13. marts 2014 og Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard"

Transkript

1 Sendt pr. Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 13. marts 2014 og Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev (sags id. Faaborg Kommune P ; Journal nr. Odense Kommune 2013/037152) Faaborg-Midtfyns Kommune og Odense Kommune har ved af bedt om Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution ) bemærkninger til Fjernvarme Fyns projektforslag af januar 2013 / opdateret januar bilag. Generelt. Projektet er delt op i 3 faser. Projektets Fase 1 er en konvertering af fjernvarmeforsyningen i Ferritslev fra naturgasbaseret kraftvarme til primært kulbaseret kraftvarme. Kraftvarmeanlægget i Ferritslev aftager ca m 3 naturgas årligt. Dette forbrug vil blive kraftigt reduceret (ca. 95 %) ved overgang til primært kulbaseret kraftvarme fra Fynsværket. Et sådant skift vil øge den fysiske lokale udledning af CO 2 med ca tons om året (simpel beregning). Hertil kommer en CO 2 -udledning som følge af tab i transmissionsledningen. På side 19 i projektforslaget er der, for fase 1 + 2, angivet en øget udledning på tons CO 2 over en 20- årig periode. CO 2 -kvote systemets indretning vil IKKE ændre den lokale udledning, og om den vil reducerer den totale udledning af CO 2, beror mere på teoretiske betragtninger så længde der er rigelige CO 2 -kvoter tilgængelige. Hvis Fynsværket ikke bruger sine CO 2 -kvoter nu, bliver de formentligt solgt til andre, der så kan udlede CO 2. Rent emissionsmæssigt er hverken fase 1+2 eller fase 3 godt for miljøet. Indregnes ændrede forudsætninger jfr. nedenstående, bliver miljøbelastningen blot endnu større i projektet i forhold til referencen. Projektets Fase 2: NGF Distribution ingen indvendinger mod fase 2, såfremt Fase 1 gennemføres. Projektets Fase 3 er en områdekonvertering fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarmeforsyning. Her er der brugt forudsætninger, som strider mod de faktiske tal for projektområdet. Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

2 Det samfundsøkonomiske resultat for Fase 3 (forskellen mellem fase 1 + 2, kr. og fase 3, kr. = kr.) vil derfor blive reduceret, når de faktiske oplysninger bliver brugt. Dette er gennemgået efterfølgende. Punkt 1-4 vedrører referencen. Resten vedrører selve projektet. 1. Virkningsgraden for gaskedler. Projektet angiver på side 16, at naturgaskedlers virkningsgrad er 100 %. I de samfundsøkonomiske beregninger er regnet med 90 %. NGF Distribution har lavet en analyse af de kunder, der er tilsluttet gasnettet i projektområdet og kan ud fra installerede kedler, typer, årgang og forbrug dokumentere, at årsnyttevirkningsgraden inklusiv tab i egen installation er 92,6 %. Projektet forudsætter, at alle kedlerne skiftes til en ny kedel i løbet af de næste 20 år. I takt hermed vil årsnyttevirkningsgraden stige mod 100 %. Det betyder, at den korrekte årsnyttevirkningsgrad, der skal bruges i beregningerne, er gennemsnittet af disse tal = 96,3 %. Bilag 1 viser årsnyttevirkningsgraden pr. husstand. Med den korrekte årsnyttevirkningsgrad for gaskedler forringes samfundsøkonomien for projektet. Med den korrekte årsnyttevirkningsgrad for gaskedler formindskes emissionerne fra referencen men fastholdes i projektet. 2. Virkningsgrad for oliekedler er for lav. Der er i de samfundsøkonomiske beregninger regnet med, at årsnyttevirkningsgraden for oliekedlerne er på 85 % og at virkningsgraden vil være det i hele projektets løbetid. Hverken NGF Distribution eller Fjernvarme Fyn kender beskaffenheden af disse oliekedler og hvornår de er installeret. Tages der udgangspunkt i, at alle oliekedlerne er installeret efter 1977, altså at kedlerne er yngre end 36 år, har de en årsnyttevirkningsgrad jf. Energistyrelsen/Teknologisk Institut på 86 %. Da det forudsættes, at alle disse kedler i løbet af projektets løbetid skiftes til kedler, der opfylder BR10, vil de opnå en virkningsgrad på 101 % jf. Energistyrelsen/Teknologisk Institut. Det betyder, at gennemsnitsårsvirkningsgraden vil blive (86+101)/2 = 93,5 %. Se Bilag 2 for Energistyrelsens/Teknologisk Instituts standardværdikatalog for årsnyttevirkningsgrader for oliekedler. Med den korrekte årsnyttevirkningsgrad for oliekedler forringes samfundsøkonomien for projektet. Med den korrekte årsnyttevirkningsgrad for oliekedler formindskes emissionerne fra referencen men fastholdes i projektet. 2

3 % Årsnyttevirkningsgrad Årsnytte virkningsgrad Gennemsnit årstal Fjernvarme Fyn har i projektet medtaget omkostningerne til skift af alle oliekedler i projektets løbetid, men forbedringen på de nye kedler kontra de gamle kedler, er ikke medtaget. 3. Oliekedler konverteres til gas. Fra primo 2016 er det ikke længere tilladt at installere nye oliekedler i kollektivt forsynede områder. Projektet regner med, at der er samme fordeling af primære brændsler i 2013 som i 2032 (nøjagtig samme antal oliekedler), hvilket ikke vil være lovligt. I projektreferencen må det derfor forventes, at de oliekedler der er i området, bliver udskiftet f.eks. til gaskedler. Dette vil medføre ændret brændselsforbrug og udledninger, hvilket vil betyde en mindre samfundsøkonomisk omkostning for referencen. Projektet indeholder ca oliekunder, der ligger i det naturgasforsynede område. Disse oliekunder vil over årene have mulighed for at skifte til naturgas, som er den forsyningsform, der har kortest tilbagebetalings tid i forhold til varmepumper og pillefyr. Referencen (hvor der IKKE er mulighed for fjernvarmeforsyning) vil som følge af dette forbedres markant. Konverteres fra olie til gas lineært de næste 20 år, forringes samfundsøkonomien i projektet. Konverteres fra olie til gas, træpiller eller varmepumper, formindskes emissionerne fra referencen men fastholdes i projektet. 4. Drift og vedligehold i referencen. Gaskedler: Fjernvarme Fyn regner med, at det koster kr./år ekskl. moms i drift og vedligeholdelse af en gaskedel. Da 93,1 % af gaskedlerne i området enten er kondenserende kedler eller traditionelt lukkede kedler, hvor der ikke er krav om lovpligtigt service, er det en urimelig høj pris for dette. Vores erfaringer viser, at service på gasfyr, drift og reservedele koster ca kr./år ekskl. moms. Beløbet indeholder service hvert andet år, drift af cirkulationspumpe (el) samt løbene vedligehold. Bilag 3 viser beregningen. I takt med at der installeres nye kedler, hvor elforbruget mindskes på 3

4 cirkulationspumpen, vil denne pris være faldende. På en ny kondenserende gaskedel vil den årlige udgift til drift og service således udgøre kr./år Totale antal af kedeltyper Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding 50 0 Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding 21 Omkostningerne på kr. ekskl. moms ligger i tråd med Teknologikataloget fra okt Her er angivet en serviceomkostning på ca. 235 /år. Oliekedler: Årlig service på oliekedler er sat til kr./ år. Prisen er NGF Distribution enig i. Der vil dog over årene ske en reduktion af dette beløb, da kedlerne skiftes enten til nye oliekedler (indtil 2016) og derefter til gaskedler. Regnes der med en årlig omkostning på kr./år for alle gaskedler og kr. for alle andre opvarmningsformer, forringes samfundsøkonomien i projektet. 5. Omkostninger til drift og vedligeholdelse. Projektforslaget regner med drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for fjernvarmeinstallationer på 240 kr. /år, hvilket er urealistisk lavt. I henhold til Teknologikatalog udgivet af Energistyrelsen, er de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til fjernvarmeinstallationer i gennemsnit 150. Se Bilag 4, som er uddrag af Energistyrelsens Teknologikatalog. Regnes der med et beløb til vedligehold af fjernvarmeinstallationer større end de 240 kr., forringes samfundsøkonomien 6. Varmetab i fjernvarmenet. Fjernvarme Fyn opstiller et varmetab i transmissionsledningen og distributionsnettet på MWh/år. Udover dette kommer tabet i stikledninger, som etableres i takt med, at kunderne sluttes på fjernvarmen. Dette tab opgøres til 450 MWh/år. Desuden kommer et tab i brugernes egne 4

5 installationer, da Fjernvarme Fyn regner med en årsnytte virkningsgrad på 95 % (se side 26 i projektet). Regnes der med årsnyttevirkningsgrad på 95 % i egen installation forringes samfundsøkonomien i projektet. Regnes der med årsnyttevirkningsgrad på 95 % i egen installation forværres udledningen af emissioner i projektet. Energitabet i det nye fjernvarmenet på MWh er langt større end energitabet fra den individuelle opvarmning. Bruges tallene fra projektforslaget tabel 1 og 8 giver det følgende: Nettovarmebehov jfr. projekt MWh/år Virkningsgrader jfr. projekt tabel 8 Naturgas Olie Fast brændsel El Varmepumper Alle brændsler (100 %) % 85% 77% 100% 300% Tab Primær energi MWh/år Da projektet kun dækker 90 % af behovet, vil det sammenlignelige tab for den individuelle opvarmning udgøre 624 MWh/år i forhold til Fjernvarme Fyns tab på MWh/år. Det betyder, at ved valg af fjernvarme smides der mere energi væk alene i nettab end energitabet ved individuel opvarmning. 7. Varmevirkningsgrad for Fynsværket. De forudsatte varmevirkningsgrader synes at være baseret på den såkaldte energi kvalitetsmetode. Fjernvarme Fyn regner med en varmevirkningsgrad på 322 % fra Blok 7 (kul). Det betyder populært, at når der fyres 1 kwh kul af, kommer der 3,22 kwh varme ud til forbrugerne. Årsagen til dette er, at alle tab m.m. lægges over på el-produktionen i stedet for at blive delt ud i forhold til samlet produceret energi. Da projektet ønsker at erstatte naturgasbaseret kraftvarme med kulbaseret kraftvarme, ville det være på sin plads, at man brugte termiske virkningsgrader (for både el og varme) på både projektet og på referencen i modsætning til nu, hvor man bruger energikvalitetsmetoden på projektet og termiske virkningsgrader på referencen. Den marginale virkningsgrad på Blok 7 er primær årsag til, at projektet kan fremvise samfundsøkonomisk overskud. NGF Distribution arbejder på at få denne beregningsmetode belyst af Energistyrelsen. Brug af termiske virkningsgrader på Fynsværket vil øge udledningen af emissioner markant i projektet. 5

6 8. Energibesparelser. Projektforslaget indregner en nedgang i varmebehovet på 1 % pr. år. Aftalen mellem landets netselskaber og Energiministeren, om reduktion af energiforbruget hos slutbrugerne, er blevet genforhandlet i november 2012, og den reviderede aftale trådte i kraft pr. 1. januar I denne aftale har energiselskaberne forpligtet sig til at realisere meget store energibesparelser, og målet er hævet med 75 % i (svarende til 3,06 % af den distribuerede energimængde), og herefter bliver det hævet med 100 % i forhold til målet i 2012, svarende til 3,49 %. Det må således forventes, at energiforbruget hos slutforbrugerne falder markant i de kommende år, og det er derfor urealistisk at regne med 1 % / år. Netværk for Energirådgivning, som er nedsat af daværende Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard den 5. september 2012, har udsendt en rapport, hvori de arbejder ud fra, og er kommet med forslag til, at energiforbruget i de nuværende bygninger frem mod 2050 skal reduceres med 50 % i forhold til i dag. En reduktion frem imod 2050 på 50 % vil betyde, at vi fra skal reducere energiforbruget med 1,86 % hvert eneste år i alle husstande. Det vil være mere relevant, at regne med en årlig nedgang i varmebehovet på minimum 1,86 % og endda mere sandsynligt med 2 % i starten af perioden. En reduktion af varmebehovet vil forringe samfundsøkonomien for projektet. En reduktion af varmebehovet vil reducere den samlede emission, både i projektet og i referencen, men der vil ske en forholdsmæssigt større reduktion i referencen. 9. Afbrydelse af naturgasstikledning. Der er i projektforslaget på de samfundsøkonomiske beregninger regnet med en omkostning til afbrydelse af naturgasstikledning på 4.000,- ekskl. moms. I projektforslaget vedr. de brugerøkonomiske beregninger er der regnet med 6.500,- ekskl. moms. I henhold til NGF Distributions tariffer er omkostningen kr ,- ekskl. moms pr. ejendom hvis NGF Distributions entreprenør anvendes. Alternativt kan egen entreprenør anvendes til gravearbejdet. Hvilken entreprenør der bruges, ændrer dog ikke ved de samfundsøkonomiske beregninger. Hvorfor Fjernvarme Fyn anvender en lavere pris i deres beregninger vedr. samfundsøkonomi end i de brugerøkonomiske beregninger side 27 vides ikke, men det er mere korrekt at anvende kr. også i de samfundsøkonomiske beregninger. Den korrekte pris for afkobling forringer samfundsøkonomien i projektet. 10. Der benyttes et for højt varmebehov i beregningerne. Fjernvarme Fyn benytter enhedstal fra SBI vedr. behov. SBI-tallene tager udgangspunkt i bygningsåret og angiver et behov/m 2. Herefter ganges med husets størrelse oplyst fra BBR. SBI-tallene tager ikke hensyn til efterfølgende forbedringer og renoveringer. Fjernvarme Fyn opgør de nye fjernvarmekunder efter denne metode. Det viser sig dog, at metoden IKKE er retvisende. Ferritslev Fjernvarme sælger MWh til at opvarme m 2. Dette giver et enhedstal på ca. 109 kwh/m 2 pr. år. SBI-tallene, som Fjernvarme Fyn anvender for det nye område, giver et enhedstal på (9.454 MWh til m 2 ) 141 kwh/m 2 pr. år. Til sammenligning sælger NGF Distribution varme til boligejendommene i området (Nyt fjernvarmeområde) svarende til et enhedsbehov på (4.270 MWh til m 2 ) 108 kwh/m 2 pr. år. Det betyder, at SBI-tallene, som varmegrundlaget er opgjort efter, er ca. 29 % forkert for de nye områder. Man kan med rette spørge, 6

7 hvorfor Ferritslev Fjernvarme og NGF Distribution leverer varme svarende til et varmegrundlag på ca kwh/m 2, men at man i projektet arbejder med et varmegrundlag på 141 kwh/m 2. Dette har intet at gøre med faktiske forhold, men en teoretisk beregning for at øge fordelen for det nye fjernvarmeprojekt. Da fjernvarmeprojektet er baseret på salg af det urealistiske høje varmebehov år efter år i 20 år uden skelen til de faktiske forhold eller den faktiske solgte varmemængde, giver det en oppustet samfundsøkonomisk gevinst for fjernvarmeprojektet. Reduceres salget for bygninger i projektet til de faktiske tal (29 % reduktion fra MWh til MWh/år) betyder det, at varmegrundlaget i projektet bliver MWh i stedet for det i projektet angivne varmegrundlag på MWh. En reduktion af varmebehovet til faktiske værdier vil forringe samfundsøkonomien for projektet. En reduktion af varmebehovet til faktiske værdier vil reducerer den samlede emission både i projektet og i referencen, men der vil ske en forholdsmæssigt større reduktion i referencen. NGF Distribution anderkender, at SBI-tallene kan bruges som grundlag til at designe et fremtidigt varmesystem, da man dermed arbejder med det teoretiske maksimale varmebehov og derfor bygger sit anlæg til at kunne klare worst case. Men at det teoretiske maksimale varmebehov derefter bliver lagt til grund for et gennemsnitligt fremtidigt varmesalg giver ikke mening, når det faktiske varmesalg er markant lavere. Bilag 5 viser solgte varmemængder og areal for gaskunderne i området. 11. Erstatningsproduktion af el. Fjernvarme Fyn har i Bilag 5.1 beregnet bruttoenergibehovet for projektet. I år 2013 (første kolonne med tal) fremgår det, at der brutto skal bruges GJ kul, GJ naturgas og GJ halm. Dette giver sammenlagt GJ bruttoenergi til varme. Yderligere skal der erstattes MWh el ( GJ), som i dette tilfælde indkøbes via Nord Pool (100 % virkningsgrad). Sammenlagt har projektet et energibehov på GJ for at erstatte den bruttoenergi der bruges i referencen til varmeproduktion i de nye områder samt varme og elproduktion hos Ferritslev Fjernvarme. I bilag 6.1 første kolonne regnes derefter udgiften for brændselskøb for projektet. Beregningen viser, at der skal købes bruttoenergi ind for kr. i I dette beløb er KUN indregnet udgiften til indkøb af bruttoenergien til varme, svarende til GJ. Indkøbsprisen på de MWh el ( GJ), der skal erstatte elproduktion fra Ferritslev Fjernvarme, er ikke indregnet. NGF Distribution mener, at det er en fejl, når man i den ene beregning for projektet kun har udgifter med til varme mens man i referencen har udgifter med til at producerer samme mængde varme og derudover også elektricitet. Populært sagt sammenligner man æbler og pærer!. I 2013 skal der erstattes MWh el, svarende til 1,54 mio. kr. (Nordpool pris 2013) og i 2023 skal der erstattes MWh el, svarende til 1,69 mio. kr. (Nordpool pris 2032). Denne ene fejl giver en reduktion af samfundsøkonomien for projektet i størrelsesordenen mio. kr. i nutidsværdi. 7

8 Konklusion: NGF Distribution mener, at der er flere forhold, der bør kigges nærmere på. NGF Distribution stiller gerne op til et afklarende møde, hvor Kommunerne, Fjernvarme Fyn og NGF Distribution mødes og fastlægger hvilke forudsætninger, der må lægges til grund for beregningerne i projektet. Med det fremlagte projekt og de medfølgende bilag, har det ikke været muligt for NGF Distribution at rekonstruere beregningerne. Det er derfor heller ikke muligt for NGF Distribution at se konsekvenserne af ovenstående ændringer og forudsætninger. Ved et afklarende møde foreslås, at Fjernvarme Fyn medbringer sine beregninger, så de ændringer som aftales bliver tastet ind i arket, hvorefter konsekvensen/resultatet gennemgås. NGF Distribution skal anmode om at få forelagt eventuelle yderligere oplysninger fra fjernvarmeforsyningen, som Kommunen måtte få forelagt. Er der spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte Teknisk Projektleder Christian Kernel på telefon eller på mail Med venlig hilsen Naturgas Fyn Distribution A/S Direktør 8

9 Bilag 1 Rolfsted, Birkum, Ferritslev Installations Nuværende virkningsgrad Produktnavn Type Beskrivelse Dato Lev Adr % Junkers ZSR/ZR18-1/2AME GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1987 Birkum Bygade 13a, Birkum 81,6 Bosch ZWB 28-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Birkum Bygade 13b, Birkum 100 Bosch ZWB 26-1 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Birkum Bygade 13d, Birkum 97,5 Bosch ZWB 35-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Birkum Bygade 13f, Birkum 100 Bosch ZWB 28-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Birkum Bygade 13g, Birkum 100 Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Birkum Bygade 11, Birkum 100 Geminox THI 5-25 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Birkum Bygade 15, Birkum 94,9 Bosch ZSBE 16-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Birkum Bygade 17, Birkum 100 Vaillant VC DK 112 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Birkum Bygade 19, Birkum 77,2 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Birkum Bygade 20, Birkum 95,5 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Birkum Bygade 23, Birkum 97,8 Junkers MINI-11 ASE/AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1990 Birkum Bygade 24, Birkum 81,6 Bosch ZSBE 16-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Birkum Bygade 5, Birkum 100 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Birkum Bygade 8, Birkum 98 Bosch ZSBR 3-16 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Birkum Bygade 9 95 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2013 Bækkevej 1 A 100 Junkers MINI-11 ASE/AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1987 Bækkevej 1b 81,6 Vaillant VC DK 105 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Bækkevej 1d 86,1 Milton HighLine 14 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Bækkevej 1e 100 Geminox THI 2-17 B KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Bækkevej 1f, Lejl Geminox ZEM 2-17 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Bækkevej Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Bækkevej 5 95,5 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Bækkevej 7 97,7 Junkers ZSR/ZR24-3AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2000 Elværksvej 14, Rolfsted 81,3 Junkers ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Elværksvej 12, Rolfsted 81,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Fasanvej 11 95,6 Vaillant VC DK EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2000 Fasanvej 12 88,3 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Fasanvej Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Fasanvej 14 95,3 Geminox THR 5/25 C, M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Fasanvej 15 95,2 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Fasanvej 16 95,3 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Fasanvej Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Fasanvej 18 97,5 Vaillant VC 126/3-5 Ecotec+ KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Fasanvej Vaillant VC DK 112 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Fasanvej 20 77,4 Vaillant VC DK 112 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Fasanvej 21 77,4 Junkers MINI-11 ASE/AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1993 Fasanvej 22 81,6 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Fasanvej Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Fasanvej 3 81,3 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Fasanvej Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Fasanvej 5 81,6 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Fasanvej 6 81,6 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Fasanvej Weishaupt WG 1/1-D GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1985 Fasanvej 8 77,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Fasanvej 9 94,9 Saunier Duval ISOTWIN F24 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Højager Alle 16 81,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Johannevej 1 95 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Johannevej 10 94,7 Bosch ZSBR 3-16 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Johannevej Milton Topline 25 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Johannevej Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Johannevej 2 97,5 Nefit TURBO 21 KONDENSERENDE GASKEDEL 1985 Johannevej 3 88,3 Bosch ZWSB 22/28-3 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Johannevej Bosch ZSBR 3-12 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Johannevej 7 95,3 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Johannevej Bosch ZSB 7-22/26 KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Kirketoften 3, Rolfsted 97,5 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1996 Kirkevænget 1, Rolfsted 80,6 Viessmann Vitodens 300 WB 3B KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Kirkevænget 11, Rolfsted 100 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Kirkevænget 2, Rolfsted 95,3 Vaillant VC DK 182 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1991 Kirkevænget 4, Rolfsted 88,3 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Kirkevænget 5, Rolfsted 95 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Kirkevænget 6, Rolfsted 81,1 Vaillant VC DK 182 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1991 Kirkevænget 7, Rolfsted 90,2 1

10 Bilag 1 Rolfsted, Birkum, Ferritslev Installations Nuværende virkningsgrad Produktnavn Type Beskrivelse Dato Lev Adr % Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Kirkevænget 8, Rolfsted 100 Vaillant VC DK 242 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1990 Kirkevænget 9, Rolfsted 80,6 Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Lundsbjergvej Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 26 86,1 Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 30, Rolfsted 86,1 Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 34 86,1 Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 38, Rolfsted 86,1 Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 42, Rolfsted 86,1 Vaillant SKAGEN 300 SU DK 122 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2001 Lykkebovej 46, Rolfsted 86,1 Bosch ZSBR 16-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Lærkevej Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1999 Lærkevej 12, Rolfsted 81,6 Bosch ZSBR 3-16 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Lærkevej 13, Rolfsted 94,7 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Lærkevej 14, Rolfsted 98 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Lærkevej 15, Rolfsted 98 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Lærkevej 2, Rolfsted 94,7 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1996 Lærkevej 3, Rolfsted 81,1 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Lærkevej 5, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Lærkevej 6, Rolfsted 94,7 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Lærkevej 7, Rolfsted 97,8 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Lærkevej 8, Rolfsted 97,8 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Lærkevej 9, Rolfsted 94,7 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Markledet 10, Birkum 97,5 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Markledet 12, Birkum 94,7 Geminox THR 2/13 M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Markledet 15, Birkum 95 Riello MECTRON GAS 1 GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1986 Markledet 16, Birkum 77,4 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Markledet 18, Birkum 97,8 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Markledet 20, Birkum 97,8 Geminox THR 2/13 M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Markledet 4, Birkum 94,7 Tasso GAS 3 VB & VB-E GASKEDEL 1987 Markledet 7, Birkum 77,4 Weishaupt WG 1/1-D GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1986 Markledet 9, Birkum 77,4 Geminox ZEM 2-17 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Nyborgvej 7a 100 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Nyborgvej 7c 97,5 Vaillant VC 185 EU HL GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Nyborgvej 8 86,1 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Nyborgvej 1 95,3 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Nyborgvej 10 94,7 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Nyborgvej 11 81,6 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Nyborgvej 16 97,8 HS-Tarm WH/WHU KOMBIKEDEL 1986 Nyborgvej 18 77,4 Beretta IDRA TURBO KOMBIKEDEL 1992 Nyborgvej 2 77,4 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Nyborgvej 20 95,3 Vaillant ECOCOMPACT VSC 126-C KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Nyborgvej Viessmann VITODENS 300 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Nyborgvej 24 94,8 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Nyborgvej 26 81,1 Vaillant ECOTEC VC 136-E KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Nyborgvej 3 95,6 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Rolfvej 1, Rolfsted 98 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Rolfvej 11, Rolfsted 95,3 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Rolfvej 15 95,3 Bosch ZSB 7-22/26 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Rolfvej 19, Rolfsted 98 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Rolfvej 2, Rolfsted 95 Riello MECTRON GAS 1 GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1985 Rolfvej 23, Rolfsted 77,2 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 27, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 29 94,7 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Rolfvej 3, Rolfsted 95 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 31, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 33, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 35, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 37, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 39, Rolfsted 94,7 Vaillant VC DK 112 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Rolfvej 4, Rolfsted 77,4 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 41, Rolfsted 95 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Rolfvej 43, Rolfsted 94,7 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Rolfvej Weishaupt WG 1/1-D GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1985 Rolfvej 5 77,6 2

11 Bilag 1 Rolfsted, Birkum, Ferritslev Installations Nuværende virkningsgrad Produktnavn Type Beskrivelse Dato Lev Adr % Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Rolfvej 6, Rolfsted 100 Bosch ZSBR 16-3A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Rolfvej 7, Rolfsted 100 Junkers MINI-11 ASE/AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1990 Rolfvej 9, Rolfsted 81,1 Baxi WGB-KN 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Rolfvænget 23 A 94,7 Baxi WGB-KN 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Rolfvænget 23 C 94,7 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Rolfvænget 10, Rolfsted 100 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Rolfvænget 11, Rolfsted 94,7 Junkers ZSR/ZR24-1/2AME GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1985 Rolfvænget 12, Rolfsted 81,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Rolfvænget 13, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Rolfvænget 14, Rolfsted 94,7 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Rolfvænget 15, Rolfsted 81,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Rolfvænget 16, Rolfsted 94,7 Milton Topline 35 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Rolfvænget 17, Rolfsted 100 Saunier Duval ISOMAX F 28 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2002 Rolfvænget 19, Rolfsted 81,6 Junkers ZSR/ZR18-1/2AME GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1985 Rolfvænget 2, Rolfsted 81,6 Geminox ZEM 2-17 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Rolfvænget 21, Rolfsted 100 Milton ECOMLINE VR 11 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2002 Rolfvænget 3, Rolfsted 94,7 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1984 Rolfvænget 4, Rolfsted 81,6 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1999 Rolfvænget 5, Rolfsted 81,6 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Rolfvænget 7, Rolfsted 94,7 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Rolfvænget 9, Rolfsted 94,7 Weishaupt WTC 25-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Skelkærvej 2, Birkum 98 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Skindegyde 1b, Rolfsted 94,7 Milton ECOMLINE HR 22 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Skindegyde 2, Rolfsted 94,8 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Skindegyde 3, Rolfsted 100 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Skindegyde 4, Rolfsted 95,5 Weishaupt WTC 25-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Skindegyde 5, Rolfsted 97,8 Nefit TURBO 21 KONDENSERENDE GASKEDEL 1991 Skindegyde 5a 86,1 Milton ECOMLINE HR 22 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Skindegyde 6, Rolfsted 94,7 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Skolevej Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Skolevej 12, Rolfsted 100 Bosch ZWB 28-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Skolevej 14, Rolfsted 100 Geminox THI 2/13C, 2/13 M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Skolevej 15, Rolfsted 95 Milton ECOMLINE HR 22 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Skolevej 2 95,5 Junkers MINI-11 ASE/AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1991 Skolevej 3, Rolfsted 81,6 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Skolevej 4, Rolfsted 95,3 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Skolevej 5, Rolfsted 100 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Skolevej 6, Rolfsted 80,8 Geminox THI 0,9/9C KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Skolevej 7, Rolfsted 97,7 Milton Topline 25 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Skolevej 8, Rolfsted 100 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Skolevej 9, Rolfsted 98 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Skovgårdsvej Geminox THI 5-25 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Skovgårdsvej 3 95,6 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Skovgårdsvej 7 98 Junkers ZR/ZSR 24-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Stokløkken 5 81,1 Vaillant ECOTEC VC 126-C KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Lindealle 9 95 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Stokløkken 9 95,3 Saunier Duval THEMA F AS 23 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2000 Tvevadgyden 5, Rolfsted 80,8 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Vibevej 4, Rolfsted 97,5 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 2002 Vibevej 3, Rolfsted 81,1 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Vibevej 2, Rolfsted 95,3 Weishaupt WG 1N/1-E GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1986 Ørbækvej 705a, Birkum 77,4 Junkers ZSR/ZR18-1/2AME GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1992 Ørbækvej 710, Birkum 81,6 Baxi PF 50 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1999 Ørbækvej 711, Birkum 81,1 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 715, Birkum 95 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Ørbækvej 720, Birkum 97,8 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej 724, Birkum 97,5 Saunier Duval SD 512/19 GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Ørbækvej 731, Birkum 81,1 Geminox THR 5/25 C, M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Ørbækvej ,8 Bosch ZWSB 22/28-3 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Ørbækvej 734, Birkum 100 Geminox ZEM 2-17 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 735, Birkum 100 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1997 Ørbækvej 737, Birkum 80,6 Geminox THI 5-25 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Ørbækvej 741, Birkum 94,8 3

12 Bilag 1 Rolfsted, Birkum, Ferritslev Installations Nuværende virkningsgrad Produktnavn Type Beskrivelse Dato Lev Adr % Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej 746, Birkum 100 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Ørbækvej 747, Birkum 81,3 Baxi WGB-K 15 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Ørbækvej 751 A, Birkum 100 Vaillant VC DK 255 EH GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1999 Ørbækvej 751 B, Birkum 80,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2007 Ørbækvej ,5 Junkers ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1995 Ørbækvej 755, Birkum 81,3 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 756, Birkum 97,7 Vaillant VC 136/3-3 Ecotec KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 757, Birkum 100 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Ørbækvej 837, Rolfsted 95,5 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Ørbækvej ,8 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Ørbækvej 849, Ferritslev 98 Weishaupt WG 1/1-D GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1983 Ørbækvej 850, Rolfsted 77,6 Geminox THI 2-17 M 75 V GN KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej 851 B 98 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Ørbækvej 852, Rolfsted 94,7 Bosch ZSBR 3-16 KONDENSERENDE GASKEDEL 2004 Ørbækvej 854, Rolfsted 94,7 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2013 Ørbækvej 855, Ferritslev 100 Weishaupt WG 1/1-D GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1989 Ørbækvej 856, Rolfsted 77,4 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Ørbækvej 857, Ferritslev 95,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 858, Rolfsted 95 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1999 Ørbækvej 859, Ferritslev 81,1 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Ørbækvej 860, Rolfsted 95,3 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1994 Ørbækvej 862, Rolfsted 80,4 Junkers ZWR 18-1/2 AME KOMBIKEDEL 1984 Ørbækvej 863, Ferritslev 81,1 Milton ECOMLINE HR 22 KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Ørbækvej ,8 Vaillant VC DK 182 E GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1991 Ørbækvej 866, Rolfsted 86,1 Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Ørbækvej 868, Rolfsted 95,5 Weishaupt WTC 15-A KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej 870, Rolfsted 97,5 Baxi WGB-K 15 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej Nefit TURBO 21 KONDENSERENDE GASKEDEL 1986 Ørbækvej 874 A, Rolfsted 90,2 Viessmann Vitodens 200 W KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 874 B, Rolfsted 100 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1997 Ørbækvej 23 80,8 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Ørbækvej ,2 Geminox THR 2/13 M75 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Ørbækvej ,3 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Ørbækvej 882, Ferritslev 81,3 Geminox ZEM 2-17 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej 884, Ferritslev 100 Nefit TURBO 21 KONDENSERENDE GASKEDEL 1986 Ørbækvej 887, Ferritslev 90,2 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Ørbækvej 890, Ferritslev 95 Nefit TURBO 21 BE KONDENSERENDE GASKEDEL 1994 Ørbækvej 892, Ferritslev 88,3 Bosch ZSBR 16-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Ørbækvej Milton Smartline HRC 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Ørbækvej 896, Ferritslev 95,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Ørbækvej 898, Ferritslev 94,7 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2001 Ørbækvej ,2 Bosch ZSBR 3-16 KONDENSERENDE GASKEDEL 2003 Ørbækvej Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Ørbækvej 908, Ferritslev 95,3 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Ørbækvej 912, Ferritslev 95 Danheat DH 12G GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1983 Ørbækvej 926, Ferritslev 77,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2000 Ørbækvej Weishaupt WG 2/1-E GASBLÆSELUFTBRÆNDER 1990 Ørbækvej 934 A, Ferritslev 78,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2008 Ørbækvej ,2 Vaillant ECOTEC VC 136-E KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Ørbækvej ,6 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 1999 Ørbækvej 940, Ferritslev 95,6 Vaillant ECOTEC VC 136-E KONDENSERENDE GASKEDEL 2006 Ørbækvej ,6 Bosch ZSR 11-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1998 Ørbækvej 946, Ferritslev 81,6 Milton Smartline HR 24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Ørbækvej ,7 Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2012 Ørbækvej Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2010 Ørbækvej 962, Ferritslev 100 Milton ECOMLINE HR 11 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Ørbækvej 970, Ferritslev 95,3 Bosch ZSBR 16-3 A KONDENSERENDE GASKEDEL 2009 Ørbækvej Milton Topline 15 KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Ørbækvej Atag S-HR24 KONDENSERENDE GASKEDEL 2005 Ørbækvej ,3 Vaillant ECOTEC VC 136-E KONDENSERENDE GASKEDEL 2002 Ørbækvej ,6 Junkers ZR/ZSR 18-3 AE GENNEMSTRØMNINGSKEDEL 1985 Ørbækvej 982, Ferritslev 81,6 Nefit TURBO 21 KONDENSERENDE GASKEDEL 1985 Ørbækvej 984, Ferritslev 89,5 4

13 Bilag 1 Rolfsted, Birkum, Ferritslev Installations Nuværende virkningsgrad Produktnavn Type Beskrivelse Dato Lev Adr % Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Bosch ZSB 14-3 E KONDENSERENDE GASKEDEL 2011 Åkrogen Gennemsnit 92,6 5

14 Forudsætninger for levetid: < 4 år Forudsætninger for prioritetsfaktor: 0,5 Begrænsninger i anvendelse Da der er tale om en besparelse med kortere levetid fastsættes prioriteringsfaktoren til 0,5. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Kan kun anvendes på én-familiehuse med areal mellem m². Tabel årigt serviceeftersyn Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efterisoleret) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe isoleret støbejernskedel (1977 eller tidligere) E Bryggers Godt isoleret Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårlig isoleret Nej 70 Tabel 16. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for oliekedler Kedeltype Effekt ind [kw] Effekt ud [kw] Kedeltemperatur [ C] Røggastemperatur [ C] Ilt [%] Placering VVB VVB temp [ C] VV forbrug [kwh/år] Pumpeeffekt [W] Brænder/ Blæser [W] Lavtemperatur Årsnyttevirkning [%] E Bryggers Indbygget Nej 86 Kedeltype Effekt ind [kw] Effekt ud [kw] Kedeltemperatur [ C] Røggastemperatur [ C] Ilt [%] Returtemperatur* [ C] Placering VVB VVB temp [ C] VV forbrug [kwh/år] Pumpeeffekt [W] Brænder/ Blæser [W] Lavtemperatur Årsnyttevirkning [%] Kondenserende A 20 19, Bryggers Indbygget Ja 101 Oliekedler dokumentation for standardværdier. Version 1 rev. 1 (April 2013). Gældende fra 1. april

15 Drift af gaskedel Årlig pris for drift af gaskedel. Nedenstående er et eksempel på hvad det koster at drive en gaskedel årligt. Det skal bemærkes at der ikke er krav til service på en gaskedel såfremt det er en lukket kedel (Kedlens forbrændings rum er lukket i forhold til det rum kedlen er opsat i.) I projektområdet er det 93,1 % af kedlerne der IKKE skal have lovpligtigtservice. For at opretholde den høje virkningsgrad på gaskedlen anbefaler Naturgas Fyn service hvert 2. år El til kedel og cirkulations pumpe for en nyere kedel udgør ca 200 kwh / år, El prisen til beregning er 2,10 kr/kwh Der er lagt 750 kr. til reservedele hvert år. Årlig drift Årlig drift antal pris ex. Moms Inkl Moms Service hvert 2. år timer/ besøg 2,5 450 Kr/h El til brænder/ cirkulations pumpe kwh/år 200 1,68 Kr./Kwh Reservedele (svarende til 3,5 % af ny prisen på et gasfyr) I alt Samlet bliver omkostningerne til drift af gaskedlen ca 1873 kr / år inklusiv service, drift og reservedele Fjernvarme Fyn bruger 2000 kr/år eks moms i de samfundsøkonomiske beregninger hvilket er 33 % mere end de faktiske omkostninger Rolfsted, Birkum og Ferritslev Bilag 3

16 %&'()*+*,-!"#$# 6)&7839/+-(*40&:&;/01/),3)<)&=54/+</), >?>?./012/'1(&31/), /*) I)&2,-J1&'()/'3+<313 KFLEMNDOPQERDSQLMLQRETHDNDSFPSREUVWX >?B? >?A? CDEF K GFH PSREUaX @?? cdeldfhhrqrfsqtelsspldl_fnl]fesfeuax cfq\srqlddrhfer^futfln[x fg fg I)i/2*)9&)1 >? >? >? fg >? h jklu]mfnmnhpfdx qkru]mfnmnhpfdx CkpU]MFNmnHPFdX ClkU]MFNmnHPFdX slnerqdf[u]mfnmnhpfdx o o o t/)3)'/3+<313 o o\fnfdhfyprm^fseuax zaog? zaog? zaog? zaog? >?o>a q >ebex LNRL`dFk}~UuvmnX B { z ƒ œ Žž Ž ŸŽ ˆ Š ŒŽŠ ˆ ˆŽ ˆ ˆŒ ˆ Ž Š ŒŽ Ž š «± «««²«ª Šˆ ˆ ª ««««Ž ˆŽ ŸŸŸ ˆŽ ³ œ Žž Ž ŸŽ ŒŽ ˆ Š µ «ŸŸŸ ˆ ž ³ ±ª «µ ˆ

17 ¹ º»»»¼½¾ ÀÁ ¾À½¼Ãļ ÅÛ ÆÀÇÈ ÉÊË̾ÀÍÈÇÀ½¾ÎÍÉ ÏÐÑÇÀ½¾ÒÀÇÍϽÉÏÏÉÁÍÓÇÀÂÎÏÔÕ¾Ö¾½ ¾ÀØÙÚÚ¼ äþßàáâã ÜÀÉÖ¾ÏËÀÁ½ÃÉË˾À¾Í ÝÀÁÈÉþÀÏÁËÏÎ Ï Ç ÉÁͽÇÉÍ ¾ÍÇÍÖ¾¼ õëóç òéìæçéôúõçêòñëïëêìúçéìóìæëììæçóôõóìëìíòéîëéóôïïöðøíìæóïëîçæçëìíéèÿ åæçèçéçêëìíéèîëïëîíìðñòêòéçóôõóìëìíòéíóóçìëììæçóïëîçæçëìíéèîëïëîíìðëììðïíîëö íóìêíîì åæçòéöðöòóóçóêçöëìç ìòìæç íóìêíîìæçëìíéèóôõóìëìíòéëêçìæçóìëé õðæçëìöòóóçóÿ òêöëêèçøçöö æçëìíéèñöòøùêçìôêéìçúïçêëìôêçóòñûüýùþüýÿåæçóí íéóôöëìç óôõóìëìíòéó ìæçóçëêçîòéóí çêç éçèöíèíõöç üü çññíîíçéîðÿ òøç çê óôõóìëìíòéóñòê çòñìæçøëìçêæçëìçêîëïëîíìðíóçóìíúëìç ý íéèõçóìë ëíöëõöçìçîæéòöòèð ìæíóíóîòéóí çêç ìòõçëõòôì êçóôöìíéèíé çññíîíçéîðÿ óíéèöç ñëúíöðæòôóçóøíööæë çëæçëìöòóó ôêíéèóôúúçêìæëìîëééòìõçîòéóí çêç ôóçñôöÿäïïöð åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæëóìòêëèçìëéøëìçê åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ æçëìçêÿ ïçîíñíîíé çóìúçéìíéõêëéîæïíïçëé úçìçêÿ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèçìëéøëìçê æçëìçêÿåæçïêíîçíóêçöëìç ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿ åæçòïçêëìíòéëé úëíéìçéëéîçîòóìóëêçõëóç òéëúëíéìçéëéîçîæçîç çêðóçîòé ðçëê õôìîëö åæçïêíîçíóèí çéñòêëéíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéøíìæóìòêëèçìëéøëìçêæçëìçêëé íóêçöëìç îôöëìç ïçêðçëêëé ïçêíéóìëööëìíòéÿ ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿäöëêèç ëêíçìðòñ çóíèéóëêçòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòé éçîìç óôõóìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèç òìçìæëììæçõêëéîæïíïçóæòôö õç íúçéóíòéç ñòêìæçôóçòñæòììëïøëìçêÿñìæçêçíóéòìëéðæòì ìëéøëìçêæçëìçêÿ òêìæçóíúïöçóìóòöôìíòéìæçïêíîçîëéõçü öòøçêìæëéìæçïêíîçóèí çéíéìæç ìëõöçÿ øëìçêìëé ìæçõêëéîæïíïçîëïëîíìðóæòôö õçæíèæçêìæëéìæçîëïëîíìðòñìæç óôõóìëìíòéÿ

18 Bilag 5 Rolfsted, Birkum Ferritslev Byg Bolig gennemsnit Produktnavn Lev Adr Arl Saml Junkers Birkum Bygade 13a, Birkum 69 6,5 7,3 5,6 5,6 6,3 Bosch Birkum Bygade 13b, Birkum 136 5,2 6,9 5,2 6,5 6,0 Bosch Birkum Bygade 13d, Birkum ,2 13,9 8,9 7,7 10,4 Bosch Birkum Bygade 13f, Birkum 69 10,9 11,7 10,3 12,6 11,4 Bosch Birkum Bygade 13g, Birkum 136 8,4 9,3 7,1 7,5 8,1 Bosch Birkum Bygade 11, Birkum ,3 38,6 33,2 39,5 36,6 Geminox Birkum Bygade 15, Birkum ,7 33,9 27,2 29,4 30,3 Bosch Birkum Bygade 17, Birkum ,3 21,4 16,6 18,5 19,0 Vaillant Birkum Bygade 19, Birkum ,1 16,8 14,1 15,3 14,6 Milton Birkum Bygade 20, Birkum ,5 28,0 20,8 22,0 25,1 Weishaupt Birkum Bygade 23, Birkum ,0 22,2 17,0 17,0 17,6 Junkers Birkum Bygade 24, Birkum 118 7,5 8,0 7,4 8,3 7,8 Bosch Birkum Bygade 5, Birkum ,1 34,1 26,2 28,0 30,3 Geminox Birkum Bygade 8, Birkum 97 22,1 24,4 20,0 19,3 21,4 Bosch Birkum Bygade ,1 15,0 12,9 13,8 13,7 Milton Bækkevej 1 A 125 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 Junkers Bækkevej 1b ,6 12,9 10,8 11,7 11,5 Vaillant Bækkevej 1d 146 9,1 8,0 6,6 7,8 7,9 Milton Bækkevej 1e ,6 28,1 20,4 20,0 21,3 Geminox Bækkevej 1f, Lejl ,8 17,6 15,6 18,3 18,3 Geminox Bækkevej ,0 0,0 0,7 5,9 3,3 Milton Bækkevej ,2 26,6 23,5 25,3 25,9 Weishaupt Bækkevej ,7 19,3 14,7 15,4 16,8 Junkers Elværksvej 14, Rolfsted ,6 17,8 12,9 14,2 16,9 Junkers Elværksvej 12, Rolfsted 141 5,9 7,4 6,0 6,2 6,4 Milton Fasanvej ,3 22,8 19,6 21,3 21,0 Vaillant Fasanvej ,5 18,4 15,0 15,9 16,4 Milton Fasanvej ,0 0,0 6,9 17,5 12,2 Milton Fasanvej ,2 19,9 17,0 18,9 18,7 Geminox Fasanvej ,9 31,3 24,7 26,7 27,7 Milton Fasanvej ,9 20,1 16,7 17,4 17,8 Milton Fasanvej ,1 20,3 16,4 14,6 17,1 Geminox Fasanvej ,3 14,7 11,9 13,0 13,0 Vaillant Fasanvej ,2 18,2 14,6 14,6 15,9 Vaillant Fasanvej ,1 14,2 9,6 6,9 10,7 Vaillant Fasanvej ,7 9,7 7,8 8,0 8,1 Junkers Fasanvej ,1 10,1 8,0 8,8 8,8 Milton Fasanvej ,9 28,8 21,7 21,9 24,1 Junkers Fasanvej ,0 16,0 13,9 15,6 14,9 Milton Fasanvej ,5 14,9 11,7 15,5 14,7 Bosch Fasanvej ,9 10,5 8,3 8,8 9,1 Bosch Fasanvej ,3 15,9 13,3 14,0 14,2 Milton Fasanvej ,5 21,8 15,7 12,6 17,1 Weishaupt Fasanvej ,8 18,5 16,3 17,9 17,6 Milton Fasanvej ,6 33,0 29,6 34,3 31,1 Saunier Duval Højager Alle ,1 9,9 7,9 8,5 8,9 Milton Johannevej ,1 18,9 14,7 14,2 15,7 Milton Johannevej ,3 11,6 9,6 10,1 10,4 Bosch Johannevej ,6 15,4 12,3 13,1 15,4 Milton Johannevej ,4 31,0 26,5 27,2 27,3 Geminox Johannevej ,0 0,0 4,0 12,2 8,1 Nefit Johannevej ,4 19,1 16,3 17,7 17,4 Bosch Johannevej ,6 24,3 20,4 24,3 22,1 Bosch Johannevej ,4 18,1 15,7 17,6 17,0 Milton Johannevej ,8 8,4 12,3 11,9 9,9 Bosch Kirketoften 3, Rolfsted ,4 14,5 11,7 12,0 12,9 Junkers Kirkevænget 1, Rolfsted ,4 25,4 18,3 26,9 24,0 Viessmann Kirkevænget 11, Rolfsted ,8 24,3 16,1 12,8 19,0 Milton Kirkevænget 2, Rolfsted ,0 20,9 17,8 19,6 19,1 Vaillant Kirkevænget 4, Rolfsted ,6 17,8 16,2 17,9 17,4 Milton Kirkevænget 5, Rolfsted ,9 17,8 14,1 12,9 14,2 Junkers Kirkevænget 6, Rolfsted ,6 20,8 17,8 18,9 19,3 Vaillant Kirkevænget 7, Rolfsted ,5 24,3 20,8 21,5 22,0 Milton Kirkevænget 8, Rolfsted 113 2,1 1,8 2,1 2,7 2,2 Areal i m2 Nettovarmebehov i MWh 1

19 Bilag 5 Rolfsted, Birkum Ferritslev Byg Bolig gennemsnit Produktnavn Lev Adr Arl Saml Vaillant Kirkevænget 9, Rolfsted ,8 28,2 21,9 22,0 24,0 Bosch Lundsbjergvej ,4 15,6 11,5 9,1 12,1 Vaillant Lykkebovej ,2 8,8 7,8 2,9 6,9 Vaillant Lykkebovej 30, Rolfsted 190 9,2 7,9 7,9 8,3 8,3 Vaillant Lykkebovej ,6 7,1 5,9 6,3 6,2 Vaillant Lykkebovej 38, Rolfsted ,6 11,7 11,0 12,4 11,7 Vaillant Lykkebovej 42, Rolfsted 190 7,5 5,8 5,4 6,4 6,3 Vaillant Lykkebovej 46, Rolfsted 170 9,7 7,4 7,3 10,7 8,8 Bosch Lærkevej ,7 9,1 6,8 6,1 6,2 Bosch Lærkevej 12, Rolfsted 145 7,5 7,4 6,0 6,4 6,8 Bosch Lærkevej 13, Rolfsted ,3 13,3 12,5 14,0 12,8 Weishaupt Lærkevej 14, Rolfsted ,9 24,9 20,8 21,3 22,5 Geminox Lærkevej 15, Rolfsted ,5 25,3 21,7 23,2 23,7 Milton Lærkevej 2, Rolfsted 146 8,2 10,1 10,7 12,6 10,4 Junkers Lærkevej 3, Rolfsted ,4 23,7 15,4 9,4 17,7 Milton Lærkevej 5, Rolfsted 139 9,8 11,9 11,1 12,5 11,3 Milton Lærkevej 6, Rolfsted 93 12,9 15,3 12,5 13,1 13,5 Weishaupt Lærkevej 7, Rolfsted ,8 21,4 15,5 14,5 18,0 Weishaupt Lærkevej 8, Rolfsted 123 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 Milton Lærkevej 9, Rolfsted ,0 10,4 8,0 7,6 9,0 Weishaupt Markledet 10, Birkum 175 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 Milton Markledet 12, Birkum ,5 4,8 3,8 2,9 5,5 Geminox Markledet 15, Birkum ,3 13,4 14,8 17,1 14,1 Riello Markledet 16, Birkum 187 5,9 10,2 10,6 14,4 10,3 Weishaupt Markledet 18, Birkum ,1 21,7 17,6 18,1 18,9 Geminox Markledet 20, Birkum ,4 19,8 16,6 17,8 17,6 Geminox Markledet 4, Birkum 179 9,1 13,0 10,6 10,7 10,8 Tasso Markledet 7, Birkum 114 8,6 9,9 8,3 9,4 9,1 Weishaupt Markledet 9, Birkum 162 8,2 12,4 6,1 1,5 7,0 Geminox Nyborgvej 7a ,1 18,6 15,7 18,3 17,4 Weishaupt Nyborgvej 7c ,5 5,2 3,7 3,3 8,4 Vaillant Nyborgvej ,2 3,4 2,6 2,2 2,9 Milton Nyborgvej ,8 18,2 14,1 14,6 18,2 Milton Nyborgvej ,5 9,6 7,9 8,9 8,5 Junkers Nyborgvej ,3 14,7 12,6 13,4 13,2 Geminox Nyborgvej ,5 19,7 17,0 18,0 18,1 HS-Tarm Nyborgvej ,5 11,7 6,9 2,4 8,9 Beretta Nyborgvej ,5 14,7 8,2 2,1 9,4 Milton Nyborgvej ,3 18,8 15,4 16,3 16,9 Vaillant Nyborgvej ,0 35,9 23,5 16,6 27,0 Viessmann Nyborgvej ,7 35,9 29,9 37,5 34,5 Junkers Nyborgvej ,3 20,1 15,1 14,6 17,8 Vaillant Nyborgvej ,8 19,9 20,0 24,2 20,7 Weishaupt Rolfvej 1, Rolfsted ,3 43,0 35,6 36,0 39,5 Milton Rolfvej 11, Rolfsted ,0 20,9 16,6 18,8 18,8 Milton Rolfvej ,5 20,5 17,2 18,1 18,3 Bosch Rolfvej 19, Rolfsted ,2 28,1 20,1 19,4 21,9 Milton Rolfvej 2, Rolfsted ,5 17,1 14,0 14,6 14,8 Riello Rolfvej 23, Rolfsted ,5 16,9 13,2 11,3 14,2 Milton Rolfvej 27, Rolfsted 97 9,7 11,9 10,6 11,9 11,1 Milton Rolfvej ,9 11,6 10,6 12,6 11,2 Milton Rolfvej 3, Rolfsted ,4 15,7 13,0 14,4 14,6 Milton Rolfvej 31, Rolfsted 97 7,7 9,3 8,0 7,3 8,1 Milton Rolfvej 33, Rolfsted 97 8,1 9,4 8,2 8,8 8,6 Milton Rolfvej 35, Rolfsted 97 8,5 9,2 7,9 9,0 8,7 Milton Rolfvej 37, Rolfsted 97 10,0 11,1 9,4 10,8 10,3 Milton Rolfvej 39, Rolfsted 97 9,8 12,6 10,1 10,8 10,8 Vaillant Rolfvej 4, Rolfsted ,8 14,1 11,6 11,8 12,0 Milton Rolfvej 41, Rolfsted 97 13,0 15,5 13,6 14,7 14,2 Milton Rolfvej 43, Rolfsted 97 9,9 11,6 10,3 11,2 10,8 Weishaupt Rolfvej ,9 27,6 21,9 19,5 21,7 Weishaupt Rolfvej ,8 18,8 16,0 16,4 17,3 Milton Rolfvej 6, Rolfsted ,5 29,2 19,2 19,7 22,7 Bosch Rolfvej 7, Rolfsted ,0 18,1 14,1 14,3 15,6 Areal i m2 Nettovarmebehov i MWh 2

20 Bilag 5 Rolfsted, Birkum Ferritslev Byg Bolig gennemsnit Produktnavn Lev Adr Arl Saml Junkers Rolfvej 9, Rolfsted ,6 20,1 16,4 18,6 18,7 Baxi Rolfvænget 23 A ,3 14,9 11,9 7,9 12,3 Baxi Rolfvænget 23 C 194 7,6 7,0 6,1 6,4 6,8 Milton Rolfvænget 10, Rolfsted ,4 17,1 14,1 12,5 14,8 Milton Rolfvænget 11, Rolfsted 76 8,4 9,6 7,5 7,2 8,2 Junkers Rolfvænget 12, Rolfsted ,7 13,0 10,4 11,0 11,3 Milton Rolfvænget 13, Rolfsted 76 10,3 8,7 7,9 9,4 9,1 Milton Rolfvænget 14, Rolfsted ,4 12,0 9,7 10,2 10,6 Bosch Rolfvænget 15, Rolfsted 76 6,1 7,1 5,9 6,1 6,3 Milton Rolfvænget 16, Rolfsted ,0 11,8 10,4 11,4 11,1 Milton Rolfvænget 17, Rolfsted 77 9,0 9,5 6,6 7,0 8,0 Saunier Duval Rolfvænget 19, Rolfsted 77 8,8 9,0 7,6 8,3 8,4 Junkers Rolfvænget 2, Rolfsted ,2 12,9 10,0 10,1 11,6 Geminox Rolfvænget 21, Rolfsted 77 9,4 11,3 9,1 10,0 9,9 Milton Rolfvænget 3, Rolfsted 76 7,6 10,0 7,7 8,4 8,4 Bosch Rolfvænget 4, Rolfsted 135 7,7 8,9 7,3 6,7 7,6 Bosch Rolfvænget 5, Rolfsted 75 6,7 6,9 6,3 6,3 6,5 Milton Rolfvænget 7, Rolfsted 76 7,3 8,3 7,1 7,7 7,6 Milton Rolfvænget 9, Rolfsted 76 8,6 10,1 8,5 8,6 9,0 Weishaupt Skelkærvej 2, Birkum ,2 25,3 20,8 22,0 22,1 Milton Skindegyde 1b, Rolfsted ,7 14,2 12,2 12,9 12,5 Milton Skindegyde 2, Rolfsted ,3 53,5 48,1 51,5 50,3 Milton Skindegyde 3, Rolfsted ,9 26,7 20,3 17,7 21,9 Milton Skindegyde 4, Rolfsted ,1 28,8 21,3 19,8 23,7 Weishaupt Skindegyde 5, Rolfsted ,0 21,2 17,4 18,8 18,6 Nefit Skindegyde 5a ,1 13,0 10,1 9,3 10,6 Milton Skindegyde 6, Rolfsted ,5 15,6 10,9 4,1 10,8 Milton Skolevej ,0 0,0 6,9 41,2 24,0 Milton Skolevej 12, Rolfsted 105 0,0 0,0 4,8 13,7 9,2 Bosch Skolevej 14, Rolfsted 95 18,2 20,6 17,3 16,6 18,2 Geminox Skolevej 15, Rolfsted ,1 12,7 18,6 14,9 15,3 Milton Skolevej ,1 29,8 24,0 24,6 25,9 Junkers Skolevej 3, Rolfsted ,0 17,1 12,8 9,6 13,4 Milton Skolevej 4, Rolfsted 96 15,5 18,6 15,6 17,8 16,9 Milton Skolevej 5, Rolfsted 98 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 Bosch Skolevej 6, Rolfsted ,2 24,4 19,3 20,0 20,5 Geminox Skolevej 7, Rolfsted ,3 16,5 12,9 13,6 14,1 Milton Skolevej 8, Rolfsted 86 9,4 9,6 10,1 13,0 10,5 Geminox Skolevej 9, Rolfsted ,2 25,7 19,5 20,1 21,6 Milton Skovgårdsvej ,4 24,4 20,8 20,5 21,8 Geminox Skovgårdsvej ,0 22,2 18,6 21,7 20,4 Geminox Skovgårdsvej ,8 27,4 22,0 22,0 24,1 Junkers Stokløkken ,2 19,3 16,2 17,5 17,8 Vaillant Lindealle ,7 17,3 13,9 14,4 15,1 Milton Stokløkken ,1 21,0 18,1 18,5 18,7 Saunier Duval Tvevadgyden 5, Rolfsted ,5 21,8 17,3 23,1 20,2 Weishaupt Vibevej 4, Rolfsted 131 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 Bosch Vibevej 3, Rolfsted ,3 20,2 16,9 17,8 18,3 Milton Vibevej 2, Rolfsted ,3 18,7 15,8 18,1 17,2 Weishaupt Ørbækvej 705a, Birkum 90 10,6 19,2 11,6 10,8 13,1 Junkers Ørbækvej 710, Birkum 264 6,3 6,0 5,6 4,8 5,7 Baxi Ørbækvej 711, Birkum ,2 21,6 16,9 16,7 18,6 Milton Ørbækvej 715, Birkum ,5 16,7 13,2 14,1 14,6 Geminox Ørbækvej 720, Birkum ,8 20,5 17,4 18,6 18,1 Weishaupt Ørbækvej 724, Birkum 111 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 Saunier Duval Ørbækvej 731, Birkum 93 26,7 31,5 14,0 2,0 18,6 Geminox Ørbækvej ,4 57,6 43,3 30,0 46,3 Bosch Ørbækvej 734, Birkum ,7 23,3 17,6 17,0 20,2 Geminox Ørbækvej 735, Birkum ,8 21,9 16,0 15,3 18,5 Bosch Ørbækvej 737, Birkum ,3 26,0 22,0 23,6 23,7 Geminox Ørbækvej 741, Birkum ,0 46,5 37,0 38,0 40,1 Bosch Ørbækvej 746, Birkum 90 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Junkers Ørbækvej 747, Birkum ,1 19,9 13,8 13,3 15,3 Baxi Ørbækvej 751 A, Birkum ,5 37,3 29,4 25,0 31,1 Areal i m2 Nettovarmebehov i MWh 3

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere