Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Maj Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Der findes en stor spredning i denne tilfredshed. Utilfredsheden er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Der er også stor spredning i tilfredsheden mellem de forskellige stillinger og arbejdssteder. Hvor 34% af de hospitalsansatte er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, er denne andel 7% blandt ansatte på plejehjem og 4% blandt ansatte i lægekonsultationer. Når der spørges til tilfredsheden med pladsen, er det kontorerne som sygeplejerskerne er mest utilfredshed med. Utilfredsheden er mindre udtalt med pladsen til at udføre arbejdet. Det er dog pladsen til at udføre arbejdet, som sygeplejerskerne vil forbedre, hvis de kan vælge én af de fysiske rammer. Knap 4 ud af 10 vurderer, at de fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde og deres jobtilfredshed. Det er endvidere påvist en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress. Baggrund Sygeplejerskerne har i en tidligere undersøgelse tilkendegivet, at de fysiske rammer på deres arbejdsplads udgør et stort irritationsmoment (panelundersøgelse september 2009). Derfor er det undersøgt, hvor utilfredsheden er størst, samt rammernes betydning for kvaliteten af sygeplejen og jobtilfredsheden. Endvidere er der anvendt data fra SATH-undersøgelsen , der indeholder oplysninger om fysiske rammer og stress. Tilfredshed med de fysiske rammer 57% af de adspurgte sygeplejersker er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. 21% angiver, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, mens 6% er meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, jf. tabel 1. Utilfredsheden er mest udtalt for sygeplejersker ansat i basisstillinger. Tabel 1. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, stilling Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion Beskæftiget uden for sygeplejefaget i beskæftigelse Meget tilfreds 10% 13% 23% 17% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 49% 44% Hverken/eller 19% 14% 11% 19% 17% Utilfreds 24% 19% 13% 10% 21% Meget utilfreds 8% 5% 5% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 1 SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der belyser sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred. Den seneste undersøgelse er fra Undersøgelsen laves i samarbejde med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). H:\KommunikationAnalyse\Analyse\MLF\Medlemspanel\Fysiske rammer (PU11)\NOTAT Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer.docx

2 Utilfredsheden med de fysiske rammer er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse, jf. tabel 2. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Tabel 2. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, fordelt på arbejdsstedsregion Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 9% 14% 14% 11% 20% 13% Tilfreds 39% 45% 46% 45% 46% 43% Hverken/eller 16% 23% 14% 19% 12% 17% Utilfreds 29% 13% 19% 18% 17% 21% Meget utilfreds 7% 5% 7% 7% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Sygeplejersker i beskæftigelse. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Endvidere er 34% af de hospitalsansatte utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 3. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på ansættelsessted Hospital Plejehjem Hjemmepleje +sundhedspleje Lægekonsultation Øvrige arbejdssteder Meget tilfreds 8% 31% 12% 35% 20% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 54% 48% 44% Hverken/eller 18% 12% 16% 7% 18% 17% Utilfreds 25% 6% 20% 4% 12% 21% Meget utilfreds 9% 1% 5% 0% 2% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdssted, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Øvrige arbejdssteder er f.eks. medicinalindustrien og vikarbureauer. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse I appendiks A er tilfredsheden med de fysiske rammer fordelt på sektor. Tabellen viser, at regionalt ansatte er mindre tilfredse end ansatte i de øvrige sektorer. Plads til at udføre arbejdet og til pauser Den fysiske plads til at udføre arbejdet samt til at holde pauser er tidligere angivet som et irritationsmoment. Den aktuelle undersøgelse viser, at det især er pladsen på kontorerne som er utilfredsstillende (51% er utilfredse eller meget utilfredse). Der findes en mindre utilfredshed med arbejdsredskaberne og inventaret på arbejdspladsen (26% er utilfredse eller meget utilfredse) og med pladsen til at udføre arbejdet (38% er utilfredse eller meget utilfredse), jf. tabel 4. Det tyder således på, at de områder hvor kun personalet befinder sig, forsømmes. DSR Analyse Side 2 af 8

3 Tabel 4. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen blandt hospitalsansatte Hospitalsansatte Plads til at udføre sygepleje Plads på kontorerne Pladsen i personalerummet Arbejdsredskaber og inventar Meget tilfreds 8% 8% 10% 8% Tilfreds 38% 28% 38% 44% Hverken/eller 16% 13% 14% 21% Utilfreds 25% 31% 24% 22% Meget utilfreds 13% 20% 15% 4% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse, som udfører patient-, borger, undervisningsrelateret arbejde samt benytter eller har kontorer eller personalerum til rådighed. Spørgsmålene lyder Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt set med pladsen på kontorerne/personalerummet, pladsen til at udføre patient-, borger- eller undervisningsrelateret arbejde på din arbejdsplads? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbejdsredskaberne/inventaret på din arbejdsplads?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. Konsekvenser af dårlige fysiske rammer 39 % af sygeplejerskerne vurderer, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde i positiv eller meget positiv retning. Omvendt vurderer 29% af sygeplejerskerne, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller meget negativt. Denne andel er lidt større for hospitalsansatte sygeplejersker (35%), jf. tabel 5. En ikke ubetydelig andel (26% blandt alle og 32% blandt hospitalsansatte sygeplejersker) mener, at deres jobtilfredshed påvirkes i negativ retning af dårlige fysiske rammer. Tabel 5. Dårlige fysiske rammers påvirkning på kvalitet og jobtilfredshed Kvalitet af arbejdet i beskæftigelse Kvalitet af arbejdet Ansat på et hospital Jobtilfredshed Jobtilfredshed Meget positivt 7% 6% 5% 4% Positivt 32% 34% 26% 28% Hverken positivt eller negativt 31% 33% 33% 36% Negativt 28% 24% 33% 30% Meget negativt 1% 2% 2% 2% Ved ikke 1% 0% 1% 0% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads kvaliteten af dit arbejde? og Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads din jobtilfredshed?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. En analyse baseret på data fra SATH-undersøgelsen 2007 finder en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress 2. Stress er mest udbredt blandt sygeplejersker ansat på arbejdspladser med dårlige fysiske rammer. Eksempelvis angiver 25% sygeplejerskerne at have været stresset hele tiden eller stor del af tiden indenfor de seneste 4 uger, hvis de ofte (mindst ¼ af tiden) oplever støj på arbejdspladsen, jf. tabel 6. Denne andel er 12% blandt 2 Omfanget af støj, træk, synligt støv, dårlig belysning og dårligt indeklima fremgår af tabel F, appendiks DSR Analyse Side 3 af 8

4 sygeplejersker, der aldrig oplever støj på arbejdspladsen. de undersøgte dårlige fysiske rammer er relateret til stress. Om sammenhængen mellem dårlige fysiske rammer og stress går den ene eller anden vej (kausaliteten), er ikke muligt at afgøre, da begge forhold er opgjort på samme tidspunkt. Derfor ved vi ikke om det er dårlige fysiske rammer der øger sandsynligheden for stress, eller om det er stress der øger sandsynligheden for at sygeplejerskerne oplever dårlige fysiske rammer. Tabel 6. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger Dårlige fysiske rammer Støj Træk Synligt støv Dårlig belysning Dårligt indeklima Ofte 25% 18% 21% 22% 19% Sjældent /meget lidt 11% 15% 14% 14% 12% Aldrig 12% 13% 11% 11% 10% Antal Anm: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålene lyder Er du i dit arbejde udsat for Støj, der er så høj at man må hæve stemmen for at tale sammen? Træk i arbejdslokalerne så man mærker det suser? Støv, som er synligt i almindelig belysning? Dårlig belysning? Dårligt indeklima? og Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset? P<0,05 for hver fysiske ramme. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger er 16% for basissygeplejersker i beskæftigelse. Kilde: SATH 2007 Ønsker til fremtidens fysiske rammer Sygeplejersker ansat i og udenfor hospitalerne er enige om, at det er pladsen til at udføre deres arbejde der skal forbedres efterfulgt af pladsen på kontorerne, jf. tabel 7. Dette er bemærkelsesværdigt, da vi tidligere har fundet (tabel 4), at pladsen på kontorerne er vurderet mere utilfredsstillende og ikke pladsen til at udføre arbejdet. En forklaring kan være, at sygeplejerskerne trods alt bruger mere tid til at udføre sygeplejearbejde end det arbejde der udføres på kontorerne. Tabel 7. Prioritering af én af de fysiske rammer, som skal forbedres i beskæftigelse Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Ansat på et hospital 22% Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Plads på kontorerne 15% Plads på kontorerne 13% Støjniveauet 13% Indeklimaet (luften) 12% Indeklimaet (luften) 11% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Støjniveauet 10% Rengøring 6% Temperaturen 6% Plads i personalerum 6% Plads i personalerum 6% Temperaturen 6% Rengøring 5% Belysningen 4% Belysningen 3% Andet 3% Andet 3% Ved ikke 5% Ved ikke 3% Total 100% Total 100% Antal Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvis du kunne forbedre én af de fysiske rammer, hvilken vil du prioritere?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 29% DSR Analyse Side 4 af 8

5 Metode I december 2009 ( december 2009) er medlemspanelet blevet bedt om at vurdere de fysiske rammer på deres arbejdsplads og de fysiske rammers betydning for kvaliteten af deres arbejde og jobtilfredshed. Analyserne er gennemført for beskæftigede basissygeplejersker og visse analyser er baseret sygeplejersker. resultater er vægtet. Svarprocenten for panelundersøgelsen er 63% respondenter deltog i denne undersøgelse. I analysen af sammenhængen mellem fysiske rammer og stress indgår data fra SATH undersøgelsen, SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred aktive sygeplejersker besvarede undersøgelsen i 2007 svarende til en svarprocent på 80 %. I de aktuelle analyser indgår 2786 sygeplejersker, der har angivet at de er i arbejde i en basisstilling. DSR Analyse Side 5 af 8

6 Appendiks Tabel A. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på sektor Stat/privat Region Kommune Meget tilfreds 25% 8% 18% 12% Tilfreds 50% 41% 47% 44% Hverken/eller 13% 18% 15% 17% Utilfreds 10% 24% 17% 21% Meget utilfreds 2% 9% 3% 6% Total 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres sektor, er medtaget i denne tabel. n=2012, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel B. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen Hospitalsansatte Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion i beskæftigelse Meget tilfreds 7% 8% 12% 8% Tilfreds 37% 46% 46% 40% Hverken/eller 20% 15% 14% 18% Utilfreds 27% 23% 20% 25% Meget utilfreds 9% 8% 8% 9% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads? n=1213. p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel C. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på alder Hospitalsansatte Under 30år år år år 60+ år Meget tilfreds 1% 7% 8% 11% 18% 8% Tilfreds 35% 40% 39% 43% 53% 40% Hverken/eller 22% 19% 19% 14% 13% 18% Utilfreds 29% 24% 26% 25% 15% 25% Meget utilfreds 12% 9% 8% 7% 3% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres alder, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse DSR Analyse Side 6 af 8

7 Tabel D. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på regionerne Hospitalsansatte Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 3% 7% 11% 6% 16% 8% Tilfreds 34% 39% 44% 43% 43% 40% Hverken/eller 15% 29% 16% 20% 14% 18% Utilfreds 37% 16% 22% 21% 21% 25% Meget utilfreds 11% 8% 7% 9% 6% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tilfredshed med de fysiske rammer blandt basissygeplejersker Sygeplejersker i basisstillinger er mere utilfredse med de fysiske rammer end sygeplejersker med specialistfunktioner eller ledelsesansvar, jf. tabel 1. Hvor 32% af basissygeplejerskerne mener, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, er denne andel 27% blandt alle beskæftigede. Selv når vi ser på hospitalsansatte (jf. tabel B), er basissygeplejersker mere utilfredse end de øvrige sygeplejersker. Men tilfredsheden er ikke forskellig mellem de fire grupper af sygeplejersker, når der gennemføres en analyse for ansatte i hovedstadsregionen (ej vist). Vi ved, at basissygeplejersker er yngre end de øvrige grupper og fordeles tilfredsheden på alder finder vi, at unge er mere utilfredse med de fysiske rammer end de ældre (også selv hvis man kun ser på hospitalsansatte i hovedstaden), jf. tabel C. Det er således et samspil mellem alder, ansættelsessted og geografi der påvirker tilfredsheden med de fysiske rammer. Der findes en stor spredning i tilfredsheden blandt basissygeplejersker for de forskellige regioner, jf. tabel D. Sygeplejersker fra Nordjylland er væsentligt mere tilfredse med de fysiske rammer end deres kollegaer i Hovedstaden, jf. figur 1. Supplerende analyser angiver også, at tilfredsheden er signifikant lavere i Hovedstaden i forhold til Nordjylland, når der kontrolleres for sygeplejerskernes arbejdssted, ansvarsområder, sektor og alder, jf. tabel E i appendiks. Tabel E viser også, at de hospitalsansatte er signifikant mere utilfredse når der er renset for alder, geografi og sektor. Figur 1. Basissygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer, arbejdsstedsregionerne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meget tilfreds/tilfreds Neutral Meget utilfreds/utilfreds 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem regionerne, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=1124. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. DSR Analyse Side 7 af 8

8 Tabel E. Simpel og multipel regression af en række baggrundsfaktorer associeret med tilfredsheden med de fysiske rammer blandt beskæftigede medlemmer. Antal i multipel regression Simpel regression Multipel regression Beskæftigelse *** ** Sygeplejerske i basisstilling 790 1,0 1,0 Sygeplejerske i specialstilling 525 *1, 6 [1,3-2,0] *1,4 [1,1-1,4] Sygeplejerske i lederstilling 393 *2,4 [1,7-3,5] *1,9 [1,3-2,9] Sygeplejerske ansat udenfor faget 55 *2,5 [1,2-5,1] 1,3 [0,6-2,9] Arbejdsstedsregion *** *** Hovedstaden 536 1,0 1,0 Sjælland 232 *2,5 [1,7-3,6] *2,6 [1,7-3,8] Syddanmark 385 *1,8 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Midtjylland 405 *1,7 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Nordjylland 205 *2,4 [1,6-3,4] *2,8 [1,9-4,1] Ansættelsessted *** *** Hospital 960 1,0 1,0 Plejehjem 170 *6,9 [3,7-12,9] *6,1 [3,2-11,6] Hjemmeplejen & sundhedsplejen 355 *1,8 [1,3-2,3] *1,5 [1,1-1,9] Lægekonsultation 72 *16,5 [5,3-51,8] *19,8 [6,3-62,8] Andre ansættelser 206 *3,5 [2,3-5,3] *2,9 [1,8-4,7] Alder *** * år 79 1,0 1, år 332 *1,7 [1,2-2,5] 1,3 [0,9-1,8] år 573 *2,0 [1,4-2,8] 1,1 [0,7-1,6] år 646 *2,4 [1,7-3,5] 1,3 [0,9-1,9] 60+ år 133 *5,0 [2,7-9,5] *2,7 [1,4-5,3] Sektor Staten 1,0 Regioner *0,5 [0,3-0,9] Kommuner 1,1 [0,6-2,2] Privat *4,3 [1,7-10,9] *** Insignifikant Note. Beskæftigede sygeplejersker. N=1763. Stjernerne der ikke er angivet foran et tal indikerer graden af signifikant sammenhæng mellem variablen og den afhængige variable (*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,5). Stjerner der er angivet foran et tal angiver hvorvidt der er signifikant forskel til den pågældende referencekategori. DSR Analyse Side 8 af 8

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014

Arbejdspladsvurdering 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Arbejdspladsvurdering 2014 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S februar 2014 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport er udarbejdet af konsulent-

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere