Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Maj Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Der findes en stor spredning i denne tilfredshed. Utilfredsheden er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Der er også stor spredning i tilfredsheden mellem de forskellige stillinger og arbejdssteder. Hvor 34% af de hospitalsansatte er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, er denne andel 7% blandt ansatte på plejehjem og 4% blandt ansatte i lægekonsultationer. Når der spørges til tilfredsheden med pladsen, er det kontorerne som sygeplejerskerne er mest utilfredshed med. Utilfredsheden er mindre udtalt med pladsen til at udføre arbejdet. Det er dog pladsen til at udføre arbejdet, som sygeplejerskerne vil forbedre, hvis de kan vælge én af de fysiske rammer. Knap 4 ud af 10 vurderer, at de fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde og deres jobtilfredshed. Det er endvidere påvist en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress. Baggrund Sygeplejerskerne har i en tidligere undersøgelse tilkendegivet, at de fysiske rammer på deres arbejdsplads udgør et stort irritationsmoment (panelundersøgelse september 2009). Derfor er det undersøgt, hvor utilfredsheden er størst, samt rammernes betydning for kvaliteten af sygeplejen og jobtilfredsheden. Endvidere er der anvendt data fra SATH-undersøgelsen , der indeholder oplysninger om fysiske rammer og stress. Tilfredshed med de fysiske rammer 57% af de adspurgte sygeplejersker er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. 21% angiver, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, mens 6% er meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, jf. tabel 1. Utilfredsheden er mest udtalt for sygeplejersker ansat i basisstillinger. Tabel 1. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, stilling Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion Beskæftiget uden for sygeplejefaget i beskæftigelse Meget tilfreds 10% 13% 23% 17% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 49% 44% Hverken/eller 19% 14% 11% 19% 17% Utilfreds 24% 19% 13% 10% 21% Meget utilfreds 8% 5% 5% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 1 SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der belyser sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred. Den seneste undersøgelse er fra Undersøgelsen laves i samarbejde med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). H:\KommunikationAnalyse\Analyse\MLF\Medlemspanel\Fysiske rammer (PU11)\NOTAT Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer.docx

2 Utilfredsheden med de fysiske rammer er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse, jf. tabel 2. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Tabel 2. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, fordelt på arbejdsstedsregion Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 9% 14% 14% 11% 20% 13% Tilfreds 39% 45% 46% 45% 46% 43% Hverken/eller 16% 23% 14% 19% 12% 17% Utilfreds 29% 13% 19% 18% 17% 21% Meget utilfreds 7% 5% 7% 7% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Sygeplejersker i beskæftigelse. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Endvidere er 34% af de hospitalsansatte utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 3. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på ansættelsessted Hospital Plejehjem Hjemmepleje +sundhedspleje Lægekonsultation Øvrige arbejdssteder Meget tilfreds 8% 31% 12% 35% 20% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 54% 48% 44% Hverken/eller 18% 12% 16% 7% 18% 17% Utilfreds 25% 6% 20% 4% 12% 21% Meget utilfreds 9% 1% 5% 0% 2% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdssted, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Øvrige arbejdssteder er f.eks. medicinalindustrien og vikarbureauer. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse I appendiks A er tilfredsheden med de fysiske rammer fordelt på sektor. Tabellen viser, at regionalt ansatte er mindre tilfredse end ansatte i de øvrige sektorer. Plads til at udføre arbejdet og til pauser Den fysiske plads til at udføre arbejdet samt til at holde pauser er tidligere angivet som et irritationsmoment. Den aktuelle undersøgelse viser, at det især er pladsen på kontorerne som er utilfredsstillende (51% er utilfredse eller meget utilfredse). Der findes en mindre utilfredshed med arbejdsredskaberne og inventaret på arbejdspladsen (26% er utilfredse eller meget utilfredse) og med pladsen til at udføre arbejdet (38% er utilfredse eller meget utilfredse), jf. tabel 4. Det tyder således på, at de områder hvor kun personalet befinder sig, forsømmes. DSR Analyse Side 2 af 8

3 Tabel 4. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen blandt hospitalsansatte Hospitalsansatte Plads til at udføre sygepleje Plads på kontorerne Pladsen i personalerummet Arbejdsredskaber og inventar Meget tilfreds 8% 8% 10% 8% Tilfreds 38% 28% 38% 44% Hverken/eller 16% 13% 14% 21% Utilfreds 25% 31% 24% 22% Meget utilfreds 13% 20% 15% 4% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse, som udfører patient-, borger, undervisningsrelateret arbejde samt benytter eller har kontorer eller personalerum til rådighed. Spørgsmålene lyder Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt set med pladsen på kontorerne/personalerummet, pladsen til at udføre patient-, borger- eller undervisningsrelateret arbejde på din arbejdsplads? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbejdsredskaberne/inventaret på din arbejdsplads?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. Konsekvenser af dårlige fysiske rammer 39 % af sygeplejerskerne vurderer, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde i positiv eller meget positiv retning. Omvendt vurderer 29% af sygeplejerskerne, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller meget negativt. Denne andel er lidt større for hospitalsansatte sygeplejersker (35%), jf. tabel 5. En ikke ubetydelig andel (26% blandt alle og 32% blandt hospitalsansatte sygeplejersker) mener, at deres jobtilfredshed påvirkes i negativ retning af dårlige fysiske rammer. Tabel 5. Dårlige fysiske rammers påvirkning på kvalitet og jobtilfredshed Kvalitet af arbejdet i beskæftigelse Kvalitet af arbejdet Ansat på et hospital Jobtilfredshed Jobtilfredshed Meget positivt 7% 6% 5% 4% Positivt 32% 34% 26% 28% Hverken positivt eller negativt 31% 33% 33% 36% Negativt 28% 24% 33% 30% Meget negativt 1% 2% 2% 2% Ved ikke 1% 0% 1% 0% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads kvaliteten af dit arbejde? og Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads din jobtilfredshed?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. En analyse baseret på data fra SATH-undersøgelsen 2007 finder en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress 2. Stress er mest udbredt blandt sygeplejersker ansat på arbejdspladser med dårlige fysiske rammer. Eksempelvis angiver 25% sygeplejerskerne at have været stresset hele tiden eller stor del af tiden indenfor de seneste 4 uger, hvis de ofte (mindst ¼ af tiden) oplever støj på arbejdspladsen, jf. tabel 6. Denne andel er 12% blandt 2 Omfanget af støj, træk, synligt støv, dårlig belysning og dårligt indeklima fremgår af tabel F, appendiks DSR Analyse Side 3 af 8

4 sygeplejersker, der aldrig oplever støj på arbejdspladsen. de undersøgte dårlige fysiske rammer er relateret til stress. Om sammenhængen mellem dårlige fysiske rammer og stress går den ene eller anden vej (kausaliteten), er ikke muligt at afgøre, da begge forhold er opgjort på samme tidspunkt. Derfor ved vi ikke om det er dårlige fysiske rammer der øger sandsynligheden for stress, eller om det er stress der øger sandsynligheden for at sygeplejerskerne oplever dårlige fysiske rammer. Tabel 6. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger Dårlige fysiske rammer Støj Træk Synligt støv Dårlig belysning Dårligt indeklima Ofte 25% 18% 21% 22% 19% Sjældent /meget lidt 11% 15% 14% 14% 12% Aldrig 12% 13% 11% 11% 10% Antal Anm: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålene lyder Er du i dit arbejde udsat for Støj, der er så høj at man må hæve stemmen for at tale sammen? Træk i arbejdslokalerne så man mærker det suser? Støv, som er synligt i almindelig belysning? Dårlig belysning? Dårligt indeklima? og Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset? P<0,05 for hver fysiske ramme. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger er 16% for basissygeplejersker i beskæftigelse. Kilde: SATH 2007 Ønsker til fremtidens fysiske rammer Sygeplejersker ansat i og udenfor hospitalerne er enige om, at det er pladsen til at udføre deres arbejde der skal forbedres efterfulgt af pladsen på kontorerne, jf. tabel 7. Dette er bemærkelsesværdigt, da vi tidligere har fundet (tabel 4), at pladsen på kontorerne er vurderet mere utilfredsstillende og ikke pladsen til at udføre arbejdet. En forklaring kan være, at sygeplejerskerne trods alt bruger mere tid til at udføre sygeplejearbejde end det arbejde der udføres på kontorerne. Tabel 7. Prioritering af én af de fysiske rammer, som skal forbedres i beskæftigelse Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Ansat på et hospital 22% Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Plads på kontorerne 15% Plads på kontorerne 13% Støjniveauet 13% Indeklimaet (luften) 12% Indeklimaet (luften) 11% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Støjniveauet 10% Rengøring 6% Temperaturen 6% Plads i personalerum 6% Plads i personalerum 6% Temperaturen 6% Rengøring 5% Belysningen 4% Belysningen 3% Andet 3% Andet 3% Ved ikke 5% Ved ikke 3% Total 100% Total 100% Antal Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvis du kunne forbedre én af de fysiske rammer, hvilken vil du prioritere?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 29% DSR Analyse Side 4 af 8

5 Metode I december 2009 ( december 2009) er medlemspanelet blevet bedt om at vurdere de fysiske rammer på deres arbejdsplads og de fysiske rammers betydning for kvaliteten af deres arbejde og jobtilfredshed. Analyserne er gennemført for beskæftigede basissygeplejersker og visse analyser er baseret sygeplejersker. resultater er vægtet. Svarprocenten for panelundersøgelsen er 63% respondenter deltog i denne undersøgelse. I analysen af sammenhængen mellem fysiske rammer og stress indgår data fra SATH undersøgelsen, SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred aktive sygeplejersker besvarede undersøgelsen i 2007 svarende til en svarprocent på 80 %. I de aktuelle analyser indgår 2786 sygeplejersker, der har angivet at de er i arbejde i en basisstilling. DSR Analyse Side 5 af 8

6 Appendiks Tabel A. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på sektor Stat/privat Region Kommune Meget tilfreds 25% 8% 18% 12% Tilfreds 50% 41% 47% 44% Hverken/eller 13% 18% 15% 17% Utilfreds 10% 24% 17% 21% Meget utilfreds 2% 9% 3% 6% Total 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres sektor, er medtaget i denne tabel. n=2012, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel B. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen Hospitalsansatte Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion i beskæftigelse Meget tilfreds 7% 8% 12% 8% Tilfreds 37% 46% 46% 40% Hverken/eller 20% 15% 14% 18% Utilfreds 27% 23% 20% 25% Meget utilfreds 9% 8% 8% 9% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads? n=1213. p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel C. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på alder Hospitalsansatte Under 30år år år år 60+ år Meget tilfreds 1% 7% 8% 11% 18% 8% Tilfreds 35% 40% 39% 43% 53% 40% Hverken/eller 22% 19% 19% 14% 13% 18% Utilfreds 29% 24% 26% 25% 15% 25% Meget utilfreds 12% 9% 8% 7% 3% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres alder, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse DSR Analyse Side 6 af 8

7 Tabel D. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på regionerne Hospitalsansatte Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 3% 7% 11% 6% 16% 8% Tilfreds 34% 39% 44% 43% 43% 40% Hverken/eller 15% 29% 16% 20% 14% 18% Utilfreds 37% 16% 22% 21% 21% 25% Meget utilfreds 11% 8% 7% 9% 6% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tilfredshed med de fysiske rammer blandt basissygeplejersker Sygeplejersker i basisstillinger er mere utilfredse med de fysiske rammer end sygeplejersker med specialistfunktioner eller ledelsesansvar, jf. tabel 1. Hvor 32% af basissygeplejerskerne mener, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, er denne andel 27% blandt alle beskæftigede. Selv når vi ser på hospitalsansatte (jf. tabel B), er basissygeplejersker mere utilfredse end de øvrige sygeplejersker. Men tilfredsheden er ikke forskellig mellem de fire grupper af sygeplejersker, når der gennemføres en analyse for ansatte i hovedstadsregionen (ej vist). Vi ved, at basissygeplejersker er yngre end de øvrige grupper og fordeles tilfredsheden på alder finder vi, at unge er mere utilfredse med de fysiske rammer end de ældre (også selv hvis man kun ser på hospitalsansatte i hovedstaden), jf. tabel C. Det er således et samspil mellem alder, ansættelsessted og geografi der påvirker tilfredsheden med de fysiske rammer. Der findes en stor spredning i tilfredsheden blandt basissygeplejersker for de forskellige regioner, jf. tabel D. Sygeplejersker fra Nordjylland er væsentligt mere tilfredse med de fysiske rammer end deres kollegaer i Hovedstaden, jf. figur 1. Supplerende analyser angiver også, at tilfredsheden er signifikant lavere i Hovedstaden i forhold til Nordjylland, når der kontrolleres for sygeplejerskernes arbejdssted, ansvarsområder, sektor og alder, jf. tabel E i appendiks. Tabel E viser også, at de hospitalsansatte er signifikant mere utilfredse når der er renset for alder, geografi og sektor. Figur 1. Basissygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer, arbejdsstedsregionerne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meget tilfreds/tilfreds Neutral Meget utilfreds/utilfreds 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem regionerne, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=1124. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. DSR Analyse Side 7 af 8

8 Tabel E. Simpel og multipel regression af en række baggrundsfaktorer associeret med tilfredsheden med de fysiske rammer blandt beskæftigede medlemmer. Antal i multipel regression Simpel regression Multipel regression Beskæftigelse *** ** Sygeplejerske i basisstilling 790 1,0 1,0 Sygeplejerske i specialstilling 525 *1, 6 [1,3-2,0] *1,4 [1,1-1,4] Sygeplejerske i lederstilling 393 *2,4 [1,7-3,5] *1,9 [1,3-2,9] Sygeplejerske ansat udenfor faget 55 *2,5 [1,2-5,1] 1,3 [0,6-2,9] Arbejdsstedsregion *** *** Hovedstaden 536 1,0 1,0 Sjælland 232 *2,5 [1,7-3,6] *2,6 [1,7-3,8] Syddanmark 385 *1,8 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Midtjylland 405 *1,7 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Nordjylland 205 *2,4 [1,6-3,4] *2,8 [1,9-4,1] Ansættelsessted *** *** Hospital 960 1,0 1,0 Plejehjem 170 *6,9 [3,7-12,9] *6,1 [3,2-11,6] Hjemmeplejen & sundhedsplejen 355 *1,8 [1,3-2,3] *1,5 [1,1-1,9] Lægekonsultation 72 *16,5 [5,3-51,8] *19,8 [6,3-62,8] Andre ansættelser 206 *3,5 [2,3-5,3] *2,9 [1,8-4,7] Alder *** * år 79 1,0 1, år 332 *1,7 [1,2-2,5] 1,3 [0,9-1,8] år 573 *2,0 [1,4-2,8] 1,1 [0,7-1,6] år 646 *2,4 [1,7-3,5] 1,3 [0,9-1,9] 60+ år 133 *5,0 [2,7-9,5] *2,7 [1,4-5,3] Sektor Staten 1,0 Regioner *0,5 [0,3-0,9] Kommuner 1,1 [0,6-2,2] Privat *4,3 [1,7-10,9] *** Insignifikant Note. Beskæftigede sygeplejersker. N=1763. Stjernerne der ikke er angivet foran et tal indikerer graden af signifikant sammenhæng mellem variablen og den afhængige variable (*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,5). Stjerner der er angivet foran et tal angiver hvorvidt der er signifikant forskel til den pågældende referencekategori. DSR Analyse Side 8 af 8

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen November 2015 SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i Kokkefaget 10:19 Vibeke Jakobsen Lise Sand Ellerbæk 10:19 LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KVINDER OG MÆND I KOKKEFAGET VIBEKE JAKOBSEN LISE SAND ELLERBÆK KØBENHAVN

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN? HVORDAN FAGPROFESSIONELLE PÅVIRKES AF NEDSKÆRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN? CAND. PSYCH. DORTE SCHIØNNING ANDERSEN KONSULENT I DSR FTF REGION NORDJYLLAND TEMADAG Bedre arbejdsmiljø når forandringens vinde blæser

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere