REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl Generalforsamlingen afholdtes i menighedslokalerne i Filips Kirke, Kastrupvej 57, 2300 København S, med følgende DAGSORDEN: l. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2005 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2006 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af bo li gaf giften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter. 7. Eventuelt. Formanden, Peter Fredskilde, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen og til revisor Finn Rosasco, advokat Henrik Bræmer og administrator Winnie Merete Jensen. Til stede var: 37 andelshavere, Finn Rosasco fra Revisionsfirmaet Buus Jensen, advokat Henrik Bræmer fra advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm og Winnie Merete Jensen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. 3 andelshaver var repræsenteret ifølge fuldmagt. 40 andelshavere var således repræsenteret på generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1: Peter Fredskilde foreslog Henrik Bræmer som dirigent og Winnie Merete Jensen som referent. De blev begge valgt. Henrik Bræmer takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne, idet den var indkaldt ved skrivelse af 2. marts V arslet er ifølge vedtægterne 14 dage. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20 % af de i alt l 07 andelshavere være tilstede, d.v.s. 22. Der var mødt 37 andelshavere og 3 var repræsenteret ve.d fuldmagt, således at i alt 40 andelshavere var repræsenteret

2 2 Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 2: Formanden, Peter Fredskilde forelagde følgende beretning: "Vi er nu l 07 andelshavere og 8 lejere. Der er blevet overdraget 16 lejligheder i løbet af året der gik. Vi har skiftet vores rådgivende ingeniør firma ud, og det nye er Ejby & Holmsgaard, som fremover står for syn af lejligheder i forbindelse med salg. De er billigere end det tidligere firma, og de har flere medarbejdere at trække på. Vi skifter også forsikringsselskab i det kommende år, da vi har fundet et der er billigere med den samme dækning. Vi har ansøgt kvarterløftspuljen om tilskud til renovering af facaderne, da vores murværk skal renoveres inden for en overskuelig fremtid. Vi har ansøgt om to projekter. l) renovering af facaderne ud mod vejen, og 2) facaderne inde i gården. Engang til foråret kommer der svar, og hvis vi kan få et passende tilskud, er det nok værd at overveje, om vi ikke skal udnytte det. Det må vi tage op på en ekstraordinær, generalforsamling når vi har fået svar. Da ønsket om bredbånd har været bragt på bane ved flere lejligheder, har vi haft kontakt til TDC og Dansk Bredbånd med henblik på at sætte os ind i, hvilke muligheder vi har for at etablere bredbånd. Vi har også talt med et rådgivende ingeniørfirma, der kun beskæftiger sig med bolignetværk for at finde ud af, hvordan man styrer sådan et projekt og undgår faldgrupper, hvis det skulle blive aktuelt. Hvert efterår bliver taget gennemgået og understrøget, og i år er det blevet undersøgt ekstra grundigt. Mureren har som bekendt været inde i de fleste beboeres loftsrum, for også der at understryge og kontrollere, at taget er intakt. Der er dog stadig beboere, der ikke har givet adgang. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at det bliver mere besværligt og dyrere for foreningen, når arbejdet skal laves af flere omgange. Hvis man opdager utætheder eller løse teglsten på sit loftsrum, skal man give besked videre til viceværten, så skaderne kan udbedres, inden der opstår problemer. I forbindelse med at mureren skulle have adgang til pulterrummene, har vi lavet et nyt nummer system, så alle rum i Filipsgården har et unikt nr. Der vil blive sat nogle permanente skilte op på et senere tidspunkt. Dette vil forhåbentligt gøre det nemmere fremover, når håndværkere skal have adgang. Vi har ligeledes udskiftet vaskelåsene, så der er kommet et nr., der svarer til lejlighedsnummeret. Man må selvfølgelig kun bruge den vaskelås, som man har fået udleveret. Mange af de ældre badeværelser er ikke egnede som vådrum, og i forbindelse med lejlighedsoverdragelser har bestyrelsen i flere tilfælde sørget for, at utidssvarende

3 badeværelser bliver renoveret. De bliver overdraget som en forbedring, der tilfalder boligforeningen. Den nye andelshaver kan så være medbestemmende i valg af fliser m.m. På sigt vil dette hæve standarden i ejendommen, og mindske risiko for fugt og svampeskader. 3 Her i vinter har viceværten været i gang med at istandsætte og male fyrkældrene, og han er ved at få indrettet et fornuftigt værksted i kælderen ved nr. 48. Viceværten vil i øvrigt sætte stor pris på, hvis vi kunne vænne os til at stille storskrald lidt pænere, så det fylder mindre. Tøj, bøger, småting og lignende kan vi lige så godt smide i skraldecontainerne med det samme, så de ikke fylder op i storskraldsrummet Hvis man er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at kontakte Johnnie. Vi henstiller også til, at man ikke lukker klunsere og folk, der ikke har noget reelt ærinde ind i gården. Vi overvejer i den forbindelse, om vi skal opsætte en låge der kan aflåses med systemnøglen foran storskraldsrummet Der er konstateret fugt problemer ved flere altandøre. Problemet opstår sandsynligvis som følge af en uheldig konstruktion, der medfører, at der opstår en kuldebro. Så hvis man har fugt problemer foran altandørene, hører vi gerne nærmere om det. Vi har muligvis en løsning på problemet. Vi har også afholdt en fastelavnsfest i år, og hvis der fortsat er stemning for dette, vil vi se om det ikke kunne gå hen og blive en fast tradition." Der var på dirigentens forespørgsel ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 3: Finn Rosasco gennemgik regnskabet for 2005, herunder andelsværdiberegningen. Der var spørgsmål til el-forbrug kr i note 2. Hertil meddelte revisor, at der var tale om en periodeforskydning i forbindelse med årsafregning fra Københavns energi. Regnskabet for 2005 og andelsværdiberegning kr pr. m 2, som indstillet af bestyrelsen, blev herefter sat under afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 4: Finn Rosasco gennemgik driftsbudgettet for 2006, som var udarbejdet af administrator samråd med bestyrelsen. Driftsbudgettet uden boligafgiftsstigning blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsen havde fremsat 5 forslag og 2 forslag var indkommet fra andelshavere.

4 Bestyrelsens forslag om tilføjelse til vedtægterne, som blev foreløbigt vedtaget på ordinær generalforsamling afuoldt den 14. marts Bestyrelsens forslag til udskiftning af vand-/varmemålere. Forslag fra Zenta Gregorius om nyt låsesystem ved porten. Forslag fra Lone Møller om bredbånd Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Dirigenten meddelte, at på den ordinære generalforsamling afuoldt den 14. marts 2005 var der stillet forslag til ændring af vedtægternes 7, 23 og 24, stk. 3 og 4, som følge af ændret lovkrav pr. l. februar 2005 om pant og udlæg i andelsboliger samt tilføjelse til vedtægternes 3, stk. 2. Forslagene var blevet foreløbigt vedtaget. Imidlertid krævede endelig vedtagelse af forslagene, at mindst 2/3 af samtlige andelshavere havde været til stede på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, krævede endelig vedtagelse, at forslagene blev genfremsat på en generalforsamling, hvor blot 2/3 af de fremmødte skulle stemme for forslagene, for at disse var endeligt vedtaget. På ovennævnte baggrund blev følgende forslag, der var foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling, genfremsat: Ændring af vedtægternes 3, stk. 2: Såfremt en udlejet lejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som medlem af foreningen under iagttagelse af reglerne i 14 stk. c, d, og e, medmindre lejligheden skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær eller der er tale om andelsboligforeningens sidste udlejede lejemål. Ændring af vedtægternes 7: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 14-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Ændring af vedtægternes 23: I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med

5 reglerne i 18 om eksklusion. 5 Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. Ændring af vedtægtemes 24. stk. 3 og 4: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Bestyrelsens godkendelse skal foreligge inden 3 uger efter den underskrevne aftale forelægges for bestyrelsen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg ellerauktion. Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Dirigenten satte forslag l - 4 til afstemning. vedtaget og er hermed endeligt vedtaget. Forslagene blev blandt samtlige fremmødte 5.5. Forslag fra bestyrelsen om udskiftning af vand-/varmemålere. "Den samlede udgift vil andrage max. kr Udgiften vil blive trukket på foreningens konto "hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse" og vil derfor ikke give anledning til boligafgiftsstigning." Peter Fredskilde motiverede forslaget og meddelte blandt andet, at udskiftningerne er en nødvendighed, idet de gamle målere ikke virker optimalt. Bestyrelsen havde indhentet 3 forskellige tilbud, hvoraf bestyrelsen i samråd med foreningens ingeniør er kommet frem til et godt produkt. Der stilles en garanti på 8 - leverandøren. 12 år fra Endvidere meddelte Peter Fredskilde, at Clorius målerservice vil blive udskiftet til Brunata AIS, idet Brunata - med samme service - er billigere. Efter nogen debat satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6 Forslag fra Zenta Gregorius om nyt låsesystem ved porten. "Det samme som Sundby Have har. Det er en balance sag at kommen indlud med cykle indkøb o.s.v." Dirigenten meddelt, at der er et problem med forslaget, idet det af forslaget ikke fremgår, hvad er prisen? Peter Fredskilde meddelte, at han havde talt med "Sundby Have", som havde oplyst, at omkostningerne til et nyt låsesystem udgør ca. kr ,00. Dirigenten meddelte, at da omkostningen er lille i forhold til foreningens størrelse kunne forslaget komme til afstemning. Forslaget blev vedtaget blandt dem der stemte. 19 stemte for og 6 stemte imod Forslag fra Lone Møller om bredbånd. "Jeg foreslår, at der bliver installeret bredbånd eller bynet d.v.s. telefoni, TV og internet i ejendommen." Peter Fredskilde motiverede forslaget, idet Lone Møller ikke var til stede. Han oplyste blandt andet, at prisen for kabling ville udgøre kr ,00 pr. lejlighed eller ca ,00 for hele ejendommen. Johnny Poulsen syntes, at kr ,00 kunne bruges bedre på tag og reparationer af facader. Der er fugtproblemer l Dirigenten meddelte, at forslaget mangler oplysning om økonomi pr. lejlighed eller en finansiering af foreningen, hvorfor forslaget kun kunne komme til vejledende afstemning, og såfremt der er tilslutning til forslaget, skulle økonomien undersøges nærmere og finansieringsplan el.lign. skulle fremlægges sammen med forslaget til vedtagelse på en generalforsamling. Dirigenten satte forslaget til vejledende afstemning. Der var ikke megen tilslutning, og skal bredbånd installeres, skal der være flere, som tilslutter sig forslaget. Det blev meddelt, at såfremt der er nogen blandt andelshaverne, der er villige til at undersøge mulighederne nærmere, kan man henvende sig til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil udvælge et bredbåndsudvalg til at arbejde videre med forslaget. Ad dagsordenens pkt. 6: Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Peter Fredskilde, Johnny Poulsen og Per J o hannesen var på valg. Alle var villige til genvalg. De blev genvalgt for en 2 årig periode.

7 Bestyrelse herefter: 7 Formand: Peter Fredskilde, Kastrupvej 52, 4. th. (På valg i år 2008) Bestyrelsesmedlemmer: Johnny Poulsen, Kastrupvej 54, 3. tv. (På valg i år 2008) Per Johannesen, Højdevej 48, 2. th. (På valg i år 2008) Dennis Jørgensen, Kastrupvej 52, 3. th. (På valg i år 2007) Kenneth Jørgensen, Højdevej 46, 2. tv. (På valg i år 2007) Som suppleant genvalgtes Randi Petersen for 2 år. Dorte Vistrup Madsen har l år tilbage af sin valgperiode. Ad dagsordenens pkt. 7: Det blev fra forsamlingen forespurgt om, hvornår underskuddet til antenneregnskabet ville være udlignet. Hertil meddelte Winnie Merete Jensen, at underskuddet var betalt, og at antennebidraget pr. l. april 2006 eller l. maj 2006 ville kunne nedsættes til kr. 227,00 for fuldpakke og til kr. 54,00 for grundpakken. Forsamlingen tilkendegav, at en nedsættelse pr. l. april 2006 ville være ønskeligt, hvorefter Winnie Merete Jensen meddelte, at antennebidraget nedsættes pr. denne dato. En andelshaver takkede bestyrelsen for en god fastelavnsfest og håbede på, at sådanne fester ville fortsætte, hvilket bestyrelsen lovede. ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for.. av iri e 1t2 A nr kbræmer I bestyrelsen: f/7- o.b' Som referent: Johnny Poulsen Per Johannesen #

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere