Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/ SSU-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager SSU-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap SSU-62 En særlig indsats på A-området SSU-70 EUD-reform på Sosu-området SSU-71 Sundhedsaftalen TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere TMU-61 Nedæsttelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening ØPU-60 Flere administrative elever (fire elever om året) Noter Summen af udvidelsesforslag er inkl. forslag SSU-60A, men undtaget alternativ-forslaget SSU-60B

2 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Emne: Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/2017 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse En nedsættelse af den gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime om ugen for lærere og børnehaveklasseledere fra skoleåret 2016/2017 på10. klasseskolen, Dybdalsskolen, Kildebakken, Heldagsskolen, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolenvil alt andet lige indebære:et øget personalebehov og et fald i udgiften til udbetaling af undervisningstillæg for årlige timer over 750 og 835 timer for lærere henholdsvis børnehaveklasseledere. Skolernes planlægning af skoleåret 2015/2016 er endnu ikke fuldendt, men en opdatering af Center for Skole, Kultur og Fritids opgørelse af antallet af lærere og børnehaveklasseledere fra januar 2015 viser, at der forventes, at der i alt er 221 lærere og 12 børnehaveklasseledere (fulde årsværk) i det kommende skoleår. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at angive forventningerne til den gennemsnitlige planlagte undervisningstid i skoleåret 2015/2016, derfor anvendes opgørelsen for skoleåret 2014/2015, som viser et årligt gennemsnit på 806 planlagte timer for lærere og 873 timer for børnehaveklasseledere. En nedsættelse af undervisningstiden 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året indebærer at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid sænkes til 766 henholdsvis 833 timer om året. Ad. 1 Opgørelse af det øgede personalebehov Det øgede personalebehov afhænger af antallet af lærere og børnehavneklasseledere, der skal have nedsat undervisningstiden. For det forventede antal lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2015/2016, vil der ved en nedsættelse af undervisningstiden på 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året, være lærertimer og 480 timer til en børnehaveklasseleder der mangler at blive varetaget. Ved en gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere på 766 timer årligt og 833 timer årligt for børnehaveklasselederne vil der i alt være behov for 11,5 lærere og 0,6 børnehaveklasseledere. Dette svarer, forudsat de gennemsnitlige årslønninger, på helårsbasis til 5,8 mio. kr. (2015-pl). Ad. 2 Opgørelse af fald i udbetaling af undervisningstillæg Ved en sænkning af den gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere til 766 timer årligt og 833 timer årligt til børnehaveklasselederne vil udgiften til undervisningstillæg, alt andet lige, blive nedsat med 1,3 mio. kr. (2015-pl) idet timer årligt over 750 for lærere og over 835 udløser undervisningstillæg. ( ) Årlig nettoudgift ved nedsættelse af undervisningstid 1 klokketime ugentligt Udskrevet den Side 1

3 Samlet set vil en nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime ugentligt netto indebære en årlig merudgift på 4,5 mio. kr. (2015-pl) Beregningen er som nævnt foretaget med udgangspunkt i desenest tilgængeligeoplysninger om antal af lærere/bh. kl. ledere, gns. årslønninger, gns. uv-tid, satser for uv-tillæg. Forslaget vil kun kunne træde i kraft med 5/12-årsvirkning i 2016, i forbindelse med skoleåret 2016/2017 start august I overslagsårene vurderes at den beregnedeårlige nettoudgift har fuld årsvirkning, det bemærkes at der tages højde for eventuelle konsekvenser af det faldende børnetal i overslagsårene i forbindelse med demografikorrektionen. Udskrevet den Side 2

4 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af børnesager og enkelt sager Forslag nr. SSU-60A kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr , som dækker brug af egne pladser samt statsrefusioni de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en genereltøget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. - Udskrevet den Side 3

5 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU-60B kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 8,2 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der taleom en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i Der henvises til notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Udskrevet den Side 4

6 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap En særlig indsats på A-området Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Social- og Sundhedsudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har en fælles målsætning om at iværksætte initiativer på tværs af centre om at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge den optimale vej til at realisere den enkelte borgers muligheder. Der er allerede taget en række initiativer og politiske prioriteringer, men for målgruppen af borgere med bl.a. autisme og ADHD (A-området) er der ikke et sammenhængende tilbud. Målgruppen har været stigende over de senere år og et kvalificeret bud er, at der aktuelt er op mod tre hundrede borgere over 18 år, som falder indenfor A-området. Gruppen af borgere er bred, men generelt har gruppen gode muligheder for beskæftigelse og uddannelse, hvis tilbuddene understøtter det mål. En af forudsætningerne for at dette lykkes er, at tilbuddene til borgerne understøtter hinanden, i tilgang er afstemt og desuden gennemføres med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer, uafhængigt af hvor tilbuddene leveres til borgerne. Forslaget er på den baggrund, at etablere et løst forankret tilbud, organiseret i A-huset, i Center for psykiatri og handicap. Her er de faglige kompetencer omkring målgruppen mest specialiseret og der er allerede et tæt samarbejde med jobcenteret omkring levering af mentorydelser. Konkret foreslås det at den særlige indsats overfor målgruppen deles i to hovedgrupper: - Et aktivitets- og samværstilbud med faste åbningstider og løbende aktiviteter, som giver mulighed for alle borgerne, der har brug for støtte og inspiration til fx at strukturere hverdagen, mestre sine funktionsnedsættelser, lære nye færdigheder (fx madlavning, økonomi, sociale relationer). Tilbuddet tænkes anvendt i alle livsfaser for borgerne og ses især som en understøttende og udviklende foranstaltning til at fastholde de unge i uddannelse, beskæftigelse eller for at sikre borgerne kan klare sig med mindre individuel pædagogisk støtte eller mentorstøtte. Denne del af aktiviteterne placeres fysisk i A-huset, der har til huse i Østergade i Rønne. - Aktiviteter for målgruppen på de steder hvor borgerne allerede er. Dvs. tilrettelæggelse af aktiviteter eller tværgående indsatser i regi af fx Campus Bornholm, Center for afklaring og kompetence, BornPro og Ungdomsskolen. Aktiviteterne kan fx gennemføres som events, gruppeforløb med fokus på særlige muligheder eller udfordringer for målgruppen, men det kan også være oplysningsaktiviteter, der fremmer målgruppens muligheder i forhold til at blive fastholdt i uddannelse eller beskæftigelse. Denne del af aktiviteterne tilrettelægges også i fællesskab og gennemføres af medarbejdere fra alle relevante centre i kommunen, samt evt. eksterne bidragsydere. Udskrevet den Side 5

7 - Forslaget er en forudsætning for delmålet om:etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54 Udskrevet den Side 6

8 Emne: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed EUD-reform på Sosu-området Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Fra august 2015 træder den nye erhvervsuddannelsesreform (EUD 15) i kraft. Reformen indebærer bla., at ansættende myndighed indenfor SOSU-området - dvs. kommunen - står for, hvem der ansættes som elev. Kommunerne pålægges derfor at kompetencevurdere, uddannelsesplanlægge og merit udregne ansøgninger til hovedforløb på SOSU-uddannelserne - opgaver der i stort omfang tidligere blev løftet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen. Såfremt det juridisk er muligt (undersøges aktuelt af KL), vurderes det mest effektivt at kommunen køber opgavevaretagelsen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolen har fremsendt en foreløbig vurdering af omfang/udgift svarende til ca kr. månedligt. Ingen Udskrevet den Side 7

9 Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed Emne: Sundhedsaftalen 2016 Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 5. januar 2015 Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 2015 til Sundhedsaftalen omhandler opgaver på sundhedsområdet, som går på tværs af region og kommune. Sundhedsaftalen indeholder politiske mål og 74 konkrete indsatser, der skal implementeres i løbet af aftaleperioden. Der udarbejdes årlige implementeringsplaner, hvor formålet med de enkelte indsatser, herunder organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan for indsatserne beskrives. Implementeringsplanerne skal ligeledes understøtte muligheden for at få overblik over økonomien i forbindelse med implementering af de aftalte indsatser. Tiltrædelse af implementeringsplanen for 2016 vil ske på et møde i sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned 2015 efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Implementeringsplanerne for 2015 omfatter primært obligatoriske indsatser (fx indeholdt i økonomiaftalen for 2015) eller områder, der kan iværksættes uden ekstra ressourcer. Implementeringsplanerne for 2015 og 2016 indeholder i alt 52 indsatser, hvoraf en række indsatser som nævnt forventes at kunne implementeres indenfor eksisterende økonomiske rammer. Der må dog påregnes merudgifter til indsatser i forbindelse med bl.a. nedenstående områder: Hjerneskadeområdet Forløbsprogrammer Telemedicinsk sårvurdering Kommunikation Fælles Medicin Kort Der afsættes en fælles ramme, der giver mulighed for at indsatserne kan startes op i I forbindelse med budget 2017 vil det være muligt yderligere at kvalificere de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen. Som det fremgår at opprioriteringsforslaget er der aktuelt et arbejde i gang med at konkretisere de mange indsatser der skal igangsættes under sundhedsaftalen i 2016 hvorfor det desværre ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre de kommunale udgifter til implementering af indsatserne. Hvis forslaget ikke kommer med kan det betyde, at BRK ikke kan iværksætte aftalte indsatser og dermed ikke levere til sundhedsaftalen som aftalt. På andre områder vil BRK evt. være nødt til at følge de tværsektorielle implementeringsplaner og derfor stå med budgetudfordringer i Udskrevet den Side 8

10 Forslaget er tværgående og vedrører alle centre, der bidrager til implementering af sundhedsaftalen, herunder Center for Ældre, Center for Børn og Familie samt Center for Psykiatri og Handicap. Udskrevet den Side 9

11 Udskrevet den Side 10

12 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget skal sikre, at det bliver muligt at fortsætte med Bedre Bolig Bornholm-ordningen. Ordningen er en del af en landsdækkende ordning, hvor vi på Bornholm har videreudviklet konceptet som følge af erfaringer fra projekt Grønt Byggeri. Det vil betyde, at der årligt vil kunne tilbydes 250 gratis energivejledningsforløb til boligejere. Evalueringen af 413 udførte energivejledninger udført i 2013 under Projekt Grønt Byggeri viser, at halvdelen af alle vejledte har igangsat en efterfølgende energirigtig renovering for i gennemsnit kr.ordningen forventes at have et årligt budget på kr. Ordningen skal medfinansieres med kr. fra lokale virksomheder etc. Forslaget udvider den service BRK tilbyder i dag. Bedre Bolig ordningen understøtter de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres. Kommunerne skal uanset om der afsættes ovenstående midler informere om Bedre Bolig-ordningen, der er udviklet af Energistyrelsen. Der er dog ikke tildelt ressourcer i BRK til denne formidling. Udskrevet den Side 11

13 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Taksterne på gæstesejlere nedsættes med 26 %. (til samme pris som i 2014). ingen ingen Udskrevet den Side 12

14 Emne: Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Ejendomme og Drift Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget tilfører midler til at indsamle og afrapportere data om energiforbrug i bygninger samt til den kommunale transport. Data skal som led i klimakommuneaftalen, der blev underskrevet i 2009, afrapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. Forslaget sikrer, at der fremadrettet er ressourcer til at overholde klimakommuneaftalen. BRK har tilsluttet sig klimakommuneaftalen som følge af Bright Green Island-visionen samt det overordnede strategiske mål om Bornholm som en grøn ø jf Bornholms udviklingsplan. I aftalen forpligter BRK sig til at nedbringe energiforbruget i bygninger og på den kommunale transport 3 % om året. Ligeledes forpligter kommunen sig til at nedbringe energiforbruget 5 % på ø-plan om året. Såfremt forslaget ikke vedtages kan det forventes at BRK skal opsige aftalen med DN. Udskrevet den Side 13

15 Emne: Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Flere administrative elever (fire elever om året) Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse De økonomiske udfordringer på budgettet til administrative elever skyldes bortfald af et tilskud fra staten, som kommunen tidligere har modtaget. Dette blev drøftet i forbindelse med budget Fra 2016 og frem er der kr. på elevbudgettet. Med de elever, som allerede er ansat i BRK og som skal færdiggøre deres uddannelse, vil der være et underskud på kr. i Det betyder, at der ikke kan ansættes nye administrative elever i Fra 2017 og frem kan der ansættes én ny elev om året. Dette vurderes ikke at kunne dække de behov for administrativt uddannet personale, som BRK vil få brug for på sigt. Siden 2011 har antallet af nye elever ligger mellem fire og otte elever om året. Dog bliver der ikke ansat nye elever i 2015, da der ikke er midler på budgettet til nye elever.forslaget på en budgettilførsel på kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem vil betyde, at der kan ansættes fire elever om året med start pr. 1. september Der er fordele ved at have en vis kontinuitet i ansættelsen af kontorelever. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at sparre med hinanden, således at 1. års elever kan drage nytte af 2. års elevers erfaring. Eleverne løser også en række opgaver under deres uddannelse, og de centre, som normalt har elever, har mulighed for at skabe flow i arbejdstilrettelæggelsen, hvis tilgangen af nye elever er forholdsvis jævn over årene, samtidig med at de medarbejdere, som planlægger elevforløbene bevarer deres kompetencer som elevansvarlige. Økonomi- og Planudvalget har ikke mål for dette område, men forslaget understøtter to af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mål: Mål for ungeindsatsen om at færre unge under 30 år skal være ledige samt at flere unge skal have en uddannelse kommunen skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål for rekruttering om at sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm. Som øens største arbejdsplads har BRK en social forpligtelse, herunder et ansvar for at uddanne de unge, som bor på øen. BRK stiller i visse udbudsmaterialer krav om, at samarbejdspartnere skal forpligte sig til at ansætte elever/tilbyde uddannelse. Det vil derfor være naturligt, at kommunen også påtager sig at ansætte elever. Udskrevet den Side 14

16 Derudover har kommunen hidtil været den største aftager af elever fra Campus Bornholm med speciale i offentlig forvaltning. Det kan få betydning for uddannelsen, hvis BRK ikke tager elever i samme omfang som tidligere. Det kan fx betyde, at der ikke kan oprettes et hold på Bornholm, og at de øvrige elever må tage uddannelsen uden for øen. Samtidig vil et optag af administrative elever betyder, at vi sikrer kommunen et rekrutteringsgrundlag til fremtidige medarbejdere. Alderssammensætningen i kommunens administration kan betyde, at der i nær fremtid vil blive mangel på faglært arbejdskraft inden for HK-området i BRK. Over halvdelen af de fastansatte medarbejdere er i dag fyldt 50 år, og derfor vil der antagelig være mange medarbejdere, der går på pension i løbet af de kommende 5-10 år. Endelig kan BRK vise et godt eksempel i forhold til at beholde/tiltrække unge på Bornholm ved bl.a. at tilbyde uddannelsen til kontorassistent med speciale i offentlig administration. Forslaget understøtter kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som vidensamfund samt visionen om et godt og aktivt liv for alle. Udskrevet den Side 15

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten.

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten. Proces- og informationsplan i forbindelse med indgåelse af aftale mellem Bornholms Akademi og Bornholms Regionskommune om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune, Center

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere