Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov"

Transkript

1 Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri og Social Serviceafdelingen Skovagervej 2 Risskov Udført af Åboulevarden Århus Tlf / 345

3 Indledning Region Midt har i 2008 vedtaget en ny struktur for psykiatri- og socialområdet. I forbindelse med implementeringen i AUH Risskov medfører det behov for såvel en organisatorisk og strukturel, som en fysisk tilpasning. AUH Risskov vil fremover bestå af 6 selvstændige afdelinger, hvor M, P og Q er nydannede. De 6 afdelinger er: Afdeling L (Center for psykiatrisk forskning) Afdeling M (Afdeling for organisk psykiske lidelser og akutmodtagelse) Afdeling P (Afdeling for psykoser) Afdeling Q (Afdeling for depression og angst) Afdeling R (Retspsykiatrisk afdeling) BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) 3 / 345

4 Indholdsfortegnelse 1 Forord 1.1 Beskrivelse af opgaven 1.2 Læsevejledning 1.3 Overordnet vurdering af klimaskærm 1.4 Overordnet vurdering af indeklima 1.5 Overordnet vurdering af kælder 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 14 3 Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik 3.2 Bygningerne Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A 4.2 Bygning 14A 4.3 Bygning 14B 4.4 Bygning 14C 4.5 Bygning 14D 4.6 Bygning 14E 4.7 Bygning 14F 4.8 Bygning 14G 4.9 Bygning 14H 4.10 Bygning 14I 4.11 Bygning 14J 4.12 Bygning 14K 4.13 Bygning Bygning Bygning 24A 4.16 Bygning 24B 4.17 Bygning 24C 4.18 Bygning 24D / 345

5 Indholdsfortegnelse 4.19 Bygning 24E 4.20 Bygning 24F 4.21 Bygning 24G 4.22 Bygning 24H 4.23 Bygning 24I 4.24 Bygning 24J 4.25 Bygning 24K 4.26 Bygning Bygning Bygning Bygning 35B 4.30 Bygning 35C 4.31 Bygning Bygning 50A 4.33 Bygning 50B 4.34 Bygning 50C 4.35 Bygning 50D 4.36 Bygning Bygning Bygning Bygning Beskrivelse af byggeklodser 5.1. Beskrivelse 5.2 Byggeklodser parterre 5.3 Byggeklodser stueetage 5.4 Byggeklodser 1. sal 5.5 Byggeklodser 2. sal 5.6 Skema over byggeklodser Masterplan 6.1. Stueetage sal sal / 345

6 Forord 1 1. Forord 1. 1 Beskrivelse af opgaven På grundlag af den her foreliggende registrering skal der udvikles en anlægsmasterplan for AUH Risskov, som understøtter den nye organisation. Anlægsmasterplanen for AUH Risskov skal fastlægge de enkelte afdelingers/funktioners indbyrdes beliggenhed samt anvendelsen af de enkelte bygninger. Anlægsmasterplanen skal endvidere overordnet anvise, hvorledes den nye struktur kan organiseres bygningsmæssigt, når der tages i betragtning, at omfanget af ombygninger m.v. skal være mindst muligt. Samtidig gør det sig gældende, at der over en årrække forventes at ske en udflytning af funktionerne til DNU i nye bygninger, hvor de kommende erfaringer fra omrokerede AUH-Risskov vil indgå som et procesindspil. Vurderingen af den eksisterende bygningsmasses tilstand og muligheder er baseret på en registrering af de enkelte bygningers tilstand og geometri. Hver bygning beskrives kort med areal, dato for opførelse og konstruktioner for derefter at beskrive bygningens tilstand. Her klarlægges, hvad der trænger til oprettende vedligehold, der vurderes nødvendigt for at hindre nedbrydende følgeskader af vedligeholdelsesefterslæb. Det er, bortset fra ventilation og ombyggelighed, udelukkende foretaget vurdering af klimaskærm: kælder, ydervæg, døre, vinduer og tag. De nødvendige tiltag er prissat, og det er anført, hvad der skal holdes under observation. Der er således ikke angivet almindelig, planlagt, periodisk vedligeholdelse. Alle priser er eksl. moms, evt. rådgivning og byggepladsindretning. Anvendelsen af bygningerne beskrives og afdelingens ønsker og behov er ligeledes angivet. På hver etage registreres kontorernes størrelse og udformning samt det nuværende antal arbejdspladser. Der kan på baggrund af dette vurderes, hvorvidt der er plads til flere arbejdspladser i den enkelte bygnings kontorer. Antallet af arbejdspladser er vurderet ud fra parametrene opstillet i uprioriteret rækkefølge: Arbejdspladserne er udelukkende optalt og vurderet i eksisterende kontorer Der skal være plads til et skrivebord (ca. 200x100) Det skal være muligt at sidde her en hel arbejdsdag (lys og volumen) Ved arbejdspladsen skal der være dagslys man skal kunne se ud gennem vinduerne. Ved arbejdspladsen skal der være fornuftigt indeklima samt tilstrækkeligt rum om kring bordene, så man frit kan passere mellem dem. Der er ikke taget højde for arbejdets karakter ved den enkelt arbejdsplads. I flerrumskontorerne vil der eksempelvis ikke kunne gennemføres patientsamtaler, behandlinger o.l.. Afdelingerne er i dag organiseret med medarbejdere i forskellige bygninger. Derfor er Eksterne lokaliteter medtaget for at fremstille et retvisende billede af afdelingernes samlede størrelse og behov for arbejdspladser. Dette for i størst mulig udstrækning at kunne samle en afdelings funktioner og personale under samme tag, så der opnås større grad af nærhed og samhørighed. 6 / 345

7 1 Forord På baggrund af registreringerne er bygningerne opdelt i byggeklodser, der er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med en samlet anlægsmasterplan. Byggeklodserne er defineret som et område der kan fungere uafhængigt, dvs. en bygning eller den del af en bygning, som har egen indgang og toilet. Byggeklodsen kan således fungere som en selvstændig enhed. Hver byggeklods er registreret med areal (netto) samt antal kontorer og tilhørende vurderede antal arbejdspladser. Byggeklodserne er derved et værktøj til fordeling af arealer/ bygninger til den nye struktur. Rapporten er dels lavet på grundlag af aktuelle besigtigelser, dels hospitalets udarbejdede dataregistrering samt fra tegninger fra hospitalets arkiv. 1.2 Læsevejledning: Rapporten er inddelt i 5 kapitler. Kapital 1. Forord: Her beskrives opgaven kort Kapital 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov: En kort gennemgang af AUH Risskovs fysiske forhold. Her er beliggenhed, arealer, navngivning af de forskellige bygninger m.m. beskrevet. Kapital 3. Bygningshistorie og arkitektur: En beskrivelse af AUH Risskovs historie og bygningernes arkitektur. Her findes også en oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger Kapital 4. Bygnings beskrivelse: Rapporteringen af den enkelte bygning indledes med en kort sammenfatning. Efterfølgende beskrives de aktuelle, faktiske funktioner, indhold og tilstand samt antal af arbejdspladser. Sidst i hver undersøgelse udfoldes den stedfundne vurdering på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang. Herunder behov for oprettende vedligeholdelse Kapital 5: Beskrivelse af byggeklodser: Efter registreringen er der arbejdet med bygningerne med henblik på en masterplan. Her er bygningsmassen blevet inddelt i byggeklodser, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. I afsnittet angiver planer af hver etage byggeklodsernes afgrænsning og nummerering og der indgår i et samleskema med byggeklodsernes arealer, kontorer og arbejdspladser. Kapital 6: Masterplan: Den endelige masterplan for AUH Risskov. 7 / 345

8 Forord Overordnet vurdering af klimaskærm: Der er generelt stor forskel på bygningernes alder og dermed tilstanden af bygningsmassen på AUH Risskov. I såvel den ældre som den yngre bygningsmasse fremstår ydervægge generelt intakte. Vinduerne er af vidt forskellig kvalitet og tilstand på tværs af alder. Generelt er de ældste af rigtig god udgangskvalitet, men nogle har dog et vedligeholdelsesefterslæb. Senere årgange af vinduer er ikke helt af samme kvalitet, og nogle af dem savner ligeledes oprettende vedligehold. Tegltagene er løbende blevet udskiftet, men der resterer stadig en del, hvis levetid er tæt på at være opbrugt. Tilsvarende gælder BUC eternitskifertage. Ikke alle de flade tagpaptage er besigtiget, Men der er ikke ved gennemgangen konstateret opfugtning af underliggende bygningsdele eller andre tegn på utætheder. På baggrund af bygningsgennemgangen vurderer vi, at behovet for akut/oprettende vedligeholdelse af klimaskærmen er i størrelsesorden kr ,- ekskl. moms. I dette beløb indgår flere emner, som i første omgang enten skal undersøges nærmere eller holdes under observation. Stillingtagen til komfortventilation er politisk, og derfor i rapporten kun anført som en mulig forbedring uden budget, da det nødvendige og tilstrækkelige niveau er ukendt. 1.4 Overordnet vurdering af indeklima Ved besigtigelserne har vi konstateret et meget varieret indeklima, og flere steder har oplevelsen af frisk luft været en mangelvare. I mange af bygningerne er der installeret ventilationsanlæg, som ikke bare Bascon, men også de daglige brugere er i tvivl om, hvorvidt de fungerer. Vi skal derfor anbefale, at der foretages tjek og indregulering af samtlige ventilationsanlæg. I bygningsafsnit uden ventilationsanlæg skal vi anbefale, at der foretages kvalificeret måling og vurdering af behov for ventilationsanlæg. Samtidig bør de eksisterende anlægs energitekniske tilstand og rentabilitet ved udskiftning til nyt vurderes. Indeklimaet er også om end i mindre grad præget af opstigende grundfugt i kælderyderog indervægge. Da kun en mindre del af kælderen anvendes til depotrum samt ganske få egentlige arbejdspladsrum er der ikke afsat beløb til ændring af forholdene. Men omfanget af fugt skal løbende holdes under observation og vurderes som grobund for råd og svamp samt forringet indeklima. 8 / 345

9 1 Forord 1.5 Overordnet vurdering af kælder Der er kælder under stort set samtlige bygninger. Endvidere er der et tunnelsystem, der forbinder samtlige kældre under jorden. Det samlede kælderareal udgør ca m². Sammenholdt med etagearealet over jorden ca m² er der således tale om, at kældrene udgør ca. 1/3 af det samlede areal. Oprindelig har der især i det nyere byggeri været indrettet faste arbejdspladser i kælderetagen. De er så godt som alle nedlagt bl.a. på grund af små højtsiddende vinduer uden mulighed for reelt udsyn til omgivelserne. Der er enkelte steder i tunnelsystemet konstateret direkte utætheder i konstruktionen, Sådanne utætheder skal blotlægges og afhjælpes. Der er konstateret opstigende grundfugt i langt de fleste kældervægge i større og mindre grad. Kun få steder er der gjort modværgeforanstaltninger i form af omfangsdræn og udvendig kældervægsisolering. Sådanne tiltag har naturligvis en vis effekt, men helt fjerne fugten kan man ikke, så længe man har fugtsugende vægge, der som en væge suger grundfugten op i konstruktionen. Hvor der trods omtalte fugt er indrettet arbejdspladser, behandlingsrum eller mødelokaler, er der ud over de udvendige foranstaltninger opsat indvendig facadeisolering samt monteret udsugning fra de enkelte rum til det fri. I disse situationer skal der løbende føres kontrol med, at de samlede tiltag virker efter hensigten. Bl.a. skal man sikre sig, at erstatningsluften til udsugningen ikke hentes fra skimlede eller ildelugtende kældergange. Der er således ikke afsat beløb til gennemgribende/tilbundsgående afhjælpning af problemer mht. fugt. Det kræver nærmere undersøgelse at finde frem til årsagen og dermed metode til afhjælpning med skyldig hensyntagen til om kælderen skal anvendes til opmagasinering eller rumme faste arbejdspladser. Vi skønner at beløb til mindskelse af fungtindtrængning vil være i størrelsesordnen kr. 3-8 mio. 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. De efterfølgende skemaer er en oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. Oversigten består af 3 skemaer opdelt efter behov for og art af vedligeholdelse. Det førte skema med overskriften anviser af bygninger, der har et akut behov for oprettende vedligeholdelse. Skema 2 med overskriften anviser bygninger, hvor den oprettende vedligeholdelse kan vente til perioden Det sidtste skema er en oversigt over bygninger, hvor der er registreret problemer omrkring ventilationen. Signaturer: X: Påpege alm. vedligeholdelse Prissat: Behov for akut og nært forestående afhjælpning Rubrikken uden beløb: Emner der skal overvejes for bedring af indeklima. 9 / 345

10 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 14F Rottesikring i kælder x 14H Kældervinduer udskiftes I Gavlbeklædning mod nord udskiftes Udvendig trappebelægning udskiftes J Gavlbeklædninger udskiftes Årsag til vandindtrængen Tagbelægning på de lave tage udskiftes Kvistene i de lavereliggende tagflader udskiftes H Kælderydervæggen skal forsøges tætnet mod vandgennemtrængen Murværk ved indgang 61 omfuges J Afdækning af udvendig kældervægsisolering udbedres K Murværk omfuges Rækværk omkring udvendig kældertrappe udskiftes Murværksfuger udskiftes Fuger omkring dør og udvendig revne i frontkvist repareres Tagnedløb genoprettes Murreparationer Udvendige trapper renoveres Facadebeklædningen frigraves og endetræ imprægneres Afsat beløb til undersøgelser/afklaring af fugtskader i tunnel I alt / 345

11 4 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 13 Vinduer mod syd malerbehandles x 14A Vinduer malerbehandles x 14F Gavlbeklædning udskiftes x 14G Gavlbeklædning udskiftes G Vinduer malerbehandles x 14I Vinduer malerbehandles x 22 Tegltag udskiftes Vinduerne i stueetagen udskiftes i vestgavl og sydfacadens stueetage A Vinduerne på vestsiden oprettes snedkermæssigt og der foretages tilbundsgående malerbehandling ekskl. Forsatsvinduer Tag udskiftes til nyt med undertag og tagvinduer men ekskl. isolering F oprettende vedligehold af 5 stk. vinduer i den sydlige del af østfacaden G Istandsættelse og malerbehandling af vinduer i østfacaden H Tag over vestfløjens nordlige side udskiftes Vinduer og døre trænger for en stor dels vedkommende i den vestlige fløj til en tilbundsgående, oprettende malerbehandlig K Vinduer udskiftes optalt stk Tag udskiftes ekskl. efterisolering Vinduer snedkerrepareres og malerbehandles i stueetagen mod syd ekskl. forsatsvinduer. Vinduerne i vestgavlen udskiftes Tegltag udskiftes inkl. kviste men ekskl. isolering Vi d å tilb d å d 11 / 345

12 Beskrivelse af bygninger 4 26 Vinduerne gennemgår en tilbundsgående, oprettende vedligeholdelse ekskl. Forsatsvinduer Havemure renoveres Glaspartier: Rådne dele udskiftes Vinduesbånd mod øst udskiftes Tag/stern: Tagdækning og stern bør skiftes samtidigt A Udskiftning af tag, tagrender, lodret beklædning og tagvinduer samt Vinduesbånd i stueetagen Efterisolering af tagrum Tunnellens indvendige overflader skal som minimum holdes fri for skimmelvækst ved jævnlig kemisk rengøring. Omkostning til en udvendig, fysisk tætning af tunnellen skønnes at være min / 345

13 4 Beskrivelse af bygninger Indeklima Bygning Emne Økonomi 13 Ventilaion forbedres 14E Montering af akustikbatts F Ventilaion forbedres 14G Ventilaion af terapilokaler i kælderetagen forbedres 24A Festsalen mangler ventilation 24B Ventilation i lokalerne i kælderen fungerer ikke. Ligeledes mangler kælderen og undevisningslokalet på 2.sal ventilation 24E Installering af ventilationsanlæg i tagetagen I Ventilation i konferencerummet i stueetagen kan forbedres 24K Ventilationsanlæg indreguleres B Mangler ventilation i to rum stueetagen 35C Mangler ventilation og varemstyring 45 Mangler ventilation i stueetagen og 1.sal der er ingen udsugning fra kontorerne 50A Dårligt indeklima i kælderetagen 50B Manlger ventilation i kælderetagen 50C Manlger ventilation i kælderetagen 55 Dårligt indeklima i bygningen I alt I alt / 345

14 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 2 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov AUH Risskov er lokaliseret i Risskov som en selvstændig enhed af Aarhus University Hospital. Beliggenhed: Ejer: Kommune: Matrikel nr: Samlet brutto etageareal: Skovagervej 2, 8240 Risskov Århus Kommune Århus 6e, 6 pt, 6 qb, 6 qc og 6 qd m 2,,- heraf kælder: 30,525 m 2 og underkælder: 181 m 2 Oversigt over området 14 / 345

15 2 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov Hele området opdeles i 5 hovedområder, der defineres efter karakter og ejerforhold: Område l: Område ll: Område lll: Område lv: Område V: Bygninger fra tresserne med flade tag. Det gamle hospitalsområde Parken og få bygninger Nyere bygninger Bygninger på Harald Selmersvej Område l Område ll Område lll Område lv Område V Bygningerne nummereres med 3 cifre, hvor 1. ciffer er områdenummer som vist på illustrationen ovenfor, 2. ciffer er løbenummer fra 0-9 og 3. ciffer er evt. afsnit A, B, C etc. Bygningen nummereres fortløbende i urets retning startende fra indgangen / adgangsvejen til området. Eks. er 35B afsnit B af bygning 5 i område 3. Det er efter dette princip, numrene i projektet er navngivet, og det er også i denne rækkefølge, bygningerne er rapporteret. 15 / 345

16 Bygningshistorie og arkitektur 3 3. Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik Oprindelse: Placering: Bebyggelsen: Hospitalet bliver opført og taget i brug i 1852 som Helbredelsesanstalt for afsindige i Nørrejylland. Siden da er hospitalet udvidet og ombygget i konsekvens af tidernes skiftende behov og ideer om indhold af og behandlingsformer inden for psykiatrien. Bebyggelsen bliver ved opførelsen placeret uden for Århus. I dag ligger området midt i et villakvarter i bydelen Risskov. En del af de oprindelige arealer er solgt fra ejendommen, og enkelte nabovillaer er købt til. Hospitalet består i dag af: 1. Det gamle hospital (område II) 2. en kontorbygning til forskning og undersøgelser (del af område I) 3. en bygning med auditorium, festsal og personalekantine (del af område I) 4. en gruppe bygninger som anvendes til børn og ungdømspsykia tri. (område IV) 5. småhuse til hjælpeafdelinger: teknikere, linnedforsyning, transport etc. (del af område III). 6. et underjordisk tunnelsystem, der forbinder en stor del af hospitalet 7. enkelthuse der anvendes til forskellige formål og rækkehuse som er lægeboliger (del af område IV og V) Bygningerne De ældste: Den første del af hospitalet er tegnet og bygget af Gottlieb Bindesbøll efter ideer af stedets overlæge H. Selmer. Bygningerne udgør et geometrisk, traditionelt bygningsanlæg, hvor geometrien opdeler bygningen i en kvinde- og mandeside med kirkesal, festsal og overlægebolig i midten som samlingspunkt. Bygningerne skulle efter nye ideer inden for psykiatrien midt i 1800-tallet fremtræde hyggelige og venlige og uden stødende udformning. Bygningernes hjørner er bl.a. derfor affasede. Helhedsindtrykket skulle virke lyst og venligt. Det er de samme ideer, lægeforeningen byggede boliger efter i København på samme tid. Fredning: Bygningerne tegnet af Bindesbøll (senere forlænget mod vest af de to fritliggende fløje) er fredet i klasse B i Flere af de omkringliggende bygninger er betegnet som bevaringsværdige. Tilbygninger: Hospitalet bliver udbygget af Bindesbølls afløser Meldahl. Helbredelsesanstalten bliver her udvidet med en permanent plejeafdeling. Meldahl har i udbygningen respekt for Bindesbølls formsprog med svungne gotiske gavle, knækkede hjørner og røde murstensskifter på gule teglvægge og rødt tegltag. Der bliver yderligere lavet en tilbygning i af bygningsinspektør Wilhelm Th. Walther, stadig i samme stil. Stilen bliver først brudt i 1902, da Hack Kampman bygger funktionærbygninger. 16 / 345

17 3 Bygningshistorie og arkitektur Nye udbygninger: Bygningsarealet forbliver det samme i mange år, hvor alle ændringer fortages inden for de eksisterende rammer. I 1952 tilkendegiver ministeriet, at forholdene på statens sindssygehospitaler bør revideres grundigt. På dette tidspunkt er der stor pladsmangel, dels på grund af en stigning i antallet af indlæggelser, men også på grund af udvikling af nye behandlingsmetoder, der forudsætter adgang til konsultationslokaler, terapi og laboratorier. I perioden fra bliver der yderlige tegnet og bygget nye bygninger til hospitalet i Risskov. Den fysiske nærhed til Universitetet er ideel for praktisk forskning og kommer hospitalet til gode i form af midler til udbygning. Man vedtager på baggrund af en nedsat kommission at udvide med en behandlingsafdeling med patientafsnit, børnepsykiatrisk afdeling, boliger for læger, sygeplejersker og elever samt at renovere den gamle del. De nye bygninger er tegnet af arkitekt Poul Clausen i hans samtids stil, uden hensyn til de gamle bygningers stil, men dog afpasset i størrelse og placering efter disse. Fredede bygninger Bevaringsværdige bygninger J.f. Aarhus Kommunes Kommuneatlas: Registreringen er ikke fuldstændig. 17 / 345

18 18 / 345

19 4 Beskrivelse af bygninger 4. Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A Bygning 13A, med indgang 35 Oversig med markering af bygning 13A

20 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen er renoveret indvendigt inden for de sidste par år. Men der er ingen ventilation i kontorerne. Det medfører ud over at bygningen bliver meget varm om sommeren et dårligt indeklima året rundt. Vinduerne mod syd trænger til vedligeholdelse. Der forekommer en smule fugt i kælderen, som skal holdes under observation. Der er hér tilsvarende i stueplan mangel på ventilation. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Afdeling Nord med Team for Misbrugspsykiatri. Kælderetagen anvendes ikke i forbindelse med patienter, men som arkiv, teknik- og øvelokale for musikinteresserede ansatte. Stueetagen består hovedsagelig af kontor- og mødelokaler. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 13A - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Foto af bygningens trævinduer mod syd Foto af mellembygningens aluminiumsvinduer. 20 / 345

21 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 13A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 244 m 2, stueetage 563 m 2 Areal Samlet: 807 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Mursten Pap Træ i hovedbygningen Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Mindre opfugtning Ingen bemærkninger Trævinduer på sydfacaden trænger til vedligeholdelse Taget er ikke besigtiget Der er ikke konstateret emner med behov for akut/oprettende vedligeholdelse Kun yderligere få rum vil kunne sammenlægges uden stabiliserende foranstaltninger Renoveret indvendigt for et par år siden Fremstår pænt vedligeholdt Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentlig oprettende vedligehold. Umiddelbart ses ikke rentable, energibesparende, mulige tiltag 21 / 345

22 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 2 Depot 3 Forrum 2 Gang 2 Køkken 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Vaskeri 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 56 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles Rengøring Serviceafdeling Teknik 37 Kælderetagen anvendes af Team for Misbrugspsykiatri til depotrum. 151 Den nordøstlige del er ikke besigtiget, da den var aflåst ved gennemgangen. 22 / 345

23 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Forrum 3 Frokostlokale 1 Gang 5 Garderobe 1 Kontor 14 Kopirum 1 Køkken 1 Møderum 3 Toilet 3 Trappe 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 493 AUH - Risskov AUH - Risskov 70 Stueetagen anvendes af Afdeling Nord med afsnittet Team for Misbrugspsykiatri. Kontorerne indeholder generelt én arbejdsplads. Kun enkelte større kontorer har mere end en arbejdsplads. 23 / 345

24 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Team for Misbrugspsykiatri har ingen lokaliteter uden for bygning 13A Vurdering Kælder: Der er tegn på fugt i kælderen. Luften er indelukket. Stueetage: Toilet med forrum har særskilt udsugning. Kontorerne har ingen ventilation. Der er generelt dårlig udluftning i bygningen. Ved registreringen var det særdeles mærkbart, at kontorerne bliver meget varme på en sommerdag. 24 / 345

25 4 Beskrivelse af bygninger 4.2 Bygning 14A Bygning 14A, med indgang 34 Oversig med markering af bygning 14A

26 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår generelt i byggeteknisk rimelig stand. Bygningens brug og indretning: Bygningen er indrettet til og anvendes først og fremmest til skadestue og rummer derfor mange, små behandlerrum samt sengestuer, hvor de fleste deles to og to om et wc/bad. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14A - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 18* 28* * Receptionen (2 lokaler) er talt med som kontor. Den østlige del af stueetagen er siden lavet om, således at forskning nu anvender etagen. Bygning 14A - 1. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14A - 2. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Den østlige del af etagen er efterfølgende lavet om, således at Affektive teams nu anvender etagen. Udskiftning af ituslåede ruder eller korrekt blænding af murhuller hører under almindelig vedligeholdelse. 26 / 345

27 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: Malet i 2000 Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2, stueetage m 2, 1. sal m 2 og 2. sal 1.435m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer Pap Hårdttræs vinduer med udv. markiser Hårdttræs døre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Vinduer rimelig stand, males som led i almindelig vedligeholdelse Ingen bemærkninger Der vurderes umiddelbart ikke at være behov for oprettende vedligeholdelse. Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Fremstår i rimelig byggeteknisk stand Der vurderes ikke umiddelbart behov for større ændringer af installationerne Der vil ikke være rentabelt at efterisolere brystningerne, men ved udskiftning af vinduerne skal der anvendes lavenergiruder. 27 / 345

28 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 8 Depot 4 Elevator 3 Forrum 7 Gang (sektioner) 9 Garderobe 3 Kontor 3 Personalerum 1 Teknik 10 Toilet 14 Trappe 7 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH-Risskov - fælles 984 Rengøring Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk 36 Afdeling Enhed IT - Afdeling IT - Afdeling fælles 114 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 18 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling / 345

29 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 2 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 12 Garderobe 1 Køkken 2 Kontor 18 Kopirum 2 Møderum 1 Medicinrum 1 Ophold 1 Personalerum 3 Reception 3 Rengøring 1 Sengestue 9 Skyllerum 1 Spiserum 2 Teknik 1 Toilet 9 Trappe 5 Undervisningsrum 2 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 684 AUH - Risskov AUH - Risskov fælles Rengøring It - Afdeling It - Afdelingen fælles 594 Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 90 Drift Øst-delen af etagen anvendes af It-afdelingen, mens vest-delen af etagen udgør den psykiatriske skadestue It-afdelingen består at kontor, personalerum samt tilhørende undervisningsrum og kopirum. Skadestuen er sammenhængende med (14C og 14E). Skadestuen indeholder 9 sengestuer til patienter. To af sengestuerne er indrettet til meget dårlige patienter / 345

30 Beskrivelse af bygninger 4 Anvendelse af 1. salen: Anvendelse af 1. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Depot 1 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 8 Frokoststue 1 Køkken 4 Kontor 34 Kopirum 3 Møderum 6 Spiserum 1 Toilet 8 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 1. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 999 AUH - Risskov Rengøring 10 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 396 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 30 Vest-delen af bygningen huser Retspsykiatrisk Afdeling og Center for Traumatiserede Flygtninge. Behandlingen ved Center for Tramatiserede Flygtninge foregår hovedsageligt ude af huset. Størstedelen af medarbejderne i Retspsykiatrisk Afdeling har eget kontor. Undtagelse er i receptionen, hvor der sidder to personer. Næsten alle i afdelingen har samtale på kontorerne, hvorfor der også foruden skriveborde er borde og stole. Afdeling Syd anvender østdelen af etagen til ledelsesgang S. 30 / 345

31 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse 2. salen: Anvendelse af 2. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bibliotek 4 Depot 2 Disponibelt 1 Elevator 3 Forrum 5 Gang (sektioner) 9 Køkken 3 Kontor 32 Kopirum 2 Møderum 4 Personalerum 1 Toilet 6 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 2. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 88 AUH - Risskov AUH-Risskov fælles 490 BUC-Afsnit D ADHD-Klinikken 311 It Afdelingen It Afdeling fælles 28 Psykiatrisk Videnscenter Psykiatrisk Forskningsbibliotek 488 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 30 Etagen bestå af: ADHD-klinikken med BUC, ITafdelingen, Psykiatrisk Videncenter, Almenpsykiatrisk afdeling syd og AUH-Risskovfælles. 31 / 345

32 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14C Kælder og stueetage E Stueetage F Kælder 20 Afdeling: Retspsykiatrisk afdeling Afsnit: Retspsykiatrsik Ambulatorium Bygning Etage m 2 14H Kælder og stueetage 541 Afdeling: IT afdelingen Afsnit: It afdelingen - fælles Bygning Etage m 2 14D Kælder og stueetage Vurdering Umiddelbart forekommer der at være så megen plads i bygningen i forhold til behovet, at man bl.a. har arkiv i rum, der sædvanligvis anvendes til fuldgyldige kontorer. Flere af de besigtigede kontorer står ubenyttede hen, idet indehavernes egentlige arbejdsplads er andetsteds i bebyggelsen, hvor man så klumper sig mere sammen for i praksis at være tættere på arbejdsstedet. Psykiatrisk skadestue mangler dog kontorer. Der planlægges en ændring ved kontoret ved siden af receptionen. Planen er, at der opsættes en gipsplade, så der bliver en adskillelse ud til receptionen og derved lidt mere ro. Der afholdes eftermiddagskonference i personalerummet. Det skal der være plads til et sted i nærheden af afdelingen. 32 / 345

33 4 Beskrivelse af bygninger 4.3 Bygning 14B Bygning 14B, med indgang 33 Oversig med markering af bygning 14B

34 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk afdeling fælles. På stueetagen er Afdelingens behandlergang med kontorer, møderum m.m. Fra stueetagen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F I stueetagen er der 9 kontorer med 10 arbejdspladser. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14B - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 34 / 345

35 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14B Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 124 m 2 og stueetage 362 m 2 Areal Samlet 489 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Pap Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. Det er her konstateret, at ventilationsanlægget kører. 35 / 345

36 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Gang 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 34 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 93 Kælderetagen består af en gang, der forbinder 14A med 14E. Foruden gangarealer er der 3 teknikrum. 36 / 345

37 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Handicaptoilet 1 Depot 2 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 4 Kontor 9 Kopirum 1 Køkken 2 Møderum 1 Rørkanal 2 Toilet 1 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Retspsykiatrisk Afdeling Retspsykiatrisk Afdeling - fælles R1, sengeafdeling 358 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling fælles. Etagen anvendes som behandlergang med bl.a. kontor til psykolog, oversygeplejerske, konferencerum m.m. Et af kontorerne anvendes af to medarbejdere, ellers er de resterende enkeltmandskontorer. Møderummet er fælles for hele afdeling R. 4 Toilet og gang ved møderummet (301A og 308) anvendes begge til depot. Fra stueetagen i bygningen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F. 37 / 345

38 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 sengestue Bygning Etage m 2 14E Stueetage F Kælderetage, stueetage og 1. sal Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: Retspsykiatrisk Afdeling -Fælles Bygning Etage m 2 14E Stueetage Vurdering Kælder: Når kælderen ikke er besigtiget, skyldes det, at den overliggende afdeling ikke anvender rum i kælderen. Stueetage: Kontorerne fungerer overordnet tilfredsstillende. 38 / 345

39 4 Beskrivelse af bygninger 4.4 Bygning 14C Bygning 14C Oversigt med markering af bygning 14C

40 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Etagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. I stueetagen er der hovedsageligt kontorer, venterum og mødelokaler, der også anvendes til samtalerum. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14C - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Det ene kontor anvendes også til videokonference. Optimalt set skulle kontor og videokonference være i hver sit rum, så medarbejderen ikke blev generet af diverse møder. Rummet er dog registreret som kontor. Der er ikke taget hensyn til den dobbelte anvendelse i vurderingen. 40 / 345

41 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14C Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 282 m 2 og stueetage 334 m 2 Areal Samlet: 616 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Paptag Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende 41 / 345

42 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Depot 3 Elevator 1 Forrum 2 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Psykiatrisk Skadestue 13 Afdeling Syd AUH - Risskov AUH-Risskov-fælles 158 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling 111 Toiletterne i kælderetagen er ikke i brug mere. 42 / 345

43 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 1 Elevator 1 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 2 Handicaptoilet 1 Kontor 2 Møderum 4 Omklædning 2 Rørkanal 3 Skyllerum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 319 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A, der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. Etagen består af kontorer, omklædning, møderum, venterum til patienter m.m. Flere af møderummene anvendes som samtalerum. 15 Teknik 1 Toilet 2 Venterum 1 43 / 345

44 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetage E Stueetage F Kælder Vurdering Ifølge skadestuens personale mangler der kontorer. Afsnittet har i bygning 14C 2 kontorer. Det ene kontor rummer 2 medarbejdere, der har fleksjob og derfor kan dele et mindre kontor. Dette andet kontor anvendes af en medarbejder, men kontoret anvendes også til videokonference. Den pågældende medarbejder må derfor forlade kontoret, når der skal afholdes møde. Derudover er der ansat 2 læger, der ikke har eget kontor. Det er kun et omklædningsrum på etagen, hvilket kan blive problematisk, hvis det skal anvendes af både mænd og kvinder. Personalet ønsker et større frokostrum, så man kan indtage frokosten samlet. 44 / 345

45 4 Beskrivelse af bygninger 4.5 Bygning 14D Bygning 14D med indgang 47 Oversigt med markering af bygning 14D

46 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Stueetagen anvendtes ved besigtigelsen af IT-Afdelingen, men en flytning var nært forestående. De tre kontorlokaler anvendes som undervisningslokaler af IT-Afdelingen. 46 / 345

47 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14D Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 221 m 2 og stueetage 251 m 2 Areal Samlet: 472 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler/- dragere Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov. Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. 47 / 345

48 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 5 Depot 1 Gang 2 Teknik 1 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 75 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 28 Psykiatrisk Videncenter Forskningsbiblioteket 108 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling / 345

49 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Bad 1 Depot 1 Forrum 1 Gang 2 Kontor* 3* Køkken 1 Toilet 2 * Kontorerne anvendes som undervisningslokaler Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 251 Stueetagen anvendtes ved registreringen af IT- Afdelingen. De tre kontorlokaler anvendes til undervisning. Der er computere opstillet til undervisningen. Der er tilknyttet et mindre køkken til det store kontor/undervisningslokale. 49 / 345

50 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: IT-Afdeling Afsnit: IT-Afdeling-fælles Bygning Etage m 2 14A Kælderetage, stueetage og 2. sal 735 Afdeling: Psykiatrisk forskningsbibliotek Afsnit: Psykiatrisk forskningsbibliotek og Psykinfo Bygning Etage m 2 14A 2.sal E Kælder 32 14F Kælder Kælder, 1. sal, og 2. sal 509 Ved den efterfølgende rokade er biblioteket kun i bygning Vurdering Undervisningslokalerne i stueetagen har efter registreringen været under rokade. It- Afdelingen er fraflyttet lokalerne. Der klages over varme om sommeren og kulde om vinteren. Det indikerer træk og mangelfuld isolering. 50 / 345

51 4 Beskrivelse af bygninger 4.6 Bygning 14E Bygning 14E Oversigt med markering af bygning 14E

52 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Der forekommer flere rum, hvor akustikken er så dårlig, at rummenes fulde kapacitet ikke kan udnyttes. Der er simpelthen for megen støj, når der er mere end to i lokalerne. Bygningens brug og indretning: Bygning 14E er en bygning, der forbinder mange bygninger. Fra 14E er der adgang til bygningerne 14F, 14G, 14H samt 14B, 14C og 14D. Bygningen kan deles op i 3 områder, der anvendes af henholdsvis Retspsykiatrisk Afdeling, Afdeling Syd og Center for Psykiatrisk Forskning. Arbejdspladserne ses af nedenstående skema og kan yderligere opdeles som følger: Retspsykiatrisk Afdeling: kontor = 6 stk., arbejdspladser = 7 stk., vurderet antal arbejdspladser = 8 stk. Afdeling Syd: kontor = 2 stk., arbejdspladser = 2 stk., vurderet antal arbejdspladser = 5 stk. Center for Psykiatrisk Forskning: kontor = 3 stk., arbejdspladser = 4 stk., vurderet antal arbejdspladser = 4 Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14E Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor 11* *et kontor er uden fast arbejdsplads. Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 52 / 345

53 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14E Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2 og stueetage m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Lette pladebeklædte i betonsøjle-/dragersystem Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Dårlig akustik Der monteres akustikbatts. Skønnet omkostning ekskl. moms Kr ,00 Kontorvægge vil kunne fjernes for sammenlægning af kontorer. Enkelte skillevægge skal dog forblive af hensyn til stabiliteten Der er foretaget løbende renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. Ved vinduesudskiftning skal der monteres lavenergiruder. Det vil være rentabelt at efterisolere facaderne ved at udskifte facadeelementerne samtidig med vinduerne, når tiden er inde. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres taget svarende til dagens standard. 53 / 345

54 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 6 Depot 14 Disponibelt 1 Elevator 1 Gang 4 Rengøring 1 Teknik 12 Trappe 2 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH-Risskov AUH-Risskov-fælles Rengøring 702 Center for Psykiatrisk Forskning Psykiatrisk Videncenter Serviceafdeling Neuropsykiatrisk 87 Enhed Psykiatrisk Forskningsbibliotek 32 Psykinfo Byggeteknisk Afsnit 843 Transport 54 / 345

55 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 402 AUH Risskov AUH Risskov fælles 442 Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk Enhed 442 Forskning Retspsykiatrisk Afdeling R1 Sengeafsnit Retspsykiatrisk Afdeling - fælles Service afdeling Byggeteknisk Afsnit 10 Den vestlige del af etagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Denne del er sammenhængende med stueetagen i bygning 14F, der ligeledes anvendes af Sengeafsnittet R1. Den vestlige del af bygning 14E anvendes som en sluse til sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet R1 har derudover 2 kontorer tilhørende behandlergangen i 14B samt kontorer og terapilokale i bygning 14E. Den midterste del af etagen anvendes af Almenpsykiatrisk Afdeling Syd med afsnittet Psykiatrisk Skadestue. Skadestuen har i 14E kontorlokaler, undervisningslokaler, ambulatorium m.m. Skadestuen har ligeledes arealer i bygning 14C. 215 Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Behandlerrum 13 Depot 3 Elevator 1 Forrum 9 Gang 9 Kontor 11 Møderum 1 Omklædning 2 Rørkanal 1 Skyllerum 2 Terapi 1 Toilet 14 Trappe 2 Undervisning 2 Vagtværelse 3 Venterum 2 Den østlige del af etagen anvendes af Center for Psykiatrisk Forskning med afsnittet Neuropsykiatrisk Enhed. Afsnittet (ECT) indeholder kontorer og behandlerrum. 2 af behandlerrummene anvendes som sengestuer, hvor opvågningen af patienter foregår. Arealerne tilhørende AUH er hovedsageligt forbindelsesgange. Afdelingen har derudover 3 vagtværelser, der anvendes i forbindelse med skadestuen. 55 / 345

56 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 Sengeafsnit Bygning Etage m 2 14B Stueetagen 6 14F Kælder, stueetage, 1.sal Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetagen C Kælder og stueetagen F Kælder 18 Afdeling: Center for Psykiatrisk Forskning Afsnit: Klinisk Biokemisk Laboratorium Bygning Etage m 2 14I Kælder og stueetage Center for Psykiatrisk Forskning består yderligere af afsnittene Forskning og Neuropsykiatrisk Enhed. Forskningsafsnittet er i bygning 14J kælder, stueetage og 1.sal. Neuropsykiatrisk Enhed er hovedsageligt i bygning 14E stueetage og 14H 1. salen (afsnittet har enkelte depoter i andre bygninger) Vurdering Kælder: Ingen bemærkninger Stueetage: R1 har ikke længere et personalerum (rum 14E er nu inddraget til kontor). Den midterste del af stueetagen består af et gangareal med lokaler på hver side. De indeliggende lokaler har ingen vinduer/dagslys, og det vurderes derfor, at lokalerne kun skal anvendes til korte ophold. Lokalerne anvendes hovedsagelig som skyllerum, ambulatorium og undervisningslokale. Det ene undervisningslokale mangler ventilation (14E.0.42), hvilket også er gældende for den vestlige del af bygningen. 56 / 345

57 4 Beskrivelse af bygninger 4.7 Bygning 14F Bygning 14F Oversigt med markering af bygning 14F

58 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: De skalmurede gavle er i rimelig stand, men bør holdes under observation, da flere af de øvrige, tilsvarende gavle i bebyggelsen er udskiftet i nyere tid. Der forekommer lidt fugt i kælderen og et toilet 14F.K.37, der enten skal lukkes eller i hvert fald sikres mod rotter. Der er mangelfuld ventilation i bygningen. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet anvender også størstedelen af kælderetagen. Indgangen til R1 er gennem en gang i bygning 14B og 14E, hvor der også er kontorer tilknyttet sengeafsnittet. Sengeafsnittet har 16 sengestuer (+ 2 sengestuer der anvendes til fiksering). Alle sengestuerne deler toilet/bad på gangen. Sengeafsnittet har flere kontorer. I stueetagen er der 1, mens der er 4 stk. på 1.salen. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14F Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14F 1. sal Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 4* *Et andet kontor anvendes til vejledning, her er arbejdspladserne ikke tal med. 58 / 345

59 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14F Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 538 m 2, stueetage 534 m 2 og 1.sal 577 m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer betonen synlig i facadebrystningerne, hvorimod gavlene er beklædt med tegl Pap Hårdttræsvinduer med udv. markiser Hårdttræsdøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer og døre: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Der er opfugtning i mindre omfang, som bør holdes under observation Begge gavles teglfacader er nedbrudt i mindre grad. Når løbende reparation ikke kan klares fra lift, men kræver stillads er tiden inde til at udskifte hele teglvæggen. Almindelig vedligeholdelse Ikke besigtiget Patientvaskeriet er forsynet med en kondenstørretumbler, hvilket er skadeligt for indeklimaet. Rotter har direkte adgang til kælderen via et ikke anvendt, men udtørret toilet i kælderen. Almindelig, løbende vedligeholdelse Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres svarende til dagens standard. 59 / 345

Beskrivelse af bygninger 4

Beskrivelse af bygninger 4 Beskrivelse af bygninger 4 4.23.4 Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælder: Rum/navn Stk. Disponibelt 3 Gang 2 Teknikrum 1 Vaskeri 1 Afdeling og afsnit i kælder: Afdeling Afsnit M 2 AUH Risskov

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 11 bygninger fra perioden 1911 til 2008, hvoraf 5 er sammenbygget til én bygning. Derudover er der en pavillon-bygning og en nedlagt

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Domicilejendom udlejes

Domicilejendom udlejes Domicilejendom udlejes Sag 3001L TIL LEJE Esbjerg - Adgangsvejen 3 Flot og velholdt ejendom Fantastisk beliggenhed Gode parkeringsforhold Kan opdeles i flere lejemål Årlig leje kr. 3.402.675 Etageareal

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark For MP Pension udlejes præsentable og velindrettede kontorlejemål. Ejendommene, hvori lejemålene er beliggende, er

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rolighedsvej

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Vurderingsrapport - Bergmannhus

Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurdering af ejendommens kontantpris: På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger samt besigtigelse fastsættes ejendommens kontantpris til at være: Kr. :

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 Teknisk Forvaltning Januar 2002 Tilstandsrapport 2002 : Troldehøj, Lystholm 18, 3480 Fredensborg

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere