Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Maj Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Der findes en stor spredning i denne tilfredshed. Utilfredsheden er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Der er også stor spredning i tilfredsheden mellem de forskellige stillinger og arbejdssteder. Hvor 34% af de hospitalsansatte er utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, er denne andel 7% blandt ansatte på plejehjem og 4% blandt ansatte i lægekonsultationer. Når der spørges til tilfredsheden med pladsen, er det kontorerne som sygeplejerskerne er mest utilfredshed med. Utilfredsheden er mindre udtalt med pladsen til at udføre arbejdet. Det er dog pladsen til at udføre arbejdet, som sygeplejerskerne vil forbedre, hvis de kan vælge én af de fysiske rammer. Knap 4 ud af 10 vurderer, at de fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde og deres jobtilfredshed. Det er endvidere påvist en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress. Baggrund Sygeplejerskerne har i en tidligere undersøgelse tilkendegivet, at de fysiske rammer på deres arbejdsplads udgør et stort irritationsmoment (panelundersøgelse september 2009). Derfor er det undersøgt, hvor utilfredsheden er størst, samt rammernes betydning for kvaliteten af sygeplejen og jobtilfredsheden. Endvidere er der anvendt data fra SATH-undersøgelsen , der indeholder oplysninger om fysiske rammer og stress. Tilfredshed med de fysiske rammer 57% af de adspurgte sygeplejersker er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. 21% angiver, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, mens 6% er meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads, jf. tabel 1. Utilfredsheden er mest udtalt for sygeplejersker ansat i basisstillinger. Tabel 1. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, stilling Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion Beskæftiget uden for sygeplejefaget i beskæftigelse Meget tilfreds 10% 13% 23% 17% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 49% 44% Hverken/eller 19% 14% 11% 19% 17% Utilfreds 24% 19% 13% 10% 21% Meget utilfreds 8% 5% 5% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 1 SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der belyser sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred. Den seneste undersøgelse er fra Undersøgelsen laves i samarbejde med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). H:\KommunikationAnalyse\Analyse\MLF\Medlemspanel\Fysiske rammer (PU11)\NOTAT Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer.docx

2 Utilfredsheden med de fysiske rammer er størst i Hovedstaden, hvor 36% er utilfredse eller meget utilfredse, jf. tabel 2. Derimod er utilfredshed mindre udbredt i Nordjylland (22% utilfredse eller meget utilfredse). Tabel 2. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen, fordelt på arbejdsstedsregion Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 9% 14% 14% 11% 20% 13% Tilfreds 39% 45% 46% 45% 46% 43% Hverken/eller 16% 23% 14% 19% 12% 17% Utilfreds 29% 13% 19% 18% 17% 21% Meget utilfreds 7% 5% 7% 7% 5% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Sygeplejersker i beskæftigelse. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Endvidere er 34% af de hospitalsansatte utilfredse eller meget utilfredse med de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 3. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på ansættelsessted Hospital Plejehjem Hjemmepleje +sundhedspleje Lægekonsultation Øvrige arbejdssteder Meget tilfreds 8% 31% 12% 35% 20% 13% Tilfreds 40% 49% 48% 54% 48% 44% Hverken/eller 18% 12% 16% 7% 18% 17% Utilfreds 25% 6% 20% 4% 12% 21% Meget utilfreds 9% 1% 5% 0% 2% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdssted, er medtaget i denne tabel. Signifikant forskel mellem stillingsgrupper, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=2048. Øvrige arbejdssteder er f.eks. medicinalindustrien og vikarbureauer. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse I appendiks A er tilfredsheden med de fysiske rammer fordelt på sektor. Tabellen viser, at regionalt ansatte er mindre tilfredse end ansatte i de øvrige sektorer. Plads til at udføre arbejdet og til pauser Den fysiske plads til at udføre arbejdet samt til at holde pauser er tidligere angivet som et irritationsmoment. Den aktuelle undersøgelse viser, at det især er pladsen på kontorerne som er utilfredsstillende (51% er utilfredse eller meget utilfredse). Der findes en mindre utilfredshed med arbejdsredskaberne og inventaret på arbejdspladsen (26% er utilfredse eller meget utilfredse) og med pladsen til at udføre arbejdet (38% er utilfredse eller meget utilfredse), jf. tabel 4. Det tyder således på, at de områder hvor kun personalet befinder sig, forsømmes. DSR Analyse Side 2 af 8

3 Tabel 4. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen blandt hospitalsansatte Hospitalsansatte Plads til at udføre sygepleje Plads på kontorerne Pladsen i personalerummet Arbejdsredskaber og inventar Meget tilfreds 8% 8% 10% 8% Tilfreds 38% 28% 38% 44% Hverken/eller 16% 13% 14% 21% Utilfreds 25% 31% 24% 22% Meget utilfreds 13% 20% 15% 4% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse, som udfører patient-, borger, undervisningsrelateret arbejde samt benytter eller har kontorer eller personalerum til rådighed. Spørgsmålene lyder Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt set med pladsen på kontorerne/personalerummet, pladsen til at udføre patient-, borger- eller undervisningsrelateret arbejde på din arbejdsplads? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbejdsredskaberne/inventaret på din arbejdsplads?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. Konsekvenser af dårlige fysiske rammer 39 % af sygeplejerskerne vurderer, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde i positiv eller meget positiv retning. Omvendt vurderer 29% af sygeplejerskerne, at dårlige fysiske rammer påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller meget negativt. Denne andel er lidt større for hospitalsansatte sygeplejersker (35%), jf. tabel 5. En ikke ubetydelig andel (26% blandt alle og 32% blandt hospitalsansatte sygeplejersker) mener, at deres jobtilfredshed påvirkes i negativ retning af dårlige fysiske rammer. Tabel 5. Dårlige fysiske rammers påvirkning på kvalitet og jobtilfredshed Kvalitet af arbejdet i beskæftigelse Kvalitet af arbejdet Ansat på et hospital Jobtilfredshed Jobtilfredshed Meget positivt 7% 6% 5% 4% Positivt 32% 34% 26% 28% Hverken positivt eller negativt 31% 33% 33% 36% Negativt 28% 24% 33% 30% Meget negativt 1% 2% 2% 2% Ved ikke 1% 0% 1% 0% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads kvaliteten af dit arbejde? og Hvordan påvirker de fysiske rammer på din arbejdsplads din jobtilfredshed?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. En analyse baseret på data fra SATH-undersøgelsen 2007 finder en sammenhæng mellem dårlige fysiske rammer og stress 2. Stress er mest udbredt blandt sygeplejersker ansat på arbejdspladser med dårlige fysiske rammer. Eksempelvis angiver 25% sygeplejerskerne at have været stresset hele tiden eller stor del af tiden indenfor de seneste 4 uger, hvis de ofte (mindst ¼ af tiden) oplever støj på arbejdspladsen, jf. tabel 6. Denne andel er 12% blandt 2 Omfanget af støj, træk, synligt støv, dårlig belysning og dårligt indeklima fremgår af tabel F, appendiks DSR Analyse Side 3 af 8

4 sygeplejersker, der aldrig oplever støj på arbejdspladsen. de undersøgte dårlige fysiske rammer er relateret til stress. Om sammenhængen mellem dårlige fysiske rammer og stress går den ene eller anden vej (kausaliteten), er ikke muligt at afgøre, da begge forhold er opgjort på samme tidspunkt. Derfor ved vi ikke om det er dårlige fysiske rammer der øger sandsynligheden for stress, eller om det er stress der øger sandsynligheden for at sygeplejerskerne oplever dårlige fysiske rammer. Tabel 6. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger Dårlige fysiske rammer Støj Træk Synligt støv Dårlig belysning Dårligt indeklima Ofte 25% 18% 21% 22% 19% Sjældent /meget lidt 11% 15% 14% 14% 12% Aldrig 12% 13% 11% 11% 10% Antal Anm: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålene lyder Er du i dit arbejde udsat for Støj, der er så høj at man må hæve stemmen for at tale sammen? Træk i arbejdslokalerne så man mærker det suser? Støv, som er synligt i almindelig belysning? Dårlig belysning? Dårligt indeklima? og Hvor tit har du inden for de sidste 4 uger været stresset? P<0,05 for hver fysiske ramme. Andel der har været stresset hele tiden eller stor del af tiden inden for de sidste 4 uger er 16% for basissygeplejersker i beskæftigelse. Kilde: SATH 2007 Ønsker til fremtidens fysiske rammer Sygeplejersker ansat i og udenfor hospitalerne er enige om, at det er pladsen til at udføre deres arbejde der skal forbedres efterfulgt af pladsen på kontorerne, jf. tabel 7. Dette er bemærkelsesværdigt, da vi tidligere har fundet (tabel 4), at pladsen på kontorerne er vurderet mere utilfredsstillende og ikke pladsen til at udføre arbejdet. En forklaring kan være, at sygeplejerskerne trods alt bruger mere tid til at udføre sygeplejearbejde end det arbejde der udføres på kontorerne. Tabel 7. Prioritering af én af de fysiske rammer, som skal forbedres i beskæftigelse Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Ansat på et hospital 22% Plads til at udføre patient-, borgereller undervis. arbejde Plads på kontorerne 15% Plads på kontorerne 13% Støjniveauet 13% Indeklimaet (luften) 12% Indeklimaet (luften) 11% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Arbejdsredskaberne/inventaret 10% Støjniveauet 10% Rengøring 6% Temperaturen 6% Plads i personalerum 6% Plads i personalerum 6% Temperaturen 6% Rengøring 5% Belysningen 4% Belysningen 3% Andet 3% Andet 3% Ved ikke 5% Ved ikke 3% Total 100% Total 100% Antal Antal Anm.: Sygeplejersker i beskæftigelse og i beskæftigelse på hospitalerne. Spørgsmålene lyder Hvis du kunne forbedre én af de fysiske rammer, hvilken vil du prioritere?. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. 29% DSR Analyse Side 4 af 8

5 Metode I december 2009 ( december 2009) er medlemspanelet blevet bedt om at vurdere de fysiske rammer på deres arbejdsplads og de fysiske rammers betydning for kvaliteten af deres arbejde og jobtilfredshed. Analyserne er gennemført for beskæftigede basissygeplejersker og visse analyser er baseret sygeplejersker. resultater er vægtet. Svarprocenten for panelundersøgelsen er 63% respondenter deltog i denne undersøgelse. I analysen af sammenhængen mellem fysiske rammer og stress indgår data fra SATH undersøgelsen, SATH-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred aktive sygeplejersker besvarede undersøgelsen i 2007 svarende til en svarprocent på 80 %. I de aktuelle analyser indgår 2786 sygeplejersker, der har angivet at de er i arbejde i en basisstilling. DSR Analyse Side 5 af 8

6 Appendiks Tabel A. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på sektor Stat/privat Region Kommune Meget tilfreds 25% 8% 18% 12% Tilfreds 50% 41% 47% 44% Hverken/eller 13% 18% 15% 17% Utilfreds 10% 24% 17% 21% Meget utilfreds 2% 9% 3% 6% Total 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres sektor, er medtaget i denne tabel. n=2012, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel B. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen Hospitalsansatte Sygeplejerske i basisstilling Sygeplejerske med specialistfunktion Sygeplejerske med ledelsesfunktion i beskæftigelse Meget tilfreds 7% 8% 12% 8% Tilfreds 37% 46% 46% 40% Hverken/eller 20% 15% 14% 18% Utilfreds 27% 23% 20% 25% Meget utilfreds 9% 8% 8% 9% Total 100% 100% 100% 100% Antal Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads? n=1213. p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tabel C. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på alder Hospitalsansatte Under 30år år år år 60+ år Meget tilfreds 1% 7% 8% 11% 18% 8% Tilfreds 35% 40% 39% 43% 53% 40% Hverken/eller 22% 19% 19% 14% 13% 18% Utilfreds 29% 24% 26% 25% 15% 25% Meget utilfreds 12% 9% 8% 7% 3% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres alder, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse DSR Analyse Side 6 af 8

7 Tabel D. Tilfredshed med de fysiske rammer på arbejdspladsen fordelt på regionerne Hospitalsansatte Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget tilfreds 3% 7% 11% 6% 16% 8% Tilfreds 34% 39% 44% 43% 43% 40% Hverken/eller 15% 29% 16% 20% 14% 18% Utilfreds 37% 16% 22% 21% 21% 25% Meget utilfreds 11% 8% 7% 9% 6% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Anm: Beskæftigede sygeplejersker. Medlemmerne er spurgt til: Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Kun respondenter der har angivet deres arbejdsstedsregion, er medtaget i denne tabel. n=1212, p<0,05. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse Tilfredshed med de fysiske rammer blandt basissygeplejersker Sygeplejersker i basisstillinger er mere utilfredse med de fysiske rammer end sygeplejersker med specialistfunktioner eller ledelsesansvar, jf. tabel 1. Hvor 32% af basissygeplejerskerne mener, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, er denne andel 27% blandt alle beskæftigede. Selv når vi ser på hospitalsansatte (jf. tabel B), er basissygeplejersker mere utilfredse end de øvrige sygeplejersker. Men tilfredsheden er ikke forskellig mellem de fire grupper af sygeplejersker, når der gennemføres en analyse for ansatte i hovedstadsregionen (ej vist). Vi ved, at basissygeplejersker er yngre end de øvrige grupper og fordeles tilfredsheden på alder finder vi, at unge er mere utilfredse med de fysiske rammer end de ældre (også selv hvis man kun ser på hospitalsansatte i hovedstaden), jf. tabel C. Det er således et samspil mellem alder, ansættelsessted og geografi der påvirker tilfredsheden med de fysiske rammer. Der findes en stor spredning i tilfredsheden blandt basissygeplejersker for de forskellige regioner, jf. tabel D. Sygeplejersker fra Nordjylland er væsentligt mere tilfredse med de fysiske rammer end deres kollegaer i Hovedstaden, jf. figur 1. Supplerende analyser angiver også, at tilfredsheden er signifikant lavere i Hovedstaden i forhold til Nordjylland, når der kontrolleres for sygeplejerskernes arbejdssted, ansvarsområder, sektor og alder, jf. tabel E i appendiks. Tabel E viser også, at de hospitalsansatte er signifikant mere utilfredse når der er renset for alder, geografi og sektor. Figur 1. Basissygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer, arbejdsstedsregionerne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meget tilfreds/tilfreds Neutral Meget utilfreds/utilfreds 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Basissygeplejersker i beskæftigelse. Spørgsmålet lyder i sin helhed Hvordan vurderer du overordnet set de fysiske rammer på din arbejdsplads?. Signifikant forskel mellem regionerne, idet Chi 2 -test, p < 0,05. N=1124. Kilde: MEGAFON og DSR Analyse. DSR Analyse Side 7 af 8

8 Tabel E. Simpel og multipel regression af en række baggrundsfaktorer associeret med tilfredsheden med de fysiske rammer blandt beskæftigede medlemmer. Antal i multipel regression Simpel regression Multipel regression Beskæftigelse *** ** Sygeplejerske i basisstilling 790 1,0 1,0 Sygeplejerske i specialstilling 525 *1, 6 [1,3-2,0] *1,4 [1,1-1,4] Sygeplejerske i lederstilling 393 *2,4 [1,7-3,5] *1,9 [1,3-2,9] Sygeplejerske ansat udenfor faget 55 *2,5 [1,2-5,1] 1,3 [0,6-2,9] Arbejdsstedsregion *** *** Hovedstaden 536 1,0 1,0 Sjælland 232 *2,5 [1,7-3,6] *2,6 [1,7-3,8] Syddanmark 385 *1,8 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Midtjylland 405 *1,7 [1,3-2,3] *2,1 [1,5-2,8] Nordjylland 205 *2,4 [1,6-3,4] *2,8 [1,9-4,1] Ansættelsessted *** *** Hospital 960 1,0 1,0 Plejehjem 170 *6,9 [3,7-12,9] *6,1 [3,2-11,6] Hjemmeplejen & sundhedsplejen 355 *1,8 [1,3-2,3] *1,5 [1,1-1,9] Lægekonsultation 72 *16,5 [5,3-51,8] *19,8 [6,3-62,8] Andre ansættelser 206 *3,5 [2,3-5,3] *2,9 [1,8-4,7] Alder *** * år 79 1,0 1, år 332 *1,7 [1,2-2,5] 1,3 [0,9-1,8] år 573 *2,0 [1,4-2,8] 1,1 [0,7-1,6] år 646 *2,4 [1,7-3,5] 1,3 [0,9-1,9] 60+ år 133 *5,0 [2,7-9,5] *2,7 [1,4-5,3] Sektor Staten 1,0 Regioner *0,5 [0,3-0,9] Kommuner 1,1 [0,6-2,2] Privat *4,3 [1,7-10,9] *** Insignifikant Note. Beskæftigede sygeplejersker. N=1763. Stjernerne der ikke er angivet foran et tal indikerer graden af signifikant sammenhæng mellem variablen og den afhængige variable (*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,5). Stjerner der er angivet foran et tal angiver hvorvidt der er signifikant forskel til den pågældende referencekategori. DSR Analyse Side 8 af 8

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Notat: Socialsygeplejersker

Notat: Socialsygeplejersker Simon Martin Hansen Maj 2014 Notat: Socialsygeplejersker DSR Analyse og MEGAFON gennemførte i december 2013 en spørgeskemaundersøgelse i DSRs medlemspanel. I alt blev 3929 panelmedlemmer inviteret, hvoraf

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker I samarbejde med Megafon udsendte DSR analyse i august 2017 en panelundersøgelse til i alt 4.186 medlemmer

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Marts 2017 NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø - Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%)

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I denne undersøgelse indgik

Læs mere

Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne

Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne Louise Kryspin Sørensen September 2016 Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne - 3 ud af 4 sygeplejerske ansat på plejehjem, hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen har manglet vigtig viden fra hospitalerne

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015

SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen November 2015 SAMLING af notater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 2015 DSR har i foråret 2015 indsamlet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid,

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Januar 2019 FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, - 47% af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 43% har en aftalt

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse

NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Personale. En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april Dagtilbudsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelse Personale. En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april Dagtilbudsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelse Personale En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april 2018. Dagtilbudsområdet. Indhold Personaletilfredshed... 3 Tilfredshed, personale...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 Dan Yu Wang Maj 2018 NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

NOTAT Personale ansat i almen praksis

NOTAT Personale ansat i almen praksis Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang August 207 NOTAT Personale ansat i almen praksis 20-206 Antallet af sygeplejersker er steget med 4% og antallet af læger er faldet marginalt (-2%) i perioden 20-206.

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid Cecilie Bisgaard-Frantzen Januar 2017 NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid 2007-16 47 % af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 39 % har en aftalt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Kortlægning for Dansk El-Forbund på baggrund af LO s AMR-undersøgelse Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Grove Vejlstrup Juni 2018 1 INTRODUKTION

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 Dan Yu Wang Oktober 2017 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2016 var der 93.946 autoriserede sygeplejersker i landet. Af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i Kokkefaget 10:19 Vibeke Jakobsen Lise Sand Ellerbæk 10:19 LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KVINDER OG MÆND I KOKKEFAGET VIBEKE JAKOBSEN LISE SAND ELLERBÆK KØBENHAVN

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang juli 207 EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-206 Knap 0.300 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling Lønstatistik for privatansatte 2017 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ STRESS, ARBEJDSPRES OG MULIGHEDEN FOR AT LEVERE KVALITET I ARBEJDET NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

TR temperaturmåling. Status på de tillidsvalgtes situation og IDAs indsats,

TR temperaturmåling. Status på de tillidsvalgtes situation og IDAs indsats, TR temperaturmåling Status på de tillidsvalgtes situation og IDAs indsats, maj 2016 Maj 2016 TR temperaturmåling Resume 200 af IDAs og DdLs tillidsrepræsentanter og suppleanter har deltaget i undersøgelsen,

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang august 208 EKSTERNT NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-206 0.600 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere