SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011."

Transkript

1 SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR STREGKODE STYRING AF LAGER I HANDELSVIRKSOMHED. Finn Lørup Februar 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Idefasen 1.1 Indledning 1.2 Projektformulering 1.3 Formål 1.4 Succeskriterier 2.0 Analysefasen 2.1 Projekttyper 2.2 Aftalegrundlag. Projekttrekanten 2.3 Tidshorisont 2.4 Ressourcer 2.5 Indhold 2.6 SWOT analyse 2.7 Interessenter 2.8 Positionering af interessenter 2.9 Interessentanalyse 2.10 Risikoanalyse 2.11 Risikoprofil 2.12 Kommunikation 2.13 Mål og målhiraki 2.14 Projektorganisation 3.0 Gennemførelse 3.1 Milepælsplan 3.2 Projektlederens rolle 4.0 Resume 5.0 Litteraturliste Side 2

3 1.1 Indledning. Virksomheden er en handelsvirksomhed med afdeling på Sjælland og en afdeling i Jylland. Virksomheden har sin nuværende form med følgende historie. Afdelingen på Sjælland bliver opkøbt for 10 år siden af virksomheden i Jylland, der på overtagelsestidspunktet har eksisteret i 2 år. Virksomheden på Sjælland havde været på markedet i godt 10 år. Jyllandsafdelingen er den administrative hovedafdeling med salgs- og marketing aktiviteter og bogholderifunktion samt et mindre lager på ca m2. Afdelingen på Sjælland er hovedlageret, og derved distributionscenter med ordrekontor, central indkøbsfunktion, serviceafdeling. På et tidspunkt besluttes det at der i Jylland skal bygges nyt, således hovedlageret, distributionscenter og central indkøbsfunktion overflyttes til Jylland. Dette er gennemført. Den nye bygning i Jylland rummer knap m2 lager samt kontorfaciliteter, således rammerne for virksomheden dels er helt nye, dels kan klare en udvidelse med medarbejderstaben uden yderligere behov for m2. Virksomheden er godt udrustet med IT. Der anvendes en fuld udnyttet Concorde C5 som driftsystem, sammen med et CRM system der er integreret med driftsystemet. Alt salgsrelateret korrespondance foregår i CRM systemet, CRM systemet tilføres ligeledes nøgletal for de enkelte kunde fra driftsystemetet Concorde C5, således både de eksterne og interne sælgere altid er fuldt opdateret med den enkelte kunde i CRM systemet. Der administreres omkring varenumre i systemet, og der lagerføres omkring varenumre. Disse lagerføres både i Jylland og på Sjælland. 1.2 Problemformulering. Der opleves en række problemer, der hver især er utilfredsstillende. Efterfølgende skitseres problemområderne: Medarbejderne på lageret bruger uforholdsmæssig lang tid på at finde den enkelte vare. Kontoransatte der lige vil give en hånd med oplever at de må opgive at finde varerne, og derfor ofte må spørge lagerfolkene, som så bliver ekstra belastet. Side 3

4 Der må for tit udskrives kreditnotaer og tages varer retur på grund af lageret har sendt forkerte varer til kunderne. Der konstateres meget ofte at lagerbeholdningerne fysisk ikke stemmer overens med beholdning i EDB system. Medarbejdere på ordrekontoret må ofte sige til en kunde, at de lige skal undersøge beholdningen inden de kan love at levere. Værdien af afvigelse mellem fysisk og EDB lager i forbindelse med lageroptællinger er stort set hver gang negativ og af ikke ubetydelig størrelse. (Ved negativ afvigelse skal forstås at lagerværdien regnskabsmæssigt skal nedskrives, og derved påvirker indtjeningen negativt.) 1.3 Formål. Formålet med projektet er defineret til: At etablere et nyt værktøj til brug i dagligdagen for specielt lager- og ordremedarbejdere med det formål at opnå bedre styring, færre fejl og større trivsel med løsning af daglige arbejdsopgaver. 1.4 Succeskriterier. Succeskriterier anvendes for at vurdere hvorvidt et projekt har været en succes. For at dette skal kunne lade sig gøre må man nødvendigvis definere nogle succeskriterier med hensyntagen til at disse succeskriterier skal være målbare. I denne opgave her er nedenstående succeskriterier defineret: Reducere antallet af fejlekspeditioner. Måles: Efter 1 år skal antallet af fejlekspeditioner være reduceret med 75%. Der skal bruges mindre tid på at finde varerne på lageret. Måles: Antal af ekspeditioner øges med 25% med nuværende bemanding. Opnå større tillid til EDB beholdninger. Måles: Ved forespørgsel til ordremedarbejdere efter 1 år er svaret at de ikke længere har behov for at checke lagerbeholdning. Mindske afvigelse af værdi mellem fysisk og EDB. Måles: Efter 1 år udgør afvigelsen maksimalt 2%. Side 4

5 2.1 Projekttype. Generelt gælder for projekter, at projektmodellen ofte hænger direkte sammen med den type opgave projektet behandler. Som eksempel herpå ses at et byggeprojekt ofte benytter en helt anden model end f.eks. udviklingsprojekt indenfor biokemi. Man taler derfor om en trinvis model også kaldet vandfaldsmodellen, der er karakteriseret ved at næste trin starter når forrige er færdig, kontra en iterative proces. Sidstnævnte kan karakteriseres ved at målet er kendt; men de mellemliggende processer kan få helt uventede udfald, hvorfor man så må gå tilbage og prøve noget andet. Man vender tilbage til en proces med ny viden og bruger denne i det videre forløb. Dette her valgte projekt betragtes ikke som en kompliceret opgave, og som følge heraf anvendes den simple projektledelsesmodel: Samtidigt betyder det også, at der ikke gennemføres en kompleksitetsanalyse. 2.2 Aftalegrundlag. Projekttrekanten. Det der karakteriserer et projekt frem for en almindelig opgave er følgende. Et projekt kan karakteriseres ved: Det skal være en engangsopgave. Det skal være tidsbestemt. Det skal have et klart defineret og målbart mål. Inddrage deltagere til løsning af opgaven på tværs af organisationen. Aftalegrundlaget for et projekt skal være på plads, og illustreres ved projekttrekanten Tid Indhold Ressourcer Side 5

6 Efterfølgende kikker vi lidt på de 3 aftalegrundlag, nemlig Tid, Ressourcer og Indhold. 2.3 Tidshorisont. Efter en periode med stor fokus på indsatsområder har virksomhedens ledelse besluttet, at værktøjet skal være indførsel af stregkode styring af lageret i Jylland. Projektet er af ledelsen givet høj prioritet, hvorfor der forventes et tidsforbrug på ca. 3 måneder, hvorefter systemet meget gerne skal være i drift. 2.4 Ressourcer. Der er fra ledelsens side stillet i udsigt at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed. Det betyder, at der bevilges penge til de nødvendige indkøb, samt at der frigøres medarbejdere og andre interne ressourcer der måtte være behov for. 2.5 Indhold. Opgavens formål er defineret under punkt 1.3 Formål, ligesom succeskriterier er defineret under punkt 1.4 Succeskriterier. Derved opfattes projekttrekanten at være udfyldt, og derved er aftale grundlaget på plads. 2.6 SWOT analyse. Indledningsvis er det vigtigt at vi så tidligt som muligt får synliggjort hvilke styrker og hvilke svagheder vi har i forhold til kunne gennemføre projektet. På samme måde skal vi også se lidt på udefra kommende påvirkning i form af hvilke muligheder vi kan gøre brug af, samt hvilke trusler der eventuelt kan være for projektet. Til det bruger vi en SWOT analyse, der præsenteres i skematisk form. Ordet SWOT er en forkortelse af: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Interne forhold Stærke sider: Højt engagement fra ledelse. Højt engagement fra lager og kontor personale. Eksterne forhold Muligheder: Anvendelse af eksterne leverandører med stort kendskab til opgaverne. Sparring med andre virksomheder, der har indført stregkodestyring. Side 6

7 Svage sider: Manglende erfaring med projektopgaver. Ressourcer deles mellem daglig drift og projektet. Anvendelse af standardsystem i videst mulige omfang. Trusler: Standardsystem er for mangelfuldt. Integration af IT løsninger ikke lykkes af tekniske årsager. 2.7 Interessenter. Udover SWOT analysen skal vi også kikke noget på vore interessenter. Hvor interessenter skal opfattes som personer eller grupper, der direkte eller indirekte har en interesse i vores projekt. Et eksempel kan være at en virksomhed i forbindelse med en organisationsændring reducerer en gruppe af medarbejdere, og samtidigt udvider en anden gruppe. Disse to grupper vil naturligvis se helt forskelligt på og have vidt forskellige holdninger til projektet, og vil som følger deraf også skulle håndteres forskelligt. I forbindelse med vores projekt har vi identificeres følgende interessenter: Virksomhedens ledelse. Styregruppe Virksomhedens kunder. Lagerchef. Lagermedarbejdere. Indkøbschef. Medarbejdere på ordrekontor. Leverandører. Bogholderi og økonomiafdeling. 2.8 Positionering af interessenter. Vore interessenter kan vi gruppere skematisk efter hvem der er aktive og hvem der passive, samt hvem der kan forventes at være positive eller negative overfor projektet. Efterfølgende illustreres vore interessenter skematisk. Side 7

8 Bogholderi og økonomiafdeling Medarbejdere på ordrekontor Kunder Passiv Positiv Ledelse/Styregruppe Lagerchef Lagermedarbejdere Indkøbschef/Projektleder Leverandører Aktiv Negativ I vores tilfælde vurderes interessenterne alle at være i den positive halvdel med varierende grad af aktivitet. 2.9 Interessentanalyse. Dernæst vil vi undersøge hvilken påvirkning og indflydelse nogle af den nævnte interessenter kan have på projektets succes. Dette arbejde gøres ved hjælp af en interessentanalyse præsenteret i nedenstående skema. Interessent Krav/Ønsker Hvad kan de bidrage med Bogholderi og økonomi medarbejdere Må ikke betyde belastning Information om specifikke krav Hvad vil tilfredsstille dem Blive inddraget Vigtighed for projektet Skala 1 10 Gennemførsel Beslutninger 4 4 Medarbejdere ordrekontor Forbedret tillid til system Information om specifikke krav Uændret arbejdsbyrde 6 4 Styregruppe Succes med projektet Stille nødvendige ressourcer til rådighed Information fra projektgruppen 8 10 Side 8

9 2.10 Risikoanalyse. I forbindelse med resultatet fra SWOT analysen kan vi udarbejde en risikoanalyse, hvor vi ser på nogle af de ting, der kan gå galt i projektforløbet. Selve risikoanalysen arbejder med at kvantificere konsekvens og sandsynlighed for hændelsen. Dette gøres ved at vurdere konsekvens med angivelse af et tal fra 1 5, hvor 5 repræsenterer den største konsekvens, på samme måde med sandsynligheden for at hændelsen faktisk indtræder. Her bruges igen tallene 1 5, hvor 5 er den største sandsynlighed. Ved at gange de to tal med hinanden finder vi hændelsens risikotal, som vi arbejder videre med efterfølgende. Risikoanalyse: Hvad kan gå galt? Konsekvens for projekt (1-5) Sandsynlighed (1-5) Risikotal ( K x S ) Manglende evne til at gennemføre projektet Ikke få den nødvendige tid Nye udefra kommende krav dukker op Forebyggende Projektleder uddannelse Sikre aftale med styregruppen gennem aftalegrundlag Sikre aftale med styregruppen gennem aftalegrundlag Handlinger Afbødende Kontrakt med eksterne konsulent Tilkøbe ressourcer udefra. Løbende opfølgning på projekt 2.11 Risikoprofil. Risikotal behandles som følger: 1 4 Hvide felter, noteres og iagttages Grå felter, bør man søge at forbygge på Røde felt, skal tages hånd om, og med på styregruppemøde. Ovennævnte risikoanalyse giver os følgende risikoprofil: Side 9

10 Risikoprofil: Konsekvens 5 Manglende evne til at gennemføre projektet 4 Ikke få den nødvendige tid 3 Nye udefra kommende krav Sandsynlighed Heraf fremgår at vi skal have forelagt risikoen med ikke at få den nødvendige tid for styregruppen, således dette fremstår helt tydeligt som et område der skal tages beslutning om Kommunikation. For sikre at projektet kan gennemføres så uproblematisk som muligt er kommunikation en meget vigtig parameter. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at det er ikke alle der skal kommunikeres med om det samme og på samme måde; men ved at analysere sig frem til projektets interessenter og til mulige konflikter så tidligt i forløbet som her, giver det os en mulighed for at udarbejde en målrettet kommunikationsplan. Ved at tage dette værktøj i brug kan vi bedst muligt forebygge og forhindre modstand mod projektet, mindste eller helt eliminere usikkerhed samt forebygge eventuelle konflikter. Derudover tjener denne tidlige information det formål at vi kan søge at inddrage vore interessenter i processen, og derved skabe større engagement for projektet. Efterfølgende vises kommunikationsplan for indeværende projekt: Side 10

11 Kommunikationsplan: Hvem Budskab Hvordan Ønsket effekt Styregruppe Projektgodkendelse Styregruppe møde Løbende opfølgning Styregruppe møder Fortsat støtte til projektet Fortsat støtte til projektet Hvornår Ansvar Start i forløb. Ved gate Projektleder Projektleder Alle medarbejdere Intro til projektet Kickoff Støtte til projektet Efter go Projektleder Leverandør Leverancebehov Møde Tilbud Efter go Projektleder Medarbejdere ordrekontor Afstemning af behov Møde Enighed i behovsopfattelsen Efter go Projektleder Da virksomheden ikke er så stor og da medarbejderne generelt er positive overfor projektet, vurderer jeg at alle skal informeres umiddelbart efter godkendelse af projektet. Dette vil ligeledes fremgå af milepælsplanen Mål og målhiraki. Under punkt 1.4 succeskriterier talte vi om succeskriterier samt om hvorledes vi kunne måle om vi opfyldte vore succeskriterier. Vi har derfor nu bevæget os ind på området omkring mål og målhiraki. De opstillede mål skal kunne opfyldes, de skal være operationelle. For at vurdere vore mål kan vi anvende en metode kaldet SMART modellen: Målene skal være Specifikke Vigtige for projektet? Målbare Kan målet nås? Ambitiøse Udfordringer? Realistiske Kan målet nås indenfor tidsrammen? Tidsafgrænset Er det et klar sluttidspunkt? Side 11

12 Mål kan nedbrydes i delmål, og så kan processen gentages. Med udgangspunkt i projektet er defineret følgende målhiraki med angivelse af succeskriterier. Målhiraki: Indføre stregkode styring af lager Reducere antal fejlekspedition er. Finde varer fysisk hurtigere. Opnå større tillid til EDB beholdning Mindske afvigelse af værdi mellem fysisk og EDB Succeskriterier: Efter 1 år reduceret med 75% Antal ekspedition øges med 25% med nuværende bemanding Efter 1 år svarer kontorpersonalet at de ikke har behov for at checke beholdning Efter 1 år udgør afvigelsen maksimalt 2% 2.14 Projektorganisation. Til dette projekt etablerer vi følgende projektorganisation. Styregruppe Projektleder Projektdeltagere Administrerende direktør Indkøbschef Lagerchef. Lagermedarbejder. Medarbejder fra ordrekontor. 3.0 Gennemførelse. Vi har nu gennemført analysefasen. Den officielle projektplan er præsenteret for ledelsen. Vi forudsætter nu at styregruppen har godkendt projektplanen i sin helhed og at der ikke har været anledning til at revurdere eller foretage ændringer. Side 12

13 Bemærk at ved den officielle projektplan skal forstås nuværende plan dog ikke indeholdende interessentanalysen, idet interessentanalysen er et værktøj for projektlederen alene. 3.1 Milepælsplan. Arbejdet kan nu iværksættes efter styregruppens godkendelse, der er markeret med en gate på nedenstående Ganntkort. En gate betyder det tidspunkt i processen hvor der skal tages en beslutning før processen kan fortsætte. Ses på planen som placeret ved udgangen af uge 1. Ellers fremgår af planen de definerede indsatsområder med angivelse af det forventede tidsforbrug. Der er indsat milepæle hvor der enten skal gøres status eller der skal foretages en opfølgning. Milepælsplan. Indsatsområder/tid i uger Godkendelse af analyse > GO/NO GO Indhente tilbud på hardware og software Kick-off møde med projektdeltagere Kick-off møde med alle medarbejdere Planlægge lokationer på lageret Opmærke lokationer på lageret Evaluere og afgive indkøbsordre på hardware og software Etablering af testmiljø samt gennemføre testfasen. Oplæring og ibrugtagning Afslutte projekt Side 13

14 3.2 Projektlederens rolle. Projektlederen skal i hele projektforløbet være drivkraften, der til enhver tid sikrer at projekt kører som det skal. Derudover er det vigtigt at projektlederen påtager sig sin ledelsesrolle, således han optræder motiverende i sin ledelsesform. En ikke uvæsentligt rolle er også at projektlederen skal være opmærksom på signaler, kommentarer og lignende, der kan være et udtryk for frustrationer. Dette med henblik på at få tingene bearbejdet inden de udvikler sig. Det er ligeledes projektlederens rolle at skabe følelsen af fællesskab, således projektdeltagerne forlader arbejdet med en positiv oplevelse, og derved være motiveret næste gang der dukker et projekt op, hvor de igen bliver inviteret som deltagere. 4.0 Resume. Medarbejdere i virksomhederne har alle faste roller og udfører veldefinere funktioner i henhold til de respektive stillingsbeskrivelser. I mindre virksomheder kan enkelte medarbejdere ofte have flere faste roller end i større virksomheder. Det gælder dog for begge typer virksomheder, at det kan være vanskeligt at overskue nye opgaver, der ligger ud over de kendte daglige. Dette må forventes at betyder at tilgangen til nye projekter på forhånd har en svær vej og at det er op ad bakke. Igennem en god håndtering af nye projekter ved bl.a. at konkretisere og ved at opdele i mindre aktiviteter kan en del af den såkaldte uvilje blive nemmere at bearbejde, og for de enkelte medarbejdere bliver de mere motiveret til at deltage aktivt og positivt. Igen ser jeg igennem denne projektopgave hvor vigtig kommunikationen er, som et særdeles brugbart værktøj til at hindre modstand, sikre engagement og skabe fællesskab. Personlig har jeg haft stor glæde af at deltage i projektleder kurset, og jeg sætter stor pris på at have stiftet bekendtskab med de forskellige værktøjer, og ikke mindst også at få lejlighed til at prøve at bruge dem. Jeg føler at mine forventninger til fulde er blevet indfriet, og jeg glæder mig at få lov til at prøve mine nye evner af på spændende opgaver i fremtiden. Jeg har i dette projekt forløb helt udeladt økonomi. Det skyldes i høj grad at økonomi ikke spiller den helt store rolle. Projektet kan gennemføres for relativ lave omkostninger, der begrænser sig til noget hard- og software anskaffelse. Det betyder dog at der findes andre projekter, hvor økonomi spiller en helt anderledes rolle, og det vil så kræve at der blive sat væsentlig mere fokus på økonomien og derved også brugen at disse værktøjer. Side 14

15 5.0 Litteraturliste. Projektledelse, overblik og indblik Diverse slides, kopier mm. Flemming Ettrup KnowledeDesign Side 15

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Fra ide til ansøgning Kulturdialog

Fra ide til ansøgning Kulturdialog Fra ide til ansøgning Kulturdialog v. Seniorkonsulent Anne Marie Damgård IBC ProjectManagement amd@ibc.dk www.projektledelse.net 1 Om mig IBC ProjectManagement 2006 ff Underviser på Grundlæggende, Akademi,

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.. Risikoanalyse Projektplanlægning Estimering og projektets budget RISIKOANALYSE Høj grad af struktur og standardisering Produktudvikling

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Selvledelse og ledelse af mindre projekter Selvledelse og ledelse af mindre projekter 2014 1. Vejen til succes 2 2. Planlægnings forløb 3 3. Projektmodel 4 4. Min rolle som opgaveløser 5 5. Planlægning, leverance og metoder 7 Leverancer/delleverancer

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Velkommen Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Dagens program 16.00 Velkommen Divergent og konvergent fase participatoriske processer Fra agil til vandfald 16.30 Projektbeskrivelse formål, leverance

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

VELKOMMEN TIL Projektledelse - kursus for ledige. - et bedre sted at lære Side 1

VELKOMMEN TIL Projektledelse - kursus for ledige. - et bedre sted at lære Side 1 VELKOMMEN TIL Projektledelse - kursus for ledige - et bedre sted at lære Side 1 Kommissorium, ideudkast eller fx Business Case udkast : Årsager/formål Muligheder Forventet udbytte Risici Ressourcer/omk.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Systematisk problemløsning i operative funktioner

Systematisk problemløsning i operative funktioner Systematisk problemløsning i operative funktioner Nr. 40774 I RELATION TIL FKB 2673 Operationel retshåndhævelse, ebyggelse og efterskning Henning Boddum 2009 Undervisningsministeriet. 18.juni 2009. Materialet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Projektstyring & -økonomi

Projektstyring & -økonomi Projektstyring & -økonomi Dann Bleeker Pedersen Århus Købmandsskole Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorfor har vi projekter? 1 Resultater! Hvorfor har vi projekter? Fokus på en opgave der ikke er mulig i

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

At arbejde med projekter 5. semester

At arbejde med projekter 5. semester At arbejde med projekter 5. semester Efteråret 2017 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU Samtale og aftaleskema for MUS på DTU År: Fælles MUS-koncept for alle på DTU Gældende fra 2008 Lederinformation Medarbejderinformation Navn: Navn: Stilling: Stilling: Institut/Afdeling: Institut/Afdeling:

Læs mere

EPU. Projekt Hjemmeside

EPU. Projekt Hjemmeside Projekt Hjemmeside 30. november 2010 Af Mads Laursen Indstilling til beslutning Det indstilles at beslutter gå frem efter planen, herunder: at målgruppen primært er almindelige EL-medlemmer at de to succekriterier

Læs mere

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune FOKUS Projekthåndbog Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion til projektarbejdet side 3 En fælles projektmodel i Gladsaxe

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup Ny leder - de første 100 dage Taler Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A 1 15 års reel ledererfaring Hvem er Jeg? Ledertræner siden 2009 Erhvervspsykolog 2 I dag ser vi på de første 100 dage Fokus er på:

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008 PROJEKTSTYRING FFD 3. juni 2008 Janus Friis, KLEO DAGENS PROGRAM Klokken Emne 10.00 Indkredsning 10.20 Øvelse 1 10.30 Målsætning 11.00 Øvelse 2 11.30 Opsamling og motivation 12.00 Frokost 12.45 Projektlederens

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Projekthåndbog. Ver. 4.0

Projekthåndbog. Ver. 4.0 Projekthåndbog Ver. 4.0 VIRKSOMHEDEN PROJEKTHÅNDBOG Indledning Forord Denne projekthåndbog er udarbejdet af: v/ Gert Thomsen. Projekthåndbogen er et arbejdsredskab der trin for trin guider deltagerne igennem

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere