B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk"

Transkript

1 Tlf Fax Giro Ejendomsadministrationen Tlf B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K Samarbejdende advokater Hans Koefoed (H) Eigil Koefoed (H) Ervin Birk Nielsen (H) Georg Meyer (H) År 2002, mandag, den 11. april 2002, kl , afholdtes adressen Skolen på Duevej ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var 36 andelshavere, hvoraf én var repræsenteret ved fuldmagt. Tilstede i øvrigt var statsaut. revisor Jens Seiersen og advokat Georg Meyer. Finn Jensen bød på bestyrelsens vegne velkommen, hvorefter blev fortaget dagsorden i medfør af vedtægtens 21 således: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år og for forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget Finn Jensen oplyste, at Michael Bjørklund, der på sidste års generalforsamling blev valgt til formand, i årets løb er fratrådt på grund af et stigende arbejdspres, og at Karin Andersen, der i den resterende valgperiode var trådt i Michael Bjørklunds sted, på grund af bortrejse, ikke kunne give møde på generalforsamlingen. Michael Jørgensen orienterede herefter kort om den forløbne periode. Foreningen er økonomisk velfunderet og solid, og bestyrelsen har handlet i nøje overensstemmelse med fastlagte budgetter og den 20-årige vedligeholdelsesplan, der er vedtaget på en tidligere generalforsamling. Udviklingen lægger dog op til en mere rationel tilrettelæggelse af enkelte vedligeholdelsesopgaver, der med økonomisk fordel kan udføres i sammenhæng, enten med en fremrykket prioritering eller med en udskydelse til senere i det omfang, bygningerne ikke lider skade som følge af en senere indsats. Sidste års forslag om etablering af et internt varslingsanlæg (brandalarmanlæg), der består af

2 2 adskillige alarmtryk og en række detektorer fordelt på hoved- og bagtrapper samt kælderog loftrum er nu monteret. Anlægget er sektionsopdelt, og de kritiske steder kan i ildsvådetilfælde aflæses på en alarmtavle, placeret i kælderen. Michael Jørgensen opfordrede medlemmerne til, at reagerer på lydgiverne, der ikke er tilsluttet ekstern alarmcentral, og følger den anvisning, der er ophængt ved siden af "meldecentralen". Det er i øvrigt bragt i overvejelse at udsende en vejledende instruktion til samtlige husstande. Finn Jensen oplyste i forlængelse af Michael Jørgensens indlæg, at den 20-årige renoveringsplan, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 1998, for så vidt er dækkende, men den løbende gennemgang af ejendommen sammen med arkitekt Helge Arnt fra Carl Bro A/S har vist, at vedligeholdelsesplanen, i lighed med alle øvrige langtidsplaner, trænger til justeringer, hvilket vil være en del af bestyrelsens arbejdsopgaver i det kommende driftsår. Bestyrelsen oplyste videre, at fremskudte opgaver økonomisk kan gøre det nødvendigt med en mellemfinansiering over ét eller to år, indtil de nødvendige indbetalinger efter betalingsplanen er tilgået andelsboligforeningen. I den forbindelse har foreningen indhentet tilsagn om et kortsigtet banklån på op til kr., 2 mio., men der er p.t., ikke behov for effektuering af lånet. Fra forsamlingen blev stillet enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det blev bl.a. påtalt, at foreningens medlemmer på et langt tidligere tidspunkt burde være orienteret om formandens udtræden af bestyrelsen. Bestyrelsen beklagede den manglende information og tilføjede, at det reelt ikke har haft betydning for ejendommens forsvarlige drift. Herefter konstaterede dirigenten årsberetningen for godkendt. Punktet blev fortsat af statsaut. revisor Jens Seiersen med - forelæggelse til godkendelse årsregnskab med påtegning af revisor. Udarbejdelse af årsregnskabet er sket med blank revisionspåtegning, og regnskabsprincipperne følger forrige års opstilling, idet foreningen dog har valgt at forlade "handelsværdi-princippet" for så vidt angår foreningens væsentligste aktiv, nemlig den faste ejendom. Man er nu i stedet gået tilbage til den offentlige vurdering, der p.t. er højere end vurderingen. Herved sparer foreningen tillige de årlige omkostningerne til ejendomsmægleren lovbestemte vedligeholdelse af vurderingen. Revisor gennemgik herefter regnskabet i hovedtal. Årets forløb følger nøje det fastlagte budget, og er realiseret med de forudsatte indtægter. På udgiftssiden er samlet afholdt færre omkostninger end forudset, hvilket har ført til et positivt driftsresultat på kr ,-, som bestyrelsen foreslår overført til næste regnskabsår. Fra forsamlingen blev stillet følgende spørgsmål: Èt medlem kunne ikke finde overensstemmelse mellem skemat "beregning af overdragelsessummer for andele" og de i regnskabet anførte andelsværdier for de enkelte

3 3 lejligheder. Materialet er imidlertid entydigt, men det løse skema er mere detaljeret, idet den enkelte andel er angivet som et bruttoaktiv med fradrag af specificerede gældsposter, hvorefter kontantprisen fremkommer. I regnskabet er alene kontantprisen anført. Jens Christoffersen mente, at større hensættelser afmålt i forhold til foreningens behov med tiden kan være hensigtsmæssigt. Jens Seiersen oplyste, at foreningen har en god opsparing, og at løbende årlige hensættelser på kr. 1,2-1,5 mio. giver andelsboligforeningen et solidt økonomisk rygdække. Sædvanligvis anvendes en sikkerhedsmargen 10% af boligafgiften inklusive vedligeholdelsesplaner, og dette sikkerhedskriterium overholder foreningen rigeligt. Da ingen øvrige ønskede ordet, konstaterede dirigenten årsregnskabet for godkendt. Det i årsregnskabet anførte budget for 2002 blev herefter gennemgået. Budgettet er i store træk identisk med forrige år. Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen Michael Bjørklund, Anders Vinding og Tascha Mikkelsen er i årets løb udtrådt af bestyrelsen. Michael Jørgensen, Kirsten Ahrens og Karin Andersen genvalgtes. Jens Christophersen, Duevej 84, 2. tv., blev nyvalgt som foreningens formand og Martin Johansson, 94 A nyvalgtes til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af følgende: Jens Christophersen, 84, 2. tv. (formand) Finn Jensen, 84, 4. tv. Michael Jørgensen, 96, st. tv. Kirsten Ahrens, 84, 1. th. Karin Andersen, 96, 4. tv. og Martin Johansson, 94 A 4. Valg af suppleanter for bestyrelsen Ulla Jørgensen, 98, st. tv., blev genvalgt. Nyvalgt blev og Helle Rytsen 90, 1. tv..

4 5. Valg af revisor 4 Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. 6. Forslag Keld Vognbjerg gjorde opmærksom på, at han i januar måned til andelsboligforeningens formand havde fremsendt sålydende forslag: "Undertegnede foreslår, at der efter hvert bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen opsættes et fyldestgørende referat på opslagstavlen i alle opgange, senest 6 hverdage efter afholdte bestyrelsesmøder" med fire anførte begrundelser. Keld Vognbjerg havde forstået, at forslaget var videresendt til administrationen, men kunne nu konstatere, at det ikke var medtaget i indkaldelsen. Da ingen havde indvendinger, tiltrådte dirigenten forlagets behandling. Der udspandt sig en længere diskussion hvorunder blandt andet fremgik, at bestyrelsen ofte drøfter meget forskelligartede emner, hvoraf flere blot er skitser, der måske senere bliver screenlagt, ligesom overvejelserne alt i alt er mange inden der er så meget hold på indholdet, at teksten er klar til forlæggelse for foreningens øvrige medlemmer. Det blev dertil fremhævet, at deltagelse i bestyrelsen er et ulønnet frivilligt arbejde, og at krav om et uddybende forståeligt referat efter hvert bestyrelsesmøde vil lægge stort beslag på medlemmerne fritid. Fra forsamlingen blev stillet forslag om, at bestyrelsen 3-4 gange om året eller efter behov ved opslag i trappeopgangen videregiver vigtig information omkring ejendommens drift, og i oversigtsform de projekter/initiativer bestyrelsen har til behandling. Keld Vognbjerg erklærede sig indforstået med det alternative forslag og var enig i, at hans forslag ikke kom til afstemning. Bestyrelsen tog det alternative oplæg til efterretning. 7. Eventuelt Ole Høilund, 86, 4. th., har i forlængelse af debatten på sidste års generalforsamling til bestyrelsen fremsat "Forslag til udvidelse af 4. sals lejlighederne på 5. sal". Forslaget er vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen. Ole Høilund redegjorde for forslaget i et længere indlæg hvoraf primært fremgik, at han selv er interesseret i et ekstra værelse i tagetagen, men også at tagrummet med økonomisk fordel kan anvendes til etablering af nye andelslejligheder. Det var Ole Høilunds opfattelse, at bestyrelsen ved henvendelse til Teknisk Forvaltning i Kommunen kan få al nødvendig rådgivning, og

5 at Kommunen i fortsættelse heraf grundlag for indhentelse af tilbud. 5 kan udfærdige byggetilladelse, der kan danne Finn Jensen redegjorde for bestyrelsens holdning. Projektet vil være overordentligt bekosteligt, og ingen ny andelshaver vil formentligt være interesseret i at betale den enkelte lejligheds andel af anlægssummen. Administrator tilkendegav den opfattelse, at Kommunen ikke optræder som rådgivende arkitekt/ingeniørfirma for borgere, og at henvendelse til et rådgivende arkitekt-/ingeniørkontor med anmodning om et prissat projekt, vil udløse et honorarkrav på omkring 10% af anlægssummen, der givet vil løbe op i adskillige millioner kroner. Projektet kan ikke gennemføres uden sagkyndig bistand. I ejendommens budget er ikke kalkuleret med projektomkostninger i den størrelsesorden. Efter en længere debat og mod protest fra Ole Høilund, ønskede dirigenten en tilkendegivelse fra forsamlingen, om man ønskede debatten fortsat eller afsluttet, sidstnævnte med den konklusion, at andelsboligforeningen p.t. intet yderligere skal foretage sig. 2 stemte for en fortsættelse af debatten, mens resten stemte for debattens afslutning, idet ingen undlod at stemme. Dirigenten bestemte herefter, at punktet kunne afsluttes og debatten fortsættes med andre indlæg. Èt medlem ønskede navneskiltene i opgangene ajourført. Da ingen yderligere ønskede ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet kl Georg Meyer gm/kw 199/referater

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Referat af generalforsamling ---------------------------- År 1996, torsdag den 21. marts kl. 18.30, afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej 84-106 Til stede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER

BIRK * KOEFOED * MEYER Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K e-mail: gm@bkm-law.dk I kontorfællesskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014 E/F Elefantens Gård Referat af ordinær generalforsamling 2014 Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i E/F Elefantens Gård i fælleslokalet Johan Semps Gade 9, st.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 48 andelshavere af 162, heraf 3 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Advokat Carl

Læs mere