Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst."

Transkript

1 Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

2 Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Antropolog Ann Møller, a.people research, evaluering og analyse 2007 Oplag: stk. Foto: Ole Friis Liv Brandstrup Design: Rumfang.dk Tryk: Arco

3 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Formålet med hæftet Formålet med dette hæfte er at formidle de praktiske erfaringer, som vi har gjort os i Diabetesforeningens modelprojekt i Vollsmose. Det har været hensigten, at hæftet skal kunne bruges af andre, der planlægger at gennemføre et projekt rettet mod etniske minoriteter. Vi håber, at vores erfaringer kan inspirere til nye projekter og hjælpe andre til at undgå nogle generelle problemer, der kan opstå i forbindelse med projekter rettet mod denne målgruppe. Evalueringen har fundet sted sideløbende med projektet, således at forskellige løsningsmodeller er blevet afprøvet undervejs. Dette er gjort ud fra en erkendelse af, at modelprojekter er dynamiske og har til formål at afprøve og tilpasse en lang række muligheder. Der er udført deltagerobservation på alle aktiviteter og interviews med personer, der har benyttet projektets tilbud, og andre, som har haft tilknytning til projektet. Projektet er evalueret i samarbejde med CAST og a.people. For dem, der ønsker en mere dybtgående gennemgang af modelprojektet, henviser vi til evalueringen af projektet i rapporten Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter. Et modelprojekt om udvikling og metoder til opsporing og øget egenomsorg på Diabetesforeningens hjemmeside Alle produkter er stillet klar, før diætisten sammen med kursisterne skal i gang med at lave mad på egenomsorgskurset i Vollsmose.

4 Projektet og dets baggrund I 2005 startede Diabetesforeningen et modelprojekt i Odensebydelen Vollsmose. Formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til opsporing og øget egenomsorg blandt etniske minoriteter. Baggrunden for projektet var den større forekomst af type 2 diabetes blandt flere etniske minoritetsgrupper. Der var derfor et ønske om at afprøve metoder til tidligere opsporing ud fra en hypotese om, at mange fra målgruppen havde en uerkendt type 2 diabetes. Samtidig var der et ønske om at arbejde med metoder til at øge egenomsorgen hos målgruppen. Dette var baseret på en hypotese om, at der var personer i målgruppen, som bl.a. af sproglige årsager ikke kunne benytte de eksisterende tilbud i sundhedssystemet. Dette udmøntede sig i fire tiltag, som blev afprøvet, se figur. Målgruppe I forhold til opsporingen var målgruppen defineret ved oprindelsesland og inkluderede personer med oprindelse i Libanon, Tyrkiet og Somalia i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. I forhold til øget egenomsorg blev målgruppen defineret som arabisktalende, tyrkisktalende og somalitalende i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. Figur: Projektets formål og tiltag Formål: Udvikle og afprøve nye metoder til opsporing Udvikle og afprøve nye metoder til øget egenomsorg Tiltag: Tilbud om blodglukose måling Egenomsorgskurser Oplysning og undervisning Diabetesambassadørforløb

5 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Erfaringer Erfaringerne er skabt på grundlag af den del af målgruppen, der i stor udstrækning er analfabeter på deres eget sprog, og som har intet eller kun ringe kendskab til dansk, og som for en stor dels vedkommende hverken er i arbejde eller under uddannelse. Det er de dårligst stillede førstegenerationsindvandrere/ flygtninge. Man kan sige, at det er den gruppe mennesker af anden etnisk baggrund, som har sværest ved at få det fulde udbytte af de eksisterende tilbud i sundhedsvæsnet og derfor har brug for en særlig indsats. Undervejs i projektet har vi i forbindelse med metodeudvikling, kvalitetssikring og evaluering lavet deltagerobservation og interviews med personer, som har brugt projektets tilbud. Det er på den baggrund, at vi peger på nogle af de faktorer, der kan spille en rolle for gennemførelse og succes af et projekt/tilbud. Målgruppedefinition Det er vigtigt at være meget specifik omkring, hvem tilbuddet retter sig til. Målgruppen for et tilbud skal som udgangspunkt defineres klart og præcist. Definitionen etniske minoriteter dækker over en forskelligartet gruppe med forskellige mennesker med forskellige behov, kompetencer og ressourcer. Der er eksempelvis mange mennesker af anden etnisk baggrund, som taler og skriver dansk, og som har uddannelse og arbejde. Denne gruppe kan oftest bruge det eksisterende sundhedssystems tilbud, mens den gruppe, vi har arbejdet med i projektet, har brug for særlige tiltag. Derudover har det vist sig, at der er en tendens til, at både mænd og kvinder opfatter projekter med en sundhedsvinkel som rettet mod kvinder. Derfor er det vigtigt at præcisere, om både mænd og kvinder kan bruge tilbuddet. På egenomsorgskurset i Vollsmose laver diætisten mad sammen med en gruppe kursister.

6 Rekruttering/formidling af tilbud Når man ønsker at lave et tilbud, er det vigtigt, at man får det formidlet til dem, der skal benytte tilbuddet. Vores erfaringer kan opsummeres i en række punkter: Personlig kontakt til målgruppen Den personlige kontakt til målgruppen har vist sig at være af central betydning. Den kan opnås på flere måder. Ved at alliere sig med nøglepersoner i lokalområdet. Det er personer med samme sprog og baggrund, der har et godt kendskab til og er accepteret i den gruppe, man ønsker at formidle til. De kan både formidle information om et givet tilbud, fordi de har kendskab til, hvor og hvordan man bedst formidler viden, og de kan over for målgruppen sige god for projektets kvalitet og relevans. Det kan helt konkret være tolke, tosprogede medarbejdere på væresteder el.lign. Mund til mund-metoden er en væsentlig formidlingsmetode. Naboer, familie og venner er ofte en vigtig informationskilde. Man kan bruge mund til mund-metoden ved at bede dem, der deltager i et projekttilbud, om at fortælle om tilbuddet til venner og familie. Det er vigtigt, at man er eksplicit omkring det, dvs. at man beder direkte om det og siger noget om, hvem der kan komme, og hvad tilbuddet indeholder. Der kan eventuelt udleveres materiale på modersmål. Kursister tilbereder mad og udveksler erfaringer på egenomsorgskurset i Vollsmose.

7 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Tid og sted Informationsarrangementer om kommende tilbud At lave informationsarrangementer de steder, målgruppen allerede er samlet, er en god måde at formidle viden om kommende tilbud. Det kan eksempelvis være i kulturforeninger, moskeer, væresteder, sprogskoler og i forbindelse med aktiveringsprojekter. Her er der mulighed for at få målgruppen i tale, at fortælle om tilbuddet og svare på spørgsmål. Man finder bedst ud af, hvor og hvornår det er relevant at afholde denne slags arrangementer ved at spørge nøglepersoner i lokalområdet. Breve At bruge breve som en formidlings- og rekrutteringsmetode viste sig ikke at være særlig effektivt. Vores erfaring er, at flere af kursisterne, da de blev personligt kontaktet, gav udtryk for ikke at have læst de breve, de havde modtaget vedrørende projektet. Her var det afgørende, at mange var analfabeter og ikke kunne læse breve, selvom det var på deres eget sprog. Alligevel er breve vigtige ud fra et formelt synspunkt. De skal dog følges op af personlig kontakt for at skabe resultater. Når breve bruges til rekruttering og formidling i denne målgruppe, skal de være oversat. Plakater og opslag blev af projektets brugere ikke vurderet som særlig effektive. Det samme gjorde sig gældende for annoncer i avisen. Alligevel kan opslag i moskeer, på biblioteker, hos lægen og andre steder, hvor målgruppen eller deres pårørende færdes, være med til at understøtte kendskabet til projektet. Det skal følges op med personlig kontakt. Alt efter hvilken gruppe man ønsker at målrette tilbuddet til, har det betydning, hvor og hvornår man placerer tilbuddet. Tidspunkt Tidspunktet har betydning for, hvilke personer der bruger et givet tilbud. Hvis man laver et tilbud om formiddagen, kan det betyde, at de der kommer, er dem, der ikke er i arbejde, aktivering, uddannelse el.lign. Det kan så igen betyde, at en stor del af deltagerne har få eller ingen danskkundskaber og er analfabeter, hvilket får indflydelse på udformningen af selve tilbuddet og på, hvordan man skal formidle viden om tilbuddet. Her er det vigtigt at bede personer med lokalt kendskab om at give et bud på tid og sted, da der er mange faktorer, man ikke selv har kendskab til, der spiller en rolle. Tidspunktet på året er også relevant, når der laves tilbud til denne målgruppe. Mange rejser f.eks. hjem på lang ferie til oprindelseslandet over sommeren. Derudover skal der tages hensyn til religiøse højtider. Sted Det sted, man vælger at placere et tilbud, kan have betydning for, hvem og hvor mange der benytter tilbuddet. Erfaringen viser, at der er et udtalt ønske om, at undervisningstilbuddene foregår lokalt. Ved at placere et tilbud i et miljø, hvor målgruppen kommer i forvejen, opnår man en række fordele: Hvis målgruppen allerede er på stedet i anden sammenhæng, er det lettere for dem at benytte tilbuddet. Dermed er der større chance for, at folk kommer til tilbuddene.

8 Ved at placere tilbuddet et sted, hvor folk allerede kommer, kan man få fat på personer, som ellers ikke ville komme, da de måske ikke ville være opsøgende i forhold til et givent tilbud. Ved at gøre tilbuddet lettilgængeligt sikrer man, at de mest udsatte har større mulighed for at benytte det, f.eks. ældre, syge eller gangbesværede. Hvis det sted, man placerer tilbuddet, er anerkendt og accepteret, vil det gøre det lettere at få det nye tilbud accepteret. Fremmøde På vores kurser var der et generelt varierende fremmøde. Der var forskellige grunde til dette, f.eks. at der pludselig kom gæster, at kursisterne havde glemt det, at de havde tid hos lægen, eller at de passede børnebørn. Vi fik en ide om, at kursisterne måske ikke var klar over, hvilke forventninger vi havde til dem som kursister. Det betød, at vi på det sidste kursusforløb startede kurset med at formulere vores forventninger til dem som kursister. F.eks. at vi forventede, at de kom hver gang, hvorfor det er vigtigt at komme hver gang, at man skal aflyse, hvis man ikke kommer, og hvad der sker, hvis holdet bliver for lille. Mange af vores kursister havde ikke viden om, hvad det vil sige at være kursist på et kursus som vores. Vores erfaring på dette område peger på, at det er vigtigt at fremlægge både de skrevne og de uskrevne forventninger og regler, når man starter et sådant kursus. Køn Vores erfaring med blandede hold peger på, at dette var uhensigtsmæssigt især for kvinderne. Flere af kvinderne gav udtryk for, at de syntes, at det var problematisk med mænd på holdene. De følte, at de ikke kunne stille alle slags spørgsmål til underviseren, når der var mænd til stede, og at de hele tiden skulle være opmærksomme på ikke at vise dele af deres krop frem f.eks. i forbindelse med madlavningen. Det, vi observerede, var, at kvinderne blev mere tilbageholdne og passive. Det gav sig udslag i, at de ikke deltog i den praktiske madlavning og ikke stillede mange spørgsmål til underviseren. Det var i stedet for mændene, der lavede maden og stillede spørgsmålene. Vores erfaring peger på, at man må tilstræbe at lave kønsopdelt undervisning dér, hvor dialogen om sundhedsrelaterede emner, udøvelse af motion og madlavning er central. Undervisningstilbud Der er en række elementer, der kan spille en rolle for kursisternes fremmøde og udbytte af undervisningen. Det er først og fremmest vigtigt, at den pædagogiske tilgang vælges ud fra deltagernes kompetencer og ressourcer. Erfaringen viser, at læring via praksis og dialogbaseret undervisning er brugbare metoder i forhold til denne målgruppe. Læring via praksis betyder, at man laver tingene sammen. Det kan f.eks. være at lave mad sammen, hvilket i dette projekt skete på egenomsorgskurserne. Vores observationer peger på, at det at deltage i hele madlavningsprocessen giver kursisterne mulighed for at spørge konkret ind til det, de er i tvivl om, f.eks. hvilke ingredienser de kan bruge i stedet for det,

9 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. de bruger derhjemme. Altså at relatere det til deres aktuelle faktiske praksis. Samtidig får de mulighed for at erfare, hvordan man kan inkorporere små ændringer uden at lave hele sin livsstil om. Det kan f.eks. også være at måle blodglukose og motionere sammen og derefter måle blodglukose igen og have en snak om, hvorfor det falder eller stiger, og det kan være at købe ind sammen. Vores erfaring med læring via praksis peger på, at det gør det nemmere for kursisterne at omsætte det, de lærer, til handling i hverdagen. Dialogbaseret undervisning tager udgangspunkt i kursisternes spørgsmål og ønsker inden for bestemte emner. Det giver mulighed for, at kursisterne kan spørge om lige præcis det, de har brug for at vide. Ofte blev der stillet spørgsmål med udgangspunkt i meget konkrete situationer. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses deltagernes niveau, og at deltagerne kan påvirke undervisningen gennem deres spørgsmål. Et andet aspekt ved den dialogbaserede undervisning er, at den er medvirkende til, at der ikke opstår så mange misforståelser på grund af deltagernes og undervisernes forskellige skikke, vaner, viden og erfaringer. Sagt på en anden måde, så er denne undervisning god til at imødegå nogle af de problemer, der kan opstå, når mennesker fra forskellige kulturer mødes. Vi erfarede, at læring via praksis og dialog giver mulighed for gentagelse af de vigtigste hovedbudskaber, hvilket øger indlæringen. Når man eksempelvis laver mad sammen, kommer de samme spørgsmål om mængde og fedt op igen og igen. Processen giver også tid til refleksion. Vi erfarede, at de pauser, der opstår, når man lærer via praksis, bliver brugt til Foredrag med diabetessygeplejerske på Sprogcentret AOF Odense.

10 at reflektere over det, der lige er sket, og til at stille yderligere spørgsmål. Diabetesambassadører En diabetesambassadør er en person af anden etnisk herkomst, som styrer et gruppeforløb for type 2 diabetikere af samme etnisk herkomst på deres eget sprog, bl.a. med henblik på at støtte op om kursisternes ønske om øget egenomsorg. Der er en række fordele ved ambassadørmodellen, bl.a. et generelt større engagement i undervisningen og den omstændighed at ambassadørerne kan fungere som rollemodeller. Modellen kan med fordel bruges ved andre sygdomme. Ved udvælgelsen af ambassadører er det således vigtigt, at de har de rette kvalifikationer: Erfaringer fra arbejdsmarkedet Undervisningserfaring At kunne tage et initiativ Erfaring med gruppestyring Vellidt og respekteret i lokalområdet Kendskab til sundhedsområdet Gode danskkundskaber 10 Der bliver diskuteret kost, motion og sundhed på diabetesambassadørforløbet i Vollsmose.

11 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Brugerinddragelse I projekter eller tilbud, der retter sig mod personer af anden etnisk herkomst, er det vigtigt, at man inddrager projektets brugere og nøglepersoner i projektets forskellige faser, fordi de har en viden om målgruppens behov og ressourcer samt eventuelle barrierer i projektet/tilbuddet. Det kan være viden om, hvornår og hvor det er bedst at placere et tilbud, hvad indholdet skal være, hvordan det skal formidles, og hvordan man gør opmærksom på tilbuddet. Det giver en øget mulighed for, at man kan lave tilbud, der tager udgangspunkt i brugernes behov og dermed opleves som relevant af dem. Det øger chancen for, at brugerne kan bruge tilbuddet. Man kan lave brugerinddragelse bl.a. via: Fokusgruppeinterviews med brugere og nøglepersoner Individuelle interviews med brugere og nøglepersoner Inddragelse af brugere og nøglepersoner i arbejdsgrupper Inddragelse af brugere og nøglepersoner i projektgruppe Tolkning Når der arbejdes med en målgruppe, hvor flere har begrænsede danskkundskaber, er tolkning af afgørende betydning. Ved at benytte tolke kan man undgå at forenkle budskaberne og derved miste nuancerne. Tolkene spillede en central rolle i modelprojektet, og vi erfarede, at det er en god ide at involvere dem så tidligt som muligt i projektet. Tolkning af et fagligt emne som diabetes forudsætter, at tolkene har viden om emnet. Det kan f.eks. ske i form af udlevering af relevant materiale eller undervisning af tolken. Ud over at tolke selve sproget kan tolkene ofte fungere som kulturelle mediatorer mellem undervisere og målgruppen. Vores erfaring er, at den kulturelle oversættelse kan være medvirkende til, at man undgår misforståelser. Oversættelse Det er vigtigt, at de materialer, der produceres til målgruppen, bliver oversat til modtagernes modersmål. I den forbindelse er det vigtigt, at der bliver læst korrektur på oversættelserne. Man kan bruge et oversættelsesbureau, eller man kan selv stå for oversættelsen ved at ansætte oversættere/korrekturlæsere. Evaluering Det er optimalt, hvis evalueringen foregår sideløbende med et projekt. På den måde kan man indsamle erfaringer undervejs og tilpasse projektet løbende. Vores erfaring er, at kvalitativ evaluering giver det bedste resultat, hvis de, der evaluerer, løbende følger forløbet og opnår en vis fortrolighed med målgruppen. Den kontinuerlige kontakt til projektet giver også en mere dybtgående forståelse af, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Når man arbejder med en målgruppe, der ikke er vant til interviews og spørgeskemaer, er kontinuerlig observation en god metode suppleret med individuelle og uformelle interviews. Det er derimod vores erfaring, at fokusgruppeinterviews ikke fungerer i forhold til denne gruppe. 11

12 Hvis du er eller skal i gang med et projekt rettet mod mennesker af anden etnisk baggrund end dansk, kan du i dette hæfte få et indblik i nogle af de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til denne gruppe, f.eks. tolkning, oversættelser, pædagogiske tilgange og kønsopdelt undervisning. Erfaringerne stammer fra et toårigt projekt, som Diabetesforeningen har kørt i Odense-bydelen Vollsmose. Diabetesforeningen har udarbejdet en række materialer rettet mod personer af anden etnisk baggrund, som kan bestilles i Diabetesforeningen*: En motions-dvd for kvinder på tyrkisk, arabisk, somali og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Folkesundhed København. Dvd en Et godt liv med diabetes på dansk, tyrkisk, arabisk og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. En indkøbsguide på dansk, tyrkisk og arabisk. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Et undervisningsmateriale, som består af et sæt billeder og en forklarende tekst, udviklet til brug for sundhedspersonale i samtalen med type 2 diabetikere af tyrkisk, arabisk og somalisk baggrund. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Derudover findes der på opskrifter på diabetesmad på tyrkisk, arabisk og somali. * Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. Tlf mod betaling af porto

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere