Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER"

Transkript

1 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 7 sider (eksl. forsiden og bilag). Generelle oplysninger og finansiel rapportering 1. J.nr. Jr. Nr.: NF Netværkets navn og kontakt person Dansk Forum for Mikrofinans Peter Blum Samuelsen. 3. Værtsorganisation Caritas Danmark. Adresse, postnummer og by Gl. Kongevej 15, 1610 København V. Kontaktperson (navn og ) Peter Blum Samuelsen 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) 5. Rapporteringsperioden 1/ / Sæt kryds Årsrapport Afsluttende rapport X 6. Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. administrationsvederlag) NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) Faktisk 9. Koordinator timer/uge 15 timer/uge DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler. Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete resultater eller lign. Der er nogen netværksinitiativer, der lægger stor vægt på kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på fortalervirksomhed i sådanne tilfælde skal rapporten også lægge stor vægt på afsnittet om kapacitetsudvikling og ingen eller meget lidt vægt på afsnittet om fortalervirksomhed. Ligeledes vil fokus i rapporten være anderledes, hvis initiativet lægger stor vægt på fortalervirksomhed. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen tager udgangspunkt i netværksinitiativets eget formål og forventede resultater (outcomes). Det er ok at lade noget stå tomt! Version Side 1 af 8

2 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer 10. Netværksarbejde og samarbejde Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig i rapporteringsperioden og hvad har det betydet bl.a. i forhold til: Antal og typologi (gruppering af medlemsorganisationer; professionelle, frivillig baseret, forskningsinstitutioner, private virksomheder,..); Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2 første år bruges som baseline for vurderingen af udviklingen i den afsluttende rapport). DFM har også i 2012 udvidet den betalende medlemsbase, så netværket nu i alt har 57 medlemsorganisationer. Hertil har DFM desuden ændret vedtægterne, så der i det forgangne år blev åbnet for indlemmelsen af individuelle medlemmer der dermed får de samme medlemsrettigheder som organisationsmedlemmerne. Reelt set har netværket derfor i 2012 haft 67 betalende medlemmer. Det er ikke de samme medlemmer, men typologien er stort set uændret. Antallet af institutioner og virksomheder er uændret hhv. 6 (ca. 10%) og 16 (ca. 30%), større SCOer er der blevet én mere af (13 i alt ca. 20%). Antallet af mindre SCOer er steget en smule, fra 19 til 22 og udgør ca. 40%. Se bilag 2. Angående involveringsgraden er tendensen også stabil: Antallet af tæt tilknyttede organisationer er steget fra 28 til 29 og udgør fortsat ca. 50%, løst tilknyttede er steget fra 13 til 17, men udgør stabilt ca. 30%, og hvilende er faldet fra 12 til 11 og udgør ca. 20%. Den mindre stigning i løst tilknyttede medlemmer skyldes især den store interesse for DFMs grundkursus i mikrofinans, som betød at en del nye indmeldelser af små organisationer, som sætter pris på muligheden for at lære de grundlæggende elementer i arbejdet med mikrofinans. Disse medlemmer har siden deltaget ved andre arrangementer primært på ad hoc basis. Beskriv kort hvem har deltaget i aktiviteterne og hvorfor det var vigtigt at bringe dem sammen? Er der opstået nye samarbejdsrelationer? Brug gerne eksempler til at illustrere: Medlemsbasen har været bredt repræsenteret ved årets aktiviteter. Nye medlemmer er kommet til, og de har især været repræsenteret ved de aktiviteter der har haft til formål at introducere nye bekendtskaber for mikrofinansen. Hertil har de mere erfarne medlemmer fortsat arbejdet i arbejdsgrupper og netværksgrupper, for at finde den rigtige sparring hos niveaumæssigt ligestillede organisationer. Erfarne medlemmer har desuden deltaget som oplægsholdere ved netværksmøder og workshops for at dele ud af deres viden og kompetencer, for at få nyt input og inspiration og for at styrke de mindre erfarne medlemmer. DFMs udarbejdelse af et medlemskatalog skal give medlemmerne bedre forudsætninger for at samarbejde i fremtiden. Kataloget er en oversigt over medlemmernes udvikling, projekter og tilgange til arbejdet med mikrofinans, og det vil derfor i fremtiden være lettere for interesserede at finde mulige samarbejdspartnere baseret på kompetencer, erfaringer og ambitioner. Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne. Brug eksempler til at illustrere: Medlemsorganisationer har bidraget til arbejdet med træning, innovation og fortalervirksomhed. Eksempelvis har DMR-U været underviser på et fyraftensmøde med CISU om spare/låne-grupper og fortalervirksomhed, eksperter fra tre medlemsorganisationer (ADRA, Maj Invest, JKS consult) stod igen i år for undervisningen ved DFMs tre-dages-grundkursus. Og ni medlemsorganisationer har leveret casebeskrivelser til brug i netværkets innovative guide om ekstern finansiering af spare/låne-grupper. En del af caseforfatterne gav desuden oplæg ved et tre-dages kursus med samme tema, for at aktualisere stoffet for kursets deltagere. Netværksgrupperne har også i 2012 arbejdet på at få deres egne behov dækket ved at engagere udenlandske oplægsholdere, f.eks. Gregory Thys (MicroRate), eller ved at engagere sig i udarbejdelsen af flere publikationer. 39 organisationer har desuden givet deres input til udformningen af ansøgningen til NGO forum og 49 har tilkendegivet, at de gerne ville være aktive deltagere, hvis ansøgningen blev finansieret. Mange organisationer har deltaget i evalueringen (43 besvarede spørgeskemaet og 19 blev interviewet). Netværkets bestyrelse bestående udelukkende af medlemsorganisationer har desuden deltaget aktivt i debatten omkring mikrofinans i den danske udviklingspolitik. Dette er bl.a. gjort gennem dialog med Udviklingsministeren. Fremhæv de vigtigste eksterne samarbejder i bevillingsperioden f.eks.: Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark? Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted? Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene? Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer? I løbet af 2012 har DFM arbejdet målrettet på at involvere private virksomheder mere i den danske mikrofinanssektor. Dette arbejde har især været bygget op omkring et samarbejde med erhvervsnetværkene DANSIF og CSR Forum, og er mundet ud i en større konference afholdt på CBS med knap 90 deltagere fra virksomheder, institutioner og NGOer med talere fra Danida, en tidligere Afrika direktør for MicroRate og Maj Invest (DFM medlem), der har over en halv milliard kroner investeret i mikrofinans. DFM har haft hyppig kontakt med forskningsmiljøet i løbet af det seneste år. Mikrofinans-forsker i Norge Roy Mersland talte ved DFMs årsmøde i januar. DFM var medarrangør, og stod for en af talerne ved en større konference med FAU og DDRN. Søren Jeppesen, der bl.a. forsker mikrofinans på CBS lavede en evaluering af DFM, og har dermed tilført akademisk tyngde til en ellers intern proces. Jeppesen har desuden i samarbejde med den amerikanske forsker, Ron Severson, fra University of Oregon, forfattet netværkets store publikation om ekstern finansiering af spare-/låne-grupper baseret på mange cases lavet af partnere i syd bl.a. Seversons egen læringsorganisation i Uganda. Samarbejdet med forskere har skabt det nødvendige grundlag for den innovation DFM har søgt indenfor det uafklarede men centrale område omkring netop ekstern finansiering. Endelig har DFM som sædvanligt lavet flere workshops og møder sammen med andre danske netværk herunder CISU og værdikædenetværket. Version Side 2 af 8

3 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer 11. Kapacitetsudvikling Hvilke strategier for kompetenceudvikling har netværksinitiativet anvendt (strategier for at styrke medlemmernes kapacitet individuelt)? DFM arbejder fortsat metodisk med kompetenceudvikling på tre niveauer: konferencer og debatmøder til oplysning og bevidstgørelse mere bredt, kurser og workshops for mere grundlæggende viden og redskaber samt netværksgrupper for dybere læring for erfarne medarbejdere og organisationer med større projekter. Fokus på netværksgrupper har været gennemgående siden starten af 2011, og formen på de forskellige tiltag er derfor blevet finpudset og optimeret løbende. Netværksgrupperne er styret af medlemmerne, og faciliteret af DFM. Medlemmerne bestemmer selv mødernes temaer og fokus, ligesom de i forbindelse med deltagelse i grupperne på skift præsenterer deres arbejde fra egen organisation hvorved de får input fra ligestillede samtidig med at disse får ny viden. Netværksgrupperne har også været involveret i input til workshops og publikationer (f.eks. i form af cases) og i år har dette bl.a. resulteret i en publikation om ekstern finansiering af spare/låne-grupper hvortil ni medlemmer har leveret casestudier og fremført dem ved en afsluttende workshop. Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværksinitiativet har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitetsdeltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens kapacitetsudvikling/organisatoriske praksis? Netværksgrupperne har arbejdet selvstændigt med temaer og problemstillinger der er relevante, ikke bare for de personer der deltager, men også for deres organisation, og det arbejde deltagerne sidder med i deres organisation. Det har bl.a. resulteret i at de mest hyppige oplæg har været organisationsoplæg. Dvs. oplæg om hvordan ADRA, eller Dansk Mongolsk Selskab arbejder med mikrofinans. Deltagerne får input fra de andre medlemsorganisationer og er selv inspirator for udviklingen af arbejdet med mikrofinans i andre organisationer gennem deres oplæg. Desuden giver DFM koordinatoren løbende input til faglige spørgsmål som bliver rettet til sekretariatet. Alle kurser er interaktivt og praktisk anlagt, således at deltagerne via cases etc. kan relatere indholdet meget direkte til deres projekter og organisation, og efterfølgende tage redskaberne i brug. DFM opmuntre systematisk til at deltagere ved kurser etc. sender mere end én deltager, så læring efterfølgende kan rodfæstes. Endeligt har DFM lavet en del publikationer og indholdsrige nyhedsbreve, der har til hensigt at viden spredes i organisationerne og til lokale partnere og således danner grundlag for formulering, udvikling og opfølgning af projekter og strategi der styrker organisatorisk praksis. Afsluttende rapport: Giv en vurdering af hvorvidt organisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter. Brug eksempler til at illustrere ændringer i politik, organisatorisk praksis og anvendelse af metoder: En kortlægning af medlemmernes organisatoriske kapacitetsudvikling har bl.a. været et af målene for evalueringen af DFM. Evalueringen har vist, at DFMs arbejde har haft indflydelse arbejdet med mikrofinans, og at DFM er et meget populært netværk, som (alle) ønsker fortsat antageligt fordi det har betydning i medlemmernes daglige arbejde. F.eks. svarer 44 % medlemmerne på tværs af involveringsgrad og typologi, at de har fået input til at ændre/udvikle strategi og praksis/metode i deres organisation, og 39 % har oplevet, at flere personer i deres organisation er blevet involveret i spørgsmål om mikrofinans. Hertil svarer 56 % af respondenterne desuden, at de har fået input til at igangsætte nye projekter, eller ændre eksisterende projekter i Syd. Der er talrige eksempler på at deltagerne er gået hjem efter kurser og har brugt undervisningen direkte i udformningen af projektansøgninger og langt de fleste netværksgruppemøder har handlet om konkrete organisationers arbejde med mikrofinans i projekter, og den strategiske placering i organisationen. Ikke mindst mindre organisationer er gået berigede hjem, efter at de har fået masser af kritiske spørgsmål, konkrete inputs, kontakter, og information om andre mere optimale tilgange. Som eksempler kan nævnes: Care, Baptisterne, Oikos, DMR-U, FKN, Flygtningehjælpen, DHF, CtS, Caritas, DMS, VE, MyC4, Ulandssekretariatet, Trianglen etc. Det har imidlertid i evalueringen været vanskeligt at påvise en direkte sammenhæng mellem DFMs aktiviteter og den udvikling der er fundet sted i organisationerne. Det skyldes bl.a. at årsagerne til forandring er kompleks og sammensat af mange faktorer, kort tidshorisont, afbrudte forløb/ projektcyklus, organisationernes forskellige behov og udviklingsmuligheder. På hvilke områder har netværksinitiativet arbejdet med metodeudvikling og rettighedsbaseret tilgang (RBA)? DFM har i 2012 arbejdet med metodeudvikling i fagligt regi ved at samle medlemmernes, sekretariatets og en forskergruppes ressourcer i udviklingen af en innovativ guide for ekstern finansiering af spare-/låne-grupper. Det er et internationalt uudviklet område, som også danske organisationer har problemer at orientere sig i, og der er derfor tale om en betydelig international metodeudvikling. Ift. RBA, skal det nævnes at DFM tilsvarende i 2011 havde en tilsvarende proces omkring udviklingen af en guide med fokus på spare-/lånegrupper og fortalervirksomhed. Denne guide blev også anvendt og distribueret i 2012 bl.a. på et fyraftensmøde med CISU og DMR-U. Begge guides er sendt til andre mikrofinans netværk gennem det europæiske netværk. Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde bidrager netværksinitiativet til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)? Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Sekretariatet udsender månedlige nyhedsbreve der dels relaterer sig til den løbende debat, netværkets arbejde, andre arrangementer og på filtrering af internationale nyheder og begivenheder, så medlemmer og interessenter i Danmark kan sætte sig ind i den globale udvikling inden for feltet. Som allerede nævnt har en ekstern konsulent (lektor på CBS) i år foretaget en evaluering af netværkets virke, medlemmernes udvikling og behov samt de mulige fremtidsperspektiver for DFM. Hertil har to forskere samt en arbejdsgruppe bestående af DFM-medlemmer forfattet en guide om ekstern finansiering af spare/låne-grupper. Afslutningsvis har DFM udarbejdet et katalog over medlemmerne, deres udvikling gennem de år hvor de har været medlem af initiativet, deres målsætninger, arbejdstilgang samt nuværende situation. Alle publikationer er udviklet og distribueret digitalt. Version Side 3 af 8

4 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer 12. Nytænkning og innovation Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis) Medlemskataloget er ment som en afrunding af den tre-årige læringsperiode og skal efter hensigten fungere som et inspirationsog læringsdokument for medlemmerne i mellem, og for interesserede i eventuelle fremtidige samarbejder. Kataloget er udtryk for en ny ide og metode, der skal danne grundlag for gensidig læring og netværk. DFM har desuden tænkt nyt omkring sit arbejde som redegjort i den ansøgning vi indsendte til NGO forum i december 2012 (se grafisk fremstilling i ansøgningens bilag 5). Tidligere rapporter har oplyst om metodeudvikling omkring netværksgrupper. Netværket har desuden arbejdet med at optimere de digitale løsninger, så medlemmer og aktiviteter i fremtiden kan styres nemmere og billigere. Udvikling af ressourcedatabase, kontaktgruppe og bedre dataindsamling fra brugerne betyder, at DFM vil kunne bruge færre ressourcer i fremtiden. Afsluttende rapport: Har der været eksempler på social innovation 1 i fht. Netværkets tema (innovative løsninger på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført til denne sociale innovation? Mikrofinans er i sig selv et udtryk for innovation i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder, idet mikrofinans institutioner (MFIer) i syd fungerer som sociale virksomheder, der dækker deres udgifter til socialt arbejde gennem de renter de får ind fra låntagerne. Samtidig får mange MFIer offentlige tilskud til at nå det breakeven der gør det muligt for dem at fungere som bæredygtige sociale virksomheder. Tilsvarende er spare-/lånegrupper et udtryk for civilsamfund, der driver andelskasse for medlemmerne baseret på medlemmernes egen kapital. DFM har udforsket og dokumenteret, dels hvordan disse finansielt bæredygtige grupper kan foretage fortalervirksomhed til gavn for deres medlemmer (guide i 2011), og dels hvordan grupperne kan få adgang til ekstern finansiering fra banker og MFIer (guide i 2012). Endeligt har DFMs bestyrelse arbejdet på at gøre DFM selvfinansierende og set på flere modeller for øgede indtægter herunder øget medlemsbidrag, øget fokus på services for finansielle virksomheder i Danmark, og sidst oprettelsen af en MFI i Danmark særligt for nydanskere. 13. Fortalervirksomhed Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)? På det politiske område blev DFM inviteret af UM til at deltage med seks bestyrelsesmedlemmer i eksklusiv høring med CGAPs direktør (Verdensbanken). Andre aktiviteter bestod i brevudveksling med Udviklingsminister Christian Friis Bach, indsigelse til høring om ny udviklingsstrategi og UFTs deltagelse med oplæg i konference om virksomheder og mikrofinans på CBS. Endeligt gav DFM input og kritik til NGO forums undersøgelse ang. vækst og beskæftigelse i NGO miljøet. På debatområdet har DFM fortsat bidraget til en nuanceret og konstruktiv debat om mikrofinans samt søgt at udbrede det generelle kendskab til mikrofinans i offentligheden gennem nyhedsbreve, åbne debatmøder, deltagelse i medlemmernes generalforsamlinger etc. Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden: På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet søgt at sætte emner på den politiske dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)? På hvilken måde og med hvilke midler har netværksinitiativet påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)? I forbindelse med udviklingen af den nye danske udviklingsstrategi har DFM indgået i dialog med Udviklingsminister Christian Friis Bach. DFM har især advokeret for et seriøst arbejde med ansvarlig mikrofinans, og ministeren gav efterfølgende til kende, at fattiges adgang til finansielle ydelser vil være et vigtigt værktøj i kampen mod global fattigdom. Efterfølgende har netværket indsendt et formelt høringssvar til behandling under udvikling af UMs nye udviklingsstrategi. Debat internt i miljøet er især foregået gennem nyhedsbreve og hjemmeside samt gennem den faglige debat der har fundet sted på kurser, workshops og i netværksgrupper. I år har DFM også foretaget en evaluering der bl.a. har set på holdninger og behov i den danske sektor. Rapporten vil sammen med konklusionerne fra inspirationskataloget blive bragt op på en større læringskonference, hvor der vil blive god plads til intern debat om hvor de fremtidige faglige udfordringer ligger. Hertil har både årsmøde og flere fyraftensmøder lagt op til debat, og bl.a. har DFM gjort brug af en international ekspert, i form af Roy Mersland, til at kickstarte debatten om mikrofinansens fremtid, både på nationalt og internationalt niveau. Den offentlige debat har båret præg af at kritikken af mikrofinans har været markant mindre i 2012, end det var tilfældet i 2011 med premieren på Tom Heinemanns dokumentarfilm Fanget i mikrogæld. Bestyrelsen har generelt søgt at sprede ordet om en seriøs og nuanceret tilgang til mikrofinans, hvor denne ikke betragtes som mere end hvad den er: et værktøj der kan være med til at afhjælpe fattigdom. I 2012 var behovet for at sikre en faglighed og nuance i debatten ikke været så påtrængende, hvorfor DFMs har debatteret mere bredt på f.eks. u-landsnyt.dk. 14. Fakta box 2 Antal åbne/offentlige arrangementer Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) 2 1 Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder det er ideer der skaber forandring/løser problemer. 2 Det vil ikke være alle netværksinitiativer, der både arrangere åbne offentlige møder, større konferencer, kurser og temagrupper. Det er kun de relevante boxe, der skal udfyldes. Ellers skrives der Ikke Relevant. Version Side 4 af 8

5 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Antal deltagere i større konferencer 136 Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 6 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 137 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 187 Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget i kurser/workshops/træning (den systematiserede kompetenceopbygning)? Hvor mange % af deltagerne i kurser/workshops/træning var nye i netværkssammenhæng? Antal møder i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 12 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget som faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper? Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været involveret i netværkets fortalervirksomhed? Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden? Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? Hvor mange modtager nyhedsbrevene? % - 25/57 medlemmer 75% (50 fordelt med 25 i netværksgruppe(r) og 25 i arbejdsgrupper) 40% 9% besøg unikke brugere (Google Analytics) 19 (hvoraf 6 er korte udgivelser) DEL 2: Tematisk fokus og resultater 15. Bidrag til kapacitetsudvikling af det danske NGO miljø Giv en vurdering af netværketsinitiativets bidrag til NGO FORUMs øvrige strategiske prioriteter i bevillingsperioden 1) Globale tendenser og/eller 2) Metodeudvikling og fælles læring: Den kritiske medie/politiske debat angående mikrofinans er aftaget, men den faglige debat om især effekten og kommercialiseringen af mikrofinans er fortsat. Debatten har bl.a. foregået ved flere netværksgruppemøder og ved en større konference med FAU og DDRN, hvor DFM var medarrangør. Metodeudvikling omkring ekstern finansiering af spare-/låne-grupper står centralt i sektoren, og mange NGOer bevæger sig ind på området uden at kunne forholde sig til retningslinjer eller best practise da meget lidt indtil videre er dokumenteret. Det har DFM præsteret i år med den nye guide, der også er blevet sendt ud gennem Bulletin for European Microfinance Platform til over 135 mikrofinansnetværk og organisationer i hele Europa. Endelig har DFM kastet sig ind i hele diskussionen om kommercialisering og finansiering af mikrofinans gennem afholdelse af en større konference med stor interesse fra den private sektor, som i dag står for den altdominerende del af finansieringen af mikrofinans. Afsluttende rapport: Giv en samlet vurdering af netværksinitiativets bidrag til kapacitetsudvikling af (hele) det danske NGO miljø indenfor det specifikke faglige tema, som initiativet beskæftiger sig med: Ingen andre faglige netværk har tidligere for alvor sat sit aftryk aftryk i det danske NGO miljø omkring mikrofinans. Oplysningsaktiviteterne har været præget af hyppige (månedlige) nyhedsbreve, deltagelse i den offentlige debat, og afholdelse af en række større konferencer, der ikke tidligere har været afholdt omkring mikrofinans. Fortalervirksomheden i forhold til både offentlighed og beslutningstagere har fyldt meget i DFMs løbende arbejde. DFM har en meget bred medlemskreds bestående af bl.a. mange virksomheder som gerne så befolkningen bakke op om mikrofinans. Selvom DFM har lavet en del oplysningsaktivitet har det ikke været muligt at komme på forsiden af de almindelige aviser med positive opinionsskabende budskaber. DFMs eksterne evaluering afslører da også at medlemmerne har haft forskellige forventninger og dermed opfattelser af resultaterne. Kapacitetsopbygningen af medlemsbasen har især haft fokus på træning og erfaringsudveksling organisationerne imellem. Også på dette område har miljøet ikke tidligere haft et sådant fagligt input og effekten har været evident. Mange organisationer såsom BØRNEfonden, Maternity Worldwide og FAHU Fonden etc. har startet nye projekter, eller optimeret eksisterende projekter gennem den træning og rådgivning som deltagerne har fået som medlemmer af netværket. Evalueringen giver da også udtryk for at medlemmerne er meget taknemmelige for den viden og ekspertise de har opnået gennem de forskellige aktiviteter. 16. Resultater For resultatrapportering i forhold til arbejdsplan bruges rapporteringsformatets bilag 3. Hvad har været initiativets tre største succeser i det sidste år? Innovativt projekt om ekstern finansiering af spare/låne-grupper: 2012 har især handlet om dette faglige emne, som en stor del Version Side 5 af 8

6 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer af medlemmerne stillede sig usikre og nysgerrige overfor. Rent tematisk er dette fokus nyskabende inden for mikrofinans, og det har tilført stor værdi til både medlemmer og sektoren generelt, at der nu i et samarbejde mellem forskere og praktikere er udarbejdet en konkret og relevant guide baseret på danske cases og international litteratur. Stor opbakning til videreførelsen af DFM: Processen omkring videreførelsen af DFM startede med årsmødet i januar 2012, hvor norske Roy Mersland udfordrede medlemmerne til at gå tilbage til udgangspunktet for mikrofinans, nemlig livelihoods og den markedsbaserede tilgang til udvikling. Dette tema blev bekræftet i evalueringen og gennem en overvældende positiv respons fra medlemmerne på konceptnoten. 39 kommentarer blev modtaget, 58 tilkendegivelser om nyt/fortsat medlemskab hvoraf 49 desuden tilkendegav at de gerne vil deltage aktivt i f.eks. arbejdsgrupper til udvikling af publikationer eller gennemførelsen af kurser og konferencer. NGO Forums egen undersøgelse angående danske NGOers arbejde med vækst og beskæftigelse pegende desuden på områder som grøn vækst og CSR/virksomhedssamarbejde. På opfordring af NGO Forum og med opbaknming fra mange medlemmer blev disse yderligere temaer inddraget i den endelige ansøgning. Ansøgningen faldt imidlertid på især sin bredde og fik et nej fra NGO forum. Problemet er nu hvordan den store interesse for og opbakning til DFM kan imødekommes. Afklaring af resultater og læring: I foråret 2012 blev en gennemgående evaluering af netværket og medlemmernes holdning til arbejdet udført af en forsker fra CBS. Generelt var medlemmerne meget tilfredse med netværket og det udbytte som de tog med sig hjem til deres egne organisationer. Processen gav nogle pejlinger på organisationernes fortsatte behov og interesseområder. Efterfølgende har DFM publiceret et læringsdokument eller katalog om 30 medlemmers arbejde og læring. Kataloget reflekterer over organisationernes udvikling over det tre år og trækker perspektivet op fra undersøgelsen af sektoren i 2007 og Processen kulminerede i en læringskonference i marts 2013 med tidslinjeøvelse og idéværksted. Afsluttende rapport: Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad netværkets egne strategiske mål overordnet (development objective) såvel som resultater (outcomes) er nået. Konklusioner fra refleksions møder og evalueringer (interne og eksterne) kan med fordel bruges til at underbygge vurderingen. DFM har opnået det overordnede mål, der blev sat ved starten af projektet i januar 2010, om at øge forståelse i befolkningen og prioritering blandt beslutningstagere samt at forbedre den danske ressourcebases støtte, monitorering og rådgivning af partnere i syd. Målet har været oplysning, innovation, fortalervirksomhed og øget kapacitet blandt de 57 medlemsorganisationer. DFM har siden begyndelsen af 2010 gennemført i alt 12 konferencer, 22 workshops/kurser, 26 netværksmøder, udgivet syv publikationer, udstedt 24 nyhedsbreve til abonnenter, og lavet en masse fortaler-virksomhed herunder dialog med siddende udviklingsministre. DFM har jfr. delmål arbejdet tæt med forskningsmiljøet, skabt debat, haft dialog med Danida, styrket medlemmernes monitorering og rådgivning af MFIer og spare-/låne-grupper, samarbejdet med NGOer og forskere i Syd, stimuleret løbende læring, metodeudvikling og innovation. En samlet fremstilling af de forskellige aktiviteter og resultaters bidrag til opnåelsen af målene findes i Bilag 5. Der er ovenfor henvist til evalueringen. 17. Udfordringer og justeringer Hvad har været de tre største udfordringer i rapporteringsperioden? Arbejdet er generelt gået fint med stor opbakning og interesse for aktiviteterne, som er blevet udført som planlagt. Udfordringerne har været: Ny ansøgning: Ansøgningen om en ny bevillingsperiode har været både en succes og en udfordring. Det har været ressourcekrævende at undersøge og mobilisere hele medlemsbaglandet og samtidig vurdere hvor et eventuelt fokus skulle ligge og hvordan arbejdet kunne få størst effekt. Bestyrelsen, koordinatoren og medlemmer har arbejdet frem og tilbage med ansøgningen i næsten et år. Mindre budget: I det sidste år af den tre-årige projektperiode har DFM haft et mindre budget end i de to foregående. Det har derfor været krævende at skulle justere arbejdsindsatsen efter de nye økonomiske muligheder, så tidsforbrug og penge til aktiviteter blev fordelt bedst muligt mellem medlemmernes mange behov og interesser. I stor udstrækning kan meget laves billigt, men det kræver en stor indsats fra koordinatoren. Færre timer til koordinering: Der har i 2012 kun været råd til 15 timer/uge til koordinatoren og 10 timer/uge til studentermedhjælpen, hvilket har gjort det vanskeligt at få udført de mange aktiviteter, netværket efterspurgte. Samtidig har ansøgningen lagt et stort pres på de i forvejen knappe ressourcer, hvilket i sidste ende betød, at mange af medlemsbidragene blev brugt til finansiering af ekstra koordinatortimer. Aktivitetsniveauet i 2012 vurderes at være noget lavere end i Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? En budgetrevision blev godkendt med forlængelse af projektperioden og ekstrabevilling på kr til udgangen af marts Dette muliggør udsættelse af afsluttende læringskonference og færdiggørelse af læringspublikation samt generalforsamling og rapportering til NGO Forum. Udsættelsen skyldes uforudset afslag fra NGO forum på en efterfølgende projektfase. Budgetrevisionen anførte også et planlagt overforbrug på workshops, seminarer og konferencer, der opvejes af et tilsvarende underforbrug på faglig formidling. Endelig dækkes et overforbrug af koordinator timer i 2012 af egenfinansiering på kr Version Side 6 af 8

7 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer SAMMENDRAG 18. Sammendrag (1/2-2/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværketsinitiativets vigtigste resultater, problemer og læring i den indeværende bevillingsperiode (1/2-2/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i rapporteringen til DANIDA samt i den fælles årsrapport for puljen (som findes på NGO FORUMs hjemmeside under netværksinitiativer/årsrapporter: ). Med skiftende budgetter (440, kr. / år) og ressourcer (15 20 ugentlige timer til koordinatoren og timer til studentermedhjælpen) har netværket igennem projektperiodens treårige varighed ( ) arbejdet for at nå sit mål om at øge forståelse i befolkningen og prioritering blandt beslutningstagere samt at forbedre den danske ressourcebases støtte, monitorering og rådgivning af partnere i syd. Delmålene har været oplysning, innovation, fortalervirksomhed og øget kapacitet blandt medlemsorganisationerne, som er øget fra 50 i 2010 til 57 i DFM har siden begyndelsen af 2010 gennemført 12 konferencer med i alt 1074 deltagere; 22 workshops/kurser med i alt 546 deltagere; 26 netværksgruppemøder med i alt 244 deltagere. DFM har udgivet syv publikationer (studier, regningslinjer, oversigter) samt udstedt 24 nyhedsbreve fra hjemmesiden til abonnenter. Derudover har DFM lavet en del fortalervirksomhed især under debatten omkring kritikken af mikrofinans i 2011 og har løbende været i dialog med UFT og Udviklingsministeren, som også har deltaget i debatmøder. Året 2012 har især fokuseret på et projekt om ekstern finansiering af spare-/låne-grupper, som er et uudforsket område, som mange medlemmer har stillet sig usikre og nysgerrige overfor. Projektforløbet har tilført ny værdi til både medlemmer og sektoren generelt, at der nu i et samarbejde mellem forskere og praktikere er udarbejdet en relevant guide baseret på ni danske cases og international litteratur. I 2012 har DFM desuden publiceret et inspirationskatalog om 30 medlemmers arbejde og læring. Kataloget reflekterer over organisationernes udvikling over det tre år og trækker perspektivet op fra undersøgelsen af sektoren i 2007 og Processen omkring kataloget kulminerede i en læringskonference og workshop med tidslinjeøvelse og idéværksted. DFM oplever en stor interesse og deltagelse i netværkets aktiviteter, og DFM har været i stand til at dække mange forskelligartede behov. Der er tale om et betydeligt momentum, der peger mod nye faglige udfordringer og aktiviteter har derfor været præget af en omfattende proces for udvikling af et nyt og udvidet fokus for forummet, der rummer andre emner ud over mikrofinans. Processen startede med årsmødet i januar 2012, hvor norske Roy Mersland udfordrede medlemmerne til at gå tilbage til udgangspunktet for mikrofinans, nemlig livelihoods og indkomstskabende aktiviteter. Dette tema blev bekræftet i evalueringen og gennem en overvældende positiv respons fra medlemmerne på den konceptnote, som blev indsendt til NGO forum. 39 kommentarer blev modtaget, 58 tilkendegivelser om nyt/fortsat medlemskab hvoraf 49 desuden tilkendegav, at de gerne vil deltage aktivt i f.eks. arbejdsgrupper til udvikling af publikationer eller gennemførelsen af kurser og konferencer. På opfordring af NGO Forum og med opbakning fra mange medlemmer blev flere temaer (grøn vækst og CSR/virksomhedssamarbejde) fra NGO forums undersøgelse af NGOernes arbejde med vækst og beskæftigelse inddraget i den endelige ansøgning. Ansøgningen blev imidlertid i sidste ende afvist især pga. sin bredde, hvilket kom som et chok for mange, der har oplevet den sidste tid som en brat afslutning. Det store spørgsmål er nu, hvordan den store interesse for og opbakning til en videreførelse af DFM kan imødekommes. DFM forsøger at fortsætte på vågeblus med frivillige kræfter, men meget tyder på, at netværket vil tabe momentum, idet mange medlemmer ikke ønsker at engagere sig, når der ikke er midler til at afholde aktiviteter, og når der ikke længere er koordinerende kræfter til at mobilisere og strukturere det grundlæggende arbejde. Version Side 7 af 8

8 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer BILAG som skal sendes med årsrapporten Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (skal udfyldes). Bilag 3: Resultat rapportering BILAG Arbejdsredskaber til internt brug. Skal IKKE sendes med Bilag a1: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner. Bilag a2: Weighted Checklist (arbejdsredskab) til netværksmedlemmerne, som kan bruges årligt eller i sammenhæng med en evaluering/review. Bilag b1 og b2: Netvæek Navigator Redskab til at identificere fremtidig fokus, monitorere løbende fremdrift og gennemføre afsluttende evalueringer. Version Side 8 af 8

9 Bilag 2: Involveringsgrad og typologi Organisationens navn (2013 tilknytning) 2012 tilknytning 2011 tilknytning 2010 tilknytning Typologi 1 Andelskassen Oikos Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet virksomhed 2 Maj Invest A/S Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet virksomhed 3 MyC4 Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet virksomhed 4 Adra Danmark Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 5 Børnefonden Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 6 Care Danmark Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 7 Caritas Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 8 Danmission Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 9 Dansk Flygtningehjælp Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 10 Dansk Missions Råd Udviklingsafdeling Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 11 Folkekirkens Nødhjælp Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 12 Ove International / Vedvarende enerig Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 13 Projektrådgivningen Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet større SCO 14 SOS Børnebyerne Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem større SCO 15 Axis Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet mindre SCO 16 Baptistkirken i Danmark / Baptist Union of Tæt Denmark tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet mindre SCO 17 Cykler til Senegal Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet mindre SCO 18 Dansk Mongolsk Selskab Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 19 Ingeniører uden Grænser Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 20 International Børnesolidaritet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO Students for Sustainability Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet institution 22 Fahu Foundation Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet institution 23 Trianglen Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 24 Momentum Trust Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 25 JKC Consult Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 26 Dansk Handicap Forbund Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem større SCO 27 Maternity Worldwide Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem mindre SCO 28 Dansk-Ugandisk Venskabsforening Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 29 Børn uden Grænser Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 30 Merkur Bank Løst tilknyttet Løst tilknyttet Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet virksomhed 31 Als Research Løst tilknyttet Løst tilknyttet Tæt tilknyttet Ikke medlem virksomhed 32 GES Investment Services/CSR Forum Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet virksomhed 33 FDB Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem virksomhed 34 Nordeco Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem virksomhed 35 Seniorer uden grænser Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Tæt tilknyttet mindre SCO 36 Dansk Handicap Idrætsforbund Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 37 International Aid Services Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 38 Aktion Børnehjælp Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem mindre SCO 39 Wakasa.dk Løst tilknyttet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem mindre SCO 40 BNP Paribas/Fortis Bank Sa-Nv Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 41 Red Barnet Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem større SCO 42 Red Orangutangen Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 43 Rights for All Women Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 44 Lions Club Søllerød Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 45 Periamma Løst tilknyttet Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 46 FIC Løst tilknyttet Løst tilknyttet Hvilende Hvilende mindre SCO 47 CSI CONSULTING Ikke medlem Hvilende Hvilende Løst tilknyttet virksomhed 48 Danske Bank Group Hvilende Hvilende Hvilende Løst tilknyttet virksomhed 49 Development Advisors Hvilende Hvilende Tæt tilknyttet Tæt tilknyttet virksomhed 50 Andelskassen JAK Slagelse Hvilende Hvilende Hvilende Løst tilknyttet virksomhed 51 ANIN Hvilende Hvilende Hvilende Løst tilknyttet mindre SCO 52 Plan Danmark Hvilende Hvilende Hvilende Løst tilknyttet mindre SCO 53 Rockwool Foundation Hvilende Hvilende Hvilende Tæt tilknyttet institution 54 IFU Hvilende Hvilende Hvilende Løst tilknyttet institution 55 Center for Samfundsansvar Hvilende Hvilende Hvilende Ikke medlem institution 56 Alexandra Instituttet Hvilende Hvilende Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 57 FØB - Fonden til fremme af blivende økologisk Hvilende balance Hvilende Tæt tilknyttet Løst tilknyttet institution 58 Christian Humanity Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 59 EDucat Tæt tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 60 BABAYLAN Philippine Women's Network Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 61 Genvej til Udvikling Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 62 HF Invest & Consult ApS Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 63 LH Consult Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 64 Thomsen Business Information Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem virksomhed 65 Crossing Borders Løst tilknyttet Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet mindre SCO 66 Fair Trade Danmark Hvilende Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 67 Økologisk Landsforening Hvilende Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem mindre SCO 68 Habitats ApS Ikke medlem Ikke medlem Tæt tilknyttet Ikke medlem virksomhed 69 Kvindernes U-landsudvalg Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet Løst tilknyttet større SCO 70 DANTAN Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 71 Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet Løst tilknyttet mindre SCO 72 All in fact Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet Ikke medlem mindre SCO 73 AfriVenture Consulting Ikke medlem Ikke medlem Hvilende Tæt tilknyttet virksomhed 74 Copey ApS Ikke medlem Ikke medlem Hvilende Løst tilknyttet virksomhed 75 BYR GRUPPEN ApS Ikke medlem Ikke medlem Hvilende Ikke medlem virksomhed 76 Big Piktures Group Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet virksomhed 77 Cohen & Company, London Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet virksomhed 78 Donaco A/S Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet virksomhed 79 Himalayan Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Tæt tilknyttet mindre SCO 80 Copenhagen Hands for Africa Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet mindre SCO 81 Det Danske Missionsforbund Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Løst tilknyttet mindre SCO 82 Randers Kommune Ikke medlem Ikke medlem Ikke medlem Tæt tilknyttet institution Noter: 1) Tæt tilknyttet (kernemedlem): Aktiv i arbejdsgrupper, initiativtager på arrangementer, 2) Løst tilknyttet: Ad hoc deltagelse 3) Hvilende medlem: Modtager nyhedsbreve, ingen fysisk deltagelse, 4) For 2013 er vurderingen sket ud fra organisationernes besvaresle af følgende spørgsmål ifm. projektansøgningen: "Angiv venligst, om du ønsker at deltage aktivt i en eller flere af følgende aktiviteter under det foreslåede tema." * Bestyrelsesarbejde. * Erfarings- og netværksgrupper. * Arbejds- og projektgrupper - f.eks. ved udvikling af publikationer. * Afvikling af arrangementer, workshops og kurser.

10 - Større netværksinitiativer Bilag 3: Resultater Navn på netværksinitiativet: Dansk Forum for Mikrofinans. Overordnet mål: Dansk Forum for Mikrofinans overordnede mål er at styrke den danske mikrofinans sektor ved at øge forståelse i befolkningen og prioritering blandt beslutningstagere samt ved at forbedre den danske ressourcebases støtte, monitorering og rådgivning af partnere i Syd. Delmål/outcome 1: At skabe øget forståelse og debat om mikrofinans i offentligheden og bistandsmiljøet. Resultater (fra godkendt ansøgning) Resultat 1: Oplysning: At styrke opmærksomheden og forståelsen af mikrofinans ved i tæt samarbejde med forskningsmiljøet at øge formidling og debatskabelse i offentligheden, NGO miljøet, og dele af den finansielle sektor ang. aktuelle/centrale spørgsmål. Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført 1.1: 30 deltagere har bidraget til årets planlægning. 1.2: 30 deltagere hvor 75 % har fået en bedre forståelse. 1.3: 80 deltagere hvor 75 % har fået en bedre forståelse. 1.4: Hits pr. måned konsolideret. 1.5: Fire nyhedsbreve modtages af over 500 interesserede. 1.6: Databasen er blevet opdateret hver måned. Antal medlemmer i DFM er stadig : Årsmøde januar 2012 med 39 deltagere, heraf 30 medlemmer. Generalforsamling med 18 deltagere. Læringskonference marts 2013 med 21deltagere og generalforsamling med 10 deltagere. 1.2: To fyraftensmøde med CISU med i alt 18 deltagere. Vurdering på gennemsnitligt 4,4 ud af 5 mulige. To workshops med hhv. 25 og 26 deltagere med god vurdering af udbyttet 1.3: I alt 196 deltagere ved fire konferencer. 75% af deltagerne vurderes at have fået en bedre forståelse ved samtlige konferencer. 1.4.: besøg unikke brugere (Google Analytics) 1.5: Elve nyhedsbreve og derudover 4 kortere udgivelser modtaget af 521 personer. 1.6: Databasen er opdateret hver måned Antal medlemmer i DFM er nu : Årsmøde og workshop om aktiviteter i Generalforsamling januar Læringskonference og generalforsamling marts : To fyraftensmøder med DFM underviser i samarbejde med CISU og to workshops med værdikædenetværket. 1.3: Fire konferencer i samarbejde med medlemmer, DANSIF/CSR Forum og FAU/DDRN. 1.4: Digital kommunikation udviklet og konsolideret, bl.a. med optimering af nyhedsbrevstilmelding. 1.5: 11 Nyhedsbreve om netværksaktiviteter og ny viden og 4 udgivelser med invitationer eller korte oplysninger sendte via hjemmeside. 1.6: Databasen er opdateret kontinuerligt og udbygget med statistik. Format udarbejdet den

11 Resultat 2: Fortalervirksomhed: At øge forståelse og prioritering af mikrofinans som udviklingsredskab hos Danida, fonde og andre beslutningstagere gennem dialog, samarbejde og forskning. 2.1 Minimum et møde om året med UM og Projektrådgivningen. 2.1: Møde med UM og CGAP. Brevveksling med Udviklingsministeren og høringssvar, samt UM deltagelse i debatmøde. 2.1: DFM blev inviteret til at deltage med seks bestyrelsesmedlemmer i eksklusiv høring med CGAPs direktør. Brevudveksling med Udviklingsminister Christian Friis Bach, samt indsigelse til høring om ny udviklingsstrategi. Jørn Olesen, UFT mikrofinans ansvarlig, talte ved DFM debatmøde på CBS. Input til NGO forums undersøgelse ang. vækst og beskæftigelse. Delmål/outcome 2: At forbedre den danske ressourcebases monitorering og rådgivning af partnere i syd. Resultater (fra godkendt ansøgning) Resultat 3: MFI støtte: Enkelte danske NGOer i stand til direkte at støtte, monitorere og rådgive specialiserede mikrofinans institutioner (MFIer) herunder SACCOs i syd jfr. C-GAPs retningslinjer. Resultat 4: Indkomst skabende aktiviteter (IGA) med koblinger til mikrofinans: At øge den danske ressourcebases involvering i fortalervirksomhed for forbedret adgang til finansiering i syd. Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført 3.1: Fem medlemmer vurderer, at de har fået redskaber og forbedret deres evne til at monitorere og rådgive MFIer i syd. 3.1: Grundkursus dag 2 om MFI støtte med 22 deltagere vurdering 3,8 ud af : tre netværksgruppemøder om MFI støtte. 4.2: Sytten deltagere ved tredages kursus om ekstern finansiering af S/L grupper - vurdering på 4,6 ud af : Grundkursus dag 1 om linking til MFIer med 22 deltagere vurdering 4,4 ud af : Tre netværksgruppemøder om MFI linking og ekstern finansiering af S/L grupper 3.1: Grundkursus dag 1 om MFI støtte, hvor 21 af de 22 deltagere var fra medlemsorganisationer. 3.2: tre netværksgruppemøder om MFI støtte som opfølgning på kurset / for erfarne medlemmer. 4.2: Tredages kursus om ekstern finansiering af S/L grupper, hvor 13 af de 17 deltagere var fra medlemsorganisationer 4.2: Grundkursus dag 2 om linking til MFIer. 22 af de 25 deltagere var fra medlemsorganisationer. 4.3: tre netværksgruppemøder om MFI linking og ekstern finansiering af S/L grupper som opfølgning på kurset / for erfarne medlemmer. Format udarbejdet den

12 Resultat 5: Spare/lånegrupper: At styrke den danske ressourcebase bredt i at støtte, monitorere og yde faglig rådgivning til partnere i Syd, der arbejder med spare/lånegrupper. Resultat 6: Innovation og læring: At øge den danske ressourcebases involvering i løbende læring, metodeudvikling og fremme af innovative tilgange i arbejdet med mikrofinans. 5.1: Seks medlemmer vurderer at de har fået redskaber og forbedret deres evne til at monitorere og rådgive projekter med spare/låne grupper i syd. 5.2: Fire planlægger at anvende introducerede redskaber og modeller med deres partnere i syd. 6.1: Årsrapporten der er lagt på hjemmesiden. Årsrapporten viser positiv udvikling af sektoren. 6.2: Problemstilling diskuteres i arbejdsgruppen samt belyses i DFM nyhedsbrev. 6.3: Efterfølgende rapportering og formidling i nyhedsbrev og møde. 5.1: Grundkursus dag 3 om S/L grupper med 18 deltagere vurdering 4,4 ud af : Fire netværksgruppemøder, hvor medlemmer præsenterer og får input til brug af redskaber og modeller for spare/lånegrupper. 6.1: Årsrapport om 2012, udgivet på hjemmesiden. Tyder på styrkelse af sektoren, samt en ny medlemsvækst. 6.2: Arbejdsgruppe har arbejdet med rapport + kursus i ekstern finansiering af S/L-grupper. 6.3.: Arbejdet er løbende kommunikeret gennem møder, mails og nyhedsbreve. Webudgave er også delt med de 135 medlemmer af European Microfinance Platform. 5.1: Grundkursus dag 3 om S/L grupper, hvor 17 af 18 deltagere var fra medlemsorganisationer. 5.2: Som opfølgning på kurser blev fire netværksgruppemøder afholdt angående Spare/lånegrupper. 6.1: Årsrapport om resultater i Ekstern evaluering af DFM med positiv indikation af behovstilfredsstillelse og læring. 6.2: Arbejdsgruppen har taget en problemstilling op, som kræver ny læring og udforskning indenfor implementering af mikrofinans aktiviteter. Format udarbejdet den

13 Aktivitetsrapportering, marts 2013 Dansk Forum for Mikrofinans overordnede mål er at styrke den danske mikrofinans sektor ved at øge forståelse i befolkningen og prioritering blandt beslutningstagere samt ved at forbedre den danske ressourcebases støtte, monitorering og rådgivning af partnere i syd: Projektmål 1: At styrke opmærksomheden og forståelsen af mikrofinans ved i tæt samarbejde med forskningsmiljøet at øge formidling og debatskabelse i offentligheden, NGO miljøet, og dele af den finansielle sektor ang. aktuelle/centrale spørgsmål. Projektmål 2: Fortalervirksomhed: At øge forståelse og prioritering af mikrofinans som udviklingsredskab hos Danida, fonde og andre beslutningstagere gennem dialog, samarbejde og forskning Projektmål 3: Enkelte danske NGOer i stand til direkte at støtte, rmonitorere og rådgive specialiserede mikrofinans institutioner (MFIer) herunder SACCOs i syd jfr. C-GAPs retningslinjer. Projektmål 4: At øge den danske ressourcebases involvering i samarbejde og koordinerede indsatser med MFIer i Syd. Projektmål 5: At styrke den danske ressourcebase bredt i at støtte, monitorere og yde faglig rådgivning til partnere i Syd, der arbejder med låne- sparegrupper. Projektmål 6: At øge den danske ressourcebases involvering i løbende læring, metodeudvikling og fremme af innovative tilgange i arbejdet med mikrofinans Følgende nummerering henviser til ovenstående projektmål 1 6. P1 P4 henviser til prioritering af aktiviteter i Lovede aktiviteter, Udførte aktiviteter, 2010 Udførte aktiviteter, 2011 Planlagte aktiviteter, 2012 Aktivitet 1.1 (oplysning): Otte møder målrettet den brede offentlighed over tre år med fokus på generel opdatering om seneste udviklinger inden for feltet. Det forudsættes at DFM medlemmerne selv vil stå for koordineringen af fem møder. Aktivitet 1.2 (oplysning): Seks mindre møder / fyraftensmøder over tre år af bred faglig karakter målrettet NGO-miljøet og andre praktikere/ interessenter så som den private sektor og fonde. Disse møder vil fremme dialogen mellem NGOer og eksempelvis forskere og private To større offentlige møder (lancering og stormøde med Kønsnet). Debatmøde med Søren Pind om køn og mikrofinans Deltagelse i offentlig debat: aviser, TV, radio og mange artikler i nyhedsbreve De 8 workshops fungerede som mindre møder af bred faglig karakter. 2 Fyraftensmøder med projektrådgivningen Fælles workshops med B&U og uddannelsesnetværket - mikrofinans og Heinemann film og debatmøde: Jens Ole Pedersen og Christian Magnussen Årsmøde med Tom Heinemann og årsrapport publiceret*500 Deltagelse i direkte debat med Tom Heinemann hos MS Tale ved Merkur årsmøde om kritikken af mikrofinans Deltagelse og kommentator til norsk international konference om kritikken Deltagelse i offentlig debat: aviser, TV, radio og mange artikler i nyhedsbreve. Konference om sektorundersøgelse, Norad, UM og Microcredit Summit Sektorundersøgelse publiceret*500 Trade finance w/s: FDB og Toms. W/s med Kønsnet: empowerment Årsmøde med Roy Mersland og diskussion af fokusområder for fremtidens netværksarbejde En konference sammen med FAU og DDRN om udvikling og den private sektor og mikrofinans. Ledende taler angående kritikken af mikrofinans og ang. den markedsbaserede tilgang fyraftensmøde med CISU og Kristine, DMR-U i efteråret om S/L og fortalervirksomhed som opfølgning på kurset i november 2011 baseret på den nye guide To workshops i samarbejde med

14 Lovede aktiviteter, Udførte aktiviteter, 2010 Udførte aktiviteter, 2011 Planlagte aktiviteter, 2012 virksomheder og ruste parterne til at indgå i en offentlig debat om mikrofinans og udvikling. Aktivitet 1.3 (oplysning): En konference som afslutning på det treårige læringsforløb. Her inviteres udenlandske eksperter, og netværkets egne erfaringer præsenteres og diskuteres. Konferencen afsluttes med udgivelse af en hvidbog for civilsamfund og mikrofinans. Aktivitet 1.4 Hjemmeside: Arbejdet suppleres, med etablering af hjemmeside med info om faglige spørgsmål og planlagte aktiviteter Aktivitet 1.5 Nyhedsbreve: Der udarbejdes halvårligt nyhedsbrev, hvor medlemmer, forskningsmiljøet kan bidrage og hvor der orienteres om internationale begivenheder Aktivitet 1.6: Database: Der laves en database over medlemmernes aktiviteter og behov Andre aktiviteter under projektmål 1 for almen oplysning. Aktivitet 2.1 (fortalervirksomhed): Deltagelse i debat og direkte bidrag til udviklingen af officielle Danida retningslinjer på området for mikrofinans iværksætteri En simpel hjemmeside efterfulgt af en mere avanceret interaktiv hjemmeside udført. Grafisk linje: Logo, visitkort, brevpapir Fire nyhedsbreve i 2010 mod de kun to planlagte. Database er udført efter planen. Radioudsendelse, og 2015 kampagne artikel Ny udviklingspolitik: Deltagelse i rundbordssamtaler, høringssvar, debatmøder. Møder med UM og Projektrådgivningen om politik og sektoren som sådan. Retningslinjer i samarbejde med UM og Projektrådgivningen Flere funktioner herunder online tilmelding til arrangementer og flere oplysninger om abonnementer Månedlige nyhedsbreve udsendt Vedligeholdes og gøres delvist tilgængelig på hjemmesiden inkl. info om medlemmernes mikrofinans projekter og mødeaktiviteter m.m.. Christian Kruse taler for 600 gymnasieelever Ny udviklingspolitik: Deltagelse i debatmøder. Retningslinjer publiceret*500 Grundkursus: en dag om sektoren, og fortaler/beskytterrollen. Brev til Søren Pind om skrøbelige stater og finansiering blev besvaret Opfølgning på ny regerings program om at lave en mikrofinans strategi DFM Strategi for pressehåndtering Formanden besøger Strømme for at diskutere NORAD Danida Værdikæde netværket Konference om det treårige læringsforløb, marts 2013 Et katalog med en side om hver organisation profil, strategi, læring, DFM deltagelse etc. Formål er at dokumentere læringseksempler samt danne markedsplads for networking og erfaringsudveksling. CBS Evaluering af DFMs arbejde siden start og behov i fremtiden. Færdig 15. juli ny ansøgning til NGO forum 15. august. Hjemmeside: opdatering og udvikling af virtuel kommunikation Månedlige nyhedsbreve udsendt Database: vedligeholdes og gøres delvist tilgængelig på hjemmesiden Svar fra Christian Friis Back med opfordring til deltagelse i høring til april Opfølgning på ny regerings program om at lave en mikrofinans strategi Input til NGO-forum undersøgelse om vækst og beskæftigelse. Aktivitet 2.2 (fortalervirksomhed): Analyse af 3 gange i mindre grupper om MFI Konference på CBS om finansiering af

15 Lovede aktiviteter, Udførte aktiviteter, 2010 Udførte aktiviteter, 2011 Planlagte aktiviteter, 2012 nye finansieringsmuligheder for forskellige former for mikrofinans. Aktivitet 3.1 ang. MFI støtte: To af netværkets medlemmer har deltaget i tre kurser af tre dages varighed over tre år og modtaget opfølgende sparring angående grundlæggende emner og problemstillinger. Her kunne der også være mulighed for at benytte ressourcepersoner fra syd til undervisning og dialog. Aktivitet 3.2 ang. MFI støtte: Som opfølgning på intro kurser /for erfarne medlemmer arrangeres minimum seks fyraftensmøder over tre år for praktisk anvendelig erfaringsudveksling. Aktivitet 4.1 linking to MF: Seks danske NGOer har deltaget i tre kurser af en dags varighed over tre år og modtaget opfølgende sparring angående grundlæggende emner og problemstillinger Aktivitet 4.2 linking to MF: Som opfølgning på kurser eller for erfarne aktører arrangeres minimum seks fyraftensmøder over tre år for praktisk anvendelig erfaringsudveksling. Aktivitet 5.1 spare/lånegrupper: Seks danske NGOer har deltaget i tre kurser af to dags varighed over tre år og modtaget opfølgende sparring angående grundlæggende emner og problemstillinger Aktivitet 5.2 spare/lånegrupper: Som opfølgning på kurser arrangeres minimum seks fyraftensmøder over tre år for praktisk anvendelig erfaringsudveksling. Aktivitet 6.1 (innovation): Udfærdigelse af en undersøgelse af de konkrete problemstillinger og erfaringer danske NGOer har med lånesparegrupper Universitetskursus i mikrofinans og DFM planlagte efterspørgselsorienterede workshops. Workshop med to eksperter fra Uganda Retningslinjerne som udgangspunkt for rådgivning. Workshops sammen med CBS og to IGA fyraftensmøder med Projektrådgivningen. Heldagsseminar med Kønsnet inden debatmødet med Søren Pind Fyraftensmøde med ekspert fra syd på besøg hos BØRNEfonden, Koordinator giver individuel rådgivning Fire dages VSLA kursus for projektplanlægning, fyraftensmøde sammen med Spedalskhedsmissionen, workshops sammen med CBS. Retningslinjerne var udgangspunkt for rådgivning Behovsanalyse af 15 medlemmer Større undersøgelse af den danske mikrofinans sektor støtte/finansiering Grundkursus: en dag om MFI støtte på grundlag af retningslinjerne Mikrofinans Retningslinjer: To fyraftensmøder med Projektrådgivningen 6 netværksgruppemøder om MFI støtte og flere på vej. Inkl. større møde med gæstetaler om Strømmes strategi Grundkursus: en halv dag om MFI støtte på grundlag af retningslinjerne Mikrofinans Retningslinjer: To fyraftensmøder med Projektrådgivningen Feltet dækkes af MFI- og Spare/låne netværksgrupperne Grundkursus: en dag om S/L grupper på grundlag af retningslinjerne SHG kursus med taler fra Bangladesh og fokus på civilsamfundsudvikling 6 netværksgruppemøder om S/L grupper og flere på vej inkl. større møde med gæstetaler om CAREs afrika arbejde Opsamlende og diskuterende dokumentation af NV arbejdet Komparativ undersøgelse af norsk og dansk mikrofinans mikrofinans (Dansif/CSR Forum inviterer også) november. Talere: Jørn Olesen, UFT-UM, Jens Ole, Maj Invest og Gregory Thys Grundkursus gentages fra 2011 Provision, Promotion, Protection. 6 netværksgruppemøder om MFI støtte Se også Katalog aktivitet 1.3. Ron Seversen underviser i december ud fra vores nye innovative guide om linking (se 6.2). Grundkursus gentages fra 2011 dag 1 med Jes Colding Feltet dækkes af MFI- og Spare/låne netværksgrupperne (3.2. og 5.2.) og Guide om S/L financial linkages. Grundkursus gentages fra 2011 dag tre om S/L med Christian Sørensen 6 netværksgruppemøder om S/L grupper Se også Katalog aktivitet 1.3. Udført i 2010 Aktivitet 6.2 (innovation): En Workshops med CBS med fokus på Vejledning om SHGer og Ron Seversen og Søren Jeppesen CBS

16 Lovede aktiviteter, Udførte aktiviteter, 2010 Udførte aktiviteter, 2011 Planlagte aktiviteter, 2012 medlemsorganisation vil med støtte fra netværket årligt tage en problemstilling op, som kræver ny læring og udforskning indenfor implementering af mikrofinans programmer. Aktivitet 6.3 (innovation): Netværket vil årligt sende 2 repræsentanter med særlig erfaring eller vidensbehov til internationale konferencer Generelle aktiviteter herunder bestyrelsesmøder, NGO Forum, planlægning af arbejdet, administration etc. studerende og forskningssamarbejde Planlægning af forskningsprojekt med CBS og syd partner. Medlemskab af e-mfp og deltagelse i deres internationale konference. NGO-forum rapporter og 2011 ansøgning. Bestyrelsesmøder, generalforsamling samt møder og undervisning i NGOforum. civilsamfundsudvikling publiceret*500 Følgegruppe for forskningsprojekt om S/L grupper med CBS og syd partner. Medlemskab af e-mfp og deltagelse i deres internationale konference. Deltagelse i international konference i Norge. Manual for netværksgrupper NGO-forum møder og rapporter Bestyrelsesmøder, generalforsamling og udvalgsgrupper laver guide om MFI S/L gruppe linking med danske cases og følgegruppe Medlemskab af e-mfp Aflyst: Deltagelse i deres internationale konference. NGO-forum møder og rapporter Bestyrelsesmøder, generalforsamling, og udvalgsgrupper (vedtægter) Ansøgning om ny treårsperiode hos NGO forum med udgangspunkt i nyt tema.

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Generalforsamling dagsorden

Generalforsamling dagsorden Generalforsamling dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og regnskab. 5. Fremlæggelse af handlingsplan til

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Kontaktperson: Formand, Christian Kruse. E-mail: ck@trianglen.nu. Navn: Trianglen Adr: Enighedsvej 15, 2920 Charlottenlund. Tlf.

Kontaktperson: Formand, Christian Kruse. E-mail: ck@trianglen.nu. Navn: Trianglen Adr: Enighedsvej 15, 2920 Charlottenlund. Tlf. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Om Dansk Forum for Mikrofinans

Om Dansk Forum for Mikrofinans Om Dansk Forum for Mikrofinans Dansk Forum for Mikrofinans et fagligt netværk af danske NGOer, virksomheder og institutioner, der arbejder med mikrofinans i udviklingslande. Netværket blev stiftet i oktober

Læs mere

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011 NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER Udarbejdet den 22. maj 2011 Dette sammendrag lægger størst vægt på resultaterne og arbejdsformerne i de længerevarende flerårige faglige netværk men inddrager

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år)

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Narrativ rapport UDDANNELSE TIL ALLE Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af

Læs mere

Rapport fra workshop om nyt initiativ for landbrug og værdikæder i syd

Rapport fra workshop om nyt initiativ for landbrug og værdikæder i syd Rapport fra workshop om nyt initiativ for landbrug og værdikæder i syd 22. januar 2015, Kl. 14:00 17:00 hos Folkekirkens Nødhjælp. Baggrund Dansk Forum for Mikrofinans har som netværk eksisteret siden

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Påstand: Udviklingsaktiviteter baseres alt for ofte - bevidst eller ubevidst - på

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER OM NETVÆRKET Finanssektorens Uddannelsescenter startede i foråret 2015 et strategisk netværk, der bringer

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere