Center for Ejendomme og Intern Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Center for Ejendomme og Intern Service

2

3 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. Rådhusbetjentfunktionen og tilsyn med den udliciterede rengøring er også forankret her. Centeret varetager endvidere opgaver vedrørende energi controlling. er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme Egedal Brandvæsen (som følge af kommuneaftalen, der blev indgået i 2014, skal der på landsplan dannes op til 20 samarbejder mellem kommunernes beredskaber i 2015). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på serviceudgifter, overførselsindkomster og ældreboliger. Tabel 1 viser centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1 s budgetforslag fordelt på løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreboliger Planudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreboliger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 101,0 mio. kr. i Under Økonomiudvalget er der afsat 26,3 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. til løn og 18,6 mio. kr. til øvrig drift. Under Planudvalget er der afsat i alt 74,7 mio. kr. fordelt med 14,9 mio. kr. til løn og 59,8 mio. kr. til øvrig drift. 1

4 Økonomiudvalget og Planudvalget Udsvinget i tabel 1A mellem 2014 og 2015 skyldes personalereduktion som led i effektiviseringer i forbindelse med nyt rådhus, samt effektiviseringer på energiområdet. Udsvinget mellem 2015 og 2016 skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Ejendomsadministrationen er samlet under Planudvalget. Effektiviseringsplan 2018 Ved konstant fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger effektiviseres centerets energibudget med 0,5 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene, samt kompetenceudvikling af de tekniske servicemedarbejdere. Budgetforudsætninger og -perspektiver Ejendomsstrategi og god brugerservice Arbejdet med gennemførelse af ejendomsstrategien og tilhørende handleplaner fortsætter i De fire indsatsområder i ejendomsstrategien er: Grunddata som udgangspunkt for styring Arealforbrug (de kloge m 2 ) Vedligeholdelse Bæredygtighed og energieffektiv drift. Formålet med indsatsområderne er, at skabe overblik på ejendomsområdet og helhedstænkning samt effektivisering af bygningsdriften. Handleplanerne omfatter en række initiativer, der skal være med til at skabe bedre styring af bygningerne, effektiv og brugerorienteret lokaleanvendelse, forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger og fremme energimæssig bæredygtighed. Beredskabet (Brandvæsenet) Som følge af kommuneaftalen, der blev indgået i 2014 mellem KL og regeringen skal der i 2015 arbejdes henimod maksimalt 20 kommunale samarbejder på området for redningsberedskab. Byrådet får i september 2014 forelagt resultatet af et analysearbejde af mulig selskabsdannelse af et fælles beredskab med Furesø Kommune. Forsikring- og risikostyring Forsikringsaftalen er forlænget til ultimo Forslag til ny forsikrings- og risikostyringspolitik som skal udarbejdes før et nyt udbud forventes udarbejdet primo Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme Som følge af kommunens ejendomsstrategi sættes følgende overskydende ejendomme til salg: Barnekæret - Stenløse, Brændekær - Smørum, Rytterbakken Ølstykke, Råbrovej Smørum, Annekset Stenløse, Ryttergården Smørum, Langekær Ølstykke, Satelitten Ølstykke. Kong Svends Park Smørum, Stenløse syd, Egedal by og Dyvelåsen Smørum. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads. Den konkrete planlægning med hensyn til udarbejdelse af udbudsstrategi forventes afsluttet primo

5 Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er en række energirenoveringsprojekter under planlægning og udførelse. Tabel 2 s budgetforslag fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget CEI - Fælles administration Intern service Redningsberedskab og risikostyring Forsikringsområdet Planudvalget CEI - Fælles administration - Ejendomme Intern service Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fire rammer: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, køb og salg af fast ejendom, udlejning, porto og kontorartikler samt centralisering af energi-controlling Intern Service, pulje vedrørende energieffektiviseringer på -0,5 mio. kr., der udmøntes på Planudvalgets område Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand-, rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog eksklusiv arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inklusiv arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedrørende fælles administrationsudgifter (kontorartikler og porto). Det samlede budget til CEI- Fælles administration er netto på 9,7 mio. kr. Personaleudgifter vedrørende tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt ejendomsvedligeholdelse indgår under CEI-Fælles administration Ejendomme under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 7,6 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring. Yderligere budgetteres der med løn til energi controlling. Centralisering af energi controlling I forbindelse med centralisering af energi controlling er der tilført centeret 1 årsværk til en controllerstilling på området (lønudgift 0,5 mio. kr.). Controlleren skal sikre korrekt afregning og krav om udspecificerede afregninger og gribe tidligt ind, hvis der på en af kommunens ejendomme opstår et stærkt stigende forbrug af energi. Controlleren skal desuden opbygge 3

6 viden om energimængder og forbrugsdata, der kan danne basis for at langsigtede energirenoveringer sker på et korrekt grundlag. Controllerstillingen finansieres af besparelser på energibudgettet og forventes at føre til yderligere besparelser, når effekten af det øgede fokus og kontrol af energiafregningerne slår igennem. Der er i budgettet indregnet en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2015 og hvert af overslagsårene. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,5 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt netto 6,1 mio. kr. Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedrørende Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt, udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer. Der er budgetlagt med 9,6 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog eksklusiv arbejdsskade på kommunens personale, men inklusiv arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil eventuel skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration Ejendomme, udgifter til personale, tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet, servicegruppen, ejendomsadministration og ejendomsvedligeholdelse Intern service drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger/ ejendomme. 4

7 CEI-Fælles administration - Ejendomme Området omhandler udgifter til personale i servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, samt tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration under Planudvalget er på 15,2 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2015 udgør netto 59,5 mio. kr. og 60,3 mio. kr. for overslagsårene, heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Desuden varetages administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inklusiv rengøring og kommunens offentlige toilet samt kapel. Endvidere omfatter området administration og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge og udlejning af erhvervslejemål. Lejemålene er fordelt på følgende måde: 19 almindelige lejemål hvoraf de 2 er/bliver sat til salg (Råbrovej, Smørum og Barnekæret, Stenløse) 11 erhvervslejemål hvoraf 5 ikke er udlejet (primært i Brændekær, Smørum, som planlægges solgt) 37 forpagtninger. Om ejendomme, der er planlagt udbudt til salg, henvises der til afsnittet om Salg af boligarealer/ ejendomme. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. I forbindelse med indflytning på det nye fælles rådhus og sundhedscenter, sælges Ølstykke og Smørum rådhuse fra, og driften af det nye rådhus afholdes her. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inklusiv kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 16,8 mio. kr. på kommunens anlægsbudget i 2015 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,7 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 10,1 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter. Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved kommunens 12 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). 5

8 Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. 6

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner på det skattefinansierede område fordelt på Økonomiudvalget og Planudvalget. Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 Tabel 3 s budgetforslag funktionsopdelt Økonomiudvalget Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Fortsættes - næste side 7

10 Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Planudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Ungdomsskolevirksomhed Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltalt ninger for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre handicappede Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Aktivitets- og samværstilbud Driftsudgifter til den kom-munale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31 maj 2014 (i 2015-priser) 8

11 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag Økonomiudvalget Lønbudget 1 stilling flyttet til forsikrings/risikostyring Lønbudget 1 stilling flyttet fra CEI administration Lønbudget -flyttet fra ØU til PU ifbm. berigtigelse af rammer ((lønbudget t. kr.) fordelt på administrativ personale ramme med t.kr. og ramme med t.kr.) Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/ Forsikringer Nulstilling af budget - IT afdelingen - Kompetenceudvikling Budgettet vedr. energi er flyttet fra ØU til PU under Center for ejendomme og intern service Budget til betaling af energiregninger overført til Center for Administrativ service Pulje til energieffektvisering. Der arbejdes med effektivisering af energiområdet og besparelser på energiforbruget 2.Planudvalget Lønbudget -flyttet fra ØU til PU ifbm. berigtigelse af rammer ((lønbudget t. kr.) fordelt på administrativ personale ramme med t.kr. og ramme med t.kr.) Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/ Indvendig vedligeholdelse kr. og udvendig vedligeholdelse kr. = i alt kr Nulstilling af budgettet på LKV'erne, overgået til selskab, jf. beslutning KB 18/ Budgettet vedr. energi er flyttet til Center for ejendomme og intern service Tekniske korrektioner i alt ) er angivet i 2015-pris 9

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr.

Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr. 01 - Politisk organisation Oversigt over politikområdet Politisk organisation er inddelt i følgende delområder: Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere