Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003."

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Mødested: Storebæltscentret, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Mødedato: Torsdag, den 28. august 2003 kl Mødedeltagere: Referat: Afbud : Helge Søgaard, Økonomiformand (HS) Lars-Ole Kopp, Nordkredsen (LOK) Gert Petersen, Sydkredsen (GP) Erik Øhlenschlæger, Østkredsen (EØ) John Aasøe, Voksen- og Klubudvikling (JAa) Henrik Thomsen, Børn og Ungdom (HT) Klaus Olsen, Konkurrence (KO) Karl Kristian Terkelsen, Elite (KKT) Charlotte Bergmann, sekretær (CBH) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Rasmus Ødum, Elite (RØ) Ole Husen, Formand (OH) Dagsorden: A. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 30. april 2003 på Storebæltscentret. Ingen kommentar referat godkendt. B. Meddelelser fra formanden. Referat af møde i Formandskabet er udsendt (bilag) Der vil ikke ske gennemgang - kun kort opdatering af punkter, der ikke er optaget som selvstændigt punkt nedenfor - hvis der er afgørende nyt. HBs medlemmer opfordres til at spørge, hvis der skal uddybes. Følgende blev lige vendt: IOF - Kortudvalget forventes optaget i HB med førstkommende ordinære repr. møde. - Sponsoraftale De kr fra kontorforsyning går ikke direkte til WOC 2006, men til DOF. - O-Posten redaktør: Lars Vendelbjerg er gået ind på de samme vilkår som Søren Munthe. Inden årets udgang skal der forhandles ny aftale med Lars Vendelbjerg. Stillingen som redaktør skal ikke vurderes. Side 1 af 6

2 Da OH ikke var tilstede var der ikke noget at berette. NORD møde Det kommende NORD møde vil blive holdt i februar måned Europærisk formandsmøde Da OH ikke var tilstede var der ikke noget at berette. Breddekonsulent Preben vil være sygemeldt i en ikke nærmere defineret periode. En løsning vil være at indsætte en vikar indtil jul. Henrik Thomsen har sagt ja til at blive ansat resten af året. Preben er indforstået med dette. KKT har ellers været behjælpelig med planlagte opgaver. Hvad der ellers er af planlagte opgaver skal afklares med Preben. John tager besøg hos ham. Vi har fået refusion fra Esbjerg kommune for den første periode Preben var sygemeldt. Den nye sygemelding er sendt til Esbjerg kommunen således at vi kan få refusion for de dage Preben er fraværende. Følgende opgave skal Breddekonsulenten(vikar) tage fat i snarest - Samarbejde med WOC06 om evt. at lave et skole arrangement. Dispensation til DM-kort 7 tyske løbere er godkendt til at måtte deltage til DM-kort, hvilket ikke er tilladt ifølge reglementet. Dispensation af 2 øst eupæriske løbere til DM er Farum har søgt om at 1 østeuropæisk løber som er på besøg, må starte udenfor konkurrence til DM-klassisk og på andet holdet i D17-20 til DM-stafet. En anden østeuropæisk løbere har skrevet kontrakt som Au pair før 1. juli, men af forskellige grunde er først kommet til landet i august, der søges dispensation til deltagelse i DM-klassisk og DM-stafet. Teknisk udvalg har sagt nej og er derfor anket til HB. HB har via afstemning (2 for, 3 imod, 1 stemte ikke, 1 inhabil og 1 uden stemmeret) fastholder teknisk udvalgs beslutning. C. Stillingtagen til afgørelser taget af formandskabet siden sidst. World ranking event i Rudeskov (KO) Konkurrenceudvalget (konku) vil gentage forslaget for arrangørklubberne til Spring Cup om at bytte om på skovene til klassisk og stafetten således at klassisk afholdes i Gribskov Nødebo. Arrangørklubberne har frist til at svare inden d. 5. september. Hvis de siger ja, vil konkurrenceudvalget forhandle med arrangørerne af DM klassisk i 2004 som er tildelt WRE 2004 om at overdrage det til Spring Cup. Eliteudvalget er enige og vil helst have at Spring cup er et WRE løb. HB tilslutter sig konkurrenceudvalgets forslag. KO tager kontakt til Spring cup arrangørerne. D. Behandling af indkomne forslag. - Forslag fra Formandskabet om at eliteudvalget laver et oplæg til synliggørelse af eliten. Elite løberne skal f.eks. opfordres til at medvirke ved træningsaftner i klubberne, således at vi kan markedsføre vores eliteløbere indadtil i forbundet. En god ide ville være at eliten lavede en hjemmeside hvor de kunne præsentere nogle af deres baner m.v. Punktet er vedtaget. Side 2 af 6

3 - Konku kikker på muligheder for skovadgang i Sydkredsen. Bl.a. Lars Jeppesen OO har rettet henvendelse omkring at give bedre muligheder for klubberne på Fyn om at få adgang til skovene. De vil gerne have sikkerhed for at de har penge til det. KO tager kontakt til OO. Puntet er vedtaget. E. Igangværende og kommende DOF arrangementer og opgaver. - EOC 04 (OH) Det skrider fremad. - WOC 06 (HS) Skovtilladelserne er ved at falde på plads og det ser positivt ud. Der har tidligere stået 8 klubber bag arrangementet. Ålborg er trådt ud af det p.g.a. at de havde rigelige arrangementer årene frem. Når skovene er på plads er det vigtigt at få åbne nogle af de skove som er lukket nu. - Strukturarbejdsgruppen (KFJ) Kim deltog ikke i mødet. Vi må nok konkludere at det ikke bliver klar til Lars-Ole vil gerne gå ind i arbejdet. EØ foreslog at kredsformændene også gik ind i arbejdet. Lars-Ole og EØ tager kontakt til KFJ - Ny kortpolitik (HS) 4 sider i den kommende O-Posten. Gruppen har været rundt i de 3 kredse og har fået nogle gode kommentarer. Michael Di og KO har skrevet indlæg i O-Posten for at skabe debat omkring en ny kortpolitik. KO beskriver et forslag som går på at kortfilerne kan tages uden betaling til træningsløb. Ved DOF løb skal der betales til den korttegnede klub. Michael Dickenson tror ikke at Nordkredsen er med på den. Helge har lavet en økonomisk oversigt over hvad det kommer til at koste. Udvalget har lavet en hjemmeside hvor de forskellige forslag er beskrevet og der er mulighed for kommenterer. Den nye kortpolitik skal besluttes ved ekstraordinært repr.skabsmøde d EØ kom med en gennemgang af hans kommentarer Næste møde er d.7.oktober hvor alle meninger og argumenter gennemgås. EØ sender sin fil med kommentarer. TKC og KC vil gerne have hjælp af et reglement så det er nemt at få adgang til kortfiler, så det er nemt atn lave træningsløb. Eliteudvalget skal komme med deres ønsker. - IOF kongress har HS møde med gruppen som har med kongressen at gøre. - MTB-O Der er oprettet et underudvalg under KonKu som består af KO, Jan Hausner og Carsten Kristensen Ballerup OK. I det næste år vil det være udvalget som afholder arrangementer. Det næste løb vil blive afholdt d. 15.nov og der er allerede 50 tilmeldte. Der er oprettet en hjemmeside. I starten vil det være deltagere som ikke er medlem af nogen klubber. Det bliver en opgave for Breddekonsulenten at få lavet en pakke til klubberne for at få dem i gang. Fremtidig strategi må være at man skal være medlem af en orienteringsklub for at kunne deltage i MTB-O. Den 9. november vil der være MTB-O i Karup. Side 3 af 6

4 Godt stykke arbejde for konkurrenceudvalget. F. Økonomi - Halv årsresultat 2003 Økonomiformanden sover roligt om natten nu. Vi er med bogføringen nu. Ny eliteudvalgskasserer på banen. Der er ikke flere uafklaret punkter. Der er dog mange punkter under eliten som ikke er bogført, da det er aktiviteter som lige har været afviklet. Det bedste bud vil være nu at vi ender med et regnskab mellem 0 og De 3 kredse har, som noget nyt her i 2003, fået udbetalt et rammebeløb og derved er blevet økonomisk selvstyrende. Alle aktiver bliver med det samme afskrevet, så det giver et bedre overblik over indtægter og udgifter. - Budget 2004 De fleste udvalg har indgivet budgettal for næste år. Budgettet for 2004 skal så vidt muligt ligge på et 0 resultat. ØU møde på mandag vil nogle af udvalgene blive gennemgået. Budgettet bliver fremlagt til beslutning i forbindelse med HB møde i november. Skov&miljø udvalget har lige i øjeblikket svær ved at komme med et budgettal, da ikke alle klubber har på plads endnu hvilke skove de vil benytte næste år. Skov&miljø udvalget bør arbejde med budgettal over 3-4 år. Eliteudvalget havde møde i tirsdags med TD hvor de fik en lille identifikation om hvad de vil give penge til først d.10.december behandles vores ansøgning i TD og først dér kan vi få det endelig tal. Eliteudvalget skal blot komme med et skøn til budgettet nu og så må det evt. justeres efter 10.december. HØ udleverede et afregningsbilag som skal bruges af alle udvalg. JAa har filen som bliver sendt rund. G. Kreds- & Udvalgsrunden - Konkurrenceudvalget ved KO: Har problemer med noget kronvildt i jylland. Ove Gasbjerg prøver via friluftrådet at tage hånd omkring det. A-arrangementer har ikke altid lige god kvalitet. Det skal være et krav at alle A- stævne arrangører skal deltage i en workshop hvor konkurrenceudvalget betaler kørselsudgifterne. Skal afholdes i december måned. Der har været tale om at der skal være en diplom uddannelse. Forslag om en landsfinale på klub DM, således at der er 6 klubber 2 fra hver kreds. Koordinering af terminsliste vil være smart at de 3 terminsliste fører arbejder sammen i f.eks. o-service. - Østkredsen ved EØ: Det er svært at befolke alle udvalg. Det er et problem og vil derfor kikke på at samle udvalg og herved have færre grupper. Der er lavet meget statistik på Østkredsen. Unge under 15 år er der ikke den store forskel fra i dag til for år siden. EØ foreslog at O-service blev et DOF system skal på dagsorden næste gang. - Sydkredsen ved Gert Steffensen: Det går godt med at rekruttere folk til udvalg. Det går rigtigt godt i V&K udvalg. Sydkredsen har stået for banelægningskonkurrencen og vandrepræmien har været forsvundet. Der er nu indkøbt en ny en O-løber hjerne. - Sekretariatet ved Charlotte Bergmann: Side 4 af 6

5 Som tidligere nævnt er bogføringen nu med. Kontoret har overtaget medlemsdatabasen igen fra John og er i gang med at opdatere det sidste for at være klar i næste uge hvor O-Posten skal sendes ud. - Børne-&unge udvalget: Der sker nu meget i udvalget. Der er kommet godt gang i østkredsen, som har været noget sløvt repræsenteret i det sidste år. Der skal dog til at findes en ny formand for nordkredsen. I år er der blevet aflyst en ungsenior lejr p.g.a. manglende deltagere. Det er også et spørgsmål om de skal ind under voksen&klub udvalg. Der er et stigende problem omkring spisevægring. Vi skal ud i klubberne og have fat i forældrene. Der skal informeres omkring det. Der skal indkaldes til foredrag på kredsniveau. Hjemmesiden skal bruges til at oplyse omkring dette. V&K udvalget sætter en handlingsplan i gang sammen med breddekonsulenten. KUM udtagelsesløb er ved at være et problem, da der har været for få B-løb. Det er uheldigt at DM-lang bliver brugt som udtagelsesløb. Slogan: Forventninger til Børn&Unge udvalget er at de laver børn. - Nordkredsen ved Lars-Ole Kopp: KonKu har fået ny formand Tage Baun. Der skal så findes en ny til Børn-og unge. O-service er ved at komme godt i gang. Der bliver holdt et kursus i efteråret. Vores stævner kunne godt moderniseres lidt. JFM blev ikke afviklet godt nok. Der har været fejl bl.a. ved rangliste. Arrangement håndbogen bør opdateres. Stævnerne skal laves mere simplere og enklere. - Eliteudvalget ved KKT: I morgen tager KKT til Århus og forelægger diplomtræneruddannelsens projekter. Træner relevante projekter. DIF støtter med kr i alt. EU ligger snarest årsplanen for 2004 på hjemmesiden. I elitelandsbyen i Farum er der blevet en overnatningstilbud på det gamle kaserne. Der kan overnattes der for 100 kr KKT skal kontaktes. Der ses pt. for kontrakt forlængelse af landstræneren der bliver sendt et skema ud til alle løberne for at få lavet en tilfredsheds undersøgelse. På baggrund af dette tages der stilling til kontrakt forlængelse. Hvis der konkluderes at han skal fortsætte bliver der lavet kontrakt til Voksen&klubudvikling ved John Aasøe: V&K udvalg har ventet på Breddekonsulenten. JAa har så i stedet hjulpet til på kontoret med at få opdateret medlemsdatabasen. JAa skal holde åbningstalen ved Præ-o landskamp i weekenden 6-7. september. Der er deltagere fra Sverige, Norge og Danmark. H. Punkter til kommende møder - Det uhørte overgreb Forebyggelse DIF på besøg. - Reglements ændringer afsæt god tid, da det er vigtigt at de bliver gennemgået ordentligt. - Budget - Bredde - O-service som DOF system - I gang sætning omkring spiseværling - Præ-O s fremtid I. Eventuelt Side 5 af 6

6 J. Kommunikation Er der oplysninger eller punkter fra dette møde der straks bør omtales i/på - Pressen? - Hjemmesiden? Vedtaget at der sendes positive signaler ud omkring holdningen til MTB-O er der ekstra ordinære repr.skabsmøde HB-møde fredag d.14. november personalet bliver også inviteret. Bliver i Odense. HB-møde start kl Referat CBH Læst HS Side 6 af 6

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00 til 16.30

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere