Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov"

Transkript

1 Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri og Social Serviceafdelingen Skovagervej 2 Risskov Udført af Åboulevarden Århus Tlf / 345

3 Indledning Region Midt har i 2008 vedtaget en ny struktur for psykiatri- og socialområdet. I forbindelse med implementeringen i AUH Risskov medfører det behov for såvel en organisatorisk og strukturel, som en fysisk tilpasning. AUH Risskov vil fremover bestå af 6 selvstændige afdelinger, hvor M, P og Q er nydannede. De 6 afdelinger er: Afdeling L (Center for psykiatrisk forskning) Afdeling M (Afdeling for organisk psykiske lidelser og akutmodtagelse) Afdeling P (Afdeling for psykoser) Afdeling Q (Afdeling for depression og angst) Afdeling R (Retspsykiatrisk afdeling) BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) 3 / 345

4 Indholdsfortegnelse 1 Forord 1.1 Beskrivelse af opgaven 1.2 Læsevejledning 1.3 Overordnet vurdering af klimaskærm 1.4 Overordnet vurdering af indeklima 1.5 Overordnet vurdering af kælder 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 14 3 Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik 3.2 Bygningerne Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A 4.2 Bygning 14A 4.3 Bygning 14B 4.4 Bygning 14C 4.5 Bygning 14D 4.6 Bygning 14E 4.7 Bygning 14F 4.8 Bygning 14G 4.9 Bygning 14H 4.10 Bygning 14I 4.11 Bygning 14J 4.12 Bygning 14K 4.13 Bygning Bygning Bygning 24A 4.16 Bygning 24B 4.17 Bygning 24C 4.18 Bygning 24D / 345

5 Indholdsfortegnelse 4.19 Bygning 24E 4.20 Bygning 24F 4.21 Bygning 24G 4.22 Bygning 24H 4.23 Bygning 24I 4.24 Bygning 24J 4.25 Bygning 24K 4.26 Bygning Bygning Bygning Bygning 35B 4.30 Bygning 35C 4.31 Bygning Bygning 50A 4.33 Bygning 50B 4.34 Bygning 50C 4.35 Bygning 50D 4.36 Bygning Bygning Bygning Bygning Beskrivelse af byggeklodser 5.1. Beskrivelse 5.2 Byggeklodser parterre 5.3 Byggeklodser stueetage 5.4 Byggeklodser 1. sal 5.5 Byggeklodser 2. sal 5.6 Skema over byggeklodser Masterplan 6.1. Stueetage sal sal / 345

6 Forord 1 1. Forord 1. 1 Beskrivelse af opgaven På grundlag af den her foreliggende registrering skal der udvikles en anlægsmasterplan for AUH Risskov, som understøtter den nye organisation. Anlægsmasterplanen for AUH Risskov skal fastlægge de enkelte afdelingers/funktioners indbyrdes beliggenhed samt anvendelsen af de enkelte bygninger. Anlægsmasterplanen skal endvidere overordnet anvise, hvorledes den nye struktur kan organiseres bygningsmæssigt, når der tages i betragtning, at omfanget af ombygninger m.v. skal være mindst muligt. Samtidig gør det sig gældende, at der over en årrække forventes at ske en udflytning af funktionerne til DNU i nye bygninger, hvor de kommende erfaringer fra omrokerede AUH-Risskov vil indgå som et procesindspil. Vurderingen af den eksisterende bygningsmasses tilstand og muligheder er baseret på en registrering af de enkelte bygningers tilstand og geometri. Hver bygning beskrives kort med areal, dato for opførelse og konstruktioner for derefter at beskrive bygningens tilstand. Her klarlægges, hvad der trænger til oprettende vedligehold, der vurderes nødvendigt for at hindre nedbrydende følgeskader af vedligeholdelsesefterslæb. Det er, bortset fra ventilation og ombyggelighed, udelukkende foretaget vurdering af klimaskærm: kælder, ydervæg, døre, vinduer og tag. De nødvendige tiltag er prissat, og det er anført, hvad der skal holdes under observation. Der er således ikke angivet almindelig, planlagt, periodisk vedligeholdelse. Alle priser er eksl. moms, evt. rådgivning og byggepladsindretning. Anvendelsen af bygningerne beskrives og afdelingens ønsker og behov er ligeledes angivet. På hver etage registreres kontorernes størrelse og udformning samt det nuværende antal arbejdspladser. Der kan på baggrund af dette vurderes, hvorvidt der er plads til flere arbejdspladser i den enkelte bygnings kontorer. Antallet af arbejdspladser er vurderet ud fra parametrene opstillet i uprioriteret rækkefølge: Arbejdspladserne er udelukkende optalt og vurderet i eksisterende kontorer Der skal være plads til et skrivebord (ca. 200x100) Det skal være muligt at sidde her en hel arbejdsdag (lys og volumen) Ved arbejdspladsen skal der være dagslys man skal kunne se ud gennem vinduerne. Ved arbejdspladsen skal der være fornuftigt indeklima samt tilstrækkeligt rum om kring bordene, så man frit kan passere mellem dem. Der er ikke taget højde for arbejdets karakter ved den enkelt arbejdsplads. I flerrumskontorerne vil der eksempelvis ikke kunne gennemføres patientsamtaler, behandlinger o.l.. Afdelingerne er i dag organiseret med medarbejdere i forskellige bygninger. Derfor er Eksterne lokaliteter medtaget for at fremstille et retvisende billede af afdelingernes samlede størrelse og behov for arbejdspladser. Dette for i størst mulig udstrækning at kunne samle en afdelings funktioner og personale under samme tag, så der opnås større grad af nærhed og samhørighed. 6 / 345

7 1 Forord På baggrund af registreringerne er bygningerne opdelt i byggeklodser, der er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med en samlet anlægsmasterplan. Byggeklodserne er defineret som et område der kan fungere uafhængigt, dvs. en bygning eller den del af en bygning, som har egen indgang og toilet. Byggeklodsen kan således fungere som en selvstændig enhed. Hver byggeklods er registreret med areal (netto) samt antal kontorer og tilhørende vurderede antal arbejdspladser. Byggeklodserne er derved et værktøj til fordeling af arealer/ bygninger til den nye struktur. Rapporten er dels lavet på grundlag af aktuelle besigtigelser, dels hospitalets udarbejdede dataregistrering samt fra tegninger fra hospitalets arkiv. 1.2 Læsevejledning: Rapporten er inddelt i 5 kapitler. Kapital 1. Forord: Her beskrives opgaven kort Kapital 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov: En kort gennemgang af AUH Risskovs fysiske forhold. Her er beliggenhed, arealer, navngivning af de forskellige bygninger m.m. beskrevet. Kapital 3. Bygningshistorie og arkitektur: En beskrivelse af AUH Risskovs historie og bygningernes arkitektur. Her findes også en oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger Kapital 4. Bygnings beskrivelse: Rapporteringen af den enkelte bygning indledes med en kort sammenfatning. Efterfølgende beskrives de aktuelle, faktiske funktioner, indhold og tilstand samt antal af arbejdspladser. Sidst i hver undersøgelse udfoldes den stedfundne vurdering på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang. Herunder behov for oprettende vedligeholdelse Kapital 5: Beskrivelse af byggeklodser: Efter registreringen er der arbejdet med bygningerne med henblik på en masterplan. Her er bygningsmassen blevet inddelt i byggeklodser, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. I afsnittet angiver planer af hver etage byggeklodsernes afgrænsning og nummerering og der indgår i et samleskema med byggeklodsernes arealer, kontorer og arbejdspladser. Kapital 6: Masterplan: Den endelige masterplan for AUH Risskov. 7 / 345

8 Forord Overordnet vurdering af klimaskærm: Der er generelt stor forskel på bygningernes alder og dermed tilstanden af bygningsmassen på AUH Risskov. I såvel den ældre som den yngre bygningsmasse fremstår ydervægge generelt intakte. Vinduerne er af vidt forskellig kvalitet og tilstand på tværs af alder. Generelt er de ældste af rigtig god udgangskvalitet, men nogle har dog et vedligeholdelsesefterslæb. Senere årgange af vinduer er ikke helt af samme kvalitet, og nogle af dem savner ligeledes oprettende vedligehold. Tegltagene er løbende blevet udskiftet, men der resterer stadig en del, hvis levetid er tæt på at være opbrugt. Tilsvarende gælder BUC eternitskifertage. Ikke alle de flade tagpaptage er besigtiget, Men der er ikke ved gennemgangen konstateret opfugtning af underliggende bygningsdele eller andre tegn på utætheder. På baggrund af bygningsgennemgangen vurderer vi, at behovet for akut/oprettende vedligeholdelse af klimaskærmen er i størrelsesorden kr ,- ekskl. moms. I dette beløb indgår flere emner, som i første omgang enten skal undersøges nærmere eller holdes under observation. Stillingtagen til komfortventilation er politisk, og derfor i rapporten kun anført som en mulig forbedring uden budget, da det nødvendige og tilstrækkelige niveau er ukendt. 1.4 Overordnet vurdering af indeklima Ved besigtigelserne har vi konstateret et meget varieret indeklima, og flere steder har oplevelsen af frisk luft været en mangelvare. I mange af bygningerne er der installeret ventilationsanlæg, som ikke bare Bascon, men også de daglige brugere er i tvivl om, hvorvidt de fungerer. Vi skal derfor anbefale, at der foretages tjek og indregulering af samtlige ventilationsanlæg. I bygningsafsnit uden ventilationsanlæg skal vi anbefale, at der foretages kvalificeret måling og vurdering af behov for ventilationsanlæg. Samtidig bør de eksisterende anlægs energitekniske tilstand og rentabilitet ved udskiftning til nyt vurderes. Indeklimaet er også om end i mindre grad præget af opstigende grundfugt i kælderyderog indervægge. Da kun en mindre del af kælderen anvendes til depotrum samt ganske få egentlige arbejdspladsrum er der ikke afsat beløb til ændring af forholdene. Men omfanget af fugt skal løbende holdes under observation og vurderes som grobund for råd og svamp samt forringet indeklima. 8 / 345

9 1 Forord 1.5 Overordnet vurdering af kælder Der er kælder under stort set samtlige bygninger. Endvidere er der et tunnelsystem, der forbinder samtlige kældre under jorden. Det samlede kælderareal udgør ca m². Sammenholdt med etagearealet over jorden ca m² er der således tale om, at kældrene udgør ca. 1/3 af det samlede areal. Oprindelig har der især i det nyere byggeri været indrettet faste arbejdspladser i kælderetagen. De er så godt som alle nedlagt bl.a. på grund af små højtsiddende vinduer uden mulighed for reelt udsyn til omgivelserne. Der er enkelte steder i tunnelsystemet konstateret direkte utætheder i konstruktionen, Sådanne utætheder skal blotlægges og afhjælpes. Der er konstateret opstigende grundfugt i langt de fleste kældervægge i større og mindre grad. Kun få steder er der gjort modværgeforanstaltninger i form af omfangsdræn og udvendig kældervægsisolering. Sådanne tiltag har naturligvis en vis effekt, men helt fjerne fugten kan man ikke, så længe man har fugtsugende vægge, der som en væge suger grundfugten op i konstruktionen. Hvor der trods omtalte fugt er indrettet arbejdspladser, behandlingsrum eller mødelokaler, er der ud over de udvendige foranstaltninger opsat indvendig facadeisolering samt monteret udsugning fra de enkelte rum til det fri. I disse situationer skal der løbende føres kontrol med, at de samlede tiltag virker efter hensigten. Bl.a. skal man sikre sig, at erstatningsluften til udsugningen ikke hentes fra skimlede eller ildelugtende kældergange. Der er således ikke afsat beløb til gennemgribende/tilbundsgående afhjælpning af problemer mht. fugt. Det kræver nærmere undersøgelse at finde frem til årsagen og dermed metode til afhjælpning med skyldig hensyntagen til om kælderen skal anvendes til opmagasinering eller rumme faste arbejdspladser. Vi skønner at beløb til mindskelse af fungtindtrængning vil være i størrelsesordnen kr. 3-8 mio. 1.6 Oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. De efterfølgende skemaer er en oversigt over bygninger med behov for oprettende vedligeholdelse. Oversigten består af 3 skemaer opdelt efter behov for og art af vedligeholdelse. Det førte skema med overskriften anviser af bygninger, der har et akut behov for oprettende vedligeholdelse. Skema 2 med overskriften anviser bygninger, hvor den oprettende vedligeholdelse kan vente til perioden Det sidtste skema er en oversigt over bygninger, hvor der er registreret problemer omrkring ventilationen. Signaturer: X: Påpege alm. vedligeholdelse Prissat: Behov for akut og nært forestående afhjælpning Rubrikken uden beløb: Emner der skal overvejes for bedring af indeklima. 9 / 345

10 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 14F Rottesikring i kælder x 14H Kældervinduer udskiftes I Gavlbeklædning mod nord udskiftes Udvendig trappebelægning udskiftes J Gavlbeklædninger udskiftes Årsag til vandindtrængen Tagbelægning på de lave tage udskiftes Kvistene i de lavereliggende tagflader udskiftes H Kælderydervæggen skal forsøges tætnet mod vandgennemtrængen Murværk ved indgang 61 omfuges J Afdækning af udvendig kældervægsisolering udbedres K Murværk omfuges Rækværk omkring udvendig kældertrappe udskiftes Murværksfuger udskiftes Fuger omkring dør og udvendig revne i frontkvist repareres Tagnedløb genoprettes Murreparationer Udvendige trapper renoveres Facadebeklædningen frigraves og endetræ imprægneres Afsat beløb til undersøgelser/afklaring af fugtskader i tunnel I alt / 345

11 4 Beskrivelse af bygninger Bygning Emne Økonomi 13 Vinduer mod syd malerbehandles x 14A Vinduer malerbehandles x 14F Gavlbeklædning udskiftes x 14G Gavlbeklædning udskiftes G Vinduer malerbehandles x 14I Vinduer malerbehandles x 22 Tegltag udskiftes Vinduerne i stueetagen udskiftes i vestgavl og sydfacadens stueetage A Vinduerne på vestsiden oprettes snedkermæssigt og der foretages tilbundsgående malerbehandling ekskl. Forsatsvinduer Tag udskiftes til nyt med undertag og tagvinduer men ekskl. isolering F oprettende vedligehold af 5 stk. vinduer i den sydlige del af østfacaden G Istandsættelse og malerbehandling af vinduer i østfacaden H Tag over vestfløjens nordlige side udskiftes Vinduer og døre trænger for en stor dels vedkommende i den vestlige fløj til en tilbundsgående, oprettende malerbehandlig K Vinduer udskiftes optalt stk Tag udskiftes ekskl. efterisolering Vinduer snedkerrepareres og malerbehandles i stueetagen mod syd ekskl. forsatsvinduer. Vinduerne i vestgavlen udskiftes Tegltag udskiftes inkl. kviste men ekskl. isolering Vi d å tilb d å d 11 / 345

12 Beskrivelse af bygninger 4 26 Vinduerne gennemgår en tilbundsgående, oprettende vedligeholdelse ekskl. Forsatsvinduer Havemure renoveres Glaspartier: Rådne dele udskiftes Vinduesbånd mod øst udskiftes Tag/stern: Tagdækning og stern bør skiftes samtidigt A Udskiftning af tag, tagrender, lodret beklædning og tagvinduer samt Vinduesbånd i stueetagen Efterisolering af tagrum Tunnellens indvendige overflader skal som minimum holdes fri for skimmelvækst ved jævnlig kemisk rengøring. Omkostning til en udvendig, fysisk tætning af tunnellen skønnes at være min / 345

13 4 Beskrivelse af bygninger Indeklima Bygning Emne Økonomi 13 Ventilaion forbedres 14E Montering af akustikbatts F Ventilaion forbedres 14G Ventilaion af terapilokaler i kælderetagen forbedres 24A Festsalen mangler ventilation 24B Ventilation i lokalerne i kælderen fungerer ikke. Ligeledes mangler kælderen og undevisningslokalet på 2.sal ventilation 24E Installering af ventilationsanlæg i tagetagen I Ventilation i konferencerummet i stueetagen kan forbedres 24K Ventilationsanlæg indreguleres B Mangler ventilation i to rum stueetagen 35C Mangler ventilation og varemstyring 45 Mangler ventilation i stueetagen og 1.sal der er ingen udsugning fra kontorerne 50A Dårligt indeklima i kælderetagen 50B Manlger ventilation i kælderetagen 50C Manlger ventilation i kælderetagen 55 Dårligt indeklima i bygningen I alt I alt / 345

14 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov 2 2. Fysisk beskrivelse af AUH Risskov AUH Risskov er lokaliseret i Risskov som en selvstændig enhed af Aarhus University Hospital. Beliggenhed: Ejer: Kommune: Matrikel nr: Samlet brutto etageareal: Skovagervej 2, 8240 Risskov Århus Kommune Århus 6e, 6 pt, 6 qb, 6 qc og 6 qd m 2,,- heraf kælder: 30,525 m 2 og underkælder: 181 m 2 Oversigt over området 14 / 345

15 2 Fysisk beskrivelse af AUH Risskov Hele området opdeles i 5 hovedområder, der defineres efter karakter og ejerforhold: Område l: Område ll: Område lll: Område lv: Område V: Bygninger fra tresserne med flade tag. Det gamle hospitalsområde Parken og få bygninger Nyere bygninger Bygninger på Harald Selmersvej Område l Område ll Område lll Område lv Område V Bygningerne nummereres med 3 cifre, hvor 1. ciffer er områdenummer som vist på illustrationen ovenfor, 2. ciffer er løbenummer fra 0-9 og 3. ciffer er evt. afsnit A, B, C etc. Bygningen nummereres fortløbende i urets retning startende fra indgangen / adgangsvejen til området. Eks. er 35B afsnit B af bygning 5 i område 3. Det er efter dette princip, numrene i projektet er navngivet, og det er også i denne rækkefølge, bygningerne er rapporteret. 15 / 345

16 Bygningshistorie og arkitektur 3 3. Bygningshistorie og arkitektur 3.1 Historik Oprindelse: Placering: Bebyggelsen: Hospitalet bliver opført og taget i brug i 1852 som Helbredelsesanstalt for afsindige i Nørrejylland. Siden da er hospitalet udvidet og ombygget i konsekvens af tidernes skiftende behov og ideer om indhold af og behandlingsformer inden for psykiatrien. Bebyggelsen bliver ved opførelsen placeret uden for Århus. I dag ligger området midt i et villakvarter i bydelen Risskov. En del af de oprindelige arealer er solgt fra ejendommen, og enkelte nabovillaer er købt til. Hospitalet består i dag af: 1. Det gamle hospital (område II) 2. en kontorbygning til forskning og undersøgelser (del af område I) 3. en bygning med auditorium, festsal og personalekantine (del af område I) 4. en gruppe bygninger som anvendes til børn og ungdømspsykia tri. (område IV) 5. småhuse til hjælpeafdelinger: teknikere, linnedforsyning, transport etc. (del af område III). 6. et underjordisk tunnelsystem, der forbinder en stor del af hospitalet 7. enkelthuse der anvendes til forskellige formål og rækkehuse som er lægeboliger (del af område IV og V) Bygningerne De ældste: Den første del af hospitalet er tegnet og bygget af Gottlieb Bindesbøll efter ideer af stedets overlæge H. Selmer. Bygningerne udgør et geometrisk, traditionelt bygningsanlæg, hvor geometrien opdeler bygningen i en kvinde- og mandeside med kirkesal, festsal og overlægebolig i midten som samlingspunkt. Bygningerne skulle efter nye ideer inden for psykiatrien midt i 1800-tallet fremtræde hyggelige og venlige og uden stødende udformning. Bygningernes hjørner er bl.a. derfor affasede. Helhedsindtrykket skulle virke lyst og venligt. Det er de samme ideer, lægeforeningen byggede boliger efter i København på samme tid. Fredning: Bygningerne tegnet af Bindesbøll (senere forlænget mod vest af de to fritliggende fløje) er fredet i klasse B i Flere af de omkringliggende bygninger er betegnet som bevaringsværdige. Tilbygninger: Hospitalet bliver udbygget af Bindesbølls afløser Meldahl. Helbredelsesanstalten bliver her udvidet med en permanent plejeafdeling. Meldahl har i udbygningen respekt for Bindesbølls formsprog med svungne gotiske gavle, knækkede hjørner og røde murstensskifter på gule teglvægge og rødt tegltag. Der bliver yderligere lavet en tilbygning i af bygningsinspektør Wilhelm Th. Walther, stadig i samme stil. Stilen bliver først brudt i 1902, da Hack Kampman bygger funktionærbygninger. 16 / 345

17 3 Bygningshistorie og arkitektur Nye udbygninger: Bygningsarealet forbliver det samme i mange år, hvor alle ændringer fortages inden for de eksisterende rammer. I 1952 tilkendegiver ministeriet, at forholdene på statens sindssygehospitaler bør revideres grundigt. På dette tidspunkt er der stor pladsmangel, dels på grund af en stigning i antallet af indlæggelser, men også på grund af udvikling af nye behandlingsmetoder, der forudsætter adgang til konsultationslokaler, terapi og laboratorier. I perioden fra bliver der yderlige tegnet og bygget nye bygninger til hospitalet i Risskov. Den fysiske nærhed til Universitetet er ideel for praktisk forskning og kommer hospitalet til gode i form af midler til udbygning. Man vedtager på baggrund af en nedsat kommission at udvide med en behandlingsafdeling med patientafsnit, børnepsykiatrisk afdeling, boliger for læger, sygeplejersker og elever samt at renovere den gamle del. De nye bygninger er tegnet af arkitekt Poul Clausen i hans samtids stil, uden hensyn til de gamle bygningers stil, men dog afpasset i størrelse og placering efter disse. Fredede bygninger Bevaringsværdige bygninger J.f. Aarhus Kommunes Kommuneatlas: Registreringen er ikke fuldstændig. 17 / 345

18 18 / 345

19 4 Beskrivelse af bygninger 4. Beskrivelse af bygninger 4.1 Bygning 13A Bygning 13A, med indgang 35 Oversig med markering af bygning 13A

20 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen er renoveret indvendigt inden for de sidste par år. Men der er ingen ventilation i kontorerne. Det medfører ud over at bygningen bliver meget varm om sommeren et dårligt indeklima året rundt. Vinduerne mod syd trænger til vedligeholdelse. Der forekommer en smule fugt i kælderen, som skal holdes under observation. Der er hér tilsvarende i stueplan mangel på ventilation. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Afdeling Nord med Team for Misbrugspsykiatri. Kælderetagen anvendes ikke i forbindelse med patienter, men som arkiv, teknik- og øvelokale for musikinteresserede ansatte. Stueetagen består hovedsagelig af kontor- og mødelokaler. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 13A - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Foto af bygningens trævinduer mod syd Foto af mellembygningens aluminiumsvinduer. 20 / 345

21 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 13A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 244 m 2, stueetage 563 m 2 Areal Samlet: 807 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Mursten Pap Træ i hovedbygningen Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Mindre opfugtning Ingen bemærkninger Trævinduer på sydfacaden trænger til vedligeholdelse Taget er ikke besigtiget Der er ikke konstateret emner med behov for akut/oprettende vedligeholdelse Kun yderligere få rum vil kunne sammenlægges uden stabiliserende foranstaltninger Renoveret indvendigt for et par år siden Fremstår pænt vedligeholdt Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentlig oprettende vedligehold. Umiddelbart ses ikke rentable, energibesparende, mulige tiltag 21 / 345

22 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 2 Depot 3 Forrum 2 Gang 2 Køkken 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Vaskeri 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 56 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles Rengøring Serviceafdeling Teknik 37 Kælderetagen anvendes af Team for Misbrugspsykiatri til depotrum. 151 Den nordøstlige del er ikke besigtiget, da den var aflåst ved gennemgangen. 22 / 345

23 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Forrum 3 Frokostlokale 1 Gang 5 Garderobe 1 Kontor 14 Kopirum 1 Køkken 1 Møderum 3 Toilet 3 Trappe 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Nord Team for Misbrugspsykiatri 493 AUH - Risskov AUH - Risskov 70 Stueetagen anvendes af Afdeling Nord med afsnittet Team for Misbrugspsykiatri. Kontorerne indeholder generelt én arbejdsplads. Kun enkelte større kontorer har mere end en arbejdsplads. 23 / 345

24 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Team for Misbrugspsykiatri har ingen lokaliteter uden for bygning 13A Vurdering Kælder: Der er tegn på fugt i kælderen. Luften er indelukket. Stueetage: Toilet med forrum har særskilt udsugning. Kontorerne har ingen ventilation. Der er generelt dårlig udluftning i bygningen. Ved registreringen var det særdeles mærkbart, at kontorerne bliver meget varme på en sommerdag. 24 / 345

25 4 Beskrivelse af bygninger 4.2 Bygning 14A Bygning 14A, med indgang 34 Oversig med markering af bygning 14A

26 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår generelt i byggeteknisk rimelig stand. Bygningens brug og indretning: Bygningen er indrettet til og anvendes først og fremmest til skadestue og rummer derfor mange, små behandlerrum samt sengestuer, hvor de fleste deles to og to om et wc/bad. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14A - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 18* 28* * Receptionen (2 lokaler) er talt med som kontor. Den østlige del af stueetagen er siden lavet om, således at forskning nu anvender etagen. Bygning 14A - 1. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14A - 2. salen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Den østlige del af etagen er efterfølgende lavet om, således at Affektive teams nu anvender etagen. Udskiftning af ituslåede ruder eller korrekt blænding af murhuller hører under almindelig vedligeholdelse. 26 / 345

27 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14A Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: Malet i 2000 Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2, stueetage m 2, 1. sal m 2 og 2. sal 1.435m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer Pap Hårdttræs vinduer med udv. markiser Hårdttræs døre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Vinduer rimelig stand, males som led i almindelig vedligeholdelse Ingen bemærkninger Der vurderes umiddelbart ikke at være behov for oprettende vedligeholdelse. Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Fremstår i rimelig byggeteknisk stand Der vurderes ikke umiddelbart behov for større ændringer af installationerne Der vil ikke være rentabelt at efterisolere brystningerne, men ved udskiftning af vinduerne skal der anvendes lavenergiruder. 27 / 345

28 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 8 Depot 4 Elevator 3 Forrum 7 Gang (sektioner) 9 Garderobe 3 Kontor 3 Personalerum 1 Teknik 10 Toilet 14 Trappe 7 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH-Risskov - fælles 984 Rengøring Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk 36 Afdeling Enhed IT - Afdeling IT - Afdeling fælles 114 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 18 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling / 345

29 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 2 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 12 Garderobe 1 Køkken 2 Kontor 18 Kopirum 2 Møderum 1 Medicinrum 1 Ophold 1 Personalerum 3 Reception 3 Rengøring 1 Sengestue 9 Skyllerum 1 Spiserum 2 Teknik 1 Toilet 9 Trappe 5 Undervisningsrum 2 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 684 AUH - Risskov AUH - Risskov fælles Rengøring It - Afdeling It - Afdelingen fælles 594 Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 90 Drift Øst-delen af etagen anvendes af It-afdelingen, mens vest-delen af etagen udgør den psykiatriske skadestue It-afdelingen består at kontor, personalerum samt tilhørende undervisningsrum og kopirum. Skadestuen er sammenhængende med (14C og 14E). Skadestuen indeholder 9 sengestuer til patienter. To af sengestuerne er indrettet til meget dårlige patienter / 345

30 Beskrivelse af bygninger 4 Anvendelse af 1. salen: Anvendelse af 1. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Depot 1 Elevator 3 Forrum 9 Gang (sektioner) 8 Frokoststue 1 Køkken 4 Kontor 34 Kopirum 3 Møderum 6 Spiserum 1 Toilet 8 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 1. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 999 AUH - Risskov Rengøring 10 Retspsykiatrisk Retspsykiatrisk Ambulatorium 396 Afdeling Serviceafdeling Byggeteknisk afdeling 30 Vest-delen af bygningen huser Retspsykiatrisk Afdeling og Center for Traumatiserede Flygtninge. Behandlingen ved Center for Tramatiserede Flygtninge foregår hovedsageligt ude af huset. Størstedelen af medarbejderne i Retspsykiatrisk Afdeling har eget kontor. Undtagelse er i receptionen, hvor der sidder to personer. Næsten alle i afdelingen har samtale på kontorerne, hvorfor der også foruden skriveborde er borde og stole. Afdeling Syd anvender østdelen af etagen til ledelsesgang S. 30 / 345

31 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse 2. salen: Anvendelse af 2. salen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bibliotek 4 Depot 2 Disponibelt 1 Elevator 3 Forrum 5 Gang (sektioner) 9 Køkken 3 Kontor 32 Kopirum 2 Møderum 4 Personalerum 1 Toilet 6 Trappe 3 Venterum 1 Afdeling og afsnit på 2. salen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afdeling Syd fælles 88 AUH - Risskov AUH-Risskov fælles 490 BUC-Afsnit D ADHD-Klinikken 311 It Afdelingen It Afdeling fælles 28 Psykiatrisk Videnscenter Psykiatrisk Forskningsbibliotek 488 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 30 Etagen bestå af: ADHD-klinikken med BUC, ITafdelingen, Psykiatrisk Videncenter, Almenpsykiatrisk afdeling syd og AUH-Risskovfælles. 31 / 345

32 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14C Kælder og stueetage E Stueetage F Kælder 20 Afdeling: Retspsykiatrisk afdeling Afsnit: Retspsykiatrsik Ambulatorium Bygning Etage m 2 14H Kælder og stueetage 541 Afdeling: IT afdelingen Afsnit: It afdelingen - fælles Bygning Etage m 2 14D Kælder og stueetage Vurdering Umiddelbart forekommer der at være så megen plads i bygningen i forhold til behovet, at man bl.a. har arkiv i rum, der sædvanligvis anvendes til fuldgyldige kontorer. Flere af de besigtigede kontorer står ubenyttede hen, idet indehavernes egentlige arbejdsplads er andetsteds i bebyggelsen, hvor man så klumper sig mere sammen for i praksis at være tættere på arbejdsstedet. Psykiatrisk skadestue mangler dog kontorer. Der planlægges en ændring ved kontoret ved siden af receptionen. Planen er, at der opsættes en gipsplade, så der bliver en adskillelse ud til receptionen og derved lidt mere ro. Der afholdes eftermiddagskonference i personalerummet. Det skal der være plads til et sted i nærheden af afdelingen. 32 / 345

33 4 Beskrivelse af bygninger 4.3 Bygning 14B Bygning 14B, med indgang 33 Oversig med markering af bygning 14B

34 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk afdeling fælles. På stueetagen er Afdelingens behandlergang med kontorer, møderum m.m. Fra stueetagen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F I stueetagen er der 9 kontorer med 10 arbejdspladser. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14B - Stueetagen Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 34 / 345

35 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14B Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 124 m 2 og stueetage 362 m 2 Areal Samlet 489 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Pap Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i nyere tid Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. Det er her konstateret, at ventilationsanlægget kører. 35 / 345

36 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Gang 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Serviceafdeling Byggeteknisk afsnit 34 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 93 Kælderetagen består af en gang, der forbinder 14A med 14E. Foruden gangarealer er der 3 teknikrum. 36 / 345

37 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Handicaptoilet 1 Depot 2 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 4 Kontor 9 Kopirum 1 Køkken 2 Møderum 1 Rørkanal 2 Toilet 1 Venterum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Retspsykiatrisk Afdeling Retspsykiatrisk Afdeling - fælles R1, sengeafdeling 358 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling fælles. Etagen anvendes som behandlergang med bl.a. kontor til psykolog, oversygeplejerske, konferencerum m.m. Et af kontorerne anvendes af to medarbejdere, ellers er de resterende enkeltmandskontorer. Møderummet er fælles for hele afdeling R. 4 Toilet og gang ved møderummet (301A og 308) anvendes begge til depot. Fra stueetagen i bygningen er der adgang til sengeafsnit R1 i bygning 14E og 14F. 37 / 345

38 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 sengestue Bygning Etage m 2 14E Stueetage F Kælderetage, stueetage og 1. sal Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: Retspsykiatrisk Afdeling -Fælles Bygning Etage m 2 14E Stueetage Vurdering Kælder: Når kælderen ikke er besigtiget, skyldes det, at den overliggende afdeling ikke anvender rum i kælderen. Stueetage: Kontorerne fungerer overordnet tilfredsstillende. 38 / 345

39 4 Beskrivelse af bygninger 4.4 Bygning 14C Bygning 14C Oversigt med markering af bygning 14C

40 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Etagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. I stueetagen er der hovedsageligt kontorer, venterum og mødelokaler, der også anvendes til samtalerum. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14C - Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Det ene kontor anvendes også til videokonference. Optimalt set skulle kontor og videokonference være i hver sit rum, så medarbejderen ikke blev generet af diverse møder. Rummet er dog registreret som kontor. Der er ikke taget hensyn til den dobbelte anvendelse i vurderingen. 40 / 345

41 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14C Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 282 m 2 og stueetage 334 m 2 Areal Samlet: 616 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler Paptag Trævinduer Trædøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende 41 / 345

42 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Depot 3 Elevator 1 Forrum 2 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Toilet 2 Trappe 1 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Psykiatrisk Skadestue 13 Afdeling Syd AUH - Risskov AUH-Risskov-fælles 158 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling 111 Toiletterne i kælderetagen er ikke i brug mere. 42 / 345

43 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 3 Depot 1 Elevator 1 Forrum 1 Frokoststue 1 Gang 2 Handicaptoilet 1 Kontor 2 Møderum 4 Omklædning 2 Rørkanal 3 Skyllerum 1 Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almen Psykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 319 Serviceafdelingen Byggeteknisk Afdeling Stueetagen anvendes af Almen Psykiatrisk Afdeling Syd med Psykiatrisk Skadestue. Etagen er sammenhængende med bygning 14A, der ligeledes anvendes af Psykiatrisk Skadestue. Etagen består af kontorer, omklædning, møderum, venterum til patienter m.m. Flere af møderummene anvendes som samtalerum. 15 Teknik 1 Toilet 2 Venterum 1 43 / 345

44 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetage E Stueetage F Kælder Vurdering Ifølge skadestuens personale mangler der kontorer. Afsnittet har i bygning 14C 2 kontorer. Det ene kontor rummer 2 medarbejdere, der har fleksjob og derfor kan dele et mindre kontor. Dette andet kontor anvendes af en medarbejder, men kontoret anvendes også til videokonference. Den pågældende medarbejder må derfor forlade kontoret, når der skal afholdes møde. Derudover er der ansat 2 læger, der ikke har eget kontor. Det er kun et omklædningsrum på etagen, hvilket kan blive problematisk, hvis det skal anvendes af både mænd og kvinder. Personalet ønsker et større frokostrum, så man kan indtage frokosten samlet. 44 / 345

45 4 Beskrivelse af bygninger 4.5 Bygning 14D Bygning 14D med indgang 47 Oversigt med markering af bygning 14D

46 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Bygningen fremstår i rimelig stand. Der er ikke konstateret bygningsdele med behov for oprettende vedligehold. Bygningens brug og indretning: Stueetagen anvendtes ved besigtigelsen af IT-Afdelingen, men en flytning var nært forestående. De tre kontorlokaler anvendes som undervisningslokaler af IT-Afdelingen. 46 / 345

47 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14D Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 221 m 2 og stueetage 251 m 2 Areal Samlet: 472 m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Snedkerelementer til udfyldning mellem betonsøjler/- dragere Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade: Vinduer: Tag: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ikke besigtiget Der er ikke fundet emner med behov for oprettende vedligehold Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renovering og ændringer efter skiftende behov. Ingen særlige bemærkninger Ingen særlige bemærkninger Energi: Ved kommende vinduesudskiftninger til lavenergi - skal man overveje at udskifte hele elementet med et mere energibesparende. 47 / 345

48 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 5 Depot 1 Gang 2 Teknik 1 Gang 4 Rørkanal 1 Teknik 3 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH - Risskov AUH - Risskov - fælles 75 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 28 Psykiatrisk Videncenter Forskningsbiblioteket 108 Serviceafdeling Byggeteknisk Afdeling / 345

49 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Bad 1 Depot 1 Forrum 1 Gang 2 Kontor* 3* Køkken 1 Toilet 2 * Kontorerne anvendes som undervisningslokaler Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 IT - Afdelingen IT - Afdelingen - fælles 251 Stueetagen anvendtes ved registreringen af IT- Afdelingen. De tre kontorlokaler anvendes til undervisning. Der er computere opstillet til undervisningen. Der er tilknyttet et mindre køkken til det store kontor/undervisningslokale. 49 / 345

50 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: IT-Afdeling Afsnit: IT-Afdeling-fælles Bygning Etage m 2 14A Kælderetage, stueetage og 2. sal 735 Afdeling: Psykiatrisk forskningsbibliotek Afsnit: Psykiatrisk forskningsbibliotek og Psykinfo Bygning Etage m 2 14A 2.sal E Kælder 32 14F Kælder Kælder, 1. sal, og 2. sal 509 Ved den efterfølgende rokade er biblioteket kun i bygning Vurdering Undervisningslokalerne i stueetagen har efter registreringen været under rokade. It- Afdelingen er fraflyttet lokalerne. Der klages over varme om sommeren og kulde om vinteren. Det indikerer træk og mangelfuld isolering. 50 / 345

51 4 Beskrivelse af bygninger 4.6 Bygning 14E Bygning 14E Oversigt med markering af bygning 14E

52 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: Der forekommer flere rum, hvor akustikken er så dårlig, at rummenes fulde kapacitet ikke kan udnyttes. Der er simpelthen for megen støj, når der er mere end to i lokalerne. Bygningens brug og indretning: Bygning 14E er en bygning, der forbinder mange bygninger. Fra 14E er der adgang til bygningerne 14F, 14G, 14H samt 14B, 14C og 14D. Bygningen kan deles op i 3 områder, der anvendes af henholdsvis Retspsykiatrisk Afdeling, Afdeling Syd og Center for Psykiatrisk Forskning. Arbejdspladserne ses af nedenstående skema og kan yderligere opdeles som følger: Retspsykiatrisk Afdeling: kontor = 6 stk., arbejdspladser = 7 stk., vurderet antal arbejdspladser = 8 stk. Afdeling Syd: kontor = 2 stk., arbejdspladser = 2 stk., vurderet antal arbejdspladser = 5 stk. Center for Psykiatrisk Forskning: kontor = 3 stk., arbejdspladser = 4 stk., vurderet antal arbejdspladser = 4 Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14E Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor 11* *et kontor er uden fast arbejdsplads. Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference 52 / 345

53 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14E Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder m 2 og stueetage m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Lette pladebeklædte i betonsøjle-/dragersystem Pap Træ Træ Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Facade, glaspartier: Vinduer: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Dårlig akustik Der monteres akustikbatts. Skønnet omkostning ekskl. moms Kr ,00 Kontorvægge vil kunne fjernes for sammenlægning af kontorer. Enkelte skillevægge skal dog forblive af hensyn til stabiliteten Der er foretaget løbende renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. Ved vinduesudskiftning skal der monteres lavenergiruder. Det vil være rentabelt at efterisolere facaderne ved at udskifte facadeelementerne samtidig med vinduerne, når tiden er inde. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres taget svarende til dagens standard. 53 / 345

54 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse Anvendelse kælder: Anvendelse af kælderetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 6 Depot 14 Disponibelt 1 Elevator 1 Gang 4 Rengøring 1 Teknik 12 Trappe 2 Afdeling og afsnit i kælderetagen: Afdeling Afsnit M 2 AUH-Risskov AUH-Risskov-fælles Rengøring 702 Center for Psykiatrisk Forskning Psykiatrisk Videncenter Serviceafdeling Neuropsykiatrisk 87 Enhed Psykiatrisk Forskningsbibliotek 32 Psykinfo Byggeteknisk Afsnit 843 Transport 54 / 345

55 4 Beskrivelse af bygninger Anvendelse stueetage: Afdeling og afsnit i stueetagen: Afdeling Afsnit M 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Psykiatrisk Skadestue 402 AUH Risskov AUH Risskov fælles 442 Center for Psykiatrisk Neuropsykiatrisk Enhed 442 Forskning Retspsykiatrisk Afdeling R1 Sengeafsnit Retspsykiatrisk Afdeling - fælles Service afdeling Byggeteknisk Afsnit 10 Den vestlige del af etagen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Denne del er sammenhængende med stueetagen i bygning 14F, der ligeledes anvendes af Sengeafsnittet R1. Den vestlige del af bygning 14E anvendes som en sluse til sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet R1 har derudover 2 kontorer tilhørende behandlergangen i 14B samt kontorer og terapilokale i bygning 14E. Den midterste del af etagen anvendes af Almenpsykiatrisk Afdeling Syd med afsnittet Psykiatrisk Skadestue. Skadestuen har i 14E kontorlokaler, undervisningslokaler, ambulatorium m.m. Skadestuen har ligeledes arealer i bygning 14C. 215 Anvendelse af stueetagen: Rum/navn Stk. Arkiv 1 Bad 1 Behandlerrum 13 Depot 3 Elevator 1 Forrum 9 Gang 9 Kontor 11 Møderum 1 Omklædning 2 Rørkanal 1 Skyllerum 2 Terapi 1 Toilet 14 Trappe 2 Undervisning 2 Vagtværelse 3 Venterum 2 Den østlige del af etagen anvendes af Center for Psykiatrisk Forskning med afsnittet Neuropsykiatrisk Enhed. Afsnittet (ECT) indeholder kontorer og behandlerrum. 2 af behandlerrummene anvendes som sengestuer, hvor opvågningen af patienter foregår. Arealerne tilhørende AUH er hovedsageligt forbindelsesgange. Afdelingen har derudover 3 vagtværelser, der anvendes i forbindelse med skadestuen. 55 / 345

56 Beskrivelse af bygninger Eksterne lokaliteter Afdeling: Retspsykiatrisk Afdeling Afsnit: R1 Sengeafsnit Bygning Etage m 2 14B Stueetagen 6 14F Kælder, stueetage, 1.sal Afdeling: Almenpsykiatrisk Afdeling Syd Afsnit: Psykiatrisk Skadestue Bygning Etage m 2 14A Stueetagen C Kælder og stueetagen F Kælder 18 Afdeling: Center for Psykiatrisk Forskning Afsnit: Klinisk Biokemisk Laboratorium Bygning Etage m 2 14I Kælder og stueetage Center for Psykiatrisk Forskning består yderligere af afsnittene Forskning og Neuropsykiatrisk Enhed. Forskningsafsnittet er i bygning 14J kælder, stueetage og 1.sal. Neuropsykiatrisk Enhed er hovedsageligt i bygning 14E stueetage og 14H 1. salen (afsnittet har enkelte depoter i andre bygninger) Vurdering Kælder: Ingen bemærkninger Stueetage: R1 har ikke længere et personalerum (rum 14E er nu inddraget til kontor). Den midterste del af stueetagen består af et gangareal med lokaler på hver side. De indeliggende lokaler har ingen vinduer/dagslys, og det vurderes derfor, at lokalerne kun skal anvendes til korte ophold. Lokalerne anvendes hovedsagelig som skyllerum, ambulatorium og undervisningslokale. Det ene undervisningslokale mangler ventilation (14E.0.42), hvilket også er gældende for den vestlige del af bygningen. 56 / 345

57 4 Beskrivelse af bygninger 4.7 Bygning 14F Bygning 14F Oversigt med markering af bygning 14F

58 Beskrivelse af bygninger Sammenfatning Bygningens tilstand: De skalmurede gavle er i rimelig stand, men bør holdes under observation, da flere af de øvrige, tilsvarende gavle i bebyggelsen er udskiftet i nyere tid. Der forekommer lidt fugt i kælderen og et toilet 14F.K.37, der enten skal lukkes eller i hvert fald sikres mod rotter. Der er mangelfuld ventilation i bygningen. Bygningens brug og indretning: Bygningen anvendes af Retspsykiatrisk Afdeling med Sengeafsnittet R1. Sengeafsnittet anvender også størstedelen af kælderetagen. Indgangen til R1 er gennem en gang i bygning 14B og 14E, hvor der også er kontorer tilknyttet sengeafsnittet. Sengeafsnittet har 16 sengestuer (+ 2 sengestuer der anvendes til fiksering). Alle sengestuerne deler toilet/bad på gangen. Sengeafsnittet har flere kontorer. I stueetagen er der 1, mens der er 4 stk. på 1.salen. Det vurderes, at der kan være følgende arbejdspladser: Bygning 14F Stueetage Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Kontor Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Bygning 14F 1. sal Registrering Vurdering Samlet Arbejdspladser Rum/navn stk. Arbejdspladser Difference Kontor 4* *Et andet kontor anvendes til vejledning, her er arbejdspladserne ikke tal med. 58 / 345

59 4 Beskrivelse af bygninger Beskrivelse af Bygning 14F Beliggenhed: Skovagervej 2 Opførelsesår: 1968 Til- og ombygningsår: -- Fredning: Nej Etageareal: Kælder 538 m 2, stueetage 534 m 2 og 1.sal 577 m 2 Areal Samlet: m 2 Konstruktioner Fundament: Kælderydervægge: Facader: Tagdækning: Vinduer: Døre: Beton Beton Betonelementer betonen synlig i facadebrystningerne, hvorimod gavlene er beklædt med tegl Pap Hårdttræsvinduer med udv. markiser Hårdttræsdøre Byggeteknisk tilstand Klimaskærm Kældervæg: Facade, murværk: Vinduer og døre: Tag: Øvrige: Økonomi: Ombyggelighed: Indvendig renovering: Indvendig tilstand: Installationer: Energi: Der er opfugtning i mindre omfang, som bør holdes under observation Begge gavles teglfacader er nedbrudt i mindre grad. Når løbende reparation ikke kan klares fra lift, men kræver stillads er tiden inde til at udskifte hele teglvæggen. Almindelig vedligeholdelse Ikke besigtiget Patientvaskeriet er forsynet med en kondenstørretumbler, hvilket er skadeligt for indeklimaet. Rotter har direkte adgang til kælderen via et ikke anvendt, men udtørret toilet i kælderen. Almindelig, løbende vedligeholdelse Relativt nemt at sammenlægge rummene langs facaderne Der er løbende foretaget renoveringer og tilpasninger til skiftende formål Fremstår i rimelig stand Installationerne er i en rimelig stand uden behov for egentligt oprettende vedligehold. I forbindelse med tagrenovering efterisoleres svarende til dagens standard. 59 / 345

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Rockefeller Komplekset 01.03.2013 Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.1

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

Bygningsrenovering Sommeren 2010

Bygningsrenovering Sommeren 2010 Bygningsrenovering Sommeren 2010 Vedligeholdsgennemgang Gennemgang af bygningen af byggeingeniør Rapport til foreningen Gennemgang af forbedringsforslag for bestyrelsen Energimærkning Gennemgang af bygningen

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere