Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6."

Transkript

1 Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag på basisuddannelsen/den militære grunduddannelse i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilaget indledes med en gennemgang af nogle generelle forhold, som ramme for bilaget. Efterfølgende gennemgås forhold omkring uddannelsesmodel, personaleomsætning og frafald under uddannelse, bemanding af særtjenesterne og omkring årligt indtag på basisuddannelsen/den militære grunduddannelse. Bilaget afsluttes med en opsummering af nøgletallene til anvendelse for de relevante modeller i kapitel 5 og 6. 1 Generelt I forsvarsforlig blev værnepligten i forsvaret omlagt, så den målrettedes mod totalforsvaret. Af forsvarsforliget fremgik, at denne omlagte værnepligt samtidig ville kunne danne grundlag for rekruttering til forsvaret for dem, som måtte ønske det, og ville i det hele bidrage til forsvarets forankring i det danske samfund. 1 Formålet med den nuværende værnepligt er således styrkeproduktion (uddannelse) af værnepligtspersonale til totalforsvarsstyrken, idet værnepligtsuddannelsen bl.a. tillige danner grundlag for rekruttering til forsvaret. Den nuværende værnepligtsuddannelse indeholder en militær basisuddannelse, der er kompetencegivende i forhold til at starte på øvrige militære uddannelser i forsvaret. En gennemført værnepligtsuddannelse er fx forudsætningen for at kunne starte på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, idet denne bygger videre på de kompetencer, den enkelte tilegner sig under værnepligtsuddannelsen. De nærmere forhold omkring den nuværende værnepligtsordning og rammerne for denne fremgår af Værnepligtsrapportens kapitel 4 og 5. I Værnepligtsrapporten indgår en række modeller som mulige alternativer til den nuværende værnepligtsordning. Udgangspunktet for disse er, at forsvaret fremadrettet skal kunne løse de samme opgaver som i dag. Der vil derfor fortsat være et behov for en uddannelse, hvor et antal personer tilegner sig de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne starte på øvrige militære uddannelser i forsvaret. Dette antal udledes i nærværende bilag. Konkret vil det sige, at der udledes nøgletal for, hvor mange, der årligt skal antages til at gennemføre basis- /grunduddannelsen for at inddække forsvarets behov. 1 Aftale om forsvarets ordning , p. 5.

2 Opstilling af disse nøgletal er relevante i forhold til følgende modeller i Værnepligtsrapporten: - Kapitel 5, Fastholdelse af værnepligt: o Værnepligt ved forsvarets basisuddannelser reduceres til tre måneder samt værnepligt ved forsvarets særtjenester og Beredskabsstyrelsen o Opretholdelse af værnepligt ved forsvarets særtjenester (og Beredskabsstyrelsen). - Kapitel 6, Suspension af værnepligt: o Model A: Suspension af værnepligt og overgang til ansat personale. o Model C: Værnepligt erstattes af værneret, der er fokuseret mod Beredskabsstyrelsen, forsvarets særtjenester og rekrutteringsbehovet. o Model D: Værnepligt erstattes af værneret (af varierende længde) ved Beredskabsstyrelsen og ved forsvarets særtjenester ved Kongehuset Den nærmere beskrivelse af modellerne indgår i rapportens kapitel 5 og 6. I ingen af modellerne indgår, at forsvaret skal uddanne til totalforsvarsstyrken, og der opstilles derfor ikke nøgletal i forhold til dette. Ingen af modellerne ændrer på, at forsvaret fremadrettet fortsat vil anvende forskellige ansættelseskontrakter. Dette omfatter korterevarende såvel som længerevarende kontrakter. Det er en forudsætning i ovenstående modeller, at der som en del af den rekrutteringsvirksomhed, der sker forud for at den enkelte starter på en uddannelse, sker en styrket/udvidet udvælgelsesvirksomhed med undtagelse af modellen Værnepligt ved forsvarets basisuddannelser reduceres til tre måneder samt værnepligt ved forsvarets særtjenester og Beredskabsstyrelsen. Den styrkede/udvidede udvælgelsesvirksomhed gennemføres for at sikre at frafaldet minimeres, og at flest mulige fortsætter i forsvaret, også efter at have gennemført basis-/grunduddannelsen. At starte på en basisuddannelse under værneretsordningen eller en grunduddannelse som konstabelelev er med andre ord udtryk for et valg af profession. Det ligger ikke i nogle af modellerne, at en person fx alene for oplevelsens skyld, sin personlige udviklings skyld e.l. kan gennemgå en basis-/grunduddannelse. Forsvarets behov for indtag af personale med henblik på ansættelse er styrende for indtag på uddannelserne. Uagtet denne styrkede/udvidede udvælgelsesproces vil der fortsat falde personer fra under uddannelsen. Dette kan skyldes en række forhold som fx personlige, helbredsmæssige eller manglende erhvervelse af de nødvendige kompetencer under uddannelsen samt det mulige forhold, at uddannelsen og udsigten til en efterfølgende uddannelse og tjeneste ikke stemmer overens med den enkeltes forventninger. 2

3 2 Uddannelsesmodel (basis-/grunduddannelser) En suspension af værnepligten og overgang til ansat personale eller personale på en værneretsmodel indebærer, at der skal indføres en ny fire måneders uddannelse for alle, der påbegynder en uddannelse eller et militært ansættelsesforhold i forsvaret. Den nye uddannelse skal sikre en tilegnelse af militære grundkompetencer, som på nuværende tidspunkt primært bliver tilegnet gennem værnepligtsuddannelsen. De kompetencer, der tilegnes under denne basis-/grunduddannelse, er således en forudsætning for den efterfølgende tjeneste og uddannelse i forsvaret. Dette svarer til det nævnte eksempel med, at man i dag ikke kan blive optaget direkte på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse uden at have gennemført en basisuddannelse som værnepligtig. I modsætning til hvad der i dag er gældende for basisuddannelser med værnepligtige, vil basis-/grunduddannelsen i f.m. de alternative modeller kun tilbydes til personer som en del af et egentligt uddannelsesforløb og ansættelse i forsvaret i en militær stilling. Dette kan være under en værneretsordning eller i et ansættelsesforhold baseret på en korterevarende eller længerevarende kontrakt. I basis-/grunduddannelserne vil uddannelseselementer omkring totalforsvarsstyrken udgå og blive erstattet af et indhold fokuseret mod den efterfølgende ansættelse. Dette svarer til det, der allerede for nuværende er gældende for den del af de værnepligtige, der beslutter at fortsætte i forsvaret mhp. en gennemgang af reaktionsstyrkeuddannelse og udsendelse i en international mission. Betegnelserne basisuddannelse og grunduddannelse dækker over det samme: en fire-måneders uddannelse mhp. tilegnelse af militære grundkompetencer. Basisuddannelse er den betegnelse, der anvendes i relation til værnepligtige og personale under værneretsordningen, mens betegnelsen grunduddannelse anvendes i relation til ansat personale (konstabelelever). Basis-/grunduddannelserne gennemføres i de tre værn og målrettes de særlige forhold, der gør sig gældende i henholdsvis hæren, søværnet og flyvevåbnet. Uddannelsesmodellen er illustreret ved nedenstående figur. 3

4 GRUNDLÆGGENDE MILITÆR UDDANNELSE (12 måneder) Hærens basis- /grunduddannelse Gennemføres ved hærens tjenestesteder Sergentuddannelse Konstabeluddannelser funktionsrelateret uddannelse. Evt. mhp. udsendelse i en international operation i umiddelbar forlængelse af uddannelsen Søværnets basis- /grunduddannelse Gennemføres ved Søværnets Sergent og Grundskole på Flådestation Frederikshavn Sergentuddannelse Konstabeluddannelser funktionsrelateret uddannelse, herunder tjeneste ved Kongeskibet Dannebrog Flyvevåbnets basis- /grunduddannelse Gennemføres ved Air Force Training Center på Flyvestation Karup Sergentuddannelse Konstabeluddannelser funktionsrelateret uddannelse Basis-/grunduddannelse Funktionsrelateret uddannelse Figur 1: Oversigt over basis-/grunduddannelser og eksempelvise efterfølgende funktionsrelaterede uddannelser i hæren, søværnet og flyvevåbnet. For så vidt angår hæren vil den videre uddannelse, der følger efter basis-/grunduddannelsen, afhænge af kontraktformen længerevarende eller korterevarende. For personale med korterevarende kontrakter vil uddannelsen som udgangspunkt være målrettet mod en specifik international operation og vil modsvare det, der i dag er en reaktionsstyrkeuddannelse. For personale med længerevarende kontrakter vil uddannelsen være målrettet personalets specifikke funktioner og opbygning af de specialkompetencer, disse kræver. Herved opretholdes den ressource- og beredskabsmæssige fleksibilitet, der eksisterer i dag. Denne fleksibilitet udgøres af, at der på 12 måneder (korterevarende kontrakter) kan uddannes soldater til en række konkrete funktioner i mandskabskrævende enhedstyper, og at disse soldater efterfølgende udsendes i en international operation i seks måneder. Efter udsendelse vil disse personer, såfremt den enkelte ønsker det og forsvaret har et behov, kunne indgå en kontrakt om en længere- eller korterevarende ansættelse. Dette giver forsvaret mulighed for at justere hærens størrelse i forhold til det faktiske behov og giver dermed en betydelig operativ fleksibilitet på en ressourcemæssigt hensigtsmæssig måde, idet der samtidig opnås en økonomisk variabilitet. Denne mulighed, der i dag opnås gennem anvendelsen af Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i kombination med stående reaktionsstyrke, fastholdes således som koncept. 2 For modellen Værnepligten ved forsvarets basisuddannelser reduceres til tre måneder samt værnepligt ved forsvarets særtjenester og Beredskabsstyrelsen, hvor forsvaret ligeledes ikke uddanner til totalforsvarsstyrken, gennemgår de værnepligtige kun tre måneders uddannelse, svarende til at den p.t. ene uddannelsesmåned, der omhandler totalforsvarsstyrken, udgår. De værnepligtige, der vælger at fortsætte i forsvaret til andre uddannelser (fx reaktionsstyrkeuddannelse og sergentuddannelse), mangler dermed en én måneds uddannelse i forhold til den 2 Alternativet i form af fx længerevarende fastansættelse af alt personale vil forøge den samlede struktur og dermed også materielbehovet væsentligt, uden at effekten i form af bidrag til de internationale missioner øges tilsvarende. En overgang til ansat personale på længerevarende kontrakter vil for at sikre minimum 2½ år mellem udsendelserne medføre en forøgelse af hærens struktur svarende til seks gange det udsendte antal soldater. Korrigeret for ophøret af reaktionsstyrkeuddannelse vil der være behov for en nettotilvækst i hærens struktur på mindst årsværk. Rekrutteringen og dermed indtaget vil ligeledes skulle forøges. Hertil skal lægges en betydelig forøgelse af hærens materielbehov i form af køretøjer, våben mm. til udrustning af de enheder, der nu må opstilles fast, hvor de tidligere blev opstillet med personale fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 4

5 nuværende værnepligtsordning. Denne måneds tjeneste vil nu gennemføres efter overgang til anden ansættelsesform. 5

6 3 Personaleomsætning og frafald under uddannelse I dette afsnit beskrives forhold omkring personaleomsætning hhv. frafald under uddannelse. Personaleomsætning I nedenstående beregninger af personalebehov er anvendt personaleomsætningstal fra 2010 indenfor de enkelte værn samt ved særtjenesterne i forhold til Kongehuset. Særtjenesterne er behandlet med særskilte personaleomsætningstal, der afspejler et forventet større personalefrafald pga. en meget ensidig og monoton tjeneste. 3 For så vidt angår personaleomsætningen for værnene er der anvendt aktuelle erfaringstal. Frafald under uddannelse Ud over ovenstående med personaleomsætning er der lagt en faktor til, der skal sikre, at antallet af personer, der rent faktisk gennemfører uddannelserne, modsvarer det aktuelle behov. Denne faktor betegnes frafald. Erfaringer fra allerede gennemførte hold er med til at dimensionere dette ekstra indtag ved uddannelsernes start. Der findes dog ingen direkte anvendelig erfaring til brug for en overgang fra anvendelse af værnepligtige til personale, som er ansat eller på en værneretsordning og som udelukkende er hvervet til basis-/grunduddannelserne mhp. videre uddannelse og tjeneste i forsvaret. Det, der kommer tættest på, er erfaringer fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i perioden , hvor der var en gennemsnitlig frafaldsprocent på 28 % samt erfaringer fra gennemførte konstabelgrunduddannelser i 2008 og 2009, hvor frafaldsprocenten har været på ca. 22 %. I forhold til disse erfaringer er frafaldet under uddannelse til brug i beregningerne fastsat til 20 % svarende til, at hvis der starter 100 soldater på uddannelsen, er der 80, som gennemfører. Samlet oversigt Et samlet overblik over beregningsfaktorerne, som anvendes i det efterfølgende, fremgår af nedenstående figur. Myndighed/enhed Personaleomsætning (2010) Uddannelsesfrafald (frafald i f.t. input) Hæren generelt 8 % 20 % Søværnet generelt 6 % 20 % Flyvevåbnet generelt 4 % 20 % Særtjenesterne: Vagtkompagniet 12 % 20 % Hesteskadronen 12 % 20 % Dannebrog 11 % 20 % Figur 2: Oversigt over beregningsfaktorer i forhold til personaleomsætning og uddannelsesfrafald. 3 Den daglige tjeneste ved særtjenesterne er grundlæggende fokuseret på opnåelse af perfektion i forhold til de sikkerhedsmæssige opgaver forbundet med Kongehuset samt på det ceremonielle område. I forhold til uddannelses- og tjenestemiljøet i andre af forsvarets operative enheder skaber dette et mere ensidigt og mindre-udfordrende fagligt miljø. Tjenesten ved særtjenesterne vurderes at være tiltrækkende i en periode, men de manglende faglige operative udfordringer vurderes samtidig i et længerevarende ansættelsesforhold at give en relativ større personaleomsætning. 6

7 4 Bemanding af særtjenesterne Vagtkompagniet Vagtkompagniet og vagtholdenes størrelse på 80 soldater er tilpasset vagt- og sikkerhedsopgaverne 4, herunder de vagtposter, der skal bemandes. Vagtholdenes størrelse vil derfor ikke blive påvirket af en overgang til ansat personale. Da der fortsat skal gennemføres døgntjeneste året rundt, vil der på grund af arbejdstidsregler mv. skulle anvendes mere personale til omgangstjeneste i forhold til vagtstyrkens umiddelbare størrelse. 5 For at opveje dette, vil hærens årsværksramme skulle forøges med 560 årsværk til varetagelse af vagttjenesten ved overgang til ansat personale. Til sammenligning med den nuværende værnepligtsordning indkaldes der tre gange årligt ca. 290 værnepligtige, svarende til en ramme på ca. 580 årsværk. Ved en overgang til en værneretsordning vil der skulle indkaldes det samme antal, idet der i grundlaget ikke indgår et forøget antal personer for at imødegå et eventuelt større frafald under en værneretsordning ved særtjenesterne til forskel fra frafaldet under den nuværende værnepligtsordning. 6 Hesteskadronen Bemandingen ved Hesteskadronen er tilpasset dels de ceremonielle krav, dels den vartning af heste og ridefaciliteter, der gennemføres dagligt. Som følge af dette samt pga. arbejdstidsrelaterede forhold vil hærens ramme skulle øges med 55 årsværk ved overgang til ansat personale. Til sammenligning med den nuværende værnepligtsordning indkaldes der to gange årligt ca. 48 værnepligtige, svarende til en ramme på ca. 96 årsværk. Ved en overgang til en værneretsordning vil der skulle indkaldes det samme antal (under de samme forudsætninger som nævnt for Vagtkompagniet). Kongeskibet Dannebrog Søværnets årsværksramme vil ved overgang til ansat personale skulle øges med 39 årsværk, svarende til besætningsstørrelsen på Kongeskibet Dannebrog, der i dag bemandes med værnepligtige. Bemandingen ved Kongeskibet Dannebrog er primært tilpasset besætningsstørrel- 4 FKOPLAN ( ) Forsvarets Beredskabsplan afsnit 4.4: Det overordnede ansvar for sikkerheden omkring den kongelige familie påhviler politiet. Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab er, med bevogtningsstyrker afgivet fra Den Kongelige Livgarde, ansvarlig for den ydre bevogtning og fysiske adgangskontrol ved Amalienborg samt ved de øvrige slotte og palæer, når disse er beboet. I forbindelse med den kongelige families ophold på og sejlads med Kongeskibet Dannebrog påhviler sikkerheden ombord søværnet. 5 Der anvendes en faktor 1:7, der indregner ferie, friheder og øvrige overenskomstmæssige forhold for en konstant bemandet funktion i for eksempel vagtsammenhæng. Mere detaljeret kan anføres: Tjenesten i Vagtkompagniet forberedes, gennemføres og afvikles over en 32-timers rytme (vagtperiode) for det enkelte vagthold og den enkelte værnepligtige soldat. For nærværende har hver værnepligtig to vagtperioder pr. uge. Dette modsvarer en samlet årlig arbejdsbelastning for de vagtgående værnepligtige på arbejdstimer, hvilket modsvarer 415 ansatte årsværk og vagthold på cirka 139 soldater. Denne omregning tager højde for arbejdstid, ferie, vagtfrie perioder samt 11-timers reglen, men ikke optjent merarbejde pr. ansat, der udgør cirka 15 timer pr. vagt pr. ansat, i alt årligt arbejdstimer. Denne merarbejdsmængde skal som udgangspunkt afspadseres, og vurderet kan cirka halvdelen afvikles. Det resterende merarbejde kan inddækkes ved øgelse af den samlede arbejdstid ved en meransættelse i omfanget 134 ansatte, altså ansættelse af samlet ansat struktur på cirka personer. 6 Erfaringer fra kvinder ansat på værnepligtslignende i forsvaret og Beredskabsstyrelsen tyder på, at ca. 20 % falder fra i løbet af uddannelsen. Frafaldet for de værnepligtige mænd er ca %. Omfanget af frafald, har indflydelse på ressourcer til uafsluttede uddannelsesforløb og på muligheden for at løse opgaverne ved særtjenesterne. Problemstillingen er i modellen søgt imødegået ved indretningen af den tilhørende rekrutteringsvirksomhed. Der kunne samtidig indføres fastholdelsestiltag fx lønmæssige eller andre incitamenter til at gennemføre hele uddannelsesforløbet. Det er samlet vurderet, at det ikke er muligt konkret at fastsætte, hvorvidt der i f.t. den nuværende værnepligtsordning vil være et større frafald ved en værneretsordning, der udvides til ikke kun at omfatte kvinder men tillige mænd. 7

8 sen og de hertil forbundne betjenings- og sikkerhedsmæssige opgaver. Ved overgang til ansat personale vil der samtidig være en forøget udbetaling af variable ydelser, særligt i form af sejldøgn. Til sammenligning med den nuværende værnepligtsordning indkaldes der én gang årligt ca. 39 værnepligtige, svarende til en ramme på ca. 29 årsværk. Ved en overgang til en værneretsordning vil der skulle indkaldes det samme antal (under de samme forudsætninger som nævnt for Vagtkompagniet). 8

9 5 Årligt indtag på basisuddannelsen/den militære grunduddannelse Antallet af personer på basis-/grunduddannelserne afhænger af rekrutteringsbehovet til forsvaret. Dette kan opstilles på baggrund af den generelle personaleomsætning, det forventede frafald under uddannelsen samt det aktuelle behov for personale på korterevarende kontrakter. Det konkrete rekrutteringsbehov til forsvaret vil variere og herunder afhænge af hvor mange, der udsendes til internationale operationer. Der kan opstilles to overordnede situationer for dette: 1) Rekrutteringsbehov afledt af personaleomsætningen i forsvaret. 2) Rekrutteringsbehov afledt af personaleomsætningen i forsvaret og for hærens vedkommende, hvad der svarer til at indfri det fulde ambitionsniveau for antal udsendte soldater til internationale operationer i forsvarsforlig Situation 2 giver et indtryk af omkostninger forbundet med at indfri det fulde ambitionsniveau, som udtrykt i forsvarsforlig , hvilket dog ikke p.t. gør sig gældende. De faktiske omkostninger vil således følge af det til en hver tid aktuelle internationale engagement, så længe det afledte behov overstiger den generelle personaleomsætning som angivet i situation 1. Forskellen i rekrutteringsbehovet inden for hærens område (hvor mange der årligt vil skulle starte på en basis-/grunduddannelse) mellem situation 1 og 2 er på knapt 400 personer. 7 Nedenstående figur viser antallet af personer, der i f.t. visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 årligt vil skulle starte på en militær basis-/grunduddannelse inden for forsvarets område. Antallet af personer er et udtryk for et gennemsnit mellem ovenstående situation 1 og 2. Der er således tale om, at disse personer skal have en basis/-grunduddannelse mhp. ansættelse i de stillinger, der blive ledige som følge af personaleomsætning mv. Der er med andre ord ikke tale om en egentlig udvidelse af forsvarets struktur, men nærmere fastholdelse af en del af den uddannelsesstruktur, der p.t. udgøres af den nuværende værnepligtsordning. Antallet er beregnet under anvendelse af de tidligere skitserede procentsatser for personaleomsætning hhv. for frafald under uddannelse (figur 2, p. 5). Derudover indgår der i figuren det forhold, at der i visse militære uddannelser i forsvaret indgår et uddannelseselement svarende til basis-/grunduddannelserne for de personer, der ikke i forvejen har gennemført denne uddannelse. Konkret betyder dette, at der er fratrækkes 135 personer i forhold til gennemgang af en basis-/grunduddannelse ved hæren, søværnet og flyvevåbnet. Dette er baseret på erfaringstal og nærmere forhold omkring dette fremgår af figur 4 og 6 i Værnepligtsrapportens bilag 3, Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed. 8 7 I situation 1 svarer det til, at der inden for hæren årligt vil skulle tilgå ca. 660 personer, hvilket svarer til, at der årligt skal starte ca. 830 personer på en basis-/grunduddannelse under hensyntagen til det forventede frafald under uddannelsen. I situation 2 svarer det til, at der inden for hæren årligt vil skulle tilgå ca. 975 personer, hvilket svarer til, at der årligt skal starte ca personer på en basis-/grunduddannelse under hensyntagen til det forventede frafald under uddannelsen. De 975 personer er sammensat af 675 personer til løsning af internationale operationer og 300 personer til strukturbestemte uddannelser. Fra nøgletallene i såvel situation 1 som situation 2 skal fratrækkes et antal, der ikke har gennemført en basisuddannelse som værnepligtig og som gennemfører en uddannelse, hvori der indgår et integreret uddannelseselement svarende til basis-/grunduddannelserne. Dette gennemgås nærmere i det efterfølgende. 8 Af bilaget fremgår, at der i gennemsnit årligt er behov for at 216 personer starter (indtag) på en officersuddannelse (fig. 4) og at ca. 40 % af ansøgerne til dette ikke i forvejen har gennemført en værnepligtsuddannelse (fig. 6). For reserveofficersuddannelse er tallene tilsvarende 28 personer og 60 %, for sprogofficersuddannelse 24 personer og 85 %, for pilotuddannelse 12 personer og 60 %, mens det for uddannelse ved Frømandskorpset er 23 personer og 20 %. 9

10 I modellen Værnepligt ved forsvarets basisuddannelser reduceres til tre måneder samt værnepligt ved forsvarets særtjenester og Beredskabsstyrelsen er som grundlag anvendt et indtag af værnepligtige svarende til den nuværende ramme. I f.t. dette er det forudsat, at der indarbejdes yderligere rekrutteringstiltag under værnepligtsperioden mhp. at sikre det nødvendige antal kvalificerede ansøgere. I figuren indgår tillige antallet af personer, der årligt starter på en værnepligtsuddannelse og - tjeneste under den nuværende værnepligtsordning. Dette muliggør at sammenholde indtaget af værnepligtige under den nuværende værnepligtsordning med det, der træder i stedet i de alternative modeller. Model Værn 9 : (basis-/grunduddannelser) Hæren Søværnet Flyvevåbnet Særtjenesterne: I alt Bem. Vagtkompagniet Hesteskadron Dannebrog Kapitel 5 10 : Nuværende værnepligtsordning Kapitel 6: Model A: Overgang til ansat personale (3 mdr.) (Heraf ca. 957 mhp. efterfølgende videre uddannelse og tjeneste) 370 (3 mdr.) (Heraf ca. 198 mhp. efterfølgende videre uddannelse og tjeneste) 300 (3 mdr.) (Heraf ca. 147 mhp. efterfølgende videre uddannelse og tjeneste) (560 ansatte) 8 (55 ansatte) 5 (39 ansatte) Værnepligt Værnepligt Værnepligt Værnepligt Ansatte Værnepligt ved forsvarets basisuddannelser reduceres til tre måneder samt værnepligt ved forsvarets særtjenester og Beredskabsstyrelsen Opretholdelse af værnepligt ved forsvarets særtjenester (og Beredskabsstyrelsen) Værnepligt Ansatte Ansatte Værneret Model C: Værneret fokuseret mod rekrutteringsbehov Model D: Værneret ved visse enheder (særtjenester) Værneret Ansatte Værneret 9 Indtaget er beregnet ud fra følgende samlede strukturer: Hæren: 8.275, søværnet: og flyvevåbnet: I de tre modeller under kap. 5 indgår der i sumtallet ikke de ni værnepligtige, der er rammen til Værnepligtsrådet under den nuværende værnepligtsordning og som og som forudsættes videreført i de øvrige to modeller. 11 I den nuværende værnepligtsordning uddannes der til totalforsvarsstyrken. I de øvrige modeller indgår, at denne opgave bortfalder. 10

11 Figur 3: Årligt indtag på basisuddannelsen (værnepligt/-ret)/den militære grunduddannelse (ansatte) til visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 hhv. 6 forsvarets område. Opsummerende kan anføres at: - Antallet til basis-/grunduddannelserne ud for værnene angiver hvor mange personer, der skal gennemgå uddannelserne. For en række af modellerne består den primære forskel ikke af antallet af personer på uddannelserne, men af ansættelsesforholdene. - Antallet af personer ud for særtjenesterne ved modellerne med værnepligt og værneret er det samme. Der indgår således samme antal under modellerne med en værneretsordning som modellerne med værnepligt. Dette er under forudsætning af at der ikke vil være et større frafald ved en værneretsordning, der udvides til ikke kun at omfatte kvinder men tillige mænd. - Antallet af personer ud for særtjenesterne ved model A, hvor der er ansatte, angiver hvor mange ansatte, der skal gennemgå den nye fire måneders uddannelse inden de overgår til særtjenesterne. Tallene i parenteserne ud for særtjenesterne angiver det antal årsværk, der er ved hver af særtjenesterne til varetagelse af opgaverne. 11

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 135 Offentligt Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU)

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) 1. august 2015 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Formål med Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse...3 3. Mål for læringsudbytte...3 4. Omfang og struktur

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

tværs af professionshøjskolerne. Det vil være de monofaglige udviklingsgrupper, der beskriver disse uddannelseselementer.

tværs af professionshøjskolerne. Det vil være de monofaglige udviklingsgrupper, der beskriver disse uddannelseselementer. Notat Modtager(e): Koordinationsgruppen udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Monofaglige udviklingsgruppers arbejde: Leverancer, bemanding og proces Formål med notatet Dette notat

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret.

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. HKKF Juni 2006 Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. Betænkning 902 angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur indeholder overordnede målsætninger om, at der skal opnås

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Konstabel, Sanitetsassistent M112 (flyvevåbnet) Ca. 15

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.3.1 Side 1 AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AF RÅDIGHEDSVAGT...

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel OPLÆG: Udvidelse af rute / aften/weekend eller som alternativ telekørsel Indledning Siden ændringerne i forbindelse med køreplanskiftet i 2010 er aften- og weekendbetjening på rute - af og til blevet rejst

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i

Læs mere