Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent."

Transkript

1 År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere: Nr. 1, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 48 samt administrator, advokat Jens Duus. Dagsorden for generalforsamlingen var følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. a. Vedtægtsændring af 14 A og F vedtagelse af forslag fremsat på ordinær generalforsamling sidste år. b. Nyt kabel-tv. c. Maling af opgange. d. Omlægning af oprindeligt kontantlån til rentetilpasningslån samt forøgelse af lån til dækning af kloak, kabel-tv og maling af opgange. e. Kaninbure. 6. Valg af formand. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af administrator 10. Eventuelt. Ad pkt. 1 - Valg af dirigent. Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Jens Duus kunne konstatere, at generalforsamlingen blev holdt lovligt i forhold til vedtægterne med korrekt indvarsling, bortset fra at der skulle have været regnskab med ude med indkaldelsen. Regnskabet blev omdelt på generalforsamlingen. Jens Duus tilkendegav, at regnskabet ikke vil blive behandlet og sat under afstemning, hvis blot en andelshaver protesterede mod at behandle forslag 3 om årsregnskabet. Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, herunder også behandling af pkt. 3. Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning. Finn Jørgensen henviste til den samtidig omdelte beretning, som vedhæftes nærværende referat. Side 1

2 Til afsnittet om viceværten blev der henledt opmærksom op, at en opgang var bonet på et forkert tidspunkt (for høj temperatur), og at der fortsat var yderst snavset under måtterne. Bestyrelsen havde hørt om problemet og vil tage det op. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Ad pkt. 3 - Forelæggelse af årsregnskab. Jens Duus gennemgik det udleverede regnskab og henviste specielt til, at der var tale om et skøn, hvorefter 1/3 af udgifterne til hele ombygningen er anført som driftsudgifter og 2/3 som en forøget ejendomsværdi. Endvidere henledte Jens Duus opmærksomheden på, at der var indhentet en valuarvurdering, hvorefter ejendommen var vurderet til kr. 13 mill. De mødende godkendte regnskabet og herunder forslaget til, at andelsværdien fastsættes til kr. 600,- pr. m 2. Dirigenten gentog, at regnskabets godkendelse kan bortfalde, hvis en af de ikke tilstedeværende andelshavere fremsætter indsigelse mod godkendelsen af regnskabet. Ad pkt. 5 b - Nyt kabel-tv. Da Jan Nielsen fra firmaet Kabelnettet var kommet til stede blev nærværende punkt behandlet på nuværende tidspunkt. Kim Varde Lassen indledte med at oplyse, at anledningen til bestyrelsens forslag, at Kabelnettet skulle levere kabel-tv var forårsaget af, at nuværende kvartalspris på ca. kr. 700,- vil blive ændret til kr. 327,-. Jan Nielsen redegjorde for, at man fremover selv ville kunne bestemme, hvilke kanaler man ønsker. Der blev lagt op til samarbejde med en hovedstation, hvorom det blev oplyst, at man p.t. var ved at etablere en sådan i ejendommen Bellmanns Gade Man kunne også få etableret sin egen hovedstation med dertil hørende udgifter. Etablering af fiber til internettet i stedet for parabolen vil medføre en væsentlig forøget hastighed på benyttelsen af internettet. Der vil også senere blive mulighed for at etablere eget telefonanlæg med gratis samtalemulighed inden for eget telefonanlæg. Til et spørgsmål om det ikke også var den samme hastighed, der var blevet lovet på det tidligere fremsatte tilbud, blev dette bekræftet, men samtidig blev det oplyst, at der netop i Mariaborg var konstateret, at en beboer tilsyneladende har sin computer tilsluttet musiklevering fra Side 2

3 internettet på en sådan måde, at man også udefra kan komme ind i vedkommendes computer, og at denne trafik belaster effektiviteten af systemet. Kabelnettet vil i samarbejde med bestyrelsen finde frem til den fejlagtige brug. En andelshaver beklagede sig over den kundeservice, som Kabelnettet har leveret. Jan Nielsen beklagede, hvis der skulle være sket en dårlig behandling af en forespørgsel. Pris for installering af kabler i fiber omhandler følgende: Nyt net til hver lejlighed Tilslutning plus forstærker Vejundergravningsomkostninger Internetopgradering Ialt Med hensyn til vejundergravningsomkostningerne vil disse blive formindsket, hvis man kan slå sig sammen med andre ejendomme, om at være fælles om et gravearbejde. Finn Jørgensen kunne oplyse, at naboejendommen også er interesseret i at komme med. Jan Nielsen bekræftede, at aftalen med levering af kabel-tv fra Kabelnettet altid kan opsiges, og man kan indgå en aftale med en anden leverandør, når det ønskes. Den månedlige pris for internet holdes fast på kr. 49,- for hver lejlighed. Der var spørgsmål, om man kunne benytte TDC kabler, men dette er fortsat uafklaret. På forespørgsel om tidsplan ønskede Jan Nielsen ikke umiddelbart at binde sig til noget leveringstidspunkt, men kunne oplyse, at der på grund af nogle problemer med etableringen i Bellmanns Gade, måtte man forvente, at det tidligst ville kunne etableres om 3 måneder. På forespørgsel blev det bekræftet, at man ikke kan benytte TV Danmark Selector boks. Finansieringen er indeholdt i nedenstående finansieringsforslag med opfordring til optagelse af et rentetilpasningslån. Efter afstemning blev det vedtaget, at bestyrelsen har et mandat for at indgå aftale med Kabelnettet som foreslået for en maximal pris på kr , men at der samtidig i mandatet er en opfordring til bestyrelsen til at mindske udgifterne til vejundergravning ved at dele udgifterne med andre ejendomme, og endelig undersøge muligheden for om det med fordel kunne være muligt at overtage TDCs kabling. Ad pkt. 5 a - Vedtægtsændring. Dirigenten tilkendegav, at der er tale om en genbehandling af et forslag, det blev vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling, men uden det fornødne antal medlemmers tilstedeværelse. Side 3

4 Forslaget kunne derfor i dag blive vedtaget med 2/3 flertal, hvis det blot blev vedtaget. Efter en længere debat om andelstanke kontra fri rådighed blev forslaget sat til afstemning. 8 stemte for forslaget, 11 i mod og 1 undlod at stemme. Forslaget er derfor forkastet. Ad pkt. 5 c - Maling af opgange. Finn Jørgensen oplyste, at oplægget til maling af opgangene også var med i det oprindelige projekt, men blev taget ud, fordi der påløb andre nødvendige udgifter. Bestyrelsen har imidlertid nu konstateret, at det vil tage uforholdsmæssig alt for lang tid at få gennemført maling af trapperne, hvis man selv skulle stå for arbejdet i ejendommen. Der var derfor indhentet tilbud for maling af alle trapperne for kr , og finansiering vil ske gennem det rentetilpasningslån, som der er rejst forslag under pkt. 5 d. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Ad pkt. 5 d - Omlægning af lån. Finn Jørgensen redegjorde for, at der i forslaget udover det manglende beløb til finansiering af de ekstra kloakudgifter også er indeholdt de ovenfor vedtagne udgifter til kabel-tv og maling af trapperne for et beløb på ialt kr. 1,4 mill. samtidig foreslår det oprindelige kontantlån konverteret til et rentetilpasningslån for en 2-årig periode. Herved kan man bibeholde en uændret boligafgift. Jens Duus supplerede med at oplyse, at rentetilpasningslånet herefter skal omlægges efter 2 år med - forventeligt et nyt rentetilpasningslån til den til den tid værende kurs, men samtidig oplyste Jens Duus, at kreditforeningen traditionelt er klar med en sådan omlægning. De fremmødte gav mandat til, at bestyrelsen kan omlægge det oprindelige kontantlån til et 2- årigt rentetilpasningslån og samtidig i den forbindelse forøge provenu med kr. 1.4 mill. (altså kr. 1,4 mill mere i foreningens lommer). Ad pkt. 5 e - Kaninbure. Der var fremsat forslag om at opsætte 1-2 kaninbure i gården., som vil blive passet af de anskaffende. Efter afstemning blev det vedtaget at give tilladelse til at opstille 1-2 kaninbure. Britt, 26. st.th. bekræftede, at der ikke vil fremkomme udgifter for andelsboligforeningen. Side 4

5 Ad pkt. 4 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget. Jens Duus henviste til det udleverede budget, hvori der var ansat det oprindelige lån og samtidig et nyt rentetilpasningslån men alene for kr. 1,1 mill., hvilket samlet vil medføre en ydelse på kr Med beslutningen om at alle lånene skal være rentetilpasningslån, vil ydelsen blive ca. kr mindre, og der vil herved blive givet plads til vedligeholdelsesudgifter af almindelig karakter for kr De mødende godkendte budgettet og dermed uændret boligafgift. Ad pkt. 6 - Valg af formand. Finn Jørgensen blev genvalgt som formand. Ad pkt. 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. Niels-Jørgen Lyster og Morten Themberg Nielsen blev genvalgt. Ad pkt. 8 - Valg af suppleanter. Ina Poulsen blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Finn Jørgensen, 20, 3.th. (formand) 1 år Ken B. Henriksen, 24. st.th. - best.medl. 1 år Kim Varde Lassen, 16, st.th. best. medl. 1 år Niels-Jørgen Lyster, 26. st.th. best.medl. 2 år Morten Themberg Nielsen, 16, 2.th. best.medl. 2 år Vivian Hummel, 24, st.th.suppl. 1 år Ina Poulsen, 26, st.tv. suppl. 1 år Ad pkt. 9 - Valg af revisor. Statsaut. revisor Jens Aundrup blev genvalgt som revisor. Ad pkt Valg af administrator. Advokat Jens Duus blev genvalgt som administrator. Ad pkt Eventuelt. Flemming Olsen beklagede sig over, at entreprenøren havde afvist at retablere en vandskade på hans loft. Der er nu blevet malet, og der vil med bestyrelsen blive aftalt en kompensation. Side 5

6 Karen Olsens datter, Birthe Glud benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen for dens omfattende arbejde under byggesagen og de imponerende mange byggemøder. De tilstedeværende erklærede deres enighed heri med akklamation. Da ingen andre ønskede ordet blev generalforsamlingen hævet kl ooooooooo--- Som dirigent og referent: Som formand: Side 6

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Referat af generalforsamling ---------------------------- År 1996, torsdag den 21. marts kl. 18.30, afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej 84-106 Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere