Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb:"

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2013 (DOK. NR. 12/14608) Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2013 til 2016 udtrykker Byrådets vilje til høj prioritet af området på trods af snævre økonomiske rammer. Byrådet har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv. En realisering af de vedtagne udbygnings- og renoveringsplaner for børnepasning, folkeskole, ældreområdet, idræt og sundhed. En stærk fokus på projekter, der medfører en reduktion af serviceudgifterne. Anlægsrammen vil blive øget med årligt 15 mio. kr. i 2017 og 2018 finansieret ved effektiviseringer under drift. Den forøgede anlægsramme medfører over tid en øget mulighed for gennemførelse af nye projekter. En øget lånemulighed via de årlige regeringsaftaler vil give yderligere mulighed for realisering af ønskede anlægsprojekter. Overførselsadgang Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i bevillingskontrollen ultimo Specielle bemærkninger Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb: Hele kr P. nr Bygningsvedligehold, kvalitetsfondsområder P. nr Bygningsvedligehold, øvrige områder Ældreboliger, drift Forsyningsområdet, drift I alt Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter Vedligeholdelsesefterslæbet vil med det nuværende budget være væk i løbet af få år. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet. For så vidt angår forsyningsområdet og ældreboliger er budgettet jævnfør konteringsreglerne henført til drift. Fra budget 2013 er beløb til socialpolitik overført fra drift til anlæg.

2 Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør kr. årligt, fordelt med kr. på kvalitetsfondsområder og kr. på øvrige områder. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbudgettet blive omplaceret til øvrige politikområder med henblik på en hurtigere nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet. I det omfang beløbet bruges på uforudset vedligeholdelse, vil udgifter blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage budgetomplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. Note 2, P.nr Energihandleplan Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på kr., der er forudsat lånefinansieret. Indtægt indgår i nettotallet med kr. i og kr. i 2016, der vedrører salg af energibesparelser til energiselskaber. Af udgiften anvendes kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en afledt reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra De reducerede driftsudgifter fordeles, på baggrund af de konkrete tiltag, i det enkelte år. Udgiftsreduktionen anvendes til inddækning af det budgetterede effektiviseringsmål. Note 3, P.nr Ekstra energisparepulje Der er afsat kr. årligt i 2012 til 2014 til finansiering af energispareprojekter med forholdsvis lang tilbagebetalingstid, men med stor miljømæssig effekt. Anlægsbevilling er givet af Byrådet den 14. maj Udgiften lånefinansieres. Forskellen mellem den årlige ydelse og de opnåede energibesparelser anvendes til delvis inddækning af effektiviseringsmålet. Note 4, P.nr Skole i Christiansfeld Byrådet vedtog den 10. maj 2010 (sag nr. 40) model 2 med nybygning og ombygning af Christiansfeld Skole på Gl. Kongevej, inkl. et integreret bibliotek med et samlet rådighedsbeløb på kr. På grund af prisfremskrivningen er budgetbeløbet indregnet med et rådighedsbeløb på i alt kr. fordelt således: kr. i kr. i kr. i 2013 Note 5, P.nr Elektroniske tavler og pc, tilskud til indkøb Projektet indeholder et samlet budget på kr., hvor rådighedsbeløbene fordeler sig med kr. i hvert af årene 2011 og 2012 samt kr. i Byrådet har i møderne den 8. november 2010 og den 14. marts 2011 frigivet bevillingen. Note 6, P.nr Pulje til 500 computere til folkeskolen Der er budgetlagt med kr. årligt fra Projektet indeholder indkøb af 500 computere til folkeskolen i perioden

3 En fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på kr. til nyindkøb af pc, bærbare og skærme. Projektet tilføres fra kr. Ny strategiplan for skoleområdet vil kunne medføre ændringer i den nødvendige teknik, men uanset valg af strategi, vurderes at det opgjorte årlige investeringsbehov ikke ændres. Det bemærkes i øvrigt, at vedligeholdelse af det trådløse netværk finansieres af projekt nr IT, løbende udskiftning af udstyr. Note 7, P.nr Bygningsopdatering af Dalby Skole Der er afsat kr. i 2013 og kr. overføres fra Projektet omfatter de mest pressende behov for opdatering i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne , der kan placeres i en tilbygning ved indskolingsafdelingen. Tilbygningen kommer til at indeholde: 4 klasselokaler og 2 grupperum til erstatning for lokaler i utidssvarende barakker. 4 toiletter, garderober, indgange. Billedkunstlokaler (der også kan benyttes til håndværk og design og SFO). Håndarbejdslokale (kan benytte eksisterende kvadratmeter i 3. klasses lokale i sammenhæng med hjemmekundskabslokale). Fælles personalerum med tilknyttede faciliteter. Køkken/alrum/basus/glidende overgang fra SFO. Note 8, P.nr Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Der er afsat kr. i Projektet indeholder de nødvendige tilretninger, herunder tilretning af toiletter, således at bygningen kan rumme SFO og klassetrin. Lokalerne vil desuden kunne indgå i undervisningssammenhænge for indskolingen som værksteder og til brug ved projektarbejde m.v. Udearealerne mellem skole og Skrænten indrettes med faciliteter for indskoling/sfo, herunder en kold hal til leg og bevægelse i lighed med den nuværende brug, der er af maskinhallen ved Dollerupgård. Note 9, P.nr Solceller på skoler og børnehaver Der er afsat kr. i 2013 og Projektet indeholder montering af solceller på skoler og daginstitutioner. Ud over miljøvenlig energi og udgiftsbesparelse, er ønsket at bruge anlæggene til undervisning af børn. Det bemærkes, at udgiften er forudsat lånefinansieret. Note 10, P.nr Ny specialbørnehave Der er afsat kr. til etablering af en ny specialbørnehave fordelt med kr. i 2014 og kr. i Planen var oprindelig at bygge en ny specialbørnehave med 30 pladser beliggende på naboareal til Børnehaven Mælkebøtten. Kolding Kommune kan ikke erhverve naboarealet og Børneudvalget har derfor godkendt en ændring af projektet.

4 Planen er nu, at bibeholde Mælkebøtten på W. Kiørbusvej med 40 almindelige børnehavepladser og 12 specialbørnehavepladser og på det kommunale areal foran Bakkeskolen opføres en ny daginstitution med 60 almindelige børnehavepladser og 18 specialbørnehavepladser. Kapaciteten i den oprindelige plan bibeholdes i det reviderede forslag. Det reviderede forslag giver herudover mulighed for en vis fleksibilitet i antallet af pladser idet opgaven nu er delt på 2 fysiske enheder. Institutionerne drives sammen under samme ledelse. Den nye institution indrettes med mulighed for aflastningstilbud til børn med særlige behov, primært med institutionens børnegruppe. Indretningen af aflastningstilbuddet betinger et ønske fra Socialforvaltningen, afdelingen for handicaprådgivning. Etableringen af den nye institution giver mulighed for opsigelse af 2 lejemål ved privat udlejere med en årlig besparelse på kr. Huslejebesparelsen, der får virkning fra færdiggørelse af institutionen er anvendt til delvis inddækning af det vedtagne effektiviseringsmål. Note 11, P.nr Ombygning af SFO lokaler på Dollerupgård til daginstitution Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i Projektet indeholder ombygning og renovering af SFO- og klublokaler til børnehave samt bygningsopdatering af eksisterende børnehave. Note 12, P.nr Lovliggørelse om tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution Projektet omfatter en lovliggørelse samt tilbygning af lokaler til 24 vuggestuepladser i forbindelse med Troldblomsts flytning til tidligere SFO-lokaler på fælleden. Der er afsat kr. i 2013 til gennemførelse af projektet. Note 13, P.nr Midtbyens børnehus, nybygning Projektet er forudsat gennemført i 2012 og 2013 med en samlet udgift på kr. Rådighedsbeløbet er fordelt med kr. i 2012 og kr. i Midtbyens Børnehus er i øjeblikket indrettet i 2 lejemål med en årlig lejeafgift til AAB på henholdsvis kr. for Vifdam og kr. for Låsbygård. Der er 100 børnehavepladser i afdeling Vifdam og 30 vuggestueplader i afdeling Låsbygård. Der nybygges en integreret institution med 40 vuggestue- og 100 børnehavepladser. Udgangspunktet er en placering i Vifdam, som nabo til nuværende institution. I forbindelse med nybyggeriet forøges antallet af vuggestuepladser fra 30 til 40 pladser. Nybyggeriet erstatter de 2 lejemål med en årlig husleje på ca kr., der er anvendt til delvis inddækning af det vedtagne effektiviseringsmål. Note 14, P.nr og Nyt plejecenter, Bertram Knudsens Have Projektet indeholder et nyt plejecenter med 90 ældreboliger og m 2 serviceareal med placering, Bertram Knudsens Have. Udgiften til kommunal grundkapital er budgetteret til 7 %. Byrådet har på byrådsmøde den 29. august 2011 godkendt skema B.

5 Byggeriet forudsættes færdig i Den samlede nettoudgift, der er fordelt i årene 2011 til 2013, beløber sig til kr. fordelt således: Ældreboligdelen med en udgift på kr. Beboerindskud med en indtægt på kr. Lånefinansiering (91 %) af ældreboligdelen med en indtægt på kr. Kommunalt serviceareal med en udgift på kr. Servicearealtilskud udgør kr. Arealet ved Bertram Knudsens Have er ejet af Kolding Kommune. Udgift til erhvervelse af grund er indregnet i ovennævnte, idet den tilsvarende indtægt indgik i Den budgetterede udgift er baseret på udregning udarbejdet af Kolding Kommunes bygherrerådgiver COWI A/S den 14. august Udregning af overslag tager udgangspunkt i maksimumbeløbet pr. 1. juli 2009 for alment boligbyggeri for ældreboliger (øvrig provins) på i alt kr. pr. m 2. For opnåelse af energiklasse 2015 er der i overslaget medregnet et energitillæg til maksimumbeløbet, så der skabes plads til de merinvesteringer, der er nødvendige for at opfylde de skærpede energikrav. Energitillægget er fastsat til kr. pr. m 2. Samlet anskaffelsessum for boliger: 90 boliger á 73,26 m 2 x kr. = kr. I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån I løbende priser inkl. moms U I 91 % Anlægsregnskab Korrigeret budget Budget Total Note 15, P.nr og 9018 Plejecenter Vonsild Som et led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet opføres et nyt plejecenter på Hjarupvej 10 i Vonsild, på grunden hvor det nuværende Vonsildhave plejecenter er beliggende. Byggeriet opføres minimum som energiklasse 2015 og omfatter 60 plejeboliger på i alt ca m 2 og et tilhørende serviceareal på i alt ca m 2. Tidsplan: Udbud: Medio 2012 Byggeperiode: Medio 2013 primo 2015 Plejecentret etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP). Byrådet har valgt en samarbejdsform, hvor en fremtidig samarbejdspartner efter et samlet udbud får det fulde ansvar for projekterings- og anlægsopgaven, bygningsdrift og vedligehold samt pleje- og omsorgsopgaverne i driftsfasen. Kommunen har myndighedsansvaret.

6 Desuden er der krav om, at OPP-leverandøren etablerer og deltager i et innovativt udviklingspartnerskab med fokus på igangsætning og implementering af forskellige typer af udviklingsprojekter, der ikke kan gennemføres som en del af den daglige drift. Boligerne opføres efter almenboligloven. Kolding Kommune vil dermed være ejer af plejeboligerne og den støttede del af servicearealerne. Samarbejdsformen skal sikre, at det nye plejecenter kommer til at adskille sig væsentligt fra de eksisterende tilbud i Kolding Kommune ved at give OPP-leverandøren størst mulig indflydelse på plejecentrets udformning og drift. Nedenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i rammebeløb inkl. energitillæg gældende for 2012 på kr. pr. m² (2012-niveau). For servicearealerne er beløbet opgjort i tilsvarende prisniveau. Beløbene vil i forbindelse med budgetlægningen for 2014 blive tilrettet med udgangspunkt i godkendt skema B. Skema B forventes godkendt i I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån inkl. moms U I 88 % Korrigeret budget Budget Budget Budget Total Note 16, P.nr Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter, 50 % Der er afsat kr. i Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Note 17, P.nr Ramme til byfornyelse og boligforbedring Der er afsat kr. årligt fra Den udmeldte ramme anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes et beløb til: Behandling af sager vedrørende indeklima (fugt og skimmelsvamp). Pulje til anvendelse som tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes. Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til kr. Note 18, P.nr Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger Projektets samlede udgift i 2010-niveau udgør kr. Fordelingen af det resterende rådighedsbeløb og den afledte drift pr. budgetår, som er i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan, fremgår af nedenstående skema.

7 Hele kr Anlæg Afledt drift Note 19, P.nr Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Der er afsat kr. årligt. Byrådet har den 23. maj 2011 meddelt anlægsbevilling på kr. Note 20, P.nr Legeredskaber i bymidten Der er budgetteret kr. årligt fra Budgetbeløbet åbner mulighed for at anlægge legeredskaber i bymidten i Kolding. Legeredskabernes placering og udformning påtænkes afstemt og koordineret med projektet Liv i City. Note 21, P.nr Skovvangen, nyt kolonihaveområde Der er budgetteret kr. i 2012 samt kr. i 2013 og Budgetbeløbet åbner mulighed for at påbegynde anlæggelse af nyt kolonihaveområde, som erstatning for kolonihaver, der nedlægges i forbindelse med udvidelse af Kolding Sygehus. Projektet afventer lokalplan for området. Note 22, P.nr Hejlsminde, kystsikring af havnefront Der er afsat kr. i Projektet indeholder undersøgelser og vurdering af kystsikringens tilstand langs vejen samt etablering af kystsikring på 140 lbm langs vejen. Forbedringer udføres ved skråningsbeskyttelse med opbygning af forskellige stenmaterialer mellem vejen og stranden. Note 23, P.nr Hejls/Sjølund, forsøg med cykelsti Der er afsat kr. i 2013 til forsøg med etablering af cykelbane mellem Hejls og Sjølund. Forvaltningen har igangsat nærmere vurderinger af kantbaneløsningen og fremsætter konkret forslag i løbet af 1. kvartal Sagen blev behandlet på TBU møde den 20. juni 2012, hvor forvaltningen vurderede, at borgerforeningens løsning og tilhørende anlægsoverslag på 2 mio. kr. ikke var tilstrækkeligt mht. bredde af kantbaner og bærelag. En forsigtig vurdering af projektet beløber sig til omkring 4 mio. kr. Note 24, P.nr Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus Der er afsat kr. i 2014 og 2015 samt kr. i Desuden afsættes i budget kr. Projektet indeholder udbygning af vejforhold i forbindelse med udbygning og ombygning af Kolding Sygehus hvor trafikmængden forventes af stige fra biler i døgnet til ca biler i døgnet. Planlagte vejudbygninger: 1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som almindelig vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen. Skovvangen udbygges med et ekstra spor ligeud samt svingspor og der etableres signalanlæg i krydset. Samlet overslagspris er kr.

8 2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra spor ligeud og svingspor, og der etableres signalregulering. Samlet overslagspris er kr. 3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej, er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På Lærkevej udbygges med et svingspor. Samlet overslagspris er kr. 4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På Skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset og der etableres signalanlæg. Samlet overslagspris er kr. 5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres. Samlet overslagspris er kr. 6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. På Nordre Ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. Samlet overslagspris er kr. Note 25, P.nr Kolding Cykelby del 3 Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i Der er i Cykel i Fokus beskrevet de kommende års indsatser. Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog. Infrastruktur: Der etableres stier på 4 vejstrækninger med en samlet længde på meter. Stierne forbinder eksisterende stier og lukker således huller i stinettet. Det drejer sig om: By Vej Delstrækning Indhold Længe i m Pris i kr.* Kolding Agtrupvej Kongebrogade - Østerbrogade Cykelsti i én side Kolding Broagervej - Cykelsti i én side Almind Sysselbjergvej Stagebjergparken - Vejlevej Dobbeltrettet sti Vamdrup Jernbanegade Torvet - Hvidøre Cykelbaner I alt *Priser er inkl. udgifter til projektering og tilsyn men eksklusiv eventuel arealerhvervelse. Implementering af trafikpolitik: 16 skoler har udarbejdet en trafikpolitik. Med relativt begrænsede midler gennemføres en række trygheds- og sikkerhedsskabende aktiviteter i form af tavler, afstribning og mindre kantstensarbejde. Der afsættes en pulje på kr. til tryghedsog sikkerhedsskabende aktiviteter ved skolerne.

9 Pendling: personer pendler dagligt til Kolding Kommune fra andre kommuner. Hovedparten skal til Kolding by. En stor del af pendlerne kommer i bil og benytter motorvejsnettet der ligger tæt på Kolding by. Derfor er der et potentiale for at skifte bilen ud med en cykel. Potentialet undersøges vha. spørgeskemaundersøgelser og rejsetidsanalyser. Der afsættes i alt kr. til undersøgelsen. Dialog: Dialogindsatsen har fokus på skolebørn. Formålet er at få flere til at tage cyklen til skole frem for at lade forældrene køre. Indsatsen vil primært ske gennem målrettede kampagner. Der afsættes i alt til dialog. Herudover afsættes der kr. til evaluering af indsatsen. Projektet færdiggøres i 2017 og følgende år. Note 26, P.nr Energirenovering af den kommunale vejbelysning Der er afsat i alt kr. fordelt med kr. i 2013, kr. i 2014 samt kr. i Udgiften er forudsat lånefinansieret. Projektet omfatter udskiftning af armaturer over en 3 årig periode. Den årlige besparelse på energi, lysdæmpning og vedligehold udgør kr. fra Note 27, P.nr Kolding Å, udvikling Der er afsat kr. årligt til udvikling af områderne langs Kolding Å. Dette beløb skal, med baggrund i helhedsstrategien for Kolding Å fra 2010, bruges til udviklingen af stinet og rekreative muligheder langs åen. Arbejdet med udviklingen skal ske med inddragelse af borgere, brugere mv. Note 28, P.nr Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus, etape 1 Der er afsat kr. i 2012, kr. i 2013 samt kr. i 2014 til gennemførelse af sundhedscentrets 1. etape med placering ved Kolding Sygehus. Det samlede projekt (etape 1 og 2) beløber sig til kr. inkl. grundudgifter anslået til kr. 1. etape forventes indviet primo oktober Projektet omfatter udgifter til placering af sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Sundhedscenterets placering ved Kolding Sygehus vil være bynært og godt dækket af den udbyggede offentlige trafikbetjening, der forventes at følge med sygehusets udbygning. I forhold til de fysiske rammer giver placeringen ved Kolding Sygehus mulighed for, at de to institutioner til gensidig glæde og gavn kan drage nytte af en række sammenfaldende faciliteter. Sundhedscenterets infotek rummer værdifuld viden for patienter og deres pårørende, der også vil kunne få vejledning og støtte af sundhedscenterets personale. Ligeledes vil samarbejdet mellem sundhedscenterets og sygehusets personale have gunstige betingelser, hvis sundhedscenterets personale for eksempel benytter sygehusets kantinefaciliteter. Hvad angår den daglige drift og den løbende vedligeholdelse af tekniske anlæg, udeområder og lignende vil disse kunne optimeres, hvis det tekniske servicepersonale servicerer det samlede bygningskompleks.

10 Det vurderes, at fællesudnyttelse af Sygehusets lokaliteter betyder en reduktion i det samlede areal til et sundhedscenter på ca. 420 m 2 i forhold til anden placering. Denne besparelse kan kapitaliseres til kr. Opførelse sker i 2 etaper. 1. etape omfatter de funktioner, der sikrer sundhedscentrets grundlæggende og mest presserende aktiviteter og giver mulighed for opsigelse af to lejemål. I 1. etape flyttes sundhedsplejen, afdeling for forebyggelse og sundhedsfremme, stab og chef fra Klostergården til sundhedscentret. Endvidere flyttes de trænings- og genoptræningsaktiviteter, der i dag er placeret i lejemål på Domhusgade 22 og på Banegårdspladsen 2, til det nye sundhedscenter. Lejemålene kan således ophøre. Trænings- og genoptræningsaktiviteterne på Låsbyhøj fastholdes indtil videre. 1. etape andrager et bruttoetageareal på ca m etape giver ikke mulighed for at afhænde Klostergården, idet det alene er funktioner, der omhandler sundhed, der flyttes til sundhedscentret. Ide- og programoplæg er udarbejdet. Det er forudsat, at sundhedscentret opføres i 2 etaper. Med baggrund i ide- og programoplægget udarbejdes udbudsmateriale frem til ultimo oktober Etape 2. omfatter 2 hovedfunktioner: I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter II: Tandklinik I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter er i dag er placeret på Låsbyhøj. De nuværende 21 døgnpladser udvides med 7 pladser til i alt 28 døgnpladser. Endvidere omfatter 2. etape etablering af en række bredt anvendelige faciliteter, der udbygger sundhedscenterets funktionalitet og forstærker mulighederne for forebyggende arbejde. 2. etape andrager, i henhold til funktions- og arealoversigten, et bruttoetageareal på ca m 2. For at kunne afhænde Låsbyhøj, efter etablering af sundhedscentrets 2. etape, vil det være nødvendigt at finde egnede faciliteter et andet sted til de dele af Seniorforvaltningen, der i dag har lokaler på Låsbyhøj. Lokalebehov hertil er vurderet til ca. 700 m 2. For helt at kunne frigøre Låsbyhøj, skal der endvidere findes lokaler til placering af daghjem for demente og til sygeplejen fra distrikt 1 og aften-/natholdet. Arealbehov til de to sidstnævnte vurderes at være henholdsvis 75 m 2 og 100 m 2 afhængig af, hvilke faciliteter der evt. kan udnyttes fælles med det nye sted. Gennemføres de anbefalede rokeringer, vil Låsbyhøj kunne frigøres til salg i II: Tandklinik 2. etape omfatter endvidere en række specialfunktioner, som det vil være hensigtsmæssigt at have samlet et sted for alle borgere i kommunen. Det handler om tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner et centralt sted i kommunen og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet. Denne del andrager, i henhold til funktions- og arealoversigten, et bruttoetageareal på 700 m 2.

11 I hele kr. Funktioner og aktiviteter Sundhedscenter Etape 1 2 Sundhedscenter 1. etape Sundhedscenter 2. etape Kolding Sundhedscenter Grundudgifter Indledende planlægning og programmering Ophør lejemål Banegårdspladsen (anlægsudgifter) 200 Etaperne enkeltvis i alt Sundhedscenter Note 29, P.nr Sundhedscenter, etape 2 Der er budgetteret kr. i etape afsluttes i 2017, hvor der budgetteres kr. Note 30, P.nr Universitet I henhold til procesaftalen yder Kolding Kommune et tilskud på kr. (ikke indekserbart), betales med henholdsvis kr. i 2012 og kr. i Kolding Kommunes udgifter til nedrivning, pælefundering og oprensning af forureninger på grunden er afholdt/budgetteret i 2012 og tidligere. Folketingets Finansudvalg har den 3. marts 2011 tiltrådt aktstykket på Kolding projektet. Universitetsbygningen forventes færdig i Note 31, P.nr Studenterhus Der er afsat kr. i Note 32, P.nr Flytning af Christiansfeldcentret, Musikskolen i Christiansfeld og lokalhistorisk arkiv til Søstrehuset i Christiansfeld Der er afsat kr. i I forbindelse med restaureringen af Søstrehuset i Christiansfeld er det besluttet, at Lokalarkivet, Musikskolen og Christiansfeldcentret flytter ind i Søstrehuset for at få bedre og mere tidsvarende rammer, samt for at skabe synergi mellem institutionerne. Flytningen vil ske i 2014 og der er afsat kr. til at dække flytteomkostninger inkl. nødvendigt nyt inventar. Note 33, P.nr Geografisk Have, realisering af masterplan Der er afsat kr. i Masterplanen for Geografisk Have forventes at være færdig i løbet af Realisering af masterplanen i form af forskellige anbefalede tiltag vil komme til udmøntning i 2015.

12 Note 34, P.nr IT, løbende udskiftning af udstyr Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser og en deraf afledt bedre effektivitet og større medarbejdertilfredshed. Dette kræver en robust og opdateret maskinpark bestående af Pc er (stationære og bærbare), skærme, mobiltelefoner mv. I projektet indgår også en løbende udskiftning vedrørende krydsfelter, trådløst netværk og andre nødvendige installationer til sikring af sikker og stabil drift. Projektet omhandler kun den nødvendige løbende udskiftning. Nyt udstyr afspejler det reelle behov med udgangspunkt i sikker og stabil drift. Med den nuværende decentrale beslutningskompetence om hvornår der udskiftes, er konsekvensen at der ikke udskiftes rettidigt. Det betyder, at maskinparken på IT-området gradvist bliver ældre og ældre, hvilket medfører meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre. En planlagt udskiftningstakt vil også medvirke til, at afledte udgifter i form af, at f.eks. et ønske om nyt IT-udstyr medfører behov for udskiftning af andet i øvrigt funktionsdygtigt materiale. Modellen styres centralt i lighed med den måde bygningsvedligehold styres på. Modellen skal sikre, at kommunens IT-udstyr i højere grad er opdateret. Forslaget omhandler kun den nødvendige løbende udskiftning. Udskiftningstakten er fastsat i forhold til erfaringer om, hvornår gammelt udstyr giver anledning til problemer i form at nødvendig straks-udskiftning, manglende funktion og mange fejl. Sidstnævnte medfører på nuværende tidspunkt en stor arbejdsmæssig belastning. Der er afsat kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i Det årlige investeringsbehov udgør kr., hvorfor projektet tilføres yderligere kr. fra Når det nødvendige investeringsbehov er dækket sendes området i udbud. Det bemærkes, at folkeskoleområdet ikke indgår i nærværende projekt. Det samlede investeringsbehov er opgjort med udgangspunkt i følgende enheder: administrative pc er skærme printere mobiltelefoner lokaltelefoner stationer til trådløst netværk 600 switche Netværk og kabeltræk. Note 35, P.nr Ramme til finansiering af udsving i overførsler mellem år (buffer) Budgetposten er alene af teknisk karakter. Der er en modpost budgetteret under kortfristet gæld. Anvendes til finansiering af udsving i overførsler mellem år.

13 Note 36, P.nr og 1111 Bramdrupdam Bofællesskab, renovering, ny bygning og servicearealer. Der er budgetteret kr. i 2012, kr. i 2013 samt kr. i Projektet omhandler ombygning og lovliggørelse af huse og lejligheder. De bestående huse sammenbygges med nye tilbygninger, hvori der dels etableres fælles køkken/ophold, dels kontor og personalefaciliteter. Da renovering og udbygning af de nuværende boliger medfører en reduktion af det samlede antal boenheder, skal der desuden ske nybygning af 10 enheder. I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån I løbende priser Inkl. moms U I 88 % Korrigeret budget Budget Budget Total Note 37, P.nr Basagerhus, etablering af ældreboliger Der er i 2013 afsat kr. til indretning af en ældrebolig ved plejecentret Basagerhus, som skal anvendes til fællesspisning for de beboere, der bor i ældreboligerne ved Basagerhus. Note 38, P.nr Egebo, midlertidige pladser Der er i 2013 afsat kr. til etablering af 22 midlertidige pladser på Egebo Plejecenter. De midlertidige pladser er herefter samlet på én adresse. Note 39, P.nr Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv. Der er til det nye plejecenter i Vonsild afsat kr. i 2015 til inddækning af eventuelle merudgifter afledt af endelig kontrakt, velfærdsteknologiløsninger og øvrige uafklarede forhold, herunder anskaffelse af inventar. Note 40, P.nr og 0533 (TBU) Byggemodning bolig og erhverv, rammebeløb Der er i budgettet, under jordforsyning, budgetteret med en pulje til henholdsvis udgifter (byggemodning) og indtægter (salg af jord). Teknik- og Boligudvalget kan budgetomplacere indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning. Udgifter udover det afsatte rådighedsbeløb kan kun afholdes, såfremt der realiseres et salg udover det budgetterede ordinære salg. Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen prioriteres. Der er afsat kr. i 2014 samt kr. i 2015 og 2016 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Note 41, P.nr Ordinært og ekstraordinært salg af jord og fast ejendom Der udarbejdes primo budgetåret en handlingsplan for, hvorledes det årligt budgetterede salg realiseres. Handlingsplanen godkendes endeligt af Økonomiudvalget.

14 I 2010 blev der udarbejdet en Tiltræknings-, fastholdelses- og jordsalgsstrategi og i relation til denne, er der igangsat en række initiativer, som skal sikre en mere proaktiv tilgang til salg af jord og ejendomme. Blandt andet er der udarbejdet et forslag til en honoraraftale, med de lokale ejendomsmæglere vedr. salg af kommunal jord og ejendomme, som skal sikre et incitament hos mæglerne til at styrke det kommunale salg. Desuden er der, i samarbejde med Business Kolding, udarbejdet et fornyet oplæg til investorprogram. Derudover arbejdes der på en modernisering af hjemmesiden og salgsmaterialet, ligesom der er etableret et tværgående salgsteam, som skal sikre én indgang for køberne. Der er budgetteret en indtægt på kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 samt kr. i Note 42, P.nr Slotssøvejen 8 16, salg Der er budgetteret en indtægt på kr. i Note 43, P.nr Nordic Synergy Park, jordkøb Der er afsat kr. i 2014 vedrørende køb af jord til anvendelse i forbindelse med etablering af Nordic Synergy Park. 85 % af udgiften er forudsat lånefinansieret med udgangspunkt i en forudsætning om, at alt jordkøb vedrører landbrugsjord. Økonomiudvalget er primo 2011 blevet orienteret om opkøbsstrategi for området, som der arbejdes ud fra. Ved aktuelle køb fremsendes sagerne til behandling i Økonomiudvalget. Note 44, P.nr Skamlingsbanken, jordkøb Der er afsat kr. i 2013 til jordkøb. Før afvikling af større arrangementer, er det nødvendigt at igangsætte følgende tiltag: Terrænbehandle arealet, således det kan genetableres som naturområde. Der skal etableres et sceneområde. Markvejen fra Stråruplund skal forstærkes og forsynes med 2 vigepladser. Etablere oplagsplads for bil med scenegrej m.m. ved den ny scene. Flytning af el-ledninger og etablering af fordeler skabe og el-brønde. Note 45, P.nr Renovering af genbrugsplads i Vamdrup Der er afsat kr. i Projektet indeholder etablering af belægning på det tidligere komposteringsareal, plansiloer/betonmure for haveaffald, halbygning for håndtering af elektronisk affald m.v. samt forlængelse af betonmuren/afleveringsrampen med 3 containere for blandt andet jordhåndtering.

15 Note 46 Låneoptagelse Den samlede låneoptagelse i 2013 til 2016 er budgetteret med: I hele kr Det skattefinansierede område: Lån til betaling af ejendomsskatter Jordforsyning, køb af jord Energihandleplan Ekstra energisparepulje Byfornyelse Energirenovering af vejbelysningen Folkeskoleområdet, solceller Regeringsaftalen, andel af lånepuljer Flytning af Christiansfeld Centret, musikskolen i Christiansfeld og Lokalhistorisk Arkiv til Søstrehuset i Christiansfeld, deponering Ældreboliglån: Plejecenter Vonsild Plejecenter Bertram Knudsens Have Bramdrupdam Bofællesskab I alt Note 47 Byggelån De samlede byggelån i perioden 2013 til 2016 er budgetteret med: I hele kr Bertram Knudsens Have Plejecenter Vonsild Bramdrupdam bofællesskab I alt

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

BUDGETFORLIG 2016-2019

BUDGETFORLIG 2016-2019 BUDGETFORLIG 2016-2019 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2016-19: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti - Det Konservative Folkeparti

Læs mere