Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram."

Transkript

1 IP CME - Click Here Home Current Issue Early Release Archive International Articles CME E-Abstracts Volume 16, Number 1 Clinical Article Permanente hørenedsættelser hos børn - nogle karakteristika fra et overvågningsprogram. Agnete Parving og Anne-Marie Hauch Audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Danmark. Præsenteret ved the NHS 2000 International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, Milano, Italien, oktober Resumé Formålet med undersøgelsen er at beskrive prævalens, debut og klassifikation af permanente hørenedsættels hos børn. Relevante data på de undersøgte børn, født efter , er blevet registreret i et dataregister, På tidspunktet for dataindsamling består materialet af 906 personer, hvoraf 58,7% (N=532) bor i Københavns kommune og har en permanent hørenedsættelse >20 db HL ved en frekvens i enten højre eller venstre øre. Baseret på den aldersrelaterede baggrundsbefolkning fandtes en prævalens af permanent hørenedsættelse på 2,55/1000, varierende fra 1,35/10 00 i en kohorte med en medianalder på 25 år ( range år) - født ; 6,59/1000 i en kohorte med en medianalder på 15 år (range år) - født ; og 2,91/1000 i e kohorte med en medianalder på 7 år (range <1-10) - født Fordelingen af debut af hørenedsættelsen viste i hele materialet på 532 personer, at hos 46,8% var hørenedsættelsen medfødt, hos 31% var den erhvervet, og hos 22,3% var debuttidspunktet ukendt. I de forskellige kohorter var fordelingen af debut af hørenedsættelsen: : 40,8% medfødte/45,0% erhvervede; : 44,7% medfødte/25,2% erhvervede; : 56% medfødte/23% erhvervede. Data viser en betydelig stigning i prævalensen for hørenedsættelse fra første til anden dekade som følge af meningitis og arvelige hørenedsættelser. Denne stigning i prævalensen har betydning for de tilbud, der gives i overvågningsprogrammet. Introduktoin For at sikre kvaliteten af de børneaudiologiske tilbud til børn med permanente hørenedsættelser blev en registerbaseret prospektiv undersøgelse startet i maj 1990 m.h.p. evaluering af alle diagnostiske aspekter inde for børneaudiologi. 1,2 Registeret er baseret på kliniske data, og giver longitudinelle tværsnits-data angående prævalens af permanent hørenedsættelse i barndommen (PCHI), longitudinelle høretærskler hos det enkelte barn, og, baseret på en diagnostisk protokol, information om årsagerne til PCHI. Prævalensestimater vedr. PCHI varierer alt efter definitionen og sværhedsgraden af hørenedsættelsen (HI), inddelingen i konduktiv/perceptiv/blandet HI, debut af HI, og estimaterne er også afhængige af land og lokale forhold. 3-8 Med til at øge usikkerheden er, at estimerede prævalenser af PCHI ofte er baseret på retrospektive kliniske materialer bestående af specifikke fødselskohorter indrullerede i et overvågningsprogram, idet materialerne kan repræsentere en underestimering som følge af uidentificerede børn i det lokale område. Imidlertid kan implementeringen af universelle neonatale hørescreenings-programmer i fremtiden betyde mere valide informationer vedrørende prævalens og årsager til congenit/tidlig erhvervet (i neonatal perioden) HI Problemerne vedrørende fastlæggelse af høretærsklen hos babyer og småbørn, der ikke kan medvirke til høreprøve, kan blive reducerede som følge af de longitudinelle overvågningsprogrammer, som er blevet etableret i mange lande. 7,12,13 Ligeledes vil kvalitetssikring af programmerne i relation til fastlæggelse af

2 høretærsklen, diagnostisk evaluering, udbytte af eventuel høreapparatbehandling og den longitudinelle udviklin af det enkelte barn give vigtig information om kvaliteten af den tilbudte service. Som en del af den registerbaserede prospektive undersøgelse beskrives nogle prævalensestimater, debut, klassifikation og årsager til PCHI i det beskrevne optageområde (Københavns Kommune). Metode Fra journalerne på de undersøgte børn født efter 1. januar 1970 er alle relevante data vedrørende pædiatrisk audiologi som tidligere beskrevet konsekutivt indført i et PC-baseret register. 1,2 Registeret blev oprettet og godkendt af Registertilsynet i maj 1990, og med denne opgørelse præsenteres 10- års follow-up resultater. På tidspunktet for dataindsamling (maj 2000) var 906 personer inkluderet i registeret, imidlertid blev alle børn bosiddende uden for Københavns Kommune ekskluderet for at opnå prævalensestimater for Københavns Kommune. PCHI er defineret som >20 db HL i en frekvens i enten højre eller venstre øre, målt i henhold til international standarder. 14,15 Materiale Blandt de 906 personer boede på tidspunktet for dataindsamling 58,7%(N=532) i Københavns Kommune ; medianalderen var 16 år med en spredning fra 0-29 år. Der var en ligelig kønsfordeling med 48,7%(N=259) drenge og 51,3%(N=273) piger. Materialet blev inddelt i tre longitudinelle fødselskohorter (født , og ) for at evaluere de longitudinelle aspekter. I Tabel 1 ses antallet af børn, deres medianalder og kønsfordeling i hele materialet og i de tre longitudinelle fødselskohorter. Medianalderen i fødselskohorten er syv år, tydende på at ikke alle børn med PCHI født i 1990 erne er diagnosticerede på dataindsamlingstidspunktet. Det skal nævnes, at universal neonatal hørescreening ikke er implementeret i Københavns Kommune, derimod udføres af sundhedsplejerskerne en modificeret distraktion-screening test (Boel-test) ved 7 måneders alderen med en dækning på 95%. 14 Resultater Tabel 2 viser prævalensen af PCHI som tidligere defineret og baseret på den aldersrelaterede baggrundsbefolkning (16 år), og endvidere ses prævalensestimaterne for de tre longitudinelle fødselskohorter. Tabellen viser, at fødselskohorten , med en alder på år ved dataindsamlingen, har den højest prævalens på 6,59/1000 (95% CI, 5,71-7,47), og den afspejler sandsynligvis det mest valide prævalensestimat vedr. PCHI, når man tager tidspunktet for etablering af registeret og undersøgelsens prospektive karakter i betragtning. Det significant lavere prævalensestimat på 1,35/1000 (95% CI, 1,15-1,56) i fødselskohorten med en alder på år skyldes sandsynligvis et underestimat, da de unge normalt afsluttes fra overvågningsprogrammet omkring års alderen. En inddeling af materialet efter debut af PCHI viste, at hos 46,8%(N=248) var hørenedsættelsen medfødt, hos 31%(N=165) erhvervet, og i 22,3%(N=119) var debuttidspunktet ikke muligt at fastslå og blev derfor klassificer som ukendt. Ved at inddele de forskellige fødselskohorter i henhold til debut af PCHI ses det, at jo yngre fødselskohorte, jo større er den procentvise andel af medfødt hørenedsættelse (Tabel 3). Da fødselskohorten må anses for at være den mest "komplette", blev prævalensen af medfødt PCHI estimeret på disse data. I denne fødselskohorte er prævalensen af medfødt PCHI 2,93/1000 (95% CI, 2, /32,470) og blandt disse havde 62 (65%) PCHI i en sværhedsgrad, der medførte høreapparatbehandling. Således kan prævalensen af børn med medfødt høreapparatkrævende hørenedsættelse estimeres til mindst 1,91/1000 (95 CI, 1, /32,470), hvilket skal tages med i betragtning, hvis man overvejer implementering af universa neonatal hørescreening. I det samlede materiale blev PCHI hos 76,5%(N=406) klassificeret som perceptivt, hos 16,2%(N=85) som konduktivt, og 6,9%(N=37) blev klassifiberet som blandet perceptivt/konduktivt). (Data manglede hos 4 personer). I figur 1 ses fordelingen af høretærskler målt fra 0,5-4 khz i højre og venstre øre dels i hele materialet og dels de forskellige fødselskohorter. Det fremgår tydeligt, at procentdelen af børn med svær hørenedsættelse (>95

3 db) - omkring 15% - var uændret igennem de forskellige fødselskohorter; hovedparten af børnene led af let hørenedsættelse eller normal hørelse i det ene øre og PCHI i det andet øre. Tabel 4 viser årsager til HI (her er højre øre vist), kategoriseret i henhold til den diagnostiske protokol, som anvendes som en del af overvågningsprogrammet. 6,17 Da der ikke er forskel mellem årsagerne til PCHI i højre og venstre øre hos dem, som har dobbeltsidig HI, er kun årsagerne i ét øre vist. I en del tilfælde er årsagen til PCHI ikke kendt, enten på grund af manglende oplysninger, ikke færdiggjort evalueringsprotokol eller manglende klassifikation angående debuttidspunkt af HI. Det er imidlertid tydeligt, at antallet af personer med erhvervet arvelig HI inklusive otosclerose stiger i løbet af decaderne, og at meningitis stadig er en vigtig skade faktor for hørelsen. Diskussion Disse deskriptive data fra et registerbaseret overvågningsprogram viser, at der er en betydelig stigning i prævalensen af PCHI fra den første til den anden decade i livet; at der er en stigning i erhvervet PCHI som et resultat af alder, med en overvægt af perceptiv type; at arvelig HI i mange tilfælde er erhvervet i løbet af den første decade; at de longitudinelle forandringer har betydning for den service, der tilbydes. Prævalens estimater baseret på kliniske data er pr. definition ikke velegnede. I fødselskohorten findes en prævalens på 2/1000 børn med hørenedsættelse af en sådan grad, at spædbarnet behøver audiologisk rehabilitering, og dette korresponderer rimelig godt med estimater baseret på neonatal hørescreening fra andre industrialiserede lande. 9,10,18 Et prævalensestimat på 1,5/1000 med medfødt HI er tidligere blevet anslået i Københavns Kommune, 19 men - som følge af underestimering på tidspunktet for dataindsamling - skønnes den her estimerede prævalens på 2/1000 at være mere korrekt, muligvis er prævalensen endnu højere, idet tidspunktet for debut af hørenedsættelsen hos 30,1%(N=64/214) i fødselskohorten var så usikkert at det ikke med rimelighed kunne fastslås. En estimeret prævalens på mindst 2/1000 født med behandlingskrævende PCHI berettiger implementering af universal neonatal hørescreening, idet forsinket identifikation har betydning for barnets sprog-og taleudvikling. 20,21 En diagnostisk vurdering, høreapparattilpasning og indrullering i et overvågningsprogram umiddelbart efter at være dumpet til den neonatale screening er en betingelse, ligeledes er det nødvendigt med systemer til at opspore de nyfødte, som ikke møder til diagnostisk vurdering efter at være dumpet til screeningen. Således skal den pædiatriske høreforsorg være på plads eller etableres før universal neonatal hørescreening implementeres. Den stigende prævalens af PCHI fra det første til det andet decade skyldes overvejende en stigning i perceptiv HI og kan tilskrives meningitis og arvelige faktorer (Tabel 4). Et fald i antallet af meningitistilfælde kan måske ses i fremtiden som følge af vaccination, hvorimod PCHI på genetisk basis bør medføre tilbud om genetisk rådgivning til de hørehæmmede og deres familier. Denne undersøgelse kan synes triviel, imidlertid er longitudinel dokumentation vedrørende prævalenser af PCHI, medfødt hørenedsættelse og faktorer, som forårsager HI, en forudsætning for en fremtidig fleksibel pædiatrisk høreomsorg af høj kvalitet. Referencer 1. Parving A. Pediatric audiological medicine - a survey from a regional department. J Audiol Med. 1992;1: Parving A, Christensen B. Epidemiology of permanent hearing impairment in childhood in relation to costs of a health surveillance program. Int J Ped Otorhinolaryngol. 1996;34:9-23.[MEDLINE] 3. Mauk GW, White KR, Mortensen LB, Behrens TR. The effectiveness of screening programs based on high-risk characteristics in early identification of hearing loss. Ear Hear. 1991;12: [MEDLINE] 4. Davis A, Parving A. Towards appropriate epidemiology data on childhood hearing disability: a comparative European study of birth cohorts J Audiol Med. 1994;3: Watkin PM. Outcomes of neonatal screening for hearing loss by otoacoustic emission. Arch Dis Child. 1996;75: [MEDLINE] 6. Parving A. Factors causing hearing impairment - some perspectives from Europe. J Am Acade Audiol. 1995;6: [MEDLINE] 7. Fortnum H, Davis A. Epidemiology of permanent childhood hearing impairment in Trent Region. Br J Audiol. 1997;31: [MEDLINE] 8. Mäki-Torkko EM, Lindholm PK, Väyrynen MRH, Leisti JT, Sorri MJ. Epidemiology of moderate to

4 profound childhood hearing impairments in Northern Finland. Any changes in ten years? Scand Audiol. 1998;27: [MEDLINE] 9. Mason JA, Herrmann KR. Universal infant hearing screening by automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics. 1998;101: [MEDLINE] 10. Dalzell L, Orlando M, MacDonald M, et al. The New York State universal newborn hearing screening demonstration project: ages of hearing loss identification, hearing aid fitting, and enrolment in early intervention. Ear and Hearing. 2000;21: [MEDLINE] 11. Prieve BA, Stevens F. The New York State Universal Newborn Hearing Screening Demonstrating Project: Introduction and Overview. Ear Hear. 2000;4:85-91.[MEDLINE] 12. Parving A. Longitudinal study of hearing-disabled children. A follow-up investigation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1988;15: [MEDLINE] 13. France EA, Stephens SDG. All Wales audiology and genetic service for hearing impaired young adults. Audiol Med. 1995;4: ISO 389. Acoustics-Standard reference zero for the calibration of pure-tone air-conduction audiometers Geneva. International Organization for Standardization ISO Acoustics-audiometric test methods. Part I. Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry. Geneva. International Organization for Standardization Guldager E. Spædbørn i profil. Sundheden hos 3098 københavnske børn. Copenhagen. Family and Labor Administration, Department for Children & Youth Parving A. Assessment of hearing-impaired children. In: Luson L, Martini A, Furman J, Stephens D, eds Isis Medical Media Ltd. London; Mehl AL, Thomson V. Newborn hearing screening: The great omission. Pediatrics. 1998;101:1-6. [MEDLINE] [FULL TEXT] 19. Parving A. Congenital hearing disability - epidemiology and identification: a comparison between two health authority districts. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1993;27:29-46.[MEDLINE] 20. Ruben RJ, Levine R, Fischman C. The moderate to severe sensorineural hearing loss impaired child: an analysis of etiology, intervention and outcome. Laryngoscope. 1982;92:38-46.[MEDLINE] 21. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics : [MEDLINE] 22. Københavns Statistiske Årbog. Copenhagen. Københavns Kommune Tabel 1 - Køn og medianalder (% fordeling og spredning i parentes) i hele materialet boende i Københavns Kommune og inddelt i 3 longitudinelle fødselskohorter. Fødselskohorter N Drenge N Piger N Alder i år Total (48,7) 273 (51,3) 16 (0-29) (46,7) 90 (53,3) 25 (21-29) (45,8) 115 (53,7) 15 (11-20) (53,7) 66 (44,3) 7 (0-10) (back to article) Tabel 2 - Estimerede prævalenser af PCHI i hele materialet og i 3 longitudinelle fødselskohorter. Fødselskohorter N Aldersrelateret baggrundsbefolkning* Prævalens 1/ % CI

5 Total ,365 2,55 2,34-2, ,849 1,35 1,15-1, ,849 6,59 5,71-7, ,046 2,92 2,45-3,39 *Baseret på Københavns Statistiske Årbog (back to article) Tabel 3 - Inddeling efter debutalder af HI Hele materialet % % % % Medfødt 46,8 40,8 44,7 56,0 Erhvervet (efter neonatal periode) 31,0 45,0 25,2 23,0 Ukendt 22,3 14,2 30,1 21,0 (back to article) Tabel 4- Årsager til PCHI (her vist højre øre) hos dem med medfødt eller erhvervet HI i henhold til fødselskohorte. Det skal bemærkes, at der i alle 3 kohorter var en del, der ikke kunne kategoriseres,enten hvad angår debutalder af HI eller hvad angår årsag til PCHI (N=169) (N=214) (N=149) Medfødt Erhvervet Medfødt Erhvervet Medfødt Erhvervet N N N N N N Arvelig Foetal infektion Malformationer Neonatale komplikationer Meningitis Støjskade Posttraumatisk HI Toxiske medicaminae Otosclerose Kronisk otit Mb. Meniere Énsidig døvhed/hi

6 (back to article) About IP Editorial Staff Author Guidelines Search Subscribe Contact MCH PDF Reader Copyright 2004 Miami Children's Hospital

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention?

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Anne-Sofie Jans Hagen Mols Dorthe Deding Rikke Kristoffersen Forskningstræning Almen Medicin - Aarhus Universitet

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier Kandidatspeciale ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Tidlig opsporing og tidlig diagnosticering af børn med autisme som forudsætning for effektiv intervention

Tidlig opsporing og tidlig diagnosticering af børn med autisme som forudsætning for effektiv intervention www.abaforum.dk Tidlig opsporing og tidlig diagnosticering af børn med autisme som forudsætning for effektiv intervention af Linda Lundgaard Andersen, ph.d., lektor Institut for Uddannelsesforskning Roskilde

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Danske børn med cochlear implant / 2

Danske børn med cochlear implant / 2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres

Læs mere

Omfanget af seksuelle overgreb på børn

Omfanget af seksuelle overgreb på børn Omfanget af seksuelle overgreb på børn Af Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed Indledning Der eksisterer mange myter om omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn, som bidrager

Læs mere

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen

Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen Læge Lotte Poulsen, læge Siv Lykke Jørgensen, afdelingslæge Søren Dalsgaard & professor Niels

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Børnefedme. -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen. Foråret 2013 Medicin / Medis

Børnefedme. -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen. Foråret 2013 Medicin / Medis Børnefedme -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen Foråret 2013 Medicin / Medis Titel: Børnefedme Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen Tema: Fedme Projektperiode: 08.05.13 31.05.13 Projektgruppe:

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14.

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. Er det nødvendigt? Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul, maj 2014 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur

Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Evaluering af apopleksibehandling i Danmark

Læs mere

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Audiologiassistentuddannelsen uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 ResumÉ...4 Arbejdsgruppens anbefalinger...4 Afrunding...5 Kapitel 1...6 Baggrund

Læs mere

Psykiske lidelser og selvmordsadfærd

Psykiske lidelser og selvmordsadfærd Psykiske lidelser og selvmordsadfærd 8 n Psykiske lidelser omfatter organiske psykiske lidelser, psykiske lidelser på baggrund af misbrug, lidelser i skizofrenispektret, affektive sindslidelser (stemningssygdomme),

Læs mere