NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet. 36% angiver, at de i høj eller meget høj kan fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål og 36% af lederne, at de i høj eller meget høj føler sig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål. Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere positivt end deres kollegaer uden ledere under sig. Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså rammerne mere positivt end deres kollegaer på lavere anciennitetsniveau. Der findes endvidere en række sammenhænge med det psykiske arbejdsmiljø på sådan en måde, at ledere der er positive over for deres ledelsesrammer også vurderer deres arbejdsmiljø mere positivt. 3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj initiativ til at etablere relationer, 75% arbejder i høj eller meget høj aktivt på at anvende deres relationer og 37% angiver, at det i høj eller meget høj er muligt at dyrke deres relationer tilstrækkeligt. Ledere med ledere under sig angiver i højere at etablere og anvende relationer i forhold til ledere uden ledere under sig. I forhold til ancienniteten er det ledere med højere anciennitet, der oplever bedre mulighed for at dyrke deres relationer, mens der ikke er signifikante relationer i forhold til andre spørgsmål om relationer. Der findes endvidere en række sammenhænge med det psykiske arbejdsmiljø på sådan en måde at ledere der er positive over for deres relationer også vurderer deres arbejdsmiljø mere positivt. Baggrund DSR og Lederforeningen i DSR har i efteråret 2015 indsamlet data om ledende sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Et afledt formål at undersøge ledelsesrummets betydning for ledernes psykiske arbejdsmiljø. Ledernes psykiske arbejdsmiljø er behandlet i notatet: Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Dette notat har fokus på ledelsesrum, dels ledelsesrummet betydning for ledernes psykiske arbejdsmiljø, og dels ledernes oplevelse af deres ledelsesrum og hvordan denne oplevelse fordeler sig på ledelsesanciennitet, ledelsesniveau og sektor. Der er i spørgeskemaundersøgelsen separat spurgt ind til ledelsesrum via de to dimensioner: Rammer og Relationer. De to dimensioner stammer fra Væksthus for Ledelse (2009), iflg. hvilken man grundlæggende kan tale om to dimensioner i ledelsesrummet: Rammer og relationer (Ibid s.6). Af oversigt 1 fremgår hvilke spørgsmål 1, der blev stillet vedr. rammer og relationer. 1 Der blev stillet flere spørgsmål i undersøgelsen som kunne betragtes som indikatorer på ledernes ledelsesrum. Spørgsmålene er dog formuleret ind i en psykisk arbejdsmiljø ramme og er derfor ikke direkte brugbare til at udsige noget om ledelsesrum. Der var endvidere i undersøgelsen spurgt ind til ledelsesspænd. Desværre har spørgsmålenes formulering her givet anledning til misforståelse, således at de indkomne svar har måtte forkastes.

2 Oversigt 1. Anvendte spørgsmål om ledelsesrummet Dimension Rammer Relationer Anvendte spørgsmål Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet? Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer, for at nå bestemte mål? Føler du dig i stand til at udfordre de givne rammer, for at nå bestemte mål? Tager du initiativ til at etablere relationer? Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? For at undersøge ledelsesrummets betydning for det psykiske arbejdsmiljø, er de seks spørgsmål i oversigt 1 relateret til udvalgte arbejdsmiljøspørgsmål fra Lederliv Der er set på hvorvidt der er sammenhæng mellem ledelsesrummet og 10 forskellige dimensioner ved det psykiske arbejdsmiljø. Under flere af dimensionerne er der stillet flere end et spørgsmål, men for at reducere mængden af relationer, er der udvalgt et enkelt spørgsmål under hver dimension. Det spørgsmål der er udvalgt under hver dimension er det som vurderes at være det mest enkle og overordnede spørgsmål for dimensionen. De 10 psykiske arbejdsmiljøspørgsmål som er relateret til ledelsesrummet fremgår af oversigt 2. Oversigt 2. Anvendte spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø Dimension Mening Rolleklarhed Anvendte spørgsmål Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Er der klare mål for dit arbejde som leder? Retfærdighed Tillid Anerkendelse Sparring Samarbejde Indflydelse Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige? Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutninger? Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det? Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer? Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde? Forudsigelighed Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt? Arbejdspres På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen? I det følgende er foretaget to analyser: Analyse 1. En analyse af ledernes oplevelse af deres rammer og relationer fordeler sig på ledelsesanciennitet, ledelsesniveau og sektor Analyse 2. En analyse af sammenhængen mellem ledernes rammer og relationer og ledernes psykiske arbejdsmiljø. DSR Analyse Side 2 af 13

3 Analyse 1. Ledernes oplevelse af deres ledelsesrum fordelt på baggrundsfaktorer I analysen af ledelsesrummet er der dels set på, hvordan besvarelserne fordeler sig på de seks spørgsmål om ledelsesrummet og dels på sammenhænge med baggrundsfaktorer. De baggrundsfaktorer der tages udgangspunkt i er følgende: Ledelsesniveau, anciennitet og sektor. I nedenstående oversigt over baggrundsfaktorer ses det, at 2 ud af 3 (67%) af lederne befinder sig uden ledere under sig, mens hver tredje både har ledere over og under sig. Ledere uden ledere over sig udgør en lille andel, og indgår ikke som en separat kategori i analyserne af sammenhængen mellem ledelsesniveau og ledelsesrummet. Vedr. ancienniteten har 38% af lederne under 10 års ledererfaring, 36% har år og hver fjerde (26%) har 20 år eller mere. Lederne i undersøgelsen fordeler sig således, at 38% er ansat i kommunerne og 56% i regionerne. De øvrige er ansat i staten, det privat eller andre sektorer. Da der er for få respondenter i disse kategorier, er de ekskluderet fra de efterfølgende analyser om sammenhængene mellem sektor og ledelsesrummet. Oversigten viser, hvilke svarkategorier der er med i den første analyse. Disse er markeret med en stjerne, som illustrerer hvilke svarkategorier som indgår i de følgende analyser i denne første analyse. Oversigt 3. Baggrundsfaktorer Ledelsesniveau Antal Procent Ledere uden leder over sig 17 1% Ledere med både ledere over og under sig (*) % Ledere uden ledere under sig (*) % Total % Anciennitet Under 10 år (*) % år (*) % 20+ år (*) % Total % Sektor Kommune (*) % Region (*) % Stat 14 1% Privat 62 4% Andet 16 1% Total % Anm. Data er uvægtet. Antal fremgår af tabellen. Respondenter der har svaret ved ikke eller ikke relevant er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. DSR Analyse Side 3 af 13

4 Ledernes oplevelse af deres ledelsesrammer Lederne er stillet tre spørgsmål om deres oplevelser af deres ledelsesrammer. På de tre spørgsmål der er stillet for at afdække ledernes rammer, har der været mulighed for at svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til i meget høj, 2: I høj, 3: I nogen, 4: I ringe og 5 svarer til i meget ringe. Af tabel 1 fremgår det, at 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet. Halvdelen (49%) vurderer at de i nogen kan dette, mens 7% angiver det at i ringe eller meget ringe kan dette. 36% angiver, at de i høj eller meget høj kan fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål. 53% anvendte den midterste svarekategori og 11% angiver de to ringeste svarkategorier. I forhold til det tredje og sidste spørgsmål om ledelsesrammer angiver 36% af lederne, at de i høj eller meget høj føler sig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål. 44% er i nogen i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål og 18% er i ringe eller meget ringe i stand til dette. Tabel 1. Spørgsmål om ledelsesrammer 1 (I meget høj ) (I meget ringe ) Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet? 7% 37% 49% 5% 2% Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål? 7% 29% 53% 9% 2% Føler du dig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål? 6% 30% 44% 15% 3% Anm., n= Respondenter der har svaret ved ikke eller ikke relevant er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. Ses på, hvorledes der er forskelle i oplevelsen af de ledelsesmæssige rammer i forhold til følgende tre parametre, finder vi, at ledelsesniveauet og anciennitet er relateret til rammerne for ledernes arbejde, jf. tabel 2. Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere positivt end deres kollegaer uden ledere under sig. Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså rammerne mere positivt end deres kollegaer på lavere anciennitetsniveau. Der findes ingen forskel på ledere afhængig af om de er ansat i kommunerne, eller regionerne. De signifikante resultater af disse analyser fremgår af tabel 3. DSR Analyse Side 4 af 13

5 Tabel 2. Signifikante forskelle mellem ledelsesrammer og tre baggrundsfaktorer Ledelsesniveau Leder-anciennitet Sektor Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet? Ja Ja Nej Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål? Ja Ja Nej Føler du dig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål? Ja Ja Nej Tabel 3. Sammenhæng mellem rammer og tre baggrundsfaktorer Ledere over og under sig Ledelsesniveau Lederanciennitet Total Ingen ledere under sig <10 år år 20+ år Kan du løse dit arbejde som leder godt inden for de rammer, du er givet? I meget høj 10% 4% 4% 7% 11% 7% I høj 41% 35% 32% 39% 41% 37% I nogen 45% 52% 55% 48% 43% 49% I ringe/meget ringe 3% 8% 8% 6% 5% 7% 100% Har du mulighed for at kunne fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål? I meget høj 10% 4% 3% 7% 11% 7% I høj 33% 27% 28% 27% 32% 29% I nogen 49% 57% 56% 55% 48% 53% I ringe/meget ringe 8% 12% 13% 11% 9% 11% 100% Føler du dig i stand til at udforske de givne rammer for at nå bestemte mål? I meget høj 9% 4% 4% 6% 9% 6% I høj 36% 27% 26% 30% 37% 30% I nogen 41% 48% 47% 47% 39% 44% I ringe/meget ringe 14% 20% 22% 16% 15% 18% 100% DSR Analyse Side 5 af 13

6 Ledernes oplevelse af deres relationer I forhold til den anden dimension af ledelsesrummet, er der stillet tre spørgsmål om ledernes relationer med samme fem svarkategorier, jf. tabel 4. 3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj initiativ til at etablere relationer. 22% arbejder i nogen på dette. Kun 4 % svarer, at de i ringe eller meget gør dette. 75% arbejder i høj eller meget høj aktivt på at anvende deres relationer, 21% arbejder i nogen på dette mens 3% i ringe eller meget gør dette. I forhold til om lederne har mulighed for at dyrke deres relationer tilstrækkeligt angiver 37%, at dette i høj eller meget høj er muligt. 49% gør dette i nogen og 14% vurderer, at dette i ringe eller meget ringe er muligt. Tabel 4. Spørgsmål om relationer 1 (I meget høj ) (I meget ringe ) Tager du initiativ til at etablere relationer? 25% 49% 22% 3% 1% Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? 23% 52% 21% 3% 0% Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? 7% 30% 49% 12% 2% Anm. n= Respondenter der har svaret ved ikke eller ikke relevant er med i fordelingen, men fremgår ikke af tabellen. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse. Ses der på, hvorledes der er forskelle mellem relationerne og de tre baggrundsparametre finder vi, at alle 3 spørgsmål om relationer er associeret med ledelsesniveauet, mens kun et af spørgsmålene om relationer er associeret med lederanciennitet (tabel 5). Ledere med ledere under sig angiver i højere at etablere og anvende relationer i forhold til ledere uden ledere under sig. I forhold til ancienniteten er det ledere med højere anciennitet der oplever bedre mulighed for at dyrke deres relationer, mens der ikke er signifikante relationer i forhold til andre spørgsmål om relationer. Der er ingen sammenhæng med sektor. Resultaterne af disse analyser fremgår af tabel 5 og de specifikke signifikante resultater fremgår af tabel 6. Tabel 5. Signifikante forskelle mellem ledelsesrelationer og tre baggrundsfaktorer Ledelsesniveau Leder-anciennitet Sektor Tager du initiativ til at etablere relationer? Ja Nej Nej Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? Ja Nej Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? Ja Ja Nej Nej DSR Analyse Side 6 af 13

7 Tabel 6. Sammenhæng mellem relationer og tre baggrundsfaktorer Ledere over og under sig Ledelsesniveau Lederanciennitet Total Ingen ledere under sig Tager du initiativ til at etablere relationer? I meget høj <10 år år 20+ år 31% 21% 25% I høj 48% 49% 49% I nogen 17% 26% 22% I ringe/meget ringe 3% 4% 4% Total 100% 100% 100% Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? I meget høj 29% 21% 23% I høj 54% 52% 52% I nogen 15% 24% 21% I ringe/meget ringe 3% 4% 3% Total 100% 100% 100% Har du mulighed for at dyrke dine relationer tilstrækkeligt? I meget høj 10% 5% 5% 6% 12% 7% I høj 33% 28% 27% 32% 30% 30% I nogen 45% 51% 51% 49% 47% 49% I ringe/meget ringe 11% 15% 16% 14% 10% 14% 100% Opsamling på analyse 1 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet. 36% angiver at de i høj eller meget høj kan fortolke de givne rammer for at nå bestemte mål og 36% af lederne, at de i høj eller meget høj føler sig i stand til at udfordre de givne rammer for at nå bestemte mål. 3 ud af 4 (74%) af lederne tager i høj eller meget høj initiativ til at etablere relationer 75% arbejder i høj eller meget høj aktivt på at anvende deres relationer og 37% angiver, at det i høj eller meget høj er muligt at dyrke deres relationer tilstrækkeligt. Ledere med ledere under sig vurderer deres rammer mere positivt og angiver i højere at etablere og anvende relationer i forhold til ledere uden ledere under sig. Ledere på et højere anciennitetsniveau vurderer ligeså rammerne mere positivt og oplever bedre mulighed for at dyrke deres relationer, mens der ikke er signifikante relationer i forhold til andre spørgsmål om relationer. DSR Analyse Side 7 af 13

8 Analyse 2. Rammer og relationers sammenhæng til psykisk arbejdsmiljø I det følgende analyser der på sammenhænge mellem hhv. rammer og relationerne i forhold til udvalgte psykiske arbejdsmiljøspørgsmål. Der er fundet en klar sammenhæng mellem rammer og psykisk arbejdsmiljø på alle de adspurgte forhold. Ledere, der i høj oplever at kunne løse deres arbejde godt inden for de rammer de er givet og ledere som har mulighed for at kunne fortolke og udfordre de givne rammer for at nå bestemte, oplever således i højere 2 : Meningsfulde arbejdsopgaver Klare mål for deres arbejde Retfærdige beslutninger fra ledelsen over dem Tillid fra ledelsen til at de træffer de rigtige beslutninger Anerkendelse og påskønnelse fra deres nærmeste leder Sparring fra lederkollegaer, når er er behov for det Godt samarbejde med ledelseskollegaerne Mulighed for selv at kunne tilrettelægge deres arbejder Tilstrækkelig information til at klare deres arbejder godt Lavt arbejdspres i deres hverdag Dette fremgår af tabel 7. Der er dog kun udtrukket tal for spørgsmålet: Kan du løse dit arbejde godt inden for de rammer, du er givet. Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om rammer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling. Tabel 7. Sammenhæng mellem ledelsesrammer og det psykiske arbejdsmiljø Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj I høj I nogen I ringe/ meget ringe I meget høj 86% 39% 17% 14% 30% I høj 11% 53% 55% 29% 49% I nogen 3% 8% 27% 51% 20% I ringe/meget ringe 0% 0% 1% 6% 1% Er der klare mål for dit arbejde som leder? I meget høj 33% 9% 3% 3% 7% I høj 45% 53% 32% 15% 39% I nogen 20% 34% 55% 52% 44% I ringe/meget ringe 3% 4% 11% 30% 9% Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige? I meget høj 31% 6% 2% 1% 5% I høj 49% 56% 31% 16% 40% I nogen 16% 35% 55% 49% 43% I ringe/meget ringe 4% 3% 11% 34% 9% Total 2 I forhold til deres kolleger som er mere udfordret på at løse deres arbejde godt og som i mindre følger sig i stand til at fortolke og udfordre de givne rammer DSR Analyse Side 8 af 13

9 Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutninger? I meget høj 70% 41% 20% 5% 30% I høj 25% 50% 55% 31% 49% I nogen 4% 9% 23% 42% 18% I ringe/meget ringe 1% 0% 3% 22% 3% Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? I meget høj 48% 26% 10% 7% 18% I høj 39% 41% 34% 20% 36% I nogen 11% 24% 40% 35% 31% I ringe/meget ringe 2% 8% 17% 38% 14% Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det? I meget høj 39% 29% 15% 11% 22% I høj 37% 40% 40% 29% 38% I nogen 18% 24% 32% 36% 28% I ringe/meget ringe 7% 7% 13% 23% 11% Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer? I meget høj 53% 32% 21% 18% 27% I høj 38% 49% 52% 39% 49% I nogen 9% 18% 24% 34% 21% I ringe/meget ringe 1% 1% 2% 9% 3% Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde? I meget høj 78% 45% 25% 13% 35% I høj 21% 53% 62% 55% 55% I nogen 2% 2% 11% 27% 8% I ringe/meget ringe 0% 0% 2% 5% 1% Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt? I meget høj 30% 8% 3% 1% 7% I høj 53% 56% 34% 17% 43% I nogen 15% 33% 53% 52% 43% I ringe/meget ringe 2% 3% 10% 30% 8% På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen? Højt arbejdspres 57% 31% 10% 1% 27% Middel arbejdspres 39% 56% 55% 27% 52% Lavt arbejdspres 4% 12% 35% 72% 21% Anm: Rammer i denne tabel tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan du løse dit arbejde godt inden for de rammer, du er givet? Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om rammer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling. Alle de viste psykiske arbejdsmiljøspørgsmål er statistisk signifikant relateret til dette spørgsmål om rammer, da p<0,05. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse DSR Analyse Side 9 af 13

10 Sammenhænge mellem ledernes relationer og deres psykiske arbejdsmiljø Der er også fundet klare sammenhænge mellem relationer og psykisk arbejdsmiljø på alle de analyserede forhold. Ledere, der i høj tager initiativ til at etablere og arbejde aktivt på at anvende deres relationer, samt ledere, der oplever at have mulighed for at dyrke deres relationer tilstrækkeligt, oplever således i højere 3 : Klare mål for deres arbejde Retfærdige beslutninger fra ledelsen over dem Tillid fra ledelsen til at de træffer de rigtige beslutninger Anerkendelse og påskønnelse fra deres nærmeste leder Sparring fra lederkollegaer, når er er behov for det Godt samarbejde med ledelseskollegaerne. Mulighed for selv at kunne tilrettelægge deres arbejder Tilstrækkelig information til at klare deres arbejder godt Lavt arbejdspres i deres hverdag Dette fremgår af tabel 8. Der er dog kun udtrukket tal for spørgsmålet: Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer. Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om relationer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling. Tabel 8. Sammenhæng mellem spørgsmålet om ledelsesrammerne og det psykiske arbejdsmiljø Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj I høj I nogen I ringe/ meget ringe I meget høj 49% 24% 21% 31% 30% I høj 36% 54% 51% 50% 49% I nogen 14% 21% 25% 16% 20% I ringe/meget ringe 0% 1% 2% 3% 1% Er der klare mål for dit arbejde som leder? I meget høj 16% 5% 4% 5% 7% I høj 41% 41% 34% 34% 39% I nogen 34% 47% 49% 52% 44% I ringe/meget ringe 9% 7% 12% 8% 9% Oplever du, at beslutninger fra ledelsen over dig, er retfærdige? I meget høj 9% 4% 5% 7% 5% I høj 47% 41% 31% 49% 40% I nogen 36% 46% 51% 35% 43% I ringe/meget ringe 8% 8% 13% 9% 9% Total 3 I forhold til deres kolleger, der i mindre tager initiativ til at etablere og tage initiativ til at anvende deres relationer og som i mindre har mulighed for at dyrke deres relationer DSR Analyse Side 10 af 13

11 Oplever du, at ledelsen over dig har tillid til, at du træffer de rigtige beslutninger? I meget høj 50% 24% 24% 28% 30% I høj 34% 56% 51% 47% 49% I nogen 14% 18% 22% 22% 18% I ringe/meget ringe 3% 3% 3% 3% 3% Bliver dit arbejde som leder anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? I meget høj 30% 14% 16% 16% 18% I høj 32% 41% 30% 33% 36% I nogen 25% 32% 37% 31% 31% I ringe/meget ringe 13% 13% 16% 20% 14% Hvor ofte får du sparring fra dine ledelseskolleger, når du har behov for det? I meget høj 33% 19% 16% 17% 22% I høj 38% 41% 35% 30% 38% I nogen 22% 28% 35% 28% 28% I ringe/meget ringe 7% 11% 13% 25% 11% Har du et godt samarbejde med dine lederkollegaer? I meget høj 43% 26% 15% 19% 27% I høj 41% 53% 52% 36% 49% I nogen 15% 19% 29% 41% 21% I ringe/meget ringe 1% 2% 3% 5% 3% Har du mulighed for selv at kunne tilrettelægge dit arbejde? I meget høj 41% 33% 33% 43% 35% I høj 53% 57% 55% 48% 55% I nogen 6% 9% 10% 5% 8% I ringe/meget ringe 1% 1% 1% 3% 1% Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde som leder godt? I meget høj 13% 5% 4% 2% 7% I høj 45% 44% 38% 40% 43% I nogen 35% 45% 47% 43% 43% I ringe/meget ringe 7% 7% 10% 15% 8% På en skala fra 1 til 10, hvor presset føler du dig i dit job som leder i hverdagen? Højt arbejdspres 30% 20% 12% 22% 27% Middel arbejdspres 50% 53% 57% 40% 52% Lavt arbejdspres 20% 27% 31% 38% 21% Anm: Relationer i denne tabel tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Arbejder du aktivt på at anvende dine relationer? Der er ikke udtrukket tal for de øvrige to spørgsmål om relationer, da disse ligner ovenstående tabel til forveksling. Alle de viste psykiske arbejdsmiljøspørgsmål er statistisk signifikant relateret til dette spørgsmål om rammer, da p<0,05. Kilde. Lederliv 2015/DSR analyse DSR Analyse Side 11 af 13

12 Opsamling på analyse 2 På både rammer og relationer findes der en sammenhæng med en række udvalgte psykiske arbejdsmiljøparametre. Der er en sammenhæng mellem ledernes oplevede ledelsesrammer og ledernes relationer i forhold til mening, rolleklarhed, retfærdighed, tillid, anerkendelse, sparring, samarbejde og indflydelse samt arbejdspres. Jo bedre vurdering af ledelsesrummet, jo mere positivt opleves det psykiske arbejdsmiljø. Det er dog ikke til at sige, hvilken vej årsagssammenhængen går. Om det er rammer og relationer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, eller om det er det psykiske arbejdsmiljø der påvirker ledernes opfattelse af deres rammer og relationer, er ikke muligt at påvise ud fra denne undersøgelse. DSR Analyse Side 12 af 13

13 Metode Lederliv 2015 er gennemført i perioden 27. oktober til 8. november Svarprocenten for undersøgelsen var 39% (1603 besvarede ud af 4157 inviterede). De inviterede til undersøgelsen består af medlemmer, som er angivet som ledere i DSR s medlem system og ikke er medlem af kongressen, kredsbestyrelsen eller ansat i DSR. Medlemmerne er inviteret via mail eller per brev for de der ikke er registreret med en mailadresse. Idet respondenterne ikke adskiller sig fra de inviterede, er der ikke behov for at vægte data. Der er foretaget en del signifikans test af sammenhænge mellem de enkelte arbejdsmiljøspørgsmål og tre baggrundsvariable. Der er anvendt en chi-2 test, og svarkategorierne er sammenlagt hvor der har været for få besvarelser til at gennemføre en test. Besvarelserne Ved ikke og Ikke relevant er ekskluderet i denne test. Baggrundsvariablene der er testet på er følgende: Ledelsesniveau: Ledere, der både har ledere over og under sig samt leder under ledere under sig Anciennitet: <10 år, år og 20+ år Sektor: Kommunerne og regionerne. DSR Analyse Side 13 af 13

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed - Set i relation til deres ledelsesvilkår i form af arbejdspres og klarhed om roller, forventninger og mål. Notat på baggrund af Lederforeningens Lederliv undersøgelse

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Marts 2017 NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø - Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%)

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledende sygeplejerskers lederliv Fakta & Refleksion

Ledende sygeplejerskers lederliv Fakta & Refleksion TRIVSEL OPGAVEN RAMMER RELATIONER KOMPETENCER Ledende sygeplejerskers lederliv Fakta & Refleksion INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Trivsel 6 Ledelsesopgaven 10 Rammer 14 Relationer 18 Kompetencer 22 Ledendede

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I denne undersøgelse indgik

Læs mere

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen November 2015 SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Dansk Sygepleje har i samarbejde med det Faglige Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne gennemført

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere