Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører."

Transkript

1 Ved julelampens skær INDHOLD Skattemæssige overvejelser inden nytår Lavere skat på arbejde E-indkomst - en administrativ udfordring... 5 Begunstigede på pensioner/forsikringer Barsel.dk... 6 Massage på arbejdspladsen... 7 det bemærkes... 8 Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører. Tilbehøret for skatteydere vil uvilkårligt være en overvejelse i relation til skat: Har jeg betalt tilstrækkeligt i årets løb, er der andre tiltag? Mulighederne for reparationer sidst på året er - bortset fra muligheden for frivillige indbetalinger af for lidt betalt skat - blevet færre og færre. Vi giver et kort overblik i dette nummer FACIT. Eftersommeren 2007 gav en uventet skattelempelse, idet der ud over mindre reguleringer i beskæftigelsesfradraget skete en forhøjelse af den grænse, hvorefter der fra 2009 betales 6 % mellemskat. I FACIT ser vi også på andre glædelige begivenheder end skattenedsættelser. I en artikel redegøres kort for den barselsordning, der nu er obligatorisk for hele arbejdsmarkedet. Barselsordningen vedrører arbejdsgivernes tilskud, hvorimod de lykkelige forældre ikke berøres af barselsfonden. Forældrene får løn eller dagpenge i barselsperioden uafhængigt heraf. Det kan virke bekymrende for arbejdsmarkedet, at de konstaterede udbetalinger fra barselsfonden er mindre end de forventede. Vi mangler i forvejen arbejdskraft, så hvordan skal det da gå om 20 år, når den igangværende generation skal til at forlade skolebænkene? Til sidst i bladet kan man læse om massage på arbejdspladsen - og den skattemæssige behandling i relation til arbejdsbetingede skader. Det er som altid ubehageligt at tænke på, at ens arbejde kan give fysiske skader af alvorlig karakter. I forhold til gamle dage har skaderne nok skiftet udseende, men de er der fortsat. Det kunne se ud som om, vore problemer var talrige og mangeartede - og de løses næppe alle sammen med skattelettelser og øgede beskæftigelsesfradrag. Lad os glemme problemerne for en stund og bruge julelampens skær til at refl ektere i fred over tilværelsen i forbindelse med den status i tilværelsen, et årsskifte uvægerligt henleder vor opmærksomhed på. Vort bidrag skal være et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle vore læsere. FACIT kan også læses i julelampens skær, men vi fraråder trods alt højtlæsning af FACIT for dem, der for tiden er den direkte årsag til, at deres forældre anvender barselsordningen..

2 Skattemæssige overvejelser inden nytår Der er fortsat penge at spare ved en beskeden indsats Tid til at overveje Alternativ: Ratepension De fl este af os har vel efterhånden lagt emner som pensionsordninger, forskudsskat og de væsentligste privatøkonomiske beslutninger i faste rammer i form af automatiske bankoverførsler en gang om måneden, kvartalet eller året. Alligevel kan det være nyttigt at anvende december måneds lange mørke vinteraftener til at overveje, om alting nu også er, som det skal være. Vi gennemgår nedenfor nogle af de vigtige emner. Kapitalpensionsordningen - skal/skal ikke? Som det fremgår andetsteds i nærværende udgave af FACIT, har Folketinget vedtaget at reducere marginalskatten - især for de lave indkomster. Udbetalinger fra en kapitalpensionsordning beskattes med en afgift på 40 %. En af fordelene ved kapitalpensionen er, at udbetalingen kan foretages som en eller fl ere engangsudbetalinger, når man er fyldt 60 år, og før man fylder 70 år. Andre pensionsordninger bliver udbetalt løbende over en periode på mindst 10 år. Der er to væsentlige ulemper ved kapitalpensionsordningen. Den ene er, at der er et absolut loft over indbetalinger med fradrag - nemlig kr. i 2007 og kr. i Den anden er, at fradraget for indbetalinger ikke indgår i beregningsgrundlaget for topskat. Det betyder, at den marginale skattebesparelse bliver meget lille, når man sammenholder med de marginale skattesatser for 2008 og fremover. Mange vil nok foretrække at indbetale på en ratepension i stedet for, idet fradrag for disse indbetalinger fragår i beregningsgrundlaget for topskat. Yderligere indskud på ratepensionsordningen? Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan skyde ekstraordinært ind på en pensionsordning med løbende udbetaling og opnå fradrag for beløbet. Men indbetalingen skal som regel være modtaget i pensionsselskabet eller banken før nytår. Ud over de almindelige grænser for fradrag har lønmodtagere mulighed for at bede arbejdsgiveren indsætte den aftalte gage helt eller delvist på en pensionsordning. Den såkaldte bortseelsesregel medfører, at beløbet ikke skal medregnes i lønmodtagerens indkomst, mens arbejdsgiveren har fradrag for beløbet på linje med almindelige gager. Arbejdsmarkedsbidraget indbetales af pensionsselskabet/banken. Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at forøge pensionsopsparingen ved at indskyde op til 30 % af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Beregningsgrundlaget svarer til det skattemæssige resultat af virksomheden, reguleret for renteudgifter (tillægges grundlaget) og renteindtægter (fratrækkes grundlaget). Det samme gælder kursgevinster og kurstab. Indkomst ved salg af immaterielle rettigheder og fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven indgår ikke i beregningsgrundlaget. Da det beløb, der kan indskydes, ikke kan beregnes nøjagtigt, idet årsregnskabet normalt ikke er afsluttet på indbetalingstidspunktet, kan et for meget indbetalt beløb (beløb ud over 30 2

3 % af beregningsgrundlaget) fratrækkes i et senere år efter nærmere regler herom. Hvornår er det bedst at betale restskat? Hvis årsindkomsten giver anledning til restskat, er der mulighed for at foretage en frivillig indbetaling før nytår, uden at der herved opstår rentetillæg. Sidste frist er i år i realiteten den 28. december, idet bankerne har lukket den 31. december, selv om det er en mandag. Udgør restskatten mindre end kr., kan man med fordel vente med at foretage en rentefri betaling til den 1. juli Frivillige indbetalinger i perioden fra 1. januar til 17. marts 2008, som overstiger kr., udløser et rentetillæg på 2 %. Tillægget anses for at være indeholdt i betalingen. Af restskat ud over ovenstående frivillige betalinger, skal man betale et tillæg på 7 %. Salg af tabsaktier før nytår? Flere og fl ere danskere køber og sælger børsnoterede aktier. De nye regler, der blev indført med virkning for aktier anskaffet efter 1. januar 2006, betyder, at udbytter og gevinster fra salg af børsnoterede aktier bliver beskattet som aktieindkomst. Derimod kan tab på børsnoterede aktier ikke fratrækkes. Til gengæld kan de modregnes i årets udbytter og gevinster fra børsnoterede ak- Energiafgifterne kommer fremover til at følge den almindelige prisudvikling. På trods af skattestoppet er det nemlig muligt at forhøje aftier. Er der ikke gevinster at modregne i, kan de fremføres til et senere år. Hvis man i årets løb har modtaget skattepligtige udbytter og/eller realiseret skattepligtige gevinster, kan det derfor være en overvejelse værd at gennemgå beholdningen for at se, om der skulle være aktier, hvor kursen er faldet siden købet. Sælger man disse aktier før nytår, kan tabet modregnes i de skattepligtige gevinster. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, om aktierne er omfattet af nogle af de overgangsregler, der gælder for aktier købt før 1. januar Derudover skal man også være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med køb og salg af aktier. Hvis det drejer sig om aktier, købt med henblik på et langsigtet ejerskab, er det således overfl ø- dige omkostninger. Man løber endvidere en kursrisiko frem til det tidspunkt, hvor aktierne eventuelt bliver genindkøbt. SKAT har udviklet et nyt aktieavanceberegningssystem på Det nye system kan gøre det lettere at beregne den skattepligtige gevinst eller modregningsberettigede tab på børsnoterede aktier. Systemet gemmer oplysningerne, så man kan indtaste sine køb og salg løbende, efterhånden som man køber og sælger. Systemet kan også anvende salgsoplysninger vedrørende aktier, som SKAT har modtaget fra fondshandlere. Overgangsregler Oplysninger gemmes Lavere skat på arbejde Mange lønmodtagere slipper fremover for at betale mellemskat Folketinget har besluttet at nedsætte skatten på arbejdsindkomst. Skattelettelsen fi nansieres primært med overskuddet fra arbejdsmarkedsfonden og ved at tilbageføre provenuet fra indeksering af energiafgifterne. Dermed fortsættes den linie, der blev lagt med skattenedsættelserne i 2004, hvor forårspakken betød, at beskæftigelsesfradraget blev indført og mellemskattegrænsen blev forhøjet. Både de allerede gennemførte skattenedsættelser og dem, der er i vente, er målrettet mod en styrkelse af gevinsten ved at arbejde for skatteydere med almindelige indkomster. De seneste skattenedsættelser foretages ved at øge beskæftigelsesfradraget, hæve grænsen for mellemskatten til niveauet for topskattegrænsen og forhøje personfradraget. Den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget sættes ud af kraft og arbejdsmarkedsfondsloven afskaffes. Energiafgifter følger prisudvikling 3

4 gifter af miljømæssige grunde, hvis provenuet går ubeskåret til sænkelse af skatter og afgifter. Den særlige pensionsopsparing (SP-bidraget) suspenderes også i Beskæftigelsesfradraget Teknisk justering Indfasning i 2008 og 2009 I 2008 stiger beskæftigelsesfradraget fra 2,5 % til 4,0 %. Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes til kr., og personfradraget sættes op med 500 kr. Dermed lettes skatten samlet set lige så meget - 4,2 mia. kr. - som hvis arbejdsmarkedsbidraget var blevet sat ned, svarende til lovgivningen om arbejdsmarkedsfonden. Fra og med 2009 forhøjes beskæftigelsesfradraget yderligere til 4,25 %, og det maksimale fradrag forhøjes til kr. Desuden forhøjes mellemskattegrænsen med kr., således at topgrænsen og mellemskattegrænsen bliver ens. Personfradraget sættes op med yderligere 500 kr. Det betyder, at arbejdsindkomst mellem kr. og kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ikke længere omfattes af mellemskatten. Herudover foretages der en teknisk justering af reguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen, så grænserne for 2008 reguleres svarende til en sats for arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. Justeringen sker af hensyn til afviklingen af forskudsregistreringen for Topskatteydere Antallet af topskatteydere er steget med fra det vil sige før forårspakken - til 2005, og det ser ud til at stige yderligere frem mod Forligspartierne bag de seneste skattelettelser er enige om, at antallet af top- og mellemskatteydere ikke må stige yderligere i forhold til det niveau, som gælder for I 2009 skal der derfor træffes beslutning om ændring af progressionsgrænsen for top- og mellemskat i 2010, hvis der konstateres en stigning i antallet af topskatteydere fra 2007 til I 2009 skal der også tages stilling til det videre reguleringsforløb med henblik på fortsat at forhindre en stigning i antallet af topskatteydere i forhold til 2007-niveauet. Marginalskatteændringer I fi guren nedenfor har vi vist marginalskatten - skatten af en ekstra tjent krone - for lønindkomst efter gældende regler og efter skatteændringerne. Beregningerne tager udgangspunkt i en gennemsnitskommune med en skatteprocent på 25,3. 4

5 E-indkomst - en administrativ udfordring Månedlig indberetning af indkomst, skatter og en række andre oplysninger E-indkomst er et register, der i store træk skal indeholde de indkomstoplysninger, som fremgår af den ansattes lønseddel. Indberetning af indkomstoplysninger til E-indkomst er obligatorisk fra 1. januar 2008 og har betydning for alle, som udbetaler løn, pension, sociale ydelser, B-indkomst eller lignende. Populært sagt omfatter indberetningen den velkendte oplysningsseddel samt nogle nye oplysninger. Indberetning sker mindst én gang hver måned. Samtidig bortfalder indberetning af den årlige oplysningsseddel (S74) og den månedlige angivelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med mere. Man kan læse mere om E-indkomst på www. skat.dk under Virksomhed. Lønbureauer og standard-lønsystemer er normalt tilpasset af udbyderen, så der kan ske elektronisk indberetning til E-indkomst. Virksomheder med eget lønsystem skal selv tilpasse og bør derfor besøge hjemmesiden for E-indkomst for derigennem at fi nde yderligere oplysninger, blandt andet om indberetningsformat. LetLøn Via LetLøn kan oplysninger om indkomst og ansatte indberettes og betales ét sted. Dette gælder A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, månedlig indberetning af ansatte, oplysningssedlen, FerieKonto samt pensions- og statistikoplysninger. Ud over indberetningsordningen har LetLøn en abonnementsordning på løbende, elektronisk modtagelse af skattekort. Man kan læse mere om LetLøn under Virksomhed på dk, hvor man også kan tilmelde sig. Der kan indberettes oftere end månedligt, eksempelvis hvor der sker udbetaling af 14-dagesløn, ugeløn eller dagligt på den enkelte dag, hvor der sker en udbetaling af indkomst. Det har været muligt at indberette indkomstoplysninger til E-indkomst siden januar måned Der er allerede adskillige tusinde, der i 2007 løbende har overført data til E-indkomst. Indberetning ét sted Indsættelse af begunstigede på pensioner og forsikringer Vær opmærksom på begrebet nærmeste pårørende I septemberudgaven af FACIT omtalte vi de nye arveregler. Samtidig med vedtagelsen af den nye arvelov vedtog Folketinget ligeledes nye regler om indsættelse af begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger. En forsikringstager kan indsætte en begunstiget til at modtage forsikringssummen ved forsikringstagerens død. For begunstigelsesindsættelser gælder der særlige regler i forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven. Der er således to forskellige regelsæt vedrørende arv og forsikringsordninger. Ofte er der ikke indsat en begunstiget ved navns nævnelse i en forsikring, og det betyder, at forsikringen/pensionen udbetales til nærmeste pårørende. Ugifte samlevende Som noget nyt er ugifte samlevende nu omfattet af begrebet nærmeste pårørende, og derfor vil en samlever oppebære forsikringssummen på samme måde som en ægtefælle. Der stilles dog visse krav, nemlig at de ugifte samlevende venter, har eller har haft et barn, Samlever ligestilles med ægtefælle 5

6 Samlever indtræder før livsarvinger eller har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de seneste 2 år før dødsfaldet. Man skal således være opmærksom på, at en ugift samlever indtræder i rækkefølgen forud for livsarvinger og andre arvinger. Hvis en indsættelse af en begunstiget anses for at være urimelig over for afdødes ægtefælle eller en livsarving, kan det efter de nye regler ved dom bestemmes, at forsikringssummen eller en del heraf skal tilfalde ægtefællen eller en livsarving i stedet for den begunstigede. Derimod kan en samlever ikke angribe en begunstigelse, uanset om der er oprettet et udvidet samlevertestamente. Det er endvidere bestemt, at suppleringsarven ( kr.) som noget nyt om nødvendigt til dels skal udredes af forsikringssummen. Denne nye regel betyder, at man har pålagt forsikrings- og pensionsselskaberne at underrette skifteretten om begunstigelsen senest samtidig med udbetaling af forsikringssummen til den begunstigede. Skifteretten skal herefter vejlede ægtefællen og/eller livsarvingerne om muligheden for en sådan regulering. Barsel.dk Barselsordning, der skal mindske lønudgiften for virksomheder, der har ansatte på barsel Tre scenarier 936 kr. pr. år Barsel.dk er en statslig barselsudligningsordning, som omfatter alle virksomheder på det private arbejdsmarked. Undtaget er dog de virksomheder, der er omfattet af en anden godkendt barselsordning, som gælder for alle ansatte. Det betyder, at langt de fl este virksomheder, der indbetaler til Barsel.dk er virksomheder, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Som privat arbejdsgiver er man enten fuldt omfattet af Barsel.dk delvist omfattet af Barsel.dk - arbejdsgiveren betaler i forvejen for de ansatte til en anden godkendt barselsordning ikke omfattet af Barsel.dk - samtlige ansatte er dækket af en anden godkendt barselsordning. Barsel.dk trådte i kraft 1. oktober 2006, og der blev første gang opkrævet betaling fra arbejdsgiverne fra 19. december Ordningen koster en arbejdsgiver 936 kr. om året per fuldtidsansat (opgjort med udgangspunkt i virksomhedens ATP-bidrag). Betalingen sker kvartalsvis, og arbejdsgiveren skal selv anmode Barsel.dk om udbetaling af refusion. Ud over Barsel.dk fi ndes der syv godkendte barselsordninger, herunder blandt andet DA s ordning, DA Udligning, samt SMV-barsel, som en række organisationer under Håndværksrådet står bag. De fl este af ordningerne er lidt billigere end Barsel.dk og tilbyder samtidig en lidt større dækning for arbejdsgiveren. Barselsoverskud I de første to kvartaler af 2007 har arbejdsgiverne indbetalt i alt 298 mio. kr., mens udbetalingerne kun har beløbet sig til 190 mio. kr., viser en opgørelse fra ATP, som administrerer Barsel. dk. Det betyder, at Barsel.dk på et halvt år har oparbejdet et overskud på 108 mio. kr. eller godt en tredjedel af indbetalingerne. Ifølge ATP er der formentlig to hovedforklaringer på det store overskud i ordningen. For det første er der tale om en forholdsvis ny ordning, som primært dækker den del af de private virksomheder, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Derfor kan det være svært på forhånd at forudsige, hvor ofte medarbejderne i disse virksomheder får børn, og hvor meget barselsorlov de holder. Den anden forklaring kan være, at der er forskel på det, man forestillede sig, at medarbejderne havde i timeløn, da man udarbejdede ordningen, og den reelle timeløn, som ligger til grund for udbetalingen. 6

7 Massage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang Skatterådet bekræfter, at massageordninger er skattefrie for medarbejderne Medarbejdere er som udgangspunkt skattepligtige af sundhedsydelsers markedsværdi. Efter en særlig bestemmelse i skattelovgivningen kan medarbejderen dog modtage sundhedsydelsen skattefrit, såfremt godet er ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Samtidig er det et krav, at der foreligger en lægehenvisning/lægeerklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter kan ligeledes være skattefrie, såfremt der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Arbejdsbetingede skader Efter praksis er det ikke et krav, at der skal foreligge en lægehenvisning/lægeerklæring eller en skriftlig erklæring fra kiropraktor. Sundhedsydelsen behøver endvidere ikke at være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Efter praksis omfatter skattefriheden også behandling hos såkaldte alternative behandlere, eksempelvis akupunktører og zoneterapeuter. Massage og zoneterapi kan således modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade i form af massage til lindring eller forebyggelse af arbejdsskader. satte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse, uden at være i strid med kildeskatteloven. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen. Betingelser Praksis I en konkret sag var det SKATs opfattelse, at virksomheden kunne etablere en massageordning, således at behandlingen blev skattefri for en del af personalet. Der blev også spurgt, om det kan accepteres, at ordningen fi nansieres ved kontantlønsnedgang. SKAT svarede, at der efter praksis stilles følgende betingelser for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den an- Herudover skal der efter Skatterådets praksis være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og arbejdstageren skal have mulighed for - eventuelt med et rimeligt varsel - at udtræde af ordningen. Det var i den konkrete sag oplyst, at reduktionen af den kontante løn skulle ske over hele overenskomstperioden, og at der var tale om et konstant fastsat beløb, uanset om og hvor mange gange medarbejderen benyttede tilbuddet, samt at medarbejderen kunne udtræde af ordningen ved den årlige lønforhandling. Frivillig aftale 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 28. december 2007 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2007 ud over kr. 17. marts 2008 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2 % af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2007 udgør 3 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2007 udgør 4 % p.a. Diskonto: ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % Udgifter til rådgivere Højesteret har afsagt to interessante domme vedrørende muligheden for at fratrække udgifter til advokat og revisor. Begge sager omhandlede opkøb af selskaber. Højesteret nåede i de to sager frem til, at udgifter til advokat- og revisorbistand, som omfattede undersøgelser af de overtagne selskaber (due diligence), rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, deltagelse i diverse forhandlinger og udfærdigelse af forskellige kontrakter, kunne fratrækkes. Udgifterne blev i dommen anset for almindeligt forekommende ved den foreliggende form for virksomhedsudvidelse. Dommene kan give anledning til genoptagelse af sager helt tilbage til 1998, og i dagspressen har der været forlydender om et tab for statskassen i en størrelsesorden op mod et trecifret millionbeløb. Alle selskaber, der har afholdt udgifter til advokat og revisor i forbindelse med virksomhedsopkøb, bør således overveje genoptagelse. Seneste frist for ansøgning om genoptagelse er 1. maj SKAT har mulighed for at forlænge fristen. Hovedaktionærers fordringer mod selskabet Mindsterentereglen for hovedaktionærfordringer er ophævet Personer er skattefri af kursgevinster på fordringer i danske kroner, når fordringerne forrentes med en pålydende rente, der er lig med eller højere end mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Fremover vil skattefriheden ikke gælde for fordringer, som hovedaktionærer har mod deres selskab. Det betyder eksempelvis, at hvis en hovedaktionær sælger en ejendom til det af ham ejede selskab, og salgssummen berigtiges med et gældsbrev, bliver hovedaktionæren skattepligtig af kursgevinsten på gældsbrevet. Selskabet har fradragsret for kurstabet, når gældsbrevet har sikkerhed i den faste ejendom. Er der derimod tale om et gældsbrev, der ikke har sikkerhed i en fast ejendom (eller et skib) har selskabet ikke fradrag for kurstabet, hvis fordringen forrentes med en rente, der er lig med eller højere end mindsterenten. Hovedaktionæren bliver skattepligtig af kursgevinsten, selv om selskabet ikke har fradragsret for kurstabet. Skattefriheden efter mindsterentereglen gælder heller ikke længere, hvis debitor er en pengenæringsdrivende person eller et dødsbo, og kreditor er nærtstående til debitor (ægtefæller, forældre, børn eller lignende). Den skærpede beskatning af hovedaktionærer og nærtstående gælder for fordringer udstedt den 1. juli 2007 og senere. December 2007 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Århus / Skanderborg cityrevision Århus Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gunni Pedersen København Gyrn Lops Brandt København, Køge Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Kvist & Jensen Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn H. Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Aalborg / København / Sæby / Aars Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Horsens Revision Syd Nykøbing F RIR Revision Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 12. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere