WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6"

Transkript

1 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.6

2 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring Reference Definitioner Hostingplatform Driftstid Servicevindue Åbningstid Nedetid Oppetid Tilgængelighed Responstid Reetableringstid Normal arbejdstid Hostingbetingelser Serverdrift Drift Servicevindue Backup af kundedata Ejendomsret til data Misligholdelse Særlige forhold Kompensation Force majeure Beskrivelse af hosting miljø Nødstrøm Rackskabe Køling Fysisk sikring... 7 Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 1

3 5.5 Brandslukning Serverkapacitet Serverhardware Serverdokumentation Serveropgradering Overvågning Dataforbindelse og netværk Linjekapacitet Routere, switche og kabling Sikkerhed Firewall Antivirus samt antispam DoS/DDoS angreb, angreb eller misbrug af dataadgang (hacking) Patch management procedure Driftsnedbrud og fejl Fejl observeret af kunde Fejl observeret af WWI A/S Responstid Lokationer og underleverandører Lokationer Underleverandører Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 2

4 2 Hensigtserklæring WWI A/S har til hensigt at sikre den højest mulige driftsstabilitet og sikkerhed i forbindelse med hele kundens IT-infrastruktur både på kort og lang sigt. WWI A/S fokuserer dermed på en proaktiv og reaktiv styring af IT-miljøet til gavn for de ansatte, kundens kunder og øvrige samarbejdspartnere, således at kunden kan koncentrere sig om kerneforretningen. I forbindelse med aftalens indgåelse viser kunden, at deres hensigt omkring driftsstabiliteten og sikkerheden i kundens IT-miljø er i overensstemmelse med WWI A/S hensigt. Dokumentet beskriver det driftsmiljø som WWI A/S tilbyder i forbindelse med levering af hosting-ydelser. Udstyr hos kunden er ikke omfattet af nærværende dokument, med mindre andet skriftligt er aftalt i hosting-aftalen. 2.1 Reference Dokumentet henvender sig til personer hos kunden med IT teknisk indsigt og baggrund, i forbindelse med overvejelser ved anvendelse af WWI A/S Hosting-ydelser. 3 Definitioner 3.1 Hostingplatform Hostingplatformen defineres som den infrastruktur der benyttes i forbindelse med levering af WWI A/S hostingservices, herunder også de fysiske rammer for WWI A/S datacenter inkl. strøm, køling, WAN/LAN, infrastruktur og udstyr. Oppetidsgaranti leveres for hele systemet inkl. virtuelle maskiner op til og med OSlaget, eksklusiv applikationer med mindre der er indgået speciel aftale om dette. Ligeledes er kunders egne OS ikke omfattet af oppetidsgarantien kun den underliggende virtuelle platform, netværk og infrastruktur. 3.2 Driftstid Driftstid udtrykker det tidsrum over hvilke givne servicekriterier måles. Som et eksempel kan oppetiden opgøres som X% over 3 måneder. Her vil driftstiden være 3 måneder. 3.3 Servicevindue Et aftalt tilbagevendende tidspunkt hvor changes, releases, patches m.m. kan implementeres med minimal indflydelse på systemerne. 3.4 Åbningstid Beskriver det tidsrum et system/en service skal være tilgængelig udtrykt som Driftstiden minus Servicevindue. Er Driftstiden f.eks. 3 måneder, svarende til 2190 timer og det aftalte Servicevindue er 1 time om ugen, vil Åbningstiden være 2177 timer over 3 måneder. Se også afsnit 4.2. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 3

5 3.5 Nedetid Nedetid defineres som det tidsrum en service er utilgængelig inden for den aftalte åbningstid. Er servicen f.eks. utilgængelig samlet set i 1 time om måneden inden for den aftalte åbningstid, vil Nedetiden være 3 timer over 3 måneder. 3.6 Oppetid Oppetid defineres som følger, udtrykt som en procent: Oppetids-% = Aftalt Åbningstid realiseret Nedetid Aftalt åbningstid Er den aftalte Åbningstid f.eks timer over 3 måneder, og den realiserede Nedetid 3 timer over 3 måneder, kan Oppetid opgøres som 99,86% 3.7 Tilgængelighed Beskriver hvor stor en andel af en given Driftstid et system eller en service er tilgængelig, og udtrykkes som en procent: Tilgængeligheds-% = Driftstid Servicevindue realiseret Nedetid Driftstid Er driftstiden eksempelvis 3 måneder, Servicevinduet 1 time pr uge og realiseret Nedetid 1 time pr. måned, vil Tilgængeligheden kunne opgøres til 99,27% 3.8 Responstid Responstiden måles som den tid der går fra det tidspunkt WWI A/S har modtaget & bekræftet en fejlmelding om serviceudfald (incident) til det tidspunkt diagnosticeringen påbegyndes. Den maksimale responstid fastsættes i forholdet mellem vigtighed og påvirkning for organisationen ved serviceudfaldet. 3.9 Reetableringstid Reetableringstid defineres som den tid en enhed eller service kan være ude af drift i tilfælde af nedbrud eller katastrofe. WWI A/S benytter primært redundante systemer, og opbevarer så vidt muligt almindelige reservedele her til. Centralt udstyr er etableret med serviceaftaler, således dette kan reetableres inden for maksimalt 3 døgn Normal arbejdstid Normal arbejdstid defineres som hverdage 08:00 16:00 (helligdage undtaget). Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 4

6 4 Hostingbetingelser Nedenfor beskrives under hvilke vilkår, aftalen om Hosting hos WWI A/S er indgået. 4.1 Serverdrift WWI A/S tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. WWI A/S er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Følgende kræves af kunder med selvstændig drift af hostede servere: At der er det retmæssige antal licenser til det benyttede software og operativsystemer Er installeret antivirus på systemerne At servere ikke fungerer som open-relay mailservere 4.2 Drift Drift af serveren varetages af WWI A/S. Aftalen dækker følgende: Drift, hvorved der forstås hosting i et driftsmiljø Serverne vil være tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Med mindre andet er angivet i kontrakten, regnes Driftstiden kvartalsvist, og serverne leveres med en garanteret oppetid på ikke mindre end 99,5%. Teknisk support dækker overvågning af server, backup og support for hardware samt styresystem m.v. Inden for normal arbejdstid rettes alle henvendelser direkte til WWI A/S på telefon Udenfor for normal arbejdstid kan WWI A/S driftsvagt kontaktes på telefon mod merbetaling Servicevindue I forbindelse med ændringer, opdateringer og vedligeholdelse på udstyr og systemer har WWI A/S mulighed for at stoppe driften i tidsrummet fra kl. 23:00 til kl. 06:00 på hverdage, og i weekender kl til mod at informere om driftsstoppet med minimum 2 dages varsel. Se også pkt. 7.4 vedr. Patch Management Procedure. Ved kritiske fejl eller drifts forstyrrelser kan driften dog stoppes øjeblikkeligt. 4.3 Backup af kundedata Kunder med egne fysiske servere opsætter og driver selv backupløsning for disse inkl. eventuelle virtuelle servere her på, med mindre andet er aftalt i kundens kontrakt. WWI A/S foretager daglig fuld serverbackup med 14 dages gendannelse på servere og systemer der driver shared services, med mindre andet er aftalt og angivet i kundens kontrakt. På hostede kundesystemer tages der backup i henhold til den indgåede aftale med kunden angivet i den pågældende kontrakt - herunder også hvis der ønskes speciel applikations-backup. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 5

7 Ved gendannelse af slettede data som er forårsaget at bruger/kunden, faktureres dette efter medgået tid til gældende timepris. 4.4 Ejendomsret til data Kunden har til hver en tid ejendomsretten til sine data i den senest lagrede form. Uanset hvilken tvist der måtte opstå mellem parterne har leverandøren ikke ret til at tilbageholde kundens data, men skal til enhver tid for kundens regning, på kundens anmodning og uden unødig forsinkelse, stille kundens samlede data til rådighed på et transporterbart medie i uredigeret form. Såfremt kunden har lejet software af leverandøren, udleveres udelukkende kundedata, og ikke hele servere inkl. operativsystem. I det omfang, at kunden bevisligt selv har leveret software, udleveres hele servere som de forefindes i datacenteret såfremt dette er tilladt i den givne licensform. I tilfælde af ophør af hosting-aftalen skal leverandøren slette og tilintetgøre de kopier af kundens data, som leverandøren måtte have i hænde efter at kunden har fået sine samlede data udleveret. 4.5 Misligholdelse Leverandøren har ret til uden forudgående varsel at afbryde kundens services og hæve aftalen såfremt: 1. Kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling. 2. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. 3. Ydelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker lovgivning, leverandørens eller tredjemands ret eller forstyrrer øvrig drift. I de under 3) anførte tilfælde vil ophævelse kun ske efter at kunden er givet et varsel til at afhjælpe situationen, og dette har været uden resultat. 4.6 Særlige forhold WWI A/S forbeholder sig ret til at fakturere kunden, for alt medgået tid, kørsel og eventuelt materiel i forbindelse med kundens fejlmelding, hvor årsagen viser sig at skyldes kunden, dennes installation/udstyr eller øvrige underleverandør(er). Derudover forbeholder WWI A/S sig yderlige ret til at fakturere kunden, hvis kunden har givet ukorrekte informationer i forbindelse med installation eller reparation. Kunden skal på WWI A/S forlangende assistere under fejlretningen uden omkostninger for WWI A/S. Unødig ventetid i forbindelse med kundeassistance, herunder ventetid på kundens ankomst, ventetid på adgang til en adresse, informationer vedrørende fejlen m.v., er ikke medregnet i reaktions- og nedetiden. Der kan ikke kræves kompensation ved fejl, som direkte eller indirekte kan tilskrives kunden, dennes udstyr og system eller underleverandør(er). Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 6

8 4.7 Kompensation Kunden har ret til at kræve kompensation, hvis den garanterede oppetid ikke overholdes. Følgende forhold er ikke inkluderet i oppetidsberegningen og kompenseres derfor ikke: Planlagte, annoncerede servicevinduer på grund af vedligeholdelse af systemerne Fejl, som opstår på grund af Force Majeure hændelser Handlinger/undladelser forårsaget af kunden eller tredje part hos kunden Alle klager over fejl eller nedetid skal være WWI A/S i hænde senest 30 dage efter fejlen eller nedetiden er konstateret. Får kunden medhold, krediteres kundens konto hos WWI A/S kvartalsvis. Kompensationens størrelse er forholdsmæssig i forhold til nedetiden samt 10% i bod af dette. 4.8 Force majeure WWI A/S er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. 5 Beskrivelse af hosting miljø 5.1 Nødstrøm WWI A/S datacenter er dækket ind med eget nødstrømsanlæg, bestående af nødstrømsakkumulator (UPS) samt diesel nødstrømsgenerator. 5.2 Rackskabe Alle rackskabe er forsynet med separat fremførte kabelforsyninger, forsyning sker fra hver sin adskilte gruppe. 5.3 Køling WWI A/S kølingsanlæg består af et fuldt ud redundant system, hvor de enkelte køle-enheder overvåges centralt. Hosting centeret er udstyret med en N+1 løsning, hvilket betyder en ekstra køleenhed mere end nødvendigt. Der er fuldautomatiseret klimaanlæg. Rummet affugtes løbende ligesom temperaturen monitoreres til konstant temperatur. 5.4 Fysisk sikring For at sikre mod tyveri er WWI A/S datacenter sikret med alarm samt adgangssluse. Bygningen videoovervåges. Der er hundepatrulje tilknyttet datacentret 24 timer i døgnet. Sikkerhedsvagten tilkaldes med straks kørsel i tilfælde af alarm. 5.5 Brandslukning WWI A/S datacenter er forsynet med energen brandslukningsanlæg, med automatisk røgdetektering via aspiration samt alarmering til døgnbemandet kontrolcentral. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 7

9 5.6 Serverkapacitet WWI A/S tilstræber at have serverkapacitet efter følgende princip for delte miljøer: At udstyret er kraftigt nok til at afvikle den aftalte drift for kunden. Brugen af systemerne må ikke virke hæmmende under hensyntagen til den tid en proces skal tage i det produkt, der benyttes. Opslag på f.eks. en Internetside er udenfor WWI A/S forpligtelse og kontrol. 5.7 Serverhardware Der anvendes serverhardware fra HP og Dell enterprise som primære systemer. Til drifts storage anvendes primært Dell Compellent Enterprise storage på 10G infrastruktur. 5.8 Serverdokumentation Alle produktionsservere dokumenteres løbende til et centralt dokumentationssystem. 5.9 Serveropgradering Såfremt en serveropgradering eller opgradering af netværk kan medføre nedetid for systemer, kan dette foretages af WWI A/S uden for normal arbejdstid og efter varsel Overvågning WWI A/S overvåger løbende linjer, switche, routere og driftsanlægget generelt. WWI A/S overvåger egne servere i datacenteret. Kundens egne servere overvåges ikke, medmindre der er tegnet overvågningsaftale herom mellem kunden og WWI A/S. 6 Dataforbindelse og netværk 6.1 Linjekapacitet WWI A/S datacenter er bestykket med 2 stk. redundant fremførte forbindelser. Linjerne fungerer i et redundant setup med cluster-funktionalitet via BGP. Ved fejl på kabel eller transmission på en linje, fejler systemet automatisk al trafik over på den fungerende linje. 6.2 Routere, switche og kabling Der anvendes primært Cisco og Cisco Nexus switche til produktionsmiljøet. WWI A/S routere og switche er forberedt på IPv6. WWI A/S driftsnetværk er kablet med CAT5/CAT6 kabler til understøttelse af gigabit netværk. 7 Sikkerhed 7.1 Firewall WWI A/S benytter firewalls fra Cisco for afgrænsning mod Internettet i redundant setup. 7.2 Antivirus samt antispam Såfremt data er virusbehæftet, forbeholder WWI A/S sig retten til at forsøge rensning af disse data. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, forbeholder WWI A/S sig retten til at slette de inficerede data. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 8

10 7.3 DoS/DDoS angreb, angreb eller misbrug af dataadgang (hacking) Med DoS/DDoS forstås ethvert eksternt forsøg på at bringe oppetiden ned. WWI A/S forholder sig retten til i tilfælde af DoS/DDoS angreb straks at lukke for forbindelsen. Kunden vil i disse tilfælde modtage varsling direkte via eller telefon. Såfremt datakompromittering, eller misbrug af adgang forekommer, vil WWI A/S konsultere kunden direkte og fastsætte en handlingsplan. WWI A/S samt dennes leverandør af forbindelse har forskellige værktøjer til rådighed for bekæmpelse af DoS/DDoS angreb. Afhængig af type og omfang af angreb vurderes det hvilket værktøj der findes bedst egnet. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til kundens drift og oppetid. 7.4 Patch management procedure På systemer inden for WWI A/S driftsansvar kontrollerer WWI A/S løbende status for sikkerhedsopdateringer. Opdateringer udrulles via centralt styret opdateringsservice således at systemer i så vid udstrækning som muligt er fuldt opdateret med service packs og opdateringer. Med mindre andet er aftalt udrulles de planlagte opdateringer automatisk inden for servicevinduet. Der udsendes ikke notifikationer forud for disse opdateringer. Kritiske opdateringer installeres senest 2 måneder efter generel tilgængelighed. 8 Driftsnedbrud og fejl Ved indrapportering af fejl og driftsnedbrud iværksættes fejlretning, efter gældende kontraktmæssige aftaler, fra fejlen er indrapporteret eller registreret. Der arbejdes kontinuerligt på fejlen/nedbruddet, indtil fejlen/nedbruddet er rettet. 8.1 Fejl observeret af kunde Indrapportering af fejl observeret af kunde kan foretages på følgende 3 måder: Telefonisk henvendelse til WWI A/S på (se pkt. 4.2) Oprettelse af sag via WWI A/S ticketsystem: Mail til Ved kontakt via support system eller skal fejlmeddelelsen indeholde følgende: En beskrivelse af det pågældende problem Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og ) 8.2 Fejl observeret af WWI A/S Hvis WWI A/S konstaterer fejl på produkter eller tillægsydelser, så bliver der reageret og handlet i følgende prioriterede rækkefølge: De implicerede kunder identificeres Fejlsøgning og fejlretning iværksættes Der kommunikeres som udgangspunkt via telefon gennem en sags forløb, men også via og supportsystem efter behov. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 9

11 En fejl der medfører væsentlige forstyrrelser i driften af et system prioriteres højere end mindre alvorlige fejl. Når fejlen er rettet, lukkes og arkiveres sagen, ligesom der afsendes en besked til kunden om dette. Fejlen betragtes herefter som udbedret, med mindre kunden gør indsigelse. 8.3 Responstid Med mindre andet er aftalt i kontrakten er nedenstående responstidsgaranti gældende inden for normal åbningstid. Der skelnes mellem tre niveauer af vigtighed: A Missions kritisk service / komponent (Højeste Prioritet) B - Vigtig service / komponent (Mellem Prioritet) C Støtte service / komponent (Laveste Prioritet) Der skelnes ligeledes mellem tre niveauer af påvirkning: Høj de fleste brugere er berørt Medium en del brugere er berørt Lav få brugere er berørt Den garanterede maksimale responstid aflæses således herunder: Prioriteringsskema Påvirkning/indflydelse Høj Medium Lav A 1 time 2 timer 4 timer Vigtighed B 2 timer 4 timer 8 timer C 4 timer 8 timer 2 dage 9 Lokationer og underleverandører 9.1 Lokationer WWI A/S råder over 2 hostinglokationer. Et primært datacenter som er WWI A/S eget, og derudover en sekundær lokation der er leveret af en underleverandør. Den sekundære lokation benyttes primært til backup. For den sekundære lokation indhentes årligt revisionerklæring (ISAE 3402-Type 2). 9.2 Underleverandører Der kan i hostingleverancen indgå levering af services fra underleverandører eller cloudtjeneste som eks. Microsoft Office 365. Cloudtjenester fra underleverandører er underlagt den pågældende leverandørs SLA, og er således uden for WWI A/S leverede SLA. Service Level Agreement (SLA) v. 1.6 Side 10

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Serviceaftale Service Level Agreement (SLA), Copyright Hostnordic A/S, November 2010 Revision 20101115

Serviceaftale Service Level Agreement (SLA), Copyright Hostnordic A/S, November 2010 Revision 20101115 Serviceaftale Service Level Agreement (SLA), Copyright Hostnordic A/S, November 2010 Revision 20101115 Introduktion Dokumentet beskriver det driftsmiljø, som Hostnordic tilbyder i forbindelse med IT-driften

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013 Denne sikkerhedspolitik beskriver de krav som Leverandøren stiller til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logiske sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk og firewalls. Sikkerhedspolitikken

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER ALMINDELIGE BETINGELSER Lovgivning Enhver aftale som indgås med Sitemorse Danmark er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige betingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår

SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår SYSTEMHOSTING A/S: Generelle forretningsvilkår Generelle Forretningsbetingelser Opdateret 20.12.2013 Version 2.7 DA 1 (10) Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsinformationer... 3 2 Ekstern audit... 3 3 Definitioner...

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Hostet Microsoft Dynamics NAV

Hostet Microsoft Dynamics NAV Hostet Microsoft Dynamics NAV Beskrivelse af driftsmiljøet NaviPartners driftsmiljø er placeret i et datacenter som opereres af GlobalConnect. Det vil sige, at GlobalConnect er ansvarlige for lokaler,

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

NOVAX REMOTE BACKUP AFTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER. Selskaberne NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS fremstår samlet som NOVAX A/S i nedenstående.

NOVAX REMOTE BACKUP AFTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER. Selskaberne NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS fremstår samlet som NOVAX A/S i nedenstående. Generelt NOVAX A/S og NOVAX Vet ApS tilbyder med NOVAX Remote Backup, at kunden kan få foretaget backup af sine data og få dem opbevaret fysisk adskilt fra sine produktionsdata. Kunden indgår aftale med

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Mikjaer Hosting ApS - Handelsvilkår

Mikjaer Hosting ApS - Handelsvilkår Følgende vilkår er gyldige pr. 1. Jan. 2014 * 1. Kundens status 1.1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der ikke med private personer.

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic.

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 1. GENERELT Nærværende SLA er en del af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. SLA en udtrykker de aftalte serviceydelser og det aftalte serviceniveau i driftsfasen. Sker

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere