Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst."

Transkript

1 Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

2 Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Antropolog Ann Møller, a.people research, evaluering og analyse 2007 Oplag: stk. Foto: Ole Friis Liv Brandstrup Design: Rumfang.dk Tryk: Arco

3 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Formålet med hæftet Formålet med dette hæfte er at formidle de praktiske erfaringer, som vi har gjort os i Diabetesforeningens modelprojekt i Vollsmose. Det har været hensigten, at hæftet skal kunne bruges af andre, der planlægger at gennemføre et projekt rettet mod etniske minoriteter. Vi håber, at vores erfaringer kan inspirere til nye projekter og hjælpe andre til at undgå nogle generelle problemer, der kan opstå i forbindelse med projekter rettet mod denne målgruppe. Evalueringen har fundet sted sideløbende med projektet, således at forskellige løsningsmodeller er blevet afprøvet undervejs. Dette er gjort ud fra en erkendelse af, at modelprojekter er dynamiske og har til formål at afprøve og tilpasse en lang række muligheder. Der er udført deltagerobservation på alle aktiviteter og interviews med personer, der har benyttet projektets tilbud, og andre, som har haft tilknytning til projektet. Projektet er evalueret i samarbejde med CAST og a.people. For dem, der ønsker en mere dybtgående gennemgang af modelprojektet, henviser vi til evalueringen af projektet i rapporten Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter. Et modelprojekt om udvikling og metoder til opsporing og øget egenomsorg på Diabetesforeningens hjemmeside Alle produkter er stillet klar, før diætisten sammen med kursisterne skal i gang med at lave mad på egenomsorgskurset i Vollsmose.

4 Projektet og dets baggrund I 2005 startede Diabetesforeningen et modelprojekt i Odensebydelen Vollsmose. Formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til opsporing og øget egenomsorg blandt etniske minoriteter. Baggrunden for projektet var den større forekomst af type 2 diabetes blandt flere etniske minoritetsgrupper. Der var derfor et ønske om at afprøve metoder til tidligere opsporing ud fra en hypotese om, at mange fra målgruppen havde en uerkendt type 2 diabetes. Samtidig var der et ønske om at arbejde med metoder til at øge egenomsorgen hos målgruppen. Dette var baseret på en hypotese om, at der var personer i målgruppen, som bl.a. af sproglige årsager ikke kunne benytte de eksisterende tilbud i sundhedssystemet. Dette udmøntede sig i fire tiltag, som blev afprøvet, se figur. Målgruppe I forhold til opsporingen var målgruppen defineret ved oprindelsesland og inkluderede personer med oprindelse i Libanon, Tyrkiet og Somalia i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. I forhold til øget egenomsorg blev målgruppen defineret som arabisktalende, tyrkisktalende og somalitalende i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. Figur: Projektets formål og tiltag Formål: Udvikle og afprøve nye metoder til opsporing Udvikle og afprøve nye metoder til øget egenomsorg Tiltag: Tilbud om blodglukose måling Egenomsorgskurser Oplysning og undervisning Diabetesambassadørforløb

5 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Erfaringer Erfaringerne er skabt på grundlag af den del af målgruppen, der i stor udstrækning er analfabeter på deres eget sprog, og som har intet eller kun ringe kendskab til dansk, og som for en stor dels vedkommende hverken er i arbejde eller under uddannelse. Det er de dårligst stillede førstegenerationsindvandrere/ flygtninge. Man kan sige, at det er den gruppe mennesker af anden etnisk baggrund, som har sværest ved at få det fulde udbytte af de eksisterende tilbud i sundhedsvæsnet og derfor har brug for en særlig indsats. Undervejs i projektet har vi i forbindelse med metodeudvikling, kvalitetssikring og evaluering lavet deltagerobservation og interviews med personer, som har brugt projektets tilbud. Det er på den baggrund, at vi peger på nogle af de faktorer, der kan spille en rolle for gennemførelse og succes af et projekt/tilbud. Målgruppedefinition Det er vigtigt at være meget specifik omkring, hvem tilbuddet retter sig til. Målgruppen for et tilbud skal som udgangspunkt defineres klart og præcist. Definitionen etniske minoriteter dækker over en forskelligartet gruppe med forskellige mennesker med forskellige behov, kompetencer og ressourcer. Der er eksempelvis mange mennesker af anden etnisk baggrund, som taler og skriver dansk, og som har uddannelse og arbejde. Denne gruppe kan oftest bruge det eksisterende sundhedssystems tilbud, mens den gruppe, vi har arbejdet med i projektet, har brug for særlige tiltag. Derudover har det vist sig, at der er en tendens til, at både mænd og kvinder opfatter projekter med en sundhedsvinkel som rettet mod kvinder. Derfor er det vigtigt at præcisere, om både mænd og kvinder kan bruge tilbuddet. På egenomsorgskurset i Vollsmose laver diætisten mad sammen med en gruppe kursister.

6 Rekruttering/formidling af tilbud Når man ønsker at lave et tilbud, er det vigtigt, at man får det formidlet til dem, der skal benytte tilbuddet. Vores erfaringer kan opsummeres i en række punkter: Personlig kontakt til målgruppen Den personlige kontakt til målgruppen har vist sig at være af central betydning. Den kan opnås på flere måder. Ved at alliere sig med nøglepersoner i lokalområdet. Det er personer med samme sprog og baggrund, der har et godt kendskab til og er accepteret i den gruppe, man ønsker at formidle til. De kan både formidle information om et givet tilbud, fordi de har kendskab til, hvor og hvordan man bedst formidler viden, og de kan over for målgruppen sige god for projektets kvalitet og relevans. Det kan helt konkret være tolke, tosprogede medarbejdere på væresteder el.lign. Mund til mund-metoden er en væsentlig formidlingsmetode. Naboer, familie og venner er ofte en vigtig informationskilde. Man kan bruge mund til mund-metoden ved at bede dem, der deltager i et projekttilbud, om at fortælle om tilbuddet til venner og familie. Det er vigtigt, at man er eksplicit omkring det, dvs. at man beder direkte om det og siger noget om, hvem der kan komme, og hvad tilbuddet indeholder. Der kan eventuelt udleveres materiale på modersmål. Kursister tilbereder mad og udveksler erfaringer på egenomsorgskurset i Vollsmose.

7 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Tid og sted Informationsarrangementer om kommende tilbud At lave informationsarrangementer de steder, målgruppen allerede er samlet, er en god måde at formidle viden om kommende tilbud. Det kan eksempelvis være i kulturforeninger, moskeer, væresteder, sprogskoler og i forbindelse med aktiveringsprojekter. Her er der mulighed for at få målgruppen i tale, at fortælle om tilbuddet og svare på spørgsmål. Man finder bedst ud af, hvor og hvornår det er relevant at afholde denne slags arrangementer ved at spørge nøglepersoner i lokalområdet. Breve At bruge breve som en formidlings- og rekrutteringsmetode viste sig ikke at være særlig effektivt. Vores erfaring er, at flere af kursisterne, da de blev personligt kontaktet, gav udtryk for ikke at have læst de breve, de havde modtaget vedrørende projektet. Her var det afgørende, at mange var analfabeter og ikke kunne læse breve, selvom det var på deres eget sprog. Alligevel er breve vigtige ud fra et formelt synspunkt. De skal dog følges op af personlig kontakt for at skabe resultater. Når breve bruges til rekruttering og formidling i denne målgruppe, skal de være oversat. Plakater og opslag blev af projektets brugere ikke vurderet som særlig effektive. Det samme gjorde sig gældende for annoncer i avisen. Alligevel kan opslag i moskeer, på biblioteker, hos lægen og andre steder, hvor målgruppen eller deres pårørende færdes, være med til at understøtte kendskabet til projektet. Det skal følges op med personlig kontakt. Alt efter hvilken gruppe man ønsker at målrette tilbuddet til, har det betydning, hvor og hvornår man placerer tilbuddet. Tidspunkt Tidspunktet har betydning for, hvilke personer der bruger et givet tilbud. Hvis man laver et tilbud om formiddagen, kan det betyde, at de der kommer, er dem, der ikke er i arbejde, aktivering, uddannelse el.lign. Det kan så igen betyde, at en stor del af deltagerne har få eller ingen danskkundskaber og er analfabeter, hvilket får indflydelse på udformningen af selve tilbuddet og på, hvordan man skal formidle viden om tilbuddet. Her er det vigtigt at bede personer med lokalt kendskab om at give et bud på tid og sted, da der er mange faktorer, man ikke selv har kendskab til, der spiller en rolle. Tidspunktet på året er også relevant, når der laves tilbud til denne målgruppe. Mange rejser f.eks. hjem på lang ferie til oprindelseslandet over sommeren. Derudover skal der tages hensyn til religiøse højtider. Sted Det sted, man vælger at placere et tilbud, kan have betydning for, hvem og hvor mange der benytter tilbuddet. Erfaringen viser, at der er et udtalt ønske om, at undervisningstilbuddene foregår lokalt. Ved at placere et tilbud i et miljø, hvor målgruppen kommer i forvejen, opnår man en række fordele: Hvis målgruppen allerede er på stedet i anden sammenhæng, er det lettere for dem at benytte tilbuddet. Dermed er der større chance for, at folk kommer til tilbuddene.

8 Ved at placere tilbuddet et sted, hvor folk allerede kommer, kan man få fat på personer, som ellers ikke ville komme, da de måske ikke ville være opsøgende i forhold til et givent tilbud. Ved at gøre tilbuddet lettilgængeligt sikrer man, at de mest udsatte har større mulighed for at benytte det, f.eks. ældre, syge eller gangbesværede. Hvis det sted, man placerer tilbuddet, er anerkendt og accepteret, vil det gøre det lettere at få det nye tilbud accepteret. Fremmøde På vores kurser var der et generelt varierende fremmøde. Der var forskellige grunde til dette, f.eks. at der pludselig kom gæster, at kursisterne havde glemt det, at de havde tid hos lægen, eller at de passede børnebørn. Vi fik en ide om, at kursisterne måske ikke var klar over, hvilke forventninger vi havde til dem som kursister. Det betød, at vi på det sidste kursusforløb startede kurset med at formulere vores forventninger til dem som kursister. F.eks. at vi forventede, at de kom hver gang, hvorfor det er vigtigt at komme hver gang, at man skal aflyse, hvis man ikke kommer, og hvad der sker, hvis holdet bliver for lille. Mange af vores kursister havde ikke viden om, hvad det vil sige at være kursist på et kursus som vores. Vores erfaring på dette område peger på, at det er vigtigt at fremlægge både de skrevne og de uskrevne forventninger og regler, når man starter et sådant kursus. Køn Vores erfaring med blandede hold peger på, at dette var uhensigtsmæssigt især for kvinderne. Flere af kvinderne gav udtryk for, at de syntes, at det var problematisk med mænd på holdene. De følte, at de ikke kunne stille alle slags spørgsmål til underviseren, når der var mænd til stede, og at de hele tiden skulle være opmærksomme på ikke at vise dele af deres krop frem f.eks. i forbindelse med madlavningen. Det, vi observerede, var, at kvinderne blev mere tilbageholdne og passive. Det gav sig udslag i, at de ikke deltog i den praktiske madlavning og ikke stillede mange spørgsmål til underviseren. Det var i stedet for mændene, der lavede maden og stillede spørgsmålene. Vores erfaring peger på, at man må tilstræbe at lave kønsopdelt undervisning dér, hvor dialogen om sundhedsrelaterede emner, udøvelse af motion og madlavning er central. Undervisningstilbud Der er en række elementer, der kan spille en rolle for kursisternes fremmøde og udbytte af undervisningen. Det er først og fremmest vigtigt, at den pædagogiske tilgang vælges ud fra deltagernes kompetencer og ressourcer. Erfaringen viser, at læring via praksis og dialogbaseret undervisning er brugbare metoder i forhold til denne målgruppe. Læring via praksis betyder, at man laver tingene sammen. Det kan f.eks. være at lave mad sammen, hvilket i dette projekt skete på egenomsorgskurserne. Vores observationer peger på, at det at deltage i hele madlavningsprocessen giver kursisterne mulighed for at spørge konkret ind til det, de er i tvivl om, f.eks. hvilke ingredienser de kan bruge i stedet for det,

9 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. de bruger derhjemme. Altså at relatere det til deres aktuelle faktiske praksis. Samtidig får de mulighed for at erfare, hvordan man kan inkorporere små ændringer uden at lave hele sin livsstil om. Det kan f.eks. også være at måle blodglukose og motionere sammen og derefter måle blodglukose igen og have en snak om, hvorfor det falder eller stiger, og det kan være at købe ind sammen. Vores erfaring med læring via praksis peger på, at det gør det nemmere for kursisterne at omsætte det, de lærer, til handling i hverdagen. Dialogbaseret undervisning tager udgangspunkt i kursisternes spørgsmål og ønsker inden for bestemte emner. Det giver mulighed for, at kursisterne kan spørge om lige præcis det, de har brug for at vide. Ofte blev der stillet spørgsmål med udgangspunkt i meget konkrete situationer. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses deltagernes niveau, og at deltagerne kan påvirke undervisningen gennem deres spørgsmål. Et andet aspekt ved den dialogbaserede undervisning er, at den er medvirkende til, at der ikke opstår så mange misforståelser på grund af deltagernes og undervisernes forskellige skikke, vaner, viden og erfaringer. Sagt på en anden måde, så er denne undervisning god til at imødegå nogle af de problemer, der kan opstå, når mennesker fra forskellige kulturer mødes. Vi erfarede, at læring via praksis og dialog giver mulighed for gentagelse af de vigtigste hovedbudskaber, hvilket øger indlæringen. Når man eksempelvis laver mad sammen, kommer de samme spørgsmål om mængde og fedt op igen og igen. Processen giver også tid til refleksion. Vi erfarede, at de pauser, der opstår, når man lærer via praksis, bliver brugt til Foredrag med diabetessygeplejerske på Sprogcentret AOF Odense.

10 at reflektere over det, der lige er sket, og til at stille yderligere spørgsmål. Diabetesambassadører En diabetesambassadør er en person af anden etnisk herkomst, som styrer et gruppeforløb for type 2 diabetikere af samme etnisk herkomst på deres eget sprog, bl.a. med henblik på at støtte op om kursisternes ønske om øget egenomsorg. Der er en række fordele ved ambassadørmodellen, bl.a. et generelt større engagement i undervisningen og den omstændighed at ambassadørerne kan fungere som rollemodeller. Modellen kan med fordel bruges ved andre sygdomme. Ved udvælgelsen af ambassadører er det således vigtigt, at de har de rette kvalifikationer: Erfaringer fra arbejdsmarkedet Undervisningserfaring At kunne tage et initiativ Erfaring med gruppestyring Vellidt og respekteret i lokalområdet Kendskab til sundhedsområdet Gode danskkundskaber 10 Der bliver diskuteret kost, motion og sundhed på diabetesambassadørforløbet i Vollsmose.

11 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Brugerinddragelse I projekter eller tilbud, der retter sig mod personer af anden etnisk herkomst, er det vigtigt, at man inddrager projektets brugere og nøglepersoner i projektets forskellige faser, fordi de har en viden om målgruppens behov og ressourcer samt eventuelle barrierer i projektet/tilbuddet. Det kan være viden om, hvornår og hvor det er bedst at placere et tilbud, hvad indholdet skal være, hvordan det skal formidles, og hvordan man gør opmærksom på tilbuddet. Det giver en øget mulighed for, at man kan lave tilbud, der tager udgangspunkt i brugernes behov og dermed opleves som relevant af dem. Det øger chancen for, at brugerne kan bruge tilbuddet. Man kan lave brugerinddragelse bl.a. via: Fokusgruppeinterviews med brugere og nøglepersoner Individuelle interviews med brugere og nøglepersoner Inddragelse af brugere og nøglepersoner i arbejdsgrupper Inddragelse af brugere og nøglepersoner i projektgruppe Tolkning Når der arbejdes med en målgruppe, hvor flere har begrænsede danskkundskaber, er tolkning af afgørende betydning. Ved at benytte tolke kan man undgå at forenkle budskaberne og derved miste nuancerne. Tolkene spillede en central rolle i modelprojektet, og vi erfarede, at det er en god ide at involvere dem så tidligt som muligt i projektet. Tolkning af et fagligt emne som diabetes forudsætter, at tolkene har viden om emnet. Det kan f.eks. ske i form af udlevering af relevant materiale eller undervisning af tolken. Ud over at tolke selve sproget kan tolkene ofte fungere som kulturelle mediatorer mellem undervisere og målgruppen. Vores erfaring er, at den kulturelle oversættelse kan være medvirkende til, at man undgår misforståelser. Oversættelse Det er vigtigt, at de materialer, der produceres til målgruppen, bliver oversat til modtagernes modersmål. I den forbindelse er det vigtigt, at der bliver læst korrektur på oversættelserne. Man kan bruge et oversættelsesbureau, eller man kan selv stå for oversættelsen ved at ansætte oversættere/korrekturlæsere. Evaluering Det er optimalt, hvis evalueringen foregår sideløbende med et projekt. På den måde kan man indsamle erfaringer undervejs og tilpasse projektet løbende. Vores erfaring er, at kvalitativ evaluering giver det bedste resultat, hvis de, der evaluerer, løbende følger forløbet og opnår en vis fortrolighed med målgruppen. Den kontinuerlige kontakt til projektet giver også en mere dybtgående forståelse af, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Når man arbejder med en målgruppe, der ikke er vant til interviews og spørgeskemaer, er kontinuerlig observation en god metode suppleret med individuelle og uformelle interviews. Det er derimod vores erfaring, at fokusgruppeinterviews ikke fungerer i forhold til denne gruppe. 11

12 Hvis du er eller skal i gang med et projekt rettet mod mennesker af anden etnisk baggrund end dansk, kan du i dette hæfte få et indblik i nogle af de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til denne gruppe, f.eks. tolkning, oversættelser, pædagogiske tilgange og kønsopdelt undervisning. Erfaringerne stammer fra et toårigt projekt, som Diabetesforeningen har kørt i Odense-bydelen Vollsmose. Diabetesforeningen har udarbejdet en række materialer rettet mod personer af anden etnisk baggrund, som kan bestilles i Diabetesforeningen*: En motions-dvd for kvinder på tyrkisk, arabisk, somali og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Folkesundhed København. Dvd en Et godt liv med diabetes på dansk, tyrkisk, arabisk og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. En indkøbsguide på dansk, tyrkisk og arabisk. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Et undervisningsmateriale, som består af et sæt billeder og en forklarende tekst, udviklet til brug for sundhedspersonale i samtalen med type 2 diabetikere af tyrkisk, arabisk og somalisk baggrund. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Derudover findes der på opskrifter på diabetesmad på tyrkisk, arabisk og somali. * Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. Tlf mod betaling af porto

TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER

TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER Et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og øget egenomsorg TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER Et modelprojekt om udvikling af metoder til

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark

Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark udarbejdet af Birgitte Ravn Olesen og Helle Samuelsen I perioden 2003-2007 har Sundhedsstyrelsen gennemført

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Sundhed på dit sprog

Sundhed på dit sprog Sundhed på dit sprog Erfaringer med sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk som brobyggere, 7. maj 2009 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Baggrund for projekt Sundhed på dit

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Mimers Brønd. Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre over 55 år i Vollsmose. og får det klaret med det samme.

Mimers Brønd. Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre over 55 år i Vollsmose. og får det klaret med det samme. Før jeg kom her, samlede jeg brevene sammen til børnene, når de kom på besøg, men så kunne noget vigtigt være forældet. Nu tager jeg brevene med herned og får det klaret med det samme. Evalueringsrapport

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008.

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Motion og sundhed kun for kvinder Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Evalueringsopgaven Institut for idræt v/lektor Laila Ottesen, har fungeret som faglig

Læs mere

Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013. Indholdsfortegnelse Indledning...

Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013. Indholdsfortegnelse Indledning... Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål med evalueringen er:... 3 Metode... 3 Resultater fra det første

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder.

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Projektets baggrund Dårligt helbred er en af de største barrierer for nydanskeres aktive deltagelse i det danske samfund. Helbredsmæssige

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Har vi fundet opskriften?

Har vi fundet opskriften? Arbejdsmiljøet ved teamorganisering Det gode projekt- og teamsamarbejde Det gode kursus i ledelse af teams Har vi fundet opskriften? Karina Nielsen Arbejdsmiljøinstituttet Michael Munch-Hansen Michael

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Etniske minoriteter og arbejdet med peers i FCN

Etniske minoriteter og arbejdet med peers i FCN Etniske minoriteter og arbejdet med peers i FCN Kort om målgruppen Sundhed på dit Sprog Hvad vil det sige at være peer? Tilgang Vores oplevelser og erfaringer lokalt Anbefalinger Kbh N / NV Befolkning

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund en generation i klemme

Ældre med anden etnisk baggrund en generation i klemme Ældre med anden etnisk baggrund en generation i klemme Jenny Havn Leder af Forebyggende Hjemmebesøg og Mimers Brønd i Odense Kommune Foto Heidi Lundsgaard Fotos : Heidi Lundsgaard og Gunilla Heick Mange

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro PROGRAM Velkommen til Forebyggelsescenter Nørrebro Kort introduktion

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Sundhed på dit sprog. v/ Lisa Duus & Anna Mygind, Københavns Kommune, 6. maj 2008

Sundhed på dit sprog. v/ Lisa Duus & Anna Mygind, Københavns Kommune, 6. maj 2008 Sundhed på dit sprog v/ Lisa Duus & Anna Mygind, Københavns Kommune, 6. maj 2008 Projekt Sundhed på dit sprog Formål At forbedre sundhedstilstanden blandt etniske minoriteter i Københavns Kommune gennem

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 2-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Type 2-diabetes Flere og flere danskere får i disse år type 2-diabetes. Tidligere blev sygdommen kaldt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer Alle børn får lige muligheder for at få kendskab til computer og IPad. Børnene får et sundt, naturligt og afslappet forhold til computer og IPad i dagligdagen. Vi arbejder hen imod

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere