Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram."

Transkript

1 IP CME - Click Here Home Current Issue Early Release Archive International Articles CME E-Abstracts Volume 16, Number 1 Clinical Article Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram. Agnete Parving og Anne-Marie Hauch Audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Danmark. Præsenteret ved the NHS 2000 International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, Milano, Italien, oktober Resumé Formålet med undersøgelsen er at beskrive prævalens, debut og klassifikation af permanente hørenedsættels hos børn. Relevante data på de undersøgte børn, født efter , er blevet registreret i et dataregister, På tidspunktet for dataindsamling består materialet af 906 personer, hvoraf 58,7% (N=532) bor i Københavns kommune og har en permanent hørenedsættelse >20 db HL ved en frekvens i enten højre eller venstre øre. Baseret på den aldersrelaterede baggrundsbefolkning fandtes en prævalens af permanent hørenedsættelse på 2,55/1000, varierende fra 1,35/10 00 i en kohorte med en medianalder på 25 år ( range år) - født ; 6,59/1000 i en kohorte med en medianalder på 15 år (range år) - født ; og 2,91/1000 i e kohorte med en medianalder på 7 år (range <1-10) - født Fordelingen af debut af hørenedsættelsen viste i hele materialet på 532 personer, at hos 46,8% var hørenedsættelsen medfødt, hos 31% var den erhvervet, og hos 22,3% var debuttidspunktet ukendt. I de forskellige kohorter var fordelingen af debut af hørenedsættelsen: : 40,8% medfødte/45,0% erhvervede; : 44,7% medfødte/25,2% erhvervede; : 56% medfødte/23% erhvervede. Data viser en betydelig stigning i prævalensen for hørenedsættelse fra første til anden dekade som følge af meningitis og arvelige hørenedsættelser. Denne stigning i prævalensen har betydning for de tilbud, der gives i overvågningsprogrammet. Introduktoin For at sikre kvaliteten af de børneaudiologiske tilbud til børn med permanente hørenedsættelser blev en registerbaseret prospektiv undersøgelse startet i maj 1990 m.h.p. evaluering af alle diagnostiske aspekter inde for børneaudiologi. 1,2 Registeret er baseret på kliniske data, og giver longitudinelle tværsnits-data angående prævalens af permanent hørenedsættelse i barndommen (PCHI), longitudinelle høretærskler hos det enkelte barn, og, baseret på en diagnostisk protokol, information om årsagerne til PCHI. Prævalensestimater vedr. PCHI varierer alt efter definitionen og sværhedsgraden af hørenedsættelsen (HI), inddelingen i konduktiv/perceptiv/blandet HI, debut af HI, og estimaterne er også afhængige af land og lokale forhold. 3-8 Med til at øge usikkerheden er, at estimerede prævalenser af PCHI ofte er baseret på retrospektive kliniske materialer bestående af specifikke fødselskohorter indrullerede i et overvågningsprogram, idet materialerne kan repræsentere en underestimering som følge af uidentificerede børn i det lokale område. Imidlertid kan implementeringen af universelle neonatale hørescreenings-programmer i fremtiden betyde mere valide informationer vedrørende prævalens og årsager til congenit/tidlig erhvervet (i neonatal perioden) HI Problemerne vedrørende fastlæggelse af høretærsklen hos babyer og småbørn, der ikke kan medvirke til høreprøve, kan blive reducerede som følge af de longitudinelle overvågningsprogrammer, som er blevet etableret i mange lande. 7,12,13 Ligeledes vil kvalitetssikring af programmerne i relation til fastlæggelse af

2 høretærsklen, diagnostisk evaluering, udbytte af eventuel høreapparatbehandling og den longitudinelle udviklin af det enkelte barn give vigtig information om kvaliteten af den tilbudte service. Som en del af den registerbaserede prospektive undersøgelse beskrives nogle prævalensestimater, debut, klassifikation og årsager til PCHI i det beskrevne optageområde (Københavns Kommune). Metode Fra journalerne på de undersøgte børn født efter 1. januar 1970 er alle relevante data vedrørende pædiatrisk audiologi som tidligere beskrevet konsekutivt indført i et PC-baseret register. 1,2 Registeret blev oprettet og godkendt af Registertilsynet i maj 1990, og med denne opgørelse præsenteres 10- års follow-up resultater. På tidspunktet for dataindsamling (maj 2000) var 906 personer inkluderet i registeret, imidlertid blev alle børn bosiddende uden for Københavns Kommune ekskluderet for at opnå prævalensestimater for Københavns Kommune. PCHI er defineret som >20 db HL i en frekvens i enten højre eller venstre øre, målt i henhold til international standarder. 14,15 Materiale Blandt de 906 personer boede på tidspunktet for dataindsamling 58,7%(N=532) i Københavns Kommune ; medianalderen var 16 år med en spredning fra 0-29 år. Der var en ligelig kønsfordeling med 48,7%(N=259) drenge og 51,3%(N=273) piger. Materialet blev inddelt i tre longitudinelle fødselskohorter (født , og ) for at evaluere de longitudinelle aspekter. I Tabel 1 ses antallet af børn, deres medianalder og kønsfordeling i hele materialet og i de tre longitudinelle fødselskohorter. Medianalderen i fødselskohorten er syv år, tydende på at ikke alle børn med PCHI født i 1990 erne er diagnosticerede på dataindsamlingstidspunktet. Det skal nævnes, at universal neonatal hørescreening ikke er implementeret i Københavns Kommune, derimod udføres af sundhedsplejerskerne en modificeret distraktion-screening test (Boel-test) ved 7 måneders alderen med en dækning på 95%. 14 Resultater Tabel 2 viser prævalensen af PCHI som tidligere defineret og baseret på den aldersrelaterede baggrundsbefolkning (16 år), og endvidere ses prævalensestimaterne for de tre longitudinelle fødselskohorter. Tabellen viser, at fødselskohorten , med en alder på år ved dataindsamlingen, har den højest prævalens på 6,59/1000 (95% CI, 5,71-7,47), og den afspejler sandsynligvis det mest valide prævalensestimat vedr. PCHI, når man tager tidspunktet for etablering af registeret og undersøgelsens prospektive karakter i betragtning. Det significant lavere prævalensestimat på 1,35/1000 (95% CI, 1,15-1,56) i fødselskohorten med en alder på år skyldes sandsynligvis et underestimat, da de unge normalt afsluttes fra overvågningsprogrammet omkring års alderen. En inddeling af materialet efter debut af PCHI viste, at hos 46,8%(N=248) var hørenedsættelsen medfødt, hos 31%(N=165) erhvervet, og i 22,3%(N=119) var debuttidspunktet ikke muligt at fastslå og blev derfor klassificer som ukendt. Ved at inddele de forskellige fødselskohorter i henhold til debut af PCHI ses det, at jo yngre fødselskohorte, jo større er den procentvise andel af medfødt hørenedsættelse (Tabel 3). Da fødselskohorten må anses for at være den mest "komplette", blev prævalensen af medfødt PCHI estimeret på disse data. I denne fødselskohorte er prævalensen af medfødt PCHI 2,93/1000 (95% CI, 2, /32,470) og blandt disse havde 62 (65%) PCHI i en sværhedsgrad, der medførte høreapparatbehandling. Således kan prævalensen af børn med medfødt høreapparatkrævende hørenedsættelse estimeres til mindst 1,91/1000 (95 CI, 1, /32,470), hvilket skal tages med i betragtning, hvis man overvejer implementering af universa neonatal hørescreening. I det samlede materiale blev PCHI hos 76,5%(N=406) klassificeret som perceptivt, hos 16,2%(N=85) som konduktivt, og 6,9%(N=37) blev klassifiberet som blandet perceptivt/konduktivt). (Data manglede hos 4 personer). I figur 1 ses fordelingen af høretærskler målt fra 0,5-4 khz i højre og venstre øre dels i hele materialet og dels de forskellige fødselskohorter. Det fremgår tydeligt, at procentdelen af børn med svær hørenedsættelse (>95

3 db) - omkring 15% - var uændret igennem de forskellige fødselskohorter; hovedparten af børnene led af let hørenedsættelse eller normal hørelse i det ene øre og PCHI i det andet øre. Tabel 4 viser årsager til HI (her er højre øre vist), kategoriseret i henhold til den diagnostiske protokol, som anvendes som en del af overvågningsprogrammet. 6,17 Da der ikke er forskel mellem årsagerne til PCHI i højre og venstre øre hos dem, som har dobbeltsidig HI, er kun årsagerne i ét øre vist. I en del tilfælde er årsagen til PCHI ikke kendt, enten på grund af manglende oplysninger, ikke færdiggjort evalueringsprotokol eller manglende klassifikation angående debuttidspunkt af HI. Det er imidlertid tydeligt, at antallet af personer med erhvervet arvelig HI inklusive otosclerose stiger i løbet af decaderne, og at meningitis stadig er en vigtig skade faktor for hørelsen. Diskussion Disse deskriptive data fra et registerbaseret overvågningsprogram viser, at der er en betydelig stigning i prævalensen af PCHI fra den første til den anden decade i livet; at der er en stigning i erhvervet PCHI som et resultat af alder, med en overvægt af perceptiv type; at arvelig HI i mange tilfælde er erhvervet i løbet af den første decade; at de longitudinelle forandringer har betydning for den service, der tilbydes. Prævalens estimater baseret på kliniske data er pr. definition ikke velegnede. I fødselskohorten findes en prævalens på 2/1000 børn med hørenedsættelse af en sådan grad, at spædbarnet behøver audiologisk rehabilitering, og dette korresponderer rimelig godt med estimater baseret på neonatal hørescreening fra andre industrialiserede lande. 9,10,18 Et prævalensestimat på 1,5/1000 med medfødt HI er tidligere blevet anslået i Københavns Kommune, 19 men - som følge af underestimering på tidspunktet for dataindsamling - skønnes den her estimerede prævalens på 2/1000 at være mere korrekt, muligvis er prævalensen endnu højere, idet tidspunktet for debut af hørenedsættelsen hos 30,1%(N=64/214) i fødselskohorten var så usikkert at det ikke med rimelighed kunne fastslås. En estimeret prævalens på mindst 2/1000 født med behandlingskrævende PCHI berettiger implementering af universal neonatal hørescreening, idet forsinket identifikation har betydning for barnets sprog-og taleudvikling. 20,21 En diagnostisk vurdering, høreapparattilpasning og indrullering i et overvågningsprogram umiddelbart efter at være dumpet til den neonatale screening er en betingelse, ligeledes er det nødvendigt med systemer til at opspore de nyfødte, som ikke møder til diagnostisk vurdering efter at være dumpet til screeningen. Således skal den pædiatriske høreforsorg være på plads eller etableres før universal neonatal hørescreening implementeres. Den stigende prævalens af PCHI fra det første til det andet decade skyldes overvejende en stigning i perceptiv HI og kan tilskrives meningitis og arvelige faktorer (Tabel 4). Et fald i antallet af meningitistilfælde kan måske ses i fremtiden som følge af vaccination, hvorimod PCHI på genetisk basis bør medføre tilbud om genetisk rådgivning til de hørehæmmede og deres familier. Denne undersøgelse kan synes triviel, imidlertid er longitudinel dokumentation vedrørende prævalenser af PCHI, medfødt hørenedsættelse og faktorer, som forårsager HI, en forudsætning for en fremtidig fleksibel pædiatrisk høreomsorg af høj kvalitet. Referencer 1. Parving A. Pediatric audiological medicine - a survey from a regional department. J Audiol Med. 1992;1: Parving A, Christensen B. Epidemiology of permanent hearing impairment in childhood in relation to costs of a health surveillance program. Int J Ped Otorhinolaryngol. 1996;34:9-23.[MEDLINE] 3. Mauk GW, White KR, Mortensen LB, Behrens TR. The effectiveness of screening programs based on high-risk characteristics in early identification of hearing loss. Ear Hear. 1991;12: [MEDLINE] 4. Davis A, Parving A. Towards appropriate epidemiology data on childhood hearing disability: a comparative European study of birth cohorts J Audiol Med. 1994;3: Watkin PM. Outcomes of neonatal screening for hearing loss by otoacoustic emission. Arch Dis Child. 1996;75: [MEDLINE] 6. Parving A. Factors causing hearing impairment - some perspectives from Europe. J Am Acade Audiol. 1995;6: [MEDLINE] 7. Fortnum H, Davis A. Epidemiology of permanent childhood hearing impairment in Trent Region. Br J Audiol. 1997;31: [MEDLINE] 8. Mäki-Torkko EM, Lindholm PK, Väyrynen MRH, Leisti JT, Sorri MJ. Epidemiology of moderate to

4 profound childhood hearing impairments in Northern Finland. Any changes in ten years? Scand Audiol. 1998;27: [MEDLINE] 9. Mason JA, Herrmann KR. Universal infant hearing screening by automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics. 1998;101: [MEDLINE] 10. Dalzell L, Orlando M, MacDonald M, et al. The New York State universal newborn hearing screening demonstration project: ages of hearing loss identification, hearing aid fitting, and enrolment in early intervention. Ear and Hearing. 2000;21: [MEDLINE] 11. Prieve BA, Stevens F. The New York State Universal Newborn Hearing Screening Demonstrating Project: Introduction and Overview. Ear Hear. 2000;4:85-91.[MEDLINE] 12. Parving A. Longitudinal study of hearing-disabled children. A follow-up investigation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1988;15: [MEDLINE] 13. France EA, Stephens SDG. All Wales audiology and genetic service for hearing impaired young adults. Audiol Med. 1995;4: ISO 389. Acoustics-Standard reference zero for the calibration of pure-tone air-conduction audiometers Geneva. International Organization for Standardization ISO Acoustics-audiometric test methods. Part I. Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry. Geneva. International Organization for Standardization Guldager E. Spædbørn i profil. Sundheden hos 3098 københavnske børn. Copenhagen. Family and Labor Administration, Department for Children & Youth Parving A. Assessment of hearing-impaired children. In: Luson L, Martini A, Furman J, Stephens D, eds Isis Medical Media Ltd. London; Mehl AL, Thomson V. Newborn hearing screening: The great omission. Pediatrics. 1998;101:1-6. [MEDLINE] [FULL TEXT] 19. Parving A. Congenital hearing disability - epidemiology and identification: a comparison between two health authority districts. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1993;27:29-46.[MEDLINE] 20. Ruben RJ, Levine R, Fischman C. The moderate to severe sensorineural hearing loss impaired child: an analysis of etiology, intervention and outcome. Laryngoscope. 1982;92:38-46.[MEDLINE] 21. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics : [MEDLINE] 22. Københavns Statistiske Årbog. Copenhagen. Københavns Kommune Tabel 1 - Køn og medianalder (% fordeling og spredning i parentes) i hele materialet boende i Københavns Kommune og inddelt i 3 longitudinelle fødselskohorter. Fødselskohorter N Drenge N Piger N Alder i år Total (48,7) 273 (51,3) 16 (0-29) (46,7) 90 (53,3) 25 (21-29) (45,8) 115 (53,7) 15 (11-20) (53,7) 66 (44,3) 7 (0-10) (back to article) Tabel 2 - Estimerede prævalenser af PCHI i hele materialet og i 3 longitudinelle fødselskohorter. Fødselskohorter N Aldersrelateret baggrundsbefolkning* Prævalens 1/ % CI

5 Total ,365 2,55 2,34-2, ,849 1,35 1,15-1, ,849 6,59 5,71-7, ,046 2,92 2,45-3,39 *Baseret på Københavns Statistiske Årbog (back to article) Tabel 3 - Inddeling efter debutalder af HI Hele materialet % % % % Medfødt 46,8 40,8 44,7 56,0 Erhvervet (efter neonatal periode) 31,0 45,0 25,2 23,0 Ukendt 22,3 14,2 30,1 21,0 (back to article) Tabel 4- Årsager til PCHI (her vist højre øre) hos dem med medfødt eller erhvervet HI i henhold til fødselskohorte. Det skal bemærkes, at der i alle 3 kohorter var en del, der ikke kunne kategoriseres,enten hvad angår debutalder af HI eller hvad angår årsag til PCHI (N=169) (N=214) (N=149) Medfødt Erhvervet Medfødt Erhvervet Medfødt Erhvervet N N N N N N Arvelig Foetal infektion Malformationer Neonatale komplikationer Meningitis Støjskade Posttraumatisk HI Toxiske medicaminae Otosclerose Kronisk otit Mb. Meniere Énsidig døvhed/hi

6 (back to article) About IP Editorial Staff Author Guidelines Search Subscribe Contact MCH PDF Reader Copyright 2004 Miami Children's Hospital

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse?

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse? Phonak Insight Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig Vidste du, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser hørenedsættelse, som opstår i voksenlivet, for at være den tredje

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

PAUSE. Hvor stort er problemet? 10-12.000 i behandling/år. Storforbrug 860.000 20% af 16+ årige. Skadeligt forbrug 585.000 13% af 16+ årige

PAUSE. Hvor stort er problemet? 10-12.000 i behandling/år. Storforbrug 860.000 20% af 16+ årige. Skadeligt forbrug 585.000 13% af 16+ årige PAUSE Phenotypes in Alcohol Use Disorders A multidisciplinary approach to improve understanding, diagnosis, and treatment of patients with Alco-hol Use Disorders (AUD) Hvor stort er problemet? Storforbrug

Læs mere

Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov

Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov Nordisk kongres for øre-næse-halssygeplejersker, Trondheim, 3.-4. september, 2010 Anette Lykke Hindhede cand. mag. i pædagogik Ph D projekt sponsoreret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Næringsrigdom Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Med deres omfattende indhold af næringsstoffer er det ikke overraskende, at mælk og mejeriprodukter bidrager afgørende til den ernæringsmæssige kvalitet

Læs mere

Hørevanskeligheder - et fysiologisk eller socialt problem - og for hvem? Hindhede, Anette Lykke

Hørevanskeligheder - et fysiologisk eller socialt problem - og for hvem? Hindhede, Anette Lykke Aalborg Universitet Hørevanskeligheder - et fysiologisk eller socialt problem - og for hvem? Hindhede, Anette Lykke Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Charlotte T. Jespersen, M.A. Director, Global Audiology GN ReSound AS Agenda Aldring Aldersbetingede høretab & potentielle konsekvenser De ældre Rehabilitering

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Overlæge Jens Lauritsen og reservelæge Christina Høegh Reisenhus. Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

ADHD-foreningens kongres 2015. Professor, overlæge, dr.med.

ADHD-foreningens kongres 2015. Professor, overlæge, dr.med. ADHD-foreningens kongres 2015 Per Per Hove Hove Thomsen Hvad kan vi lære af de skandinaviske registerstudier? Kliniske perspektiver Financial Disclosure Medice/HB pharma Novartis Eli-Lilly Shire Speakers

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Kobling af survey og registre i sundhedsforskning

Kobling af survey og registre i sundhedsforskning Kobling af survey og registre i sundhedsforskning Selskab for Surveyforskning Seminar 5. marts 2014 Henrik Brønnum-Hansen Afdeling for social medicin Afdeling for social medicin Hvorfor koble surveys og

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

EVALUERING AF DEN NEONATALE HØRESCREENINGSINDSATS

EVALUERING AF DEN NEONATALE HØRESCREENINGSINDSATS EVALUERING AF DEN NEONATALE HØRESCREENINGSINDSATS 2007 Evaluering af den neonatale hørescreeningsindsats Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: evaluering,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de fødesteder, screeningsenheder og neonatale afdelinger, som er blevet tilsendt spørgeskema

Bilag 1: Oversigt over de fødesteder, screeningsenheder og neonatale afdelinger, som er blevet tilsendt spørgeskema Bilag 1: Oversigt over de fødesteder, screeningsenheder og neonatale afdelinger, som er blevet tilsendt spørgeskema Fødesteder: Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Frederiksberg Sygehus Hvidovre Sygehus

Læs mere

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Mads Nordentoft Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab mads.nordentoft@gmail.com Dias 1 Introduktion

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Risikofaktorer og komorbiditet Overlæge, lektor Forskningsenheden & Spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit Børne - og ungdomspsykiatrisk Centrer

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Anne Frølich Overlæge, speciallæge intern medicin, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, Ekstern lektor Københavns Universitet Forbedringspotentialer i det danske

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier af 12. august 2004 for neonatal hørescreening

Sundhedsstyrelsens retningslinier af 12. august 2004 for neonatal hørescreening Sundhedsstyrelsens retningslinier af 12. august 2004 for neonatal 1 Baggrund 3 1.1 Om neonatal 3 1.2 Tekniske metoder til gennemførsel af 3 2 Retningslinier for gennemførsel af neonatal høre-screening

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media

Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media Forskningstræningsopgave januar 2015 Lise-Lotte Viby Kristina Bugge INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og Formål 3 Metode 5 Resultater

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune...

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune... . Sundhedsplejen Roskilde Kommune Gormsvej 9 4000 Roskilde Sundhedsplejen Roskilde Kommune Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune..... Rapporten indeholder status over BMI (Body Mass Index)

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet Til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Region Midtjylland. Hermed ansøges om støtte til følgende projekt i henhold til anførte beskrivelse: Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?"

kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig? "Hvordan sponsorer, CRO er og investigatorer kan lære af fejl i kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?" Lene Bjerring Bork, Lægemiddelinspektør, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Anvendelse af data - hvad kan vi lære?

Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Vi i Børn og Unge- ledelse og effekt 19. Marts 2015, Vingsted Centret Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Carsten Obel Mindhood- Program for mental børnesundhed (www.mindhood.au.dk) Institut for folkesundhed,

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU præsen TATION 1 ERA-NET CORE ORGANIC II PROPIG (2011-2014) 9 Partnere i 8 Lande (AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, UK)

Læs mere