Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst."

Transkript

1 Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

2 Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Antropolog Ann Møller, a.people research, evaluering og analyse 2007 Oplag: stk. Foto: Ole Friis Liv Brandstrup Design: Rumfang.dk Tryk: Arco

3 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Formålet med hæftet Formålet med dette hæfte er at formidle de praktiske erfaringer, som vi har gjort os i Diabetesforeningens modelprojekt i Vollsmose. Det har været hensigten, at hæftet skal kunne bruges af andre, der planlægger at gennemføre et projekt rettet mod etniske minoriteter. Vi håber, at vores erfaringer kan inspirere til nye projekter og hjælpe andre til at undgå nogle generelle problemer, der kan opstå i forbindelse med projekter rettet mod denne målgruppe. Evalueringen har fundet sted sideløbende med projektet, således at forskellige løsningsmodeller er blevet afprøvet undervejs. Dette er gjort ud fra en erkendelse af, at modelprojekter er dynamiske og har til formål at afprøve og tilpasse en lang række muligheder. Der er udført deltagerobservation på alle aktiviteter og interviews med personer, der har benyttet projektets tilbud, og andre, som har haft tilknytning til projektet. Projektet er evalueret i samarbejde med CAST og a.people. For dem, der ønsker en mere dybtgående gennemgang af modelprojektet, henviser vi til evalueringen af projektet i rapporten Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter. Et modelprojekt om udvikling og metoder til opsporing og øget egenomsorg på Diabetesforeningens hjemmeside Alle produkter er stillet klar, før diætisten sammen med kursisterne skal i gang med at lave mad på egenomsorgskurset i Vollsmose.

4 Projektet og dets baggrund I 2005 startede Diabetesforeningen et modelprojekt i Odensebydelen Vollsmose. Formålet med projektet var at udvikle og afprøve metoder til opsporing og øget egenomsorg blandt etniske minoriteter. Baggrunden for projektet var den større forekomst af type 2 diabetes blandt flere etniske minoritetsgrupper. Der var derfor et ønske om at afprøve metoder til tidligere opsporing ud fra en hypotese om, at mange fra målgruppen havde en uerkendt type 2 diabetes. Samtidig var der et ønske om at arbejde med metoder til at øge egenomsorgen hos målgruppen. Dette var baseret på en hypotese om, at der var personer i målgruppen, som bl.a. af sproglige årsager ikke kunne benytte de eksisterende tilbud i sundhedssystemet. Dette udmøntede sig i fire tiltag, som blev afprøvet, se figur. Målgruppe I forhold til opsporingen var målgruppen defineret ved oprindelsesland og inkluderede personer med oprindelse i Libanon, Tyrkiet og Somalia i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. I forhold til øget egenomsorg blev målgruppen defineret som arabisktalende, tyrkisktalende og somalitalende i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose. Figur: Projektets formål og tiltag Formål: Udvikle og afprøve nye metoder til opsporing Udvikle og afprøve nye metoder til øget egenomsorg Tiltag: Tilbud om blodglukose måling Egenomsorgskurser Oplysning og undervisning Diabetesambassadørforløb

5 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Erfaringer Erfaringerne er skabt på grundlag af den del af målgruppen, der i stor udstrækning er analfabeter på deres eget sprog, og som har intet eller kun ringe kendskab til dansk, og som for en stor dels vedkommende hverken er i arbejde eller under uddannelse. Det er de dårligst stillede førstegenerationsindvandrere/ flygtninge. Man kan sige, at det er den gruppe mennesker af anden etnisk baggrund, som har sværest ved at få det fulde udbytte af de eksisterende tilbud i sundhedsvæsnet og derfor har brug for en særlig indsats. Undervejs i projektet har vi i forbindelse med metodeudvikling, kvalitetssikring og evaluering lavet deltagerobservation og interviews med personer, som har brugt projektets tilbud. Det er på den baggrund, at vi peger på nogle af de faktorer, der kan spille en rolle for gennemførelse og succes af et projekt/tilbud. Målgruppedefinition Det er vigtigt at være meget specifik omkring, hvem tilbuddet retter sig til. Målgruppen for et tilbud skal som udgangspunkt defineres klart og præcist. Definitionen etniske minoriteter dækker over en forskelligartet gruppe med forskellige mennesker med forskellige behov, kompetencer og ressourcer. Der er eksempelvis mange mennesker af anden etnisk baggrund, som taler og skriver dansk, og som har uddannelse og arbejde. Denne gruppe kan oftest bruge det eksisterende sundhedssystems tilbud, mens den gruppe, vi har arbejdet med i projektet, har brug for særlige tiltag. Derudover har det vist sig, at der er en tendens til, at både mænd og kvinder opfatter projekter med en sundhedsvinkel som rettet mod kvinder. Derfor er det vigtigt at præcisere, om både mænd og kvinder kan bruge tilbuddet. På egenomsorgskurset i Vollsmose laver diætisten mad sammen med en gruppe kursister.

6 Rekruttering/formidling af tilbud Når man ønsker at lave et tilbud, er det vigtigt, at man får det formidlet til dem, der skal benytte tilbuddet. Vores erfaringer kan opsummeres i en række punkter: Personlig kontakt til målgruppen Den personlige kontakt til målgruppen har vist sig at være af central betydning. Den kan opnås på flere måder. Ved at alliere sig med nøglepersoner i lokalområdet. Det er personer med samme sprog og baggrund, der har et godt kendskab til og er accepteret i den gruppe, man ønsker at formidle til. De kan både formidle information om et givet tilbud, fordi de har kendskab til, hvor og hvordan man bedst formidler viden, og de kan over for målgruppen sige god for projektets kvalitet og relevans. Det kan helt konkret være tolke, tosprogede medarbejdere på væresteder el.lign. Mund til mund-metoden er en væsentlig formidlingsmetode. Naboer, familie og venner er ofte en vigtig informationskilde. Man kan bruge mund til mund-metoden ved at bede dem, der deltager i et projekttilbud, om at fortælle om tilbuddet til venner og familie. Det er vigtigt, at man er eksplicit omkring det, dvs. at man beder direkte om det og siger noget om, hvem der kan komme, og hvad tilbuddet indeholder. Der kan eventuelt udleveres materiale på modersmål. Kursister tilbereder mad og udveksler erfaringer på egenomsorgskurset i Vollsmose.

7 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Tid og sted Informationsarrangementer om kommende tilbud At lave informationsarrangementer de steder, målgruppen allerede er samlet, er en god måde at formidle viden om kommende tilbud. Det kan eksempelvis være i kulturforeninger, moskeer, væresteder, sprogskoler og i forbindelse med aktiveringsprojekter. Her er der mulighed for at få målgruppen i tale, at fortælle om tilbuddet og svare på spørgsmål. Man finder bedst ud af, hvor og hvornår det er relevant at afholde denne slags arrangementer ved at spørge nøglepersoner i lokalområdet. Breve At bruge breve som en formidlings- og rekrutteringsmetode viste sig ikke at være særlig effektivt. Vores erfaring er, at flere af kursisterne, da de blev personligt kontaktet, gav udtryk for ikke at have læst de breve, de havde modtaget vedrørende projektet. Her var det afgørende, at mange var analfabeter og ikke kunne læse breve, selvom det var på deres eget sprog. Alligevel er breve vigtige ud fra et formelt synspunkt. De skal dog følges op af personlig kontakt for at skabe resultater. Når breve bruges til rekruttering og formidling i denne målgruppe, skal de være oversat. Plakater og opslag blev af projektets brugere ikke vurderet som særlig effektive. Det samme gjorde sig gældende for annoncer i avisen. Alligevel kan opslag i moskeer, på biblioteker, hos lægen og andre steder, hvor målgruppen eller deres pårørende færdes, være med til at understøtte kendskabet til projektet. Det skal følges op med personlig kontakt. Alt efter hvilken gruppe man ønsker at målrette tilbuddet til, har det betydning, hvor og hvornår man placerer tilbuddet. Tidspunkt Tidspunktet har betydning for, hvilke personer der bruger et givet tilbud. Hvis man laver et tilbud om formiddagen, kan det betyde, at de der kommer, er dem, der ikke er i arbejde, aktivering, uddannelse el.lign. Det kan så igen betyde, at en stor del af deltagerne har få eller ingen danskkundskaber og er analfabeter, hvilket får indflydelse på udformningen af selve tilbuddet og på, hvordan man skal formidle viden om tilbuddet. Her er det vigtigt at bede personer med lokalt kendskab om at give et bud på tid og sted, da der er mange faktorer, man ikke selv har kendskab til, der spiller en rolle. Tidspunktet på året er også relevant, når der laves tilbud til denne målgruppe. Mange rejser f.eks. hjem på lang ferie til oprindelseslandet over sommeren. Derudover skal der tages hensyn til religiøse højtider. Sted Det sted, man vælger at placere et tilbud, kan have betydning for, hvem og hvor mange der benytter tilbuddet. Erfaringen viser, at der er et udtalt ønske om, at undervisningstilbuddene foregår lokalt. Ved at placere et tilbud i et miljø, hvor målgruppen kommer i forvejen, opnår man en række fordele: Hvis målgruppen allerede er på stedet i anden sammenhæng, er det lettere for dem at benytte tilbuddet. Dermed er der større chance for, at folk kommer til tilbuddene.

8 Ved at placere tilbuddet et sted, hvor folk allerede kommer, kan man få fat på personer, som ellers ikke ville komme, da de måske ikke ville være opsøgende i forhold til et givent tilbud. Ved at gøre tilbuddet lettilgængeligt sikrer man, at de mest udsatte har større mulighed for at benytte det, f.eks. ældre, syge eller gangbesværede. Hvis det sted, man placerer tilbuddet, er anerkendt og accepteret, vil det gøre det lettere at få det nye tilbud accepteret. Fremmøde På vores kurser var der et generelt varierende fremmøde. Der var forskellige grunde til dette, f.eks. at der pludselig kom gæster, at kursisterne havde glemt det, at de havde tid hos lægen, eller at de passede børnebørn. Vi fik en ide om, at kursisterne måske ikke var klar over, hvilke forventninger vi havde til dem som kursister. Det betød, at vi på det sidste kursusforløb startede kurset med at formulere vores forventninger til dem som kursister. F.eks. at vi forventede, at de kom hver gang, hvorfor det er vigtigt at komme hver gang, at man skal aflyse, hvis man ikke kommer, og hvad der sker, hvis holdet bliver for lille. Mange af vores kursister havde ikke viden om, hvad det vil sige at være kursist på et kursus som vores. Vores erfaring på dette område peger på, at det er vigtigt at fremlægge både de skrevne og de uskrevne forventninger og regler, når man starter et sådant kursus. Køn Vores erfaring med blandede hold peger på, at dette var uhensigtsmæssigt især for kvinderne. Flere af kvinderne gav udtryk for, at de syntes, at det var problematisk med mænd på holdene. De følte, at de ikke kunne stille alle slags spørgsmål til underviseren, når der var mænd til stede, og at de hele tiden skulle være opmærksomme på ikke at vise dele af deres krop frem f.eks. i forbindelse med madlavningen. Det, vi observerede, var, at kvinderne blev mere tilbageholdne og passive. Det gav sig udslag i, at de ikke deltog i den praktiske madlavning og ikke stillede mange spørgsmål til underviseren. Det var i stedet for mændene, der lavede maden og stillede spørgsmålene. Vores erfaring peger på, at man må tilstræbe at lave kønsopdelt undervisning dér, hvor dialogen om sundhedsrelaterede emner, udøvelse af motion og madlavning er central. Undervisningstilbud Der er en række elementer, der kan spille en rolle for kursisternes fremmøde og udbytte af undervisningen. Det er først og fremmest vigtigt, at den pædagogiske tilgang vælges ud fra deltagernes kompetencer og ressourcer. Erfaringen viser, at læring via praksis og dialogbaseret undervisning er brugbare metoder i forhold til denne målgruppe. Læring via praksis betyder, at man laver tingene sammen. Det kan f.eks. være at lave mad sammen, hvilket i dette projekt skete på egenomsorgskurserne. Vores observationer peger på, at det at deltage i hele madlavningsprocessen giver kursisterne mulighed for at spørge konkret ind til det, de er i tvivl om, f.eks. hvilke ingredienser de kan bruge i stedet for det,

9 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. de bruger derhjemme. Altså at relatere det til deres aktuelle faktiske praksis. Samtidig får de mulighed for at erfare, hvordan man kan inkorporere små ændringer uden at lave hele sin livsstil om. Det kan f.eks. også være at måle blodglukose og motionere sammen og derefter måle blodglukose igen og have en snak om, hvorfor det falder eller stiger, og det kan være at købe ind sammen. Vores erfaring med læring via praksis peger på, at det gør det nemmere for kursisterne at omsætte det, de lærer, til handling i hverdagen. Dialogbaseret undervisning tager udgangspunkt i kursisternes spørgsmål og ønsker inden for bestemte emner. Det giver mulighed for, at kursisterne kan spørge om lige præcis det, de har brug for at vide. Ofte blev der stillet spørgsmål med udgangspunkt i meget konkrete situationer. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses deltagernes niveau, og at deltagerne kan påvirke undervisningen gennem deres spørgsmål. Et andet aspekt ved den dialogbaserede undervisning er, at den er medvirkende til, at der ikke opstår så mange misforståelser på grund af deltagernes og undervisernes forskellige skikke, vaner, viden og erfaringer. Sagt på en anden måde, så er denne undervisning god til at imødegå nogle af de problemer, der kan opstå, når mennesker fra forskellige kulturer mødes. Vi erfarede, at læring via praksis og dialog giver mulighed for gentagelse af de vigtigste hovedbudskaber, hvilket øger indlæringen. Når man eksempelvis laver mad sammen, kommer de samme spørgsmål om mængde og fedt op igen og igen. Processen giver også tid til refleksion. Vi erfarede, at de pauser, der opstår, når man lærer via praksis, bliver brugt til Foredrag med diabetessygeplejerske på Sprogcentret AOF Odense.

10 at reflektere over det, der lige er sket, og til at stille yderligere spørgsmål. Diabetesambassadører En diabetesambassadør er en person af anden etnisk herkomst, som styrer et gruppeforløb for type 2 diabetikere af samme etnisk herkomst på deres eget sprog, bl.a. med henblik på at støtte op om kursisternes ønske om øget egenomsorg. Der er en række fordele ved ambassadørmodellen, bl.a. et generelt større engagement i undervisningen og den omstændighed at ambassadørerne kan fungere som rollemodeller. Modellen kan med fordel bruges ved andre sygdomme. Ved udvælgelsen af ambassadører er det således vigtigt, at de har de rette kvalifikationer: Erfaringer fra arbejdsmarkedet Undervisningserfaring At kunne tage et initiativ Erfaring med gruppestyring Vellidt og respekteret i lokalområdet Kendskab til sundhedsområdet Gode danskkundskaber 10 Der bliver diskuteret kost, motion og sundhed på diabetesambassadørforløbet i Vollsmose.

11 PROJEKTERFARINGER - Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Brugerinddragelse I projekter eller tilbud, der retter sig mod personer af anden etnisk herkomst, er det vigtigt, at man inddrager projektets brugere og nøglepersoner i projektets forskellige faser, fordi de har en viden om målgruppens behov og ressourcer samt eventuelle barrierer i projektet/tilbuddet. Det kan være viden om, hvornår og hvor det er bedst at placere et tilbud, hvad indholdet skal være, hvordan det skal formidles, og hvordan man gør opmærksom på tilbuddet. Det giver en øget mulighed for, at man kan lave tilbud, der tager udgangspunkt i brugernes behov og dermed opleves som relevant af dem. Det øger chancen for, at brugerne kan bruge tilbuddet. Man kan lave brugerinddragelse bl.a. via: Fokusgruppeinterviews med brugere og nøglepersoner Individuelle interviews med brugere og nøglepersoner Inddragelse af brugere og nøglepersoner i arbejdsgrupper Inddragelse af brugere og nøglepersoner i projektgruppe Tolkning Når der arbejdes med en målgruppe, hvor flere har begrænsede danskkundskaber, er tolkning af afgørende betydning. Ved at benytte tolke kan man undgå at forenkle budskaberne og derved miste nuancerne. Tolkene spillede en central rolle i modelprojektet, og vi erfarede, at det er en god ide at involvere dem så tidligt som muligt i projektet. Tolkning af et fagligt emne som diabetes forudsætter, at tolkene har viden om emnet. Det kan f.eks. ske i form af udlevering af relevant materiale eller undervisning af tolken. Ud over at tolke selve sproget kan tolkene ofte fungere som kulturelle mediatorer mellem undervisere og målgruppen. Vores erfaring er, at den kulturelle oversættelse kan være medvirkende til, at man undgår misforståelser. Oversættelse Det er vigtigt, at de materialer, der produceres til målgruppen, bliver oversat til modtagernes modersmål. I den forbindelse er det vigtigt, at der bliver læst korrektur på oversættelserne. Man kan bruge et oversættelsesbureau, eller man kan selv stå for oversættelsen ved at ansætte oversættere/korrekturlæsere. Evaluering Det er optimalt, hvis evalueringen foregår sideløbende med et projekt. På den måde kan man indsamle erfaringer undervejs og tilpasse projektet løbende. Vores erfaring er, at kvalitativ evaluering giver det bedste resultat, hvis de, der evaluerer, løbende følger forløbet og opnår en vis fortrolighed med målgruppen. Den kontinuerlige kontakt til projektet giver også en mere dybtgående forståelse af, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Når man arbejder med en målgruppe, der ikke er vant til interviews og spørgeskemaer, er kontinuerlig observation en god metode suppleret med individuelle og uformelle interviews. Det er derimod vores erfaring, at fokusgruppeinterviews ikke fungerer i forhold til denne gruppe. 11

12 Hvis du er eller skal i gang med et projekt rettet mod mennesker af anden etnisk baggrund end dansk, kan du i dette hæfte få et indblik i nogle af de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til denne gruppe, f.eks. tolkning, oversættelser, pædagogiske tilgange og kønsopdelt undervisning. Erfaringerne stammer fra et toårigt projekt, som Diabetesforeningen har kørt i Odense-bydelen Vollsmose. Diabetesforeningen har udarbejdet en række materialer rettet mod personer af anden etnisk baggrund, som kan bestilles i Diabetesforeningen*: En motions-dvd for kvinder på tyrkisk, arabisk, somali og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Folkesundhed København. Dvd en Et godt liv med diabetes på dansk, tyrkisk, arabisk og urdu. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. En indkøbsguide på dansk, tyrkisk og arabisk. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Et undervisningsmateriale, som består af et sæt billeder og en forklarende tekst, udviklet til brug for sundhedspersonale i samtalen med type 2 diabetikere af tyrkisk, arabisk og somalisk baggrund. Udgivet i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen. Derudover findes der på opskrifter på diabetesmad på tyrkisk, arabisk og somali. * Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. Tlf mod betaling af porto

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER

TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER Et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og øget egenomsorg TYPE 2 DIABETES BLANDT ETNISKE MINORITETER Et modelprojekt om udvikling af metoder til

Læs mere

Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark

Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark Foreløbige anbefalinger til informationsindsatser i forhold til etniske minoriteter i Danmark udarbejdet af Birgitte Ravn Olesen og Helle Samuelsen I perioden 2003-2007 har Sundhedsstyrelsen gennemført

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

K a r r i e r e. pharma marts 2009

K a r r i e r e. pharma marts 2009 K a r r i e r e 6 AF ChRiSTiAn K. ThORSTED FOTO OLE ZiEgLER Farmaceut gør en forskel i Vollsmose 68 procent af indbyggerne i Odense-bydelen Vollsmose har en anden etnisk baggrund end dansk. Danskkundskaberne

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Et satspuljeprojekt i 10 kommuner Annette Poulsen Forældreuddannelsesprogram udviklet og afholdt med midler fra satspuljen 2010 2013 som et supplement

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

litteracitet hos nyankomne elever

litteracitet hos nyankomne elever Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af litteracitet TRIN 2 Afdækning af litteracitet hos

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Diabetesforeningens Motivationsgrupper. For personer med type 2-diabetes

Diabetesforeningens Motivationsgrupper. For personer med type 2-diabetes Diabetesforeningens Motivationsgrupper For personer med type 2-diabetes 2 Diabetesforeningens Motivationsgrupper Information om Motivationsgrupperne Motivationsgruppekonsulent Lene Jørgensen Telefon dir.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Sundhed på dit sprog

Sundhed på dit sprog Sundhed på dit sprog Erfaringer med sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk som brobyggere, 7. maj 2009 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Baggrund for projekt Sundhed på dit

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Mimers Brønd. Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre over 55 år i Vollsmose. og får det klaret med det samme.

Mimers Brønd. Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre over 55 år i Vollsmose. og får det klaret med det samme. Før jeg kom her, samlede jeg brevene sammen til børnene, når de kom på besøg, men så kunne noget vigtigt være forældet. Nu tager jeg brevene med herned og får det klaret med det samme. Evalueringsrapport

Læs mere

Ung & Sund Midtvejsevaluering

Ung & Sund Midtvejsevaluering Ung og Sund Midtvejsevalueringen SUNDHEDSSTYRELSEN En ikke-disposition for oplægget Programteorien Om evalueringen Ung og Sund-indsatsens formål: Det overordnede formål med projektet er at styrke sundhedsmæssigt

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen 19. marts 17 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen AMU-kurser er en fast del af Integrationsgrunduddannelsen, men AMU-centrene udbyder

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 måneder) Disse aktivitetsnoter indgår som en del af konceptet bag Bogstart. Aktivitetsnoterne skal udfyldes efter udlevering af hver bogpakke. Aktivitetsnoterne

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer

Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tolkningens kunst Disposition: Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder.

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Projektets baggrund Dårligt helbred er en af de største barrierer for nydanskeres aktive deltagelse i det danske samfund. Helbredsmæssige

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Revideret april 2009 på baggrund af de retningslinjer, der er udviklet i konceptet

Revideret april 2009 på baggrund af de retningslinjer, der er udviklet i konceptet Lavere vægt, højere livskvalitet og færre sygdomme - et projekt blandt gravide og kontanthjælpsmodtagere blandt kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk Revideret april 2009 på baggrund af de retningslinjer,

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser

Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet - - indblik i målgruppens baggrund og oplevelser Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-stipendiat Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Har vi fundet opskriften?

Har vi fundet opskriften? Arbejdsmiljøet ved teamorganisering Det gode projekt- og teamsamarbejde Det gode kursus i ledelse af teams Har vi fundet opskriften? Karina Nielsen Arbejdsmiljøinstituttet Michael Munch-Hansen Michael

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom)

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Den tolkede samtale - Udfordringer og muligheder v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Udfordringer i tolkede samtaler Forsinkelser Tidspres Er symptomer forstået korrekt Tolkens kvalifikationer

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008.

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Motion og sundhed kun for kvinder Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Evalueringsopgaven Institut for idræt v/lektor Laila Ottesen, har fungeret som faglig

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013. Indholdsfortegnelse Indledning...

Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013. Indholdsfortegnelse Indledning... Intern proces- og resultatevaluering af Sundhed På Dit Sprog, SundhedsHuset, Ballerup Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål med evalueringen er:... 3 Metode... 3 Resultater fra det første

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere