Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse"

Transkript

1 EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere En indsats under Københavns Kommunes BIF, SUF, SOF strategi Projekt Din Sundhed Din Fremtid, oktober 2013 Center for Unge og Misbrug, U-turn og Viden- og Kompetencecenter Unge og Rusmidler, Københavns kommune ckb center for kompetence og beskæftigelse

2 Indhold 1. Resumé... s Om evalueringen... s Projektets baggrund... s Projektets mål... s Projektets målgruppe... s Projektets tilrettelæggelse og indhold... s Deltagerne i de to hashgruppeforløb... s Fremmødet i gruppen... s Resultater og effekt af hashgruppeforløbet... s Udviklingen i deltagernes rusmiddelforbrug... s Udvikling i forbruget af andre illegale stoffer... s Udviklingen i deltagernes beskæftigelsessituation... s Brobygning til rådgivning/behandling... s Deltagernes oplevelse af forandringer... s Deltagernes oplevelse af gruppeforløbet... s Deltagervurdering af tema- og kursusdage... s Konklusion... s Anbefalinger fra projektstyregruppen... s Nu er der mere overskud, man tænker anderledes over tingene og føler, man rykker sig for hver gang, hver tirsdag til tirsdag - der er fremskridt, og der er lys for enden af tunnelen. (udsagn fra ung i hashgruppe på ckb) 1 Udarbejdet af Center for Unge og Misbrug, Viden- & Kompetencecenter Unge & Rusmidler, Johanne Møller et al., Oktober 2013 Hashgruppeprojektets gruppeledere: Carina Abel Gjaldbæk (Center for Unge og Misbrug) og Kristine Søltoft Madsen (ckb, center for kompetence og beskæftigelse)

3 1. Resumé Projektet Hashgrupper på Center for kompetence og beskæftigelse er en indsats under projektet Din Sundhed - Din Fremtid, som er et led i Københavns Kommunes BIF, SUF, SOF strategi. Projektet er medfinansieret af Sundhedsstyrelsens Satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Hashgruppeprojektet blev gennemført i samarbejde mellem Center for Unge og Misbrug og Center for kompetence og beskæftigelse (ckb) og bestod af to gruppeforløb med i alt 17 unge kontanthjælpsmodtagere, der havde et problematisk forbrug af hash og andre illegale stoffer. De to forløb omfattede hver 7 gruppemøder, individuelle samtaler, et gensynsmøde samt mulighed for brobygning til yderligere rådgivning eller behandling. Forud for hashgruppeforløbene blev der gennemført temadage og kurser for ckb s medarbejdere og arrangementer, hvor der blev informeret om tilbuddet. Erfaringerne fra projektet viser, at der blandt ckb s unge var et væsentligt behov for denne indsats, og at langt de fleste af deltagerne havde stort udbytte af forløbet. Således stoppede 3 helt deres forbrug af illegale rusmidler og 11 reducerede forbruget markant. Samtidig oplevede 12 deltagere væsentlige forbedringer i deres tilknytning og forankring i uddannelse og arbejde. Projektforløbet gav desuden vigtige erfaringer, der kan bruges, når lignende indsatser skal organiseres, forankres og gennemføres. Projektet har vist, at placeringen af indsatsen, tæt på de unges hverdag, gør det muligt at rekruttere unge, der ikke ellers ville have søgt behandling for deres rusmiddelforbrug. Erfaringen viser, at rekrutteringen tager tid, og at det er afgørende, at medarbejderne indgår i arbejdet med at motivere de unge til at deltage. Det var således en styrke at undervisere og vejledere gennem kompetenceudviklingen fik større viden om opsporing og tidlig indsats, og om hvordan man kan tage den første snak med de unge om rusmidlerne. Det var samtidig en stor styrke, at indsatsen blev tilrettelagt og gennemført i tæt samspil mellem en gruppeleder med erfaring fra rusmiddelbehandling og en gruppeleder forankret lokalt i organisationen tæt på målgruppen. Indsatsen indfriede i fuld udstrækning projektets mål om at hjælpe de unge ledige til at reducere eller stoppe deres forbrug af rusmidler, samt at øge deres chancer for at komme videre i arbejde eller uddannelse. Det kan imidlertid også konstateres at målgruppen for indsatsen havde lige så stort behov for behandling som de unge, der er indskrevet i Center for Unge og Misbrugs tilbud. En del af deltagerne havde således også et stort rusmiddelforbrug ved gruppeafslutningen, selvom de havde reduceret forbruget væsentligt under forløbet. Målet om at støtte disse unge til yderligere behandling blev kun delvist indfriet. 6 unge fortsatte i rådgivning/behandling efter gruppeforløbet, men det vurderes at endnu flere af deltagerne havde behov for at reducere yderligere og fastholde de betydningsfulde forandringer. Der peges derfor på at tilpasse fremtidige gruppeforløb efter målgruppens behov og hermed tilrettelægge indsatsernes længde, intensitet og arbejdet med brobygning efter forholdene på den enkelte institution. 1 3

4 2. Om evalueringen Denne evaluering redegør for resultater og erfaringer fra projektets indsatser og giver et nærmere indblik i indsatsernes effekter for de unge samt i de unges oplevelse af forløbet. Evalueringen er baseret på information fra de unge, der har deltaget i hashgrupperne, fra ckb medarbejdere og nøglepersoner (udpegede undervisere, mentorer og vejledere) samt fra de to gruppeledere (én fra Center For Unge og Misbrug og én fra ckb), der forestod forløbene. Data er indsamlet via spørgeskemaer og interviews. De unge De unge udfyldte et kort spørgeskema ved henholdsvis gruppestart, slut og tre måneder efter gruppeforløbet. Her gav de oplysninger om deres aktuelle hashforbrug. Ved gruppernes afslutning samt i det opfølgende skema, tre måneder efter gruppeafslutning, blev de unge desuden spurgt om deres eventuelle fortsatte tilknytning til ckb eller andre beskæftigelses- og uddannelsestilbud samt om de eventuelt var kommet i videre rusmiddelbehandling. I tillæg fik de unge, efter hvert gruppemøde, udleveret to enkle spørgeskemaer, der dels undersøgte deres oplevelse af gruppemødet, dels deres generelle velbefindende. Svarene blev brugt til at vurdere gruppemøderne fra gang til gang samt som pejling på deltagernes personlige udvikling i forløbet. Spørgeskemaerne blev suppleret af interviews med de unge i forbindelse med afslutningen af gruppeforløbet. Ckb medarbejderne og nøglepersoner Medarbejderne udfyldte et spørgeskema i forbindelse med projektets temadag og de kursusdage, de deltog i. Desuden indgår resultaterne af et interview med en af nøglepersonerne fra ckb. Projektgruppen Projektgruppen, der bestod af to gruppeledere, lavede løbende opsamlinger og gjorde status over resultater og læringspunkter. Disse registreringer er anvendt i evalueringen sammen med 2 interviews, der blev afholdt i slutningen af projektforløbet. I det følgende præsenteres først projektets baggrund, formål og målgruppe. Dernæst beskrives projektets tilrettelæggelse samt resultaterne af hashgruppeforløbene. Endelig gøres der rede for de unges oplevelse af forløbet samt ckb-medarbejdernes tilbagemeldinger på kompetenceudviklingsindsatserne. Sidst fremgår konklusioner og der gives anbefalinger med henblik på tilrettelæggelse af eventuelle lignende indsatser. 4 2

5 3. Projektets baggrund Ckb (Center for kompetence og beskæftigelse) er et center for unge under 30 år, der gennem kurser, afklaringsforløb, praktik m.m. hjælper unge kontanthjælpsmodtagere til at komme i uddannelse eller arbejde. 1 På ckb har man erfaret, at en del unge har problemer med rusmidler, herunder særligt hash, og at de unges rusmiddelforbrug ofte kan stå i vejen for at gennemføre en uddannelse eller fastholde beskæftigelse. Ckb samarbejder derfor løbende med kommunens tilbud inden for rusmiddelbehandling - blandt andre U-turn, under Center For Unge og Misbrug. U-turn har således jævnligt unge, der er tilknyttet ckb, i rådgivning og behandling. 2 Erfaringer har vist at det, for mange unge, er vanskeligt selv at opsøge hjælp f.eks. i U-turn. Ledelse og medarbejderne på ckb havde derfor et ønske om at kunne tilbyde de unge hjælp i eget regi, i lokaler på centret. Tværgående indsats Muligheden for at etablere og afprøve et sådant tilbud om hjælp til de unge på ckb opstod i regi af En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF i Københavns Kommune. Et centralt mål i denne fælles strategi mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) er bl.a. at at fremme sundheden og beskæftigelsen for ledige københavnere med et særligt fokus på de mest udsatte ledige og herunder at hjælpe dem til at fastholde eller opnå beskæftigelse. 3 Den 6. januar 2012 besluttede BIF, SUF, SOF- styregruppen, som led i udmøntningen af den fælles strategi, at gennemføre og indhente erfaringer fra to hashgruppeforløb for unge ledige på ckb. Indsatsen blev realiseret med støtte fra Sundhedsstyrelsens Satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Indsatsen blev forankret i SOF med Center for Unge og Misbrug som projektansvarlig. 1 De unge på ckb deltager i forskellige praktiske og teoretiske kompetencegivende kurser, afklaringsforløb og studieforberedelse. Desuden tilbyder Ckb virksomhedspraktik, hvor de unge får arbejdspladserfaring og får styrket faglige, sociale og personlige kompetencer. Se mere på 2 U-turn, under Center for Unge og Misbrug, tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, individuelt eller i grupper, hvor unge under 25 år kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af stoffer. U-turn er også et tilbud til forældre og andre pårørende samt til fagfolk, der arbejder med unge. Se mere på 3 Se En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF 3 5

6 Projektet blev planlagt og gennemført i tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere i U-turn og ckb. Projektperioden forløb fra december 2012 til primo september Projektets mål Ved projektets opstart formulerede BIF, SUF, SOF-styregruppen denne ramme for projektet: Som led i strategien vil SOF udvikle Hashgrupper til unge ledige. Der arbejdes med at mindske/stoppe misbrug af hash og rusmidler i det omfang, de er en barriere for beskæftigelse og/eller den mentale sundhed. Formålet med indsatsen er, at øge chancerne for at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Projektets konkrete resultatmål blev herefter udformet i samspil mellem ckb og Center for Unge og Misbrug. Mål for de to hashgruppeforløb De unge der deltager i gruppeforløbet skal: Ophøre/væsentligt reducere deres forbrug af hash og andre rusmidler Forankres i en meningsfuld hverdag (uddannelse, arbejde mm.) Gennem gruppeforløb og samtaler skal de unge blive: Klogere på sig selv og hashen og dens betydning for deres liv Motiverede til forandring (reducere, stoppe og fastholde et stop i forbruget af rusmidler) Bedre rustet til at komme i gang med /deltage stabilt i uddannelse/arbejde Støttet til eventuel yderligere behandling Øvrige mål Projektet skal: Give ckb s medarbejdere indsigt i rusmiddelrelaterede problematikker og forskellige handlemuligheder for opsporing og tidlig indsats. Gøre det lettere og mere naturligt for medarbejderne at tale med unge om rusmidler. Målet med at flytte behandlingstilbuddet ud til de unge var også at gøre hjælpen let tilgængelig samt at modvirke myter og fordomme om rusmiddelbehandling. 6 4

7 5. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er unge mellem år, aktiveret i ckb (matchgruppe 1 og 2), der oplever: o At de har et problematisk brug af primært hash, samt eventuel andre illegale stoffer o At være i risiko for tilbagefald efter for nyligt at have reduceret eller ophørt deres forbrug Den sekundære målgruppe er medarbejdere ved ckb undervisere og nøglepersoner - som dels skal medvirke ved rekruttering af unge til hashgrupperne, dels opnå en generel opkvalificering med henblik på at opspore og forebygge rusmiddelproblemer fremadrettet. 6. Projektets tilrettelæggelse og indhold Projektet blev tilrettelagt og afviklet som et forløb med fire indsatser: December 2012 Planlægning Etablering af projektgruppe bestående af to "gruppeledere" (en vejleder fra ckb og en behandler fra U-turn). De to forestår hashgrupperne og projektets øvrige aktiviteter. Styring og planlægning understøttes af en lokal styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra ckb og U-turn. U-turn er ansvarlig for oplæring, styring og koordinering af projektindsatserne samt for afrapportering og evaluering. Kompetence udvikling Januar - april 2013 En halv temadag for alle ckb-medarbejdere samt en hel kursusdag for nøglepersoner. Gruppeleder fra ckb deltager i et tredages kursus i U-turn med fokus på samtaleteknikker og viden om unge og rusmidler. Rekruttering og samarbejde Januar - maj 2013 Information om hashgrupperne til ckb s medarbejdere (på temadag, kursusdag, via intranettet samt mails). To informationsmøder for kursisterne på ckb. Februar - september 2013 Hashgrupper & individuelle samtaler Individuelle afklarende samtaler med alle interesserede inden gruppestart. Gruppeforløb (7 gruppemøder af ca. 3 timers varighed i lokaler på ckb) I forbindelse med gruppemøderne afholdes to ud af huset aktiviteteter". Individuelle samtaler afholdes undervejs og gensynsmøde afholdes 3 måneder efter gruppeafslutning. 5 7

8 Rammer og planlægning I planlægningsfasen blev projektets organisering etableret. For at understøtte et tæt samarbejde og sikre nærhed til de unge, delte U-turns medarbejder kontor med vejlederen på ckb to dage om ugen i hele projektperioden. I projektforløbet blev der desuden afholdt 4 møder i projektets lokale styregruppe, der bestod af ledelsesrepræsentanter fra ckb og Center for Unge og Misbrug samt de to gruppeledere. Kompetenceudvikling Ved projektopstarten blev indhold og mål aftalt for henholdsvis en halv temadag for alle ckb s medarbejdere og en kursusdag for projektets nøglepersoner. En halv temadag for alle ckb-medarbejdere Formålet med den halve temadag for alle medarbejdere var at: Sætte fokus på tidlig indsats og tidlig opsporing af unge med rusmiddelproblemer Formidle viden om unge og rusmidler Give input til, hvordan man kan indgå i dialog med de unge om rusmidler Desuden var der fokus på medarbejdernes rolle i arbejdet med at motivere og rekruttere til deltagelse i hashgrupperne. Udgangspunktet var at møde de unge med nysgerrighed og drøfte rusmiddelrelaterede problemstillinger i et anerkendende perspektiv. Kursusdag for nøglepersoner På kursusdagen for nøglepersonerne fik deltagerne mere viden om unge og rusmidler og afprøvede teknikker og metoder, der kan anvendes i samtaler med de unge. Der var fokus på at forstå og forstyrre de unge og igangsætte nye tanker, der motiverer til forandring. Der blev bl.a. arbejdet med tilgangen til unge på forskellige motivationsniveauer de uafklarede unge, de ambivalente og de motiverede unge. Udgangspunktet var den anerkendende og løsningsfokuserede tilgang, der udgør projektets metodiske ståsted. Ckb-gruppelederen havde allerede, inden projektets start, kompetencer inden for samtaler med unge, men fik med deltagelsen i det tredages kursus i U-turn mulighed for yderligere fordybelse i samtaleteknikker og viden om unge og rusmidler. Der foregik desuden sidemandsoplæring i rusmiddelrelaterede samtaler undervejs i forløbet. Rekruttering Inden opstarten af grupperne blev der brugt en del tid på at skabe interesse for projektet og rekruttere relevante unge til de to gruppeforløb. På to introduktionsmøder for kursisterne på ckb holdt gruppelederne oplæg om unge og rusmidler og informerede om hashgrupperne. Der blev her lagt vægt på, at hashgrupperne var et frivilligt tilbud og en mulighed for at blive bedre rustet til at komme i gang med uddannelse/arbejde. Intromøderne blev understøttet af plakater og foldere om hashgrupperne. Inddragelsen af vejledere og undervisere var desuden et af omdrejningspunkterne i rekrutteringsarbejdet. Medarbejdernes bidrog således til at informere om tilbuddet og skabe kontakt mellem de unge og gruppelederne. 8 6

9 Inden opstarten af grupperne blev der afholdt afklarende samtaler med de interesserede unge. Samtalerne bidrog dels til at afklare, om det var det rigtige tilbud for den unge, dels til at motivere og sætte gang i de første tanker omkring forandringer i hashforbruget. Hashgruppeforløb Hashgruppeforløbene bestod af 7 gruppemøder af ca. tre timers varighed, individuelle samtaler samt et gensynsmøde tre måneder efter sidste gruppemøde. De 7 gruppemøder havde som udgangspunkt den samme form, for at skabe forudsigelighed og tryghed for de unge. Møderne indeholdt bl.a. en forandringsrunde og et dagens tema f.eks. kampen om hashen hvor de unge lavede hver deres fodboldbane, med mod og medspiller i deres kamp mod hashen. For at understøtte det trygge og behagelige rum startede hvert gruppemøde med morgenmad og sluttede af med frokost. Gruppemøderne er funderet i en anerkendende, helhedsorienteret og løsningsfokuseret tilgang. De unge skal i første omgang føle sig set, hørt og forstået, for at paraderne sænkes og det bliver muligt at forstyrre deres logikker omkring hashforbruget og derved skabe nye refleksioner og nye handlemuligheder. Udgangspunktet for arbejdet i grupperne er forståelsen af, at der er mange forskellige problematikker og bevæggrunde, der spiller ind på den unges forbrug af hash. Derfor arbejdes der ud fra et helhedssyn og en parathed til at hjælpe den unge på andre områder også. På første møde var der særligt fokus på at etablere gruppen, skabe kendskab til hinanden og på at skabe et rum, hvor de unge havde lyst til at dele historier og finde muligheder for forandringer sammen. Sidste gruppegang var der fokus på, hvordan de unge kunne holde forandringsprocessen i gang efter gruppeforløbet samt på at markere, at de unge havde været igennem en betydningsfuld proces. Forandringsskema for deltager i hashgruppe på ckb. 7 9

10 Gruppeforløbene indeholdt desuden ud af huset aktiviteter, der omfattede besøg i U-turn kombineret med cafébesøg, samt enten en gocart-tur eller en cykeltur. Formålet med aktiviteterne var at styrke det sociale fællesskab og dermed bidrage til at skabe et godt og trygt rum for forandringer. På gensynsmødet, tre måneder efter gruppeforløbets ophør, blev der fulgt op på de unges forandringer i hashforbrug og deres tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Der blev desuden blev lagt en plan for deres videre rusmiddelbehandling, hvis dette var ønsket. Alle deltagere blev tilbudt 2-3 individuelle samtaler under gruppeforløbet og efter afslutningen blev der yderligere fulgt op med individuelle samtaler efter behov. Eksempel på diplom fra det sidste gruppemøde. 7. Deltagerne i de to hashgruppeforløb I alt deltog 17 unge i hashgrupperne. Der var 9 unge i hver gruppe, eftersom én af de unge deltog i begge hashgruppeforløb 4. Deltagerne havde en gennemsnitsalder på 22 år. 15 af de unge var mellem år, der var den fastlagte målgruppe, mens de sidste to var henholdsvis 25 og 28 år. Disse to blev taget med i grupperne, da de var meget motiverede for at deltage, og eftersom der var en ledig plads på henholdsvis hold ét og to. 4 Deltageren der var med i begge forløb havde reduceret sit forbrug af hash i første gruppeforløb og havde et stort ønske om at fortsætte i andet forløb for at reducere forbruget yderligere. 10 8

11 I grupperne var der en overvægt af mænd. Således deltog 13 unge mænd og 4 unge kvinder. Deltagernes debutalder for brug af hash lå mellem 9 og 17 år, med et gennemsnit på 13½ år. Alle de unge har haft et højt forbrug af hash i en længere årrække (mellem 5 og 12 år) og kun 2 af de unge har tidligere været i behandling for deres forbrug. Stort set alle de unge gav udtryk for, at årsagerne til deres forbrug var, at de benyttede hash som en form for selvmedicinering eller for at få følelsen af at være en del af et socialt fællesskab. 6 af de unge angav at have et forbrug af andre illegale rusmidler end hash. Heraf gav 2 unge udtryk for at forbruget var problematisk, mens 4 unge oplyste om et mindre forbrug af for eksempel kokain og ecstasy. De fleste, 15 ud af de 17 deltagere, var vurderet til matchgruppe 1, der er jobklare borgere, som efter jobcentrets opfattelse er parate til at tage ordinært arbejde eller starte uddannelse inden for 3 måneder. Dog fortalte en del af deltagerne om en række andre barrierer for uddannelse og beskæftigelse, udover deres hashforbrug: 67 % havde nuværende eller tidligere psykiatriske diagnoser 5 72 % havde andre sociale problemer 6 67 % havde ikke nogen form for arbejdserfaringer 83 % havde ikke gennemført en uddannelse efter folkeskolen Gruppelederne mødte således en gruppe unge, der udover deres forbrug af hash, havde mange andre problemer end rusmidler i deres hverdag. Ud fra disse karakteristika kan hashgruppedeltagerne fra ckb i høj grad sammenlignes med de unge, der indskrives i behandling i U-turn. Debutalderen på 13,5 år, svarer til debutalderen hos unge i U- turns tilbud et tal der ligger meget lavere end gennemsnittet for danske unge generelt 7. Forbruget af andre illegale rusmidler end hash lå i ckb-grupperne ligeledes på niveau med U-turns unge, hvor der blandt de unge over 18 år er 33 %, der har et større eller mindre forbrug af kokain, mens % har et forbrug af ecstasy og/eller amfetamin. De unge i hashgrupperne var generelt uafklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse og flere havde adskillige afbrudte uddannelsesforløb, sygemeldinger og udeblivelser fra andre beskæftigelsesindsatser med sig i bagagen. Dette billede er også genkendeligt i U-turn, hvor de fleste over 18 årige ikke har gennemført en uddannelse efter folkeskolen 8. Yderligere karakteristik af de unge i hashgrupperne var, at de fleste var helt uafklarede omkring deres hashforbrug og især uafklarede i forhold til at forandre forbruget. Dette er markant anderledes end situationen i U-turn, hvor mange af de unge, henvender sig, når de selv eller deres nærmeste omgivelser er blevet opmærksomme på konsekvenserne af deres rusmiddelforbrug, eller når de selv er afklarede og ønsker rådgivning og behandling. 5 ADHD, Posttraumatisk stres, spiseforstyrrelser, depression, mm 6 Boligløshed, kriminalitet, tidligere eller nuværende anbringelser, gæld, mm 7 I U-turn er den gennemsnitlige debutalder for brug af hash 13,22 for de unge der er indskrevet (Dan Orbe Fra Labyrinten, 2011 s.39). På landsbasis har 10 % af alle unge mellem 16 og 20 år i Danmark, prøvet hash inden de fyldte 16 år (Sundhedsstyrelsen). 8 Blandt U-turns unge over 18 år har 8 % gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Dan Orbe, Fra labyrinten, 2010, s

12 Alle disse forhold betød, at der måtte anvendes en del ressourcer til rekrutteringen til grupperne samt til at hjælpe de unge til at reflektere over forbruget, blive mere afklarede og få øje på gevinster ved at reducere eller ophøre forbruget. 8. Fremmødet i gruppen Der var generelt stort fremmøde på gruppemøderne og mange af de unge gav udtryk for, at de synes det var et rart sted at være, og et tilbud de havde lyst til at møde op til (se også afsnit 11). I første gruppeforløb lå det gennemsnitlige fremmøde på 82 %. Der var her mellem 6 og 9 deltagere til gruppemøderne. I andet gruppeforløb var fremmødet 74 %, svarende til mellem 4 og 9 deltagere pr. gang. 2 unge stoppede under forløbet. Den ene på grund af alvorlig sygdom og den anden, fordi hun startede på et selvbetalt højskoleophold. Sidstnævnte blev fulgt telefonisk indtil gensynsmødet. Fremmødet ligger noget over de 60 % der er gennemsnittet på ckb s andre tilbud. Gruppelederne understøttede fremmødet gennem løbende kontakt med de unge, der havde brug for det, både telefonisk og på sms mellem gruppegangene. Der blev ligeledes sendt en dagsorden på sms dagen før hver gruppegang. Denne fungerede også som en kærlig reminder. 9. Resultater og effekt af hashgruppeforløbet Målet om at de unge, via hashgruppeforløbene, skal ophøre eller væsentligt reducere deres forbrug af hash og andre rusmidler samt forankres i en meningsfuld hverdag (uddannelse, arbejde mm.), blev fulgt op via spørgeskemaer og interviews med de unge. Udviklingen i deltagernes rusmiddelforbrug Udviklingen i hashforbrug Ses der på de unges rusmiddelforbrug ved henholdsvis starten af gruppeforløbet, ved slut og tre måneder efter forløbet, er det tydeligt, at gruppeforløbet har haft en stor effekt på de unge, der deltog. Som det fremgår af figuren nedenfor har deltagerene reduceret deres samlede forbrug med 76 %

13 Gram Gruppens samlede forbrug af hash Start Slut Gensyn Samlet ugentligt hashforbrug i grupperne Ved gruppestart angav de unge et samlet forbrug af hash pr uge på ca. 685 gram. Ved slut var dette forbrug reduceret til ca. 227 gram og ved gensynsmødet, tre måneder efter forløbet, var det yderligere reduceret til i alt ca. 165 gram hash om ugen. De unge røg således, samlet set, hvad der svarer til en fjerdedel af det de gjorde ved gruppestart. Nedenfor ses nærmere på udviklingen i de enkelte deltagernes hashforbrug frem til henholdsvis sidste gruppemøde og gensynsmødet, tre måneder efter afslutningen af gruppeforløbet. Da en af de unge deltog i begge grupper, er hans resultater fra begge forløb talt med. Ved sidste gruppemøde var resultaterne: 4 havde helt stoppet deres forbrug 1 havde fastholdt det rygestop, der blev indledt lige før gruppestart 9 havde reduceret deres forbrug af hash markant (mellem 46 % og 93 %) 9 3 deltageres forbrug var uændret fra første til sidste gruppegang. Alle disse tre havde reduceret forbruget ved gensynsmødet (se nedenfor) 1 var uoplyst Antal unge 12 Hashforbrug pr dag gram <2-4 gram op til 2 gram Er stoppet ved ikke /uoplyst 0 Start Slut Gensyn 9 Deltageren, der deltog i begge forløb reducerede forbruget med 60 % i første forløb og reducerede yderligere i 2. forløb med 57 % fra opstarten i 2. gruppe til gensynsmødet i 2. gruppe. Hans samlede reduktion var på knapt 83 % fra starten i den første gruppe til gensynsmødet i den anden gruppe

14 Situationen ved gensynsmødet var at: 3 havde stoppet forbruget helt 12 havde reduceret mellem 25 % og 91 % fra gruppestart til gensynsmødet (gennemsnitlig reduktion var på 63 %). 3 var uoplyst De tre af de fire deltagere, der havde stoppet deres forbrug under gruppeforløbet, havde fastholdt rygestoppet. Den fjerde, der havde opnået rygestop under forløbet, var begyndt at ryge igen efter sidste gruppemøde og havde ved gensynsmødet et forbrug på halvdelen af startforbruget. Niveauet var dog fortsat højt med et forbrug på 4 gram hash pr dag. Deltageren der havde ophørt forbruget ved gruppestart og fastholdt rygestoppet ved sidste gruppemøde, var uoplyst på tidspunktet for gensynsmødet på grund af flytning til anden kommune. Blandt de 12, der havde reduceret deres forbrug fra startmødet til gensynsmødet, havde: 6 reduceret forbruget mellem sidste gruppemøde og gensynsmødet 3 fastholdt reduktionen fra gruppeafslutningen (reduktion på %) 3 deltagere angivet en stigning i forbruget mellem sidste gruppemøde og gensynsmødet. Som det fremgår af figuren ovenfor, havde 11 af de unge ved gruppestart et massivt dagligt hashforbrug. Deres forbrug lå således mellem 5 og 10 gram/dag (med et gennemsnit på 7 gram/dag). Det ses også at ingen af deltagerne længere havde et forbrug på dette niveau ved sidste gruppemøde, og at dette stadig gjorde sig gældende ved gensynsmødet. Ved gensynsmødet lå det maksimale forbrug på 2-4 gram pr/dag. Fire unge havde ved gensynsmødet et forbrug af denne størrelse. Otte deltagere reducerede forbruget til 2 gram hash pr. dag eller derunder. Blandt disse røg tre fortsat hash dagligt, mens to røg 5-6 gange ugentligt og de sidste tre røg hash 3 gange pr uge. Blandt de otte deltagere, der havde reduceret til 2 gram hash pr. dag eller derunder var fordelingen: 3 havde et forbrug på 2 gram hash/dag 2 havde et gennemsnitligt forbrug på godt 1 gram/dag 2 havde et gennemsnitligt forbrug på 0,8 gram/dag 1 havde et gennemsnitligt forbrug på under 0,5 gram hash/dag Figuren nedenfor viser alle deltagernes forbrugsmønster

15 Det fremgår af figuren at: 16 unge (84 %) røg hash flere gange dagligt ved gruppestart Dette tal var reduceret til 6 (33 %) ved gensynsmødet Flere unge rykkede fra et dagligt forbrug til et forbrug flere gange ugentligt Alle seks der angav at ryge hash flere gange dagligt ved gensynsmødet, havde reduceret den daglige mængde markant. Blandt de seks, der ved gensynsmødet røg hash flere gange ugentligt, røg fire hash 3-4 gange ugentligt og to røg hash 5-6 gange pr uge. Alle havde samtidigt reduceret mængden af hash pr dag. Ved gensynsmødet røg seks unge fortsat hash dagligt. Tre af disse unge havde, på trods af væsentlig reduktion, et relativt højt forbrug på 3-4 gram pr dag. Sammenlignes oplysningerne for deltagernes forbrug ved gruppestart med de unge, der henvender sig i U-turn, ligger det daglige forbrug hos ckb-gruppens unge noget højere, end hos U-turns unge. I U-turn har cirka halvdelen af de unge, der henvender sig, et dagligt forbrug af hash. 10 Dette understreger belastningsgraden i ckb-hashgrupperne, og dermed behovet for indsatser adresseret denne målgruppe. Udvikling i forbruget af andre illegale stoffer 6 af hashgruppernes unge angav ved gruppestart også at have et forbrug af andre illegale stoffer. Af disse 6 stoppede 4 helt deres forbrug. 1 reducerede et forbrug flere gange ugentligt til mindre end én gang om ugen, mens 1 der ved opstarten havde et forbrug én gang ugentligt ikke foretog ændringer. Udviklingen i deltagernes beskæftigelsessituation Målet om at hashgruppeforløbene skulle understøtte ckb s arbejde med at hjælpe de unge i uddannelse og arbejde, blev fulgt op via registreringer og vurderinger af deltagernes beskæftigelsesmæssige situation ved gruppestart, sidste gruppemøde samt efter gensynsmøderne i september/oktober Udvikling mht. uddannelse/ arbejde Antal Procent Situationen ved gensynsmødet / kort efter Fortsat i rådgivning/ behandling i U-turn Uvist 1 6 % Fraflyttet kommunen Ingen forbedring 4 23 % To er fortsat i samme aktiveringstilbud i ckb, En er ikke tilknyttet noget tilbud En er sygemeldt 3 Forbedring 2 12 % To er i gang med erhvervsafklaringsforløb 1 Markant forbedring % Tre er startet ordinært arbejde Fem er startet ordinær uddannelse To er tilmeldt uddannelse, mens de er i henholdsvis aktiveringstilbud og uden ydelse På landsplan er det ca. 2,1 % af drengene og 0,9 % af pigerne, der angiver at have røget hash 20 eller flere dage inden for den seneste måned (Dan Orbe Fra Labyrinten, 2011) 13 15

16 Udviklingen i deltageres tilknytning til beskæftigelse og uddannelse viser, at der er sket forbedringer for 12 deltagere (71 %). For 10 af disse er der sket en markant forbedring eftersom 8 er startet ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og 2 er tilmeldt ordinær uddannelse. For de sidste 2 gælder, at de er kommet videre i et målrettet afklaringsforløb uden for ckb unge har ikke oplevet forbedringer mht. uddannelse eller arbejde i perioden. En blev sygemeldt under gruppeforløbet og én var ikke i noget aktiveringstilbud ved gensynsmødet. 2 af de unge var fortsat tilknyttet samme tilbud på ckb ved gensynsmødet, hvilket vidner om at vejen til uddannelse og arbejde kan være lang for de unge. Mange af de unge på ckb har behov for længere tids afklaring af kompetencer og muligheder og mange har svært ved at fastholde det tilbud, de er startet i. Det er derfor en stor succes at 8 af de unge i løbet af deres deltagelse i projektet eller kort tid efter forløbet, er kommet i arbejde eller uddannelse og at yderligere 2 skal starte ordinær uddannelse i nærmeste fremtid. De unges egne tilbagemeldinger vidner om, at deres ophør eller reduktion i hashforbruget har haft en stor betydning for deres mentale og fysiske overskud og for deres muligheder for at ændre egen situation mht. uddannelse og arbejde mm (se også afsnit 10 og 11). Brobygning til rådgivning/behandling Målet om at støtte de deltagende unge til at gå videre i yderligere rådgivning/rusmiddelbehandling, hvis der var behov, blev efterlevet i det omfang, at 6 unge efter deltagelsen i hashgrupperne gik videre i samtaleforløb/behandling i U-turn. Yderligere én ung fik enkelte rådgivningssamtaler på ckb med gruppelederen fra U-turn efter gensynsmødet. De 6 unge fik først samtaler i U-turns rådgivning. Herefter valgte 3 at blive indskrevet i U-turns gruppebehandling (aftengruppe/tirsdagsgruppe). En stoppede igen efter kort tid. At i alt 6 unge havde behov for yderligere rådgivningssamtaler/behandling i U-turn vidner om, at de unge kan have brug for støtte ud over de 7 hashgruppemøder og de afholdte individuelle samtaler. Det er gruppeledernes vurdering, at de omtalte 6 unge højst sandsynligt ikke ville have søgt hjælp til at reducere/stoppe deres rusmiddelforbrug, hvis de ikke havde fået hjælp via hashgruppeforløbet. Gruppelederen fra U-turn peger desuden på, at flere af de unge, der deltog i gruppeforløbene på ckb kunne have haft gavn af at modtage yderligere samtaler efter forløbet eller blive indskrevet i behandling. Det var imidlertid ikke muligt at motivere alle de unge, der havde behovet. Denne vurdering understøttes af, at mange af de unge fortsat havde et højt hashforbrug ved gruppeafslutningen, selvom de havde reduceret markant under forløbet. 11 Da én af de unge deltog i både hashgruppe ét og to er der kun registreret data om den beskæftigelsesmæssige situation for 17 deltagere

17 10. Deltagernes oplevelse af forandringer De unges udsagn ved forandringsrunden på gruppemøderne, i spørgerskemaer og på de efterfølgende interviews vidner om, at de oplever, at gruppeforløbet har haft stor effekt og understøttet vigtige forandringer. En af de unge fortæller bl.a.: Jeg har virkelig fået givet mig selv nogle mentale skuldreklap. I starten lavede jeg et regnskab over hvor meget jeg egentligt røg i løbet af en uge. Den første uge noterede jeg, at jeg havde røget 53 joints, og sidste gang havde jeg røget 2. Flere af de unge lægger vægt på at de har fået mere mentalt overskud, er blevet mere bevidste om sig selv og om sammenhængen mellem hashforbruget og de øvrige problematikker i deres liv. To unge fortæller blandt andet: Jeg synes jeg er blevet mere social. Jeg tror jeg har haft tendens til bare at lukke mig lidt inde i mig selv og bare sidder derhjemme og ryge. Men jo mere jeg har skullet trappe ned, jo mere har jeg tænkt over at udfylde mine dage med aktiviteter og så er det sociale bare kommet lige efter. Jeg synes jeg er vågnet op på en eller anden mærkelig måde. Jeg ser ting fra andre synsvinkler. Ikke det hele, det er ikke en total omvæltning, men jeg ser bare tingene på andre måder. Før stod jeg op om morgenen og tænkte: Jeg gider bare ikke af sted. Efter jeg har fået skåret ned, er jeg blevet, hvordan skal jeg sige det? Skarp! Hvis jeg for eksempel har problemer med kæresten, ved jeg nu hvad hun taler om. Før i tiden anede jeg det ikke. Andre fortæller også om kontrollen over rusmiddelforbruget og sammenhængen mellem det psykiske og fysiske overskud: Havde du spurgt mig for et år siden, om jeg havde gidet stå op kl hver morgen og cykle 9 kilometer til Amager, så havde jeg ikke gjort det. Så var jeg kommet for sent. Men alligevel har jeg ikke haft en eneste sygedag eller er kommet for sent, fordi jeg har overskuddet til at stå op om morgenen. Ikke fysisk overskud men psykisk overskud. Ja altså - alle de dage hvor jeg ikke ryger, laver jeg ting. Derhjemme får jeg mere ud af mine dage og så har jeg fået det her mentale overskud. I spørgeskemaerne, de unge udfyldte ved gruppeafslutning og gensynsmødet, skriver de desuden om forandringer i form af forbedrede familierelationer, bedre boligsituation og økonomi og forbedret nattesøvn. En nævner også at have fået styr på sit alkoholforbrug og én skriver, at han endda ryger færre cigaretter. Flere lægger vægt på, at de har fået tænkt meget på fremtiden, hvilket stemmer fint overens med de forandringer der er sket i mange af de unges uddannelses- og jobsituation

18 11. Deltagernes oplevelse af gruppeforløbet De unges oplevelse af de enkelte gruppemøder fremgår af de spørgeskemaer, de besvarede efter hvert møde samt af interviewene efter hashgruppeforløbene. Af spørgeskemaerne fremgår det, at deltagernes score af de enkelte gruppemøder lå forholdsvist højt gennem hele forløbet. Deltagerne blev spurgt om, hvor vidt de følte sig hørt, forstået og respekteret, om det der blev talt om, var vigtigt for dem, om hvor vidt gruppens måde at være sammen på/arbejde på passede til ham/hende og sidst hvor vidt de oplevede, der manglede noget i dagens gruppemøde. Alle fire spørgsmål kunne besvares ved afkrydsning på en smiley-skala fra 1 til 10. De unges evaluering af gruppemøderne Gruppegang gruppe 1 Gruppe 2 Som det fremgår af figuren lå de unges gennemsnitlige vurdering af gruppemøderne mellem 7,2 og 10. De enkelte unges score lå på mellem 4 og 10 med flest scoringer omkring gennemsnittet. Også interviewene vidnede om stor tilfredshed med forløbet. De unge lagde vægt på det sociale fællesskab og den ufordømmende stemning på gruppemøderne. En af de unge udtrykte det således: Det har været fedt, at man kan sidde i et fora og snakke, og folk kan relatere sig til, hvordan man har det. Bare sidde helt åbent og ærligt uden folk dømmer én. Det har jeg slet ikke været vant til Om gruppemødernes form og indhold fortalte en ung: Det har også været godt at vi udelukkende har arbejdet fremadrettet og det ikke var en psykolog, der sidder og siger hvorfor begyndte du at ryge og så videre, men at det meget mere handler om, at det nu er sådan her, og om hvad der skal ske i næste uge og på længere sigt. De unge pointerede også vigtigheden af de individuelle samtaler. For flere unge kunne gruppeforløbet ikke stå alene, da der dels var områder i de unges liv, de ikke havde lyst til at dele i gruppen og dels områder, der krævede mere fordybelse og refleksion. Ved interviewene fremhævede deltagerne, at de to gruppeledere var sjove og søde og supplerede hinanden godt med henholdsvis den rusmiddelfaglige viden og ekspertisen inden for beskæftigelse og aktiveringsforløb

19 Ja, og så er de jo en rigtig god kombination sammen. Når man snakker om hash, for eksempel, er det [U-turn medarbejder], der tager styringen fordi hun arbejder i U-turn og hun har hørt det hele før og ved hvad hun snakker om. Og det er ikke fordi [ckb-medarbejder] ikke gør det, men hun er måske mere kompetent til rent praktiske ting og har hjulpet mig rigtig meget. Jeg har lige fået en praktikplads, hvor jeg startede i går. Og det er udelukkende på grund af hende. Flere af de unge lagde vægt på at ckb-vejlederen kunne hjælpe med at undersøge ting, etablere kontakt til en UU-vejleder, hjælpe den unge til nyt aktiveringstilbud mm. Gruppeledernes løbende kontakt til de unge via sms er og telefonopringninger, der huskede dem på gruppemøderne og fortalte om hvad der skulle ske, blev også fremhævet som meget positivt. Om de to gruppeledere fortalte to unge desuden: De var over alt forventning. Jeg havde forventet en tør gut og en tør dame, der bare fortalte os, hvordan vi skulle leve livet men så kom der faktisk to rigtig flinke damer. De var rigtig lette at snakke med De har også været gode til, når man kom - og det måske ikke var gået så godt i ugen - og man måske havde røget mere, end man havde lyst til, eller tænkt sig at gøre. At de så stadigvæk fandt de positive ting frem. Det gjaldt alle, at det alligevel hver gang endte med, at man fik ros på en eller anden måde. De unge lagde fortalte også, at det var godt at høre de andres historier, ikke føle sig alene om problemerne og at blive inspireret af hinandens idéer til hvordan man kunne reducere hashforbruget. I interviewene lagde de unge desuden vægt på at tilbuddet om hashgrupper var placeret på ckb. En ung udtrykte det således: Du får overvejet det hurtigere og det er nemmere at gøre noget ved det og komme i gang. Jeg kender mange af de andre tilbud, der er i København, men jeg har aldrig fået gjort noget ved det, fordi jeg har tænkt nej, det bliver ikke lige nu, men senere og så blev det senere og senere og senere. På spørgsmålet om hvor vidt de unge havde forslag til ændringer, svarede flere unge, at de ville ønske forløbet var længere, og at der var flere ud af huset aktiviteter. Ved gensynsmødet i gruppe 2 blev de unge også enige om, at det nok havde styrket det sociale fællesskab endnu mere, hvis aktiviteterne var blevet placeret først i forløbet. 12. Deltagervurdering af tema- og kursusdage Ckb-medarbejdernes oplevelse af eget udbytte af kompetenceudviklingsaktiviteterne fremgår af deres spørgeskemasvar fra kursusdagene samt af interviews med en nøgleperson og gruppelederen fra ckb. I alt deltog ca. 60 medarbejdere i den halve temadag i januar. Blandt disse svarede desværre kun 19 på spørgeskemaet. Dette skyldes bl.a. at en del måtte gå lige inden temamødet var slut. Der bør derfor tages forbehold for den lave svarprocent

20 De 19 besvarelser giver et billede af tilfredshed med indhold og udbytte af temamødet. 14 angav, at de i høj grad kan anvende indholdet af temamødet, når de møder unge med rusmiddelproblemer, mens 4 svarede i nogen grad. En havde ikke besvaret dette spørgsmål. På spørgsmålet om deres tilfredshed med formidlingen af indholdet på temamødet svarede 14 at de i høj grad var tilfredse, mens 5 svarede i nogen grad. Af kommentarerne i skemaerne fremgår det, at oplæggene gav viden og inspiration til, hvordan man kan gribe samtalen an med den unge, bruge nysgerrigheden og være undersøgende på alt det bagvedliggende der kan være årsag til misbruget. Evalueringen af kursusdagen for nøglepersonerne viste, at de 8 der deltog, alle oplevede at kursusdagen i høj grad (6) eller i nogen grad (2)var anvendeligt i mødet med de unge på ckb, samt at kurset havde levet op til deres forventninger. Flere skrev, at de på baggrund af kurset oplevede sig mere kompetente til at kunne tale med de unge om hash og henvise videre. Dog efterlyste en af nøglepersonerne, i evalueringsskemaet, mere dybde i teori/praksis samt større klarhed om nøglepersonernes rolle på ckb. Ved et interview udtalte en af nøglepersonerne endvidere: I det øjeblik, der er en åbning, ville jeg ikke være bange for at tage snakken. Så rykker vi. (..) Det her med at pejle dem i en retning, det synes jeg er nemmere, når der er et tilbud direkte til dem. Det har gjort at samtalen har haft mere sigte og ikke bare er en orientering. Gruppelederen fra ckb gav også udtryk for, at hun følte sig bedre rustet til at tage samtaler med unge om rusmidler både individuelt og i grupper, efter deltagelse i kursusdagene i U-turn og sidemandsoplæring. Jeg har lært noget nyt, for jeg har ikke tidligere haft hash som specifikt samtaleemne før. Det har jeg fået både gennem vores samarbejde i projektet og gennem de kursusdage, jeg har deltaget i. Disse input tyder på at kompetenceudviklingsindsatserne har bidraget til opfyldelse af målene om at give medarbejderne indsigt i rusmiddelrelaterede problematikker og forskellige handlemuligheder for opsporing og tidlig indsats og om at gøre det lettere og mere naturligt for medarbejderne at tale med unge om rusmidler. Det er imidlertid svært at vurdere om deltagerne på den halve temadag oplevede, at kompetenceudviklingen var tilstrækkelig. Det samme gælder for temadagen for nøglepersonerne. Det skal slutligt nævnes, at begge gruppeledere oplevede, at kursusdagene havde afgørende betydning for at projektet blev en succes. At ckb medarbejderne har fået ny viden og nye måder at møde de unge på, har gjort at de tør tage snakken med de unge om rusmidler, og at de unge har haft lyst til at melde sig til hashgruppetilbuddet

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn

Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn Evaluering af de 49 afholdte Forældregrupper i U-turn - resultater for forældre og deres børn fra Forældregrupper i perioden 2007-2014 Publiceret 07.11.2014 Udgivet af Viden og Kompetencecenter, Unge og

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Din Sundhed Din Fremtid 2. Baggrund: Der er forskel på sundhedstilstanden blandt københavnske

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2008. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2008

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2008. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2008 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2008 Om at gå fra A til B Da de unge begyndte i U-turn blev hver enkelt interviewet. De blev bl.a. spurgt om de kunne genkende en række

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Evalueringsrapportens indhold

Evalueringsrapportens indhold Evalueringsrapportens indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDDANNELSENS OPBYGNING, DELTAGERE OG INDHOLD... 3 3. SPØRGESKEMA... 4 3.2. Design... 4 3.2. Besvarelser... 4 4. SAMMENFATNING AF BESVARELSER...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere