NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr Brevid Ref. GUSR Dir. tiff NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr marts Sammenfatning Forslag til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 har været i høring i perioden 3. april til den 29. maj I høringsperioden indkom der i alt 22 høringssvar, og der blev afholdt et borgermøde, hvor 75 borgere deltog. Det ene høringssvar indeholdt en underskriftindsamling med 226 underskrivere. Omdrejningspunktet for den offentlige debat har i høj grad omhandlet vejadgangen til Musicon via Stenkrogen. Langt de fleste skriftlige høringssvar og bemærkninger under borgermødet peger på, at vejadgangen ikke er en rimelig løsning overfor de nuværende beboere i AB Vestermarken. De finder, at de i forvejen er stærkt belastet af gener fra Køgevej, og vejadgang ad Stenkrogen vil forværre generne betragteligt. Den skitserede vejadgang nødvendiggør ekspropriation og betyder nedlæggelse af parkeringspladser for beboerne samt indgreb i det nu rolige nærmiljø på vestsiden af boligblokkene. Endvidere bliver der udtrykt bekymring for sætningsskader ved et vejanlæg så tæt på eksisterende bebyggelse. Det bliver også nævnt som en bekymring, at vejanlægget ligger på forurenet jord med gasser i undergrunden. Kommunen bliver kraftigt opfordret til at finde alternative vejføringer. Særligt peges der på vejadgang via Darupvej, Maglegårdsvej og Maglelunden/Havsteensvej og evt. opgradering af stibro til vejbro i forlængelse af Rabalderstræde. Der bliver argumenteret for at Maglegårdsvej kan optage mere trafik end i dag, og at området på Maglegårdsvej ikke er så støjfølsomt som Køgevej. Området indeholder primært erhverv samt uddannelsesinstitutioner og kun få boliger. Flere ser det som den optimale løsning, at der laves en rundkørsel i forbindelse med anlæg af de nye motorvejsramper, hvor det ene ben bliver afkørsel til Musicon. Dette har Vejdirektoratet dog allerede afslået som løsning. Under høringen er der rejst kritik af den udarbejdede miljørapport, der ikke anses for fyldestgørende nok. Dette set i forhold til den fremtidige udvikling på Musicon og udvikling i øvrigt (Røde Port, rådhus, sygehus mv.), som påvirker trafikafviklingen på Køgevej og Sdr. Ringvej. Af generelle bemærkninger er det nævnt, at Musicon ses som et spændende udviklingsområde, der er velkomment. Andre mener derimod, at det kun er til gavn for få og til gene for mange. I en del af høringssvarene er der udtrykt frustration over, at de ikke føler sig tilstrækkeligt hørt under planprocessen, og der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til naboerne til Musicon. Et enkelt høringssvar stiller spørgsmål ved retlige forhold, idet der sås tvivl om hvor vidt kommuneplantillægget har været politisk behandlet før høring. Endvidere er der kritik af, at byrådet budgetterer med anlæg af adgangsvej på Stenkrogen, når planprocessen endnu er i gang. Hermed anses høringen ikke for reel.

2 Side2/5 Et enkelt høringssvar påpeger, at planen mangler at tage stilling til bæredygtighed, og at der burde stilles krav om alternative energiformer. Forvaltningens vurdering På baggrund af den gennemførte høring er det forvaltningens vurdering, at der skal gennemføres en grundigere analyse af den trafikale afvikling til og fra Musicon. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede udvikling på Musicon og i relation til Kommuneplan Her peger planprocessen i retning af byfortætning og højere bebyggelsesprocenter indenfor Roskilde bymidte og Musicon som byudviklingsområde. Dette får afsmittende effekt på trafikken, hvilket der skal tages højde for i en ny trafikanalyse. Analysen skal i særlig grad sætte fokus på vejadgange og trafikfordelingen til og fra Musicon og det omkringliggende vejsystem. Analysen skal herunder afprøve de foreslåede alternative vejføringer ad Darupvej og Maglegårdsvej. Resultaterne af den udvidede trafikanalyse, skal danne baggrund for revurdering af vejadgang fra Køgevej via Stenkrogen. Analysen kommer til at indgå som et væsentligt element i miljøvurdering af planen. Hvis analyserne viser at vejadgang via Stenkrogen skal fastholdes, vil der blive set nærmere på erstatningsarealer til parkering til AB Vestermarken. Før gennemførsel af selve anlægget, vil der blive foretaget nærmere undersøgelser af jordbunden for at undgå sætningsskader på bygninger. Endvidere vil gasser fra forurenet jord blive forsvarligt håndteret ved etablering af et gasafværgeanlæg på Musicongrunden. I forhold til bæredygtighed bliver der i Kommuneplan 2009 arbejdet mere målrettet med klima- og energispørgsmål. Denne planproces ventes at få afsmittende effekt på planlægningen på Musicon i forhold til krav om lavenergibyggeri. Hvad angår tvivl om politisk behandling af kommuneplantillæg før høring, henvises til byrådsbehandling den 25. marts 2009, pkt. 82. Her blev forslag til lokalplan og kommuneplantillæg politisk godkendt før udsendelse i offentlig høring. Bemærkninger omkring høringsproces er taget til efterretning. Viser det videre planarbejde, at der bliver behov for væsentlige ændringer til det forelagte planforslag, skal lokalplanen i fornyet høring. Opsummering af indkomne høringssvar Else og Børge Lindh Sdr. Ringvej 36, 1.-3 Ole Hastrup Jensen Roskildevænget 66, 1. th. Kim Roger Petersen Køgevej 136, 2. tv. Ib Trolle Køgevej 130, st.-1 Birgit Andersen Køgevej 140, 2.-4 Musicon velkommen i min baghave som frisk frirum. Bliver boende med eller uden støjvold til festlighederne. Sikkert sjovt med Musicon, men ikke sjovt med trafik og støj. Savner bæredygtighed i planen. Der burde være krav om alternativ energi. Ked af vejadgang ad Stenkrogen. Det vil ødelægge beboernes fred på friarealerne. Tager kraftig afstand fra vejadgang ad Stenkrogen. Støjgrænserne allerede overskredet med vejstøj fra Køgevej. Anbefaler alternativ vejadgang ad Maglegårdsvej Ønsker ikke vejadgang ad Stenkrogen. Boligområde er i forvejen trafikog støjbelastet fra Køgevej. Vil ikke have ødelagt grøn oase. Foreslår

3 Side3/5 Ellen Rasmussen Køgevej Chr. Hansen A/S Sdr. Ringvej 22 Marianne Jensen Køgevej 140, 2.tv. Svend Åge Nielsen Køgevej 140, st.tv. Anders Chr. Meelsen Køgevej 138, st.-1 Lone Kristensen Køgevej 134, 1-4 Käthe Hagbang Køgevej 136, 3.-1 Inger Lund Køgevej 126, 2.-4 Andelsboligforeningen Vestermarken, Køgevej Beboerne Andelsboligforeningen Vestermarken, Køgevej Bestyrelsen rundkørsel i fbm. motorvejsanlæg. Udtrykker bekymring for skader på bygninger Positiv tilkendegivelse om udvikling af Musicon. Ønsker at sikre fortsat vejadgang for tung trafik ad Havsteensvej. Stor frustration over vejadgang ad Stenkrogen. Parkeringspladser bliver nedlagt og der kommer øgede gener fra trafik med støj og forurening. Foreslår hovedadgangsvej ad Darupvej/Maglegårdsvej. Optimal løsning med vejadgang fra rundkørsel i fbm. motorvejsanlæg. Ser Musicon som flop til glæde for få og gene for mange. Indsigelse mod vejadgang via Stenkrogen. Vil betyde fjernelse af parkeringspladser og give yderligere gener fra trafik med støj og forurening. Henviser til forslag forelagt på borgermøde om alternative vejføringer. Indsigelse mod at planen lægger op til ekspropriation af Stenkrogen for at lave adgangsvej til Musicon. Vejen vil give støj og uro fra både vej- og haveside. Foreslår alternative vejføringer som ikke omfatter Køgevej; Darupvej/Maglegårdsvej og Sdr. Ringvej/Havsteensvej. Kan suppleres med parkeringsarealer syd for motorvej med adgang for bløde trafikanter via stibro til Musicon. Er imod vejadgang ad Stenkrogen. Vil ødelægge friarealer med fred og ro for beboerne. Foreslår hovedindgang til Musicon ved Sdr. Ringvej/Maglegårdsvej. Indsigelse mod vejadgang ad Stenkrogen langs boligbebyggelse. Bebyggelsen er i forvejen stærkt belastet af støj og trafik fra Køgevej. Det er en ommer. Underskriftindsamling med 226 underskrivere. Indsigelse mod vejadgang til Musicon ad Stenkrogen. Vil koncentrere trafikafvikling omkring Køgevej fremfor at sprede den ud på Maglegårdsvej og Darupvej. Anser det for problematisk med vejkryds ved Stenkrogen med afledt støj. Foreslår vejadgang via Darupvej til ny vejbro over motorvej som munder ud i Rabalderstræde på Musicon. Sætte spørgsmåltegn ved retlige forhold er kommuneplantillægget blevet politisk behandlet før høring? Protesterer mod vejadgang ad Stenkrogen, da det vil medføre store gener i form af støj og forurening for beboerne i AB Vestermarken. Protest mod signalkryds Stenkrogen/Køgevej, som betyder opstuvning af biler. Vejadgangen betyder endvidere at bebyggelsen mister 24 p-pladser. Finder ikke at analyserne er valide i fht. det fremtidige trafikbehov. Savner jordbundsanalyse som belyser potentielle sætningsskader ved etablering af vejadgang ad Stenkrogen. Utrygge ved ny vej gennem gasforurenet område. Kritik af at kommunen budgetterer med vejanlæg på Stenkrogen, når planen endnu er under udarbejdelse. Uvist om der er tale om reel høring.

4 Side4/5 Vejdirektoratet Hedehusene Erik Thomsen Sdr. Ringvej 76, 2-6 Ulla Kragh Stenkrogen 19, 2. th. Roskilde esport Rabalderstræde 1 Gry Nelson Køgevej 122, 1. tv. Torben Rasmussen Stenkrogen 9, st.-3 Mai Sølvhøj Skovby Stenkrogen 13, st. Jørgen Bay Jensen Køgevej 140, 2.-2 Gitte Hansen Køgevej 138, 1.-1 Bemærker at realisering af planens forslag til bro over motorvejen kræver Vejdirektoratets godkendelse efter en separat ansøgning. Indsigelse mod lokalplanen idet miljøvurderingen ikke anses for grundig nok. Bør indeholde en vurdering af den samlede trafikbelastning for hele vestbyen i fht. Musicon, Røde Port, sygehus, rådhus mv. Finder overordnet Musicon spændende, men er nervøs for udviklingen i fht. skyggevirkninger og støj fra aktiviteter på området. Bekymret for vejadgang ad Stenkrogen i fht. støj, forurening, sætningsskader og inddragelse af parkering. Indsigelse mod at skitseret vejadgang via Stenkrogen går gennem eksisterende bygning, der rummer klubhus. Foreslår andet vejforløb så bygningen skånes. Har ingen indvindinger mod adgangsvej ad Stenkrogen. Indsigelse mod vejadgang ad Stenkrogen. Boligbebyggelsen er i forvejen belastet af støj og trafik fra Køgevej. Ønsker ikke ekspropriation til formålet. Finder at de nuværende vejadgange er tilstrækkelige. Indsigelse mod vejadgang ad Stenkrogen. Protest mod ekspropriation til formålet. Boligbebyggelsen er i forvejen belastet af støj og trafik fra Køgevej og der mistes p-pladser, som skal tages fra bebyggelsen grønne arealer. Mister grøn modvægt til den grimme Køgevej. Indsigelse mod vejadgang ad Stenkrogen. Allerede for meget støj fra trafik og vejen vil ødelægge det rolige gårdmiljø. Foreslår ny adgang via Darupvej over motorvejen. Indsigelse mod vejadgang ad Stenkrogen. Peger på alternative vejadgang ad Darupvej-Maglegårdsvej-Maglelunden. Ok med stiadgang ad Stenkrogen, men busser bør køre ad Darupvej. Opfordring til tydelig skiltning. Indsigelse mod ekspropriation til vejadgang ad Stenkrogen. Område i forvejen belastet af støj fra Køgevej. Finder at det må være muligt at kanalisere trafikken ad Darupvej/Maglegårdsvej eller alternativt Darupvej/ny vejbro i stedet for skitseret stibro. Resumé af borgermøde Borgermødet blev afholdt den 14. maj på Rådhuset. Til mødet deltog repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget samt forvaltningen, og herudover havde cirka 75 borgere fundet vej frem til mødet. Efter en præsentation af planens indhold blev der åbnet op for diskussion. Mødets hovedtema var de trafikale forhold og ikke mindst vejadgangen til området via Stenkrogen. Der blev argumenteret for at det tilstødende boligområde Vestermarken i forvejen er meget belastet af trafikken på Køgevej med støj og forurening. En vejadgang via Stenkrogen vil forværre situationen med helbredsskader til følge. Det blev foreslået at der ses på alternative vejadgange ad Darupvej og Maglegårdsvej, så trafikken ledes uden om den i forvejen belastede Køgevej. Der blev også nævnt forslag om at lave en rundkørsel i forbindelse med ny motorvejstilkobling. Fra rundkørslen kunne skabes direkte vejadgang ind på Musicon.

5 Side5/5 I forlængelse af diskussionen om Stenkrogen blev det påpeget at AB Vestermarken mister parkeringspladser, hvis der gennemføres en ekspropriation til vejanlægget. Der skal i så fald sikres et erstatningsareal. Det blev også påpeget at miljørapporten ikke i tilstrækkelig grad belyser trafikbelastningen ved et fuldt udbygget Musicon. På mødet blev der ytret forskellige holdninger til Musicon som udviklingsområde. Flere fandt det spændende og positivt, mens andre mente at kommunen ikke har råd til den skitserede udvikling. Forvaltning og politikere deltog i debatten undervejs med svar på konkrete spørgsmål og forklaringer på diverse forhold. De rejste kritikpunkter blev taget til efterretning i forhold til den videre planproces.