Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup"

Transkript

1 A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april 2015, kl Sted: Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup ÅSHØJVED VIBY SJÆLLAND CVR-NR.: Dirigent: Poul Casper Hansen (nr. 54) Referent: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen (nr. 22) FORMAND: Christian Lønfeldt Jensen TLF: Til stede: Andelshaver(e) fra Søparken nr. 2, 4, 6, 22, 24, 32, 34, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56 og 58. Økonomiansvarlig Linda Ferré Jensen. Revisor Torben Madsen, TT Revision. Repræsenteret ved fuldmagt: Andelshaver(e) fra Søparken nr. 26, 30, 36, 38 og 42 ADMIN.: Bjarne Sandgaard Hansen TLF: / ØKONOMI: Linda Ferré Jensen TLF: REF.: Bjarne Sandgaard Hansen Fraværende: Andelshaver(e) fra Søparken nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 og 46. Formalia i henhold til vedtægterne: Indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt rettidigt, jvf i A/B Borup Søparks vedtægter, og med 20 repræsenterede stemmeberettigede ud af 29 mulige kunne generalforsamlingen erklæres for beslutningsdygtig i alle relevante henseender, jvf i A/B Borup Søparks vedtægter.

2 Dagsorden: Ad 1) VELKOMST Formand Christian Lønfeldt Jensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling for 2015 og orienterede om formalia i henhold til vedtægterne, jvf. oplysningerne på nærværende referats forside. SIDE 2 AF 8 Ad 2) Ad 3) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Til dirigent valgtes Poul Casper Hansen i nr. 54, og til referent valgtes Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen i nr. 22. BERETNING FRA BESTYRELSEN Formand Christian Lønfeldt Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2014/2015. Det forgangne år har, i modsætning til visse af de tidligere år, været ganske roligt og præget af meget få aktiviteter. En stor aktivitet ligger forude, nemlig refinansiering af det første af foreningens store realkreditlån (F10-lån med hovedstol på kr.) inden årsskiftet, hvilket betyder, at bestyrelsen med sikkerhed vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senere på året. Bestyrelsen har planlagt en fællesarbejdsdag til sommer (se forslag under pkt. 6B i nærværende referat), som bl.а. kommer til at indeholde vedligeholdelse af flagstang, vedligeholdelse/reparation/udskiftning af opslagstavle, tømning af kompostbeholdere og under forudsætning af generalforsamlingens vedtagelse af forslaget under pkt. 6A i nærværende referat maling af redskabsskure. Fællesarbejdsdagen tænkes i lighed med sidste år afsluttet med en sommerfest efter samme koncept som sidste år. [OPDATERING: Bestyrelsen fastlagde efter generalforsamlingens afslutning datoen for fællesarbejde og sommerfest til den 5. september Mere information følger.] Parkeringsreglerne overholdes ikke altid, så bestyrelsen har undersøgt diverse tiltag, bl.a. om man kunne markere parkeringsbåsene på fællesarealerne med maling eller ved udskiftning af nogle fliser. Endnu har bestyrelsen intet konkret forslag, men der arbejdes stadig på sagen. Endelig har bestyrelsen produceret en parkeringsinfotavle, som vil blive trykt, når der foreligger et godt tilbud på tryk af den type materialer. Parkeringsreglerne kan man orientere sig om i ordensreglementerne (husorden), som kan downloades fra foreningens hjemmeside eller alternativt udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

3 Femårsgennemgangen er også stadigvæk en igangværende sag. Kongsbergs håndværkere var i begyndelsen af 2015 rundt på en mangelafhjælpningsrunde i foreningen og har nu henvendt sig med ønske om at få restgarantien udbetalt. Bestyrelsen vurderer imidlertid, at ikke alle mangler er (korrekt) afhjulpet og agter derfor ikke at udbetale garantien endnu. Undervejs i forløbet har bestyrelsen modtaget rådgivning fra IGS Ingeniørerne i Bjæverskov, jf. forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling i foråret Bestyrelsen har brug for et tilskud friskt blod! Ved denne generalforsamlings valg til bestyrelsen genopstiller alle, men nogle har efterhånden siddet i mange år, og der vil gradvist blive brug for nye kræfter. Alle andelshavere opfordres derfor til kraftigt at overveje, om de evt. i første omgang som suppleant kunne tænke sig at bidrage til bestyrelsesarbejdet, herunder lære deres naboer bedre at kende og få mere indflydelse på foreningens og dermed indirekte deres egen privatøkonomi. Bestyrelsen forsøger at arbejde hen imod, at der efter refinansieringen af det andet store kreditforeningslån og renteswappens udløb ultimo 2017 skal være økonomi til atter at ansætte en ekstern administrator, sådan at selvadministrationen kan afvikles og den generelle arbejdsbyrde nedbringes. Herefter agter flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, herunder de der er involveret i selvadministrationen, at træde tilbage i hvert fald for en periode og overlade roret til nye kræfter. SIDE 3 AF 8 Ad 4) FORELÆGGELSE AF SAMT GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 2014 Indledningsvis skal det nævnes, at alt relevant materiale vedrørende nedennævnte redegørelser blev udsendt sammen med indkaldelsen som bilag nr. 1. Årsrapporten blev fremlagt af foreningens revisor Torben Madsen, der i sin gennemgang bl.a. lagde vægt på følgende forhold: To fejl har sneget sig ind i regnskabet: én i indholdsfortegnelsen på s. 1 (regnskabsårets start) og én i en note på s. 18 (størrelse af restgælden på F10-lånet). Hvis generalforsamlingen kan godkende regnskabet med disse rettelser, vil revisor efterfølgende rette fejlene og sende et nyt og underskrevet eksemplar til bestyrelsen, som så vil lægge det op på foreningens hjemmeside. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og følger i øvrigt Erhvervsstyrelsens anbefalinger.

4 Foreningen har i 2014 haft færre indtægter og udgifter end i Årsagen hertil er den med kreditorerne indgåede rekonstruktionsaftale, hvor rente- og bidragssatserne nedsattes med mulighed for nedsættelse af boligafgiften til følge. De meget høje administrationsomkostninger i forhold til det budgetterede dækker over et tab på kr. i forbindelse med to tomme boliger som følge af andelshavereksklusioner i sommeren Overskuddet efter renter og afdrag på foreningens lån beløber sig til 436 kr. endog på trods af ovennævnte tab på kr., som foreningen ikke havde budgetteret med. Til gengæld blev der budgetteret med flere udgifter til annoncering af de to tomme boliger, og disse udgifter blev ikke til fulde brugt. Generelt vidner muligheden for et sådant overskud til trods for tab om, at foreningen, delvis takket være føromtalte rekonstruktionsaftale, har en sund økonomi og noget at stå imod med i svære tider. På bankkontoen stod der ved udgangen af kr., hvilket er nærmest uændret i forhold til At der under Likvide beholdninger i regnskabet er angivet kr., skyldes tillægget af indbetalte deposita på kr., der dog ikke kan medregnes under frie midler. Egenkapitalen er blevet forbedret med ca kr. sammenlignet med sidste år. Ved renteswappens udløb ultimo 2017 vil egenkapitalen blive yderligere forbedret (under forudsætning af samme markedsværdi på renteswappen frem til dens udløb, hvor markedsværdien går i nul). Andelskronen er siden sidste år steget fra 1, til 1, med stigning af andelenes værdi til følge. SIDE 4 AF 8 Efter gennemgangen spurgte en andelshaver, om der er nogen forventninger til, at de to ekskluderede andelshaveres gæld til foreningen kan inddrives. Bestyrelsen svarede, at det ikke er tilfældet med den ekskluderede andelshaver fra nr. 28, der stadig er gået under jorden, men hvad angår nr. 46, har foreningens inkassopartner fået fat i den ene ekskluderede medandelshaver, og hun har indvilget i at afdrage på gælden med 500 kr. om måneden. Første rate skulle dog have været indbetalt 1. april 2015, hvilket ikke er sket. [OPDATERING: Dagen efter generalforsamlingen modtog selvadministrationen en fra inkassopartneren om, at den ekskluderede andelshaver fra nr. 28 er blevet fundet, har fået forelagt foreningens krav og har indvilget i at afdrage på sin gæld med kr. om måneden. Bestyrelsen har med en vis portion skepsis indvil-

5 get i de foreslåede betingelser og har samtidig bedt inkassopartneren om at varetage afdragsordningerne mod et mindre vederlag.] SIDE 5 AF 8 Årsrapporten blev enstemmigt godkendt (uden brug af stemmeseddel). Ad 5) FORELÆGGELSE AF DRIFTSBUDGET 2015 TIL GODKENDELSE OG EVT. BESLUTNING OM ÆNDRING AF BOLIGAFGIFTEN Indledningsvis skal det nævnes, at alt relevant materiale vedrørende nedennævnte redegørelse blev udsendt sammen med indkaldelsen som bilag nr. 2 og 3. Budget og oversigt over boligafgift blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen. Efter gennemgangen spurgte en andelshaver, om der er penge nok til maling. Bestyrelsen svarede, at det er det, idet der er sat kr. af til vedligeholdelse, og da der oven i købet er en del maling i overskud fra sidste år, som foreningen har fået opbevaret hos Flügger vinteren over. Budgettet og oversigten over boligafgiften blev enstemmigt godkendt (uden brug af stemmeseddel). Ad 6) INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN A: ÆNDRINGER I A/B BORUP SØPARKS VEDTÆGTER Bestyrelsesmedlem Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen fremlagde bestyrelsens forslag om ændringer i foreningens vedtægter. Alt relevant materiale vedrørende forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen som bilag nr. 4, 5 og 6. Forslaget blev enstemmigt vedtaget (uden brug af stemmeseddel) B: FÆLLESARBEJDE I SOMMEREN 2015 Bestyrelsesmedlem Britt Avlastenok fremlagde bestyrelsens forslag om fællesarbejde i sommeren Fællesarbejdet kommer til at bestå af vedligeholdelse af flagstang, vedligeholdelse/reparation/ udskiftning af opslagstavle, tømning af kompostbeholdere og maling af redskabsskure og tænkes i lighed med sidste år afsluttet med en sommerfest.

6 Efter præsentationen spurgte en andelshaver, om bestyrelsen vil sørge for lidt forplejning til arbejdsdagen i form af øl/vand. Bestyrelsen mente, at der nok skulle kunne være lidt penge til dette. SIDE 6 AF 8 Et par andelshavere ytrede ønske om en tidlig datoudmelding fra bestyrelsens side. [OPDATERING: Bestyrelsen fastlagde efter generalforsamlingens afslutning datoen for fællesarbejde og sommerfest til den 5. september Mere information følger.] Endelig diskuteredes det kort, om festkonceptet fra sidste år var tilfredsstillende. Flertallet virkede godt tilfredse, selv om der også var flere, der godt kunne lidt cateringmodellen fra for nogle år siden. Der kunne dog godt bruges nogle flere kager til kagekonkurrencen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget (uden brug af stemmeseddel) Ad 7) Ad 8) INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE Der var forud for generalforsamlingen ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne. VALG TIL BESTYRELSEN Formand Christian Lønfeldt Jensen og bestyrelsesmedlem Lise Aagerup var ikke på valg og skal fortsætte indtil den ordinære generalforsamling i foråret Tre bestyrelsesmedlemsposter og op til to suppleantposter var således på valg. Til posten som bestyrelsesmedlem for to år valgtes uden modkandidater Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen i nr. 22 (genvalg). Til posten som bestyrelsesmedlem for to år valgtes uden modkandidater Tina Hyldegren i nr. 24 (genvalg). Til posten som bestyrelsesmedlem for to år valgtes uden modkandidater Britt Avlastenok i nr. 34 (genvalg). Til posten som suppleant for ét år valgtes uden modkandidater Poul Casper Hansen i nr. 54 (nyvalg). Kontaktoplysninger til de nye bestyrelsesmedlemmer følger her:

7 Christian Lønfeldt Jensen, nr. 40 (formand) Telefon: / Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, nr. 22 Telefon: / / Tina Hyldegren, nr. 24 Telefon: Lise Aagerup, nr. 48 Telefon: Britt Avlastenok, nr. 34 Telefon: Poul Casper Hansen, nr. 54 Telefon: SIDE 7 AF 8 Efter generalforsamlingen var afsluttet, konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Formand: Christian Lønfeldt Jensen Næstformand: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen Sekretær: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen Referent: Alle bestyrelsesmedlemmer efter turnusordning. Ad 9) EVENTUELT Om to år fylder foreningen ti år. I den anledning foreslog en andelshaver, at der skulle spares sammen til en lidt større fest ved jubilæet. Man kunne f.eks. sælge øl/vand ved generalforsamlingen (hvorved man måske også ville kunne finde lidt penge til øl/vand ved fællesarbejdsdage) eller holde loppemarked. Bestyrelsen vil i øvrigt forsøge at finde lidt ekstra plads i budgettet næste år. En andelshaver nævnte, at der kommer grene i kompostbeholderne (allerbagerst i Søparken), hvilket der ikke skal. Generelt kunne det konstateres, at der stadig i et vist omfang kommer forkerte ting i de forkerte affaldsbeholdere. Bestyrelsen foreslog, at man kunne overveje at indføre fødselsdagsflagning, når flagstangen nu skal ordnes ved fællesarbejdsdagen

8 og i den anledning af indkøbe et flag, hvis ikke Inger og Gunnar (tidligere andelshavere i nr. 50) stadig har det gamle liggende. SIDE 8 AF 8 En andelshaver spurgte, hvornår næste runde storskrald finder sted, da der synes at være lidt forvirring omkring det flere steder i Borup. Bestyrelsen nævnte, at den ikke er blevet orienteret om andet, end at der skal hentes storskrald anden tirsdag i måneden, dvs. i det konkrete tilfælde tirsdag den 14. april. Godkendelse af referatet: Undertegnede dirigent, bestyrelsesmedlem og/eller referent erklærer sig hermed enig i, at referatets indhold er i overensstemmelse med sandheden:

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere