Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien"

Transkript

1 Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien Statsgælden er som begreb blevet brugt strategisk i den offentlige debat siden finanskrisens udbrud. Den er bevidst blevet brugt til at udstille staterne som uansvarlige skyldnere og dermed argumentere for mindre offentlige budgetter og mindre demokratisk kontrol med økonomien. I 79 pct. af avisernes artikler fra 2013, der omhandler statsgæld, italesættes gælden således som et troværdighedsproblem ift. markedet. Det viser ny undersøgelse fra Cevea. Det massive fokus på og italesættelse af statsgæld, som årsag til den globale økonomiske krise har flyttet blikket fra den private finansielle sektor til velfærdsstaternes økonomiske situation og det har spændt ben for en mere aktiv økonomisk politik.. Man har ved gennemført politisk og strategisk framing forsøgt at portrættere den globale økonomiske krise, som en bekræftelse på velfærdsstatens endeligt. Og brugt den som grundlag for en nødvendighedens politik, hvor den eneste løsning er nedskæringer. Med framingen af statsgælden som udtryk for utroværdig og uansvarlig politisk ledelse affejes politiske afvejninger af økonomiske prioriteringer med henvisning til behovet for ikke at skabe usikkerhed blandt de udemokratiske finansielle institutioner diskursen har været massiv og klart ideologisk tonet. FIGUR 1: STATSGÆLDENS ITALESÆTTELSE I PRESSEN Hvad har statsgælden konsekvenser for? (pct. af artikler) 21% 79% Markedets tillid Befolkningen Kilde: Cevea på baggrund af Infomedia Figur 1 viser, hvordan statsgælden omtales og problematiseres, dvs. frames, i de landsdækkende medier i : At statsgælden må og skal nedbringes af hensyn til markedets tillid, ratingbureauerne og rentesatser, fremstilles som en uomgængelig sandhed i 79 pct. af artiklerne ang. statsgæld, i den stikprøve af artikler som Cevea har analyseret. Analysen giver dermed en klar indikation på, at opfattelsen af, at den økonomiske politik primært skal tilpasses markedet, er slået bredt igennem i den danske offentlighed. Den økonomiske politik, her repræsenteret ved spørgsmålet om statsgæld, vurderes i medierne på, hvilke konsekvenser den har for statens troværdighed over for markedet ikke over for den befolkning, som den gerne skulle gavne. Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Jens Jonatan Steen, analysechef Gry Inger Reiter, kommunikations- og analysestudent Notat Tema: Framing Publiceret d Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Kun i 21 pct. af artiklerne fremstilles statsgælden som et problem, der direkte er relateret til befolkningen og dennes vilkår. Så selvom statsgælden i visse sydeuropæiske lande reelt set er problematisk ift. statens evne til at levere velfærd og sociale ydelser til borgerne, er det ikke de borgernære konsekvenser, som statsgælden kobles sammen med i de danske medier. Statsgælden som forklaring på krisen og argument for austerity-linjen Det fremgår af figur 2, hvordan antallet af anvendelser af begrebet statsgæld i de danske medier stiger drastisk i kriseårene. Tallet er mere end tidoblet i 2011 ift. niveauet for Begrebet fremhævedes, da man skulle give danskerne en forklaring på, hvorfor den umiddelbart meningsløse finanskrise ramte og samtidig ønskede at argumentere for en hård sparekurs. ii Det markant forhøjede antal anvendelser af ordet fik en bestemt kriseopfattelse til at slå rødder i befolkningen: Med framen statsgældskrise fik man defineret krisen som et spørgsmål om, at politikerne havde begået hybris med et tårnhøjt offentligt forbrug, hvilket naturligt blev straffet med nemesis: Markedets dom over de ubæredygtige velfærdsstater. Den iboende moralske dom i denne framing er således, at de folkevalgte i Europa er uansvarlige, ødsle og ude af stand til at varetage den økonomiske politik. Dermed var vejen banet for framingens medfødte løsningsforslag: Tag magten over den økonomiske politik fra de folkevalgte og placér den sikkert i hænderne på eksperterne: Økonomerne, teknokraterne og Finanspagten. Framingen er således et eksempel på, hvordan bare et enkelt strategisk ordvalg kan fungere som et slagkraftigt argument i sin mest fortættede form, idet netop denne fortolkning af krisen, og løsningerne på den, har vundet bredt indpas, på trods af at gældskrisen i vidt omfang blev skabt for at holde hånden under den private finanssektor og dermed ikke kan tilskrives fråseri fra politikernes side. iii Nødvendigheden af den stramme økonomiske politik forekom sandsynlig for den brede befolkning, fordi skyldsforståelsen fra andre grundlæggende erfaringer direkte lod sig overføre: Staterne havde fråset og syndet, hvorfor markedets vrede havde ramt dem. At gælden til markedet skulle indfries, var fuldstændig i tråd med den kristne grundfortælling. FIGUR 2: ANTAL HITS PÅ INFOMEDIA VED SØGNING PÅ STATSGÆLD Kilde: Infomedia Figur 2 viser endvidere, at statsgælden som kernebegreb er mindre fremherskende i dag, hvilket kan forklares ved, at det ikke længere er nødvendigt at nævne skylden befolkningen har taget den på sig. I dag er det nok at true med risikoen for at bryde markedets tillid at statsgælden er kerneproblemet, og at markedet skal frelse os, er blevet den herskende antagelse om, hvordan vi kommer ud af krisen. 2

3 Markedets tillid som eneste mål At vinde og fastholde markedets tillid er således blevet det erklærede mål for den økonomiske politik i modsætning til at føre en økonomisk politik med befolkningen i første række. Politikerne taler som om, de først og fremmest er ansvarlige over for markedet. Denne diskurs viser statsminister Helle Thorning-Schmidt sig som fortaler for med følgende citat fra hendes tale på Folkemødet i juni: Vi skal værne om troværdigheden i vores økonomi. Vi må ikke glemme, at dansk økonomi siden 2010 har været under skærpet opsyn, fordi der ikke var styr på den offentlige økonomi. Vi skal passe på, at vi i vores iver efter at gøre det gode, kommer til at gøre det modsatte. Vi skal passe på, at der ikke bliver skabt usikkerhed om dansk økonomi. iv Andre aktuelle eksempler på den markedsfokuserende diskurs findes i forbindelse med vismændenes rapport fra maj, hvori de anbefalede en lempelse af finanspolitikken. Det fik økonomi- og indenrigsminister Magrethe Vestager til at udtale følgende kommentar til Politiken: Danmark skal holde kursen - vi stimulerer økonomien og er samtidig på sikker grund for at sikre lav gæld og lave renter. Vi får ikke Danmark på ret køl igen ved at lade det offentlige underskud vokse - ved at stifte endnu mere gæld og skabe usikkerhed om kursen. Ingen har glæde af zigzag. v Hele debattens præmis blev dikteret af den herskende økonomiske diskurs, dvs. hvorvidt en aktiv økonomisk politik ville svække markedets tillid til, og skabe usikkerhed om, Danmarks økonomi. Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen understregede, at det vil ikke sætte troværdigheden til de offentlige finanser i Danmark over styr vi men demonstrerede dermed, at han deler opfattelsen af markedet som værende den højeste dommerinstans. Finansminister Bjarne Corydon forsvarede ligesom Vestager den stramme økonomiske kurs: Kombinationen af vismændenes anbefaling af en finanspolitisk lempelse og deres anbefaling om en lempelse af kravet til den strukturelle saldo i budgetloven skaber usikkerhed om budgetloven og de generelle finanspolitiske rammer. Det kan koste på tilliden til dansk økonomi og betyde risiko for højere renter, som kan risikere at bidrage til at bremse det opsving, der er på vej. vii Citaterne er alle udtryk for samme opfattelse af det politiske handlerum ift. økonomien: Selv hvis det ud fra en økonomfaglig betragtning giver mening, at staten stifter gæld for at skabe vækst, affejes det med et abstrakt, moralsk ladet argument om, at vi skal agere ansvarligt, stabilt og troværdigt markedet tillader ingen slinger i valsen. Den økonomiske politik præsenteres ikke som et spørgsmål om at træffe et politisk valg, men som et spørgsmål om at indfri det almægtige markeds forventninger. Afbetaling på statsgælden som bodshandling En forklaring på, at framingen af krisen med vægt på gældsbegrebet har været så effektiv og er slået så bredt igennem, kan som nævnt findes i framingens stærke forbindelse til den kristne grundfortælling. Ideen om den almægtige, straffende overmagt har altid fungeret stærkt disciplinerende. Opfattelsen af skyld og gæld hænger tæt sammen og har gjort det langt tilbage i menneskehedens historie. At være en skyldner er at have gjort noget moralsk forkasteligt, som man straffes for eller selv aktivt må veje op for gennem symbolsk eller faktisk handling. Ved at fokusere på statsgælden som forklaring på krisen og argument for den økonomiske sparekurs aktiverer man altså den grundlæggende opfattelse af gæld som symbol på skyld og skam - som noget man må stræbe efter at råde bod på eller sone for at kunne blive frelst. For de fleste mennesker vil opfattelsen af skyld som noget, der skal sones, gælde både for individet og for nationalstaten, der optager gæld. Gælden skal indfries før staten igen kan være ren og god og opnå sund økonomi med vor tids Guds nåde: Markedet. Gælden er altså en slags moralsk forlorenhed i Ligesom man skal vise sig værdig over for Gud for at gøre sig fortjent til en plads i himlen, skal man i dag vise sig kreditværdig over for markedet for at gøre sig fortjent til lave renter. 3

4 samfundet og udgør derfor en letforståelig forklaring på, og dermed en effektiv framing af, vores nuværende økonomiske situation, som samtidig understøtter højreorienterede stemmers ønske om at reducere velfærdsstaten, idet det bliver fremstillet som en slags bodshandling, der skal sone for fråseriet op til krisen. Så længe vi står i gæld til finansverdenen, og markedet er utilfredst med vores præstation, kan det nedkalde straffe over os, såsom højere renter og økonomisk ustabilitet. Denne opfattelse er, som det også fremgår af figur 1, ikke bare slået igennem hos politikerne, men også i pressestanden. Her er det Steen Rosenbak, chefredaktør på Jyllands-Posten, der skriver: Den egentlige risiko i dansk økonomi ( ) er, at de internationale investorers hidtil usvækkede tiltro til, at det kan betale sig at investere i os, går fløjten. viii Med den gældsfokuserede framings religiøst tonede forklaringskraft bliver økonomiens sammenhæng tilgængelig for den almindelige borger og træder ind som en plausibel virkelighedsfortolkning. Ligesom man skal vise sig værdig over for Gud for at gøre sig fortjent til en plads i himlen, skal man i dag vise sig kreditværdig over for markedet for at gøre sig fortjent til lave renter. Uden Den stærke italesættelse af gældsrelationen mellem staterne og markedet har åbnet op for en magtforskydning, hvor markedet har den ultimative magt til at straffe eller belønne statens opførsel og troværdighed. økonomfaglig indsigt vil denne tolkning forekomme sandsynlig og troværdig, idet den stemmer overens med vores (kultur)kristne erfaringsbaggrund. Vi har i 00 erne levet i synd, hvorfor markedet har straffet os med den nuværende økonomiske krise. Dette reflekteres også i udtryk som økonomiske tømmermænd, forbrugsfest for lånte penge og løssluppen kreditgivning, der alle framer årene op til krisen som en lang, uansvarlig, moralsk forkastelig fest. Dette liv i synd blev straffet med faldende aktiekurser, recession og rentestigninger. Fordi vi gennem vores statsgæld står i gæld til markedet, fordi markedet bestemmer, om vi har gode eller dårlige konjunkturer, så lader vi markedet bestemme over staten. Politik måles og vejes af markedets reaktioner og evalueres efter dens indvirkning på aktiekurser og renteniveau. På den måde har den stærke italesættelse af gældsrelationen mellem staterne og markedet åbnet op for en magtforskydning, hvor markedet efterhånden har den ultimative magt til at straffe eller belønne politikeres og staters adfærd og troværdighed. Tendensen er problematisk, fordi den virker afpolitiserende og udvider den økonomiske krise til en demokratisk krise. De politiske valg bliver tilsidesat af en almægtig markedslogik, der understøtter tanken om én nødvendighedens politik. Markedet og den neoklassiske økonomiske tænkning får simpelthen forrang over demokratiet og det politiske valg. Gældsfikseringen skubber ansvaret over på den enkelte Efter krisen er skylden og gælden i stadig højere grad også blevet individualiseret. Selv statsgælden er blevet individualiseret i den forstand, at borgernes krav og krævementalitet, deres ønske om at leve over evne, bliver beskyldt for at have bragt staterne i uføre. Dermed fører den gældsfokuserede framing også til diagnosticeringen af et selvdisciplineringsproblem, som markedet kræver, at vi løser ved at arbejde hårdere for en lavere løn. Det reelle statsgældsproblem i de sydeuropæiske stater er således blevet fremstillet som en art medfødt skyld eller arvesynd, hvorved spanierne og grækerne selv gøres skyldige i deres høje ledighed og elendighed, fordi de har opført sig økonomisk uansvarligt og moralsk forkasteligt - og derfor fortjener markedets straf. Med en framing af den økonomiske situation med fokus på statsgælden vil staterne netop vedblive at være underkuet af markedet, fordi de står i evig gæld til det. Samtidig overføres logikken fra det enkelte individ om, at gæld er noget dårligt, der skal tilbagebetales hurtigst muligt for igen at være renset, til statsligt niveau. Det betyder, at legitimiteten i at optage gæld for at stimulere økonomien er blevet begrænset for staterne. Dette har i Europa betydet, at staterne har ført en stram sparekurs og i stedet forladt sig på den enkelte borgers villighed til at optage gæld, idet væksten og fremgangen er betinget af den økonomiske stimulans fra private husholdninger. Væksten er altså også blevet den enkeltes ansvar i stedet for at staten gør væksten og gældssætningen til et fælles anliggende. Vi er nødt til at gøre op med den religiøst farvede, gældsfikserede framing af krisen, dens årsager og vores løsningsmuligheder. Hverken borgeres dovenskab eller staters fråseri har forårsaget vores nuværende økonomiske situation, og at straffe borgere med lavere lønninger og barbere velfærden for at formindske staterne vil ikke bringe os frelse. Det er tid til at gøre op med italesættelsen af det almægtige marked og 4

5 genindføre solid demokratisk kontrol med den finansielle sektor, således at staterne igen er ansvarlige over for borgerne og ikke over for markedets uransagelige og udemokratiske veje. BAGGRUND: FRAMING - SPROGETS MAGT De konkrete ord, som vi bruger, har rødder i vores holdninger og værdier, og påvirker direkte modtagers opfattelse af den sag, vi taler om og deres opfattelse af samfundet som helhed. Vores opfattelse af omverdenens abstrakte begreber forstås nemlig gennem symboler: metaforer. Forskning inden for kognition og neurologi har vist, hvilken central betydning metaforer eller det, der med et videnskabeligt begreb kaldes frames har for den menneskelige erfarings- og meningsdannelse. Framing kan forme en debat, fælde moralske domme og udpege problemer og løsninger gennem strategisk og konsekvent sprogbrug. Groft skitseret har framing følgende implikationer: - Det neutrale sprog eksisterer ikke, hvorfor man skal udvikle og benytte et sprog, der styrker ens sag - Framing er velovervejet og målrettet sprogbrug, som direkte kan påvirke virkelighedsopfattelsen og meningsdannelsen i den retning, som afsender ønsker - Det er ikke godt nok at negere sin modstanders frames eller argumentere imod dem, man skal levere aktive alternative frames - Frames har effektivt flere funktioner, de 1) definerer problemet 2) diagnosticerer årsagerne 3) - foretager en moralsk vurdering af sagen 4) foreslår løsningsmuligheder - En frame er et argument i sin mest fortættede form Hvis man formår at mestre framing som strategisk kommunikativt værktøj, så står man langt stærkere i forhold til at dominere den politiske dagsorden, overvinde modstanderes frames og frem for alt påvirke borgerne med egne værdier. Hvis man ikke tager stilling til de frames, som man bliver præsenteret for, så vil debatten blive framet af andre, og man vil miste grebet om dagsordenen. Skoleeksemplet på ideologisk framing er begrebet skattelettelse, som bygger videre en højreorienteret opfattelse af skat, som noget negativt og som en byrde: Skat bliver noget, der holder en nede, og noget man skal lettes fra for at kunne være fri. Framingen medfører, at skatteletterne bliver befriere og helte, som giver den enkelte friheden tilbage, hvorimod de, der vil hæve skattetrykket, er undertrykkere og frihedsberøvere. Des mere denne liberalistiske framing gentages, des stærkere rødder slår opfattelsen af skat som noget ubetinget negativt i befolkningens bevidsthed. Der er derfor et stort behov for, at meningsdanneres og beslutningstageres sprog og vendinger gås langt mere grundigt efter i sømmene og ikke ukritisk adopteres af medierne. i Metode: Diagrammet er fremkommet ved en kodning med framinganalytisk fokus af 100 randomiseret udtrukne artikler i de landsdækkende dagblade Politiken, Information, Berlingske, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Ekstra Bladet, BT, Børsen og Weekendavisen fra de seneste 8 måneder i Infomedias database med søgning på ordet statsgæld. Debatartikler og artikler uden for kategori er sorteret fra. ii Metode: Grafen er udelukkende udtryk for antallet af anvendelser af ordet statsgældskrise i de danske medier i de pågældende år. Den kan derfor ikke siges at være et bevis på, at ordet er blevet anvendt strategisk som argument for en bestemt økonomisk politik, men den viser tydeligt, at ordet er blevet benyttet langt mere end vanligt i tiden efter krisens udbrud. Dette er en indikation på, at gældsbegrebet har spillet en fremtrædende og afgørende rolle i den økonomiske debat de seneste år, hvorved usikkerheden først og fremmest vedrører, hvor strategisk bevidst ordet er blevet anvendt. iii Krisen kom først: Som det tidligere Cevea-notat Gældskrisen er skabt i den private sektor også viser, så er statsgælden i Europa skabt under krisen, for at holde hånden under finanssektoren og som resultat af boligboblen, hvorfor statsgælden ikke udgør en plausibel og reel forklaring på finanskrisens udbrud sådan som den ellers er blevet framet i den offentlige debat. Se evt. nævnte notat for mere uddybende beskrivelse af de økonomiske forhold. iv Citat taget fra Ritzau-telegrammet: Thorning: Vi vil bruge finanspolitikken mere aktivt fra 14. juni v Citat fra artiklen Vismænd vil bruge flere penge, Politiken, 29. maj vi Citat fra artiklen Vismænd vil bruge flere penge, Politiken, 29. maj vii Citat fra artiklen Vismænd til regeringen: Få EU til at løsne det økonomiske bånd, Information, 29. maj 2013 viii Citat fra artiklen Bundlinjen: Mens vi venter på at gå reformamok, Jyllands-Posten,

Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes ansvar

Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes ansvar Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes ansvar Der har været meget snak om, at tonen over for ledige i medierne skulle være forrået. Denne analyse mønstrer nu et empirisk belæg for, hvordan

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset

Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset Danskernes gigantiske pensionsformue på mere end 3.000 mia. kr. rummer et enormt tilgodehavende for de offentlige finanser i form af udskudt skat.

Læs mere

Rapport. Framing af ledighed. Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014

Rapport. Framing af ledighed. Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014 Rapport Framing af ledighed Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014 Forord Denne rapport er udarbejdet af Tænketanken Cevea i samarbejde med Min A-kasse som et

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Op ad bakke i 100 dage

Op ad bakke i 100 dage Op ad bakke i 100 dage Regeringen har fået en hård start i de danske medier. Det viser en ny undersøgelse af de første 100 dage ved magten. Negative sager som løftebrud, Moskva-penge, rygerum og sexchikane

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere