Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008"

Transkript

1 at arbejde systematisk for at fremme ligestilling er styrket. Delmål 3: Medlemsorganisationernes fortalervirksomhed og samarbejde med internationale netværk og forskningscentre på ligestillingsområdet er styrket. Kønsnetværkets inddragelse i monitorering og sikring af implementering af Danidas ligestillingsstrategi er styrket. I 2007 KOM NETVÆRKET OP AT FLYVE, I 2008 SPRANG VI UD SOM NETVÆRK I FULD FART, KONSTANT UDVIKLING OG MED VEKSLENDE SAMARBEJDSFORMATIONER. Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC I 2008 har Kønsnet fundet en form og en arbejdsrytme der har været fremmende for et højt aktivitetsniveau, medinddragelse af nye medarbejdergrupper, strategiske samarbejder bl.a. med Danida, konsolidering af netværket med stærk opbakning fra medlemsorganisationerne, samt for gennemførsel af større faglige aktiviteter. Alle sammen elementer der har været afgørende for de resultater der er skabt i I det følgende berettes om årets hovedresultater og udvalgte aktiviteter opnået og gennemført i kønsnetregi. 1. Engagement og forpligtelse styrket Fakkel til Kønsnet: 2008 var året hvor regeringen med udviklingsminister Ulla Tørnæs i spidsen lancerede en storstilet MDG3 kampagne, der skulle skabe opbakning om indfrielsen af det 3 årtusindemål om Ligestilling og Empowerment af kvinder. En del af kampagnen omhandlede en Fakkelstafet med uddeling af 100 ligestillingsfakler rundt om i verden. Modtagerne fik en fakkel mod at forpligte sig til at gøre noget ekstra for ligestilling. Kønsnet fik tilbudt en fakkel, og styregruppen takkede ja-tak med en 1 bliver til 29 forpligtelse. Da netværket ikke kunne forpligte sig på vegne af medlemsorganisationerne, forpligtede styregruppens sig til at arbejde for at så mange af organisationerne som muligt skulle formulere deres egen forpligtelse, for på denne måde at lade 1 fakkelforpligtelse blive til 29. ÅRETS HOVEDRESULTATER Resultaterne kan opsummeres indenfor 3 hovedområder der relaterer sig til, og bidrager til indfrielsen af netværkets overordnede mål samt de 3 delmål. Målene blev identificeret ved netværkets formelle start i 2006 og udgjorde grundlaget for ansøgningen til Danida om finansiel støtte for en 3-årig periode, Overordnet mål: styrke fokus på og indarbejdelse af køns- og menneskerettighedsperspektivet samt ligestilling i planlægning og implementering af politik og strategier i udviklingsorganisationerne i såvel Nord som Syd. Delmål 1: Medlemsorganisationernes engagement i og forpligtigelse til at arbejde for at fremme ligestillings politikker og praksis internt i egne organisationer og eksternt i forhold til samarbejdet i Syd er styrket. Delmål 2: Medlemsorganisationernes kapacitet og kompetence til at integrere kønsaspekter i strategier og politikker og til i samarbejde med partnerne i Syd UDSINIT AF DOKUMENTET MED KØNSNETS MEDLEMSORGANISATIONERS FORPLIGTELSER (Foto: Kit Halding). 1

2 Organisationerne bakkede op om styregruppens initiativ og til fakkeloverrækkelsen den 9.september 2008 kunne styregruppens forkvinde Elsebeth Gravgaard overrække 26 forpligtelser til udviklingsminister Ulla Tørnæs. Fakkelkampagnen og de 26 forpligtelser har engageret organisationerne på en måde, hvor også organisationernes ledelse er kommet i spil omkring formuleringen af forpligtelsen eller ved overrækkelsen af faklen. Forpligtelserne i sig selv vidner om at organisationerne er villige til at gøre noget ekstra for at fremme køn og ligestillingshensyn i deres organisation og arbejde. Netværkets bredde: I 2008 oplevede netværket en medlemstilgang på 7 nye organisationer. Det drejer sig om Dansk Flygtningehjælp, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Sikkerhed (WILFP), Axis, Danske Handicaporganisationer (DH), GAM3, International Medical Cooperation Committee (IMCC) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Caritas Denmark meldte sig i foråret ind i netværket, men valgte af interne årsager at melde sig ud igen. Netværket har også fået to nye individuelle medlemmer (se figur 1). De mange nye medlemsorganisationer gør det tydeligt at netværket når bredt ud. Samtidig vidner det om opbakning og engagement i NGO miljøet til at styrke arbejdet med køn og ligestilling. Figur 1: Diagram der illustrerer udviklingem i antal medlemsorganisationer i Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Antal: Netværkets dybde: De 28 medlemsorganisationer deltager ikke lige aktivt, hvilket blandt andet skyldes geografiske afstande. Det til trods, deltager de fleste organisationer i mange af netværkets aktiviteter. 14 ud af de 28 medlemsorganisationer er aktive i en eller flere temagrupper, som mødes mellem 3 og 8 gange om året. Andre 9 organisationer deltager ikke i en temagruppe men kommer til debatmøder, kurser og andre aktiviteter netværket organiserer. Det vil sige at 82 % af medlems-organisationerne gør aktivt brug af netværket. 2. Kapacitet og kompetence styrket Kurser: fra maj til september 2008 er en række kurser afholdt i samarbejde med andre faglige netværk og Projektrådgivningen: Best Practice, LFA & Køn samt Introduktion til Køn i udviklingsprojekter. Med forankring i Strategi og Metode temagruppen har netværket ydermere gennemført en kursusrække om køn og udvikling. Kursusrækken er blevet til samarbejde med det hollandske videnscenter KIT Royal Tropical Institute, der også stod for udviklingen af de enkelte kurser og for selve undervisningen. Kvalitative evalueringer af de enkelte kurser foreligger, men da de er meget detaljerede kræver det en større analyse at trække konklusionerne ud. Samtidig vil en endelig konklusion også med fordel kunne inddrage en opfølgende evaluering af kurserne, for derved at kunne vurdere bæredygtigheden og kvaliteten af læringen på sigt. Helt overordnet set giver de eksisterende evalueringerne udtryk for generel tilfredshed med kurserne. I alt har 95 kursister fra 22 forskellige organisationer deltaget i kurserne. Det vil sige at repræsentanter fra 79 % af medlemsorganisationerne (og flere individuelle medlemmer) har modtaget træning i at arbejde med kønsproblematikker i udviklingsarbejdet. Gender Basic Course blev afholdt med deltagelse fra 10 af medlemsorganisationer, samt 6 individuelle medlemmer, hvilket svarer til 36 % af medlemmerne. Gender Focal Point Course var rettet mod de kønsansvarlige i organisationerne og fordelt over 2 kursusgange, én i maj og én i august. Her deltog repræsentanter fra 25 % af medlemsorganisationerne, svarende til 7 forskellige organisationer. Gender and Programme Development Course blev afholdt i august for medarbejdere med erfaring i at arbejde med kønsproblematikker. Her var 10 organisationer eller 36 % af vores medlemmer repræsenterede. Leader Course var afslutningen på kursusrækken og var et lederseminar med fokus på topledelsens rolle i styrkelsen af ligestilling og kønshensyn i organisationen. På dette kursus var der repræsentanter fra 19 forskellige medlemsorganisationer dvs. ca. 68 % af vores medlemsskare (heriblandt 11 Generalsekretærer og lignende samt 8 ledere af program-, administrations-, kommunikations- og internationale afdelinger). 2

3 Temagrupper: Via de 4 eksisterende temagrupper: Strategi og Metode, Køn og Rettigheder, Køn og Økonomi samt Køn og Konflikt, hvoraf sidstnævnte blev opstartet i 2008, skaber medarbejderne fra medlemsorganisationerne et rum for erfarings- og videndeling. Desuden skaber diskussionerne og arbejdet i temagrupperne grobund for initiativer der kommer hele netværket til gode, så som kurser, debatmøder, studier med mere. (Se de enkelte gruppers beretning i anneks). Videndeling: Ud over det rum for videndeling der skabes i temagrupperne er Kønsnets hjemmeside og nyhedsbrev vigtige fora for informations- og videndeling hvorved den læring, kapacitets- og kompetenceudvikling der foregår i netværket understøttes. Udover antallet af unikke besøg, er det muligt at måle på andre parametre så som loyalitet og dybde. Loyalitet dokumenterer hvor tit den enkelte bruger anvender hjemmesiden. I perioden fra 4. august til 25. november 2008 var der 236 brugere der besøgte hjemmesiden mere end 14 gange. Ud af denne gruppe var der 171 som brugte hjemmesiden mere end 25 gange og 109 der brugte den mere end 50 gange. Dybde giver et billede af hvor mange sider af hjemmesiden den enkelte bruger besøger. I perioden fra 4. august til 25. november 2008 var der 137 brugere der besøgte mere end 14 af hjemmesidens sider og ud af denne gruppe var der 108 brugere der besøgte mere end 20 sider. På denne baggrund kan det sammenfattes at hjemmesiden besøges af mellem 200 og 300 brugere om måneden, at ca. 100 brugere besøger hjemmesiden ofte (mere end 50 gange på godt 3 mdr.) og at en gruppe på godt 100 udnytter hjemmesidens potentiale, da de har besøgt mere end 20 af hjemmesidens sider i en 3 mdr. periode. Figur 2: Diagram der illustrerer antallet af unikke hjemmesidebesøg i HJEMMESIDENS FORSIDE 4.DECEMBER Hjemmesiden indeholder praktiske informationer om arrangementer, temagrupper og referater fra møder og lignende. Ligeledes formidles viden om køn og udvikling i form af ressourcer, links og temasider relateret til et specifikt tema (f.eks. klima, Uddannelse, Konflikt, økonomi). Som opfølgning på debatmøder og kurser oprettes en side med relevant materiale om mødets eller kursets tema og med information om afholdelsen (deltageliste, profil på underviser, program m.m.). Interessen for hjemmesiden er støt stigende (Figur 2 viser udviklingen i antal unikke besøg pr. måned besøger samme person hjemmesiden flere gange inden for samme måned tælles kun den ene med). Sammenlignet med sidste år var der fra august til oktober i år 44 % flere besøgende end i samme periode sidste år 1. 1 I starten af august 2008 blev statistikprogrammet Google Analytics tilknyttet hjemmesiden for at sikre bedre og mere pålidelig statistik Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Antal: end vores hidtidige program Dynamic Web kan levere. De 44 % stigning er således baseret på data fra Google Analytics. Dynamic web data dokumenterer en stigning på 140 % flere besøgende. 2 Diagrammet er etableret på baggrund af data fra Dynamic Web. Til sammenligning dokumenterer Google Analytics 291 unikke besøg i september

4 Det elektroniske nyhedsbrev er udkommet 10 gange i løbet af Nyhedsbrevet annoncerer arrangementer og nyheder samt præsenterer relevante ressourcer. Antallet af abonnenter har været støt sigende gennem hele perioden til det aktuelle 256 tilmeldte. Den samlede stigning er på 66 % svarende til 102 nye abonnenter siden årsmødet i december (Figur 3 illustrerer denne udvikling). Figur 3: Diagram der illustrerer udviklingen i antal tilmeldte til nyhedsbrev i På baggrund af eksempelvis MDG3 debatmødet med civilsamfundsrepræsentanter fra Kønsnets medlemsorganisationers partnere i Afrika, er Kønsnets egen stemme i forhold til Danidas dagsorden blevet styrket. Flere citater fra MDG3 debatmødet indgik efterfølgende i civilsamfundsdokumenter til henholdsvis MDG3 kampagnen og Afrika kommissionen. Dialog og samarbejde: I løbet af 2008 har Kønsnet indgået i en fortløbende dialog med Danida både med udviklingsministeren, det kønsfaglige personale, personalet ansvarlig for den nyopstartede innovative pulje om kvinder i Afrika samt med Afrikakommissionen. Konkret har netværket deltaget i planlægningen og afholdelsen af MDG3 konferencen i april 2008 og Danida Development Days i juni 2008 hvor 1 ud af 3 temaer var MDG3. Kønsnet har derudover deltaget i Afrika kommissionens konference i Maputo om kvinder og beskæftigelse Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Antal: Synlighed: MDG3 faklen er blevet brugt til at skabe flere allerede nævnte resultater, men i høj grad har modtagelsen af faklen også skabt synlighed for netværket, både indadtil blandt medlemsorganisationerne men også udadtil. Blandt andet er faklen efterfølgende den officielle overrækkelse kommet på besøg i medlemsorganisationerne ved specielle anledninger. Interessen for netværket afspejles også i en efterspørgsel efter præsentationer, viden og information om Kønsnet fra eksempelvis Danida Fellowship Center programmer, fra Afrikakontorets regionale kønsnetværksprogram og fra den norske organisation FOKUS Kvinner. 3. Dialog, fortalervirksomhed og synlighed styrket Debatmøder: via 5 afholdte debatmøder har netværket givet indsigt i forskellige problemstillinger og bidraget til en styrket debat og en skarpere fortalervirksomhed. April 2008: MDG3 med Judith Kamanyi, Hellen Asamo, Mama Koite Doumbia, Francisca Issaka som paneldeltagere. Juni 2008: Q and A session med Maxine Molyneux om latinamerika, PROGRESA social og udviklingshjælp i form af betingede pengeoverførsler. August 2008: Domestic Violence Act in Ghana, med Takyiwaa Manuh som hovedtaler. November 2008: Køn og klimaforandringer med Geraldine Thierry November 2008: Kvinder og kønsbaseret vold I DR Congo med Judithe Registre og Lisa F. Jackson som hovedtalere. FOTO: MDG3 FAKLEN (foto: CLAUDIA DONS) 4

5 Hvad bruges pengene til? Regnskabsåret 2008 er endnu ikke afsluttet, men et foreløbigt overslag over fordelingen af forbrugte midler på de forskellige grupperede hovedresultater fremgår af figur 5. Samlet når forbruget i 2008 op på ca kroner. Figur 5: Diagram der illustrer forbrug fordelt på hovedresultater Kapacitet og kompetence Engagement og forpligtelse Dialog, fortalervirksomhed og synlighed Sekretariat: løn, husleje, administrationsbidrag 5

6 6

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Årsberetning 2005 SCKK

Årsberetning 2005 SCKK Årsberetning 2005 SCKK April 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. PRÆSENTATION AF SCKK...1 3. RESULTATER I FORHOLD TIL AT NÅ DE STRATEGISKE MÅL...2 3.1 ARBEJDET MED AT UNDERSTØTTE AFTALEN OM KOMPETENCEUDVIKLING...3

Læs mere

Evalueringsrapport. De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN. Oktober 2010

Evalueringsrapport. De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN. Oktober 2010 Evalueringsrapport De danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 1. Baggrund 5 2. Resumé 7 3. Forarbejdet 10 4. Udvikling af kampagne idé

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere