God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken"

Transkript

1 Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan samarbejdet, trivslen og det psykiske arbejdsmiljø bliver bedst muligt i butikken. God trivsel - en fælles opgave for alle i butikken Branchevejledningen henvender sig til alle i butikken, da det er en fælles opgave at sikre og forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC varenummer: Layout: Søren Sørensen Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag 2004 ISBN HK-varenummer:

2 Forord Indholdsfortegnelse En god arbejdsdag giver mere overskud På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen, i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 1 Hvad er med til at fremme trivslen og et godt psykisk 4 arbejdsmiljø i dagligdagen? Samspillet mellem medarbejder og ledelse og mellem 4 kolleger Arbejdets organisering og indhold 6 At tackle udefra kommende hændelser 7 Hvilke overordnede tiltag kan iværksættes for at fremme 8 trivslen? Personalepolitik og håndbog 8 Medarbejderudviklingssamtaler 8 Omsorgssamtaler 9 Faste informationsmøder/intern mail/opslagstavler 9 Retningslinjer for røveri, vold og trusler om vold 9 Samarbejde om fælles mål 10 Hold øje med trivslen i butikken 10 Hold øje med signalerne 12 Ændret adfærd hos den enkelte medarbejder 12 Fravær 12 Stigende personaleomsætning 13 Mindre effektivitet og arbejdsindsats 13 Klager over manglende information 13 Lav fællesskabsfølelse 13 Stress 14 Konflikter 14 Mobning og chikane 15 Vold og røveri 15 Når arbejdsdagen er slut, og der er solgt godt med varer og snakken med kollegerne har været god, er det en rar fornemmelse og tilfredsstillende at komme fra arbejde. En god arbejdsdag vil for de fleste dreje sig om trivsel på arbejdspladsen og arbejdsglæde. En god arbejdsdag vil ofte være resultatet af et samspil mellem en række forskellige forhold. Erfaringer viser, at hvis medarbejderne trives på arbejdet, går det også meget bedre for BAR Handels branchevejledning Denne branchevejledning hjælper til at give en forståelse af begreberne trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Vejledningen kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan samarbejdet og trivslen bliver velfungerende i butikken. arbejdspladsen som helhed. En god arbejdsdag spiller nemlig ind på medarbejdernes motivation og præstation, hvilket har indflydelse på effektiviteten, produktiviteten, serviceniveauet og butikkens konkurrenceevne. Branchevejledningen henvender sig til alle i butikken. Det er dog altid arbejdsgiveren/- ledelsen, som kan tage beslutning om, hvordan der skal arbejdes med at fremme trivslen i butikken. Det er også ledelsen, der har det overordnede ansvar. Anden relevant litteratur 16 1

3 Hvad er trivsel? I denne branchevejledning anvendes begrebet trivsel. Trivsel er et bredt begreb, som også dækker over forhold omkring det psykiske arbejdsmiljø. Trivselsbegrebet afspejler, at der er tale om et samspil mellem ledelse, medarbejdere, kunder og butik, når der skal arbejdes med at fremme trivslen i butikken. Der er mange forhold, der påvirker trivslen i butikken, og det er meget individuelt, hvilke forhold der virker hæmmende eller fremmende på den enkeltes arbejdsmiljø. Trivslen vil imidlertid ofte afhænge af, om samspillet mellem ledelse, medarbejdere og kolleger er godt. En fælles interesse! Det er en fælles interesse for arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere at skabe en god trivsel i butikken. Trivslen i butikken er en fælles interesse. Som arbejdsgiver og leder har man interesse for medarbejdernes velbefindende, da det betyder øget produktivitet og service over for kunderne, mindre sygefravær og et generelt bedre samarbejdsklima i butikken. For medarbejderne medfører det øget arbejdsglæde og et godt kollegialt fællesskab. En god trivsel er derfor i alles interesse og derfor også en fælles opgave. Når der arbejdes fremadrettet med trivsel, er gode samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere af stor betydning. Forhold vedrørende trivsel er ofte komplekse. En af forudsætningerne for en god løsning er, at arbejdet med trivsel sker i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er ledelsen, der beslutter, hvordan der kan arbejdes med trivslen i butikken, og hvilke tiltag der kan iværksættes. Men alt efter butikkens størrelse, organisation og traditioner for samarbejde kan arbejdet med trivsel håndteres på forskellige måder. Det er muligt at lade arbejdet med trivsel foregå som en ren ledelsesopgave. Man kan også kombinere dette med, at en projektgruppe og/eller sikkerhedsorganisationen og/eller samarbejdsudvalget arbejder med trivsel alt efter deres kompetenceområde. 2 3

4 Hvad er med til at fremme trivslen og et godt psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen? Det betyder meget at være tilfreds med sin indsats og samarbejdet med kollegerne, når man går hjem fra arbejde. En god arbejdsdag kan godt være hektisk og indeholde problemer og konflikter. I butikker med en god trivsel bliver problemer og konflikter ikke gemt af vejen. De bliver set som et tegn på dynamik mellem mennesker og bliver løst via dialog og på en konstruktiv måde. Ligeledes skal der være plads til en dårlig arbejdsdag, uden at der sættes fokus på dårlig trivsel. Alle, både medarbejdere som ledere, kan have en dårlig dag på arbejdet. De færreste tænker dog egentlig over, hvad det er, der gør deres arbejdsdag god, og der findes heller ingen facitliste for, hvordan den enkelte opnår en god arbejdsdag. Men ved at fokusere på de gode og positive forhold i butikken og arbejde med at sikre og eventuelt udvikle disse, vil trivslen i butikken sandsynligvis fremmes. I det følgende gives nogle eksempler på, hvad trivslen kan fremmes af. Samspillet mellem medarbejder og ledelse og mellem kolleger God omgangstone Simple ting, som at der bliver sagt godmorgen og farvel og at tale ordentligt til hinanden, betyder meget. De fleste tænker ikke nødvendigvis over det men det gør man, hvis det ikke sker! Er der en god omgangstone i butikken, er disse ting helt naturlige, og det smitter automatisk af på humøret og engagementet. Der er naturligvis en forskellig jargon og kultur på de enkelte arbejdspladser, og det skal der være plads til. Men det er samtidig vigtigt, at jargonen ikke udvikler sig på en måde, så den bliver ubehagelig for de fleste. Daglig dialog En god daglig dialog, der både rummer faglige og sociale aspekter, vil typisk have en stor betydning for trivslen. Er der tradition for, at man i butikken tager tingene op på f.eks. morgenmøder, personalemøder eller ved en mere uformel snak, er det nemmere at tage mere ømtålelige emner op. Får tingene derimod lov til at ligge og ulme, kan det påvirke relationerne mellem de involverede personer og på sigt belaste trivslen. Kommunikation Viden om, hvad der foregår i butikken, er en forudsætning for, at man føler sig som en del af virksomheden. Butikkens vision, strategi og indsatsområder bør stå klart for den enkelte. Især ved nye tiltag i butikken er det vigtigt med information, så alle har en forståelse for, hvorfor tiltagene gennemføres, og hvilken indflydelse de vil have på den enkeltes situation. Kontakt og samvær Faglig såvel som social kontakt med kolleger og ledere i løbet af en arbejdsdag betyder meget. Det giver en mere effektiv opgaveløsning og styrker forholdet til kollegerne og fællesskabsfølelsen. De uformelle øjeblikke er ofte med til at styrke samarbejdsrelationerne, da det er her, man lærer hinanden at kende som kolleger. Respekt for hinanden Butikken efterspørger mange former for kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kan supplere hinanden i deres arbejde. Derfor stilles der sædvanligvis heller ikke de samme krav til alle i butikken. Det er vigtigt at respektere hinanden indbyrdes, og de arbejdsopgaver den enkelte udfører. Respekterer man hinandens kvalifikationer, kompetencer og forskelligheder, vil der opstå en positiv faglig såvel som social effekt. Støtte og opbakning Støtte fra kolleger og ledelsesmæssig opbakning i udførelsen af arbejdsopgaverne kan have en stor betydning for den enkeltes arbejdssituation. Støtte og opbakning medfører samtidig, at der kan tales mere åbent om vanskeligheder og udfordringer i arbejdet. Ofte vil det være sådan, at giver man sine kolleger og ansatte støtte og opbakning, øges deres mod til at tage udfordringer op. 4 5

5 Anerkendelse Anerkendelse har betydning for en god opgaveløsning og den daglige trivsel. Det er vigtigt at få ros og anerkendelse fra kolleger og ledelse, hvis man har gjort en god eller ekstra indsats. Dette vil ofte føre til, at man føler, at ens indsats nytter noget. Konstruktiv kritik mellem kolleger Det er vigtigt, at eventuel kritik gives konstruktivt med fokus på det, der kan gøres bedre i opgaveløsningen. På denne måde undgås den mere personlige kritik, som ofte kan føre til konflikter. Arbejdets organisering og indhold Arbejdets organisering, tilrettelæggelse og planlægning kan på nogle områder have betydning for trivslen. Derfor er det vigtigt også at fokusere på disse forhold, når trivslen skal fremmes i butikken. Klare mål for arbejdet Klarhed omkring arbejdets mål, metoder til udførelsen af arbejdet og forventningerne til den enkeltes arbejde er med til at give trygge rammer. En grundig instruktion, der medfører, at medarbejderen bliver fortrolig med arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, er i den forbindelse vigtig. Hvis målene for arbejdet er klare og realistiske, ved alle, hvad de skal arbejde efter. Indflydelse og ansvar De fleste har det bedst, når de har en vis indflydelse på det, de laver. Det kan være indflydelse på f.eks. arbejdsopgavernes rækkefølge. Med indflydelse følger som regel også et ansvar. Butikker oplever ofte, at medarbejderne bliver mere engagerede i deres arbejde, hvis de selv har indflydelse og bærer en del af ansvaret for resultatet. Graden af indflydelse og ansvar bør selvfølgelig afstemmes med den enkeltes muligheder og behov. Den enkelte medarbejder befinder sig typisk bedst, hvis der er balance mellem krav og formåen. Indflydelse kan også for nogle mennesker have negativ påvirkning på trivslen, hvis de ikke er i stand til at overskue det ansvar, der følger med. Det er vigtigt, at graden af indflydelse og ansvar afstemmes individuelt. Udfordring og udvikling Der er ingen, der ønsker at føle, at de er ved at gå i stå. Udfordring og udvikling er for de fleste en del af et godt arbejde. Det er spændende med nye opgaver og positivt for den personlige udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der også findes medarbejdere, som godt kan lide at have et arbejde, hvor tingene er til at forudsige, og hvor arbejdsopgaverne ikke ændrer sig for meget. I praksis vil det ikke altid være muligt at efterkomme alle ønsker om større udfordringer eller udvikling, idet der er en række opgaver, butikken altid vil skulle have udført, lige så vel som der også kan være begrænsede udviklingsmuligheder inden for de eksisterende rammer. Det er imidlertid altid en god idé at se på mulighederne for udvikling inden for de eksisterende rammer. Arbejdsmængde Kortere tids stort arbejdspres kan være positivt. Det skærper opmærksomheden over for arbejdet og kan betyde, at man bliver mere effektiv. Derved kan det øge arbejdsglæden. Men hvis et stort arbejdspres er hyppigt forekommende over lange perioder, kan det blive for intenst og skade den daglige trivsel. At tackle udefra kommende hændelser Ikke alle forhold af betydning for trivslen stammer fra samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem kolleger. Røverisituationer Et røveri i butikken kan være en voldsom hændelse og kan have konsekvenser for trivslen i butikken. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de i dagligdagen kan være med til at forebygge røveri, men også ved, hvordan de skal tackle en røverisituation af hensyn til deres egen og kollegernes sikkerhed og trivsel. Læs mere i BAR Handels vejledning om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker. Utilfredse kunder Butikken lever af kunder, men det kan ikke undgås, at der kan være kværulanter blandt kunderne. Det gælder derfor om, at alle ved, hvordan de skal tackle utilfredse kunder, reklamations- og ombytningssager, men også de tilfælde hvor kunderne har en mere voldelig adfærd. 6 7

6 Hvilke overordnede tiltag kan iværksættes for at fremme trivslen? Hvad er det, der gør, at vi har det så godt, som vi har det? kan måske lyde banalt, men det kan faktisk sætte en del tanker i gang. Nogle af de positive ting ved den ene persons væremåde eller en hel afdelings behandling af en bestemt situation kan måske påvirke andre i en positiv retning, bare ved at det kommer frem. Tag derfor fat om det, der i dagligdagen er med til at skabe god trivsel, og byg videre på de erfaringer, der allerede er. Udgangspunktet kan være at tænke på, hvad det er der gør dig glad for at komme på arbejde. Find de positive ting og brug det til inspiration for andre eller måske til at sætte hverdagen op mod idealerne, så det bliver tydeligt, om der er behov for en forandring. At arbejde med trivsel kræver et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og samtidig at alle er indstillet herpå og især at alle ved, hvad man samarbejder om og hvordan. Personalepolitik og personalehåndbog Grobunden for en god trivsel skabes blandt andet af butikkens værdigrundlag. En personalepolitik eller -håndbog er med til at afspejle virksomhedens værdigrundlag. Når der findes et værdigrundlag, vil flere også føle ejerskab over for politikken, og der er hermed større sandsynlighed for, at politikken bliver efterlevet i praksis. Når det drejer sig om trivslen, kan personalepolitikken blandt andet indeholde regler eller principper for: samarbejde og information fælles spilleregler kvalitet og service arbejdsmiljø og ydre miljø Medarbejderudviklingssamtaler En medarbejderudviklingssamtale er en samtale mellem en medarbejder og hans/hendes daglige leder. Det er en god idé, at samtalerne gennemføres med jævne mellemrum f.eks. én gang om året. Medarbejderudviklingssamtalen er et udviklings- og trivselsværktøj, som øger forståelsen og dialogen mellem medarbejdere og ledere. Den kan bruges til at evaluere og planlægge det daglige arbejde og eventuelt sætte rammer for medarbejderens fortsatte udvikling. Medarbejderudviklingssamtalerne erstatter ikke den daglige dialog mellem medarbejdere og ledere. Akutte samarbejdsproblemer eller andre arbejdsmæssige problemer bør løses med det samme, hvad enten der er et samtalesystem eller ej. Løsningen af et problem bør ikke udskydes til en eventuel medarbejderudviklingssamtale. Selv om man taler sammen hver dag, er en årlig samtale under fire øjne en god idé. For at få det optimale ud af en sådan medarbejderudviklingssamtale er det vigtigt, at lederen og medarbejderen har forberedt sig til at gennemføre samtalen og at man er klar over, hvornår samtalen finder sted. Omsorgssamtaler Omsorgssamtaler kan benyttes i de tilfælde, hvor medarbejderen har et stigende antal fraværsdage. Omsorgssamtalen skal tjene til at finde ud af, hvad der er årsag til medarbejderens stigende fravær og bør signalere, at det er en uholdbar situation for alle parter. Det kan være svært for både lederen og medarbejderen at skulle gennemføre omsorgssamtalen. Det er derfor vigtigt, at begge forbereder samtalen hensigtsmæssigt. Faste informationsmøder/intern mail/opslagstavler Information fra ledelsen til medarbejdere og omvendt er både nødvendig for den daglige drift, men også for trivslen. Information kan gives på personalemøder, hvor man bør være opmærksom på, at alle har lejlighed til at få disse informationer. Information via intern mail/intranet eller på opslagstavler kan også være en mulighed, som giver medarbejderne mulighed for selv at indhente den nødvendige information. Retningslinjer for røveri, vold og trusler om vold I butikker er der risiko for røveri og andre situationer med vold eller trusler om vold. Af hensyn til sikkerheden og trivslen bør der udarbejdes retningslinjer for, hvordan man i dagligdagen kan forebygge disse hændelser, og hvis det sker, så hvordan man tackler dem både under og efter. 8 9

7 Samarbejde om fælles mål Når der arbejdes hen imod at opfylde en fælles målsætning, vil det som oftest have en positiv effekt på trivslen. Konstruktiv dialog, gensidig respekt og samarbejde om trivsel bør være omdrejningspunktet, når butikken går i gang med at fremme trivslen. Løsninger på trivselsproblemer bør først og fremmest findes i den enkelte butik i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Da trivselsproblemer er så forskellige fra butik til butik, kan der ikke gives standardløsninger det er op til butikken at finde sine egne løsninger. Nogle vælger at bruge et eller flere af de samarbejdsfora, der allerede eksisterer, herunder f.eks. personalemøder og samarbejdsudvalg. I mindre butikker er det typisk noget, man taler om i det daglige. Hold øje med trivslen i butikken Der findes flere forskellige måder, hvorpå der kan skabes overblik over trivslen. Det kan enten være ved at udarbejde spørgeskemaer eller ved at tage en uformel snak om trivslen i butikken. Små butikker vil ofte ret enkelt kunne få et overblik over trivslen ved at tage en snak om tingene. F.eks. kan den lille butik udvide sit personalemøde en gang imellem og bruge lidt tid på at snakke om, hvordan det står til med trivslen. I lidt større butikker, hvor der ikke er tilstrækkeligt overblik over trivslen, kan der f.eks. anvendes spørgeskemaer til at kortlægge eventuelle problemer. Butikken vil så få et fingerpeg om, hvor skoen trykker. Butikken kan selv vælge at udarbejde et spørgeskema. Det kræver imidlertid indsigt og viden om, hvordan spørgeskemaer udarbejdes og selvfølgelig også viden om trivsel. En anden mulighed er at bruge allerede udarbejdede spørgeskemaer. Se under anden relevant litteratur. Butikken kan også vælge at få et eksternt konsulentfirma til at udarbejde og gennemføre en trivselsundersøgelse og eventuelt arbejde videre med løsningsforslag og implementering. Denne løsning er imidlertid ofte meget omkostningskrævende. En undersøgelse af trivslen bør imidlertid uanset den valgte fremgangsmåde ikke stå alene, men følges op af konkrete handlinger og senere en opfølgning af, om handlingerne har virket efter hensigten. Det er samtidig vigtigt, at butikken finder et analyseinstrument, som er egnet til de forhold, der ønskes belyst. Hvis et spørgeskema ikke passer på virksomhedens forhold, vil analysen blive spild af tid

8 Hold øje med signalerne I det daglige kan der forekomme signaler, som kan være med til at afspejle, om der er problemer med trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i butikken hold øje med signalerne! Både som leder og ansat er det vigtigt at være opmærksom på, om dine ansatte eller kolleger har det godt. Det er vigtigt at fokusere på de positive forhold og sørge for, at disse bevares og udvikles, men det er også vigtigt løbende at være opmærksom på de signaler, som indikerer, at der er nogle problemer under opsejling. En væsentlig forudsætning for at fremme trivslen er at tage eventuelle problemer i opløbet. Skal problemerne tages op tidligt, er det væsentligt at være opmærksom på, hvilke signaler, der indikerer, at trivslen ikke går i den rigtige retning. Signaler kan fremtræde forskelligt fra butik til butik. Ændret adfærd hos den enkelte medarbejder Det kan naturligvis være svært at se, om en kollega ikke trives, og om problemerne er af privat eller arbejdsmæssig karakter. Der er en række signaler, som kan indikere, at medarbejderne måske ikke har det helt godt, men vær opmærksom på, at der er en verden uden for arbejdspladsen, som ikke har noget med butikken at gøre. De signaler, der kan indikere problemer med trivslen på arbejdspladsen, kan også være signaler, som skyldes problemer uden for arbejdspladsen, f.eks. ægteskabelige og andre familiemæssige problemer. Det kan være, at medarbejderen f.eks. isolerer sig og ikke ønsker social kontakt, generelt ændrer adfærd og måske har sværere ved at udføre arbejdsopgaverne end normalt. I alle tilfælde vil det være fornuftigt at tage en snak med sin ansatte eller kollega. På den måde gør man både sig selv, kollegaen og butikken en stor tjeneste. Som leder vil det samtidig være en god idé at søge problemerne løst, hvis dette er muligt. Det kan naturligvis være svært at gøre noget ved problemerne, hvis de har privat karakter, men støtte kan altid hjælpe noget. Fravær Et stigende fravær kan være et tegn på, at der er medarbejdere, som ikke trives. Der kan også være tale om, at den enkelte medarbejder har problemer uden for arbejdspladsen, som kræver dennes tilstedeværelse i hjemmet. En velfungerende arbejdsplads er til gengæld ofte det faste holdepunkt for folk, der er midt i en familiær vanskelig situation. Uanset hvad, så bør butikken prøve at finde årsagerne til det store fravær. Stigende personaleomsætning Stigende personaleomsætning kan på samme vis være et udtryk for, at trivslen ikke er i top. I dag vælger mennesker meget ofte job efter, om der er en god trivsel på virksomheden. For at finde årsagen til, hvad der skyldes en stigende personaleomsætning, kan arbejdsgiveren i forbindelse med en medarbejders egen opsigelse spørge ind til, hvad der er årsag til opsigelsen. Mindre effektivitet og arbejdsindsats Alle i butikken har et ansvar for at yde en god og effektiv indsats i det daglige arbejde. Hvis en medarbejders arbejdsindsats pludselig bliver ringere, vil det være en god idé at se på, om den forringede arbejdsindsats er et udtryk for dårlig trivsel. Alle undersøgelser peger på, at tilfredse medarbejdere yder en langt bedre arbejdsindsats. Klager over manglende information Klager over manglende information kan også indikere problemer med trivslen. Tilstrækkelig information er en væsentlig faktor for medarbejderes trivsel. Signaler på og klager over manglende information bør derfor tages alvorligt og søges forbedret. Lav fællesskabsfølelse Lav fællesskabsfølelse er med til at reducere den generelle trivsel og vil også i nogle tilfælde kunne være et signal om en dårlig trivsel. Det er vigtigt, at der findes traditioner på arbejdspladsen, som samler medarbejderne og ryster dem sammen. Hvis der ikke findes en fællesskabsfølelse på virksomheden, kan den gode kommunikation forsvinde. På arbejdspladser med lav fællesskabsfølelse kan mobning og chikane også forekomme hyppigere

9 Stress Jeg er så stresset er en bemærkning, der bruges ofte. Men at have travlt i perioder er ikke det samme som at have helbredstruende stress og er ikke nødvendigvis et tegn på, at der er en dårlig trivsel i butikken. Mennesker reagerer forskelligt på den samme situation. Det, der for den ene er stressende, kan sagtens være stimulerende for den anden. Den typiske årsag til stress er, at der ikke er balance mellem de krav, der stilles til den enkelte medarbejder, og de ressourcer, denne har til rådighed. Stress er, når man over lang tid ikke føler, at man kan magte de opgaver, der bliver stillet på arbejdet. Når ledelse og medarbejdere registrerer, at der kan være tegn på stress, bør der reageres. Dialogen er her det bedste værktøj til at finde en årsag og løsning på problemet. Konflikter Når der er forskellige holdninger til det arbejde, der skal laves, kan der opstå en saglig konflikt. En saglig konflikt er oftest positiv, da alle parter kan blive klogere både på hinanden og på arbejdet. Når en konflikt mister sit saglige indhold, bliver det til magtkamp og kan i nogle tilfælde danne baggrund for mobning. Når konflikter bliver personlige og bliver til magtkampe, er det belastende for de involverede. Hyppige konflikter kan være et udtryk for, at der er dårlig trivsel i butikken. Ved at give ledere og medarbejdere viden om, hvordan konflikter kan håndteres og løses, kan mange konflikter undgås. Mobning og chikane Mobning og chikane er, når en medarbejder gentagne gange og over en længere periode udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kollegers eller ledelsens side, og hvor offeret har svært ved at forsvare sig. Mobning er en bevidst aggressiv gentagen handling, hvor der er tale om andet end de almindelige og harmløse drillerier. Der kan også være tale om seksuel chikane, som er en speciel form for mobning, hvor de krænkende handlinger overvejende har seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd og krænker kvinders og mænds værdighed i arbejdssammenhæng. Mobning og chikane vil kunne imødegås ved, at der i personalepolitikken, og generelt fra ledelsens side, meldes klart ud, at mobning og chikane ikke accepteres. Vold og røveri I butikker er der risiko for situationer som røveri, vold og trusler om vold. Da disse situationer er af betydning for trivslen, skal butikken sørge for at forebygge situationerne via forskellige tekniske og fysiske tiltag, men også instruere medarbejderne i at kunne tackle sådanne situationer af hensyn til deres sikkerhed og daglige trivsel

10 16 Anden relevant litteratur Love, bekendtgørelser og vejledninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt senere ændringer. Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning er om Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker. Anden litteratur Arbejdsmiljøinstituttet s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, rekvireres via Vejledningen har tilstræbt at beskrive, at det er vigtigt, at alle i butikken samarbejder og bidrager til at sikre en god trivsel. En god trivsel giver en bedre arbejdsplads til glæde for alle i hverdagen og medvirker til, at butikken kan være en god og konkurrencedygtig arbejdsplads. Tjek 2

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere