Service Level Agreement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Level Agreement"

Transkript

1 Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr. ( Kunden ) (hver for sig Part og samlet Parterne ) Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Definitioner Vedligeholdelsesprocedurer Ændrings- og adgangsanmodning Fejlmeldingsprocedurer... 6 a. Standard SLA og Døgn SLA... 6 b. Standard SLA XPI... 6 c. Døgn SLA Supportadgang Fejl observeret af kunden Fejl observeret af ServicePoint Særlige forhold Kontaktpersoner og eskalationsprocedurer Oppe- og nedetider Beregning af oppetid Beregning af nedetid Kompensation Kompensation i forbindelse med nedetid Kompensation ved overskridelse af reaktionstid Produkter og tillægsydelser Housing Hosting / Outsourcing Side 2 af 15

3 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter kaldet SLA) er en del af en aftale mellem ServicePoint og kunden. Aftalen omfatter dels Housing af kundens eget udstyr i ServicePoint s serverfaciliteter samt Hosting/Outsourcing af hele kundens driftsplatform. Sammen med ServicePoint s almindelige forretningsbetingelser skal den ses som bilag til kontrakten mellem ServicePoint og kunden. Vedligeholdelses- samt fejlmeldingsprocedurer er indeholdt i denne SLA. Der bliver desuden redegjort for beregningsmodellen for oppe- og nedetider, herunder regler for kompensation ved manglende overholdelse af oppetidsgaranti m.v. Det er en generel forudsætning at både ServicePoint og kunden forpligter sig til på professionel vis at arbejde sammen om eventuel fejlhåndtering, for herigennem at minimere følgerne for den anden part Definitioner I dette afsnit defineres nogle af de begreber som anvendes i denne SLA: Housing: Housing defineres som opbevaring af kundens IT i ServicePoints datacenter. Dvs. at ServicePoint leverer fysisk sikkerhed (adgangskontrol, overvågning, køling, røg- og fugtdetektion, brandsikring, sikring ved strømudfald og meget andet), fiberforbindelse og backupforbindelser til kundens netværk og tilhørende netværksudstyr. Hosting: Ved Hosting opbygger, drifter og servicerer ServicePoint kundens ITmiljø i ServicePoints datacenter. Dermed tager ServicePoint ansvar for at kundens systemer er fungerende (i modsætning til Housing, hvor systemerne blot skal være tilgængelige). Side 3 af 15

4 Reaktionstid: Den garanterede tid fra fejl registreres af ServicePoints overvågning eller fejlmeldes af kunden til fejlhåndtering påbegyndes. Oppetid: Den garanterede oppetid er den tid, hvor det housede udstyr eller tillægsydelsen er til rådighed over en given tidsperiode, dog fraholdt eventuelle servicevinduer eller andre forud definerede begrænsninger i produktbeskrivelsen. Nedetid: Nedetid beregnes ud fra tiden, hvor det housede udstyr eller tillægsydelsen ikke er tilgængeligt/funktionsdygtigt fra fejlmelding sker til adgangen er reetableret efter udbedring eller parterne er enige om at fejlen er rettet. Normal arbejdstid: Hverdage fra Det tidsrum hvor ServicePoints medarbejdere er tilgængelige for almindelige serviceopgaver m.v. Primær driftstid: Hverdage fra kl , øvrige dage fra kl som er det tidsrum hvor den største del af kundens anvendelse af systemerne ligger. Servicevindue: Et forud anmeldt (om muligt altid med 10 dages varsel) tidsrum udenfor den primære driftstid, hvor funktionsdygtigheden af udstyr og systemer i mindre eller højere grad er afbrudt som følge af vedligeholdelse eller opgradering. Servicevederlag: kontrakten. Det samlede vederlag for abonnementsydelser jf Vedligeholdelsesprocedurer I følgende afsnit vil forretningsgangen vedrørende ServicePoints vedligeholdelsesprocedurer blive beskrevet. Side 4 af 15

5 ServicePoint forbeholder sig ret til at udføre forebyggende vedligeholdelse samt udbygning og ændring af infrastrukturen som leveres til kunden, for derved til stadighed at leve op til og forbedre de tekniske specifikationer. ServicePoint planlægger og udfører dog vedligeholdelse af infrastrukturen, så det påvirker kunden så lidt som muligt og med minimal nedetid. ServicePoints hosting, housing og-/eller tillægsydelser anses for at være tilgængelige /funktions-dygtige under varslet vedligeholdelse. Varsling vedrørende planlagt vedligeholdelse (f.eks. i form af netværksændringer, batteriskift, opgraderinger m.v.) som kan påvirke tilgængeligheden eller funktionsdygtigheden af det housede udstyr eller tillægsproduktet, skal af ServicePoint annonceres mindst 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Arbejdet foregår udenfor den primære driftstid. Der kan forekomme akut servicearbejde, hvor varslingsperioden ikke vil kunne overholdes. Generelt forsøger ServicePoint at planlægge større servicevinduer til at finde sted mellem 00:00 og 06:00 om natten til lørdag eller søndag. Der kan dog forekomme servicevinduer udenfor dette tidsrum men ikke i den primære driftstid Ændrings- og adgangsanmodning Adgangskontrol er en vigtig del af den fysiske sikkerhed i serverrum. Adgang til ServicePoints serverfaciliteter kan derfor kun ske efter aftale. Ved anmodning om adgang til serverrummet garanterer ServicePoint adgang senest 4 timer efter anmodningen er fremsendt dog begrænset til normal arbejdstid. Udenfor normal arbejdstid betragtes anmodning om adgang til serverfaciliteterne som et tilkald. Ved kontakt til ServicePoint angående ønsker om ændringer på allerede igangsat Hosting/Housing garanterer ServicePoint opfølgning indenfor 8 arbejdstimer. Side 5 af 15

6 1.4. Fejlmeldingsprocedurer ServicePoint har en HelpDesk som overvåger systemerne og filtrerer og adresserer fejlmeldinger, tilkald og øvrige henvendelser. m.v. ServicePoint har desuden etableret et, som kan anvendes ved fejlmeldinger, ændrings- og supportanmodninger m.v. et viser også driftsstatus, varslede servicevinduer samt anden information omkring ServicePoints forskellige produkter og ydelser. a. Standard SLA og Døgn SLA ServicePoint tilbyder flere typer af tjenester og ydelse. En ydelse bliver som udgangspunkt tilbudt under Standard SLA, men man vil på nogle af ydelserne kunne tegne et tillæg som er angivet som Døgn SLA. Bemærk! Housing tilbydes altid som Døgn SLA, mens Hosting tilbydes som Standard SLA Advo som indeholder udvidelser specifikt baseret på de krav der stilles til support på et advokatkontor b. Standard SLA Kunden Fejlrapportering og ændringsanmodninger modtages og udbedres i henhold til skemaet nedenfor. I Standard SLA Kunden beregnes nedetid og reaktionstid kun indenfor Primær driftstid. c. Døgn SLA Fejlrapportering modtages og udbedres i henhold til nedenstående skema. Kolonnen med Betaling skal opfattes som vejledende. Side 6 af 15

7 2. Supportadgang Tidsrum Hverdage Hverdage Weekend Helligdage Betaling Fejltype (Kontortid) (Primær driftstid) Hverdage Kritiske systemfejl Supporttelefon Nej Eks. Outlook vil ikke starte, mgl. Adgang til Exchange Server Kritiske kundespecifikke fejl Eks. Server i Housing svarer ikke Supporttelefon Ja Mindre kritiske fejl Supporttelefon Næste hverdag Ja Eks. Elektronisk fakturering virker ikke. Nej Mindre kritisk kundespecifik fejl Dannelse af PDF virker ikke. Supporttelefon Ja? Kritisk fejl for enkelt bruger Eks. Adgang fra ny computer Supporttelefon Næste hverdag Eller etc. Næste hverdag Eller? Ja Ukritiske fejl eller øvrige henvendelser. Supporttelefon Næste hverdag Eller Næste hverdag Eller? etc. Ja Side 7 af 15

8 2.1. Fejl observeret af kunden Fejl som konstateres af kunden bør både inden- og udenfor normal åbningstid altid rapporteres skriftligt og gerne via et eller ved fremsendelse af til vores HelpDesk ( Udenfor normal åbningstid vil henvendelser som har karakter at ændringsanmodninger som udgangspunkt først blive behandlet på efterfølgende hverdag se dog ovenstående skema for mere specifik opdeling Fejl observeret af ServicePoint Hvis ServicePoint konstaterer fejl på produkter eller ydelser, vil der fra Servicepoints side blive reageret og handlet i følgende prioriterede rækkefølge: De implicerede kunder identificeres. Fejlsøgning og udbedring iværksættes. Fejlen publiceres under driftsstatus på ServicePoints hjemmeside (der kan abonneres på nyheder og driftsstatus via RSS-Feeds) og der fremsendes og-/eller SMS til kontaktpersoner hos de berørte kunder med angivelse fejltype og årsag samt estimeret udbedringstid. Efterfølgende kommunikation sker herefter som udgangspunkt via mail eller SMS men også telefonisk efter behov. kommunikation foregår gennem et og bliver derfor logget på sagen via ticketsystemet Når fejlen er verificeret og rettet gives besked til kunden hvorefter sagen lukkes og arkiveres i supportsystemet Side 8 af 15

9 2.3. Særlige forhold ServicePoint forbeholder sig ret til at fakturere kunden ved telefonisk henvendelse til HelpDesk / udenfor arbejdstid, såfremt henvendelsen drejer sig om produkter eller ydelser der ikke er dækket af Døgn SLA (Se skema vedr. supporthåndtering på foregående side). ServicePoint forbeholder sig ret til at fakturere kunden for alt medgået tid, kørsel og eventuelt materiel i forbindelse med kundens fejlmelding, hvor årsagen viser sig at skyldes kunden, dennes installation/udstyr eller øvrige underleverandør(er). Derudover forbeholder ServicePoint sig yderligere ret til at fakturere kunden, hvis kunden har givet ukorrekte informationer i forbindelse med installation eller reparation. Kunden skal på ServicePoints forlangende assistere under fejlretningen uden omkostninger for ServicePoint. Unødig ventetid i forbindelse med kundeassistance, herunder ventetid på kundens ankomst, ventetid på adgang til en adresse, informationer vedrørende fejlen m.v., medregnes ikke i reaktions- og nedetid. Ved tvivlspørgsmål om årsag til eller eksistens af fejl kan der aftales en tredjeparts undersøgelse. Udgiften til denne undersøgelse vil blive afholdt af kunden såfremt det viser sig at fejlen ikke stammer fra produkter eller ydelser leveret af ServicePoint. Der kan ikke kræves kompensation ved fejl, som direkte eller indirekte kan tilskrives kunden, dennes udstyr og system eller underleverandør(er) Kontaktpersoner og eskalationsprocedurer Hvis ServicePoint ikke reagerer i henhold til kundens aktuelle SLA, så kan kunden benytte følgende eskalationsprocedure og de i tabellen herunder angivne telefonnumre og adresser. Side 9 af 15

10 Primær kontakt: ServicePoint HelpDesk indenfor primær driftstid og vagttelefon udenfor primær driftstid. Ved manglende kontakt i ½ time eskaleres til 2. eskaleringsniveau. 2. eskaleringsniveau Driftschef. Ved manglende reaktion i mindst 1 time eskaleres til 3. niveau. 3. eskaleringsniveau Systemansvarlig Såfremt ServicePoint konstaterer en fejl, skal Kunden tilsvarende orienteres. Kunden kan til enhver tid holde sig orienteret om status og eventuelle uregelmæssigheder i driften på leverandørens hjemmeside. Kontaktpersoner hos kunde samt ServicePoint. Eventuelle ændringer bedes meddelt ServicePoint. Beskrivelse Kunden ServicePoint A/S Primær kontakt HelpDesk Driftschef Tel: René Dahl Mob: Systemansvarlig Flemming Esser Hansen Mob: Side 10 af 15

11 3. Oppe- og nedetider I følgende afsnit beskrives, hvordan ServicePoint beregner oppe- og nedetider. Den garanterede oppetid på ServicePoints produkter står anført under afsnit Beregning af oppetid Den garanterede oppetid er den tid, hvor produktet eller tillægsydelsen er til rådighed over en given tidsperiode. Oppetiden beregnes kvartalsvis i procent ud fra det faktiske antal timer som er indeholdt i det pågældende kvartal (ved Standard SLA dog kun timerne indenfor Primær driftstid) Beregning af nedetid Nedetid beregnes ud fra tiden, hvor et produkt eller en tillægsydelse ikke er funktionsdygtigt eller tilgængeligt fra fejlmelding sker eller ServicePoints overvågning har registreret fejlen til det pågældende produkt fungerer/er tilgængeligt igen efter udbedring. Specifikt vedrørende Hosting/Outsourcing, hvor der kan være tale om delvis nedetid da enkelte dele af ydelsen kan være utilgængelig, defineres det som nedetid såfremt et eller flere af følgende produkter ikke er tilgængelige: Microsoft Exchange (Manglende adgang fra Mobile enheder tæller ikke som nedetid) I Standard SLA beregnes nedetid kun indenfor Primær driftstid, hvilket vil sige at nedetiden for indberettede fejl udenfor den Primære driftstid ikke tæller med. I Døgn SLA beregnes nedetid døgnet rundt. Side 11 af 15

12 4. Kompensation Alle klager over fejl eller forsinkelse skal være ServicePoints i hænde senest 30 dage efter fejlen eller forsinkelsen er konstateret. Får kunden medhold, udstedes kreditnota til kunden. Kompensationens størrelse fremgår af afsnit 8 under de respektive produkter Kompensation i forbindelse med nedetid Kunden har ret til at kræve kompensation, hvis den garanterede oppetid ikke overholdes. Planlagte, annoncerede servicevinduer på grund af vedligeholdelse samt fejl som opstår på grund af Force Majeure, kundens forhold eller handlinger/udeladelser begået af tredje part hos kunden eller som følge af kundens forhold, er ikke inkluderet i oppetidsberegningen og kompenseres derfor ikke Kompensation ved overskridelse af reaktionstid Kunden har ret til at kræve kompensation, hvis reaktionstiden ikke overholdes. Fejl, som opstår på grund af Force Majeure, kundens forhold eller handlinger/undladelser begået af tredje part hos kunden eller som følge af kundens forhold, eller på grund af planlagt vedligeholdelse, kompenseres ikke. Reaktionstider på ikke-driftsforstyrrende fejl besluttes af parterne i fællesskab. Servicepoint planlægger, for så vidt muligt, at påbegynde sådanne fejlretninger indenfor 48 timer efter de er konstateret. Side 12 af 15

13 5. Produkter og tillægsydelser I det følgende vil ServicePoints SLA, som henvender sig til specifikke produkter og/eller tillægsydelser, blive beskrevet Housing Der tilbydes som standard Døgn SLA på Housing. I nedenstående skema redegøres der for den garanterede oppetid samt reaktionstid. Housing Garanteret oppetid 99,9% Reaktionstid (fejlretning er påbegyndt inden) Remote On-site 30 minutter 1 time Kompensation ydes i henhold til nedenstående skema og beregnes kvartalsvist. Kompensationens størrelse kan ikke overskride de i tabellen nævnte satser. Oppetid (%) Kompensation* 99,89-99,80 5% 99,79-99,70 7,5% Side 13 af 15

14 < 99,70 10% Overskridelse af reaktionstid Kompensation* 0,1-½ time 1% ½-1 timer 2% 1-2 timer 3% 2-4 timer 4% >4 timer 5% * ) kompensation i procent af periodens servicevederlag for produktet ekskl. moms Hosting / Outsourcing Der tilbydes Standard SLA på Hosting / Outsourcing ved leverance af driftsplatform til brancheløsninger. I nedenstående skema redegøres der for den garanterede oppetid samt reaktionstid. Hosting / Outsourcing Garanteret oppetid 99,7% Reaktionstid (fejlretning er påbegyndt inden) Remote On-site 30 minutter 1 time Kompensation ydes i henhold til nedenstående skema og beregnes kvartalsvist. Side 14 af 15

15 Kompensationens størrelse kan ikke overskride de i tabellen nævnte satser. Oppetid (%) Kompensation* 99,69-99,60 5% 99,59-99,50 7,5% 99,49-99,00 10% < 99,00 20% Overskridelse af reaktionstid Kompensation* 0,1-½ time 1% ½-1 timer 2% 1-2 timer 3% 2-4 timer 4% >4 timer 5% * ) kompensation i procent af periodens servicevederlag for produktet ekskl. moms. Side 15 af 15

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Internet Access Service Level Aftale

Internet Access Service Level Aftale Internet Access Service Level Aftale Version 2.0 NYS-1057 /2010.01.26 Version: 2.0 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

OCH Aftale - Passiv tilslutning -

OCH Aftale - Passiv tilslutning - 1 OCH Aftale - Passiv tilslutning - Mellem OCH DK A/S c/o Telia Holmbladsgade 139 (herefter kaldet OCH) og Navn Adresse Postnummer, by CVR: (herefter kaldet PASSIV KUNDE) er d.d. indgået følgende aftale

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere