Indberetning om jordforurening 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning om jordforurening 2009"

Transkript

1 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg Viborg Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

2 Udgiver: Afdeling: Region Skottenborg Viborg Tel Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2010 Titel: Indberetning om jordforurening for 2009 Status Planer Budget Redaktion: Øvrige fotos: Kort: Kommunikationsgruppen Jord og Råstoffer, hvor ikke andet er nævnt, Grundmateriale KMS Copyright Sidetal: 52 Henvendelse vedr. rapporten: Mail direkte til Jord og Råstoffer eller ring på Læs mere på

3 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET

4 2 Indberetning om jordforurening 2009

5 INDHOLD Sammenfatning... 4 Indsatsen i Strategi... 5 Handlingsplan Side Indledning... 7 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 7 Jord og Råstoffers arbejde i Service... 9 V1- kortlægning...10 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)...10 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...11 Afværgeforanstaltninger, drift og monitering...12 Oliebranchens Miljøpulje...13 De frivillige undersøgelser...13 De 7 store forureninger i Region...14 Udviklingsprojekter...14 Samarbejde...15 Struktur...16 Regnskab Strategi for Service...17 V1 kortlægning...18 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)...19 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...20 Oliebranchens Miljøpulje...21 De frivillige undersøgelser og afværgeprojekter...21 De 7 store forureninger i Region...22 Prioritering af regionens indsats...25 Udviklingsprojekter...26 Samarbejde...27 Struktur...30 Budget Bilag...31 Bilag 1: Liste over planlagte aktiviteter i 2010 Bilag 2: Flowdiagram, der viser sagsgangen fra kortlægning til afværgeforanstaltning Bilag 3: Ekstra data til den skriftlige indberetning Bilag 4: Oversigt over afgrænsende undersøgelser, afværgeprojekter og drift og monitering i 2009 Indberetning om jordforurening

6 SAMMENFATNING Indsatsen i 2009 I sit 3. leveår har Region konsolideret sig som en vigtig aktør på jordforureningsområdet lokalt, regionalt og nationalt. Udfordringerne i forbindelse med strukturreformen er overvundet, og den daglige drift er kendetegnet ved effektive arbejdsgange. Region har engageret sig yderligere i interregionale samarbejder på jordforureningsområdet, og landegrænser er derfor ofte blevet krydset i Jord og Råstoffers højeste prioritet var også i 2009 at yde en målrettet og effektiv service overfor borgere og andre interessenter. Tre kontorer med centrale placeringer i henholdsvis Viborg, Holstebro og Horsens udgør Region s afdeling for Jord og Råstoffer. Kontorerne i Holstebro og Horsens udgør de faglige centre for jordforurening, og alle typer af jordforureningsopgaver løses begge steder. Der er i alt 52 medarbejdere. Region s hovedopgave på jordforureningsområdet er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner trues af jordforurening samt at sikre rent drikkevand. Offentlig adgang til jordforureningsdata i Region frigav ressourcer i Derfor har det været muligt at opprioriterer opdatering af jordforureningsdatabaser og vedligeholdelse og forbedring af sagsbehandlings-, økonomistyrings- og tidsregistreringssystemerne. Region fokuserede i 2009 på skriftlig kommunikation med borgere og virksomheder. Resultaterne af en kundeanalyse blev anvendt til revidering af eksisterende og opbygning af nye brevskabeloner. I 2009 afsluttede Region den systematiske indsamling af adresser, hvor der kan være kilder til jordforurening. Der er gennemgået kildemateriale og udarbejdet historiske redegørelser på ca adresser, som overvejende er fra det tidligere Ringkjøbing Amt. I 2009 har regionen truffet afgørelse i 1570 sager. V1-kortlægningen har fortsat høj prioritet og forventes afsluttet i Jord og Råstoffers borebisser fremviser materiellet på Danske Regioners generalforsamling i Aalborg, april Indberetning om jordforurening 2009

7 Der er efter anmodning fra ejere af V1-kortlagte boliggrunde gennemført 43 indledende undersøgelser. Undersøgelsernes formål er at afklare, hvorvidt den enkelte grund er forurenet. Der er i 2009 igangsat 35 indledende undersøgelser i indsatsplanområderne med henblik på at sikre værdifuldt grundvand. Region har udført videregående undersøgelser på 51 lokaliteter og afværgeprojekter på 23 lokaliteter. Derudover havde Region 17 afværgeanlæg i drift i I 2009 udførte Oliebranchens Miljøpulje 250 undersøgelser af tidligere tankstationer i Region. Samtidig fik regionen udført undersøgelser på 28 lokaliteter med sideaktiviteter. Der er 7 store forureninger i Region. Definitionen på store forureninger er, at omkostningerne forbundet med oprensning eller afværge forventes at være større end 10 mio. kr. De store forureninger indgik også i 2009 i afdelingens arbejdsprogram, idet der løbende moniteres, gennemføres yderligere eller ændrede afværgeforanstaltninger eller arbejdes med teknologiprojekter. Det velfungerende samarbejde på jordforureningsområdet mellem de 19 kommuner i regionen og Region blev konsolideret i Jord-ERFA-midt, som det formaliserede samarbejdsforum kaldes, har resulteret i konkret erfaringsudveksling og gode relationer mellem sagsbehandlere hos kommuner og region, som har medført en mere smidig og effektiv sagsbehandling. Der blev i 2009 brugt betydelige ressourcer på at opdatere data i regionernes system til styring af jordforureningsdata, JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Ved udgangen af 2009 var der ca lokaliteter i JAR. Der er i 2009 blevet arbejdet med systemintegration, således at dobbeltindtastning undgås. Herunder har integration mellem JAR og DKjord spillet en central rolle. Integrationen skal sikre, at regionen kan levere og hente data fra den nye fælles nationale database, DKjord. Strategi Region vil med faglig ekspertise og en smidig organisation sikre, at grundvandsforurening, indeklimaproblemer og utryghed blandt borgerne, afledt af jordforurening, håndteres effektivt og forsvarligt i regionen. Region vil være den foretrukne, fleksible og ubureaukratiske samarbejdspartner inden for jord- og grundvandsforurening samt klimatilpasning. Region vil aktivt søge at indgå i tætte relationer med private virksomheder og offentlige institutioner, som også har idéer og vilje til udvikling på jord- og grundvandsområdet. 3 vigtige strategiske tiltag i 2010 Hurtig afklaring for grundejer rettidig indsats Der skal sikres overblik over det samlede handlingsforløb og en hurtig afklaring for grundejeren. Den ekstra indsats med kortlægning af forureningen fastholdes derfor i 2010, så den kan afsluttes i Afledt af kortlægningen forventes der i 2010 at blive gennemført ca. 50 indledende boligundersøgelser til afklaring af om grundene er forurenede. For at opnå en øget fleksibilitet over for borgerne og udvikle den faglige ekspertise i afdelingen, skal flere undersøgelser hjemtages, således at de i 2010 udføres med Region s egen borerig. Grundvandsressourcen sikres red vandet Staten har den 14. januar 2010 fremlagt Vand- og Naturplaner for Region. Samtidig fortsætter indsatsplanlægningen i drikkevandsområderne. Region Midjylland vil fortsat medvirke til at sikre grundvandsressourcen i samarbejde med kommuner og stat, vandværker og andre interessenter. Region vil arbejde for, at det positive samarbejde med kommunerne i Jord-ERFA-midt udvikles og søges udvidet yderligere på grundvandsområdet. Herved kommer kommuner og region til at arbejde endnu tættere sammen om løsning af jord- og grundvandsproblematikker. Indberetning om jordforurening

8 Fremtidens indsats udvikles i dag Region vil i 2010 deltage i flere udviklingsprojekter. Region s proaktive deltagelse i udviklingsprojekter giver tætte relationer til private og offentlige samarbejdspartnere. Udviklingsprojekterne fører til nye og mere omkostningseffektive undersøgelses- og afværgeteknikker til gavn for jord- og vandmiljøet. Strategien er retningsgivende for Region s handlingsplan for Handlingsplan 2010 V1-kortlægningsarbejdet altså kortlægningen af muligt forurenede grunde har høj prioritet, og regionen forventer i 2010 at få udarbejdet historiske redegørelser for 900 lokaliteter, samt træffe afgørelse om eventuel kortlægning for lokaliteter. Kortlægningen af disse forventes afsluttet i Region vil påbegynde boligundersøgelser senest et halvt år efter, at boligejere anmoder om det. Boligejere har krav på, at undersøgelsen er afsluttet inden for 1 år. For at opnå højest mulig omkostningseffektivitet samles undersøgelserne i puljer af ca. 20 undersøgelser. Puljerne gennemføres én gang i kvartalet. Der budgetteres med 50 boligundersøgelser i 2010, hvoraf hovedparten gennemføres af regionens ansatte og med regionens borerig. Mellem 20 og 25 afværgeprojekter påbegyndes eller afsluttes i Region arbejder så vidt muligt på at gennemføre en komplet oprensning ved afværgeprojekter, hvor restforureninger alternativt vil føre til løbende afværge og monitorering. Komplet oprensning mindsker risikoen for, at regionen i fremtiden er nødt til at allokere størstedelen af områdets budget til drift af afværgeanlæg og monitorering. Oliebranchens Miljøpulje afslutter i 2010 sin indsats i regionen. Region forventer derfor at afslutte sagsbehandlingen af de resterende ca. 200 sager. Region vil fortsat yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter på jordforureningsområdet. I 2010 forventes det, at ca attester på ejendomme vil blive indhentet via regionens hjemmeside. Region vil i 2010 deltage i en række udviklingsprojekter og afventer svar på flere ansøgninger. Region er overordnet projektleder for CLIWAT, der er et nordeuropæisk projekt støttet af EUs Interreg IVB program. Projektet, som afsluttes i 2011, skal bl.a. vurdere effekten af klimaændringer på udledning af forurenende stoffer fra kortlagte arealer. Herved forventes CLIWAT at munde ud i anbefalinger til fremtidig indsats på kortlagte arealer, som påvirkes af klimaændringer. Region vil i 2010 fortsat have et effektivt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne og de statslige miljøcentre. Region vil arbejde for, at det tætte samarbejde på jordforureningsområdet bliver udvidet til at omfatte grundvandsområdet. Det kræver, at regionen deltager aktivt i grundvandsfora og koordinerer kortlægnings- og undersøgelsesindsatsen med kommunernes indsatsplaner. For at kunne agere effektivt og med høj kvalitet i ydelserne er Region meget afhængig af, at der er styr på de store mængder data. Der er ca grunde i regionens jordforureningsdatabase (JAR). Der vil i 2010 være særlig fokus på systemintegration, således at dobbeltindtastning undgås. Herunder sikres integration mellem JAR og DKjord, således at regionen kan levere og hente data fra den nye fælles nationale database. Region har i en årrække kontrolleret og afværget 7 store forureninger en stor forurening defineres ved, at den samlede afværgeindsats forventes at koste mere end 10 mio. kr. Indsatsen fortsættes i 2010, og en køreplan for oprensning ved Høfde 42 er på plads. 6 Indberetning om jordforurening 2009

9 INDLEDNING I følge Lov om forurenet jord skal regionsrådet hvert år udarbejde en indberetning til Depotrådet om planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet og den gennemførte indsats i det forgangne år. Region har derfor udarbejdet denne indberetning over planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i 2010 og en gennemgang af arbejdet i Udover denne skriftlige indberetning vil der blive foretaget en elektronisk indberetning af de enkelte kortlagte arealer til Miljøstyrelsen. Listen over planlagte forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2010 (Bilag 1) har været i offentlig høring. Før den offentlige høring har kommunerne i regionen haft mulighed for at komme med forslag og kommentarer til listen. På jordforureningsområdet har Region som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre, at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Regionen har også opgaver på råstofområdet, men dette arbejde skal jf. lovgivningen ikke omfattes af denne indberetning. Vi samarbejder med kommunerne og statens miljøcentre for at løse jordforureningsopgaven. Kommunerne udarbejder planer for beskyttelse af grundvandet i særlige indsatsområder. De er myndighed i forbindelse med flytning af forurenet jord. De giver i samarbejde med regionen byggetilladelser og tilladelser til at ændre et areals anvendelse til en mere følsom anvendelse, f.eks. bolig eller børnehave, på forurenede eller muligt forurenede grunde. Derudover udpeger kommunerne områder i byzoner, hvor jorden forventes at være lettere forurenet den såkaldte områdeklassificering. Regionen og kommunerne har en fælles opgave med at rådgive beboere om forurenede arealer og lettere forurenede arealer Regionen opsporer og kortlægger arealer, hvor vi enten ved, at der er forurenet, eller hvor vi har en begrundet mistanke om, at der kan være forurenet. De steder, hvor vi finder en truende forurening, sørger vi for at fjerne den, eller vi sikrer, at den ikke spreder sig til vores drikkevand eller påvirker indeklimaet i folks boliger. Statens miljøcentre vurderer grundvandets sårbarhed og udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er ekstra vigtigt, at grundvandet i disse områder beskyttes mod forurening. Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer I Jord og Råstoffer i Region er vi 52 medarbejdere fordelt på tre regionshuse i Viborg (4), Holstebro (21) og Horsens (27). Vi arbejder projektorienteret på tværs af geografi og faglige grænser. Vi har organiseret arbejdet i grupper, hvor de største er Kommuneansvarlig-gruppen, V1-kortlægningsgruppen og Undersøgelse/Afværgegruppen. De kommuneansvarlige medarbejdere har kontakten til kommunerne f.eks. i forbindelse med sager, hvor regionen skal give udtalelse til kommunernes afgørelser. Der er én eller to kontaktpersoner til hver kommune. V1-kortlægningsgruppen indsamler viden om potentielt forurenede arealer samt vurderer og træffer Jord og Råstoffer Arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne Holstebro Horsens Viborg Råstofplanlægning Den regionale udviklingsplan (RUP) Borgerservice V1-kortlægning Kommuneansvarlig Feltteam Kommunikation GIS / IT Undersøgelse/afværge Oliebranchens Miljøpulje Arbejdsgrupperne i Jord og Råstoffer, fordelt på afdelingerne i Holstebro, Viborg og Horsens. Som det fremgår, er grupperne Undersøgelse og afværge, Kommunikation, GIS/IT og Råstofplanlægning de eneste, der har medarbejdere i alle 3 regionshuse. Indberetning om jordforurening

10 afgørelser om kortlægning på baggrund af det indsamlede materiale. Undersøgelse/afværgegruppen udfører forureningsundersøgelser samt oprenser forureninger eller sikrer gennem afværgeforanstaltninger, at truende forureninger ikke udgør en uacceptabel risiko for grundvandsressourcen eller indeklimaet i boliger. Der arbejdes endvidere i en række andre grupper, hvilket fremgår af organisationsdiagrammet på side 7. Jord og Råstoffer er samlet til fælles seminar i Silkeborg, december Indberetning om jordforurening 2009

11 JORD OG RÅSTOFFERS ARBEJDE I 2009 Mulighederne for bedre servicering af borgerne diskuteres på afdelingens fælles seminar i Silkeborg, december I sit 3. leveår har Jord og Råstoffer konsolideret sig som en vigtig aktør på jordforureningsområdet lokalt, regionalt og nationalt. Udfordringerne i forbindelse med strukturreformen er overvundet, og den daglige drift er kendetegnet ved effektive arbejdsgange. Jord og Råstoffer har engageret sig yderligere i interregionale samarbejder på jordforureningsområdet, og landegrænser er derfor ofte blevet krydset i Jord og Råstoffers højeste prioritet var også i 2009 at yde en målrettet og effektiv service overfor borgere og andre interessenter. Service Borgerservice håndterer telefoniske henvendelser til afdelingens fælles indgangsnummer. De besvarer så vidt muligt forespørgslerne. Alternativt sørger de for, at forespørgslen bliver videregivet til en relevant sagsbehandler. Det er også Borgerservice, der journaliserer alle henvendelser til afdelingens fælles elektroniske postkasse, konterer regninger og tager sig af en række andre administrative opgaver. En central opgave for gruppen er desuden vedligeholdelse og vejledning i brug af sagsbehandlings-, økonomistyrings- og tidsregistreringssystem. Øget brug af offentlig adgang til jordforureningsdata førte til færre forespørgsler i Det frigav ressourcer til, at Borgerservice kunne bidrage til opdatering af Jord & Råstoffers databaser. Kommunikationsgruppen fokuserede i 2009 på skriftlig kommunikation med borgere og virksomheder. Reglerne på jordforureningsområdet er komplicerede, så det er en udfordring at skrive i et letforståeligt sprog og samtidig sikre juridisk holdbare afgørelser. Resultaterne af en kundeanalyse blev anvendt til revidering af eksisterende og opbygning af nye brevskabeloner. Kommunikationsgruppen deltager i tværregionalt samarbejde, hvor regionerne i fællesskab løser formidlingsopgaver. I 2009 er Værditabspjecen blevet revideret og arbejdet med en pjece om jordforureningsområdet henvendt til politikere er igangsat. En vigtig del af Kommunikationsgruppens arbejde i 2009 var desuden den årlige skriftlige indberetning til Miljøstyrelsen. Indberetning om jordforurening

12 V1-kortlægning Kortlægning på vidensniveau 1 er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden. Det kaldes også V1-kortlægning og foretages i henhold til Jordforureningslovens 4. Fremgangsmåde Region har en EU-udbudsaftale med fem rådgivere, som forestår følgende: Indsamling af adresser, hvor der kan være eller have været muligt forurenende aktiviteter. Gennemgang af kildemateriale primært fra kommunernes og amternes arkiver samt om nødvendigt interviews med personer med tilknytning eller kendskab til de respektive adresser. På baggrund heraf udarbejdelse af historiske redegørelser for de enkelte adresser, hvor oplysninger om muligt forurenende aktiviteter be- eller afkræftes. På baggrund af de historiske redegørelser vurderer vores V1-gruppe kortlægningsgrundlaget og orienterer grundejer om, hvorvidt grunden V1-kortlægges eller ej. Status 2009 I 2009 har vi fået indsamlet ca adresser. Den systematiske adresseindsamling er dermed afsluttet for hele regionen. Derudover har vi fået udarbejdet ca historiske redegørelser, som overvejende omfatter det tidligere Ringkøbing Amt. Endelig har vi vurderet kortlægningsgrundlaget og truffet afgørelser i 1570 sager. Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser) I Region s arbejde med kortlægning af jordforurening indgår indledende forureningsundersøgelser. Undersøgelserne udføres for at afklare, om grunde, der er kortlagt på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), faktisk er forurenede. Undersøgelserne udføres inden for jordforureningslovens indsatsområder, der udgøres af arealer med følsom anvendelse og områder med værdifuldt grundvand. Ejere af boligejendomme, der er kortlagt på vidensniveau 1, har krav på at få gennemført en Områder i regionen, hvor den systematiske kortlægning er afsluttet. Skive Lemvig Struer Holstebro Herning Ringkøbing-Skjern Viborg Silkeborg Ikast-Brande Randers Favrskov Skanderborg Århus Odder Horsens Hedensted Norddjurs Syddjurs Samsø V1-kortlægning afsluttet V1-kortlægning uafsluttet Kommunegrænse 10 Indberetning om jordforurening 2009

13 undersøgelse inden for 1 år, hvis regionen har accepteret deres anmodning den såkaldte 1 års undersøgelse. Der er i 2009 afsluttet 43 indledende undersøgelser med henblik på at afklare, om der er forurening på grunden. Heraf blev ca. halvdelen udført af regionens egne medarbejdere. Region er forpligtet til at udføre undersøgelser i indsatsplanområderne. Undersøgelserne omfatter brancher, hvis historiske aktiviteter udgør en risiko for grundvandet i planområderne. Der er i 2009 afsluttet 25 indledende undersøgelser i indsatsplanområderne med henblik på at sikre værdifuldt grundvand. Videregående undersøgelser De videregående undersøgelser udføres på lokaliteter, hvor der tidligere er konstateret forurening, men hvor der ikke er en afklaring af trusselsbilledet. Videregående undersøgelser på grunde med boliger skal afklare, om tidligere konstateret forurening udgør en risiko for grundens nuværende anvendelse til bolig. Der kan enten være risici forbundet med kontakt med overfladenær, forurenet jord eller med afdampning fra forurenet jord til beboelsen. På lokaliteter, hvor grundvandet kan være truet, skal videregående undersø- Udtagne jordprøver i forbindelse med videregående undersøgelse, efterår Ved brug af Geoprobe boresystem foretages direkte målinger af forurening i jord og grundvand, efterår Indberetning om jordforurening

14 gelser klarlægge, om der reelt er en risiko for, at forureningen spredes til grundvandsressourcen. Region udførte i 2009 videregående undersøgelser på 51 lokaliteter, jf. bilag 4. Afværgeforanstaltninger, drift og monitering Region har i 2009 gennemført afværgeforanstaltninger på en række lokaliteter. Der er udført fjernelse af forurening enten i form af afgravning eller ventilering af boliger. I nogle tilfælde er der udført ændringer af bygningsdele for at forhindre forurening i at trænge ind i boligen. Region havde i det forgangne år 17 afværgeanlæg i drift, hvis formål er at forhindre spredning af forurening til grundvand samt spredning af farlige gasser til nærliggende huse. Derudover udførte regionen afværgeprojekter på 23 lokaliteter i 2009, hvor forureningen udgjorde en risiko for menneskers sundhed eller for grundvandet, jf. bilag 4. En afværgestation på Eskelund Losseplads ved Århus. På lossepladsen foregår bl.a. afværgepumpning og monitering af forureningssituationen. 12 Indberetning om jordforurening 2009

15 Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er baseret på en frivillig aftale indgået i 1992 mellem olieselskaber, amter, kommuner og Miljøstyrelsen. Formålet med OM er at undersøge og oprense eventuelle forureninger på landets mange nedlagte tankstationer. Ordningen finansieres ved, at der er lægges 5 øre på hver liter benzin, som sælges i Danmark. OM har hvert år foretaget forureningsundersøgelser på en række lokaliteter. I 2009 blev de sidste undersøgelser sat i gang i Region. Regionen behandler disse undersøgelser i henhold til jordforureningsloven, idet regionen tager stilling til den enkelte lokalitets kortlægningsstatus efter undersøgelsen. Med effektivitet og borgerservice for øje har regionen finansieret en sideløbende undersøgelse af andre mulige kilder til forurening, f.eks. autoværksteder, på OM-lokaliteter, hvis der er bolig eller grundvandsinteresser på grunden. Ud over den årlige pulje af OM-lokaliteter har regionen fra de tidligere amter overtaget et antal ældre uafsluttede sager af samme type. Vi prioriterer højt, at der træffes afgørelse i disse sager, så snart grundlaget herfor er til stede. I 2009 udførte OM 250 undersøgelser af tidligere tankstationer i Region. Samtidig fik regionen udført undersøgelser på 28 lokaliteter med sideaktiviteter. De frivillige undersøgelser Region har i 2009 vurderet flere hundrede oplæg til frivillige forureningsundersøgelser i regionens kommuner. Når det har været nødvendigt, er dette sket i samråd med kommunerne og de relevante rådgivende ingeniørfirmaer. Frivillige undersøgelser foretages på kortlagte grunde, hvor der ønskes opført et nyt byggeri eller foretaget udvidelser af eksisterende bygninger. Ligeledes foretages frivillige undersøgelser, når grundejere ønsker at ændre arealanvendelsen til mere følsomme formål. Frivillige undersøgelser og eventuel oprensning af forurening, som ovenfor beskrevet, betales af bygherren. Aktiviteterne gennemføres således på bygherrens eget initiativ, mens regionen skal godkende Oliebranchens Miljøpulje undersøger og oprenser eventuelle forureninger på landets mange nedlagte tankstationer. Indberetning om jordforurening

16 projektet og sikre, at undersøgelser og evt. oprensning har tilstrækkelig kvalitet og omfang. Regionen har brugt ca. 2 årsværk på denne opgave i De 7 store forureninger i Region I 2007 udarbejdede Miljøstyrelsen og Regionerne en oversigt over store forureninger i Danmark. De defineres som forureninger, der vurderes at koste over 10 mio. kr. at oprense eller afværge. Syv af disse befinder sig i Region. Region er overordnet koordinator på CLIWAT og bidrager derudover til projektet med undersøgelser af klimaændringers påvirkning af kilder til jordforurening. CLIWAT har et samlet budget på 5,5 mio. euro over 3 år fra 2008 til Heraf tegner Region sig for ca euro. Halvdelen af beløbet refunderes af EU under Interreg IVB-programmet. En mere udførlig beskrivelse af ovenstående og øvrige udviklingsprojekter findes under Udviklingsprojekter på side og under Samarbejde, EU på side De 7 store forureninger i Region er nærmere beskrevet på side Udviklingsprojekter Region har i 2009 deltaget i en række større og mindre udviklingsprojekter. Regionen har videreført et udviklingsprojekt, der i løbet af de kommende år skal føre til beslutning om valg af afværgemetode på Høfde 42. Region s deltagelse i CLIWAT har affødt yderligere internationalt samarbejde og udveksling af erfaringer og tjenester. Regionens boreteam har bl.a. bidraget til kortlægning af geologi og grundvand på den østfrisiske ø Borkum. 14 Indberetning om jordforurening 2009

17 Samarbejde Det velfungerende samarbejde mellem de 19 kommuner i regionen og Jord og Råstoffer blev konsolideret i Jord-ERFA-midt, som det formaliserede samarbejdsforum kaldes, har resulteret i konkret erfaringsudveksling og gode relationer mellem sagsbehandlere hos kommuner og region, som har medført en mere smidig og effektiv sagsbehandling. På grundvandsområdet koordinerer regionen sin indsats med kommunerne og miljøcentrene. Koordineringen er i 2009 foregået via etablerede grundvandsfora. Der er afholdt tre større møder i Jord-ERFA-midt i Ved hvert møde har deltagerne taget aktuelle problemstillinger op, og kommuner og region er kommet frem til løsninger, som har bred opbakning. Jord-ERFA-midt udgør et stærkt samarbejde, som medvirker til at sikre, at Region påvirker dagsordenen indenfor jordforurening. Der afholdes desuden møder mellem Jord og Råstoffer og den enkelte kommune, hvor lokale problemstillinger eller udfordringer diskuteredes. I 2009 er der afholdt møder med samtlige kommuner i regionen. Grundvandssamarbejdet omfatter deltagelse i arbejdsgrupper i de enkelte indsatsområder og deltagelse i møder i grundvandsforum i den pågældende kommune. Regionen tilstræber at foretage grundvandsrelaterede undersøgelser i takt med Miljøcentrenes grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning. Regionen har i 2009 foretaget grundvandsrelaterede undersøgelser på en lang række lokaliteter beliggende i indsatsområder. Der er altid stort fremmøde og engagement til møderne i Jord-ERFA-midt. Indberetning om jordforurening

18 Struktur JAR (Jordforureningslovens Areal Register) bruges som styringsværktøj for alle kortlagte ejendomme i 4 regioner. Region har den daglige ledelse af JAR-projektet, der er et samarbejde mellem 4 regioner (Region Sjælland er ikke med). Videreudvikling og opdatering af databasen krævede også i 2009 betydelige ressourcer. Regnskab 2009 Region s overordnede regnskab for 2009 på jordforureningsområdet er skitseret nedenfor. Alle udgifter er opgjort eksklusiv moms, og disponeringer under værditabsordningen, kontingent til Videncenter for Jordforurening og kontingent til Danmarks Miljøportal indgår ikke i opgørelsen. Fra september 2008 har offentligheden haft adgang til jordforureningsdata på internettet. Selvbetjeningssystemet, der gør det muligt for grundejere, ejendomsmæglere m.fl. at finde ud af, om en grund er forurenet, blev benyttet mere end gange i Kommunerne i regionen har adgang til at se alle data, som er registreret i JAR. Kommuner og rådgivere kan desuden via JAR indberette data til regionen, som herefter blot kvalitetssikrer dataene. Region benytter GeoGIS som databaseløsning ved registrering af bore-, prøveog analysedata. GeoGIS er et alment anvendt program til håndtering af databaser med jord- og grundvandsdata. Det anvendes som standard ved alle større og mange mindre danske anlægsopgaver til registrering af boreprofiler og geologiske længdesnit. Regionen deltog også i 2009 i udvikling og test af GISP (et prioriteringssystem for kortlagte arealer). Desuden deltages i udvikling af en række specialprogrammer, som vil kunne lette arbejdet med jordforureningsdata i de enkelte regioner samt fremme udveksling af data mellem f.eks. Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen og JAR. Ved udgangen af 2009 var der ca lokaliteter i JAR. Der er i 2009 blevet arbejdet med systemintegration, således at dobbeltindtastning undgås. Herunder har integration mellem JAR og DKjord spillet en central rolle. Integrationen skal sikre, at regionen kan levere og hente data fra den nye fælles nationale database, DKjord. Årsværk Økonomi Administration 2, IT 3, Borgerserviceopgaver V1-kortlægning samt indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Projektering og etablering af afværge 14, , , Drift og overvågning 3, Tværgående projekter herunder udviklingsprojekter 3, Sum 43, Overført til I alt Indberetning om jordforurening 2009

19 STRATEGI FOR 2010 Der er søgt på følgende matrikel: 634 Holstebro Bygrunde, Holstebro Kommune Attest Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan du også se om der er er jordforureninger i nærheden af det søgte). V1-kortlagt V2-kortlagt Udgået efter kortlægning Udgået inden kortlægning matrikler_fremh Region har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på på den pågældende matrikel Du Du er er altid altid velkommen til til at at kontakte os på på telefon eller eller på påmail JAR attest borgere, ejendomsmæglere og boligadvokater har via regionens hjemmeside let og hurtig adgang til oplysninger om jordforurening på alle adresser i regionen. Service Borgerservice Region vil fortsat yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter på jordforureningsområdet. I 2010 forventes det, at ca attester på ejendomme vil blive indhentet via regionens hjemmeside. Regionen forventer ca forespørgsler om mere detaljerede oplysninger om kortlagte lokaliteter, som ikke er offentligt tilgængelige via JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Her vil Region sikre, at forespørgslen bliver behandlet hurtigt og effektivt af en sagsbehandler. Region vil servicere og vejlede brugere af JAR. Borgerservicegruppen vil i 2010 udføre en række opgaver, som skal sikre, at Region s databaser er opdaterede. Det drejer sig primært om digitalisering af boredata, ajourføring af JAR og vejledning i brug af sags- og økonomistyringssystemer. Der er afsat 3,8 årsværk til opgaven i Kommunikationsgruppen Region sætter i 2010 særlig fokus på at skabe en moderne, brugervenlig og letforståelig hjemmeside. Hjemmesiden skal sikre, at langt flere borgere er i stand til at servicere sig selv med oplysninger om jordforurening. Region vil i 2010 fortsat arbejde for at fremstå moderne og letforståelig i sin kommunikation med alle interessenter. En analyse af samarbejdet med kommunerne i regionen igangsættes i Analysen skal munde ud i Indberetning om jordforurening

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET INDHOLD Side Sammenfatning... 4 Indsatsen i 2010... 4 Strategi... 5 Indledning... 7 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 7 Jord og Råstoffers

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2012

Indberetning om jordforurening 2012 Indberetning om jordforurening 2012 STATUS PLANER BUDGET Regional Udvikling Miljø Indberetning om jordforurening 2012 1 Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Miljø

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2012

Indberetning om jordforurening 2012 Indberetning om jordforurening 2012 STATUS PLANER BUDGET Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Miljø Udgivelsesår 2013 Titel Indberetning

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2007

Indberetning om jordforurening 2007 Indberetning om jordforurening 2007 STATUS PLANER BUDGET Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår:

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Indberetning om jordforurening 2014 STATUS PLANER BUDGET Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Miljø Udgivelsesår 2015

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning

1. Indledning og sammenfatning INDHOLD 1. INDLEDNING og SAMMENFATNING...2 2. REGION MIDTJYLLANDS PRIORITERING AF DEN SAMLEDE INDSATS...3 3. ORGANISATION...5 4. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 5 5. INDSATSEN i 2014... 8 6. HANDLINGSPLAN 2015...9

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Overblik over forureningen på Harboøre Tange

Overblik over forureningen på Harboøre Tange Overblik over forureningen på Harboøre Tange Notat i forbindelse med politisk temamøde om Høfde 42 af 29. april 2016 Introduktion Dette notat giver et kort overblik over de problemstillinger, der er med

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere