Jytte Terkildsen specialkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jytte Terkildsen specialkonsulent"

Transkript

1 X T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende lovli g- heden af den kommunale myndighed i Aalborgs tilrett e- læggelse af tilbud om haveservice og snerydning til pe n- sionister (Haveprojektet). Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen finder, at Aalborg Byråd ikke har handlet ulovligt ved tilrettelæggelsen af Haveprojektet. Vi har herved lagt vægt på, at formålet med projektet er at virke som et aktiveringsprojekt for ledige og ikke servicering af pensionister. S T A T S F O R V A L T N I N G E N N O R D J Y L L A N D A A L B O R G H U S S L O T S L O T S P L A D S E N A A L B O R G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : J Y T N O D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R SE- N R n o r d j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Vi har videre lagt vægt på, at projektets geografiske placering er historisk betinget, og vi har vurderet, at beslutningen om ikke at udstrække ordningen til hele kommunen er sket på et sagligt grundlag. Å b n i n g s t i d e r : M a n d a g - o n s d a g T o r s d a g F r e d a g Vedlagt følger en sagsfremstilling og en nærmere redeg ø- relse for udtalelsen. Med venlig hilsen Anette Ravnholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

2 Sagsfremstilling Du stillede den 17. november spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren: Spørgsmålene og svar er gengivet her: Spørgsmål S 464: Mener ministeren, at det er rimeligt, at Aalborg Ko m- mune gør stor forskel på deres service til borgerne i fo r- hold til haveservice og snerydning. Svar: Det fremgår af dette spørgsmål, og spørgsmål S 465 samt begrundelserne for disse, at der er tale om en ko n- kret sag vedrørende lovligheden af Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning til pensionister i komm unen. I den anledning kan jeg oplyse, at det er stat sforvaltni n- gerne, der varetager t ilsynet med komm unerne. Det er således Statsforvaltningen Nordjylland, der varetager tilsynet med Aalborg Kommune, jf. 47 i lov om ko m- munernes styrelse. Jeg kan på den baggrund ikke udt ale mig nærmere om den konkrete sag. Jeg har sendt kopi af spørgsmålet og besvarelsen hera f til Stat sforvaltningen Nordjylland til eventuel videre fo r- anstaltning.. Spørgsm ål S 465: Kan ministeren bekræf te, at Aalborg Kommune ikke ove r- holder gældende lovgivning i deres forskelsbehandling i forhold til haveservice og snerydning, og vil ministeren tage initiativ til at stoppe denne uretfærdige forskelsbehandling Svar: Jeg henviser t il min samtidige besvarelse af spørgsm ål nr. S 464 fra samme spørger. Den kommunale myndighed i Aalborg har i sin udtalelse af 27. april 2011 til statsforvaltningen udtalt, at haveprojektet er et aktiveringsprojekt, der aktiverer de ledige ved at udføre havearbejde og snerydning for pensionister i Aa l- borg Kommune. Projektet er oplyst at være udarbejdet efter Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr af 17. januar 2006 om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere. S I D E 2

3 På den kommunale myndigheds hjemmeside er om projektet bl.a. anført følgende: Haveprojekt inkl. snerydning Haveprojektet er et aktiveringsprojekt for ledige, der samtidig kommer lokale pensionister til gode. Havepr o- jektet i Aalborg er ikke et social servicetilbud til pensi o- nister, men et aktiveringsprojekt for ledige. Antallet af ledige, der skal aktiveres, er afhængig af beskæft ige l- sessit uationen på det øvrige arbejdsm arke d. Dermed er det også antallet af ledige, der bestemmer hvor mange pensionister, der kan serviceres. Hvem kan få hjælp? Hvis du ønsker at få hjælp fra H aveprojektet, skal du o p- fylde disse betingelser: du skal være pensionist og være berettiget til hjælp efter servicelovens 83 du skal være bosiddende i de områder, der før 1. januar 2007 var det tidligere Nibe komm une eller den gamle Aalborg Kommune. Du må ikke drive selvst ændig virksomhed ved ejendommen Der må ikke bo andre på din adresse, som ikke opfylder betingelserne for at komme med i Hav e- service/snerydning heller ikke selv om det er din ægtefælle. Haven I sommerperioden fra 1. april til 31. okt ober kan vi ti l- byde: at slå græsplænen med 2-3 ugers mellemrum at klippe hæk én gang. Vi kan ikke luge bede. Snerydning I vinterperioden fra 15. november til 1. april tilbyder vi at rydde sne på fortovet, til fordøren og til affaldsposen. Vi rydder ikke til garager... Priser Prisen for at være med i ordningen for 2010: Pensionister, der har en grund på under 500 m2 betaler 400 kr. om året. S I D E 3

4 Er grunden mellem 500 m2 og m2 betales 800 kr. om året. Er grunden over m2 betales kr. om åren. Prisen for at være med i Sn erydningsordningen er 400 kr. pr. sæson. Den kommunale myndighed i Aalborg anførte i sin udtale l- se af 27. april 2011, at haveprojektet havde været politisk behandlet den 22. september 2006 i Socialudvalget for så vidt angår den gruppe, der kan få gavn af projektets a r- bejde. Forud herfor havde forvaltningen indhentet tele fonisk vejledning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den geografiske udstrækning af projektet blev behandlet i kommunens Beskæftigelsesudvalg den 9. januar Beskæftigelsesudvalget blev endvidere orienteret om samme emne på møde den 23. juni Ifølge dagsordenteksten til pkt. 2 fra mødet i Beskæft i- gelsesudvalget den 9. januar 2007 skulle udvalget bl.a. drøfte, om der fortsat skulle tilbydes haveservice og sn e- rydning til pensionisterne, der bor i den gamle Nibe Kommune. Forud for kommunesammenlægningen havde der været et projekt i Nibe med udførelse af haveservice og snerydning ved 90 pensionister. Antallet af kontanthjælpsmodtagere blev beskrevet som værende lavt, og det fandtes ikke he n- sigtsmæssigt at etablere tilbud svarende til samtidigt f o- reslåede t ilbud i Storvorde og Gandrup. Projektaktiviteten skulle i givet fald normeres med 1 medarbejder og 25 deltagere og opretholdes som arbejd s- aktivering under Haveservice. Udvalget besluttede, at de daværende aftaler i havese r- vice i Nibe blev videreført indt il aftalernes udløb, og at de på sigt blev tilpasset samme serviceniveau som i Aalborg Kommune. Den kommunale myndighed understregede i udtalelsen af 27. april 2011, at målgruppen for projektet er ledige, der skal aktiveres og ikke de personer, der går ga vn af de aktiveredes indsats. Det fandtes efter forvaltningens opfa t- telse at være i strid med regelgrundlaget, hvis kommunen udvidede projektet med den begrundelse, at der kunne stilles krav om geografisk ligestilling i kommunen af den sidstnævnte personkr eds. S I D E 4

5 I givet fald ville projektet kunne få karakter af et komm u- nalt servicetilbud, hvor målgruppen ikke var de ledige, men de pensionister, der får ordnet have og ryddet sne. Forvaltningen fandt, at der var en saglig grund til den f o- retagne geografiske afgrænsning af projektet og henviste til et notat af 30. april Af notatet af 30. april 2009 fremgår det, at Beskæftige l- sesudvalget havde ønsket et oplæg til, om Haveservice kunne udvides til at dække hele Aalborg Kommune. I notatet er anført, at det ikke ville være i overensste m- melse med reglerne for et aktiveringsprojekt, at udvide det til at dække hele kommunen begrundet i klager fra borgere i dele af kommunen, hvor haveprojektet ikke gæ l- der. Det ville være lovligt at udvide projektet, hvis dette er begrundet i hensynet til de ledige, der skal aktiveres. Vedrørende de faktiske forhold er anført følgende: Driftsm æssige forhold Den gamle Aalborg Kommune samt den tidligere Nibe Kommune er i dag opdelt i 9 områder. Der er pt. knap 1100 haver tilmeldt Haveservice og der er løbende in d- tag op til 1200 haver. Der er pr. april deltagere (ledige) hvoraf 47 er forsikrede. De forsikredes antal bringes efter aft ale i l ø- bet af kort tid op til 60, h vilket vil bringe antallet af a k- tiverede op på ca. 330 deltagere eller mellem 34 og 35 deltagere pr. formand Det er forvaltningens vurd e- ring, at dette antal deltagere pr. formand ikke bør udv i- des samt at antallet forudsætter, at driften er rationelt tilrettelagt. Forvaltningen har i det følgende søgt at beskrive en situation, hvor haveservice udvides til at gælde hele ko m- munen uden udvidelse af den økonomiske ramme til lø n- ningsudgifter. Som det vil fremgå, er der imidlertid en række omkostninger forbun det med udvidelse af det geografiske område for pro jektet, som vil medføre in d- skrænkning af antal ledige og dermed antal haver, hvis de skal afholdes inden for det nuværende budget. Om kostningerne vurderes således: Sammenlagt påregnes derfor en etableringsudgift på kr , samt en årlig udgift på kr ,00. S I D E 5

6 Henset til en øget geografisk spredning med mere kø rsel, må det påregnes, at der alt andet lige ikke kan se rviceres det samme antal haver. Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvis oplyse, at det ti l- syn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1 er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen føres således tilsyn med, at komm u- nerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Haveservice er et aktiveringsprojekt med hjemmel i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1 32, stk. 1, nr. 2, som har følgende ordlyd: 32. Personer, der er om fattet af 2, nr. 1-5, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan best å af følgende: 1). 2) uddannelser og kurser, der ikke er om fattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesfo r- løb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, dans k- undervisning og korte vejlednings - og afklaringsforløb. Før 6. juli 2009 havde 32, stk. 1 følgende ordlyd: 32. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-5, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bes t å af følgende: 1) Korte vejlednings - og afklaringsforløb, 2) særligt tilrettelagt e projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og dans k- undervisning, eller 3) ordinære uddannelsesforløb. Det såkaldte almennyttekriterium indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre fo r- anstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos e n- keltpersoner. Der er fast tradition for, at det ikke vil være lovl igt at tilgodese hverken enkeltpersoner eller udvalgte grupper af 1 Jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2009 S I D E 6

7 borgere. Der kan eksempelvis henvises til Kommunalret af Jens Garde og Karsten Revsbech, 2002 side 25. Side 26 f. er videre anført: Det er imidlertid stadig fast ant aget, at kom muner ik ke kan støtte enkeltpersoner ud fra et økonomisk eller soc i- alt trangskriterium, og at en kommunen heller ikke i ø v- rigt kan understøtte eller begunst ige enkelt personer økonomisk uden lovhjemmel. Begrundelsen er, at kommunen, som anført ovenfor [ ], må opfattes som et (tvunget) fællesskab af borgere, og at dens form ål er at varetage disses fælles interesser. Der er ingen fælles eller kommunal interesse i at yde støtte til enkeltpersoner alene med henblik på at øge deres levestandard eller spare dem for udgi fter.. Ovenstående udelukker ikke tilskud eller andre økonom i- ske ydelser til enkelte borgere inden for rammerne af komm unalfuldmagten. Hvis der foreligger en kommunal interesse, kan en borger efter omst ændighederne stø t- tes. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner gælder ligeledes i forhold til grupper af borgere. Også her er forbuddets begrundelse, at der ikke er en interesse for det fællesskab, som kommunen udgør, i blot at hæve l e- vestandarden hos en gruppe af personer. Det er ikke fællesskabets opgave Et af de almindelige forvaltningsretlige krav består i, at en myndighed er forpligtet til at træffe afgørelser udelu k- kende på grundlag af saglige hensyn (magtfordrejnings - grundsætningen). Dette gælder også, når kommunerne handler inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Endelig indebærer lighedsgrundsætningen, at kommunens borgere har krav på at være ligestillede i forhold til ko m- munens foranstaltninger. Dette betyder, at en kommunal indretning eller en kommunal ydelse som udgangspunkt skal stå åben som et tilbud til alle borgere i kommunen på samme vilkår. Spørgsmålet er herefter, om Aalborg s Haveprojekt udelukkende eller overvejende kan betegnes som en komm u- nal ydelse. Dette findes ikke at være tilfældet. Ved vurderingen heraf lægger statsforvaltningen især vægt på, at Haveprojektet er et aktiveringsprojekt i he n- hold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1,nr. 1, og at det primære formål er aktivering af ledige i S I D E 7

8 modsætning til servicering af modtagerne af de aktiver e- des indsats. I pkt. 2 i Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr af 17. januar 2006 om afsætning af servicearbejde fra sæ r- ligt tilrettelagte projekter til private borgere er bl.a. nævnt følgende: Den haveservice, snerydning og lign., der tilbydes den afgrænsede m ålgruppe af borgere, skal være et relevant aktiveringstilbud for de ledige, jf. formålet med de sæ r- ligt tilrettelagte projekter. Akt iveringstilbuddet skal s å- ledes gives med henblik på at forbedre de lediges m u- ligheder for at komme ud af ledigheden og opnår arbejde så vidt muligt på ordinære vilkår. Indholdet og om fanget af servicearbejdet skal derfor fastsættes med udgangspunkt i de lediges aktivering s- behov og ikke ud fra et evt. kommunalpolit isk ønske om servicering af et bestemt antal borgere, der skønne s at have behov for at få arbejdet udført. Der er hverken i særlovgivningen eller ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger særlige krav om akt i- veringsprojekters geografiske placering og udbredelse i n- denfor en kommune. Statsforvaltningen find er dermed, at den kommunale myndighed i Aalborg ikke er forpligtet til at etablere tilsvarende aktiveringsprojekter, som de nuværende under Haveservice, over hele kommunen, men beslutningen om antal aktiveringssteder og den geograf i- ske placering heraf skal ske ud fra saglige kriterier. Det fremgår af sagens oplysninger, at den geografiske u d- strækning til den tidligere Aalborg og Nibe Kommune er historisk betinget på baggrund af allerede iværksatte og lignende projekter, og at fastholdelsen af den genograf i- ske afgrænsning af projektet er sket på baggrund af ove r- vejelser om hensigtsmæssig økonomisk drift. På den baggrund vurderes afgrænsningen at være foretaget ud fra saglige kriterier. Statsforvaltningen foretager herefter ikke videre i sagen. S I D E 8

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 11-1 1-2009 TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A 2014-193369 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 9-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere