Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Maj Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Der findes en stor spredning i denne tilfredshed. Utilfredsheden er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Der er også stor spredning i tilfredsheden mellem de forskellige stillinger og arbejdssteder. Hvor 34% af de hospitalsansatte er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, er denne andel 7% blandt ansatte på plejehjem og 4% blandt ansatte i lægekonsultationer. Når der spørges til tilfredsheden med pladsen, er det kontorerne som sygeplejerskerne er mest utilfredshed med. Utilfredsheden er mindre udtalt med pladsen til at udføre arbejdet. Det er dog pladsen til at udføre arbejdet, som sygeplejerskerne vil forbedre, hvis de kan vælge én af de fysiske rammer. Knap 4 ud af 10 vurderer, at de fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde og deres jobtilfredshed. Det er endvidere påvist en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress. Baggrund Sygeplejerskerne har i en tidligere undersøgelse tilkendegivet, at de fysiske rammer på deres arbejdsplads udgør et stort irritationsmoment (panelundersøgelse september 2009). Derfor er det undersøgt, hvor utilfredsheden er størst, samt rammernes betydning for kvaliteten af sygeplejen og jobtilfredsheden. Endvidere er der anvendt data fra SATH-undersøgelsen , der indeholder oplysninger om fysiske rammer og stress. Tilfredshed med de fysiske rammer 57% af de adspurgte sygeplejersker er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. 21% angiver, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, mens 6% er meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, jf. tabel 1. Utilfredsheden er mest udtalt for sygeplejersker ansat i basisstillinger. Tabel 1. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, stilling Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion Beskæftiget uden for sygeplejefaget i beskæftigelse Meget tilfreds 10% 13% 23% 17% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 49% 44% Hverken/eller 19% 14% 11% 19% 17% Utilfreds 24% 19% 13% 10% 21% Meget utilfreds 8% 5% 5% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 1 SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der belyser sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred. Den seneste undersøgelse er fra Undersøgelsen laves i samarbejde med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). H:\KommunikationAnalyse\Analyse\MLF\Medlemspanel\Fysiske rammer (PU11)\NOTAT Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer.docx

2 Utilfredsheden med de fysiske rammer er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse, jf. tabel 2. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Tabel 2. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, fordelt på arbejdsstedsregion Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 9% 14% 14% 11% 20% 13% Tilfreds 39% 45% 46% 45% 46% 43% Hverken/eller 16% 23% 14% 19% 12% 17% Utilfreds 29% 13% 19% 18% 17% 21% Meget utilfreds 7% 5% 7% 7% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Sygeplejersker i beskæftigelse. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Endvidere er 34% af de hospitalsansatte utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 3. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på ansættelsessted Hospital Plejehjem Hjemmepleje +sundhedspleje Lægekonsultation Øvrige arbejdssteder Meget tilfreds 8% 31% 12% 35% 20% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 54% 48% 44% Hverken/eller 18% 12% 16% 7% 18% 17% Utilfreds 25% 6% 20% 4% 12% 21% Meget utilfreds 9% 1% 5% 0% 2% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdssted, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Øvrige arbejdssteder er f.eks. medicinalindustrien og vikarbureauer. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse I appendiks A er tilfredsheden med de fysiske rammer fordelt på sektor. Tabellen viser, at regionalt ansatte er mindre tilfredse end ansatte i de øvrige sektorer. Plads til at udføre arbejdet og til pauser Den fysiske plads til at udføre arbejdet samt til at holde pauser er tidligere angivet som et irritationsmoment. Den aktuelle undersøgelse viser, at det især er pladsen på kontorerne som er utilfredsstillende (51% er utilfredse eller meget utilfredse). Der findes en mindre utilfredshed med arbejdsredskaberne og inventaret på arbejdspladsen (26% er utilfredse eller meget utilfredse) og med pladsen til at udføre arbejdet (38% er utilfredse eller meget utilfredse), jf. tabel 4. Det tyder således på, at de områder hvor kun personalet befinder sig, forsømmes. DSR Analyse Side 2 af 8

3 Tabel 4. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen blandt hospitalsansatte Hospitalsansatte Plads til at udføre sygepleje Plads på kontorerne Pladsen i personalerummet Arbejdsredskaber og inventar Meget tilfreds 8% 8% 10% 8% Tilfreds 38% 28% 38% 44% Hverken/eller 16% 13% 14% 21% Utilfreds 25% 31% 24% 22% Meget utilfreds 13% 20% 15% 4% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse, som udfører patient-, borger, undervisningsrelateret arbejde samt benytter eller har kontorer eller personalerum til rådighed. Spørgsmålene lyder Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt set med pladsen på kontorerne/personalerummet, pladsen til at udføre patient-, borger- eller undervisningsrelateret arbejde på din arbejdsplads? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbejdsredskaberne/inventaret på din arbejdsplads?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. Konsekvenser af dårlige fysiske rammer 39 % af sygeplejerskerne vurderer, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde i positiv eller meget positiv retning. Omvendt vurderer 29% af sygeplejerskerne, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller meget negativt. Denne andel er lidt større for hospitalsansatte sygeplejersker (35%), jf. tabel 5. En ikke ubetydelig andel (26% blandt alle og 32% blandt hospitalsansatte sygeplejersker) mener, at deres jobtilfredshed påvirkes i negativ retning af dårlige fysiske rammer. Tabel 5. Dårlige fysiske rammers påvirkning på kvalitet og jobtilfredshed Kvalitet af arbejdet i beskæftigelse Kvalitet af arbejdet Ansat på et hospital Jobtilfredshed Jobtilfredshed Meget positivt 7% 6% 5% 4% Positivt 32% 34% 26% 28% Hverken positivt eller negativt 31% 33% 33% 36% Negativt 28% 24% 33% 30% Meget negativt 1% 2% 2% 2% Ved ikke 1% 0% 1% 0% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads kvaliteten af dit arbejde? og Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads din jobtilfredshed?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. En analyse baseret på data fra SATH-undersøgelsen 2007 finder en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress 2. Stress er mest udbredt blandt sygeplejersker ansat på arbejdspladser med dårlige fysiske rammer. Eksempelvis angiver 25% sygeplejerskerne at have været stresset hele tiden eller stor del af tiden indenfor de seneste 4 uger, hvis de ofte (mindst ¼ af tiden) oplever støj på arbejdspladsen, jf. tabel 6. Denne andel er 12% blandt 2 Omfanget af støj, træk, synligt støv, dårlig belysning og dårligt indeklima fremgår af tabel F, appendiks DSR Analyse Side 3 af 8

4 sygeplejersker, der aldrig oplever støj på arbejdspladsen. de undersøgte dårlige fysiske rammer er relateret til stress. Om sammenhængen mellem dårlige fysiske rammer og stress går den ene eller anden vej (kausaliteten), er ikke muligt at afgøre, da begge forhold er opgjort på samme tidspunkt. Derfor ved vi ikke om det er dårlige fysiske rammer der øger sandsynligheden for stress, eller om det er stress der øger sandsynligheden for at sygeplejerskerne oplever dårlige fysiske rammer. Tabel 6. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger Dårlige fysiske rammer Støj Træk Synligt støv Dårlig belysning Dårligt indeklima Ofte 25% 18% 21% 22% 19% Sjældent /meget lidt 11% 15% 14% 14% 12% Aldrig 12% 13% 11% 11% 10% Antal Anm: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålene lyder Er du i dit arbejde udsat for Støj, der er så høj at man må hæve stemmen for at tale sammen? Træk i arbejdslokalerne så man mærker det suser? Støv, som er synligt i almindelig belysning? Dårlig belysning? Dårligt indeklima? og Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset? P<0,05 for hver fysiske ramme. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger er 16% for basissygeplejersker i beskæftigelse. Kilde: SATH 2007 Ønsker til fremtidens fysiske rammer Sygeplejersker ansat i og udenfor hospitalerne er enige om, at det er pladsen til at udføre deres arbejde der skal forbedres efterfulgt af pladsen på kontorerne, jf. tabel 7. Dette er bemærkelsesværdigt, da vi tidligere har fundet (tabel 4), at pladsen på kontorerne er vurderet mere utilfredsstillende og ikke pladsen til at udføre arbejdet. En forklaring kan være, at sygeplejerskerne trods alt bruger mere tid til at udføre sygeplejearbejde end det arbejde der udføres på kontorerne. Tabel 7. Prioritering af én af de fysiske rammer, som skal forbedres i beskæftigelse Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Ansat på et hospital 22% Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Plads på kontorerne 15% Plads på kontorerne 13% Støjniveauet 13% Indeklimaet (luften) 12% Indeklimaet (luften) 11% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Støjniveauet 10% Rengøring 6% Temperaturen 6% Plads i personalerum 6% Plads i personalerum 6% Temperaturen 6% Rengøring 5% Belysningen 4% Belysningen 3% Andet 3% Andet 3% Ved ikke 5% Ved ikke 3% Total 100% Total 100% Antal Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvis du kunne forbedre én af de fysiske rammer, hvilken vil du prioritere?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 29% DSR Analyse Side 4 af 8

5 Metode I december 2009 ( december 2009) er medlemspanelet blevet bedt om at vurdere de fysiske rammer på deres arbejdsplads og de fysiske rammers betydning for kvaliteten af deres arbejde og jobtilfredshed. Analyserne er gennemført for beskæftigede basissygeplejersker og visse analyser er baseret sygeplejersker. resultater er vægtet. Svarprocenten for panelundersøgelsen er 63% respondenter deltog i denne undersøgelse. I analysen af sammenhængen mellem fysiske rammer og stress indgår data fra SATH undersøgelsen, SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred aktive sygeplejersker besvarede undersøgelsen i 2007 svarende til en svarprocent på 80 %. I de aktuelle analyser indgår 2786 sygeplejersker, der har angivet at de er i arbejde i en basisstilling. DSR Analyse Side 5 af 8

6 Appendiks Tabel A. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på sektor Stat/privat Region Kommune Meget tilfreds 25% 8% 18% 12% Tilfreds 50% 41% 47% 44% Hverken/eller 13% 18% 15% 17% Utilfreds 10% 24% 17% 21% Meget utilfreds 2% 9% 3% 6% Total 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres sektor, er medtaget i denne tabel. n=2012, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel B. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen Hospitalsansatte Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion i beskæftigelse Meget tilfreds 7% 8% 12% 8% Tilfreds 37% 46% 46% 40% Hverken/eller 20% 15% 14% 18% Utilfreds 27% 23% 20% 25% Meget utilfreds 9% 8% 8% 9% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads? n=1213. p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel C. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på alder Hospitalsansatte Under 30år år år år 60+ år Meget tilfreds 1% 7% 8% 11% 18% 8% Tilfreds 35% 40% 39% 43% 53% 40% Hverken/eller 22% 19% 19% 14% 13% 18% Utilfreds 29% 24% 26% 25% 15% 25% Meget utilfreds 12% 9% 8% 7% 3% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres alder, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse DSR Analyse Side 6 af 8

7 Tabel D. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på regionerne Hospitalsansatte Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 3% 7% 11% 6% 16% 8% Tilfreds 34% 39% 44% 43% 43% 40% Hverken/eller 15% 29% 16% 20% 14% 18% Utilfreds 37% 16% 22% 21% 21% 25% Meget utilfreds 11% 8% 7% 9% 6% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tilfredshed med de fysiske rammer blandt basissygeplejersker Sygeplejersker i basisstillinger er mere utilfredse med de fysiske rammer end sygeplejersker med specialistfunktioner eller ledelsesansvar, jf. tabel 1. Hvor 32% af basissygeplejerskerne mener, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, er denne andel 27% blandt alle beskæftigede. Selv når vi ser på hospitalsansatte (jf. tabel B), er basissygeplejersker mere utilfredse end de øvrige sygeplejersker. Men tilfredsheden er ikke forskellig mellem de fire grupper af sygeplejersker, når der gennemføres en analyse for ansatte i hovedstadsregionen (ej vist). Vi ved, at basissygeplejersker er yngre end de øvrige grupper og fordeles tilfredsheden på alder finder vi, at unge er mere utilfredse med de fysiske rammer end de ældre (også selv hvis man kun ser på hospitalsansatte i hovedstaden), jf. tabel C. Det er således et samspil mellem alder, ansættelsessted og geografi der påvirker tilfredsheden med de fysiske rammer. Der findes en stor spredning i tilfredsheden blandt basissygeplejersker for de forskellige regioner, jf. tabel D. Sygeplejersker fra Nordjylland er væsentligt mere tilfredse med de fysiske rammer end deres kollegaer i Hovedstaden, jf. figur 1. Supplerende analyser angiver også, at tilfredsheden er signifikant lavere i Hovedstaden i forhold til Nordjylland, når der kontrolleres for sygeplejerskernes arbejdssted, ansvarsområder, sektor og alder, jf. tabel E i appendiks. Tabel E viser også, at de hospitalsansatte er signifikant mere utilfredse når der er renset for alder, geografi og sektor. Figur 1. Basissygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer, arbejdsstedsregionerne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meget tilfreds/tilfreds Neutral Meget utilfreds/utilfreds 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem regionerne, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=1124. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. DSR Analyse Side 7 af 8

8 Tabel E. Simpel og multipel regression af en række baggrundsfaktorer associeret med tilfredsheden med de fysiske rammer blandt beskæftigede medlemmer. Antal i multipel regression Simpel regression Multipel regression Beskæftigelse *** ** Sygeplejerske i basisstilling 790 1,0 1,0 Sygeplejerske i specialstilling 525 *1, 6 [1,3-2,0] *1,4 [1,1-1,4] Sygeplejerske i lederstilling 393 *2,4 [1,7-3,5] *1,9 [1,3-2,9] Sygeplejerske ansat udenfor faget 55 *2,5 [1,2-5,1] 1,3 [0,6-2,9] Arbejdsstedsregion *** *** Hovedstaden 536 1,0 1,0 Sjælland 232 *2,5 [1,7-3,6] *2,6 [1,7-3,8] Syddanmark 385 *1,8 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Midtjylland 405 *1,7 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Nordjylland 205 *2,4 [1,6-3,4] *2,8 [1,9-4,1] Ansættelsessted *** *** Hospital 960 1,0 1,0 Plejehjem 170 *6,9 [3,7-12,9] *6,1 [3,2-11,6] Hjemmeplejen & sundhedsplejen 355 *1,8 [1,3-2,3] *1,5 [1,1-1,9] Lægekonsultation 72 *16,5 [5,3-51,8] *19,8 [6,3-62,8] Andre ansættelser 206 *3,5 [2,3-5,3] *2,9 [1,8-4,7] Alder *** * år 79 1,0 1, år 332 *1,7 [1,2-2,5] 1,3 [0,9-1,8] år 573 *2,0 [1,4-2,8] 1,1 [0,7-1,6] år 646 *2,4 [1,7-3,5] 1,3 [0,9-1,9] 60+ år 133 *5,0 [2,7-9,5] *2,7 [1,4-5,3] Sektor Staten 1,0 Regioner *0,5 [0,3-0,9] Kommuner 1,1 [0,6-2,2] Privat *4,3 [1,7-10,9] *** Insignifikant Note. Beskæftigede sygeplejersker. N=1763. Stjernerne der ikke er angivet foran et tal indikerer graden af signifikant sammenhæng mellem variablen og den afhængige variable (*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,5). Stjerner der er angivet foran et tal angiver hvorvidt der er signifikant forskel til den pågældende referencekategori. DSR Analyse Side 8 af 8

Fakta om sygeplejersker. samling af analyser oktober 2008. DSR Analyse

Fakta om sygeplejersker. samling af analyser oktober 2008. DSR Analyse Fakta om sygeplejersker samling af analyser oktober 2008 DSR Analyse Fakta om sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-000-4

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere