Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser BSU O D BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 BSU N D BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur BSU N D BSU-05 Tilpasning specialområdet, struktur BSU N D BSU-06 Reduktion i tale-/hørekonsulenter BSU N D BSU-07 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset BSU N D BSU-08 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset BSU N D BSU-09 Reduktion i 11 familiebehandlingen BSU N D BSU-10 Udvikling og implementering af servicestandarder BSU N D BSU-11 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret BSU N D BSU-12 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 BSU N D BSU-13 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) BSU O D BSU-14 Intensiveret myndighedsindsats på børne- og BSU O D BSU-15 Parrådgivning BSU N D BSU-16 Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap BSU N D BSU-17 Besparelse på det administrative område - uddannelse BSU O D BSU-18 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid BSU N D BSU-19 Vestermarie Børnehus BSU N D BSU-20 Marthas Minde Fritids- og Kulturudvalget FKU N D FKU-01 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning FKU N D FKU-02 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU N D FKU-03 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning FKU O D FKU-04 Tilskud til Bornholms Travbane FKU O D FKU-05 Musikhuset Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Dato: :10 Side 1 af 4

2 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget FKU O D FKU-06 Teatret FKU O D FKU-07 Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerehuse FKU O D FKU-08 Frivilling forum FKU N D FKU-09 Flytning af Hasle Bibliotek FKU A A FKU-A1 Tilskud til Bornholms Museum FKU A A FKU-A2 Rønne Svømmehal - levetidsforlængelse på 5 år FKU A A FKU-A3 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet SU O D SSU-02 En særlig indsats på A-området SU O D SSU-04 Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap SU N D SSU-05 Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap SU N D SSU-06 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler) SU N D SSU-07 Effektivisering i Genoptræningen SU O D SSU-08 EUD-reform på SOSU-området SU O D SSU-09 Sundhedsaftalen 2016 Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D EBU-01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) EBU N D EBU-02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut EBU N D EBU-03 Fastholdelseskonsulent EBU N D EBU-04 Fleksjobambassadører EBU N D EBU-05 Jobkonsulenter EBU N D EBU-06 Erhvervsservice EBU N D EBU-07 LAG-Bornholm, driftstilskud EBU O D EBU-08 Partnerskab Bornholmske Fødevarer Dato: :10 Side 2 af 4

3 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Teknik- og Miljøudvalget TMU N D TMU-01 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst TMU O D TMU-02 Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø TMU O D TMU-03 Rønne Bymidte TMU O D TMU-04 Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne TMU N D TMU-05 Analyse af Teknik og Miljø TMU N D TMU-06 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen TMU N D TMU-07 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på fodboldstadions TMU N D TMU-08 Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse TMU O D TMU-09 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening TMU O D TMU-10 Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal TMU A A TMU-A1 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen TMU A A TMU-A2 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker TMU A A TMU-A3 Nedrivningspulje TMU A A TMU-A4 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A TMU-A5 Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen TMU A A TMU-A6 Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne TMU A A TMU-A7 Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen TMU A A TMU-A8 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A TMU-A9 Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A TMU-A10 Renovering havne TMU A A TMU-A11 Folkeracerbane Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Dato: :10 Side 3 af 4

4 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Økonomi- og Planudvalget ØPU N D ØPU-01 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler ØPU O D ØPU-02 Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder) ØPU O D ØPU-03 Flere administrative elever (fire elever om året) ØPU O D ØPU-04 Tilbageførsel af sygdomsbesparelse ØPU N D ØPU-05 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering ØPU N D ØPU-06 Virtualisering af servere ØPU N D ØPU-07 Billigere lagringsplads (Storage) ØPU N D ØPU-08 Reduktion af netværksknudepunkter ØPU N D ØPU-09 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU N D ØPU-10 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) ØPU N D ØPU-11 Supportaftale (ændring) ØPU N D ØPU-12 Minimering af supportudgifter ØPU O D ØPU-13 Analyse af samling af administrationerne ØPU N D ØPU-14 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse ØPU O D ØPU-15 1 årsværk til de 4 analyser ØPU O D ØPU-16 Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede opgaver) Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Tværgående Finansiering ØPU F L L-1 Lån i henhold til lånedispensationer ØPU F L L-2 Lån til havneanlæg TOTAL Dato: :10 Side 4 af 4

5 BUDGET Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag

6 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kommunalbestyrelsen ønsker at give dagtilbuddene i Tejn, Svaneke og Marthasminde (frem til 30/6 2016) tilskud til driften i det antallet af børn i institutionerne alene ikke er tilstrækkelig til at holde driften kørende. Derved gives der mere tid til til at undersøge en bæredygtig løsning for børnehusene på Nordbornholm. - Opretholdelse af pasningstilbud i institutioner med meget lavt børnetal. Forslaget afstedkommer højere gennemsnitsudgift pr. barn og dertilhørende stigende forældrebetaling (25 pct. af bruttodriftsudgifterne) og tilskud til private institutioner. Økonomien i forslaget: De 1,7 mio. kr. skal dække merudgifter i Svaneke Børnehus, Tejn Børnehus og i Marthas Minde. Merudgifter i Svaneke Børnehus forventes at udgøre kr. og Tejn Børnehus kr. Marthas Minde forudsættes lukket pr. 30. juni 2016 hvilket betyder at der kun vil være merudgifter til driften i 6 måneder på kr. I resten af 2016 forventes Marthas Minde/ny skovbørnehave at få merudgifter på kr. Nuværende budget på 7,0 mio.kr. indeholder budget til pasning af i alt 23 vuggestuebørn og 67 børnehavebørn som forventes passet på de fire børnehuse i 2016, samt dertilhørende grundtilskud og lederløn. Der er regnet med et halvt års budget til Marthas Minde (forventes lukket pr. 30. juni 2016). Dato: Side 1

7 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Opfølgning på dagtilbudsstruktur Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der nedsættes en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling heraf. Analysen af dagtilbudsområdet blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Arbejdet skal særligt forholde sig til overvejelser om et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med skolen, samt en løsning i Svaneke hvor også Mælkebøtten tænkes ind. Besparelsen udmøntes gennem tilpasning af dagtilbudsområdet til det faldende børnetal under hensyntagen til søgning, bygningsforhold, kapacitet i området og andre forhold af betydning. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget, som får fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Det nuværende budget er det samlede budget til bygningsdrift og pasning af børn (grundtilskud, lederløn, løsøreforsikring og pengene følger barnet ) korrigeret for den demografiske udvikling i årene fremover. Dato: Side 2

8 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der igangsættes en analyse af specialområdet på dagtilbud og dette arbejde kobles til den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet. Der ses på tilpasningen til behovet for specialtilbud. Analysearbejdet skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Arbejdet skal kobles til kommunalbestyrelsens kommende sag om den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet, herunder mulighederne for en tilpasning af området. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialvinden kan bruges bredt, også i de almene tilbud. Der forventes en endelig beslutning om den fremtidige struktur primo Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Dato: Side 3

9 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der skal arbejdes på at nedbringe antallet af udsatte børn og unge gennem en intensiveret myndighedsindsats. Der skal arbejdes på at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører budgettet til myndighed og tilsyn. Dato: Side 4

10 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Parrådgivning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes en pulje på kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Det foreslås at der trækkes på ekstern, private familierådgivere eller i stil med tilsvarende ordninger i andre kommuner som f.eks. Ringkøbing-Skjern, Herning, Hedensted og Århus. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 5

11 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget skal ses i sammenhæng med SSU-04. Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 9,7 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der tale om en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører hele politikområde 12 Børn og Familie Dato: Side 6

12 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Vestermarie Børnehus Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Vestermarie Børnehus er allerede lukket jf. KB , pkt. 5. Lukningen betyder en årlig besparelse på kr. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dato: Side 7

13 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Marthas Minde Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I dette forslag er det forudsat, at Marthas Minde nedlægges, når den nye skovbørnehave står klar. Dette forventes at ske i løbet af Besparelsen i 2016 indgår i forslag BSU-03. Nedlæggelse af Marthas Minde giver en besparelse på kr. fra 2017 og frem, mens den nye skovbørnehave forventes at medføre merudgifter på kr. fra 2017 og frem. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dertil forventes der merudgifter til ejendomsdrift af den nye skovbørnehave på kr. Dato: Side 8

14 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Regionskommune støtter de selvejende idræts- og svømmehaller med et årligt beløb, som fordeles mellem hallerne ud fra en politisk godkendt fordelingsmodel. Fordelingen baserer sig på hallernes faste udgifter (f.eks. kreditforeningsudgifter, energi, skatter og afgifter m.v.) samt i forhold til, hvor mange timer hallerne yder til offentlige formål (foreninger, skoler og offentlig åbningstid). Tilskuddet udbetales på betingelse af, at foreninger ikke betaler leje for at benytte de selvejende haller. Foreningerne betaler kun et gebyr svarende til det gebyr brugerne af kommunale haller betaler. Formålet er, at foreningerne skal være ligestillet uanset, hvilken idræts- eller svømmehal, de benytter. Kommunens tilskud dækker dermed indirekte det lokaletilskud, som foreningerne ellers ville have været berettiget til i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskuddet dækker derudover en betaling for de kommunale skolers benyttelse af selvejende haller. Herunder en oversigt over tilskud til de enkelte haller i Tilskud 2015 ekskl. moms Tilskud 2015 inkl. moms Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Rønne Svømmehal Gudhjem Svømmehal En mindre besparelse på vil %-vis blive fordelt ud på alle 9 haller, hvilket vil betyde, at den hal med mindst tilskud (DGI-hallen) vil få et årligt tilskud reduceret med kr. og den hal med mest tilskud (Rønne Svømmehal) vil få et årligt reduceret tilskud på Dato: Side 9

15 Umiddelbart forventes det, at hallerne vil være i stand til at håndtere et mindre reduceret tilskud. De fleste af hallerne har sund økonomi, og reduktionen vil være så lille %-vis på hver hal, at dem med dårligere økonomi også kan klare reduktionen i tilskuddet. Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Dato: Side 10

16 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem 14 aftenskoler. Anvendt tilskud i 2013 var på kr. og i 2014 på kr. Der er derudover udført tilskudsberettiget undervisning for kr. i Med ovennævnte reduktion ligger puljen på niveau med 2014, men lavere end tidligere år. Reduktionen betyder, at aftenskolerne ikke kan imødekomme eventuelle ønsker om nye tiltag. - Ingen bemærkninger. Dato: Side 11

17 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Tilskud til Bornholms Travbane Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et engangstilskud til Bornholms Travbane på kr. i Dato: Side 12

18 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Musikhuzet Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud for at sikre at Musikhuzet fortsat kan bevare sin status som regionalt spillested. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Dato: Side 13

19 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rønne Theater Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud til Rønne Theater på kr. årligt. Dette for at anerkende betydningen af Bornholms Teaters position som Egnsteater og øger tilskuddet med de nødvendige midler, så tabet af statstilskud udlignes- [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Nuværende budget er et nettobudget, der består af et årligt tilskud til teatret på 4,177 mio. kr. og statsrefusion på 1,534 mio. kr. Dato: Side 14

20 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et tilskud til de selvejende medborgerhuse for at kompensere for budgetreduktion i budget 2015 og ligestille med de kommunale medborgerhuse. Det aftales nærmere mellem FKU og TMU. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget: efter udmøntningen af besparelse på kr. i 2015 og kr. i stod der kr. tilbage på kontoen. Midler der jf. FKU , pkt. 4 afventer nærmere stillingtagen. Dato: Side 15

21 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Frivillig Forum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes kr. årligt til arbejdet i frivillig forum og en styrkelse af aktiviteterne under Bornholms frivillighedspolitik. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 16

22 Nyt anlægsforslag Fritids- og Kulturudvalget Forslag til anlæg vedrørende Center for Skole, Kultur og Fritid/Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal Anlægsforslaget vedrører Der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til Rønne Svømmehal med henblik på at igangsætte anlægsarbejde der kan levetidsforlænge svømmehallen med 5 år. Konsekvenser Der nedsættes en arbejdsgruppe og inviteres repræsentanter fra blandt andet svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab til at drøfte visioner for svømning i Rønne i løbet af det næste år. Arbejdet forankres i Fritids- og Kulturudvalget. Konsekvenser for delmål [her beskrives, hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser det har] Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2016 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser FKU-A2 Anlæg 1000 xxx-xx-d Drift Udskrevet den Side 17

23 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Forslag nr. FKU-A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen fordeler hallerne selv på et årligt møde, hvor de opnår enighed om fordeling og prioritering. I 2014 bestod anlægsbevillingerne af: Nexø-hallen: kr. Udskiftning af belysning (brandkrav), udskiftning af varmtvandsbeholder, lys og varmeveksler Nyvest Centeret: kr. Udskiftning af HF spoler (lys) og udskiftning af diverse vinduer og en dør. Aakirkeby Hallerne: kr. Separation af spildevand/kloakering (kommunalt krav) Nordlandshallen: kr. Renovering af herretoilet, lyddæmpning til mødelokaler Rønne Svømmehal: kr. Flytning af billetsalg Gudhjem Svømmehal: kr. Katodisk beskyttelse af bassinvægge. I alt kr. (alle priser er ekskl. moms) Anlægspuljen i 2014 var på kr. men med godkendte overførte midler kom den op på kr. En besparelse på puljen på kr. vil have størst konsekvens for de haller, som står med lidt større renoveringsopgaver i fremtiden, og de haller, som ikke har en god nok økonomi til selv at finansiere renoveringsopgaver. Det kan betyde en forringelse for brugerne af hallen, og at der ikke gennemføres så mange energibesparende tiltag. En besparelse på kr. vil stadig efterlade midler nok til presserende anlægsopgaver, som skal prioriteres af sikkerhedsårsager eller nødvendige funktionelle renoveringsopgaver på hallen. Udskrevet den Side 18

24 Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Besparelsen på anlægspuljen vil ramme færre haller, hvor driftstilskudsbesparelsen vil ramme alle haller med en procentvis andel. Udskrevet den Side 19

25 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børneområdet til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr , som dækker brug af egne pladser samt statsrefusion i de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en generelt øget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. I forhold til det oprindelige forslag er der tillagt 1,5 mio. kr. i forventet merudgift som følge af seneste administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 Forslaget betyder at serviceniveauet kan fastholdes på det nuværende niveau. Dato: Side 20

26 - Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU-16 Dato: Side 21

27 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Handleplanen skal sættes i værk og Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i arbejdet. Udvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 22

28 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse LAG-Bornholm - driftstilskud Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et tilskud til LAG-Bornholm på kr. årligt. Det årlige driftstilskud til LAG-Bornholm skal være med til at understøtte en mere proaktiv indsats til at sikre anvendelse af de givne støtterammer fra EU s Landdistriktsfond og EU s Hav- & Fiskerifond i stil med, hvad der været muligt i tidligere programperioder. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 23

29 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Partnerskab Bornholmske Fødevarer Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget betyder en fortsættelse af samarbejdet med fødevareproducenterne på Bornholm, og sammen skabe flere arbejdspladser Der afsættes kr. i 2016 til fortsættelse at arbejdet med partnerskabet mellem Bornholms landbrug, Gourmet Borholm og BRK. Arbejdet med at nå målsætning om 40% lokalt producerede fødevarer i kommunens madproduktion kan fortsætte og vi kan understøtte erhvervet i at udvikle potentialet i partnerskabsaftalen med COOP-Danmark. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 24

30 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Teknik og Miljø opnormeres med én medarbejder. Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvor opnormeringen skal ske efter et administrativt oplæg. Det administrative oplæg skal sikre størst mulig understøttelse af de politiske mål. Opnormeringen kan bruges til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne og til understøttelse af projekter på det planmæssige område. Dato: Side 25

31 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Rønne bymidte Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift 100 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I 2016 afsættes kr. til arbejdet med udvikling af Rønne bymidte. Dato: Side 26

32 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Taksterne i de kommunale havne sættes ned til samme niveau som i Takstnedsættelsen gælder for både fastliggere og gæstesejlere. Dato: Side 27

33 Besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse: Analyse af det tekniske område Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser på området til budget Analysen skal omfatte Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø. Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo Besparelsen er indberettet under tværgående tiltag under bevilling 61 Økonomi og Personale til senere udmøntning på det tekniske område, da besparelse ikke entydigt kan placeres på et center og en bevilling. Dato: Side 28

34 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Genåbning af Søndermarksskolens svømmesal Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Søndermarksskolens svømmesal genåbnes Dato: Side 29

35 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Forslag til anlæg vedrørende Ejendomme og Drift Nedrivningspulje Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af statslige midler til nedrivning, da der skal ske en medfinansiering på %. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A3 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 30

36 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen Anlægsforslaget vedrører Der afsættes anlægsmidler til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A5 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 31

37 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 15 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til modernisering af læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A6 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 32

38 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger Anlægsforslaget vedrører Forslaget vedrører renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere: Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ullasvej 15-17, Rønne Ullasvej 23, Rønne Helsevej 4, Rønne Landemærket 26, Rønne Konsekvenser Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Det fremgår bl.a. af APV erne, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Der er problemer med støj pga. dårlig akustik, som følge af øget belastning af lokalerne. Det kan tillige oplyses, at hverken Ullasvej 23, Ullasvej eller Helsevej 4 er handicapvenlige. Ejendomme og Drift har udarbejdet en renoveringsplan for bygningerne. Selvom denne plan iværksættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på 2015-niveau i forhold til Bygningsregulativet, men renoveringsplanen vil udbedre de ting, som er påpeget i APV erne og få løftet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det foreslås, at renoveringerne gennemføres over en periode på fire år, dels for at sprede anlægsopgaverne, og dels for at få mulighed for at foretage interne kontoromplaceringer, som følge af renoveringen. Der er ikke taget højde for evt. udgifter til disse flytninger. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A8 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 33

39 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn Anlægsforslaget vedrører Etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljø. Der er afsat i alt 4,7 mio. kr., som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af Havnepakke III. Projektet indeholder tre mindre delprojekter: Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne. Etablering af højre- og venstresvingsbaner på Munch Petersens Vej ved indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken Opbygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej) Projektet er en færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig, og nødvendige investeringer i vejanlæg for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling. Konsekvenser Projektet vil medføre væsentlig bedre trafikafvikling af færgetrafikken generelt. Der vil blive mindre kø-dannelser og dermed ventetid ved og på Munch Petersens Vej.Det er vigtigt at projekterne ses i sammenhæng med den planlagte udbygning af havnefronten i Rønne ud for Snellemarkcenteret. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A9 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 34

40 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering af havne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 til renovering af de kommunale havne. Anlægsmidlerne er forudsat lånefinansieret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A10 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 35

41 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Folkeracerbane Anlægsforslaget vedrører Der afsættes kr. i 2016 til anlæg af en folkeracerbane. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A11 Anlæg 500 xxx-xx-d Drift Dato: Side 36

42 Besparelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse Indkøbsbesparelse, netto (udbudspligtige områder) Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der opnormeres med én medarbejder i kommunens indkøbsfunktion for at styrke arbejdet med udbud på de udbudspligtige områder. Det forventes at en styrkelse af området vil betyde, at der kan findes besparelser på fremtidige udbud på kr. Bevillingsmæssigt placeres besparelsen på bevilling 61 Økonomi og Personale. Besparelser der opnås gennem udbuddene bliver efterfølgende fordelt på de konkrete områder, hvor indkøbsaftalerne generer en besparelse. Det betyder, at de opnående indkøbsbesparelser samles på bevilling 61 Økonomi og Personale til nedbringelse af indkøbsbesparelsen. ØP udarbejder en administrativ procedure til håndtering af provenu som følge af indkøbsaftaler. Dato: Side 37

43 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående forslag Tilbageførsel af sygefraværsbesparelse Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med budget 2015 blev der lagt en tværgående besparelse ind i budget 2015 og overslagsårene på 5,1 mio. kr. Med dette forslag tilbageføres hele besparelsen i 2016 og delvist i overslagsårene. I 2017 skal der findes en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge lavere sygefravær og fra 2018 skal der findes 1,0 mio. kr. som følge af et lavere sygefravær. Dato: Side 38

44 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Analyse af samling af administrationerne Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der er afsat kr. til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo Nuværende budget dækker over eksisterende centrale konsulentkonto Dato: Side 39

45 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Ressourcer til analyser Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift 550 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn De aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet vil kræve ekstra ressourcer i administrationen. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder eller eksterne konsulentydelser der svarer til et årsværk, kr. i Dato: Side 40

46 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Miljøpedeller Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer at der iværksættes en ordning Miljøpedeller som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turist sektoren. Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette som sag for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet som målgruppe for indsatsen. Det aftales senere hvilket udvalg det videre arbejde forankres i. Beløbet er foreløbigt placeret på bevilling 61 Økonomi og Personale under Økonomi- og Planudvalget indtil det er afklaret, i hvilket udvalg opgaven forankres. Dato: Side 41

47 BUDGET Budgetforlig 2016 Uændrede forslag

48 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Reduktion af dagplejepædagoger Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Antallet af timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer/uge. Reduktion 32 timer Forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Afledt effekt på afregningen med private leverandører Besparelse i alt Forslaget vil kræve en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Forslaget indbefatter en ændret arbejdsfordeling, der gør det muligt at opretholde den nuværende service overfor dagplejerne, selv om besparelsen gennemføres. Dagplejerne og dermed børnene i dagpleje vil således ikke opleve forringet service. Denne effektivisering opnås ved en øget sammentænkning af dagplejepædagogerne, specialpædagogerne og børnehusene. Isoleret set kan reduktionen have en negativ effekt på mulighederne for tidlig indsats - Udskrevet den Side 1

49 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Nedlæggelse af spirepladser Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der anvendes i dag specialpædagogiske ressourcer på spirepladserne. Ved nedlæggelse af spirepladserne reduceres de samlede specialpædagogiske ressourcer med 1,0 stilling. Fremadrettet vil en ændret planlægning og metode i arbejdet med børnene i udsatte positioner sikre, at børn der er eller vil kunne komme i betragtning til en spireplads, kan hjælpes i alle af øens børnehus. Der ses i den forbindelse på det enkelte barn og indsatsen tilpasses barnet. Lønudgift Forældrebetaling Fripladser Afledt effekt på afregningen med private leverandører - Besparelse i alt Forslaget er en naturlig konsekvens af lukningen af Marthas Minde, som er det eneste sted der pt. har spireplads. - - Udskrevet den Side 2

50 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i tale-/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal ikke længere tilbydes sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer har behov for det. Anslået vil det være ca. 25% af børnene. Besparelse: 75% af 260 børn x 2,5 timer = 487,50 timer/år. Antallet af tale-/hørekonsulenter reduceres med 0,64 stilling. Besparelsen vil have effekt fra og med 1. januar Et bortfald af tilbuddet om 3-årsscreening til alle vil betyde bortfald af en unik mulighed for, at en fagperson med viden om små børns udvikling får adgang til børnenes hjemmemiljø. Besøget fungerer generelt forebyggende på mange områder ikke kun det sproglige. Sproglige kompetencer er helt grundlæggende for barnets udviklings- og læringsmuligheder og senere læseudvikling. Vejledning til forældre fra en fagperson med specifik viden om sprogtilegnelse og læseudvikling gavner alle børns forudsætninger for en god udvikling og skolegang. Der vil være risiko for, at der er børn med sprogvanskeligheder som først bliver opdaget på et senere tidspunkt, til skade for barnets indlæringsmuligheder. Efter at det ikke længere har været et krav at sprogvurdere alle børn, er der på landsplan mange børn, som ikke er blevet opdaget tidligt nok. Det er derfor en del af regerings børneudspil En god start på livet for alle børn af 21. maj 2015 at genindføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Hvis det udspil vedtages, vil det være yderst uhensigtsmæssigt at lave denne besparelse. Følgende politiske mål fra BSU vil blive negativt påvirket af denne besparelse: Den nye bornholmske folkeskole: - Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Forebyggelse i førskolealderen - Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet Et bortfald af tilbud om 3-årsscreening til alle vil betyde, at dagtilbuddene skal bruge ressourcer på at vurdere hvorvidt børnene har behov for at blive sprogvurderet og på at sætte processen i gang i forhold til forældrene og PPR. Udskrevet den Side 3

51 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Børne-/Familiehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Der har været et overskud på den samlede ramme for Børne- og Familiehuset i Noget af overskuddet skyldes, at der ikke har været en lønudgift til en pædagogstuderende i det ene halvår.såfremt der tildeles studerende hele året (hvilket ofte sker), vil besparelsen betyde, at der skal reduceres i aktivitetsniveauet. Dette kan bl.a. ske ved at undlade at tage på koloni/overnatninger med børnene. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogen af BSU s mål. Børne og Familiehuset konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 4

52 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ungehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 En rammebesparelse vil i første omgang have betydning for muligheden for vikardækning og aktiviteter (cafe m.m.) i Ungehuset. En rammebesparelse på 5% i værste fald betyde afskedigelse af en medarbejder. Det vil betyde at nogle af de tiltag vi i dag leverer forringes. Det kan være hashgruppe, kortere samtaleforløb og det vil ikke være muligt forsat at løfte de særligt tunge sager, der i perioder kræver mandsopdækning. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogle af BSU s mål. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget. Ungehuset konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 5

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Perspektiveringer 2012 Den 11. august 2011 Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget... 1 Administrationen... 1 Udvalget for familie og institutioner... 6 Skoleområdet...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2014 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Forslag til at skabe omprioriteringspuljen

Forslag til at skabe omprioriteringspuljen til at skabe Nr. Område sstiller 2015 2016 2017 2018 2019 Inv. behov 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider -700-700 -700-700 2 S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate 21-250 -250-250 Omkostningsreduktion

Læs mere