Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejeundersøgelsen 2008/2009"

Transkript

1 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts

2 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil. Baggrunden for undersøgelsen var blandt andet, at dagplejen i årene op til 2006 havde mistet et stort antal pladser. Undersøgelsen resulterede i en fælles rapport Dagplejens placering i viften af dagtilbud. Rapporten viste blandt andet, at 7 ud af 10 kommuner havde svært ved at rekruttere nye dagplejere i hele kommunen eller i dele af kommunen. KL og FOA har i 2008/2009 fulgt op på denne rapport. Resultaterne herfra er samlet i dette notat, som bygger på følgende initiativer: En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som især har handlet om det politiske fokus på dagplejen, gæsteplejen samt bud på dagplejens største udfordringer. 83 kommuner har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til en svarprocent på 85. Interviews i foråret 2009 med en dagtilbudschef samt dagplejeledere fra i alt 7 kommuner om udvalgte udfordringer for dagplejen: Rekruttering og fastholdelse samt gæsteplejen. De 7 kommuner er: Horsens, København, Odsherred, Favrskov, Rødovre, Vallensbæk og Vejle. Opfølgningen har især fokus på følgende temaer: Hvilke emner har der været politisk interesse for vedrørende dagplejen? Hvordan er gæsteplejen organiseret? Hvilke rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer har kommunerne erfaringer med? Der gøres opmærksom på, at notatet ikke har fokus på overenskomstreglerne fra OK-08 om gæsteplejevederlag. 2

3 Udviklingen i antallet af pladser dagplejen Fra 2007 til 2008 budgetterede 16 % af kommunerne med en udvidelse af antallet af pladser i dagplejen mens 37 % af kommunerne budgetterede med en reduktion i antallet af pladser. Undersøgelsen viser, at der er en klar tendens til, at udvidelsen af dagplejepladser sker på baggrund af et stigende børnetal i kommunen eller en stigende dækningsgrad. En kommune kommenterer, at udvidelsen af dagplejepladser sker ud fra et ønske om, at faste gæsteplejere skal være geografisk fordelt. En anden kommune nævner problemer i en daginstitution som årsagen til udvidelsen af dagplejepladser. 57 % af de kommuner, der har reduceret antallet af dagplejepladser i budget 2008, angiver rekrutteringsproblemer i dagplejen, som en af de vigtigste årsager til reduceringen. En kommunes kommentar er, at mange dagplejere går på pension og ikke kan erstattes af nye, fordi det er svært at rekruttere dagplejere. Herudover nævner halvdelen det faldende børnetal i kommunen, som en af de vigtigste årsager til reduceringen, mens 40 % peger på, at der er forældre, der ønsker daginstitution. 3

4 De to vigtigste årsager til reduceringen af dagplejepladser? Politisk ønske om nedprioritering af dagplejepladser i forhold til institutionspladser til 0-2-årige 7% Faldende børnetal i kommunen 53% Faldende dækningsgrad (faldende andel af børn i en årgang, der ønsker plads i dagtilbud) 3% Rekrutteringsproblemer i dagpleje 57% Ændret udgift pr. plads i dagplejen 0% Forældreønske om daginstitution 40% Andet 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4

5 Politisk interesse for dagplejen I 2007/2008 var rekrutteringssituationen for dagplejen det emne, som havde størst politisk interesse i kommunerne. 4 ud af 5 af de adspurgte kommuner har angivet at rekrutteringssituationen har haft politisk interesse. Imidlertid har flere kommuner siden oplevet, at rekrutteringsudfordringen i forbindelse med finanskrisen er blevet mindre. Knap halvdelen af kommunerne nævnte gæsteplejens organisering, som det emne, som har haft næststørst politisk interesse i kommunerne i 2007/2008. Mange kommuner oplyser samtidig, at gæsteplejen ofte er medvirkende til, at dagplejen ikke opfattes som velfungerende. Endelig nævner ca. en tredjedel af kommunerne bruttodriftsudgiften pr. plads i dagplejen samt harmonisering på dagplejeområdet i sammenlagte kommuner. Hvilke 3 af de følgende (dagpleje) emner har haft størst politisk interesse i 2007/2008 i din kommune? Procent Antal Rekrutteringssituationen for dagplejen 79 % 65 Fastholdelse af dagplejerne, herunder seniorordninger 22 % 18 Bruttodriftsudgiften pr. plads i dagplejen 30 % 25 Harmonisering på dagplejeområdet i sammenlagte kommuner 30 % 25 Tilsynet med dagplejen 12 % 10 Gæsteplejens organisering 46 % 38 Legestueforhold 29 % 24 Dagplejens faglige udvikling 21 % 17 Forældres krav til dagplejen, herunder fx åbningstid 22 % 18 Andet 7 % 6 De kommuner, der har svaret at Andet har haft politisk interesse, har blandt andet nævnt følgende temaer: sundhed, strukturen i dagplejen, sammenlægning af dagpleje og vuggestue under fælles ledelse, forældreønsker om vuggestueplads og endeligt, udfordringen i at mange dagplejere går på pension. 5

6 Dagplejens største udfordringer Ligesom Rekruttering og fastholdelse var de temaer, der havde størst politisk interesse i 2007/2008, går disse områder også igen, når kommunerne i undersøgelsen skal pege på dagplejens største udfordringer. Samlet set peger 83 kommuner på rekruttering og/eller fastholdelse, som dagplejens største udfordringer. Mange kommuner gør imidlertid opmærksom på, at rekrutteringsudfordringen siden er blevet mindre. Tema Antal kommuner Rekruttering 54 Rekruttering og fastholdelse 16 Fastholdelse 13 Forældreønsker generelt 13 Forældreønske om daginstitution 13 Gæsteplejen 36 Indhold/kvalitet i ydelsen/faglighed 42 Budget/omkostninger/struktur 59 Overenskomst ' kommuner nævner, at dagplejens største udfordringer handler om temaer vedrørende budget/omkostninger/struktur. For eksempel peger en del på konkrete udfordringer i relation til udvikling af organisationen. Det kan være i form af at styrke legestueteams, fremme gruppeansvarlige som bindeled mellem ledelsen og den enkelte dagplejer eller lægge mere kompetence ud til dagplejerne, så deres medbestemmelse og medansvar øges. Flere nævner også udvikling af dagplejens deltagelse i den tværfaglige indsats og samarbejdet med PPR, sundhedsplejerske mv. Andre kommentarer går på udfordringen med at sikre den rette udnyttelsesgrad og styre kapaciteten mod effektiv udnyttelse uden unødige tomme pladser eller ubesatte pladser. 6

7 I forhold til de nye strukturer på dagtilbudsområdet, der er i spil, siger en dagplejeleder i et fokusgruppeinterview i marts 2009: Her skal dagplejen kunne byde ind derfor skal vi tale sammen kommunerne imellem. Hvem har fået gode ideer, hvem har de vise sten? Hvis ikke dagplejen kan være med til at pege på nye ideer, bliver den hægtet af. Det er vigtigt, at dagplejen er med til at beskrive nye muligheder i stedet for blot at blive påduttet en ny organiseringsform eller et nyt tiltag. En anden dagplejeleder siger i samme fokusgruppeinterview: Overvej hvordan dagplejen skal synliggøres og hvilke signaler, det sender. Skal vi konkurrere på prisen eller på, at dagplejen er en lille enhed i forhold til daginstitutionerne? Hvordan får vi det særlige ved dagplejen frem i kommunikationen? Hvis dagplejerne kan blive gode til at fortælle, hvad de står for og undgå floskler, kan kommunikationen blive rigtig god. 42 kommuner nævner udfordringer, der handler om indhold/kvalitet i ydelsen/faglighed. Hvordan kan dagplejen kvalitetsudvikles, så der sikres et godt pædagogisk tilbud. En kommune nævner balancegangen mellem at bevare det attraktive ved enmandsvirksomheden og samtidig udvikle og forbedre dagplejens sammenhæng pædagogisk og organisatorisk til den øvrige del af kommunen. Især samarbejdet og overgangen til daginstitutionen fylder. Hvordan sikres et naturligt forløb videre til børnehaven fx i aldersintegrerede daginstitutioner, som allerede har egne vuggestuebørn og derfor kan have en tendens til at lukke sig om sine egne børn. Af andre temaer i denne kategori nævnes bl.a. tidlig indsats i dagplejen og hvordan det bedst muligt kan dokumenteres, at der er kvalitet i arbejdet. Behovet for udvikling af gæsteplejen er også en ofte nævnt udfordring, og det påpeges af flere at den skærpes af, at den enkelte dagplejer har ret til mere fravær som følge af fx kurser, ferie, afspadsering mv. Herudover går udfordringer, der relaterer sig til forældrene, igen i beskrivelserne. Her nævnes bl.a. temaer som, hvordan dagplejen kan geares til at matche moderne forældres ønsker og behov om fx længere åbningstid, dagplejehjemmets indretning, en bestemt dagplejer osv. Dagplejens åbningstid på 48 timer nævnes især som en udfordring i pendlerkommuner, mens en anden kommune nævner udfordringen for dagplejen med hensyn til at modsvare daginstitutioners fleksibilitet med modulordninger og pris. En kommune beskriver de forhold, som de forventer vil påvirke den politiske beslutning fremover, således: Pris pr. plads, åbningstidens længde og dagplejeres ret til mere fravær, hvor børnene så skal i gæstepleje. Det giver krav fra forældre om at få vuggestueplads med længere åbningstid og kendte voksne under fravær. 7

8 Rekruttering og fastholdelse i dagplejen Rekrutteringssituationen i dagplejen var det emne, der havde størst politisk fokus i 2007/2008, da der i denne periode var store udfordringer med at rekruttere. I et fokusgruppeinterview gennemført i foråret 2009, hvor dagplejelederne i Favrskov, København, Vejle og Rødovre kommuner deltog, blev der derfor sat fokus på, hvilke erfaringer kommunerne i denne periode har haft med at rekruttere og fastholde dagplejere. Der var enighed om, at fokus på fastholdelse og rekruttering hænger sammen. Det er ikke altid nok at være god til at rekruttere, hvis man ikke er i stand til at fastholde de dagplejere, man allerede har ansat. Samtidig kan fastholdelsesinitiativer gøre det nemmere at rekruttere de gode arbejdsforhold og den gode historie om jobbet som dagplejer spreder sig. I både Vejle og Rødovre kommune er der bevilget en pulje penge til fastholdelsesinitiativer. I København blev bevillingen til rekruttering også brugt til at fastholde. Dagplejerne er de bedste ambassadører for jobbet, og derfor lægger man i nogle kommuner også stor vægt på, at dagplejerne bliver dygtigere til at italesætte det, de gør. Det vil medvirke til at få gjort op med de fordomme, der findes om dagplejen, og man vil derved også kunne opnå at få øget anerkendelse af dagplejen. Fleksibilitet og forskelsbehandling praktiseres i Rødovre, hvor nye dagplejere har fået individuelle introduktionsforløb, hvor de er tilknyttet en introdagplejer. Den individuelle introduktion kan strække sig fra 1 uge til 3 uger, alt efter den nye dagplejers erfaring og personlighed. Introdagplejere mødes en gang om året for at erfaringsudveksle. I Rødovre kommune har man også lavet en mentorordning for nyansatte. Alle nyansatte får en mentor i deres egen gruppe, som er valgt ud fra den nyansattes behov. Mentorens opgave er at svare på de spørgsmål, der viser sig, når man kommer i gang med arbejdet og informere om alt det indforståede, som fx at alle dagplejere har telt med på sommerudflugten, som børnene kan sove middagslur i. Mentoren kan eksempelvis også tilbyde at stå til rådighed ved den første forældresamtale. Alle nyansatte mødes en hel dag med afsluttende middag, efter deres første år som dagplejere. Der er også generelt fleksibilitet, hvis det viser sig, at en dagplejer vil passe bedre ind i en anden gruppe. 8

9 Dagplejelederne peger på værdien af de små projekter, hvor nogle få dagplejere arbejder med et relevant tema. I Rødovre Kommune har en gruppe dagplejere med støtte fra en naturvejleder oprettet naturdagpleje med stor succes. I Favrskov bidrog projektet Find og genfind arbejdsglæden til, at en lille gruppe dagplejere, der var syge af stress eller i fare for at blive det, kom på fode igen. I Vejle kommune har man en trivselspolitik, og der er ansat trivselskonsulenter, som også kan tage ud til dagplejerne. Både ledere og medarbejdere kan altid kontakte konsulenterne og samtalerne handler om problemer i arbejdslivet. En dagplejer startede fx via trivselskonsulentens anbefaling langsomt op i gæstehus efter sygdom og senere i eget hjem. Konsulenterne kan også benyttes, hvis en hel dagplejegruppe har dårlig samtrivsel. I Favrskov kommune har man et parallel-tilsyn, hvor dagplejepædagogen fra et andet område kommer ud til en dagplejer og kun skal tale arbejdsliv med dagplejeren. I København har man også et såkaldt dobbeltløb i forhold til pædagoger, så man sikrer, at et barns problemer hos en dagplejer ikke bliver overset. I Favrskov har man en støttedagplejerfunktion, en flyver, der er ansat 30 timer om ugen, og som ikke selv har børn indskrevet i dagpleje. Hun kan være ekstra hjælp hos en dagplejer, der fx har et barn, der græder meget, eller hun kan overtage en børnegruppe i dagplejerens hjem, mens dagplejeren er hos tandlægen. Hun bliver også brugt hos dagplejere, der starter op efter sygdom eller hos nyansatte dagplejere, hvor hun kan hjælpe de nye dagplejere med at opbygge gode rutiner. De vil gerne ansætte en flyver i hvert område. Det er dog ikke ligetil at rekruttere til funktionen, da det kræver meget erfarne dagplejere at udfylde den. I Horsens kommune har man lavet en tilfredshedsundersøgelse. Dagplejerne blev bedt om at vurdere, hvor tilfredse de var med deres arbejde, og om at vurdere, hvad der kunne gøre dem mere tilfredse med det. Efterfølgende blev tilfredsheden målt igen, og det dagplejedistrikt, der havde nået den højeste tilfredshed, blev præmieret. Kompetenceudvikling fastholder også dagplejere. I København uddannes dagplejerne indenfor projekt For tidligt fødte og projekt Mad og måltid. I Rødovre er alle dagplejere i gennemsnit afsted 4 uger om året på kursus. 80 pct. af dagplejerne har været på IT kursus, hvilket har betydet, at de materialer, som forældrene får af dagplejerne, er blevet meget bedre. De er også på en uges kursus i Pædagogiske aktiviteter i legestue, og det er ikke frivilligt at deltage i det kursus. Som i København er der også dagplejere på kursus, der handler om for tidligt fødte. 9

10 Dagplejere, der har børn med særlige behov, har deres eget mødeforum i både Rødovre og København Kommune. I Rødovre har de også en legestuedag sammen ca. hver anden måned. De dagplejere, der ønsker at modtage børn med særlige behov, bliver på kurser undervist i, hvordan de imødekommer børnenes behov. I Rødovre kommune har man ikke hidtil haft en decideret seniorordning, men har i stedet en fleksibel tilgang, hvor børn er blevet udskrevet hos seniorer efter behov. Det arbejder man også på at få mulighed for i Vejle. Løn bruges som rekrutterings- og fastholdelsesinstrument. I Favrskov får alle nyansatte et løntrin efter endt prøvetid, fordi de ikke oppebærer pension det første år. I Rødovre får alle dagplejere, der har været ansat i over 5 år, et ekstra løntrin, 10 år udløser også et ekstra løntrin og 20 år udløser to ekstra løntrin. Nogle peger på, at løn ikke skal bruges automatisk, men at der skal være mulighed for at give løn efter individuelle vurderinger. I Rødovre kommune får dagplejere tilbudt massage op til 5 gange eller 15 minutter i legestuen hele året. Massage kan konverteres til et andet wellness tilbud. Dagplejerne tilbydes også et abonnement til et fitness center i de 5 vintermåneder. I Favrskov, Vejle og København har dagplejerne fået tilbudt ryggymnastik. Reklame i det offentlige rum er af mange kommuner brugt både i rekrutterings- og fastholdelses øjemed. I Favrskov fik man tilladelse til at lukke luftrummet over kommunen, mens mere end balloner blev sendt op i luften. Det gav megen omtale. I Rødovre tages der billeder på Dagplejens dag, som efterfølgende bliver hængt op hos sponsorerne (fx i den butik, der har leveret frugt). Der er lavet en reklamefilm til baby-bio, og der bliver holdt cafémøder på biblioteket, hvor souschef og 2 dagplejere fortæller om jobbet som dagplejer. I København kommune har man i efteråret 2008 kørt en reklamekampagne for dagplejen, under sloganet Frihed på fuld tid. Kampagnen kørte igen i efteråret 2009, hvor man i bybilledet så busser med en flyvende dagplejer på langsiden, der fløj ligesom Superman. I København har man lagt vægt på, at det under kampagnen er synligt for de allerede ansatte dagplejere, at der er fokus på, at rekruttering og fastholdelse hænger sammen. Alle dagplejere fik blandt andet et lækkert regnsæt med logo på. 10

11 I Vejle tager dagplejelederne selv på besøg i mødregrupperne. I Rødovre får alle forældre sammen med ansøgningsskema til pasning af småbørn en pjece om dagplejen og tilbud om besøg i mødregruppen. Det er souschefen og en dagplejer, der besøger mødregrupperne. På hovedbiblioteket tilbyder sundhedsplejen hver måned vejning af børn, og i den forbindelse fortæller dagplejen en gang imellem om dagplejetilbuddet og viser film om dagplejen. I Vejle er det dagplejelederen eller en dagplejepædagog der tager på besøg i mødregrupperne. De giver en orientering om, hvad en dagpleje indebærer, hvilke pædagogiske overvejelser der ligger bag altså, hvad kan de forvente, hvis deres barn starter i Vejle Dagpleje. Og sidst men ikke mindst besvarer de spørgsmål fra de nybagte mødre/fædre. Det er vigtigt at fortælle godt og troværdigt om dagplejejobbet på hjemmesiden. Ofte henvises i ansøgninger til, at ansøgeren har læst om jobbet på hjemmesiden. Eller at ansøgeren har hørt om arbejdet gennem dagplejere. Det understreger, at dagplejerne selv er vigtige ambassadører for jobbet, og at dagplejens image spiller en stor rolle. Samtidig er dagplejerne meget forskellige, og flere nye dagplejere kommer fra andre brancher, hvor de fx har været selvstændige eller siddet i store fora på tidligere arbejdspladser. En dagplejeleder nævner at: Hvis vi vil rekruttere nye dagplejere, så er vi nødt til at sende andre dagplejepædagoger ud end de dagplejepædagoger, der er rejsende i tusser og julegavehjælp. Nye dagplejere efterlyser faglig sparring og ikke praktisk hjælp til julegaver! I København har man anset det for vigtigt at få gjort op med fordomme og højne den faglige agtelse. Derfor lavede man et kursusforløb, hvor blandt andet indgik, at alle pædagoger og ledere blev præsenteret for, hvilke fokusområder dagplejerne synes der var i forhold til pædagogerne og ledelsen. Dagplejerne gav blandt andet udtryk for: at de lokale ledere ses for lidt, at der kan køres for meget rundt med pædagogerne samt at ledelsen kommer for sent ind i konflikterne. Anerkendelse fra toppen er meget vigtig. Erfaringen i København er, at det er guld værd, at dagplejerne føler sig set og anerkendt, og at dagplejeledelsen og politikerne er synlige. Alle dagplejerne har derfor været inviteret til event, hvor borgmesteren holdt tale, og der var forpremiere på Woody Allens seneste film. Alle dagplejere, der har været ansat i 15 år, har været på en forkælelsesevent. De blev modtaget i et mødelokale og på deres stole lå en pose med cremer. Dagplejelederen holdt tale 11

12 om, at kommunen gerne vil fastholde dem, der blev holdt et foredrag og undervejs budt på en god frokost. Som et led i at få højnet den faglige agtelse har man i Vejle tilrettelagt et kursusforløb, der skal gøre dagplejerne dygtigere til at italesætte det de gør. Man har også ansat en konsulent, der sammen med dagplejen skal lave en kuffert, der viser, hvad dagplejen gerne vil kendes på. 12

13 Gæsteplejens organisering Knap 9 ud af 10 kommuner svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de benytter sig af den organiseringsform, hvor dagplejere er gæsteplejere for hinanden. Men kommunerne har ofte organiseret deres gæstepleje ved at kombinere flere forskellige former for organisering. Omkring en tredjedel af kommunerne har både gæsteplejehuse, faste gæsteplejere og dagplejere med faste gæstepladser. Hvordan har kommunen organiseret gæsteplejen? (Marker gerne flere udsagn) Gæsteplejehus Faste gæsteplejere som kun har børn ved faste dagplejeres fravær 35% 32% Dagplejere er gæsteplejere for hinanden 88% Dagplejere der har faste gæstepladser og dermed færre faste indskrevne børn 29% Andet 9% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Der er i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen ikke nogen klar sammenhæng mellem kommunernes organisering af gæsteplejen og hvorvidt den vurderes som velfungerende i kommunen. De kommuner, der angiver at gæsteplejen er velfungerende i hele kommunen, har generelt flere former for gæstepleje. Dog noterer mange kommuner en stor tilfredshed med faste gæstedagplejere og gæsteplejehuse fra dagplejernes og forældrenes side. 13

14 Ændringer i gæsteplejen En fjerdedel af kommunerne angiver, at der er sket ændringer i gæsteplejeordningen i 2007 og Den hyppigste ændring er oprettelse af et gæsteplejehus. Ligeledes noterer et antal kommuner, at de i de kommende år forventer at etablere flere gæsteplejehuse. Endelig består en del af ændringerne i, at kommunerne har ansat flere faste gæsteplejere eller har oprettet faste gæstepladser hos dagplejere, som dermed har færre faste indskrevne børn. Tilfredshed med gæsteplejeordningen Kommunerne er i spørgeskemaundersøgelsen spurgt til, om de har undersøgt henholdsvis forældrenes og dagplejernes tilfredshed med gæsteplejeordningen. 22 % af kommunerne har undersøgt forældrenes tilfredshed med gæsteplejeordningen. 17 % af kommunerne har undersøgt dagplejernes tilfredshed med gæsteplejeordningen. Har I undersøgt forældrenes tilfredshed med gæsteplejeordningen? Nej 74% Ja 22% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 14

15 Har I undersøgt dagplejernes tilfredshed med gæsteplejeordningen? Nej 77% Ja 17% Ved ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Endelig er der i spørgeskemaet spurgt til, om kommunerne oplever, at gæsteplejen overvejende er velfungerende. Oplever I, at gæsteplejen overvejende er velfungerende? Ja, i hele kommunen 46% Ja, i dele af kommunen 34% Nej 16% Ved ikke 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Knap halvdelen af de adspurgte kommuner svarer, at de oplever, at gæsteplejen overvejende er velfungerende i hele kommunen. Endvidere svarer ca. en tredjedel, at gæsteplejen er velfungerende i dele af kommunen. 16 %, angiver, at gæsteplejen ikke er velfungerende i 15

16 kommunen. En gennemgående kommentar er her, at forældrene er utilfredse med de mange skift. At gæsteplejen kun er overvejende velfungerende i dele af kommunen, kommenterer kommunerne blandt andet således i spørgeskemaundersøgelsen: Det kan til tider være problematisk, hvis børnene ikke kan få gæstepleje i eget distrikt. Vi har et område, hvor der har været flere langtidssyge dagplejere. Her har det været svært at få gæsteplejen til at fungere godt. Gæsteplejen fungerer bedst ved faste gæsteplejere og i gæstehus, samt i de områder, hvor der er almindelig dagplejekapacitet nok. Det største problem er, at der ikke er økonomi til at ansætte det rigtige antal gæstedagplejere. Vi må sige, at forældrene helst vil undgå at sende deres børn i gæstepleje, når deres barn ikke kan komme til den faste gæsteplejer. I den del af kommunen, hvor der er gæsteplejehus, fungerer det tilfredsstillende. Der hvor gæsteplejen ligger hos dagplejerne er der stor utilfredshed fra forældrene pga. de mange forskellige skift. Der er meget få henvendelser af negativ karakter; men gæsteplejen er da dagplejens akilleshæl. Der hvor der allerede er gæstedagplejehuse, fungerer gæsteordningerne til forældrenes udelte tilfredshed. Der hvor der ikke er gæstedagplejehuse, har vi mange klager over gæsteordningen. Gæsteplejen er dagplejens svage punkt, og det forældrene ofte angiver, når de giver udtryk for hvordan dagplejen opleves. 16

17 Fremtidige forbedringer af gæsteplejen 52 % af de adspurgte kommuner overvejer tiltag, som skal forbedre gæsteplejeordningen, mens 41 % ikke gør. Har I planer om tiltag, der skal forbedre gæsteplejeordningen? Nej 41% Ja 52% Ved ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Størstedelen af de kommuner, som overvejer tiltag i forbindelse med at forbedre gæsteplejeordningen, satser på tiltag i form af opførelse af et eller flere gæsteplejehuse. De fleste kommuner uddyber også deres overvejelser omkring deres fremtidige gæstepleje, og den nye overenskomst nævnes af flere som en udfordring. En kommune har sat et udviklingsprojekt i gang for at få belyst, hvilke gæsteplejeformer der bedst imødekommer de kvalitetskrav, der er stillet i kommunen. En anden kommune har ansat en udviklingskonsulent, hvis primære opgave er at se på gæstedagplejen. Fælles for mange kommuner er ønsket om at give alle forældre i deres kommune lige gode gæsteordninger hvilket er en stor udfordring. 17

18 Om de forskellige gæsteplejeordninger I 2007/2008 var der stor politisk fokus på gæsteplejens organisering. I foråret 2009 inviterede FOA og KL derfor sammen til et fokusgruppeinterview, hvor dagplejeledere fra Odsherred, Vallensbæk, Rødovre, Vejle og Favrskov kommuner drøftede deres erfaringer med forskellige typer af gæstepleje og de udfordringer, de hver især er stødt på. Det følgende er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af gæstedagplejen, men 5 dagplejelederes erfaringer med og kommentarer til gæstedagpleje. Traditionel gæstepleje dagplejere er gæsteplejere for hinanden Om ordningen I den traditionelle gæstedagpleje er dagplejerne i en gruppe gæstedagplejere for hinanden, så en dagplejers børn fordeles på 3-4 kolleger ved hans/hendes fravær. Gruppens størrelse kan være på fx dagplejere, og bestå af 3-6 legestuegrupper. I nogle kommuner har dagplejerne 3 faste indskrevne børn og samtidig en aftale om et antal gæstebørn om året. I den traditionelle gæstepleje kender børnene oftest gæstedagplejeren fra legestuen eller fra andre fælles aktiviteter i gruppen. I mange kommuner koordinerer dagplejerne selv, hvem i gruppen der skal have hvilke gæstebørn og hvornår. Dagplejeledernes kommentarer En dagplejeleder siger: Selvstyrende grupper kan være vigtige. Det giver også mulighed for at styre gæsteplejen så tæt på, så der er bedre mulighed for at se og imødekomme sårbarheder. Nogle dagplejere er gode koordinatorer i en selvstyrende gruppe mens andre slet ikke skal være det. Det skal ikke nødvendigvis gå på tur blandt dagplejerne, da nogle er rigtig gode til børn men får ondt i maven, hvis de skal 18

19 være koordinatorer. Inddragelse og medindflydelse er nøgleord, det giver mere fleksible medarbejdere, som fx godt vil tage gæstebørn i sommerferien. En anden dagplejeleder siger om gruppekoordinatorerne i de selvstyrende grupper: De skal have fornødne forudsætninger for at forstå systemet, skal have indflydelse og tydeligt defineret handlefrihed inden for grupperne. Flere dagplejeledere peger på, at det er det vigtigt at samle gruppekoordinatorerne, så de får god mulighed for at udveksle erfaringer. En dagplejeleder siger: Morgentelefonens succes afhænger af gruppernes succes. Man skal give handlefrihed i grupperne. Det betyder også, at man som leder har flere, der er med til at finde løsninger. Deltagerne i fokusgruppen nævner en række udfordringer ved den traditionelle gæstepleje. Når en dagplejer er fraværende, syg, på kursus, på ferie eller afspadserer, øges arbejdsbelastningen for de kolleger, der får hendes børn i gæstepleje. Jo større pladsudnyttelsen er, jo større sårbarhed er der i organisationen overfor sygdom hos dagplejerne. Risikoen for at et barn placeres i gæstepleje hos en dagplejer uden for gruppen stiger, når alle dagplejere har 4-5 fastindskrevne børn. Traditionel gæstepleje kan også hurtigt komme til at belaste de samme personer, da nogle dagplejere er mere syge end andre. En dagplejeleder siger: I forholdet til forældrene skal vi i dagplejen være opmærksomme på, hvor meget vi selv italesætter en træls gæstepleje: Vi har en dejlig dagpleje, men er ikke altid den bedste indgangsvinkel til gæsteplejen. Forventningsafstemning i forhold til forældrene er meget vigtig. Dagplejen må ikke love, at forældrene kan få de samme to gæstedagplejere, hvis dagplejen ikke kan overholde det. 19

20 En dagplejeleder tilføjer: På samme måde som de gode ting ved daginstitutionerne bliver synliggjort overfor forældre og omverden, skal de gode ting ved dagplejen også synliggøres i pladsanvisningen. I kommuner, hvor hver dagplejer som udgangspunkt har 3 børn, kan det være nemmere at imødekomme, at det er den samme gæsteplejer, der træder til, når den almindelige dagplejer er syg, da det både er 4. og 5. barnets plads, der kan udnyttes. Ulempen, eller en udfordring, ved at dagplejeren kun har 3 faste børn indskrevet kan være at få børnegruppen til at passe sammen aldersmæssigt. I søstergrupper er to dagplejegrupper knyttet til hinanden, så et barn, der placeres i gæstepleje udenfor gruppen, altid kommer til en dagplejer i søstergruppen. De interviewede dagplejelederes erfaringer med søstergrupper er, at de kan være svære at få til at fungere, fordi de skal mødes ofte, for at søstergruppen er kendt af børnene. Faste gæsteplejere Om ordningen Hele den fraværende dagplejers børnegruppe kommer i gæstepleje hos en fast gæsteplejer, som ikke selv har fast indskrevne børn. Den faste gæstedagplejer vil, når hun ikke har gæstebørn, fx gå med i heldagslegestue, tage med på tur eller hjælpe en dagplejer som har brug for det. I en kommune er 2 gruppekordinatorer også gæstedagplejer for hver deres gruppe på dagplejere. I de fleste kommuner har man kun gæsteplejere i nogle dele af kommunen, i andre kommuner har man ansat en gæstedagplejer for hver dagplejere. Dagplejeledernes kommentarer Erfaringerne fra flere kommuner, er at ansættelse af gæstedagplejere fungerer godt. 20

21 En dagplejeleder peger dog på en ulempe: Ved sygemeldinger og anden akut fravær kan børnene stort set aldrig få den faste gæstedagplejer, da gæsteplejerens tid typisk netop går til alt det planlagte fravær. I en anden kommune har det været vanskeligt at overbevise alle om, at gæstedagplejerne først og fremmest skal bruges ved planlagt fravær. Hvis gæstedagplejerne også kan benyttes ved sygdom, bliver planlægningen mere kaotisk og forældrene vil opleve, at de igen med kort varsel får besked om, hvor deres barn skal i gæstepleje. Forældrene skal gerne opleve en forskel. Dagplejelederne i kommunen oplever, at forældre presser på for at få gæstedagplejeren også ved sygdom. Især hvis fx en ferieperiode går over i sygdom, så vil forældrene beholde gæstedagplejeren også under sygdommen. Det gør det vanskeligt for lederne at holde fast i, at gæstedagplejerne ikke bruges ved sygdom. Derfor vigtigt at forventningsafstemme med forældrene, så de er klar over, at det generelt ikke vil være den faste gæsteplejer, barnet kommer til, når der er tale om akut fravær. En dagplejeleder siger: Vi må følge vores beslutning, være klare i vores meldinger og så tage de rigtige konflikter, når de opstår. Det skal italesættes overfor forældrene, hvad logikken er og hvad fordelene ved systemet er for børnene. Forældre kan forstå rigtig meget, når vi kommunikerer med udgangspunkt i kvalitet for børnene. Igen er det vigtigt, hvordan vi selv taler om gæsteplejen. Dagplejepædagogerne skal hjælpe med at fortælle om fordelene. Dagplejelederne peger også på, at et barn der er hos en gæstedagplejer i længere tid, oplever, at der hele tiden kommer nye børn ind hos gæstedagplejeren det er ikke kvalitet for barnet. En dagplejeleder fortæller: Der opstår konkurrence, dagplejerne imellem, om at kunne sige til forældrene, at hele min gruppe kommer ned til Mette (gæstedagplejeren). 21

22 Rådighedspladser til gæstepleje Om ordningen I flere kommuner har dagplejelederen et antal tomme pladser til rådighed, som kan bruges til gæstebørn. Pladserne kan også bruges til at aflaste dagplejere, der fx er gravide eller kommer tilbage efter lang tids sygdom. Dagplejeledernes kommentarer Budgetstyring er lettere ifølge dagplejeledere, der har denne organisering af dagplejen, da man kan flytte rundt på de tomme pladser. De tomme pladser betyder, at der er større sandsynlighed for, at børn kommer i gæstepleje indenfor deres gruppe. Udfordringen er at få kapaciteten udnyttet optimalt. En dagplejeleder siger: Når man i stedet for gæstedagplejere har løse pladser, man kan flytte rundt med, så får flere dagplejere lidt mere luft ind imellem. Ellers er det kun gæstedagplejeren, der får luft, når de ikke udnyttes helt. En dagplejeleder siger: Det er en stor glæde at kunne placere søskende hos samme dagplejer. Når den 4. plads er ledig betyder det også, at familierne kan få flere tilbud om gæstepleje at vælge imellem. Vi er ikke så pressede, og kan ofte finde en god løsning, fx når et barn skal starte. Det giver også en bedre fleksibilitet i kommunen, fordi alle kan tage børn med kort varsel. Og så giver det den nødvendige luft til uddannelse. Gæstehuse Om ordningen Ved dagplejeres fravær placeres hele dagplejerens børnegruppe i et gæstehus. Ingen kommuner har al gæstepleje organiseret i gæstehuse. Gæstehuse suppleres med andre former for gæstepleje. Dagplejeledernes kommentarer 22

23 Fordelen ved gæstehuse er, som ved de faste gæstedagplejere, at man kan flytte hele børnegrupper til gæstehuset. Det giver god stabilitet, da alle gæstedagplejerne i gæstehuset sjældent er fraværende på en gang. Herudover er rammerne kendte for både børn og forældre. Forældre er derfor generelt meget begejstrede for gæstehuse. Der er ofte andre regler i et gæstehus end i et dagplejehjem. Man har også nogle andre muligheder, når der er tre voksne til stede i gæstehuset. Nogle få forældre vil ikke have deres barn i gæstepleje i gæstehus. Begrundelsen er her, at de synes, at der er for mange børn, men de fleste forældre tager imod tilbuddet med begejstring Det er meget let at rekruttere dagplejere til ansættelse i gæstehuse, også i de perioder, hvor det ellers er svært at skaffe dagplejere. Erfaringerne er, at gæstehusene tiltrækker dygtige dagplejere. En dagtilbudschef siger: En fordel ved gæstehuse kan også være, at det er muligt at fastholde ældre dagplejere, som ikke længere vil eller kan holde til at arbejde 48 timer om ugen med 4 børn, ved at give dem timer i gæstehuset. På den måde bevares ældre dagplejeres store viden og erfaring i dagplejen, og den kan bruges til at støtte de nye dagplejere. En dagplejeleder siger: Ulempen ved gæstehuse er, at vi pludselig skal geares til at drive institution, og alle de forhold, der følger med. Der er rengøringsudbud og aftaler, en legeplads og grønne arealer der skal vedligeholdes, kloakservice, maling måtteservice, brandalarmer, m.m. - og det fylder. En anden dagplejeleder siger: I legestuerne er der også allerede mange af disse forhold! Der opstår lettere gnidninger imellem personale i gæstehuse, da de går op og ned ad hinanden hver dag. Derfor er der brug for personalemøder, mødeplan m.m. Det kan være en fordel, at en har erfaring med mødeplan, organisering, budget og indkøb, når gæstehuset selv skal stå for dette. 23

24 En dagplejeleder siger: Nogle dagplejere bliver så vant til, at gæstebørn kommer i gæstehus, at de bliver utilfredse, når de får et gæstebarn. Forventningsafstemning med dagplejerne er derfor også nødvendig. 24

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer...

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling Juni 2012 Gitte Schilkowski Indledning Siden 1. januar 2011 har daginstitutionen Mariehønen kørt en forsøgsordning, hvor forældre har kunnet

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30.

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. Med henblik på at

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Ej heller denne gang klapper medarbejderne i den kommunale dagpleje i deres hænder!

Ej heller denne gang klapper medarbejderne i den kommunale dagpleje i deres hænder! Høringssvar vedr. udviklingsplanen på dagtilbudsområdet 2014 fra medarbejdersiden i Lokal-MED i dagplejen! Høringssvaret er fremkommet efter inddragelse af kontaktpersonerne ude fra distrikterne, som har

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

Fleksibilitet og faglig sparring i dagplejen. Et inspirationskatalog

Fleksibilitet og faglig sparring i dagplejen. Et inspirationskatalog Fleksibilitet og faglig sparring i dagplejen Et inspirationskatalog Indhold Fleksibilitet i dagplejen 5 Faste gæstedagplejere 6 Gæstehus 9 Flyvere og udevikarer 11 Støttedagplejere 13 Andre typer af fleksibilitet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Årsrapport 2009 for Dagplejen

Årsrapport 2009 for Dagplejen Årsrapport 2009 for Dagplejen 1. Sammendrag Dagplejen har i 2009 arbejdet godt og positivt med 4 resultatkrav - 3 overordnede og 1 områdespecifikt. Heraf er 3 helt indfriet og 1 delvist indfriet / ikke

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Ok-2011 Dagplejere. Kommune ,5% Regionen 0 0,0% Staten 0 0,0% Selvejende institution 1 0,5% Privat firma 0 0,0% Er ledig 0 0,0% I alt ,0%

Ok-2011 Dagplejere. Kommune ,5% Regionen 0 0,0% Staten 0 0,0% Selvejende institution 1 0,5% Privat firma 0 0,0% Er ledig 0 0,0% I alt ,0% Du arbejder i: Kommune 185 99,5% Regionen 0 0,0% Staten 0 0,0% Selvejende institution 1 0,5% Privat firma 0 0,0% Er ledig 0 0,0% Du er: Kvinde 186 100,0% Mand 0 0,0% Du er: Under 30 år 8 4,3% Mellem 30

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Norddjurs Kommune Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2012 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Den 13. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere