Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb:"

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2013 (DOK. NR. 12/14608) Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2013 til 2016 udtrykker Byrådets vilje til høj prioritet af området på trods af snævre økonomiske rammer. Byrådet har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv. En realisering af de vedtagne udbygnings- og renoveringsplaner for børnepasning, folkeskole, ældreområdet, idræt og sundhed. En stærk fokus på projekter, der medfører en reduktion af serviceudgifterne. Anlægsrammen vil blive øget med årligt 15 mio. kr. i 2017 og 2018 finansieret ved effektiviseringer under drift. Den forøgede anlægsramme medfører over tid en øget mulighed for gennemførelse af nye projekter. En øget lånemulighed via de årlige regeringsaftaler vil give yderligere mulighed for realisering af ønskede anlægsprojekter. Overførselsadgang Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i bevillingskontrollen ultimo Specielle bemærkninger Note 1, - Planlagt bygningsvedligeholdelse Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2013 til 2016 budgetteret med følgende beløb: Hele kr P. nr Bygningsvedligehold, kvalitetsfondsområder P. nr Bygningsvedligehold, øvrige områder Ældreboliger, drift Forsyningsområdet, drift I alt Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter Vedligeholdelsesefterslæbet vil med det nuværende budget være væk i løbet af få år. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet. For så vidt angår forsyningsområdet og ældreboliger er budgettet jævnfør konteringsreglerne henført til drift. Fra budget 2013 er beløb til socialpolitik overført fra drift til anlæg.

2 Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør kr. årligt, fordelt med kr. på kvalitetsfondsområder og kr. på øvrige områder. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbudgettet blive omplaceret til øvrige politikområder med henblik på en hurtigere nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet. I det omfang beløbet bruges på uforudset vedligeholdelse, vil udgifter blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage budgetomplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. Note 2, P.nr Energihandleplan Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på kr., der er forudsat lånefinansieret. Indtægt indgår i nettotallet med kr. i og kr. i 2016, der vedrører salg af energibesparelser til energiselskaber. Af udgiften anvendes kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en afledt reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra De reducerede driftsudgifter fordeles, på baggrund af de konkrete tiltag, i det enkelte år. Udgiftsreduktionen anvendes til inddækning af det budgetterede effektiviseringsmål. Note 3, P.nr Ekstra energisparepulje Der er afsat kr. årligt i 2012 til 2014 til finansiering af energispareprojekter med forholdsvis lang tilbagebetalingstid, men med stor miljømæssig effekt. Anlægsbevilling er givet af Byrådet den 14. maj Udgiften lånefinansieres. Forskellen mellem den årlige ydelse og de opnåede energibesparelser anvendes til delvis inddækning af effektiviseringsmålet. Note 4, P.nr Skole i Christiansfeld Byrådet vedtog den 10. maj 2010 (sag nr. 40) model 2 med nybygning og ombygning af Christiansfeld Skole på Gl. Kongevej, inkl. et integreret bibliotek med et samlet rådighedsbeløb på kr. På grund af prisfremskrivningen er budgetbeløbet indregnet med et rådighedsbeløb på i alt kr. fordelt således: kr. i kr. i kr. i 2013 Note 5, P.nr Elektroniske tavler og pc, tilskud til indkøb Projektet indeholder et samlet budget på kr., hvor rådighedsbeløbene fordeler sig med kr. i hvert af årene 2011 og 2012 samt kr. i Byrådet har i møderne den 8. november 2010 og den 14. marts 2011 frigivet bevillingen. Note 6, P.nr Pulje til 500 computere til folkeskolen Der er budgetlagt med kr. årligt fra Projektet indeholder indkøb af 500 computere til folkeskolen i perioden

3 En fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på kr. til nyindkøb af pc, bærbare og skærme. Projektet tilføres fra kr. Ny strategiplan for skoleområdet vil kunne medføre ændringer i den nødvendige teknik, men uanset valg af strategi, vurderes at det opgjorte årlige investeringsbehov ikke ændres. Det bemærkes i øvrigt, at vedligeholdelse af det trådløse netværk finansieres af projekt nr IT, løbende udskiftning af udstyr. Note 7, P.nr Bygningsopdatering af Dalby Skole Der er afsat kr. i 2013 og kr. overføres fra Projektet omfatter de mest pressende behov for opdatering i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne , der kan placeres i en tilbygning ved indskolingsafdelingen. Tilbygningen kommer til at indeholde: 4 klasselokaler og 2 grupperum til erstatning for lokaler i utidssvarende barakker. 4 toiletter, garderober, indgange. Billedkunstlokaler (der også kan benyttes til håndværk og design og SFO). Håndarbejdslokale (kan benytte eksisterende kvadratmeter i 3. klasses lokale i sammenhæng med hjemmekundskabslokale). Fælles personalerum med tilknyttede faciliteter. Køkken/alrum/basus/glidende overgang fra SFO. Note 8, P.nr Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Der er afsat kr. i Projektet indeholder de nødvendige tilretninger, herunder tilretning af toiletter, således at bygningen kan rumme SFO og klassetrin. Lokalerne vil desuden kunne indgå i undervisningssammenhænge for indskolingen som værksteder og til brug ved projektarbejde m.v. Udearealerne mellem skole og Skrænten indrettes med faciliteter for indskoling/sfo, herunder en kold hal til leg og bevægelse i lighed med den nuværende brug, der er af maskinhallen ved Dollerupgård. Note 9, P.nr Solceller på skoler og børnehaver Der er afsat kr. i 2013 og Projektet indeholder montering af solceller på skoler og daginstitutioner. Ud over miljøvenlig energi og udgiftsbesparelse, er ønsket at bruge anlæggene til undervisning af børn. Det bemærkes, at udgiften er forudsat lånefinansieret. Note 10, P.nr Ny specialbørnehave Der er afsat kr. til etablering af en ny specialbørnehave fordelt med kr. i 2014 og kr. i Planen var oprindelig at bygge en ny specialbørnehave med 30 pladser beliggende på naboareal til Børnehaven Mælkebøtten. Kolding Kommune kan ikke erhverve naboarealet og Børneudvalget har derfor godkendt en ændring af projektet.

4 Planen er nu, at bibeholde Mælkebøtten på W. Kiørbusvej med 40 almindelige børnehavepladser og 12 specialbørnehavepladser og på det kommunale areal foran Bakkeskolen opføres en ny daginstitution med 60 almindelige børnehavepladser og 18 specialbørnehavepladser. Kapaciteten i den oprindelige plan bibeholdes i det reviderede forslag. Det reviderede forslag giver herudover mulighed for en vis fleksibilitet i antallet af pladser idet opgaven nu er delt på 2 fysiske enheder. Institutionerne drives sammen under samme ledelse. Den nye institution indrettes med mulighed for aflastningstilbud til børn med særlige behov, primært med institutionens børnegruppe. Indretningen af aflastningstilbuddet betinger et ønske fra Socialforvaltningen, afdelingen for handicaprådgivning. Etableringen af den nye institution giver mulighed for opsigelse af 2 lejemål ved privat udlejere med en årlig besparelse på kr. Huslejebesparelsen, der får virkning fra færdiggørelse af institutionen er anvendt til delvis inddækning af det vedtagne effektiviseringsmål. Note 11, P.nr Ombygning af SFO lokaler på Dollerupgård til daginstitution Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i Projektet indeholder ombygning og renovering af SFO- og klublokaler til børnehave samt bygningsopdatering af eksisterende børnehave. Note 12, P.nr Lovliggørelse om tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution Projektet omfatter en lovliggørelse samt tilbygning af lokaler til 24 vuggestuepladser i forbindelse med Troldblomsts flytning til tidligere SFO-lokaler på fælleden. Der er afsat kr. i 2013 til gennemførelse af projektet. Note 13, P.nr Midtbyens børnehus, nybygning Projektet er forudsat gennemført i 2012 og 2013 med en samlet udgift på kr. Rådighedsbeløbet er fordelt med kr. i 2012 og kr. i Midtbyens Børnehus er i øjeblikket indrettet i 2 lejemål med en årlig lejeafgift til AAB på henholdsvis kr. for Vifdam og kr. for Låsbygård. Der er 100 børnehavepladser i afdeling Vifdam og 30 vuggestueplader i afdeling Låsbygård. Der nybygges en integreret institution med 40 vuggestue- og 100 børnehavepladser. Udgangspunktet er en placering i Vifdam, som nabo til nuværende institution. I forbindelse med nybyggeriet forøges antallet af vuggestuepladser fra 30 til 40 pladser. Nybyggeriet erstatter de 2 lejemål med en årlig husleje på ca kr., der er anvendt til delvis inddækning af det vedtagne effektiviseringsmål. Note 14, P.nr og Nyt plejecenter, Bertram Knudsens Have Projektet indeholder et nyt plejecenter med 90 ældreboliger og m 2 serviceareal med placering, Bertram Knudsens Have. Udgiften til kommunal grundkapital er budgetteret til 7 %. Byrådet har på byrådsmøde den 29. august 2011 godkendt skema B.

5 Byggeriet forudsættes færdig i Den samlede nettoudgift, der er fordelt i årene 2011 til 2013, beløber sig til kr. fordelt således: Ældreboligdelen med en udgift på kr. Beboerindskud med en indtægt på kr. Lånefinansiering (91 %) af ældreboligdelen med en indtægt på kr. Kommunalt serviceareal med en udgift på kr. Servicearealtilskud udgør kr. Arealet ved Bertram Knudsens Have er ejet af Kolding Kommune. Udgift til erhvervelse af grund er indregnet i ovennævnte, idet den tilsvarende indtægt indgik i Den budgetterede udgift er baseret på udregning udarbejdet af Kolding Kommunes bygherrerådgiver COWI A/S den 14. august Udregning af overslag tager udgangspunkt i maksimumbeløbet pr. 1. juli 2009 for alment boligbyggeri for ældreboliger (øvrig provins) på i alt kr. pr. m 2. For opnåelse af energiklasse 2015 er der i overslaget medregnet et energitillæg til maksimumbeløbet, så der skabes plads til de merinvesteringer, der er nødvendige for at opfylde de skærpede energikrav. Energitillægget er fastsat til kr. pr. m 2. Samlet anskaffelsessum for boliger: 90 boliger á 73,26 m 2 x kr. = kr. I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån I løbende priser inkl. moms U I 91 % Anlægsregnskab Korrigeret budget Budget Total Note 15, P.nr og 9018 Plejecenter Vonsild Som et led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet opføres et nyt plejecenter på Hjarupvej 10 i Vonsild, på grunden hvor det nuværende Vonsildhave plejecenter er beliggende. Byggeriet opføres minimum som energiklasse 2015 og omfatter 60 plejeboliger på i alt ca m 2 og et tilhørende serviceareal på i alt ca m 2. Tidsplan: Udbud: Medio 2012 Byggeperiode: Medio 2013 primo 2015 Plejecentret etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP). Byrådet har valgt en samarbejdsform, hvor en fremtidig samarbejdspartner efter et samlet udbud får det fulde ansvar for projekterings- og anlægsopgaven, bygningsdrift og vedligehold samt pleje- og omsorgsopgaverne i driftsfasen. Kommunen har myndighedsansvaret.

6 Desuden er der krav om, at OPP-leverandøren etablerer og deltager i et innovativt udviklingspartnerskab med fokus på igangsætning og implementering af forskellige typer af udviklingsprojekter, der ikke kan gennemføres som en del af den daglige drift. Boligerne opføres efter almenboligloven. Kolding Kommune vil dermed være ejer af plejeboligerne og den støttede del af servicearealerne. Samarbejdsformen skal sikre, at det nye plejecenter kommer til at adskille sig væsentligt fra de eksisterende tilbud i Kolding Kommune ved at give OPP-leverandøren størst mulig indflydelse på plejecentrets udformning og drift. Nedenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i rammebeløb inkl. energitillæg gældende for 2012 på kr. pr. m² (2012-niveau). For servicearealerne er beløbet opgjort i tilsvarende prisniveau. Beløbene vil i forbindelse med budgetlægningen for 2014 blive tilrettet med udgangspunkt i godkendt skema B. Skema B forventes godkendt i I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån inkl. moms U I 88 % Korrigeret budget Budget Budget Budget Total Note 16, P.nr Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter, 50 % Der er afsat kr. i Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Note 17, P.nr Ramme til byfornyelse og boligforbedring Der er afsat kr. årligt fra Den udmeldte ramme anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes et beløb til: Behandling af sager vedrørende indeklima (fugt og skimmelsvamp). Pulje til anvendelse som tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes. Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til kr. Note 18, P.nr Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger Projektets samlede udgift i 2010-niveau udgør kr. Fordelingen af det resterende rådighedsbeløb og den afledte drift pr. budgetår, som er i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan, fremgår af nedenstående skema.

7 Hele kr Anlæg Afledt drift Note 19, P.nr Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Der er afsat kr. årligt. Byrådet har den 23. maj 2011 meddelt anlægsbevilling på kr. Note 20, P.nr Legeredskaber i bymidten Der er budgetteret kr. årligt fra Budgetbeløbet åbner mulighed for at anlægge legeredskaber i bymidten i Kolding. Legeredskabernes placering og udformning påtænkes afstemt og koordineret med projektet Liv i City. Note 21, P.nr Skovvangen, nyt kolonihaveområde Der er budgetteret kr. i 2012 samt kr. i 2013 og Budgetbeløbet åbner mulighed for at påbegynde anlæggelse af nyt kolonihaveområde, som erstatning for kolonihaver, der nedlægges i forbindelse med udvidelse af Kolding Sygehus. Projektet afventer lokalplan for området. Note 22, P.nr Hejlsminde, kystsikring af havnefront Der er afsat kr. i Projektet indeholder undersøgelser og vurdering af kystsikringens tilstand langs vejen samt etablering af kystsikring på 140 lbm langs vejen. Forbedringer udføres ved skråningsbeskyttelse med opbygning af forskellige stenmaterialer mellem vejen og stranden. Note 23, P.nr Hejls/Sjølund, forsøg med cykelsti Der er afsat kr. i 2013 til forsøg med etablering af cykelbane mellem Hejls og Sjølund. Forvaltningen har igangsat nærmere vurderinger af kantbaneløsningen og fremsætter konkret forslag i løbet af 1. kvartal Sagen blev behandlet på TBU møde den 20. juni 2012, hvor forvaltningen vurderede, at borgerforeningens løsning og tilhørende anlægsoverslag på 2 mio. kr. ikke var tilstrækkeligt mht. bredde af kantbaner og bærelag. En forsigtig vurdering af projektet beløber sig til omkring 4 mio. kr. Note 24, P.nr Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus Der er afsat kr. i 2014 og 2015 samt kr. i Desuden afsættes i budget kr. Projektet indeholder udbygning af vejforhold i forbindelse med udbygning og ombygning af Kolding Sygehus hvor trafikmængden forventes af stige fra biler i døgnet til ca biler i døgnet. Planlagte vejudbygninger: 1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som almindelig vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen. Skovvangen udbygges med et ekstra spor ligeud samt svingspor og der etableres signalanlæg i krydset. Samlet overslagspris er kr.

8 2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra spor ligeud og svingspor, og der etableres signalregulering. Samlet overslagspris er kr. 3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej, er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På Lærkevej udbygges med et svingspor. Samlet overslagspris er kr. 4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På Skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset og der etableres signalanlæg. Samlet overslagspris er kr. 5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres. Samlet overslagspris er kr. 6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. På Nordre Ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. Samlet overslagspris er kr. Note 25, P.nr Kolding Cykelby del 3 Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i Der er i Cykel i Fokus beskrevet de kommende års indsatser. Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog. Infrastruktur: Der etableres stier på 4 vejstrækninger med en samlet længde på meter. Stierne forbinder eksisterende stier og lukker således huller i stinettet. Det drejer sig om: By Vej Delstrækning Indhold Længe i m Pris i kr.* Kolding Agtrupvej Kongebrogade - Østerbrogade Cykelsti i én side Kolding Broagervej - Cykelsti i én side Almind Sysselbjergvej Stagebjergparken - Vejlevej Dobbeltrettet sti Vamdrup Jernbanegade Torvet - Hvidøre Cykelbaner I alt *Priser er inkl. udgifter til projektering og tilsyn men eksklusiv eventuel arealerhvervelse. Implementering af trafikpolitik: 16 skoler har udarbejdet en trafikpolitik. Med relativt begrænsede midler gennemføres en række trygheds- og sikkerhedsskabende aktiviteter i form af tavler, afstribning og mindre kantstensarbejde. Der afsættes en pulje på kr. til tryghedsog sikkerhedsskabende aktiviteter ved skolerne.

9 Pendling: personer pendler dagligt til Kolding Kommune fra andre kommuner. Hovedparten skal til Kolding by. En stor del af pendlerne kommer i bil og benytter motorvejsnettet der ligger tæt på Kolding by. Derfor er der et potentiale for at skifte bilen ud med en cykel. Potentialet undersøges vha. spørgeskemaundersøgelser og rejsetidsanalyser. Der afsættes i alt kr. til undersøgelsen. Dialog: Dialogindsatsen har fokus på skolebørn. Formålet er at få flere til at tage cyklen til skole frem for at lade forældrene køre. Indsatsen vil primært ske gennem målrettede kampagner. Der afsættes i alt til dialog. Herudover afsættes der kr. til evaluering af indsatsen. Projektet færdiggøres i 2017 og følgende år. Note 26, P.nr Energirenovering af den kommunale vejbelysning Der er afsat i alt kr. fordelt med kr. i 2013, kr. i 2014 samt kr. i Udgiften er forudsat lånefinansieret. Projektet omfatter udskiftning af armaturer over en 3 årig periode. Den årlige besparelse på energi, lysdæmpning og vedligehold udgør kr. fra Note 27, P.nr Kolding Å, udvikling Der er afsat kr. årligt til udvikling af områderne langs Kolding Å. Dette beløb skal, med baggrund i helhedsstrategien for Kolding Å fra 2010, bruges til udviklingen af stinet og rekreative muligheder langs åen. Arbejdet med udviklingen skal ske med inddragelse af borgere, brugere mv. Note 28, P.nr Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus, etape 1 Der er afsat kr. i 2012, kr. i 2013 samt kr. i 2014 til gennemførelse af sundhedscentrets 1. etape med placering ved Kolding Sygehus. Det samlede projekt (etape 1 og 2) beløber sig til kr. inkl. grundudgifter anslået til kr. 1. etape forventes indviet primo oktober Projektet omfatter udgifter til placering af sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Sundhedscenterets placering ved Kolding Sygehus vil være bynært og godt dækket af den udbyggede offentlige trafikbetjening, der forventes at følge med sygehusets udbygning. I forhold til de fysiske rammer giver placeringen ved Kolding Sygehus mulighed for, at de to institutioner til gensidig glæde og gavn kan drage nytte af en række sammenfaldende faciliteter. Sundhedscenterets infotek rummer værdifuld viden for patienter og deres pårørende, der også vil kunne få vejledning og støtte af sundhedscenterets personale. Ligeledes vil samarbejdet mellem sundhedscenterets og sygehusets personale have gunstige betingelser, hvis sundhedscenterets personale for eksempel benytter sygehusets kantinefaciliteter. Hvad angår den daglige drift og den løbende vedligeholdelse af tekniske anlæg, udeområder og lignende vil disse kunne optimeres, hvis det tekniske servicepersonale servicerer det samlede bygningskompleks.

10 Det vurderes, at fællesudnyttelse af Sygehusets lokaliteter betyder en reduktion i det samlede areal til et sundhedscenter på ca. 420 m 2 i forhold til anden placering. Denne besparelse kan kapitaliseres til kr. Opførelse sker i 2 etaper. 1. etape omfatter de funktioner, der sikrer sundhedscentrets grundlæggende og mest presserende aktiviteter og giver mulighed for opsigelse af to lejemål. I 1. etape flyttes sundhedsplejen, afdeling for forebyggelse og sundhedsfremme, stab og chef fra Klostergården til sundhedscentret. Endvidere flyttes de trænings- og genoptræningsaktiviteter, der i dag er placeret i lejemål på Domhusgade 22 og på Banegårdspladsen 2, til det nye sundhedscenter. Lejemålene kan således ophøre. Trænings- og genoptræningsaktiviteterne på Låsbyhøj fastholdes indtil videre. 1. etape andrager et bruttoetageareal på ca m etape giver ikke mulighed for at afhænde Klostergården, idet det alene er funktioner, der omhandler sundhed, der flyttes til sundhedscentret. Ide- og programoplæg er udarbejdet. Det er forudsat, at sundhedscentret opføres i 2 etaper. Med baggrund i ide- og programoplægget udarbejdes udbudsmateriale frem til ultimo oktober Etape 2. omfatter 2 hovedfunktioner: I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter II: Tandklinik I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter er i dag er placeret på Låsbyhøj. De nuværende 21 døgnpladser udvides med 7 pladser til i alt 28 døgnpladser. Endvidere omfatter 2. etape etablering af en række bredt anvendelige faciliteter, der udbygger sundhedscenterets funktionalitet og forstærker mulighederne for forebyggende arbejde. 2. etape andrager, i henhold til funktions- og arealoversigten, et bruttoetageareal på ca m 2. For at kunne afhænde Låsbyhøj, efter etablering af sundhedscentrets 2. etape, vil det være nødvendigt at finde egnede faciliteter et andet sted til de dele af Seniorforvaltningen, der i dag har lokaler på Låsbyhøj. Lokalebehov hertil er vurderet til ca. 700 m 2. For helt at kunne frigøre Låsbyhøj, skal der endvidere findes lokaler til placering af daghjem for demente og til sygeplejen fra distrikt 1 og aften-/natholdet. Arealbehov til de to sidstnævnte vurderes at være henholdsvis 75 m 2 og 100 m 2 afhængig af, hvilke faciliteter der evt. kan udnyttes fælles med det nye sted. Gennemføres de anbefalede rokeringer, vil Låsbyhøj kunne frigøres til salg i II: Tandklinik 2. etape omfatter endvidere en række specialfunktioner, som det vil være hensigtsmæssigt at have samlet et sted for alle borgere i kommunen. Det handler om tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner et centralt sted i kommunen og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet. Denne del andrager, i henhold til funktions- og arealoversigten, et bruttoetageareal på 700 m 2.

11 I hele kr. Funktioner og aktiviteter Sundhedscenter Etape 1 2 Sundhedscenter 1. etape Sundhedscenter 2. etape Kolding Sundhedscenter Grundudgifter Indledende planlægning og programmering Ophør lejemål Banegårdspladsen (anlægsudgifter) 200 Etaperne enkeltvis i alt Sundhedscenter Note 29, P.nr Sundhedscenter, etape 2 Der er budgetteret kr. i etape afsluttes i 2017, hvor der budgetteres kr. Note 30, P.nr Universitet I henhold til procesaftalen yder Kolding Kommune et tilskud på kr. (ikke indekserbart), betales med henholdsvis kr. i 2012 og kr. i Kolding Kommunes udgifter til nedrivning, pælefundering og oprensning af forureninger på grunden er afholdt/budgetteret i 2012 og tidligere. Folketingets Finansudvalg har den 3. marts 2011 tiltrådt aktstykket på Kolding projektet. Universitetsbygningen forventes færdig i Note 31, P.nr Studenterhus Der er afsat kr. i Note 32, P.nr Flytning af Christiansfeldcentret, Musikskolen i Christiansfeld og lokalhistorisk arkiv til Søstrehuset i Christiansfeld Der er afsat kr. i I forbindelse med restaureringen af Søstrehuset i Christiansfeld er det besluttet, at Lokalarkivet, Musikskolen og Christiansfeldcentret flytter ind i Søstrehuset for at få bedre og mere tidsvarende rammer, samt for at skabe synergi mellem institutionerne. Flytningen vil ske i 2014 og der er afsat kr. til at dække flytteomkostninger inkl. nødvendigt nyt inventar. Note 33, P.nr Geografisk Have, realisering af masterplan Der er afsat kr. i Masterplanen for Geografisk Have forventes at være færdig i løbet af Realisering af masterplanen i form af forskellige anbefalede tiltag vil komme til udmøntning i 2015.

12 Note 34, P.nr IT, løbende udskiftning af udstyr Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser og en deraf afledt bedre effektivitet og større medarbejdertilfredshed. Dette kræver en robust og opdateret maskinpark bestående af Pc er (stationære og bærbare), skærme, mobiltelefoner mv. I projektet indgår også en løbende udskiftning vedrørende krydsfelter, trådløst netværk og andre nødvendige installationer til sikring af sikker og stabil drift. Projektet omhandler kun den nødvendige løbende udskiftning. Nyt udstyr afspejler det reelle behov med udgangspunkt i sikker og stabil drift. Med den nuværende decentrale beslutningskompetence om hvornår der udskiftes, er konsekvensen at der ikke udskiftes rettidigt. Det betyder, at maskinparken på IT-området gradvist bliver ældre og ældre, hvilket medfører meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre. En planlagt udskiftningstakt vil også medvirke til, at afledte udgifter i form af, at f.eks. et ønske om nyt IT-udstyr medfører behov for udskiftning af andet i øvrigt funktionsdygtigt materiale. Modellen styres centralt i lighed med den måde bygningsvedligehold styres på. Modellen skal sikre, at kommunens IT-udstyr i højere grad er opdateret. Forslaget omhandler kun den nødvendige løbende udskiftning. Udskiftningstakten er fastsat i forhold til erfaringer om, hvornår gammelt udstyr giver anledning til problemer i form at nødvendig straks-udskiftning, manglende funktion og mange fejl. Sidstnævnte medfører på nuværende tidspunkt en stor arbejdsmæssig belastning. Der er afsat kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i Det årlige investeringsbehov udgør kr., hvorfor projektet tilføres yderligere kr. fra Når det nødvendige investeringsbehov er dækket sendes området i udbud. Det bemærkes, at folkeskoleområdet ikke indgår i nærværende projekt. Det samlede investeringsbehov er opgjort med udgangspunkt i følgende enheder: administrative pc er skærme printere mobiltelefoner lokaltelefoner stationer til trådløst netværk 600 switche Netværk og kabeltræk. Note 35, P.nr Ramme til finansiering af udsving i overførsler mellem år (buffer) Budgetposten er alene af teknisk karakter. Der er en modpost budgetteret under kortfristet gæld. Anvendes til finansiering af udsving i overførsler mellem år.

13 Note 36, P.nr og 1111 Bramdrupdam Bofællesskab, renovering, ny bygning og servicearealer. Der er budgetteret kr. i 2012, kr. i 2013 samt kr. i Projektet omhandler ombygning og lovliggørelse af huse og lejligheder. De bestående huse sammenbygges med nye tilbygninger, hvori der dels etableres fælles køkken/ophold, dels kontor og personalefaciliteter. Da renovering og udbygning af de nuværende boliger medfører en reduktion af det samlede antal boenheder, skal der desuden ske nybygning af 10 enheder. I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån I løbende priser Inkl. moms U I 88 % Korrigeret budget Budget Budget Total Note 37, P.nr Basagerhus, etablering af ældreboliger Der er i 2013 afsat kr. til indretning af en ældrebolig ved plejecentret Basagerhus, som skal anvendes til fællesspisning for de beboere, der bor i ældreboligerne ved Basagerhus. Note 38, P.nr Egebo, midlertidige pladser Der er i 2013 afsat kr. til etablering af 22 midlertidige pladser på Egebo Plejecenter. De midlertidige pladser er herefter samlet på én adresse. Note 39, P.nr Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv. Der er til det nye plejecenter i Vonsild afsat kr. i 2015 til inddækning af eventuelle merudgifter afledt af endelig kontrakt, velfærdsteknologiløsninger og øvrige uafklarede forhold, herunder anskaffelse af inventar. Note 40, P.nr og 0533 (TBU) Byggemodning bolig og erhverv, rammebeløb Der er i budgettet, under jordforsyning, budgetteret med en pulje til henholdsvis udgifter (byggemodning) og indtægter (salg af jord). Teknik- og Boligudvalget kan budgetomplacere indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning. Udgifter udover det afsatte rådighedsbeløb kan kun afholdes, såfremt der realiseres et salg udover det budgetterede ordinære salg. Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen prioriteres. Der er afsat kr. i 2014 samt kr. i 2015 og 2016 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Note 41, P.nr Ordinært og ekstraordinært salg af jord og fast ejendom Der udarbejdes primo budgetåret en handlingsplan for, hvorledes det årligt budgetterede salg realiseres. Handlingsplanen godkendes endeligt af Økonomiudvalget.

14 I 2010 blev der udarbejdet en Tiltræknings-, fastholdelses- og jordsalgsstrategi og i relation til denne, er der igangsat en række initiativer, som skal sikre en mere proaktiv tilgang til salg af jord og ejendomme. Blandt andet er der udarbejdet et forslag til en honoraraftale, med de lokale ejendomsmæglere vedr. salg af kommunal jord og ejendomme, som skal sikre et incitament hos mæglerne til at styrke det kommunale salg. Desuden er der, i samarbejde med Business Kolding, udarbejdet et fornyet oplæg til investorprogram. Derudover arbejdes der på en modernisering af hjemmesiden og salgsmaterialet, ligesom der er etableret et tværgående salgsteam, som skal sikre én indgang for køberne. Der er budgetteret en indtægt på kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 samt kr. i Note 42, P.nr Slotssøvejen 8 16, salg Der er budgetteret en indtægt på kr. i Note 43, P.nr Nordic Synergy Park, jordkøb Der er afsat kr. i 2014 vedrørende køb af jord til anvendelse i forbindelse med etablering af Nordic Synergy Park. 85 % af udgiften er forudsat lånefinansieret med udgangspunkt i en forudsætning om, at alt jordkøb vedrører landbrugsjord. Økonomiudvalget er primo 2011 blevet orienteret om opkøbsstrategi for området, som der arbejdes ud fra. Ved aktuelle køb fremsendes sagerne til behandling i Økonomiudvalget. Note 44, P.nr Skamlingsbanken, jordkøb Der er afsat kr. i 2013 til jordkøb. Før afvikling af større arrangementer, er det nødvendigt at igangsætte følgende tiltag: Terrænbehandle arealet, således det kan genetableres som naturområde. Der skal etableres et sceneområde. Markvejen fra Stråruplund skal forstærkes og forsynes med 2 vigepladser. Etablere oplagsplads for bil med scenegrej m.m. ved den ny scene. Flytning af el-ledninger og etablering af fordeler skabe og el-brønde. Note 45, P.nr Renovering af genbrugsplads i Vamdrup Der er afsat kr. i Projektet indeholder etablering af belægning på det tidligere komposteringsareal, plansiloer/betonmure for haveaffald, halbygning for håndtering af elektronisk affald m.v. samt forlængelse af betonmuren/afleveringsrampen med 3 containere for blandt andet jordhåndtering.

15 Note 46 Låneoptagelse Den samlede låneoptagelse i 2013 til 2016 er budgetteret med: I hele kr Det skattefinansierede område: Lån til betaling af ejendomsskatter Jordforsyning, køb af jord Energihandleplan Ekstra energisparepulje Byfornyelse Energirenovering af vejbelysningen Folkeskoleområdet, solceller Regeringsaftalen, andel af lånepuljer Flytning af Christiansfeld Centret, musikskolen i Christiansfeld og Lokalhistorisk Arkiv til Søstrehuset i Christiansfeld, deponering Ældreboliglån: Plejecenter Vonsild Plejecenter Bertram Knudsens Have Bramdrupdam Bofællesskab I alt Note 47 Byggelån De samlede byggelån i perioden 2013 til 2016 er budgetteret med: I hele kr Bertram Knudsens Have Plejecenter Vonsild Bramdrupdam bofællesskab I alt

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2014

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2014 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2014 Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2014 til 2017 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv. En realisering

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 (dok.nr. 210105-13) Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2015 til 2018 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger,

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 (dok.nr. 70668-15) Generelle bemærkninger: Anlægsbudgettet for 2016 til 2019 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger,

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere