Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering"

Transkript

1 Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse i undervisningen til stadighed forbedres. Målet med anvendelse af it i undervisningen er netop at understøtte læreprocesserne inden for alle fagområder. Der kan gennem dette værktøj hentes inspiration til, hvad der skal til for at øge it-paratheden på skolen. Værktøjet er ikke nogen facitliste, men vil pege på nogle fokusområder, som vil være relevante at tage med i overvejelserne når der skal tages nye initiativer på dette felt. Dette værktøj til selvevaluering af skolernes it-parathed med mulighed for udarbejdelse af overordnede anbefalinger til indsatsområder, er finansieret af Undervisningsministeriets spredningsprojekt ved UNI-C og udarbejdet af Programdatateket

2 It- og medieplan Anbefalinger på baggrund af gennemført selvevaluering Dato: 4. april 2008 Skolefakta: Skole Center for undervisningsmidler, Herning Antal elever 500 Antal r 40 Antal lærere Tilgængeligt it-udstyr Antal elever pr. tidssvarende pc: 3,12 Skolens pc-tilgang er særdels god, og det er derfor vigtigt i årene fremover at fastholde niveauet ved hele tiden at afsætte midler i budgettet til løbende udskiftning/supplering af udstyr. Øvrigt it-udstyr Udstyr Antal stationære computere med internetadgang % Antal bærbare computere (m. internet) til udlån Procent af skolens undervisningsarealer, der er dækket af trådløst netværk Antal Tilgængelighedsgrad Anbefaling % 25 62% Antal projektorer 6 15% Antal interaktive whiteboards 4 10% Antal digitale kameraer (foto) 8 20% Antal DV-kameraer (video) 2 5% Antal it-lokaler (med mere end 10 computere) 2 5% Antal computere i i lokaler % Antal computere ialt opstillet til elevbrug i arbejdsmiljøer på skolen 16 40% Skolens status Bemærk, at ovennævnte anbefalinger er meget generelle. Behovene kan være forskellige fra skole til skole alt afhængig af skolernes fysiske indretning, mulighed for reservering af udstyr og anvendelsesgrad mv. Desuden vil behovene løbende ændre sig. Benyt alene skolens status vedr. it-udstyr som kilde til en debat om hvor vidt der skal sættes ekstra ind på de områder, der ligger under det anbefalede niveau. 2. Videndelingsplatform HVAL.DK SkoleIntra Skolekom Andet mailssystem Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 1 af 8

3 3. Mål/strategi for brugen af it på skolen Skolen har udarbejdet mål for brugen af it og det anbefales, at disse mål løbende evalueres og justeres så de stemmer overens med såvel udstyrssitauation som pædagogisk praksis på skolen. Derfor anbefales det, at der afsættes tid til mindst en gang årligt dels at få klarlagt om de opstillede mål er nået, og dels at få foretaget nødvendige justereringer. På skolen er der indtil dato udarbejdet mål og strategi: For indkøb af digitale læremidler som f.eks. standardprogrammer, faglige programmer og abonnementer på pædagogiske internettjenester For elevernes it-færdigheder For udvikling af skolens it-infrastruktur (intranet, pc-arbejdspladser, placering af it -udstyr) Det anbefales endvidere at udarbejde mål- og strategi: For integrationen af it i fagene For lærernes kompetenceudvikling i forhold til brugen af it i undervisningen For elevernes adgang og brug af it på skolen For hvordan it skal indgå i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige arbejde på skolen 4. Junior PC-Kørekort (JPCK) I har på skolen en JPCK kontaktperson, der er tildelt tid til supervision af kollegerne. Der er mange måder at organisere dette arbejde på. Dog er det anbefalelsesværdigt, at JPCK-kontaktpersonen udnytter noget af sin tid til at deltage i teammøder omkring årsplanlægning, så der kan ydes vejledning til it-understøttelse allerede i planlægningsfasen. Derudover kan JPCK kontaktpersonen være initaivtager til små spotkurser, hvor lærerne får mulighed for at opkvalificere deres it-kompetencer. 5. Skole-IT (Det pædagogiske IT-kørekort) 51-75% af skolens lærere har gennemført Det pædagogiske IT-kørekort. Over halvdelen af lærerne på skolen har gennemført Skole-IT, og måske er det et bevidst fravalg, at den sidste del af lærergruppen ikke har været gennem kursusfolrøbet, måske er det på baggrund af at lærerene i forvejen skønnes at have de nødvendige it-komptencer. Er det ikke tilfældet bør det overvejes om disse lærere skal tilbydes det samme løft som de øvrige lærere har fået. 6. Opkvalificerende kurser 0-25% af skolens lærere deltager i indeværende skoleår i kurser, der opkvalificerer dem i forhold til brugen af it. Kun op til 25% af lærerne deltager it opkvalificerende kurser. Det kan skyldes en bevidst prioritering af kursusmidlerne, men det kan også betyde, at en del af lærerne ikke selv har søgt it-opkvalificeringskurser selv om de måske har behovet. Derfor er det vigtigt, at få skabt et overblik over lærernes it-kompetencer og derudfra afgøre hvem der har størst behov for at blive opkvalificeret. 7. It - ressourcepersoner Lærerne kan trække på følgende it-ressourcepersoner i forbindelse med brugen af it i undervisningen: En pædagogisk it-vejleder på skolen En teknisk it-ansvarlig på skolen Det kan overvejes, hvor vidt der er basis for at inddrage it-resourcepersoner som f.eks.: Teknisk assistance fra kommunen, fx skoleforvaltningen eller kommunens it-afdeling For integrationen af it i fagene Pædagogisk assistance fra kommunen, fx pædagogisk center Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 2 af 8

4 Superbrugere blandt lærerne stiller sig til rådighed, selv om de ikke er formelt ansvarlige for it Andre lærere/ kolleger Elever 8. Pædagogisk og organisatorisk merværdi gennem brug af it Det er skolelederens vurdering at it i meget høj grad medvirker til forbedring af de pædagogiske metoder til gavn for undervisningen. Af hensyn til fremtidige indsatsområder vil det være en god ide at få synliggjort dette så alle hele tiden er bevidste om den værdi it tilfører undervisningen. Få beskrevet de gode eksempler, så de fortsat kan brede sig som ringe i vandet. Det er skolelederens vurdering at, brugen af it i høj grad bidrager til udvikling af organisation og samarbejde på skolen. Det gælder om at fastholde og udbygge denne synergieffekt, hvilket bl.a. kan ske ved at skolen til stadighed sikrer gode vilkår for brugen af it gennem løbende fornyelse af udstyr, it-medieplaner og lærernes it-kompetencer. 9. Anvendte kommunikationsformer Det er skolelederens vurdering at it i meget høj grad medvirker til forbedring af de pædagogiske metoder til gavn for undervisningen. Af hensyn til fremtidige indsatsområder vil det være en god ide at få synliggjort dette så alle hele tiden er bevidste om den værdi it tilfører undervisningen. Få beskrevet de gode eksempler, så de fortsat kan brede sig som ringe i vandet. Det er skolelederens vurdering at it i høj grad medvirker til forbedring af de pædagogiske metoder til gavn for undervisningen. Få synliggjort dette med gode eksempler. Gennemfør evt. evaluering for at få underbygget vurderingen. Det er skolelederens vurdering at it i mindre grad medvirker til forbedring af de pædagogiske metoder til gavn for undervisningen. På baggrund af denne vurdering bør skolelederen iværksætte en nærmere undersøgelse heraf i samarbejde med de ressourcelærere, der er bekendte med it tilgængeligheden på skolen. Der kan eksempelvis iværksættes en undersøgelse af hvordan lærerne bruger it og hvilke pædagogiske metoder der anvendes. Desuden bør det sammenholdes med skolens it-tilgængelighed. Skolelederens vurdering kunne tyde på, at der sker en uhensigtsmæssig udnyttelse af de it ressourcer, der er til rådighed på skolen. Skolelederen anbefales i samarbejde med ressourcelærere at undersøge nærmere hvor vidt skolelederens vurdering er dækkende for den pædagogiske praksis på skolen. På baggrund heraf anbefales at revurdere skolens it- medieplan og om nødvendigt udarbejde planer for efteruddannelse af lærerne. Skolen anvender ifølge skolelederen følgende elektroniske kommunikationsformer: Hjemmeside for skolen, som er offentlig tilgængelig på internettet Et webbaseret intranet eller læringsplatform, som kun kan tilgås med login Skolekom 10. Skolens anvendelse af it som kommunikationsredskab I følge skolelederen anvendes it til: at kommunikere meddelelser ud til alle lærere/lærerteams på skolen at understøtte kommunikation mellem enkelte ansatte, fx mellem dig og en lærer at vise hvad der er sket på skolen, fx med fotos på skolens hjemmeside? I følge skolelederen anvendes it ikke til: at informere om aktiviteter på skolen inden de afholdes, fx på hjemmeside/ intranet Det anbefales, at der sættes yderligere fokus på de kommunikationsformer, der ikke anvendes med henblik at afdække om de med fordel kunne bringes i anvendelse for at forbedre skolens interne og eksterne kommunikation. 11. Vurdering af, hvad it bidrager til Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 3 af 8

5 Skolelederen oplever at it har bidraget områder, der er essentielle i forhold til skolens dagligdag på følgende områder: at videndelingen mellem de ansatte på skolen er blevet lettere at samarbejdet mellem lærerne fx i årgangs- eller fagteamene er blevet bedre at forældrene oftere har kendskab til, hvad der sker på skolen at forældrene udviser større engagement i skolens aktiviteter at skole-hjem samarbejdet er blevet mere tidskrævende Skolelederen oplever at it ikke har bidraget på områder, der er essentielle i forhold til skolens dagligdag på følgende områder, hvorfor det anbefales sætte fokus på nedenstående områder med henblik på forbedringer: at ansatte oftere ikke har fået vigtig information 12. Barrierer for opnåelse af større nytte af it i undervisningen Skolelederen oplever følgende tre barrierer for at opnå større nyttegrad af it i undervisningen: Barriere 1 For gammelt it-udstyr på skolen Barriere 2 For lidt it-udstyr på skolen Barriere 3 For begrænset udvalg af digitale læringsressourcer 13. Drivkræfter for opnåelse af større nytte af it i undervisningen Drivkraft 1 Nye pædagogiske muligheder Drivkraft 2 Nye faglige muligheder Drivkraft 3 Inspiration fra ildsjæle på skolen 14. It-opkvalificering som tema i medarbejderudviklingssamtaler For mindst 2/3 af lærerne har opkvalificering af lærernes it kompetencer været et tema under medarbejdersamtalerne. Det betyder, at der en generel god opbakning til at imødekomme lærernes behov for opkvalificering af it-kompetencer. 15. Erfaringsgrundlag - lærerrespondenter Selvevalueringen er gennemført af lærere med nedenstående erfraringsgrundlag: Mere end 11 år 6-10 år 2-5 år 16. Primær fag - lærerrespondenter De lærere, der har deltaget i selvevalueringen har følgende fag som primære fag: Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 4 af 8

6 (flest undervisningstimer) Billedkunst Dansk Matematik 17. Kursusdeltagelse it-kompetencer Lærerne på skolen deltager i få eller flere kurser med henblik på at få opkvalificeret deres it-kompetencer hvilket er tilfredsstillende. Det anbefales, at der en gang årligt gøres status i forhold til behovet for kurser og efteruddannelse af lærere i forhold til at sikre, at den viden og de færdigheder lærerne har, til stadighed udvikles. 18. Kursustyper 2/3 eller flere af de adspurgte lærere har i kursus i grundlæggende it-anvendelse fx it-kørekort hvilket er et fornuftigt niveau der giver lærerne et godt fundament for inddragelsen af it i undervisningen. Det anbefales, at der løbende følges op med inspirationskurser. Kun op til 1/3 af lærerne har deltaget i kurser rettet mod pædagogisk anvendelse af it i undervisningen. Det anbefales, at skolens lærere løbende får opkvalificeret deres it- og mediekompetencer, så de bliver motiveret til i højere grad at inddrage it i undervisningen. Kun op til 1/3 af lærerne har deltaget i kurser rettet mod mere avanceret it i undervisningen fx brug af digital video. Når der kun er få lærere på skolen, der har viden og kompetencer vedr. mere avanceret brug af it og medier i undervisningen, bør det sikres, at disse lærere får mulighed for løbende at gennemføre kollegaoplæring og supervision. Kun op til 1/3 af lærerne har deltaget i kurser afholdt lokalt på skolen af den it-ansvarlige eller en anden kollega på skolen. Det anbefales, at skolen formaliserer videndeling på det it-mediefaglige område gennem eksterne kurser eller kurser på skolen, hvor it-ressourcelærere deler deres kompetencer og viden med andre kolleger. 19. It i undervisningen 2/3 eller flere af de adspurgte lærere oplever, at it understøtter deres pædagogiske og didaktiske undervisningsmetoder. Når der blandt de fleste lærere er en oplevelse af, at it understøtter deres undervisningsmetoder er der et godt udgangspunkt for at udvikle brugen af it i undervsningen. 2/3 eller flere af de adspurgte lærere vurderer, at det er relevant at anvende it til at understøtte det faglige indhold i deres undervisning. Lærernes oplevelse af at det er relevant at anvende it til understøttelse af det faglige indhold i undervisningen tyder på at videns- og erfaringsniveauet blandt de fleste lærere ligger på et fornuftigt niveau. Det vil være godt for den videre udbredelse af relevansoplevelsen at få synliggjort gode erfaringer gennem videndeling såvel face to face som ad elektronisk vej. 2/3 eller flere af de adspurgte lærere vurderer, at de har tilstrækkelige kompetencer til at integrere it i deres undervisning, hvilket indikerer, at der generelt er et godt udgangspunkt for at kunne inddrage it i undervisningen. Det vil være en god id at få skabt et overblik over hvilke it- og mediekompetencer lærerne samlet set har og derudfra planlægge hvor ressourcerne skal anvendes i forhold til kommende kursusaktiviteter. 20. Anvendt it-udstyr - eleverne Følgende it-udstyr er dette skoleår blevet anvendt af eleverne: Stationære computere Bærbare computere Projektor Scanner Digitale kameraer (foto eller video) Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 5 af 8

7 Interaktiv whiteboard Det bør overvejes at eleverne fremover yderligere inddrager følgende it-værktøjer, når det er relevant i forhold til undervisningens indhold: Digitalt lydudstyr Mobiltelefoner 21. Anvendte it-værktøjer / software? eleverne Følgende software er dette skoleår blevet anvendt af eleverne: Internettet Tekstbehandling Billedbehandling Regneark Powerpoint Det bør overvejes at eleverne fremover yderligere inddrager følgende it-værktøjer, når det er relevant i forhold til undervisningens indhold: Specifikt fagrettede programmer (digitale læremidler) CD-Rom baserede leksika Online tjenester som SkoDa, Danske dyr o.lign. Videoredigering Lydredigering Chat Værktøjer i skolens intranet (fx. SkoleIntra ) 22. Omfang af elevernes it-anvendelse De adspurgte lærere giver udtryk for, at op mod halvdelen eller mere end halvdelen af undervisningstimerne bliver anvendt it af eleverne, hvilket er et udtryk for, at it blevet et integreret værktøj i undervisningsaktiviteterne. Det kunne være interessant at analysere nærmere, hvilke it-værktøjer der er tale om og hvilke gode erfaringer der gjort i forhold til it-støttet læring. Selv om der er høj grad af it anvendelse er det ikke en selvfølge, at it-anvendelsen også understøtter læringsaktiviteterne. 23. Gennemførte undervisningsforløb med it eleverne lærte at bruge alm. værktøjer som tekstbehandling, regneark, mailprogram, internet eleverne søgte information på internettet it var et centralt værktøj i projektarbejde eleverne samarbejdede om at løse en opgave understøttet af it eleverne skulle producere et medieprodukt fx en film eller en billedfortælling eleverne skulle være udforskende og arbejde innovativt understøttet af it Det bør overvejes fremover yderligere at inddrage it i følgende typer undervisningsforløb: der anvendtes digitale læringsressourcer udarbejdet til bestemte fag, faggrupper eller emner eleverne arbejdede selvstændigt med brug af it digital portfolie/ mappevurdering blev anvendt 24. IT & Differentiering Lærerne er uenige om at It giver dem værdifulde måder at differentiere undervisningen på. Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 6 af 8

8 Lærerne er enige om, at det er lettere for dem at differentiere. Lærerne er uenige om, at det er mere tidskrævende at differentiere undervisningen med it end uden it. 25. It værktøjer til dialog Følgende it anvendes i dialogen med kollegaer, elever og forældre: Hjemmeside for skolen, som er tilgængelig for alle på internettet Hjemmeside/ Intranet/ læringsplatform, som kun personer tilknyttet skolen med login kan se (lærere, elever, forældre osv.) 26. Mål/strategi for brugen af it på skolen 27. It- Mål/strategi? indsatsområder Der arbejdes fortiden med mål/strategi: For elevernes it-færdigheder For udvikling af skolens it-infrastruktur (intranet, pc-arbejdspladser, placering af it -udstyr) For indkøb af digitale læremidler som f.eks. standardprogrammer, faglige programmer og abonnementer på pædagogiske internettjenester Yderligere kan det overvejes at udarbejde mål: For integrationen af it i fagene For lærernes kompetenceudvikling i forhold til brugen af it i undervisningen For elevernes adgang og brug af it på skolen For hvordan it skal indgå i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige arbejde på skolen 28. It-ressourcepersoner på skolen Lærerne kan trække på følgende ressourcepersoner i forhold til anvendelse af it i undervisningen: En teknisk it-ansvarlig på skolen En pædagogisk it-vejleder på skolen Overvej, at anvende følgende andre reossurcepersoner: Teknisk assistance fra kommunen, fx skoleforvaltningen eller kommunens it-afdeling For integrationen af it i fagene Pædagogisk assistance fra kommunen, fx pædagogisk center Superbrugere blandt lærerne stiller sig til rådighed, selv om de ikke er formelt ansvarlige for it Andre lærere/ kolleger Elever 29. Brugen af it - nytteværdi 30. Barrierer for brugen af it i undervisningen Følgende barrierer for brugen af it i undervisningen opleves af mindst en af de adspurgte lærere: For begrænset udvalg af digitale læringsressourcer Lærerne har ikke tilstrækkelige it-kompetencer til, at undervisningen kan gennemføres med it Manglende kendskab til pædagogiske muligheder blandt lærerne For lidt it-udstyr på skolen For gammelt it-udstyr på skolen Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 7 af 8

9 Begrænset fokus i skoleledelsen på at anvende it i undervisningen Det anbefales, at der i det videre arbejde med at få løsnet op for barriererne udarbejdes en prioriteret liste over barriererne med anvisninger på, hvad der skal til for at få fjernet eller mindsket disse: Skolens fysiske indretning er en barriere for let adgang til it-udstyret i de relevante undervisningssituationer Begrænset fokus blandt lærerne på at anvende it i undervisningen Eleverne har ikke tilstrækkelige it-kompetencer til, at undervisningen kan gennemføres med it Begrænsede muligheder for pædagogisk vejledning i, hvordan it kan integreres i undervisningen Begrænsede muligheder for teknisk vejledning og support 31. Drivkræfter for brugen it i undervisningen Følgende drivkræfter for brugen af it i undervisningen opleves af mindst en af de adspurgte lærere: Nye faglige muligheder Inspiration fra ildsjæle på skolen Nye pædagogiske muligheder Elevernes motivation for at anvende it Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelse eller revidering af den eksisterende handlingsplan inddrages følgende forhold med henblik på få forøgelse af nytteværdien i brugen af it i undervisningen: Let tilgængeligt it-udstyr Udvalget af spændende digitale undervisningsmaterialer Klare pædagogiske mål for anvendelsen af it på skolen Vejledning og støtte fra skolens it-vejleder til undervisningsforløb med it Inspiration fra kurser/ kompetenceudviklingsforløb Godt samarbejde med kollegaer om brugen af it i undervisningen 32. Medarbejdersamtaler? opkvalificering 33. Adgang til computer derhjemme 100% har egen computer med internet adgang 0% har, en bærbar computer stillet til rådighed af skolen 0% har ikke computer derhjemme Flere undersøgelser viser, at lærerne for alvor rykker, når de også har adgang til en pc, der på internettet derhjemme. Der er gjort mange gode erfaringer med ordninger, hvor lærere har fået stillet Selvevaluering it-parathed - anbefalinger Side 8 af 8

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse International Computer and Information Literacy Study Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i skolen Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010 - hvor Pædagogisk it er et indsatsområde

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse

Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af MinUddannelse Notat 5. maj 2017 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.00.00-G01-31-16 Skoleafdelingen Revitaliseringsplan for arbejdet med mål, feedback, herunder brugen af evaluering, Organisatorisk ramme Planen tager udgangspunkt

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

IT-investeringsplan 2008-2013

IT-investeringsplan 2008-2013 IT-investeringsplan 2008-2013 for Nordfyns Kommunale Skolevæsen En investeringsplansplan, der tager afsæt i En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Det er bl.a. målet med undervisningen,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

It og medier i udskolingen

It og medier i udskolingen It og medier i udskolingen Tema 3 Pædagogisk itvejleder uddannelse Pernille Stoor, Institut Sankt Joseph Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Metode... 3 Undersøgelsen... 3 Sammenfatning af undersøgelsen...

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Praktikansvarlig Afdelingsleder Lene Andersen Telefon:47 17 09 10 la@stenpriv.dk Skolen som uddannelsessted Stenløse Privatskole fungerer som praktikskole

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere