Høring vedr. budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedr. budget 2016"

Transkript

1 Økonomi og Personale Møllevænget 1, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: J. nr K Høring vedr. budget 2016 I henhold til budgetvejledningen for 2016 sendes budgetmaterialet hermed i høring frem til den 24. august 2015 kl , som er sidste frist for at indsende høringssvar. Budgetmaterialet til budget 2016 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget samt kommunens centre. Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på Høringsmaterialet består af: et administrativt sparekatalog udvidelsesforslag anlægsforslag takstblad udvalgenes oplæg til delmål for 2016 Høringsmaterialet findes på Dragenettet samt på kommunens hjemmeside. Den politiske budgetproces påbegyndes med Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august, som følges op af et budgetseminar den september. Nye forslag som følge af dette sendes i høring fra den 14. september med høringsfrist den 23. september. Venlig hilsen Kristina Lambrecht Leder af Budget og Styring

2 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Planudvalget Noter Anlægsinvesteringer i denne oversigt er alene anlægsinvesteringer, der er en forudsætning for de angivne besparelser. Forslag mærket med * er udmøntning af analyserne på hhv. Børne- og Ungeområdet, samt Ældre- og Sundhedområdet

3 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Børne- og Skoleudvalget Center for Børn og Familie Dagpasning BSU-01 Tilpasning af Mælkebøtten* BSU-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten* BSU-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-12B) BSU-03B Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-12A) BSU-04 Reduktion af dagplejepædagoger BSU-05 Nedlæggelse af spirepladser BSU-06 Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet Børn og Familie BSU-20A Familiepleje i kommunalt regi(*) BSU-20B Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm BSU-21 Reduktion i tale-/hørekonsulenter BSU-22 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset BSU-23 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset BSU-24 Reduktion i 11 familiebehandlingen* BSU-25 Udvikling og implementering af servicestandarder* BSU-26 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) BSU-27 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* BSU-28 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i BSU-29 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) Center for Skole, Kultur og Fritid Undervisning BSU-40 Besparelse på det administrative område - uddannelse Noter Summen er med forslag BSU-03A medtaget( (BSU-03B er dermed ikke medtaget) samt BSU20A medtaget(bsu-20b er dermed ikke medtaget)

4 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg Fritids- og Kulturudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Kultur og Fritid FKU-01 Tilskud til Wonderfestiwall FKU-02 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning FKU-03 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU-04 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU-05 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse FKU-06 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Biblioteker FKU-15 Flytning af Hasle Bibliotek

5 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Social- og Sundhedsudvalget Center for Ældre Ældre SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet * SSU-02 Rammebesparelse indenfor det administrative område Center for Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap SSU-10 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet SSU-11 Fjernelse af mad og service i botilbud SSU-12 Reduktion af praktisk hjælp SSU-13 Reduktion i dagvagt Nexøhuset SSU-14 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo SSU-15 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken SSU-16 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst SSU-17 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade SSU-18 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt SSU-19 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på Kommandanthøjen SSU-20 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, Stenbanen SSU-21 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo SSU-22 Lukning af Pigeklubben på Klintebo Center for Sundhed Sundhed SSU-30 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler) SSU-31 Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben Rådgivning og Afrusning SSU-32 Tandplejen - bortfald af kørselsordning SSU-33 Indsatsen over for kronisk syge borgere SSU-34 Effektivisering i Genoptræningen

6 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelse og Beskæftigelse EBU-01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) EBU-02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut EBU-03 Fastholdelseskonsulent EBU-04 Vielser EBU-05 Fleksjobambassadører EBU-06 Jobkonsulenter Erhverv EBU-20 Turistinformationer EBU-21 Erhvervsservice

7 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Beredskab TMU-01 Opsigelse af dykkerkontrakten Teknik og Miljø TMU-10 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-11 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst TMU-12 Besparelse på strandområdet Center for Ejendomme og Drift Veje, parker og anlæg TMU-20 Besparelse asfaltbelægninger / vintertjeneste TMU-21 Ukrudtbekæmpelse med pesticider kontra damp og spuma TMU-22 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag TMU-23 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag Ejendomme og service TMU-30 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen TMU-31 Lukning af udvalgte offentlige toilettet i perioden 1/11-31/3 / vinterhalvåret TMU-32 Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo TMU-33 Reduktion af teknisk personale på administrationerne TMU-34 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på forboldstadions TMU-35 Nedlæggelse af atletik-faciliteter på stadions TMU-36 Engangsbesparelse på den disponible anlægspulje til kommunale bygninger TMU-37 Kloge kvadratmeter - fælles om færre foreningshuse Kollektiv trafik TMU-50 BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage TMU-51 BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner

8 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Økonomi- og Planudvalget Center for Økonomi og Personale Økonomi og Personale ØPU-01 Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale ØPU-02 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler Sekretariat Administration og IT ØPU-11 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering ØPU-12 Virtualisering af servere ØPU-13 Billigere lagringsplads (Storage) ØPU-14 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU-15 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) ØPU-16 Supportaftale (ændring) ØPU-17 Reduktion af netværksknudepunkter ØPU-18 Minimering af supportudgifter Politikerne ØPU-30 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse

9 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Tilpasning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der er igennem de sidste år arbejdet målrettet med inklusion på børneområdet. Det betyder i praksis, at antallet af børn, der visiteres til SL 32 tilbuddet specialbørnehaven Mælkebøtten, reduceres. Forslaget indebærer en reduktion af antallet af pladser fra 25 til 17 med deraf følgende konsekvenser for budgettet og dermed de pædagogiske ressourcer. Intentionen bag inklusionsprojektet var, at ressourcerne skulle følge barnet i forbindelse med inklusionsarbejdet, med forslaget bortfalder muligheden for at flytte ressourcerne fra special- til almentilbuddet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er reelt færre børn i Mælkebøttens målgruppe end tidligere (også færre end demografien tilsiger). Kriterierne for visitation til Mælkebøtten ændres ikke som følge af forslaget. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 1

10 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Med virkning fra 1. juli 2016 lukkes Specialbørnehaven Mælkebøtten. Som beskrevet i forslag BSU-10 er vilkårene for en bæredygtig drift af en specialinstitution under dagtilbud ændret. Dette dels begrundet i, at antallet af børn i Mælkebøttens målgruppe er stærkt faldende. Dels begrundet i den demografiske udvikling og dels i arbejdet med øget inklusion. Antallet af børn indskrevet i Mælkebøtten vil det kommende skoleår forventet være 17 børn i gennemsnit. Heraf forventes 11 at skulle starte i skole sommeren Med baggrund i ovenstående prognose, vil der ikke være grundlag for at opretholde en bæredygtig specialinstitution fra sommeren 2016 hverken fagligt eller økonomisk. Ud af den faste tildeling reduceres med 1,0 leder og 0,5 ergo-/fysioterapeut. Dertil reduceres med 50 pct. af den variable tildeling. Endvidere indgår bygningsdriften i besparelsen. Helårsbesparelsen udgøres derfor af: Lederløn ,5 ergo-/fysioterapeut pct. af variabel tildeling Besparelse på bygningsdrift I alt Af de resterende midler afsættes kr. til drift af et tilbud til 4 børn og overgår til de almene dagtilbud. Endvidere indgår det i forslaget at der fra og med 2017 tages kr. af de til arbejde med øget inklusion i dagtilbud. Disse skal bruges til at fastholde ekspertisen, lave mindre gruppe og sikre muligheden for afskærmede miljøer. Helsårsbesparelsen fra 2017 vil således være kr. I tråd med forslaget til Strategi for dagtilbud Bornholm er tilbuddet til de 4 børn kort beskrevet nedenfor: Der etableres et dagtilbud i tilknytning til en af de eksisterende specialinstitutioner, der allerede råder over specialpædagogisk viden og kompetence (fx Løvstikken eller Kildebakken). Det vil betyde at børnene kan få et sammenhængende tilbud fra de er 0 til de er 18 og derved færre overgange og skift af fagpersoner. Etablering af et sådant dagtilbud, vil medføre at en del af dagtilbuds bevilling overføres til den pågældende specialinstitution. Det Udskrevet den Side 2

11 anbefales at visitation til tilbuddet fastholdes i Dagtilbud under Børn og Familie, for fortsat at kunne drage fordele af den specialpædagogiske ekspertise, der er samlet der, samt sikre, at der ikke bliver visiteret børn til tilbuddet, som Dagtilbud kan rumme i et almentilbud. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Den faglige ekspertise som er i Mælkebøtten i dag, fastholdes i Dagtilbud til gavn for tidlig indsats og øget inklusion Konsekvenser for delmål: At nedlægge Mælkebøtten er del af målet om en tidlig indsats og øget inklusion.hvis der som forslået ovenfor fra 2017 afsættes kr. til øget inklusion, vil forslaget medføre muligheden for endnu bedre inklusion, og sikre grundlaget for, at flere børn kan gøres klar til overgangen til almenskolen. Således at de bedre vil kunne inkluderes der. Andre bemærkninger til forslaget: Øget inklusion øger børnenes chance for på sigt at kunne indgå i uddannelsesforløb. Dette forslag tager afsæt i det niveau (børnetal) som BSU-01 medfører. Udskrevet den Side 3

12 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-03B) Forslag nr. BSU-03A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Forslaget indebærer lukning af nedenstående 4 børnehuse, som beskrevet i analysen af dagtilbudsområdet: Vestermarie Børnehuse lukkes pr. 31. juli 2015 Tejn Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Svaneke Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Marthas Minde lukkes pr. 30. juni 2016 (forudsætter ny skovbørnehave) I forhold til beregningerne i analysen er her også medtaget de sparede bygningsudgifter i Vestermarie og Svaneke. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse (B2016) Vestermarie Børnehus Børnehuset i Tejn Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 4

13 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Tejn Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet. De børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Allinge og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker. Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan få udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Forslag BSU-03A indeholder som beskrevet en lukning af Tejn Børnehus. Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Klemensker og Allinge, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. I forslaget BSU-03B fremgår nettobesparelser ved at lukke Allinge Børnehus i stedet for Tejn Børnehus. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 5

14 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-03A) Forslag nr. BSU-03B kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar I stedet for en lukning i Tejn, ville Allinge Børnehus kunne lukkes. Dette forslag er et alternativ til forslag BSU-03A, hvor den eneste forskel er at der opereres med lukning af Allinge Børnehus pr. 1. januar 2016 i stedet for Tejn Børnehus.Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Tejn og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker (Antal børn). Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan opleve udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Så vil der ikke skulle overføres børn til Klemensker. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse Vestermarie Børnehus Børnehuset i Allinge Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 6

15 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Allinge Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet.de børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BSU-03A. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 7

16 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Reduktion af dagplejepædagoger Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Antallet af timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer/uge. Reduktion 32 timer Forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Afledt effekt på afregningen med private leverandører Besparelse i alt Forslaget vil kræve en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget indbefatter en ændret arbejdsfordeling, der gør det muligt at opretholde den nuværende service overfor dagplejerne, selv om besparelsen gennemføres. Dagplejerne og dermed børnene i dagpleje vil således ikke opleve forringet service. Denne effektivisering opnås ved en øget sammentænkning af dagplejepædagogerne, specialpædagogerne og børnehusene. Konsekvenser for delmål: Isoleret set kan reduktionen have en negativ effekt på mulighederne for tidlig indsats Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 8

17 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Nedlæggelse af spirepladser Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der anvendes i dag specialpædagogiske ressourcer på spirepladserne. Ved nedlæggelse af spirepladserne reduceres de samlede specialpædagogiske ressourcer med 1,0 stilling. Fremadrettet vil en ændret planlægning og metode i arbejdet med børnene i udsatte positioner sikre, at børn der er eller vil kunne komme i betragtning til en spireplads, kan hjælpes i alle af øens børnehus. Der ses i den forbindelse på det enkelte barn og indsatsen tilpasses barnet. Lønudgift Forældrebetaling Fripladser Afledt effekt på afregningen med private leverandører - Besparelse i alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget er en naturlig konsekvens af lukningen af Marthas Minde, som er det eneste sted der pt. har spireplads. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 9

18 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Udviklingspuljen, der er placeret Fællesudgifter, dagtilbud, bortfalder i et år Der er i besparelsen indregnet den afledte effekt på forældrebetaling og afregningen med de private leverandører af dagpasning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Mulighederne for, at der kan udvikles kompetencer mm. for, at matche de politiske mål, vil begrænses. Konsekvenser for delmål: Se ovenfor Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 10

19 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Familiepleje i kommunalt regi(*) Forslag nr. BSU-20A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Der er igennem de sidste år gennemført flere reformer på området for særligt udsatte børn og unge, som har betydning for både sagsbehandling og indsatser/foranstaltninger. Generelt er kravene til både myndighed og udfører skærpet med det formål at sikre den bedste støtte til udsatte børn og unge. Tilsynsreformen har betydet, at en lang række opgaver er flyttet fra kommunen eller private leverandører til et centraliseret tilsyn og Barnets Reform har betydet, at der lægges vægt på sammenhængskraften i de indsatser/foranstaltninger barnet visiteres til og ikke mindst til den kontinuerlige opfølgning og samarbejdet med bio-familien, som er pålagt myndigheden. I praksis betyder det, at det personrettede tilsyn (tilsynet med barnets trivsel og udvikling) er pålagt sagsbehandleren mens det driftsorienterede tilsyn er pålagt Socialtilsynet f.s.v.a. de generelt godkendte plejefamilier og opholdssteder m.v., mens kommunen varetager tilsyn med konkrete- og netværksgodkendte plejefamilier. Den opgave kommunen får løst i familieplejen Bornholm har således ændret karakter over de sidste år og vil kunne løses til en mindre udgift end for nuværende. Igennem efteråret 2014 forsøget BF, uden held, at forhandle en pris med familieplejen Bornholm, der afspejler den reducerede opgave og både centrets og kommunens økonomi i øvrigt. Der pågår for nuværende forhandlinger mellem BRK og Bornholms Familiepleje i regi af servicedirektøren. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En hjemtagning af familieplejeopgaven vil ikke blot betyde en økonomisk gevinst, men også en gevinst for barnet/den unge og for den faglige indsats. Samlingen af store dele af centret for 1 år siden har haft meget positiv indflydelse på det tværgående samarbejde, der både er nødvendigt og påkrævet for at kunne løse opgaven forsvarligt. For samarbejdet omkring anbragte børn/unge vil hjemtagning også blive en gevinst. Der vil således ikke være tale om serviceforringelser for barnet. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der er gennemført i årets første 3 måneder peger på, at en hjemtagning og dermed gevinstrealisering ved forslaget er realistisk. Udskrevet den Side 11

20 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm Forslag nr. BSU-20B kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Som en del af forhandlingsforløbet i foråret 2015 har Familieplejen Bornholm tilbudt at løse den hidtidige opgave for 3,42 mio.kr. pr. år svarende til en reduktion på 180 t.kr. pr. år. Den nuværende aftale er aktivitetsstyret, og beløbene afspejler aktivitetsniveauet i 2014, der har været relativt uændret i foråret Centralt i forhandlingerne har været opgavevaretagelsen omkring statusudtalelser for anbringelsen. Udgangspunktet er, at plejefamilierne skal skrive statusudtalelserne som en del af den opgave de modtager vederlag for. Praksis på Bornholm har været, at Familieplejen Bornholm har udarbejdet statusudtalelserne for og med plejefamilierne. Center for Børn og Familie, som bestiller af anbringelsen, lægger stor vægt på, at statusrapporterne afspejler plejefamiliernes rene indtryk af anbringelsen, hvilket også er forudsat i Center for Børn og Families vurdering af det økonomiske omfang ved en hjemtagelse af opgaven (forslag BSU-20A). I forhandlingerne er der udarbejdet et fælles mål om, at den fremtidige varetagelse omkring statusrapporter kan flyttes fra, at Familieplejen Bornholm har ansvar for at udarbejde statusrapporter, til at de bistår plejefamilierne med selv at skrive dem. En opgave der skønnes at være langt mindre ressourcekrævende end tilfældet er i dag; dog vil plejefamilierne opleve at skulle tage et langt større ansvar for statusrapporterne, end de har været vant til på Bornholm. Det er dog praksis i hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark, og Socialtilsyn Hovedstaden har ikke oplevet det problematiseret andre steder. På den baggrund er der udarbejdet en implementeringsplan, hvor Familieplejen Bornholm i perioden 1. september 2015 til 1. december 2016 uddanner alle plejefamilier på Bornholm i selv at udarbejde statusrapporterne. Center for Børn og Familie skønner, at denne opgave kan løses for gennemsnitligt 3-4 timer pr. anbringelse. Familieplejen Bornholm vurderer opgavens omfang noget højere. Der er i dette konkrete forslag taget udgangspunkt i Familieplejen Bornholms vurdering af opgavens omfang, hvilket ud over den generelle reduktion på 180 t.kr. årligt forventes at give en prisreduktion på yderligere 340 t.kr. pr. år ved fuld effekt. Det er aftalt, at der undervejs i implementeringen foretages tidsregistrering med henblik på at kunne fastlægge niveauet på det faktiske niveau og ikke ud fra skøn. Såfremt ressourceforbruget viser sig lavere end skønnet, vil prisen blive justeret ned; såfremt ressourceforbruget viser sig højere, vil der i samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Familieplejen Bornholm skulle anvises alternativ finansiering indenfor aftalen af det merforbrug aftalen vil afspejle. Det nuværende opsigelsesvarsel på 6 måneder og varighed på 1 år af aftalen med Familieplejen Bornholm fastholdes. Aftalen vil dog være uopsigelig til og med 2016, hvor implementeringsprocessen pågår. Udskrevet den Side 12

21 Aftalen prisfremskrives med den af kommunen anvendte KL-model med løbende vedtagne fremadrettede og bagudrettede korrektioner og reguleringer (fx overenskomster) på baggrund af udmeldinger fra KL om den faktiske prisudvikling. Se i øvrigt sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015: Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Fremadrettet vil nye netværks- og konkret godkendte plejefamilier ikke indgå i aftalen, hvilket vil have betydning for det aktivitetsniveau aftalen med Familieplejen Bornholm omfatter. Plejefamilierne vil selv skulle udarbejde statusrapporter. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Dette forslag er et alternativt til 20A, der beskriver en fuld hjemtagelse af opgaven i kommunalt regi. Således kan kun ét af de to forslag vedtages. Udskrevet den Side 13

22 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i tale-/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der skal ikke længere tilbydes sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer har behov for det. Anslået vil det være ca. 25% af børnene. Besparelse: 75% af 260 børn x 2,5 timer = 487,50 timer/år. Antallet af tale-/hørekonsulenter reduceres med 0,64 stilling. Besparelsen vil have effekt fra og med 1. januar Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Et bortfald af tilbuddet om 3-årsscreening til alle vil betyde bortfald af en unik mulighed for, at en fagperson med viden om små børns udvikling får adgang til børnenes hjemmemiljø. Besøget fungerer generelt forebyggende på mange områder ikke kun det sproglige. Sproglige kompetencer er helt grundlæggende for barnets udviklings- og læringsmuligheder og senere læseudvikling. Vejledning til forældre fra en fagperson med specifik viden om sprogtilegnelse og læseudvikling gavner alle børns forudsætninger for en god udvikling og skolegang. Der vil være risiko for, at der er børn med sprogvanskeligheder som først bliver opdaget på et senere tidspunkt, til skade for barnets indlæringsmuligheder. Efter at det ikke længere har været et krav at sprogvurdere alle børn, er der på landsplan mange børn, som ikke er blevet opdaget tidligt nok. Det er derfor en del af regerings børneudspil En god start på livet for alle børn af 21. maj 2015 at genindføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Hvis det udspil vedtages, vil det være yderst uhensigtsmæssigt at lave denne besparelse. Konsekvenser for delmål: Følgende politiske mål fra BSU vil blive negativt påvirket af denne besparelse: Den nye bornholmske folkeskole: - Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Forebyggelse i førskolealderen - Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet Andre bemærkninger til forslaget: Et bortfald af tilbud om 3-årsscreening til alle vil betyde, at dagtilbuddene skal bruge ressourcer på at vurdere hvorvidt børnene har behov for at blive sprogvurderet og på at sætte processen i gang i forhold til forældrene og PPR. Udskrevet den Side 14

23 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Børne-/Familiehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der har været et overskud på den samlede ramme for Børne- og Familiehuset i Noget af overskuddet skyldes, at der ikke har været en lønudgift til en pædagogstuderende i det ene halvår.såfremt der tildeles studerende hele året (hvilket ofte sker), vil besparelsen betyde, at der skal reduceres i aktivitetsniveauet. Dette kan bl.a. ske ved at undlade at tage på koloni/overnatninger med børnene. Konsekvenser for delmål: Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogen af BSU s mål. Andre bemærkninger til forslaget: Børne og Familiehuset konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 15

24 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Ungehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En rammebesparelse vil i første omgang have betydning for muligheden for vikardækning og aktiviteter (cafe m.m.) i Ungehuset. En rammebesparelse på 5% i værste fald betyde afskedigelse af en medarbejder. Det vil betyde at nogle af de tiltag vi i dag leverer forringes. Det kan være hashgruppe, kortere samtaleforløb og det vil ikke være muligt forsat at løfte de særligt tunge sager, der i perioder kræver mandsopdækning. Konsekvenser for delmål: Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogle af BSU s mål. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget. Andre bemærkninger til forslaget: Ungehuset konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 16

25 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i 11 familiebehandlingen* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der reduceres med 0,6 årsværk i forbindelse med 11 rådgivning/samtaler. 11 rådgivningen er den rådgivning et barn/en ung/en familie kan få uden at være en sag i myndighed. I dag kan alle henvende sig og få op til 5 samtaler i Åben Anonym Rådgivning. I særlige sager, kan denne rådgivning udvides til 12 gange, når det vurderes, at det derved kan forebygges, at det bliver en sag hos myndighed ( 11 stk. 3) En besparelse på på psykologløn og på familiebehandlerløn vil betyde, at der vil ske en reduktion i længden af et 11.3 forløb, fra 12 til 8 samtaler. Der vil også komme ventetid på Åben Anonym Rådgivning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget vil betyde øget ventetid på Åben Anonym Rådgivning og omfanget af mulighed for hjælp bliver reduceret. Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af Børne- og Ungeområdet. En risiko ved forslaget er, at der vil komme flere sager i Myndighed, da den hjælp man kan få, uden at være en sag bliver reduceret. Konsekvenser for delmål: Følgende mål fra BSU kan blive negativt påvirket af forslaget: Forebyggelse i FørskolealderenFlere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022 Andre bemærkninger til forslaget: Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 17

26 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Udvikling og implementering af servicestandarder* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: På baggrund af budgetforliget fra 2015 iværksattes primo 2015 en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede børn/ungeområde m.h.p. at afdække potentielle besparelsesmuligheder. Analysen anbefalede udarbejdelse af servicestandarder for området. Servicestandarder medvirker til at fastlægge det kommunale serviceniveau, således at forventninger og indsatser stemmer overens.servicestandarderne forventes forelagt politisk inden udgangen af 2015 med forventet ikrafttræden 1. januar den ovenfor nævnte budgetreduktion forventes hentet gennem serviceforringelser ved udarbejdelsen af standarderne. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Besparelsen forventes at medføre serviceforringelser primært på området for forebyggende foranstaltninger (KLs kontoplan), idet budgettet for anbringelser allerede er besparet til et niveau, der ikke tåler yderligere forringelser. Det betyder i praksis, at indsatserne overfor de særligt udsatte familier reduceres gennem bl.a. mindre aflastning, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 18

27 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Emne: Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Antallet af gadeplansmedarbejdere reduceres fra 3 til 2. Vil kunne gøres med effekt fra 1. januar Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Gadeplan blev opnormeret fra 2 til 3 medarbejdere pr. 1. januar Gadeplan har i perioden januar maj 2015 været i kontakt med 64 unge - flere af dem køres der forbyggende forløb med. Der afholdes en ugentlig cafeeftermiddag der hver gang tæller mellem unge. Udover det ydes der faglig sparring til ungdomsskolen og skaterhallen. Gadeplan har med 3 medarbejdere mulighed for at dække hele øen i hverdage og weekender herunder også aften. Og nat ved behov. Hvis der reduceres til 2 medarbejdere, vil mulighederne for at komme fast på hele øen og dække aften/weekend blive reduceret, ligesom gadeplan vil kunne køre forløb med færre unge. En reduktion i gadeplan vil kunne resultere i ringere forebyggelse på ungeområdet og flere kriminalitets- og misbrugstruede unge. Dette vil igen kunne føre til flere sager i myndighed. Konsekvenser for delmål: Forslaget omhandler ikke direkte nogle af BSU s mål for perioden. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 19

28 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af børne- og ungeområdet, og handler om at indføre pakker i den visiterede familiebehandling, således at det på forhånd er bestemt, hvor mange timer om ugen familiebehandlerne må bruge på hver enkelt sag, ud fra en konkret tyngdevurdering af alle sager. I dag er det i højere grad muligt for den enkelte behandler, at vurdere behovet og dermed omfanget af behandlingen i de enkelte sager. Det antages, at der kan spares ½ familiebehandlerstilling ved forslaget. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En indføring af pakker i Familiebehandlingen vil umiddelbart give et bedre overblik over ressourceforbruget i de enkelte sager. Dette gælder for både ledelse og medarbejdere. En indføring af pakker i Familiebehandlingen kan dog medføre manglende fleksibilitet i opgaveløsningen, da det vil blive sværere at skrue op og ned i forbindelse med akut opståede behov. Det er umiddelbart svært at vurdere om de foreslåede pakker i sig selv vil medføre den påtænkte besparelse, eller om besparelsen også vil give en øget venteliste i familiebehandlingen. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 20

29 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Emne: Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i 2016.For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt kr. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes uddannelsestiltag, aktiviteter, temadage ifm. organisationsudvikling og implementeringer af større ændringer i centret. Centret vil ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 21

30 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Da flere af de øvrige besparelsesforslag ikke kan have fuld effekt i 2016, vil ét bud på en løsning for 2016 være, at lave en et-årig reduktion i budgettet i 2016 for PPR. Dette vil især ramme materiale og kursusbudgettet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Da PPR først og fremmest har en rådgivende funktion i forhold til pædagoger og lærere, består en del af PPRs virke i at være up to date med den nyeste specialviden. PPR benytter også en række test og øvrige materialer som løbende bliver fornyet og opdateret.besparelsen vil medføre, at PPR i 2016 ikke vil have samme mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Konsekvenser for delmål: Forslaget kan påvirke følgende mål fra BSU negativt:en folkeskole for alleppr understøtter inklusionsopgaven i almenområdet. Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget kan få negativ indvirkning på budget 2017, da man kan risikere, at skubbe en række udgifter foran sig, som så bliver det større i det efterfølgende år. Udskrevet den Side 22

31 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Besparelse på det administrative område - uddannelse Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Besparelsen foreslås gennemført ved at reducere mødeaktiviteten og uddannelsesaktiviteten. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der må forventes mindre uddannelsesaktivitet. Som alternativ til reduktion i uddannelsesaktiviteten kan den gennemføres, hvis der tilvejebringes ekstern finansiering (fx midler fra Kompetencefonden gennem HK.) Konsekvenser for delmål: Det vurderes, at forslaget kan gennemføres uden at ændre centrets mål for de administrative funktioner. Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 23

32 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Faldende elevtal for skoleåret giver et reduceret behov for personale på 1 mio. kr. samt en mindre udgift på aktivitetsområdet på kr Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: ingen Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 1

33 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Jobcentret har i mange år benyttet sig af en ekstern og privat udbyder af arbejdspladsvurderinger ifm. fastholdelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne udbyder har på baggrund af en ergoterapeutisk uddannelse bistået jobcentret i at lave disse vurderinger på baggrund af konkrete anmodninger/bestillinger fra jobcentret. Disse vurderinger er vigtige i vores arbejde med at træffe beslutninger om arbejdspladsindretning, hjælpemidler eller andre hjælpe-støtteordninger. De tilbagemeldinger som udbyderen er kommet med at ligget til grund for den vurdering vi skal lave ifm. fastholdelse eller behandling af ansøgninger om hjælpemidler. I foråret 2015 indledtes et samarbejde med Hjælpemidler og Genoptræning under Center for Sundhed, ift. om det var en opgave de ville kunne løfte. Dette samarbejde startede så i sommeren 2015 som en forsøgsordning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Udover at vi får løst en nødvendig opgave til en mere økonomisk fordelagtig pris, så er der en række afledte konsekvenser, som en hurtigere tilgang til selve hjælpemidlet, udnyttelse og udvidelse af den viden som terapeuterne har i Hjælpemidler og Genoptræning. Dertil kommer at vi som jobcenter får lettere adgang til det lager som Hjælpemidler og Genoptræning har, hvilket igen gør at borgeren kan få sit hjælpemiddel hurtigere, end hvis det skulle bestilles eksternt. Så det ovennævnte samarbejde vil klart øge hastigheden hvorved en borger får sit hjælpemiddel og dermed mindske de uhensigtsmæssigheder, smerter som borgeren og virksomheden måtte have ifm. borgerens lidelser. Konsekvenser for delmål: Ved at sikre at en borger hurtigt får et evt. hjælpemiddel, vil hjælpe med at sikre den kvalificerede arbejdskraft som virksomheden har i den ansatte, da man hurtigere og bedre kan fastholde denne på arbejdspladsen Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 2

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Enhedslistens budgetforslag for 2016. Enhedslistens budgetforslag for 2016. Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Bornholms Regionskommune Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag 2016-2019 Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 6.880 6.880 6.880 6.880

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 6.880 6.880 6.880 6.880 11 Dagpasning Tilpasning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU-01 1.000 kr. 2015-priser 6.880 6.880 6.880 6.880 Mindre udgift -1.408-1.408-1.408-1.408 Nettobesparelse -1.408-1.408-1.408-1.408 - heraf besparelser

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015) a. Opdatering af nøgletal smål 2015 Analysens afsnit med nøgletal/benchmarking er ajourført med R2014. Fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015 1. Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Sparekatalog til budget høring

Sparekatalog til budget høring 1. august 2017 Sparekatalog til budget 2018 - høring I marts 2017 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes et sparekatalog til budget 2018 på 35 mio. kr. baseret på den daværende økonomiske

Læs mere

Administrativt sparekatalog. Budget 2015 2018

Administrativt sparekatalog. Budget 2015 2018 Administrativt sparekatalog Budget 2015 2018 Økonomi og Personale 28. maj 2014 Administrativt sparekatalog pr. 28.5.2014 Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid -696-696 -696-696 almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 6. august 2014)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 6. august 2014) 1. Myndighed/Adminis tration a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration (Bornholms Familiepleje) b. Udvikling af ledelsestilsyn c. Skærpet opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge 2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere