økono omistyring Gruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økono omistyring Gruppe 6"

Transkript

1 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC system - The ABC paradox. Implementation of an ABC cost system is at first sight a good decision to make. There are some prerequisites that must be met in order to get the benefits of an ABC cost system. Structure and strategy are key elements that need to be taken into consideration. Companies only partially implementing ABC are clarified using the ABC paradox as explained by Gosselin (1997). Here the diffusion of ABC in a stepwise model shows how the first two steps (Activity Analysis and Activity Cost Analysis) benefit many companies, and a full implementation (step 3) will mostly be beneficial if you have at least some sort of vertical organizational structure.

2 Miniprojekt i videregående økono omistyring Omkostningssystem i virksomheden Gruppe 6 4. Semester 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Videregående økonomistyring Anders Bo Andersen: Jonas Venning Larsen: Jesper Quintin Moe: Morten Schmidt Clausen: Sune Bo Lepik Johansen: Søren Steffensen:

3 Gruppe 6 Videregående økonomistyring Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemfelt... 2 Activity Based Costing... 3 Hvad er ABC?... 3 ABC modellen:... 3 De første skridt i et design af et ABC system:... 4 Færdiggørelse af et ABC system:... 4 ABC Paradokset... 5 ABC i Venning Landkro:... 6 Venning Landkro... 6 Venning Landkros ABC model:... 7 Venning Landkro s overvejelser om ABC... 9 Konklusion Litteraturliste... 11

4 Introduktion Problemfelt Gary Cokins postulerer i Activity-Based Management, i tidens løb l har virksomheder udviklet sig til mere komplekse størrelser.. Med denn kompleksitet er der også dukket fleree indirektee omkostninger op (Cokins 2001) se figurenn nedenfor: Figur 1, Changes in Cost Structure, Cokins ( 2001) Med flere indirekte omkostninger for virksomhederne kommer de traditionellet e omkostningsssystemer til kort, da de har svært ved at behandle disse indirektee omkostninger. På grund af ovenstående udvikling i indirekte omkostninger er derr udarbejdett flere artikler (Nielsen & Jakobsen 2007) der har beskrevet hvordan flere danske virksomheder har fået øjnene op for Activity-Based Costing (herefter benævnt som ABC), og hvordan dette som økonomistyringsværktøj kan bruges til at behandle disse omkostninger. Dogg er det ikke alle, der implementerer ABC i virksomheden på trods af systemets egenskaber ved behandling af indirektee omkostninger. Men hvis ABC har nogle fordelagtige egenskaber til behandling af de indirektee omkostninger, hvorforr vil en dansk virksomhed ikke implementeree omkostningssystemett alligevel? Artiklen baserer sig på ovenstående problemfelt samt følgende problemformulering: Hvilke beslutningsmæssige overvejelser kan der være ved omkostningssystem i en dansk lille/mellemstor virksomhed? implementeringen af et ABC Page 2 of 111

5 Artiklen er bygget op ved først at beskrive, hvad et ABC omkostningssystemm indeholderr samt hvad ABC paradokset er. Efter at have defineret og forklaret ABC omkostningssystemet vil det føres over på en fiktiv case for at forklare, hvilkee beslutninger en virksomhed vil stå overforr dette vil lede hen til artiklens konklusion. Activity Based Costing Hvad er ABC? ABC er et aktivitetsbaseret omkostningssystem. P.N Bukh (2003) forklarer, at et ABC-system indeholder nogle principper for design af et omkostningsregnskab, der skall tilpasses den enkeltee virksomhed. Et ABC-system bruger aktiviteter til at akkumulere og fordele omkostninger i forhold til traditionelle omkostningssystemer hvor der gøres brugg af faktiske afdelinger eller cost centre til at akkumulere og fordele omkostninger (Atkinson et al., 2007, 2 p. 138). I det følgende vil en ABC-model blive præsenteret for at a vise, hvordan strukturen og grundprincipperne i ABC er, og med udgangspunkt i Atkinson et e al. (2007) vil der være en kort teoretisk gennemgangg af ABC for senere at kunne kombinere det med m problemstillingen i casen. ABC modellen: Figur 2, Grundprincipperne i et ABC system, Bukh & Israelsen (2004) I ovenstående ABC-model er der 3 lag. I øverste lag er ressourcepulje(r), hvor der er tale om indirekte omkostninger, da der henføres direkte omkostninger direkte til omkostningsobjekter. Disse ressourcepuljer kan findes med et ERP-system, ud fra eksempelvis posteringen lønninger. I mellemste lag udledes aktiviteter, der er skabes udfra bearbejdning og arbejde med ressourcerne. I nederste lag er omkostningsobjekterne, som aktiviterne bliver henført til. Page 3 of 111

6 De første skridt i et design af et ABC system: Hvis en virksomhed vælger at implementere et ABC-system, er der nogle skridt, der skal udføres først. I Atkinson et al. (2007) bliver de første skridt i et design af et ABC-system beskrevet som: 1) Liste de (hoved-)aktiviteter der udføres af fabrikkens menneskelige og fysiske ressourcer Her bliver det ydermere pointeret, at det er vigtigt, at aktiviteternes navne skal beskrive, hvad ressourcerne gør. 2) Indhente tilstrækkelig information, hvilket bl.a. kan ske gennem interviews til at henføre ressourcernes omkostninger til hver af de listede aktiviteter I dette trin bliver de indirekte lønomkostninger ført over til de listede aktiviteter, dernæst omkostninger til et evt. computersystem og til sidst bliver de resterende indirekte omkostninger henført. De ovenstående punkter kan også ses i ABC-modellen med ressource cost-drivere, hvor ressourcepuljer bliver ført hen til de forskellige aktiviteter, og dermed første skridt i et ABC-system klarlagt. Færdiggørelse af et ABC system: I Atkinson et al. (2007) bliver der forklaret, at ABC-modellen har skiftet fokus fra, hvad pengene blev brugt til i stedet fokuseres nu på, hvad den anskaffede ressource faktisk gør hvilken aktivitet den udfører. Næste trin i ABC-systemet er at henføre omkostninger fra aktiviteter til omkostningsobjekter: 3) Fastlægge activity cost drivers og activity cost driver raten Activity cost drivers repræsenterer mængden af aktivitet brugt til at producere individuelle produkter/services; og der findes tre forskellige typer af activity cost drivers: Transaction (transaktionsdriver) afspejler antallet af gange en aktivitet udføres Duration (varighedsdriver) afspejler den tid det tager at udføre aktiviteten Intensity (direkte måling) direkte henførsel af omkostninger til omkostningsobjekterne Page 4 of 11

7 Når valget af activity cost drivers er fastlagt, så skal der indhentes information om: Den totale mængde af hver cost driver Den mængde af hver cost driver som hvert produkt bruger Activity cost driver raten(acdr) viser, hvad det koster at udføre aktiviteten én gang (for en transaktionsdriver). ACDR skal beregnes ved at dividere omkostningerne ved aktiviteten med den totale mængde af activitets cost driveren. Derefter ganges ACDR med den mængde af hver cost driver, som hvert omkostningsobjekt bruger. Det ovenstående punkt kan også ses i ABC-modellen med activity-cost drivere, hvor omkostninger ved aktiviteter bliver ført hen til omkostningsobjekter, og dermed er et ABC-system oprettet og færdiggjort men det skal dog vedligeholdes løbende for at afspejle virksomhedens omkostninger på bedst mulig måde. ABC Paradokset Selvom et ABC omkostningssystem kan være medvirkendetil at give et bedre beslutningsgrundlag, og som Gosselin (1997) beskriver det: er godt teoretisk begrundet, beskrives ABC (Atkinson et al., 2007, p ) også som et tidskrævende og dyrt system at implementere. Derfor bliver spørgsmålet for mange virksomheder, om det er besværet værd at implementere. Ydermere bygger dele af det på subjektive meninger, hvor der kan stilles spørgsmål ved validiteten af disse meninger. Ifølge Gosselin (1997) har mange virksomheder valgt, kun halvt at implementere ABC omkostningssystemer, eller har helt ladet være med at implementere ABC Gosselin (1997) beskriver dette som ABC paradokset: This is the essence of the ABC paradox: if ABC has demonstrated benefits, why are more firms not actually employing it? Gosselin (1997, p. 105) Gosselin (1997) beskriver, hvordan en implementering af et ABC system er en trinvis innovationsproces; hvor man først har en Activity Analysis(AA), dernæst en Activity Cost Analysis(ACA) og til slut Activity-Based Costing(ABC). Modellen nedenunder viser denne trinvise proces. Page 5 of 11

8 Figur 3, Trinvise innovationsproces i ABC, Gosselin (1997)) Denne innovationsproces kan deles op i to dele: en teknisk innovationsproces (AA og ACA) og en administrativ innovationsproces (ABC). Denne diffusion af innovationsprocessen giver et godt grundlag for at beskrive, hvorfo virksomheder vælger slet ikke at implementere, implementererr dele af et ABC omkostningssystem, eller implementerer ABC fuldt ud. Gosselin (1997) tilføjer, at virksomhedens strategi er en vigtig faktor for, hvordan mulighederne for implementering af ABC udarter sig. En virksomheds strategi definerer virksomhedens muligheder for at arbejde innovativt, og dermed er strategien med til at påvirke en organisations nyskabelsee inden for økonomistyringssystemer. Gosselin (1997) nævner Miless og Snows fire strategityper, som en god nddeling for hvor attraktiv ABCC er for en virksomhed med en n bestemt strategitype. s Strategityperne er følgende: Prospectors, Analyzers, Defenderss og Reactors. Gosselin (1997) forklarer kort, at Prospectors er kategoriseret som foregangsvirksomheder, og Reactors er virksomheder, der følger efter (reagerer på) den generelle udvikling. Defenders er modsætningenn til Prospectors, og Analyzers er en blanding af Prospector rs og Defenders. Gosselin ( 1997) argumenterer yderligere, att virksomheder, der har en vertikal struktur og samtidig fører innovative processer, ofte også fuldt implementerer et ABC A omkostningssystem fremforr virksomheder med en mere horisontal struktur. ABC i Venning Landkro: Venning Landkro Før præstentationen af casen vil en lille/mellemstor virksomhed blive defineret. Ifølge Europa kommissionen (2006) defineres disse som værende under 250 ansatte samt en omsætning på under 50 mio. Euro og/eller en årlig samlet balancee som ikke overskriderr 43 mio. Euro. Med definitionen på plads af en lille/mellemstor virksomhed følgerr nu casen: Page 6 of 111

9 Venning Landkro er en fiktiv service virksomhed, som beskæftiger sig med catering og restauration. Virksomheden er en gammel lokal virksomhed, som i de senere år har oplevet god fremgang, og som følge heraf også en større kundekreds i Danmark. Virksomhedens størrelse er også vokset med fremgangen, og der er nu 30 ansatte i virksomheden og en omsætning på 25 mio kr. om året. Virksomhedens strategi har karakter af at være en såkaldt Analyzer ifølge Miles og Snow s (1978, 1994) definitioner. Yderligere er selve organisationsstrukturen en horisontal struktur, hvor bestyreren altid er tæt på medarbejderne på gulvet. Ejeren af kroen er på det seneste blevet opmærksom på, at virksomheden er blevet mere kompleks i sin økonomiske opbygning. Han overvejer derfor, om ABC ville kunne betale sig tids- og ressourcemæssigt at implementere, for at skabe bedre gennemskuelighed og beslutningstagning i fremtiden. Indtil videre har ejeren af kroen selv stået for omkostningsfordelingen, som ser ud som følgende: Catering Restaurant Råvarer Køkkenpersonale Tjenere/afryddere Energi Omkostninger i alt Omsætning Resultat Venning Landkros ABC model: Da Venning Landkro har overvejet at implementere et ABC omkostningssystem, har vi valgt at vise, hvordan konsulenten har fremlagt dette ABC omkostningssystem for virksomheden. Som beskrevet tidligere vil vi hurtigt præsentere data indenfor hvert af de trin, der blev præsenteret under afsnittet Activity-Based Costing. Trin 1 - Definering af aktiviteter i virksomheden: Madlavning Rengøring Betjening af kunder Udbringning Trin 2 Fastlæggelse af activity cost drivers: Page 7 of 11

10 Madlavning antallet af couverter ( couverter: til restaurant & til catering) Rengøring rengøringstimer (8.000 rengøringstimer: til restaurant & til catering) Betjening af kunder servicetimer ( servicetimer: timer til restaurant & til catering) Udbringning antal udbringninger (5.000 udbringninger: til catering) Trin 3 Bestemmelse af activity cost driver raten (ACDR): ACDR ved couverter: / = 143,75 kr. ACDR ved rengøringstimer: / = 273,438 kr. ACDR ved servicetimer: / = 258,929 kr. ACDR ved udbringninger: / = 362,5 kr. Trin 4 - Udregning af totale omkostninger på produkter ud fra ACDR: Catering: Couverter * 143,75 = Udbringninger 8000 * 362,5 = Regøringstimer 2000 * 273,438 = Servicetimer 2000 * 258,929 = Total Restaurant: Couverter * 143,75 = Rengøringstimer 6000 * 273,438 = Servicetimer * 258,929 = Total Page 8 of 11

11 Ovenstående gennemgang kan også ses i figuren herunder: Ud fra ovenstående ABC omkostningssystem kan der ses, at i forhold til den n omkostningsfordelingg ejeren havde lavet i case-præsentationen, har restauranten et mindre resultat på , og catering har et større resultat på Umiddelbart kan overstående eksempel e vise, at den oprindeligee allokering af omkostningerne ikke har været dækkende nok; der er dog andre faktorer,, der spiller ind i overvejelserne om ABC skal implementeres. Venning Landkro s overvejelser om ABC Når vi holder casen op mod ABC Paradokset kommer struktur ogg strategi naturligt i tale; for meree præcist at kunne overveje de beslutningsmæssige overvejelser som følge af ABC og implementeringen af denne. Strukturen i virksomheden er, som beskrevet tidligere, vigtig at se s på i overvejelserne vedrørendee implementering af ABC. Den horisontale struktur, der ses i virksomheden, taler imod en fuld implementering (trin 3) af ABC omkostningssystemet. De to første f trin (Activity Analysis og Activity Cost Analysis) er derimod fordelagtige for virksomheden at anvende. Dette er, som beskrevet tidligere, tekniske innovationsprocesser, der henvenderr sig til aktiviteter og processer i virksomheden - og passer dermed godt ind i en horisontal struktur. Da trin 3, som Gosselin (1997) beskriver det, er en administrativ innovativ proces, gavner den ikke Venning Landkro meget. Dettee skyldes, at kroen med den horisontale struktur ikke har den administratia ive overbygning, som Page 9 of 111

12 virksomheder med en vertikal virksomhedsstruktur har. Ved at fuldt implementere ABC omkostningssystemet ville der være ekstra arbejde og ressourcer, der skulle allokeres til opbygning og vedligeholdelse af dette. Dette vil på nuværende tidspunkt være ufordelagtigt for virksomheden, da de opnår en administrativ enhed, som derfor vil væren en overflødig omkostning. Da Venning Landkro er karakteriseret ved Miles og Snows strategitype Analyzer, kan der argumenteres for at strategien er med til at sætte rammerne for implementeringen af et ABC omkostningssystem. For at følge med i udviklingen forsøger Venning Landkro hele tiden at skabe vækst og dermed at forøge forretningen. Dette taler for at implementere et mere effektivt omkostningssystem. På den anden side er strategien ved Venning Landkro også at se konkurrenterne lidt an for derved at kunne afgøre hvad der er bedst. Derigennem ville det måske være hensigtsmæssigt at vente med en implementering af ABC, da man muligvis kunne allokere ressourcerne brugt på et ABC omkostningssystemet andre steder i virksomheden, hvor de kunne være med til at generere mere vækst. Konklusion Før implementering af et ABC omkostningssystem er der nogle overvejelser der skal gøres, og umiddelbart kunne ABC være en god beslutning at træffe for en virksomhed. Dog implementerer alle virksomheder ikke ABC; forklaringen på dette skal findes i andre faktorer end omkostningssystemet i sig selv, såsom virksomhedens struktur og strategi. Her taler en vertikal struktur mere for en fuld implementering af ABC end en horisontal struktur. Ydermere vil en Prospector strategi tale mere for beslutningen for fuld implementering af ABC end andre typer. ABC Paradokset går dybere i forklaringen af dette fænomen ved at definere implementeringen af ABC som en innovativ proces, der opdeler implementeringen i en proces af tre trin. Dermed forklares, hvorfor nogle virksomheder kun delvist vælger at bruge ABC. Alt efter virksomhedsstruktur vil det være fordelagtigt enten at gennemgå hele implementeringen af ABC eller højst de to første trin. Dette skyldes, at det sidste trin henvender sig mere til virksomheder med en vertikal struktur, hvor de to første trin mere er identifikations- og analyse værktøjer. Dette kan ses i casen, hvor selvom ABC kan virke gunstigt at implementere, så er strategien og strukturen i Venning Landkro ikke optimal for en fuld implementering af ABC, som dermed illustrerer ABC paradokset. Page 10 of 11

13 Litteraturliste - Atkinson, A.A. et al. (2007). Management Accounting (5. Udgave). New Jersey: Pearson Prentice Hall. - Bukh, P. N. & Israelsen, Poul. (2004). Økonomistyring: Activity based costing. København: Børsen Forum. - Cokins G. (2001). Activity-Based Cost Management. John Wilay & Sons, Inc. - Europa Kommissionen (2006) Den nye definition af små og mellemstore virksomheder. De Europæiske Fællesskaber - Gosselin M. (1997). The effect of Strategy and Organizaiotnal Structure on the Adoption and Implementation of Activity-Based Costing. Accounting, Organizations and Society, vol. 22(2) - Nielsen S. & M. Jakobsen (2007). Implementering og Anvendelse af Activity-Based Costing i Danmark: En Strukturel Ligningsmodel. Ledelse og erhvervsøkonomi 1/2007 Page 11 of 11

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation?

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Januar 2008 Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh * Resumé Budgettet er en central del af virksomhedens økonomistyring, men det er

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Gymnasiets medarbejderudviklingssamtaler som ledelsesværktøj

Gymnasiets medarbejderudviklingssamtaler som ledelsesværktøj Gymnasiets medarbejderudviklingssamtaler som ledelsesværktøj Sigrid Egeskov Andersen (070174) Jonas Lindelof (130572) Masterafhandling Master i gymnasiedidaktik ledelseslinjen Institut for Filosofi, Pædagogik

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere