økono omistyring Gruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økono omistyring Gruppe 6"

Transkript

1 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC system - The ABC paradox. Implementation of an ABC cost system is at first sight a good decision to make. There are some prerequisites that must be met in order to get the benefits of an ABC cost system. Structure and strategy are key elements that need to be taken into consideration. Companies only partially implementing ABC are clarified using the ABC paradox as explained by Gosselin (1997). Here the diffusion of ABC in a stepwise model shows how the first two steps (Activity Analysis and Activity Cost Analysis) benefit many companies, and a full implementation (step 3) will mostly be beneficial if you have at least some sort of vertical organizational structure.

2 Miniprojekt i videregående økono omistyring Omkostningssystem i virksomheden Gruppe 6 4. Semester 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Videregående økonomistyring Anders Bo Andersen: Jonas Venning Larsen: Jesper Quintin Moe: Morten Schmidt Clausen: Sune Bo Lepik Johansen: Søren Steffensen:

3 Gruppe 6 Videregående økonomistyring Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemfelt... 2 Activity Based Costing... 3 Hvad er ABC?... 3 ABC modellen:... 3 De første skridt i et design af et ABC system:... 4 Færdiggørelse af et ABC system:... 4 ABC Paradokset... 5 ABC i Venning Landkro:... 6 Venning Landkro... 6 Venning Landkros ABC model:... 7 Venning Landkro s overvejelser om ABC... 9 Konklusion Litteraturliste... 11

4 Introduktion Problemfelt Gary Cokins postulerer i Activity-Based Management, i tidens løb l har virksomheder udviklet sig til mere komplekse størrelser.. Med denn kompleksitet er der også dukket fleree indirektee omkostninger op (Cokins 2001) se figurenn nedenfor: Figur 1, Changes in Cost Structure, Cokins ( 2001) Med flere indirekte omkostninger for virksomhederne kommer de traditionellet e omkostningsssystemer til kort, da de har svært ved at behandle disse indirektee omkostninger. På grund af ovenstående udvikling i indirekte omkostninger er derr udarbejdett flere artikler (Nielsen & Jakobsen 2007) der har beskrevet hvordan flere danske virksomheder har fået øjnene op for Activity-Based Costing (herefter benævnt som ABC), og hvordan dette som økonomistyringsværktøj kan bruges til at behandle disse omkostninger. Dogg er det ikke alle, der implementerer ABC i virksomheden på trods af systemets egenskaber ved behandling af indirektee omkostninger. Men hvis ABC har nogle fordelagtige egenskaber til behandling af de indirektee omkostninger, hvorforr vil en dansk virksomhed ikke implementeree omkostningssystemett alligevel? Artiklen baserer sig på ovenstående problemfelt samt følgende problemformulering: Hvilke beslutningsmæssige overvejelser kan der være ved omkostningssystem i en dansk lille/mellemstor virksomhed? implementeringen af et ABC Page 2 of 111

5 Artiklen er bygget op ved først at beskrive, hvad et ABC omkostningssystemm indeholderr samt hvad ABC paradokset er. Efter at have defineret og forklaret ABC omkostningssystemet vil det føres over på en fiktiv case for at forklare, hvilkee beslutninger en virksomhed vil stå overforr dette vil lede hen til artiklens konklusion. Activity Based Costing Hvad er ABC? ABC er et aktivitetsbaseret omkostningssystem. P.N Bukh (2003) forklarer, at et ABC-system indeholder nogle principper for design af et omkostningsregnskab, der skall tilpasses den enkeltee virksomhed. Et ABC-system bruger aktiviteter til at akkumulere og fordele omkostninger i forhold til traditionelle omkostningssystemer hvor der gøres brugg af faktiske afdelinger eller cost centre til at akkumulere og fordele omkostninger (Atkinson et al., 2007, 2 p. 138). I det følgende vil en ABC-model blive præsenteret for at a vise, hvordan strukturen og grundprincipperne i ABC er, og med udgangspunkt i Atkinson et e al. (2007) vil der være en kort teoretisk gennemgangg af ABC for senere at kunne kombinere det med m problemstillingen i casen. ABC modellen: Figur 2, Grundprincipperne i et ABC system, Bukh & Israelsen (2004) I ovenstående ABC-model er der 3 lag. I øverste lag er ressourcepulje(r), hvor der er tale om indirekte omkostninger, da der henføres direkte omkostninger direkte til omkostningsobjekter. Disse ressourcepuljer kan findes med et ERP-system, ud fra eksempelvis posteringen lønninger. I mellemste lag udledes aktiviteter, der er skabes udfra bearbejdning og arbejde med ressourcerne. I nederste lag er omkostningsobjekterne, som aktiviterne bliver henført til. Page 3 of 111

6 De første skridt i et design af et ABC system: Hvis en virksomhed vælger at implementere et ABC-system, er der nogle skridt, der skal udføres først. I Atkinson et al. (2007) bliver de første skridt i et design af et ABC-system beskrevet som: 1) Liste de (hoved-)aktiviteter der udføres af fabrikkens menneskelige og fysiske ressourcer Her bliver det ydermere pointeret, at det er vigtigt, at aktiviteternes navne skal beskrive, hvad ressourcerne gør. 2) Indhente tilstrækkelig information, hvilket bl.a. kan ske gennem interviews til at henføre ressourcernes omkostninger til hver af de listede aktiviteter I dette trin bliver de indirekte lønomkostninger ført over til de listede aktiviteter, dernæst omkostninger til et evt. computersystem og til sidst bliver de resterende indirekte omkostninger henført. De ovenstående punkter kan også ses i ABC-modellen med ressource cost-drivere, hvor ressourcepuljer bliver ført hen til de forskellige aktiviteter, og dermed første skridt i et ABC-system klarlagt. Færdiggørelse af et ABC system: I Atkinson et al. (2007) bliver der forklaret, at ABC-modellen har skiftet fokus fra, hvad pengene blev brugt til i stedet fokuseres nu på, hvad den anskaffede ressource faktisk gør hvilken aktivitet den udfører. Næste trin i ABC-systemet er at henføre omkostninger fra aktiviteter til omkostningsobjekter: 3) Fastlægge activity cost drivers og activity cost driver raten Activity cost drivers repræsenterer mængden af aktivitet brugt til at producere individuelle produkter/services; og der findes tre forskellige typer af activity cost drivers: Transaction (transaktionsdriver) afspejler antallet af gange en aktivitet udføres Duration (varighedsdriver) afspejler den tid det tager at udføre aktiviteten Intensity (direkte måling) direkte henførsel af omkostninger til omkostningsobjekterne Page 4 of 11

7 Når valget af activity cost drivers er fastlagt, så skal der indhentes information om: Den totale mængde af hver cost driver Den mængde af hver cost driver som hvert produkt bruger Activity cost driver raten(acdr) viser, hvad det koster at udføre aktiviteten én gang (for en transaktionsdriver). ACDR skal beregnes ved at dividere omkostningerne ved aktiviteten med den totale mængde af activitets cost driveren. Derefter ganges ACDR med den mængde af hver cost driver, som hvert omkostningsobjekt bruger. Det ovenstående punkt kan også ses i ABC-modellen med activity-cost drivere, hvor omkostninger ved aktiviteter bliver ført hen til omkostningsobjekter, og dermed er et ABC-system oprettet og færdiggjort men det skal dog vedligeholdes løbende for at afspejle virksomhedens omkostninger på bedst mulig måde. ABC Paradokset Selvom et ABC omkostningssystem kan være medvirkendetil at give et bedre beslutningsgrundlag, og som Gosselin (1997) beskriver det: er godt teoretisk begrundet, beskrives ABC (Atkinson et al., 2007, p ) også som et tidskrævende og dyrt system at implementere. Derfor bliver spørgsmålet for mange virksomheder, om det er besværet værd at implementere. Ydermere bygger dele af det på subjektive meninger, hvor der kan stilles spørgsmål ved validiteten af disse meninger. Ifølge Gosselin (1997) har mange virksomheder valgt, kun halvt at implementere ABC omkostningssystemer, eller har helt ladet være med at implementere ABC Gosselin (1997) beskriver dette som ABC paradokset: This is the essence of the ABC paradox: if ABC has demonstrated benefits, why are more firms not actually employing it? Gosselin (1997, p. 105) Gosselin (1997) beskriver, hvordan en implementering af et ABC system er en trinvis innovationsproces; hvor man først har en Activity Analysis(AA), dernæst en Activity Cost Analysis(ACA) og til slut Activity-Based Costing(ABC). Modellen nedenunder viser denne trinvise proces. Page 5 of 11

8 Figur 3, Trinvise innovationsproces i ABC, Gosselin (1997)) Denne innovationsproces kan deles op i to dele: en teknisk innovationsproces (AA og ACA) og en administrativ innovationsproces (ABC). Denne diffusion af innovationsprocessen giver et godt grundlag for at beskrive, hvorfo virksomheder vælger slet ikke at implementere, implementererr dele af et ABC omkostningssystem, eller implementerer ABC fuldt ud. Gosselin (1997) tilføjer, at virksomhedens strategi er en vigtig faktor for, hvordan mulighederne for implementering af ABC udarter sig. En virksomheds strategi definerer virksomhedens muligheder for at arbejde innovativt, og dermed er strategien med til at påvirke en organisations nyskabelsee inden for økonomistyringssystemer. Gosselin (1997) nævner Miless og Snows fire strategityper, som en god nddeling for hvor attraktiv ABCC er for en virksomhed med en n bestemt strategitype. s Strategityperne er følgende: Prospectors, Analyzers, Defenderss og Reactors. Gosselin (1997) forklarer kort, at Prospectors er kategoriseret som foregangsvirksomheder, og Reactors er virksomheder, der følger efter (reagerer på) den generelle udvikling. Defenders er modsætningenn til Prospectors, og Analyzers er en blanding af Prospector rs og Defenders. Gosselin ( 1997) argumenterer yderligere, att virksomheder, der har en vertikal struktur og samtidig fører innovative processer, ofte også fuldt implementerer et ABC A omkostningssystem fremforr virksomheder med en mere horisontal struktur. ABC i Venning Landkro: Venning Landkro Før præstentationen af casen vil en lille/mellemstor virksomhed blive defineret. Ifølge Europa kommissionen (2006) defineres disse som værende under 250 ansatte samt en omsætning på under 50 mio. Euro og/eller en årlig samlet balancee som ikke overskriderr 43 mio. Euro. Med definitionen på plads af en lille/mellemstor virksomhed følgerr nu casen: Page 6 of 111

9 Venning Landkro er en fiktiv service virksomhed, som beskæftiger sig med catering og restauration. Virksomheden er en gammel lokal virksomhed, som i de senere år har oplevet god fremgang, og som følge heraf også en større kundekreds i Danmark. Virksomhedens størrelse er også vokset med fremgangen, og der er nu 30 ansatte i virksomheden og en omsætning på 25 mio kr. om året. Virksomhedens strategi har karakter af at være en såkaldt Analyzer ifølge Miles og Snow s (1978, 1994) definitioner. Yderligere er selve organisationsstrukturen en horisontal struktur, hvor bestyreren altid er tæt på medarbejderne på gulvet. Ejeren af kroen er på det seneste blevet opmærksom på, at virksomheden er blevet mere kompleks i sin økonomiske opbygning. Han overvejer derfor, om ABC ville kunne betale sig tids- og ressourcemæssigt at implementere, for at skabe bedre gennemskuelighed og beslutningstagning i fremtiden. Indtil videre har ejeren af kroen selv stået for omkostningsfordelingen, som ser ud som følgende: Catering Restaurant Råvarer Køkkenpersonale Tjenere/afryddere Energi Omkostninger i alt Omsætning Resultat Venning Landkros ABC model: Da Venning Landkro har overvejet at implementere et ABC omkostningssystem, har vi valgt at vise, hvordan konsulenten har fremlagt dette ABC omkostningssystem for virksomheden. Som beskrevet tidligere vil vi hurtigt præsentere data indenfor hvert af de trin, der blev præsenteret under afsnittet Activity-Based Costing. Trin 1 - Definering af aktiviteter i virksomheden: Madlavning Rengøring Betjening af kunder Udbringning Trin 2 Fastlæggelse af activity cost drivers: Page 7 of 11

10 Madlavning antallet af couverter ( couverter: til restaurant & til catering) Rengøring rengøringstimer (8.000 rengøringstimer: til restaurant & til catering) Betjening af kunder servicetimer ( servicetimer: timer til restaurant & til catering) Udbringning antal udbringninger (5.000 udbringninger: til catering) Trin 3 Bestemmelse af activity cost driver raten (ACDR): ACDR ved couverter: / = 143,75 kr. ACDR ved rengøringstimer: / = 273,438 kr. ACDR ved servicetimer: / = 258,929 kr. ACDR ved udbringninger: / = 362,5 kr. Trin 4 - Udregning af totale omkostninger på produkter ud fra ACDR: Catering: Couverter * 143,75 = Udbringninger 8000 * 362,5 = Regøringstimer 2000 * 273,438 = Servicetimer 2000 * 258,929 = Total Restaurant: Couverter * 143,75 = Rengøringstimer 6000 * 273,438 = Servicetimer * 258,929 = Total Page 8 of 11

11 Ovenstående gennemgang kan også ses i figuren herunder: Ud fra ovenstående ABC omkostningssystem kan der ses, at i forhold til den n omkostningsfordelingg ejeren havde lavet i case-præsentationen, har restauranten et mindre resultat på , og catering har et større resultat på Umiddelbart kan overstående eksempel e vise, at den oprindeligee allokering af omkostningerne ikke har været dækkende nok; der er dog andre faktorer,, der spiller ind i overvejelserne om ABC skal implementeres. Venning Landkro s overvejelser om ABC Når vi holder casen op mod ABC Paradokset kommer struktur ogg strategi naturligt i tale; for meree præcist at kunne overveje de beslutningsmæssige overvejelser som følge af ABC og implementeringen af denne. Strukturen i virksomheden er, som beskrevet tidligere, vigtig at se s på i overvejelserne vedrørendee implementering af ABC. Den horisontale struktur, der ses i virksomheden, taler imod en fuld implementering (trin 3) af ABC omkostningssystemet. De to første f trin (Activity Analysis og Activity Cost Analysis) er derimod fordelagtige for virksomheden at anvende. Dette er, som beskrevet tidligere, tekniske innovationsprocesser, der henvenderr sig til aktiviteter og processer i virksomheden - og passer dermed godt ind i en horisontal struktur. Da trin 3, som Gosselin (1997) beskriver det, er en administrativ innovativ proces, gavner den ikke Venning Landkro meget. Dettee skyldes, at kroen med den horisontale struktur ikke har den administratia ive overbygning, som Page 9 of 111

12 virksomheder med en vertikal virksomhedsstruktur har. Ved at fuldt implementere ABC omkostningssystemet ville der være ekstra arbejde og ressourcer, der skulle allokeres til opbygning og vedligeholdelse af dette. Dette vil på nuværende tidspunkt være ufordelagtigt for virksomheden, da de opnår en administrativ enhed, som derfor vil væren en overflødig omkostning. Da Venning Landkro er karakteriseret ved Miles og Snows strategitype Analyzer, kan der argumenteres for at strategien er med til at sætte rammerne for implementeringen af et ABC omkostningssystem. For at følge med i udviklingen forsøger Venning Landkro hele tiden at skabe vækst og dermed at forøge forretningen. Dette taler for at implementere et mere effektivt omkostningssystem. På den anden side er strategien ved Venning Landkro også at se konkurrenterne lidt an for derved at kunne afgøre hvad der er bedst. Derigennem ville det måske være hensigtsmæssigt at vente med en implementering af ABC, da man muligvis kunne allokere ressourcerne brugt på et ABC omkostningssystemet andre steder i virksomheden, hvor de kunne være med til at generere mere vækst. Konklusion Før implementering af et ABC omkostningssystem er der nogle overvejelser der skal gøres, og umiddelbart kunne ABC være en god beslutning at træffe for en virksomhed. Dog implementerer alle virksomheder ikke ABC; forklaringen på dette skal findes i andre faktorer end omkostningssystemet i sig selv, såsom virksomhedens struktur og strategi. Her taler en vertikal struktur mere for en fuld implementering af ABC end en horisontal struktur. Ydermere vil en Prospector strategi tale mere for beslutningen for fuld implementering af ABC end andre typer. ABC Paradokset går dybere i forklaringen af dette fænomen ved at definere implementeringen af ABC som en innovativ proces, der opdeler implementeringen i en proces af tre trin. Dermed forklares, hvorfor nogle virksomheder kun delvist vælger at bruge ABC. Alt efter virksomhedsstruktur vil det være fordelagtigt enten at gennemgå hele implementeringen af ABC eller højst de to første trin. Dette skyldes, at det sidste trin henvender sig mere til virksomheder med en vertikal struktur, hvor de to første trin mere er identifikations- og analyse værktøjer. Dette kan ses i casen, hvor selvom ABC kan virke gunstigt at implementere, så er strategien og strukturen i Venning Landkro ikke optimal for en fuld implementering af ABC, som dermed illustrerer ABC paradokset. Page 10 of 11

13 Litteraturliste - Atkinson, A.A. et al. (2007). Management Accounting (5. Udgave). New Jersey: Pearson Prentice Hall. - Bukh, P. N. & Israelsen, Poul. (2004). Økonomistyring: Activity based costing. København: Børsen Forum. - Cokins G. (2001). Activity-Based Cost Management. John Wilay & Sons, Inc. - Europa Kommissionen (2006) Den nye definition af små og mellemstore virksomheder. De Europæiske Fællesskaber - Gosselin M. (1997). The effect of Strategy and Organizaiotnal Structure on the Adoption and Implementation of Activity-Based Costing. Accounting, Organizations and Society, vol. 22(2) - Nielsen S. & M. Jakobsen (2007). Implementering og Anvendelse af Activity-Based Costing i Danmark: En Strukturel Ligningsmodel. Ledelse og erhvervsøkonomi 1/2007 Page 11 of 11

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

How is the connection between Activity-Based Costing (ABC), the two factors number of products and organizational complexity?

How is the connection between Activity-Based Costing (ABC), the two factors number of products and organizational complexity? English summary The use of Activity-Based Costing in Danish companies. Activity-Based Costing (ABC) emerged as a concept in the late 1980 s. Since then there has been made numerous of books, articles and

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed Copenhagen Business School Institut for Finansiering Cand. merc. FIR Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kandidatafhandling. Strategisk økonomistyring med The Execution Premium Brugen af Balanced Scorecard til styring af strategien.

Kandidatafhandling. Strategisk økonomistyring med The Execution Premium Brugen af Balanced Scorecard til styring af strategien. Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Morten Hougård Pedersen Margit Malmmose Peyton MSc in Management Accounting & Control Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Strategisk økonomistyring med

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Activity Based Costing og relationelle databaser

Activity Based Costing og relationelle databaser Activity Based Costing og relationelle databaser 7. semester gruppe 1 Aalborg Universitet, Økonomistyring og informatik Side 1 af 104 21-12-2009 Titelblad Projektets titel: Activity Based Costing og relationelle

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Få overblik over virksomhedens lønsomhed

Få overblik over virksomhedens lønsomhed Session C3 Få overblik over virksomhedens lønsomhed V/ Thomas Varan, Salgschef, EG Business Analytics 1 Hvad er ABC? Kilde: http://www.pnbukh.com/activity_based_costing-10122.htm 2 Lønsomhedsmåling Direkte

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere