URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden."

Transkript

1 Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og vi forventer først at kunne starte op i URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. STATUS: Der er ingen udviklingsprojekter i 2014, hvor vi passer ind i. Vi foreslår, at der næste år bliver fulgt op, for at se om der skulle være dukket nye muligheder op. c. Undersøge mulighed for at genanvende renset spildevand, herunder kontakt til firmaer, (Nordforbrænding og/eller andre), som vi forventer, kan anvende renset spildevand fra URA i deres egne processer. STATUS: Vi har kontaktet Nordforbrænding, for at undersøge om forbrændingsanlægget kan aftage og anvende vores rensede spildevand i stedet for at bruge rent drikkevand. Men de er allerede ved at tage et nyt anlæg i brug, hvor de bruger kondensvand og regnvand til køling, og er derfor ikke aktuel. Vi har i tilknytning hertil undersøgt om fjernvarmen kunne aftage varme fra vores gasmotor, men det blev bremset af lovgivningen, som medfører at vi i givet fald skal selskabsgøres som en varmeproducerende virksomhed. Vandforsyning: d. Reducere vandspildsprocenten til under 7,5 %. STATUS: Et vigtigt redskab til at reducere vandspildet er løbende overvågning af nattimeforbruget via sektionsbrønde. Alle sektionsbrønde har derfor fået udskiftet flowmålere og tryktransmittere samt prøveudtagningshaner er installeret. Der er dog opstået udfordringer med at indsamle data fra sektionsbrøndene grundet dårlige signalforhold og udstyr, der har vist sig ikke at være driftssikkert. Udskiftning til nye modem og opsætning af ny datalogning pågår. Indtil alle sektionsbrønde og overvågning igen er oppe at køre, udføres manuel overvågning ved planlagt lækagesøgning. Der er fundet 2 brud på stikledninger på privat grund og 1 på eget hovedledningsnet. Vi har fortsat en forventning om, at vandspildsprocenten kan ligge under de målsatte 7,5 % ved årsskiftet.

2 Side 2/7 2. Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang a. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i STATUS: Dette mål kan vi ikke nå på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. b. Minimere overløb af spildevand ved at optimere anvendelse af bassiner og pumpestationer med SRO-systemet (automatisk styring af pumper og spjæld). STATUS: Vi forventer at optimere 3 bassiner i efteråret, herunder etablering af ny overvågning, nye skærmbilleder samt alarm ved overløb m.v. URA: c. Blæsere bliver udskiftet og giver dermed øgede energibesparelser. STATUS: De nye blæsere er under indkøring og bliver taget i brug efter sommer. d. Driftsoptimere rådnetanke og primærtanke og dermed øge gasproduktionen. STATUS: Vi har iværksat nogle af de påtænkte tiltag (primærslamprojektet), og optimering pågår løbende. 3. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner a. Fortsat styrke kompetencer på tværs af forsyninger med særlig fokus i 2014 på mellemledere og projektledere (mål fortsat fra 2013) samt påbegynde udarbejdelse af egen kompetenceplan. STATUS: Der har været afholdt en temadag i januar for alle ledere i regi af Direktørforum Nordsjælland og igangsat og fortsat netværk på forskellige fagområder. Projektlederuddannelsen er startet op efter sommerferien med deltagere fra forsyningerne i Direktørforum Nordsjælland. b. Bidrage til udarbejdelse af samarbejdsaftale med kommunens miljøafdeling på baggrund af et udkast fra Miljø og dermed sikre den nødvendige koordinering mellem drift og myndighed (mål fortsat fra 2013). STATUS: Vi har ikke modtaget et udkast fra kommunen endnu. c. Påvirke de forpligtende samarbejder positivt, ved at fastholde en åben dialog i de allerede etablerede strukturer for regelmæssige møder med relevante myndigheder (vej, miljø, spildevand, vand, vandløb, beredskab) sammen og hver for sig og således påvirke de forpligtende samarbejder positivt. STATUS: Der afholdes fortsat jævnlige møder på de forskellige fagområder og tillige med centerchef og direktør for det tekniske område.

3 Side 3/7 d. Fastholde en åben dialog med øvrige ledningsejere (tele, el, gas, fjernvarme, vej). STATUS: Vi har en åben dialog, og holder møder efter behov. e. Sikre at den nye bestyrelse får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage bestyrelsens opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Bestyrelsen har været på kursus i DANVA-regi, teknisk ekskursion til selskabets egne anlæg, på DANVAs årsmøde og på seminar, og der er således forberedt en bred introduktion til bestyrelsens opgaver. f. Sikre at ejer, dvs. den nye Kommunalbestyrelse, får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage ejers opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Det lykkedes ikke at få den nye Kommunalbestyrelse på besøg til en introduktion i foråret. Direktøren har sin årlige redegørelse for Økonomiudvalget til efteråret, og vi arbejder på et tættere samarbejde med Miljø- og Planlægningsudvalget. g. Bidrage aktivt til gennemførelse af EU-Life projektet om Usserød Å i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Fredensborg Forsyning og Forsyningen Allerød-Rudersdal. STATUS: Der foregår et tæt samarbejde på både medarbejder- og direktørniveau. Vi deltager i 4 arbejdsgrupper, en styregruppe samt i den politiske styregruppe. Sundhed og kvalitet 4. Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og vi forventer først at kunne starte op i b. Medvirke til at sikre badevandskvaliteten ved levere overløbsdata fra SRO-systemet til kommunens badevandsmodel herunder kontrol af kloaksystemet, når kommunen oplyser, at badevandsmodellen viser rødt flag på en af badestrandene. STATUS: Vi har været i dialog med myndighederne, og har i foråret genansøgt Forsyningssekretariatet om at godkende overvågning som miljø og servicemål i vores prisloft for2015, jf. 4c. c. Fortsætte arbejdet med på at få godkendt miljømål hos Forsyningssekretariatet med krav til registrering af overløb af spildevand til recipienter. STATUS: Ansøgning er planmæssigt sendt til Forsyningssekretariatet 15. april, og svaret får vi i prisloftsafgørelsen for spildevand, som forventeligt kommer i udkast til høring perioden 28. august 15. september. Vandforsyning: d. Udtage vandprøver i de renoverede sektionsbrønde.

4 Side 4/7 STATUS: Der er monteret prøvehaner i alle sektionsbrønde, og vi er i gang med at udarbejde udbud af prøveudtagning. e. Implementere lovmæssig DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) endeligt (primo januar 2014.) STATUS: Implementeringen er igangsat, og vi evaluerer og følger op på forløbet i efteråret. f. Indføre ny håndtering af materialer der ligger på lager, for at minimere risiko for urenheder i materialerne. STATUS: Vi har gennemført en tidskrævende hygiejnisering af de materialer, der ligger på lager, og der er udarbejdet retningslinjer for den fremtidige hygiejne på lageret. Retningslinjerne bliver medtaget ved evaluering af DDS. Jf. 4e. g. Renovere mindst 1,2 km hovedvandledning for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne fortsat oplever, at de får leveret frisk vand (mål fortsat fra 2013). STATUS: Renovering af vandledninger i området omkring Usserød Skole pågår (i alt 1,3 km hovedledning). Renovering af vandledninger på Hasselvej er afsluttet (i alt 0,16 km), og der er planlagt yderligere renovering af vandledninger på 0,1 km i efteråret. Effektiv drift 5. Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer a. Udarbejde og fastsætte finansierings- og lånestrategi efter evaluering af vandsektorloven. STATUS: Afventer evaluering efterfølgende revision af vandsektorloven. b. Opfylde saneringsplanen. Kloakforsyningen har i 2013 udarbejdet en saneringsplan, som beskriver drift og vedligeholdelse af rørnettet. Ifølge saneringsplanen skal der: - Tv-inspiceres 18 km hovedledning pr. år. - Fornyes ca. 6 km hovedledning pr. år enten ved foring eller udskiftning og nedgravning af nye regnvandsledninger. STATUS: Der er bestilt 18 km kloak-tv indtil nu i Vi har foret og bestilt ca. 4,3 km rør og udskiftet/omlagt ca. 0,5 km rør i c. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i STATUS: Dette mål kan vi ikke nå på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. Vand- og kloakforsyning: d. Skabe mere dynamik og bedre koordinering mellem vand og kloakforsyningen. Anlægsprojekter vil fremover blive planlagt i samme områder, hvor dette er muligt.

5 Side 5/7 STATUS: Renovering af vandledninger er medtaget under Kloakforsyningens projekt Rungsted Nord etape 2. Fælles projektering og udbud pågår og renoveringerne er i overensstemmelse med Vandforsyningens Strategiske Renoveringsplan. Vi har fokus på en bedre ressource- og maskinudnyttelse ved fx at anvende lastbilen til både spildevands- og drikkevandsopgaver. 6. Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser a. Fastlægge rammer for og etablere samarbejder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg STATUS: Hørsholm Vand er ved at igangsætte en opfølgning på strukturanalysen for spildevandsrensning i Nordsjælland sammen med Forsyningen Allerød Rudersdal og Fredensborg Forsyning. Generalforsamlingen har godkendt, at Hørsholm Vand indgår i arbejdet med at etablere en fælles indkøbsfunktion i et særskilt selskab ejet af forsyningerne under Direktørforum Nordsjælland. b. Udarbejde udbud for minimum følgende ydelser: o Polymer (fortsat fra 2013) o El (fortsat fra 2013) STATUS: Polymer bliver udbudt ultimo september. Hørsholm Vand har sammen med et par andre forsyninger og kommuner låst el-prisen primo 2014 til en lavere pris end 2013, og har indgået et samarbejde med Bergen Energi, der skal sikre deltagerne den bedst mulige markedspris på el fremadrettet. c. Udarbejde rammeaftaler på minimum følgende ydelser: o IT service og vedligehold STATUS: Fornyelse af rammeaftaler afventer at IT sikkerhedspolitik er udarbejdet, jf. 9c. d. Indføre røgfri arbejdstid i Hørsholm Vand i 2014 pr. 1. april 2014 (mål revideret men fortsat fra 2013). STATUS: Røgfri arbejdstid er indført. e. Følge op på APV 2013 og gennem løbende/nye initiativer fastholde fokus på arbejdsmiljø STATUS: Der er afholdt lederevaluering før sommerferien, teambuildingsdag om det gode samarbejde i april og i efteråret bliver spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø gennemført igen. Alle medarbejdere får tilbudt et sundhedstjek til efteråret, hvor der også afholdes repetitionskursus i førstehjælp. f. Udarbejde årshjul for alle afdelinger og ledergruppen og styrke den interne information. STATUS: Årshjul er udarbejdet og den interne information er styrket ved at ledergruppen fra 1. maj 2014 sender en månedlig nyhedsmail, hvor større og/eller vigtige begivenheder og aktiviteter, som vi har gang i eller starter op i den kommende måned, fremgår.

6 Side 6/7 g. Implementere projektmodul til Navision STATUS: Projektmodul er taget i brug og bliver løbende implementeret hos projektleder og budgetansvarlige. h. Undersøge konsekvenser ved og evt. iværksætte tilbud til alle (også fx private udlejere af enfamiliehuse) at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser. STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen viste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt ved næste gebyrfastsættelse. Vandforsyning: i. Undersøge mulighed for at indføre aktiv trykstyring på ledningsnettet. STATUS: Igangsættelse af undersøgelse afventer endelig afslutning på renovering af sektionsbrøndene og valide data. 7. Målsætning: Sikrer optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse a. Revidere budgetmodellen, herunder skabe synlighed vedr. de økonomiske konsekvenser der er ved at foretage forebyggende miljøtiltag på både drift og anlæg. STATUS: Revision af budgetmodellen afventer evaluering og efterfølgende revision af vandsektorloven, og de ændringer det medfører. I projekt Regnvand er der stor fokus på miljø og økonomi og ikke mindst kommunikation af disse parametre. Kunderne og os 8. Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed a. Øge synligheden af Hørsholm Vand i bybilledet (fx at holde Vandets dag eller lign.). STATUS: Hørsholm Vand har afholdt Vandets Dag i marts og følger op med en række arrangementer i efteråret. b. Afprøve mulighed for at informere på hjemmesiden/abonnenter af hjemmesiden senest en time efter forekomst af vandbrud og lign. uden for normal arbejdstid. (mål revideret, men fortsat fra 2013). STATUS: Vi er i gang med en simpel løsning som på sigt evt. kan blive varetaget af driftsfolkene. c. Udarbejde og iværksætte en kommunikationsplan for separationsprojektet i Rungsted Nord.

7 Side 7/7 STATUS: Der har været fokus på planlægning af projektet i 1. halvår. Folderen Projekt Regnvand er udsendt til relevante kunder ved Rungsted Nord, etape Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder a. Undersøge konsekvenser ved - og evt. at iværksætte - tilbud om at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser (også fx til private udlejere af enfamiliehuse). STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen påviste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt indtil næste gebyrfastsættelse. b. Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse i DANVA regi og efterfølgende dokumentere og agere på udviklingen. STATUS: Kundetilfredshedsundersøgelse er gennemført af DANVA. Hørsholm Vand afventer resultatet sammen med afrapportering af den årlige procesbenchmark i efteråret. c. Udarbejde og fastlægge IT sikkerhedspolitik STATUS: Arbejdet bliver påbegyndt umiddelbart efter sommer og bliver udført i samarbejde med vores IT konsulentfirma Ravn IT.

Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Status for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 /2016

Virksomhedsplan 2015 /2016 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND ÅRSBERETNING 2013 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere