samt en gave. Dan Christensen Farvel til Erik Piilgaard, vi siger i aften farvel til en stor personlighed, som har sat et stort og markant aftryk på boligbevægelsen i Aarhus gennem 40 år. Tusind tak for den store indsats du har ydet den almene boligbevægelse og AAB i særdeleshed. Der var stående applaus fra repræsentantskabet til Erik. Dan Christensen Takkede for valget og repræsentantskabets tillid. Peter Kragballe Takkede for god ro og orden. Erik Piilgaard takkede for et godt møde, også et tillykke til Dan Christensen, tillykke til Bettina, Herluf og Henning, tak til personalet og den daglige ledelse og ønskede repræsentantskabet en god sommer. Referent Bendt E. Nielsen Dirigent Peter Kragballe Erik Piilgaard Formand Dan Christensen næstformand Tom Sørensen Karin Jørgensen Anders T. Nielsen

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus INDHOLD

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

for Viby Andelsboligforening 1/2009

for Viby Andelsboligforening 1/2009 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere