Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov"

Transkript

1 Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri og Social Serviceafdelingen Skovagervej 2 Risskov Udført af Åboulevarden Århus Tlf / 345

3 Indledning Region Midt har i 2008 vedtaget en ny struktur for psykiatri- og socialområdet. I forbindelse med implementeringen i AUH Risskov medfører det behov for såvel en organisatorisk og strukturel, som en fysisk tilpasning. AUH Risskov vil fremover bestå af 6 selvstændige afdelinger, hvor M, P og Q er nydannede. De 6 afdelinger er: Afdeling L (Center for psykiatrisk forskning) Afdeling M (Afdeling for organisk psykiske lidelser og akutmodtagelse) Afdeling P (Afdeling for psykoser) Afdeling Q (Afdeling for depression og angst) Afdeling R (Retspsykiatrisk afdeling) BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) 3 / 345

4 Indholdsfortegnelse 1 Forord 1.1 Beskrivelse af opgaven 1.2 Læsevejledning 1.3 Overordnet vurdering af klimaskærm 1.4 Overordnet vurdering af indeklima 1.5 Overordnet vurdering af kælder 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 14 3 Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik 3.2 Bygningerne Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A 4.2 Bygning 14A 4.3 Bygning 14B 4.4 Bygning 14C 4.5 Bygning 14D 4.6 Bygning 14E 4.7 Bygning 14F 4.8 Bygning 14G 4.9 Bygning 14H 4.10 Bygning 14I 4.11 Bygning 14J 4.12 Bygning 14K 4.13 Bygning Bygning Bygning 24A 4.16 Bygning 24B 4.17 Bygning 24C 4.18 Bygning 24D / 345

5 Indholdsfortegnelse 4.19 Bygning 24E 4.20 Bygning 24F 4.21 Bygning 24G 4.22 Bygning 24H 4.23 Bygning 24I 4.24 Bygning 24J 4.25 Bygning 24K 4.26 Bygning Bygning Bygning Bygning 35B 4.30 Bygning 35C 4.31 Bygning Bygning 50A 4.33 Bygning 50B 4.34 Bygning 50C 4.35 Bygning 50D 4.36 Bygning Bygning Bygning Bygning Beskrivelse af byggeklodser 5.1. Beskrivelse 5.2 Byggeklodser parterre 5.3 Byggeklodser stueetage 5.4 Byggeklodser 1. sal 5.5 Byggeklodser 2. sal 5.6 Skema over byggeklodser Masterplan 6.1. Stueetage sal sal / 345

6 Forord 1 1. Forord 1. 1 Beskrivelse af opgaven På grundlag af den her foreliggende registrering skal der udvikles en anlægsmasterplan for AUH Risskov, som understøtter den nye organisation. Anlægsmasterplanen for AUH Risskov skal fastlægge de enkelte afdelingers/funktioners indbyrdes beliggenhed samt anvendelsen af de enkelte bygninger. Anlægsmasterplanen skal endvidere overordnet anvise, hvorledes den nye struktur kan organiseres bygningsmæssigt, når der tages i betragtning, at omfanget af ombygninger m.v. skal være mindst muligt. Samtidig gør det sig gældende, at der over en årrække forventes at ske en udflytning af funktionerne til DNU i nye bygninger, hvor de kommende erfaringer fra omrokerede AUH-Risskov vil indgå som et procesindspil. Vurderingen af den eksisterende bygningsmasses tilstand og muligheder er baseret på en registrering af de enkelte bygningers tilstand og geometri. Hver bygning beskrives kort med areal, dato for opførelse og konstruktioner for derefter at beskrive bygningens tilstand. Her klarlægges, hvad der trænger til oprettende vedligehold, der vurderes nødvendigt for at hindre nedbrydende følgeskader af vedligeholdelsesefterslæb. Det er, bortset fra ventilation og ombyggelighed, udelukkende foretaget vurdering af klimaskærm: kælder, ydervæg, døre, vinduer og tag. De nødvendige tiltag er prissat, og det er anført, hvad der skal holdes under observation. Der er således ikke angivet almindelig, planlagt, periodisk vedligeholdelse. Alle priser er eksl. moms, evt. rådgivning og byggepladsindretning. Anvendelsen af bygningerne beskrives og afdelingens ønsker og behov er ligeledes angivet. På hver etage registreres kontorernes størrelse og udformning samt det nuværende antal arbejdspladser. Der kan på baggrund af dette vurderes, hvorvidt der er plads til flere arbejdspladser i den enkelte bygnings kontorer. Antallet af arbejdspladser er vurderet ud fra parametrene opstillet i uprioriteret rækkefølge: Arbejdspladserne er udelukkende optalt og vurderet i eksisterende kontorer Der skal være plads til et skrivebord (ca. 200x100) Det skal være muligt at sidde her en hel arbejdsdag (lys og volumen) Ved arbejdspladsen skal der være dagslys man skal kunne se ud gennem vinduerne. Ved arbejdspladsen skal der være fornuftigt indeklima samt tilstrækkeligt rum om kring bordene, så man frit kan passere mellem dem. Der er ikke taget højde for arbejdets karakter ved den enkelt arbejdsplads. I flerrumskontorerne vil der eksempelvis ikke kunne gennemføres patientsamtaler, behandlinger o.l.. Afdelingerne er i dag organiseret med medarbejdere i forskellige bygninger. Derfor er Eksterne lokaliteter medtaget for at fremstille et retvisende billede af afdelingernes samlede størrelse og behov for arbejdspladser. Dette for i størst mulig udstrækning at kunne samle en afdelings funktioner og personale under samme tag, så der opnås større grad af nærhed og samhørighed. 6 / 345

7 1 Forord På baggrund af registreringerne er bygningerne opdelt i byggeklodser, der er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med en samlet anlægsmasterplan. Byggeklodserne er defineret som et område der kan fungere uafhængigt, dvs. en bygning eller den del af en bygning, som har egen indgang og toilet. Byggeklodsen kan således fungere som en selvstændig enhed. Hver byggeklods er registreret med areal (netto) samt antal kontorer og tilhørende vurderede antal arbejdspladser. Byggeklodserne er derved et værktøj til fordeling af arealer/ bygninger til den nye struktur. Rapporten er dels lavet på grundlag af aktuelle besigtigelser, dels hospitalets udarbejdede dataregistrering samt fra tegninger fra hospitalets arkiv. 1.2 Læsevejledning: Rapporten er inddelt i 5 kapitler. Kapital 1. Forord: Her beskrives opgaven kort Kapital 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov: En kort gennemgang af AUH Risskovs fysiske forhold. Her er beliggenhed, arealer, navngivning af de forskellige bygninger m.m. beskrevet. Kapital 3. Bygningshistorie og arkitektur: En beskrivelse af AUH Risskovs historie og bygningernes arkitektur. Her findes også en oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger Kapital 4. Bygnings beskrivelse: Rapporteringen af den enkelte bygning indledes med en kort sammenfatning. Efterfølgende beskrives de aktuelle, faktiske funktioner, indhold og tilstand samt antal af arbejdspladser. Sidst i hver undersøgelse udfoldes den stedfundne vurdering på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang. Herunder behov for oprettende vedligeholdelse Kapital 5: Beskrivelse af byggeklodser: Efter registreringen er der arbejdet med bygningerne med henblik på en masterplan. Her er bygningsmassen blevet inddelt i byggeklodser, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. I afsnittet angiver planer af hver etage byggeklodsernes afgrænsning og nummerering og der indgår i et samleskema med byggeklodsernes arealer, kontorer og arbejdspladser. Kapital 6: Masterplan: Den endelige masterplan for AUH Risskov. 7 / 345

8 Forord Overordnet vurdering af klimaskærm: Der er generelt stor forskel på bygningernes alder og dermed tilstanden af bygningsmassen på AUH Risskov. I såvel den ældre som den yngre bygningsmasse fremstår ydervægge generelt intakte. Vinduerne er af vidt forskellig kvalitet og tilstand på tværs af alder. Generelt er de ældste af rigtig god udgangskvalitet, men nogle har dog et vedligeholdelsesefterslæb. Senere årgange af vinduer er ikke helt af samme kvalitet, og nogle af dem savner ligeledes oprettende vedligehold. Tegltagene er løbende blevet udskiftet, men der resterer stadig en del, hvis levetid er tæt på at være opbrugt. Tilsvarende gælder BUC eternitskifertage. Ikke alle de flade tagpaptage er besigtiget, Men der er ikke ved gennemgangen konstateret opfugtning af underliggende bygningsdele eller andre tegn på utætheder. På baggrund af bygningsgennemgangen vurderer vi, at behovet for akut/oprettende vedligeholdelse af klimaskærmen er i størrelsesorden kr ,- ekskl. moms. I dette beløb indgår flere emner, som i første omgang enten skal undersøges nærmere eller holdes under observation. Stillingtagen til komfortventilation er politisk, og derfor i rapporten kun anført som en mulig forbedring uden budget, da det nødvendige og tilstrækkelige niveau er ukendt. 1.4 Overordnet vurdering af indeklima Ved besigtigelserne har vi konstateret et meget varieret indeklima, og flere steder har oplevelsen af frisk luft været en mangelvare. I mange af bygningerne er der installeret ventilationsanlæg, som ikke bare Bascon, men også de daglige brugere er i tvivl om, hvorvidt de fungerer. Vi skal derfor anbefale, at der foretages tjek og indregulering af samtlige ventilationsanlæg. I bygningsafsnit uden ventilationsanlæg skal vi anbefale, at der foretages kvalificeret måling og vurdering af behov for ventilationsanlæg. Samtidig bør de eksisterende anlægs energitekniske tilstand og rentabilitet ved udskiftning til nyt vurderes. Indeklimaet er også om end i mindre grad præget af opstigende grundfugt i kælderyderog indervægge. Da kun en mindre del af kælderen anvendes til depotrum samt ganske få egentlige arbejdspladsrum er der ikke afsat beløb til ændring af forholdene. Men omfanget af fugt skal løbende holdes under observation og vurderes som grobund for råd og svamp samt forringet indeklima. 8 / 345

9 1 Forord 1.5 Overordnet vurdering af kælder Der er kælder under stort set samtlige bygninger. Endvidere er der et tunnelsystem, der forbinder samtlige kældre under jorden. Det samlede kælderareal udgør ca m². Sammenholdt med etagearealet over jorden ca m² er der således tale om, at kældrene udgør ca. 1/3 af det samlede areal. Oprindelig har der især i det nyere byggeri været indrettet faste arbejdspladser i kælderetagen. De er så godt som alle nedlagt bl.a. på grund af små højtsiddende vinduer uden mulighed for reelt udsyn til omgivelserne. Der er enkelte steder i tunnelsystemet konstateret direkte utætheder i konstruktionen, Sådanne utætheder skal blotlægges og afhjælpes. Der er konstateret opstigende grundfugt i langt de fleste kældervægge i større og mindre grad. Kun få steder er der gjort modværgeforanstaltninger i form af omfangsdræn og udvendig kældervægsisolering. Sådanne tiltag har naturligvis en vis effekt, men helt fjerne fugten kan man ikke, så længe man har fugtsugende vægge, der som en væge suger grundfugten op i konstruktionen. Hvor der trods omtalte fugt er indrettet arbejdspladser, behandlingsrum eller mødelokaler, er der ud over de udvendige foranstaltninger opsat indvendig facadeisolering samt monteret udsugning fra de enkelte rum til det fri. I disse situationer skal der løbende føres kontrol med, at de samlede tiltag virker efter hensigten. Bl.a. skal man sikre sig, at erstatningsluften til udsugningen ikke hentes fra skimlede eller ildelugtende kældergange. Der er således ikke afsat beløb til gennemgribende/tilbundsgående afhjælpning af problemer mht. fugt. Det kræver nærmere undersøgelse at finde frem til årsagen og dermed metode til afhjælpning med skyldig hensyntagen til om kælderen skal anvendes til opmagasinering eller rumme faste arbejdspladser. Vi skønner at beløb til mindskelse af fungtindtrængning vil være i størrelsesordnen kr. 3-8 mio. 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. De efterfølgende skemaer er en oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. Oversigten består af 3 skemaer opdelt efter behov for og art af vedligeholdelse. Det førte skema med overskriften anviser af bygninger, der har et akut behov for oprettende vedligeholdelse. Skema 2 med overskriften anviser bygninger, hvor den oprettende vedligeholdelse kan vente til perioden Det sidtste skema er en oversigt over bygninger, hvor der er registreret problemer omrkring ventilationen. Signaturer: X: Påpege alm. vedligeholdelse Prissat: Behov for akut og nært forestående afhjælpning Rubrikken uden beløb: Emner der skal overvejes for bedring af indeklima. 9 / 345

10 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 14F Rottesikring i kælder x 14H Kældervinduer udskiftes I Gavlbeklædning mod nord udskiftes Udvendig trappebelægning udskiftes J Gavlbeklædninger udskiftes Årsag til vandindtrængen Tagbelægning på de lave tage udskiftes Kvistene i de lavereliggende tagflader udskiftes H Kælderydervæggen skal forsøges tætnet mod vandgennemtrængen Murværk ved indgang 61 omfuges J Afdækning af udvendig kældervægsisolering udbedres K Murværk omfuges Rækværk omkring udvendig kældertrappe udskiftes Murværksfuger udskiftes Fuger omkring dør og udvendig revne i frontkvist repareres Tagnedløb genoprettes Murreparationer Udvendige trapper renoveres Facadebeklædningen frigraves og endetræ imprægneres Afsat beløb til undersøgelser/afklaring af fugtskader i tunnel I alt / 345

11 4 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 13 Vinduer mod syd malerbehandles x 14A Vinduer malerbehandles x 14F Gavlbeklædning udskiftes x 14G Gavlbeklædning udskiftes G Vinduer malerbehandles x 14I Vinduer malerbehandles x 22 Tegltag udskiftes Vinduerne i stueetagen udskiftes i vestgavl og sydfacadens stueetage A Vinduerne på vestsiden oprettes snedkermæssigt og der foretages tilbundsgående malerbehandling ekskl. Forsatsvinduer Tag udskiftes til nyt med undertag og tagvinduer men ekskl. isolering F oprettende vedligehold af 5 stk. vinduer i den sydlige del af østfacaden G Istandsættelse og malerbehandling af vinduer i østfacaden H Tag over vestfløjens nordlige side udskiftes Vinduer og døre trænger for en stor dels vedkommende i den vestlige fløj til en tilbundsgående, oprettende malerbehandlig K Vinduer udskiftes optalt stk Tag udskiftes ekskl. efterisolering Vinduer snedkerrepareres og malerbehandles i stueetagen mod syd ekskl. forsatsvinduer. Vinduerne i vestgavlen udskiftes Tegltag udskiftes inkl. kviste men ekskl. isolering Vi d å tilb d å d 11 / 345

12 Beskrivelse af bygninger 4 26 Vinduerne gennemgår en tilbundsgående, oprettende vedligeholdelse ekskl. Forsatsvinduer Havemure renoveres Glaspartier: Rådne dele udskiftes Vinduesbånd mod øst udskiftes Tag/stern: Tagdækning og stern bør skiftes samtidigt A Udskiftning af tag, tagrender, lodret beklædning og tagvinduer samt Vinduesbånd i stueetagen Efterisolering af tagrum Tunnellens indvendige overflader skal som minimum holdes fri for skimmelvækst ved jævnlig kemisk rengøring. Omkostning til en udvendig, fysisk tætning af tunnellen skønnes at være min / 345

13 4 Beskrivelse af bygninger Indeklima Bygning Emne Økonomi 13 Ventilaion forbedres 14E Montering af akustikbatts F Ventilaion forbedres 14G Ventilaion af terapilokaler i kælderetagen forbedres 24A Festsalen mangler ventilation 24B Ventilation i lokalerne i kælderen fungerer ikke. Ligeledes mangler kælderen og undevisningslokalet på 2.sal ventilation 24E Installering af ventilationsanlæg i tagetagen I Ventilation i konferencerummet i stueetagen kan forbedres 24K Ventilationsanlæg indreguleres B Mangler ventilation i to rum stueetagen 35C Mangler ventilation og varemstyring 45 Mangler ventilation i stueetagen og 1.sal der er ingen udsugning fra kontorerne 50A Dårligt indeklima i kælderetagen 50B Manlger ventilation i kælderetagen 50C Manlger ventilation i kælderetagen 55 Dårligt indeklima i bygningen I alt I alt / 345

14 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 2 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov AUH Risskov er lokaliseret i Risskov som en selvstændig enhed af Aarhus University Hospital. Beliggenhed: Ejer: Kommune: Matrikel nr: Samlet brutto etageareal: Skovagervej 2, 8240 Risskov Århus Kommune Århus 6e, 6 pt, 6 qb, 6 qc og 6 qd m 2,,- heraf kælder: 30,525 m 2 og underkælder: 181 m 2 Oversigt over området 14 / 345

15 2 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov Hele området opdeles i 5 hovedområder, der defineres efter karakter og ejerforhold: Område l: Område ll: Område lll: Område lv: Område V: Bygninger fra tresserne med flade tag. Det gamle hospitalsområde Parken og få bygninger Nyere bygninger Bygninger på Harald Selmersvej Område l Område ll Område lll Område lv Område V Bygningerne nummereres med 3 cifre, hvor 1. ciffer er områdenummer som vist på illustrationen ovenfor, 2. ciffer er løbenummer fra 0-9 og 3. ciffer er evt. afsnit A, B, C etc. Bygningen nummereres fortløbende i urets retning startende fra indgangen / adgangsvejen til området. Eks. er 35B afsnit B af bygning 5 i område 3. Det er efter dette princip, numrene i projektet er navngivet, og det er også i denne rækkefølge, bygningerne er rapporteret. 15 / 345

16 Bygningshistorie og arkitektur 3 3. Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik Oprindelse: Placering: Bebyggelsen: Hospitalet bliver opført og taget i brug i 1852 som Helbredelsesanstalt for afsindige i Nørrejylland. Siden da er hospitalet udvidet og ombygget i konsekvens af tidernes skiftende behov og ideer om indhold af og behandlingsformer inden for psykiatrien. Bebyggelsen bliver ved opførelsen placeret uden for Århus. I dag ligger området midt i et villakvarter i bydelen Risskov. En del af de oprindelige arealer er solgt fra ejendommen, og enkelte nabovillaer er købt til. Hospitalet består i dag af: 1. Det gamle hospital (område II) 2. en kontorbygning til forskning og undersøgelser (del af område I) 3. en bygning med auditorium, festsal og personalekantine (del af område I) 4. en gruppe bygninger som anvendes til børn og ungdømspsykia tri. (område IV) 5. småhuse til hjælpeafdelinger: teknikere, linnedforsyning, transport etc. (del af område III). 6. et underjordisk tunnelsystem, der forbinder en stor del af hospitalet 7. enkelthuse der anvendes til forskellige formål og rækkehuse som er lægeboliger (del af område IV og V) Bygningerne De ældste: Den første del af hospitalet er tegnet og bygget af Gottlieb Bindesbøll efter ideer af stedets overlæge H. Selmer. Bygningerne udgør et geometrisk, traditionelt bygningsanlæg, hvor geometrien opdeler bygningen i en kvinde- og mandeside med kirkesal, festsal og overlægebolig i midten som samlingspunkt. Bygningerne skulle efter nye ideer inden for psykiatrien midt i 1800-tallet fremtræde hyggelige og venlige og uden stødende udformning. Bygningernes hjørner er bl.a. derfor affasede. Helhedsindtrykket skulle virke lyst og venligt. Det er de samme ideer, lægeforeningen byggede boliger efter i København på samme tid. Fredning: Bygningerne tegnet af Bindesbøll (senere forlænget mod vest af de to fritliggende fløje) er fredet i klasse B i Flere af de omkringliggende bygninger er betegnet som bevaringsværdige. Tilbygninger: Hospitalet bliver udbygget af Bindesbølls afløser Meldahl. Helbredelsesanstalten bliver her udvidet med en permanent plejeafdeling. Meldahl har i udbygningen respekt for Bindesbølls formsprog med svungne gotiske gavle, knækkede hjørner og røde murstensskifter på gule teglvægge og rødt tegltag. Der bliver yderligere lavet en tilbygning i af bygningsinspektør Wilhelm Th. Walther, stadig i samme stil. Stilen bliver først brudt i 1902, da Hack Kampman bygger funktionærbygninger. 16 / 345

17 3 Bygningshistorie og arkitektur Nye udbygninger: Bygningsarealet forbliver det samme i mange år, hvor alle ændringer fortages inden for de eksisterende rammer. I 1952 tilkendegiver ministeriet, at forholdene på statens sindssygehospitaler bør revideres grundigt. På dette tidspunkt er der stor pladsmangel, dels på grund af en stigning i antallet af indlæggelser, men også på grund af udvikling af nye behandlingsmetoder, der forudsætter adgang til konsultationslokaler, terapi og laboratorier. I perioden fra bliver der yderlige tegnet og bygget nye bygninger til hospitalet i Risskov. Den fysiske nærhed til Universitetet er ideel for praktisk forskning og kommer hospitalet til gode i form af midler til udbygning. Man vedtager på baggrund af en nedsat kommission at udvide med en behandlingsafdeling med patientafsnit, børnepsykiatrisk afdeling, boliger for læger, sygeplejersker og elever samt at renovere den gamle del. De nye bygninger er tegnet af arkitekt Poul Clausen i hans samtids stil, uden hensyn til de gamle bygningers stil, men dog afpasset i størrelse og placering efter disse. Fredede bygninger Bevaringsværdige bygninger J.f. Aarhus Kommunes Kommuneatlas: Registreringen er ikke fuldstændig. 17 / 345

18 18 / 345

19 4 Beskrivelse af bygninger 4. Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A Bygning 13A, med indgang 35 Oversig med markering af bygning 13A

20 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen er renoveret indvendigt inden for de sidste par år. Men der er ingen ventilation i kontorerne. Det medfører ud over at bygningen bliver meget varm om sommeren et dårligt indeklima året rundt. Vinduerne mod syd trænger til vedligeholdelse. Der forekommer en smule fugt i kælderen, som skal holdes under observation. Der er hér tilsvarende i stueplan mangel på ventilation. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Afdeling Nord med Team for Misbrugspsykiatri. Kælderetagen anvendes ikke i forbindelse med patienter, men som arkiv, teknik- og øvelokale for musikinteresserede ansatte. Stueetagen består hovedsagelig af kontor- og mødelokaler. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 13A - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Foto af bygningens trævinduer mod syd Foto af mellembygningens aluminiumsvinduer. 20 / 345

21 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 13A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 244 m 2, stueetage 563 m 2 Areal Samlet: 807 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Mursten Pap Træ i hovedbygningen Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Mindre opfugtning Ingen bemærkninger Trævinduer på sydfacaden trænger til vedligeholdelse Taget er ikke besigtiget Der er ikke konstateret emner med behov for akut/oprettende vedligeholdelse Kun yderligere få rum vil kunne sammenlægges uden stabiliserende foranstaltninger Renoveret indvendigt for et par år siden Fremstår pænt vedligeholdt Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentlig oprettende vedligehold. Umiddelbart ses ikke rentable, energibesparende, mulige tiltag 21 / 345

22 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 2 Depot 3 Forrum 2 Gang 2 Køkken 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Vaskeri 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 56 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles Rengøring Serviceafdeling Teknik 37 Kælderetagen anvendes af Team for Misbrugspsykiatri til depotrum. 151 Den nordøstlige del er ikke besigtiget, da den var aflåst ved gennemgangen. 22 / 345

23 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Forrum 3 Frokostlokale 1 Gang 5 Garderobe 1 Kontor 14 Kopirum 1 Køkken 1 Møderum 3 Toilet 3 Trappe 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 493 AUH - Risskov AUH - Risskov 70 Stueetagen anvendes af Afdeling Nord med afsnittet Team for Misbrugspsykiatri. Kontorerne indeholder generelt én arbejdsplads. Kun enkelte større kontorer har mere end en arbejdsplads. 23 / 345

24 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Team for Misbrugspsykiatri har ingen lokaliteter uden for bygning 13A Vurdering Kælder: Der er tegn på fugt i kælderen. Luften er indelukket. Stueetage: Toilet med forrum har særskilt udsugning. Kontorerne har ingen ventilation. Der er generelt dårlig udluftning i bygningen. Ved registreringen var det særdeles mærkbart, at kontorerne bliver meget varme på en sommerdag. 24 / 345

25 4 Beskrivelse af bygninger 4.2 Bygning 14A Bygning 14A, med indgang 34 Oversig med markering af bygning 14A

26 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår generelt i byggeteknisk rimelig stand. Bygningens brug og indretning: Bygningen er indrettet til og anvendes først og fremmest til skadestue og rummer derfor mange, små behandlerrum samt sengestuer, hvor de fleste deles to og to om et wc/bad. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14A - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 18* 28* * Receptionen (2 lokaler) er talt med som kontor. Den østlige del af stueetagen er siden lavet om, således at forskning nu anvender etagen. Bygning 14A - 1. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14A - 2. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Den østlige del af etagen er efterfølgende lavet om, således at Affektive teams nu anvender etagen. Udskiftning af ituslåede ruder eller korrekt blænding af murhuller hører under almindelig vedligeholdelse. 26 / 345

27 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: Malet i 2000 Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2, stueetage m 2, 1. sal m 2 og 2. sal 1.435m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer Pap Hårdttræs vinduer med udv. markiser Hårdttræs døre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Vinduer rimelig stand, males som led i almindelig vedligeholdelse Ingen bemærkninger Der vurderes umiddelbart ikke at være behov for oprettende vedligeholdelse. Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Fremstår i rimelig byggeteknisk stand Der vurderes ikke umiddelbart behov for større ændringer af installationerne Der vil ikke være rentabelt at efterisolere brystningerne, men ved udskiftning af vinduerne skal der anvendes lavenergiruder. 27 / 345

28 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 8 Depot 4 Elevator 3 Forrum 7 Gang (sektioner) 9 Garderobe 3 Kontor 3 Personalerum 1 Teknik 10 Toilet 14 Trappe 7 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH-Risskov - fælles 984 Rengøring Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk 36 Afdeling Enhed IT - Afdeling IT - Afdeling fælles 114 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 18 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling / 345

29 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 2 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 12 Garderobe 1 Køkken 2 Kontor 18 Kopirum 2 Møderum 1 Medicinrum 1 Ophold 1 Personalerum 3 Reception 3 Rengøring 1 Sengestue 9 Skyllerum 1 Spiserum 2 Teknik 1 Toilet 9 Trappe 5 Undervisningsrum 2 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 684 AUH - Risskov AUH - Risskov fælles Rengøring It - Afdeling It - Afdelingen fælles 594 Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 90 Drift Øst-delen af etagen anvendes af It-afdelingen, mens vest-delen af etagen udgør den psykiatriske skadestue It-afdelingen består at kontor, personalerum samt tilhørende undervisningsrum og kopirum. Skadestuen er sammenhængende med (14C og 14E). Skadestuen indeholder 9 sengestuer til patienter. To af sengestuerne er indrettet til meget dårlige patienter / 345

30 Beskrivelse af bygninger 4 Anvendelse af 1. salen: Anvendelse af 1. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Depot 1 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 8 Frokoststue 1 Køkken 4 Kontor 34 Kopirum 3 Møderum 6 Spiserum 1 Toilet 8 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 1. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 999 AUH - Risskov Rengøring 10 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 396 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 30 Vest-delen af bygningen huser Retspsykiatrisk Afdeling og Center for Traumatiserede Flygtninge. Behandlingen ved Center for Tramatiserede Flygtninge foregår hovedsageligt ude af huset. Størstedelen af medarbejderne i Retspsykiatrisk Afdeling har eget kontor. Undtagelse er i receptionen, hvor der sidder to personer. Næsten alle i afdelingen har samtale på kontorerne, hvorfor der også foruden skriveborde er borde og stole. Afdeling Syd anvender østdelen af etagen til ledelsesgang S. 30 / 345

31 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse 2. salen: Anvendelse af 2. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bibliotek 4 Depot 2 Disponibelt 1 Elevator 3 Forrum 5 Gang (sektioner) 9 Køkken 3 Kontor 32 Kopirum 2 Møderum 4 Personalerum 1 Toilet 6 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 2. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 88 AUH - Risskov AUH-Risskov fælles 490 BUC-Afsnit D ADHD-Klinikken 311 It Afdelingen It Afdeling fælles 28 Psykiatrisk Videnscenter Psykiatrisk Forskningsbibliotek 488 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 30 Etagen bestå af: ADHD-klinikken med BUC, ITafdelingen, Psykiatrisk Videncenter, Almenpsykiatrisk afdeling syd og AUH-Risskovfælles. 31 / 345

32 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14C Kælder og stueetage E Stueetage F Kælder 20 Afdeling: Retspsykiatrisk afdeling Afsnit: Retspsykiatrsik Ambulatorium Bygning Etage m 2 14H Kælder og stueetage 541 Afdeling: IT afdelingen Afsnit: It afdelingen - fælles Bygning Etage m 2 14D Kælder og stueetage Vurdering Umiddelbart forekommer der at være så megen plads i bygningen i forhold til behovet, at man bl.a. har arkiv i rum, der sædvanligvis anvendes til fuldgyldige kontorer. Flere af de besigtigede kontorer står ubenyttede hen, idet indehavernes egentlige arbejdsplads er andetsteds i bebyggelsen, hvor man så klumper sig mere sammen for i praksis at være tættere på arbejdsstedet. Psykiatrisk skadestue mangler dog kontorer. Der planlægges en ændring ved kontoret ved siden af receptionen. Planen er, at der opsættes en gipsplade, så der bliver en adskillelse ud til receptionen og derved lidt mere ro. Der afholdes eftermiddagskonference i personalerummet. Det skal der være plads til et sted i nærheden af afdelingen. 32 / 345

33 4 Beskrivelse af bygninger 4.3 Bygning 14B Bygning 14B, med indgang 33 Oversig med markering af bygning 14B

34 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk afdeling fælles. På stueetagen er Afdelingens behandlergang med kontorer, møderum m.m. Fra stueetagen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F I stueetagen er der 9 kontorer med 10 arbejdspladser. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14B - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 34 / 345

35 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14B Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 124 m 2 og stueetage 362 m 2 Areal Samlet 489 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Pap Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. Det er her konstateret, at ventilationsanlægget kører. 35 / 345

36 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Gang 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 34 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 93 Kælderetagen består af en gang, der forbinder 14A med 14E. Foruden gangarealer er der 3 teknikrum. 36 / 345

37 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Handicaptoilet 1 Depot 2 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 4 Kontor 9 Kopirum 1 Køkken 2 Møderum 1 Rørkanal 2 Toilet 1 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Retspsykiatrisk Afdeling Retspsykiatrisk Afdeling - fælles R1, sengeafdeling 358 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling fælles. Etagen anvendes som behandlergang med bl.a. kontor til psykolog, oversygeplejerske, konferencerum m.m. Et af kontorerne anvendes af to medarbejdere, ellers er de resterende enkeltmandskontorer. Møderummet er fælles for hele afdeling R. 4 Toilet og gang ved møderummet (301A og 308) anvendes begge til depot. Fra stueetagen i bygningen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F. 37 / 345

38 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 sengestue Bygning Etage m 2 14E Stueetage F Kælderetage, stueetage og 1. sal Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: Retspsykiatrisk Afdeling -Fælles Bygning Etage m 2 14E Stueetage Vurdering Kælder: Når kælderen ikke er besigtiget, skyldes det, at den overliggende afdeling ikke anvender rum i kælderen. Stueetage: Kontorerne fungerer overordnet tilfredsstillende. 38 / 345

39 4 Beskrivelse af bygninger 4.4 Bygning 14C Bygning 14C Oversigt med markering af bygning 14C

40 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Etagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. I stueetagen er der hovedsageligt kontorer, venterum og mødelokaler, der også anvendes til samtalerum. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14C - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Det ene kontor anvendes også til videokonference. Optimalt set skulle kontor og videokonference være i hver sit rum, så medarbejderen ikke blev generet af diverse møder. Rummet er dog registreret som kontor. Der er ikke taget hensyn til den dobbelte anvendelse i vurderingen. 40 / 345

41 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14C Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 282 m 2 og stueetage 334 m 2 Areal Samlet: 616 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Paptag Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende 41 / 345

42 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Depot 3 Elevator 1 Forrum 2 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Psykiatrisk Skadestue 13 Afdeling Syd AUH - Risskov AUH-Risskov-fælles 158 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling 111 Toiletterne i kælderetagen er ikke i brug mere. 42 / 345

43 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 1 Elevator 1 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 2 Handicaptoilet 1 Kontor 2 Møderum 4 Omklædning 2 Rørkanal 3 Skyllerum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 319 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A, der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. Etagen består af kontorer, omklædning, møderum, venterum til patienter m.m. Flere af møderummene anvendes som samtalerum. 15 Teknik 1 Toilet 2 Venterum 1 43 / 345

44 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetage E Stueetage F Kælder Vurdering Ifølge skadestuens personale mangler der kontorer. Afsnittet har i bygning 14C 2 kontorer. Det ene kontor rummer 2 medarbejdere, der har fleksjob og derfor kan dele et mindre kontor. Dette andet kontor anvendes af en medarbejder, men kontoret anvendes også til videokonference. Den pågældende medarbejder må derfor forlade kontoret, når der skal afholdes møde. Derudover er der ansat 2 læger, der ikke har eget kontor. Det er kun et omklædningsrum på etagen, hvilket kan blive problematisk, hvis det skal anvendes af både mænd og kvinder. Personalet ønsker et større frokostrum, så man kan indtage frokosten samlet. 44 / 345

45 4 Beskrivelse af bygninger 4.5 Bygning 14D Bygning 14D med indgang 47 Oversigt med markering af bygning 14D

46 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Stueetagen anvendtes ved besigtigelsen af IT-Afdelingen, men en flytning var nært forestående. De tre kontorlokaler anvendes som undervisningslokaler af IT-Afdelingen. 46 / 345

47 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14D Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 221 m 2 og stueetage 251 m 2 Areal Samlet: 472 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler/- dragere Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov. Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. 47 / 345

48 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 5 Depot 1 Gang 2 Teknik 1 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 75 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 28 Psykiatrisk Videncenter Forskningsbiblioteket 108 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling / 345

49 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Bad 1 Depot 1 Forrum 1 Gang 2 Kontor* 3* Køkken 1 Toilet 2 * Kontorerne anvendes som undervisningslokaler Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 251 Stueetagen anvendtes ved registreringen af IT- Afdelingen. De tre kontorlokaler anvendes til undervisning. Der er computere opstillet til undervisningen. Der er tilknyttet et mindre køkken til det store kontor/undervisningslokale. 49 / 345

50 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: IT-Afdeling Afsnit: IT-Afdeling-fælles Bygning Etage m 2 14A Kælderetage, stueetage og 2. sal 735 Afdeling: Psykiatrisk forskningsbibliotek Afsnit: Psykiatrisk forskningsbibliotek og Psykinfo Bygning Etage m 2 14A 2.sal E Kælder 32 14F Kælder Kælder, 1. sal, og 2. sal 509 Ved den efterfølgende rokade er biblioteket kun i bygning Vurdering Undervisningslokalerne i stueetagen har efter registreringen været under rokade. It- Afdelingen er fraflyttet lokalerne. Der klages over varme om sommeren og kulde om vinteren. Det indikerer træk og mangelfuld isolering. 50 / 345

51 4 Beskrivelse af bygninger 4.6 Bygning 14E Bygning 14E Oversigt med markering af bygning 14E

52 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Der forekommer flere rum, hvor akustikken er så dårlig, at rummenes fulde kapacitet ikke kan udnyttes. Der er simpelthen for megen støj, når der er mere end to i lokalerne. Bygningens brug og indretning: Bygning 14E er en bygning, der forbinder mange bygninger. Fra 14E er der adgang til bygningerne 14F, 14G, 14H samt 14B, 14C og 14D. Bygningen kan deles op i 3 områder, der anvendes af henholdsvis Retspsykiatrisk Afdeling, Afdeling Syd og Center for Psykiatrisk Forskning. Arbejdspladserne ses af nedenstående skema og kan yderligere opdeles som følger: Retspsykiatrisk Afdeling: kontor = 6 stk., arbejdspladser = 7 stk., vurderet antal arbejdspladser = 8 stk. Afdeling Syd: kontor = 2 stk., arbejdspladser = 2 stk., vurderet antal arbejdspladser = 5 stk. Center for Psykiatrisk Forskning: kontor = 3 stk., arbejdspladser = 4 stk., vurderet antal arbejdspladser = 4 Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14E Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor 11* *et kontor er uden fast arbejdsplads. Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 52 / 345

53 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14E Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2 og stueetage m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Lette pladebeklædte i betonsøjle-/dragersystem Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Dårlig akustik Der monteres akustikbatts. Skønnet omkostning ekskl. moms Kr ,00 Kontorvægge vil kunne fjernes for sammenlægning af kontorer. Enkelte skillevægge skal dog forblive af hensyn til stabiliteten Der er foretaget løbende renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. Ved vinduesudskiftning skal der monteres lavenergiruder. Det vil være rentabelt at efterisolere facaderne ved at udskifte facadeelementerne samtidig med vinduerne, når tiden er inde. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres taget svarende til dagens standard. 53 / 345

54 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 6 Depot 14 Disponibelt 1 Elevator 1 Gang 4 Rengøring 1 Teknik 12 Trappe 2 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH-Risskov AUH-Risskov-fælles Rengøring 702 Center for Psykiatrisk Forskning Psykiatrisk Videncenter Serviceafdeling Neuropsykiatrisk 87 Enhed Psykiatrisk Forskningsbibliotek 32 Psykinfo Byggeteknisk Afsnit 843 Transport 54 / 345

55 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 402 AUH Risskov AUH Risskov fælles 442 Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk Enhed 442 Forskning Retspsykiatrisk Afdeling R1 Sengeafsnit Retspsykiatrisk Afdeling - fælles Service afdeling Byggeteknisk Afsnit 10 Den vestlige del af etagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Denne del er sammenhængende med stueetagen i bygning 14F, der ligeledes anvendes af Sengeafsnittet R1. Den vestlige del af bygning 14E anvendes som en sluse til sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet R1 har derudover 2 kontorer tilhørende behandlergangen i 14B samt kontorer og terapilokale i bygning 14E. Den midterste del af etagen anvendes af Almenpsykiatrisk Afdeling Syd med afsnittet Psykiatrisk Skadestue. Skadestuen har i 14E kontorlokaler, undervisningslokaler, ambulatorium m.m. Skadestuen har ligeledes arealer i bygning 14C. 215 Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Behandlerrum 13 Depot 3 Elevator 1 Forrum 9 Gang 9 Kontor 11 Møderum 1 Omklædning 2 Rørkanal 1 Skyllerum 2 Terapi 1 Toilet 14 Trappe 2 Undervisning 2 Vagtværelse 3 Venterum 2 Den østlige del af etagen anvendes af Center for Psykiatrisk Forskning med afsnittet Neuropsykiatrisk Enhed. Afsnittet (ECT) indeholder kontorer og behandlerrum. 2 af behandlerrummene anvendes som sengestuer, hvor opvågningen af patienter foregår. Arealerne tilhørende AUH er hovedsageligt forbindelsesgange. Afdelingen har derudover 3 vagtværelser, der anvendes i forbindelse med skadestuen. 55 / 345

56 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 Sengeafsnit Bygning Etage m 2 14B Stueetagen 6 14F Kælder, stueetage, 1.sal Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetagen C Kælder og stueetagen F Kælder 18 Afdeling: Center for Psykiatrisk Forskning Afsnit: Klinisk Biokemisk Laboratorium Bygning Etage m 2 14I Kælder og stueetage Center for Psykiatrisk Forskning består yderligere af afsnittene Forskning og Neuropsykiatrisk Enhed. Forskningsafsnittet er i bygning 14J kælder, stueetage og 1.sal. Neuropsykiatrisk Enhed er hovedsageligt i bygning 14E stueetage og 14H 1. salen (afsnittet har enkelte depoter i andre bygninger) Vurdering Kælder: Ingen bemærkninger Stueetage: R1 har ikke længere et personalerum (rum 14E er nu inddraget til kontor). Den midterste del af stueetagen består af et gangareal med lokaler på hver side. De indeliggende lokaler har ingen vinduer/dagslys, og det vurderes derfor, at lokalerne kun skal anvendes til korte ophold. Lokalerne anvendes hovedsagelig som skyllerum, ambulatorium og undervisningslokale. Det ene undervisningslokale mangler ventilation (14E.0.42), hvilket også er gældende for den vestlige del af bygningen. 56 / 345

57 4 Beskrivelse af bygninger 4.7 Bygning 14F Bygning 14F Oversigt med markering af bygning 14F

58 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: De skalmurede gavle er i rimelig stand, men bør holdes under observation, da flere af de øvrige, tilsvarende gavle i bebyggelsen er udskiftet i nyere tid. Der forekommer lidt fugt i kælderen og et toilet 14F.K.37, der enten skal lukkes eller i hvert fald sikres mod rotter. Der er mangelfuld ventilation i bygningen. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet anvender også størstedelen af kælderetagen. Indgangen til R1 er gennem en gang i bygning 14B og 14E, hvor der også er kontorer tilknyttet sengeafsnittet. Sengeafsnittet har 16 sengestuer (+ 2 sengestuer der anvendes til fiksering). Alle sengestuerne deler toilet/bad på gangen. Sengeafsnittet har flere kontorer. I stueetagen er der 1, mens der er 4 stk. på 1.salen. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14F Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14F 1. sal Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 4* *Et andet kontor anvendes til vejledning, her er arbejdspladserne ikke tal med. 58 / 345

59 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14F Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 538 m 2, stueetage 534 m 2 og 1.sal 577 m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer betonen synlig i facadebrystningerne, hvorimod gavlene er beklædt med tegl Pap Hårdttræsvinduer med udv. markiser Hårdttræsdøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer og døre: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Der er opfugtning i mindre omfang, som bør holdes under observation Begge gavles teglfacader er nedbrudt i mindre grad. Når løbende reparation ikke kan klares fra lift, men kræver stillads er tiden inde til at udskifte hele teglvæggen. Almindelig vedligeholdelse Ikke besigtiget Patientvaskeriet er forsynet med en kondenstørretumbler, hvilket er skadeligt for indeklimaet. Rotter har direkte adgang til kælderen via et ikke anvendt, men udtørret toilet i kælderen. Almindelig, løbende vedligeholdelse Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres svarende til dagens standard. 59 / 345

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år LeanDesign Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år Nærværende rapport omfatter oplæg til vedligeholdelsesplan for ejeren af ejendommen: AB Lille Odinshøj blok A, B, C, D og E samt fællesarealer og bygningerne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Hjertingvej 125 6800 Varde

Hjertingvej 125 6800 Varde Sagsnummer 2014/004024 August 2014 Bind 2 Udbudsmateriale Hjertingvej, Varde Hjertingvej 125 6800 Varde Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Hjertingvej

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3 1/90 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sygehusets organisation mv... 3 3. Bygningsmæssige forhold... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Skadestue og modtagelse... 4 3.3 Afsnit S5 (åbent afsnit)... 6 3.4 Afsnit

Læs mere

Hjertingvej 129 6800 Varde

Hjertingvej 129 6800 Varde Sagsnummer 2014/004025 August 2014 Bind 3 Udbudsmateriale Hjertingvej, Varde Hjertingvej 129 6800 Varde Side 2 af 84 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Hjertingvej

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere