DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER"

Transkript

1 DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012

2 1. INDLEDNING PROCESSER Aktørernes opgaver Læger Arbejdsgiver Arbejdsmiljørepræsentant Tillidsrepræsentant Kreds Sekretariat Arbejdsskadestyrelsen / forsikringsselskabet Selvforsikrende kommuner Oversendelse til sekretariatet Hvad der skal være afklaret Hvad der skal vedlægges Orientering mellem kreds og sekretariat Sekretariat til kreds Kreds til sekretariat LOVE OG REGLER Arbejdsskadesikringsloven Anmeldelse af arbejdsskader års fristen for anmeldelse Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Behandlingsudgifter Brillesager Godtgørelse for transportudgifter Godtgørelse for varigt mén ( 18) Fastsættelse af méngrad Midlertidig ménafgørelse Erstatning for tab af erhvervsevne ( 17) Midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne Særlige erstatninger ved dødsfald ( 19-23) Erstatningsansvarsloven Er der en skadevolder? Forsikringsdækning Dækning fra skadevolder Vold Erstatningsnævnet og Offererstatningsloven Dækning efter Erstatningsansvarsloven Ødelagte effekter Behandlingsudgifter Godtgørelse for svie og smerte Tabt arbejdsfortjeneste Side 2 af 15

3 1. Indledning Ændring af arbejdsskaderådgivningen. Danmarks Lærerforenings arbejdsskaderådgivning omlægges, så alle henvendelser skal gå gennem foreningens kredse. Dette er en del af beslutningen om arbejdsmiljø som fagpolitisk satsning. Det er nødvendigt, at både foreningens sekretariat og kredse medvirker i en opprioritering af arbejdsskadesagerne. Foreningens arbejde med arbejdsskadesager har et dobbelt formål. Dels at bistå det enkelte medlem, som har været udsat for en arbejdsskade, og dels gennem kendskabet til arbejdsskaderne at kunne bidrage til forebyggelse af arbejdsskader. De medlemmer af foreningen, der kommer ud for en arbejdsskade, skal sikres optimal rådgivning og bistand i forhold til behandlingen af arbejdsskadesagen. Danmarks Lærerforenings kredse bistår og rådgiver for at sikre, at arbejdsskaden anmeldes korrekt. Danmarks Lærerforenings sekretariat bistår og rådgiver den skaderamte i forhold til Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagen og eventuel anke af afgørelsen samt i forhold til eventuelle øvrige erstatningskrav. Danmarks Lærerforenings kredse rådgiver og bistår i øvrigt det skaderamte medlem i forhold til såvel arbejdsgiver som bopælskommune. Det kan være vanskeligt umiddelbart efter en hændelse at vurdere, om der vil være varige mén på grund af hændelsen. Derfor bør skaden anmeldes som arbejdsskade til arbejdsgiverens forsikringsselskab/forsikringsafdeling, hvis der er den mindste formodning om, at hændelsen vil have varige følger og/eller medføre behandlingsudgifter. Den viden om risici ved arbejdet, som kredsen får i forbindelse med eventuelle anmeldelser af arbejdsulykker, giver grundlag for en dialog med arbejdsgiver og skoleledelse om ændringer i arbejdsforholdene generelt og i forhold til den enkelte medarbejder, som kan forebygge arbejdsulykker. Det kan også være vanskeligt at vurdere, om arbejdsbelastninger eller andre belastende forhold i arbejdet gennem en periode vil medføre en egentlig erhvervssygdom. Derfor bør der gennem den pågældendes læge ske anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, hvis der er mistanke om, at belastningen kan medføre en erhvervssygdom. Den viden om belastninger i arbejdet, kredsene får kendskab til i forbindelse med anmeldelse af erhvervssygdomme, for eksempel belastningsreaktioner og andre arbejdsbetingede stressreaktioner, giver grundlag for en dialog med arbejdsgiver og skoleledelse om ændringer i arbejdstilrettelæggelsen generelt og i forhold til den enkelte medarbejder, som kan forebygge erhvervssygdommene. Det er naturligvis det enkelte medlem, der selv træffer beslutningen om indgivelse af anmeldelse af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, bortset fra de tilfælde hvor arbejdsgiver eller anden myndighed i lovgivningen er forpligtet til at indgive anmeldelse. Det er jo det enkelte medlem, der må bære de belastninger, som arbejdsskadesagsbehandlingen medfører Side 3 af 15

4 Kredsen må i alle tilfælde stille rådgivning og vejledning til rådighed for det medlem, der ønsker at anmelde en arbejdsskade, og må i sin rådgivning gøre medlemmet bekendt med, at anmeldelse skal ske indenfor et år efter, at arbejdsulykken er indtruffet, eller medlemmet har fået kendskab til en formodet erhvervssygdom. Kredsens rådgivningsansvar i forhold til arbejdsskadesager må formodes at være omfattet af den generelle forsikring vedr. rådgivningsansvar kredsene er blevet anbefalet. Kredsene anbefales at undersøge dette i deres egne forsikringsbetingelser. For at øge foreningens viden både på kredsniveau og på landsplan er det vigtigt, at alle anmeldte arbejdsskader registreres i den enkelte kreds, og at oplysningerne gives videre til foreningens sekretariat. 2. Processer De følgende afsnit beskriver arbejdsgangene for behandlingen af arbejdsskadesager i Danmarks Lærerforening Aktørernes opgaver Læger Ved sager om erhvervssygdomme er det lægen eller tandlægen, der har pligt til at anmelde arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen. Pligten forudsætter blot, at lægen har mistanke om, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Pligten gælder ikke udelukkende skadelidtes faste læge, men enhver læge, som gennem kontakt med skadelidte som patient får den opfattelse, at vedkommende har en erhvervssygdom. Såfremt et medlem har en lidelse, som kunne være en erhvervssygdom, bør vedkommende derfor gå til læge og få lægen til at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Ønsker lægen ikke at anmelde skaden, for eksempel fordi vedkommende mener, at der ikke er tale om en arbejdsskade, bør kredsen bistå medlemmet med at foretage anmeldelse. I tvivlstilfælde kontaktes sekretariatet Arbejdsgiver Ved sager om arbejdsulykker har arbejdsgiver ansvaret for at anmelde skaden til forsikringsselskabet. For lærere i folkeskolen vil det i praksis oftest være skolelederen, der er den øverste chef i dagligdagen. Det vil derfor normalt være skolelederen, der foretager anmeldelse af arbejdsulykker. Man skal være opmærksom på, at Arbejdsskadesikringsloven kun taler om arbejdsgivers pligter, og ikke forholder sig til, hvilket personale opgaven ligger hos. Ansvaret for at anmelde arbejdsulykker kan derfor sagtens være uddelegeret til administrativt personale på skolen, eller det kan ligge i den kommunale forvaltning. Efter en arbejdsskade skal skolelederen sikre sig, at arbejdsmiljørepræsentanten er orienteret om arbejdsskaden, så vedkommende kan rådgive skadelidte om mulighederne for at søge bistand. Yderligere skal skoleleder følge op på arbejdsmiljøet. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation følge op på arbejdsskader ved at gennemgå arbejdsskaden for at se på, om fremtidige arbejdsskader kan undgås. Som leder af arbejdsmiljøorganisationen, er det skolelederens pligt at tage emnet op på et møde i arbejdsmiljøorganisationen samt sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen har de nødvendige oplysninger Side 4 af 15

5 Herudover bør en god skoleleder følge op på arbejdsskader. Danmarks Lærerforening foreslår derfor, at skolelederen, ved at tale med skadelidte for eksempel 3 måneder efter arbejdsskaden, afklarer: om skadelidte stadig har gener efter arbejdsskaden, og om skadelidte har haft udgifter til medicin, fysioterapi eller lignende. Dette skyldes, at arbejdsskader kan give ret til godtgørelse for varigt mén og erstatning for behandlingsudgifter Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten bør, når vedkommende er blevet opmærksom på, at der har været en arbejdsskade på skolen, rådgive skadelidte om muligheden for at anmelde arbejdsskader til forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen samt oplyse skadelidte om Danmarks Lærerforenings tilbud: Tillidsrepræsentanten: Bistår ved sygesamtaler med videre. Kredsen: Bistår ved sygesamtaler og/eller andre forhandlinger med arbejdsgiver, formidler kontakt til sekretariatets rådgivning om arbejdsskadesager, rådgiver om anmeldelse af arbejdsskaden til arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen Sekretariatet: Bistår i arbejdsskadesagen for så vidt angår Arbejdsskadestyrelsen, skadevolder og Erstatningsnævnet Yderligere skal arbejdsmiljørepræsentanten som deltager i arbejdsmiljøorganisationen medvirke i en diskussion om arbejdsskadens opståen, og mulighederne for at forebygge lignende skader Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten rådgiver og bistår medlemmerne blandt andet i forbindelse med spørgsmål om sygefravær. Det er i den sammenhæng ofte relevant for tillidsrepræsentanten at vide, at sygefraværet (som måske fører til en opsigelse) er forårsaget af en arbejdsskade, da skoleledelsen ofte er mere forstående i den situation. Arbejdsmiljørepræsentant og kreds bør derfor være opmærksom på, at skadelidtes tillidsrepræsentant skal orienteres om årsagen, hvis arbejdsskaden medfører sygefravær Kreds Kredsen rådgiver skadelidte om: 1. Den 1-årige frist for anmeldelse af arbejdsskader I forbindelse med 1-årsfristen indgår kredsen i samarbejde med skolens ledelse, således at arbejdsgiver foretager anmeldelse inden fristen overskrides. Når et medlem har været udsat for en arbejdsulykke, og skaden ifølge loven skal anmeldes til forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen, skal skolelederen derfor sørge for, at der sker anmeldelse. Er dette ikke sket, og ønskes arbejdsskaden anmeldt, bør man rette henvendelse til skolelederen for, at der kan ske anmeldelse. Kredsene opfordres til at fokusere på, at skolelederen er en nøgleperson i denne sammenhæng. Jo højere bevidsthed skolelederen har om sine pligter i forbindelse med arbejdsskader, jo bedre vil medlemmerne være stillet. Skulle en skole/kommune nægte at anmelde en arbejdsskade, foretager kredsen anmeldelse til de relevante myndigheder. Såfremt kredsen i den sammenhæng har tvivlsspørgsmål, kontaktes sekretariatet Side 5 af 15

6 2. Erstatning for behandlingsudgifter Såfremt der i en arbejdsskadesag udelukkende er spørgsmål om behandlingsudgifter såsom for eksempel fysioterapi, psykolog og/eller medicin, og der altså ikke er udsigt til varigt mén eller tab af erhvervsevne, rådgiver kredsen om muligheden for at få erstattet udgifterne fra arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. 3. Midlertidig pension fra Lærernes Pension ved sygemelding over 3 måneder Skadelidte gøres opmærksom på muligheden for at opnå midlertidig pension, når der har været længerevarende sygemelding. Rådgivning om de konkrete muligheder ydes af LP. 4. Tjenestemandspension (svagelighedspension, tilskadekomstpension) Er skadelidte tjenestemand, og fører arbejdsskaden til et længerevarende sygefravær og opsigelse, rådgiver kredsen om svagelighedspension og tilskadekomstpension. 5. Sociale sager (for eksempel sygedagpenge, personlig assistance, fleksjob, førtidspension, kontanthjælp) Fører arbejdsskaden til et så stort tab af erhvervsevne, at der indledes sag i socialforvaltningen, bistår kredsen skadelidte i samarbejde med tillidsrepræsentanten. 6. Anmeldelse til skadelidtes egne forsikringer Såfremt skadelidte har egne forsikringer, som også dækker arbejdsskader, kan vedkommende yderligere opnå erstatning eller godtgørelse herfra. Det er derfor vigtigt, at kredsen opfordrer skadelidte til at undersøge sine private forsikringer. Kredsen har ingen forpligtelse til at rådgive om de private forsikringer i øvrigt. 7. Vurdering af eventuel sag efter Erstatningsansvarsloven Hvis arbejdsskaden er forårsaget ved handlinger, som muligvis kunne medfører et erstatningsansvar efter Erstatningsansvarsloven, sendes sagen til sekretariatet med henblik på rådgivning af skadelidte Sekretariat Sekretariatet bistår med rådgivning af kreds, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og skoleleder om blandt andet: anmeldelse af arbejdsskadesager dækning af arbejdsskader efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven rådgivning om håndtering af voldssager Sekretariatet bistår endvidere skadelidte med rådgivning om arbejdsskadesagers konsekvenser samt sagernes gang: i Arbejdsskadestyrelsen i Ankestyrelsen ved Erstatningsnævnet overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab Arbejdsskadestyrelsen / forsikringsselskabet Når Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet modtager en anmeldelse af en arbejdsskade, sender de senest 3 uger efter brev herom til skadelidte, som på den måde får sikkerhed for, at der er sket anmeldelse. Dette brev er vigtigt, da det er skadelidtes bevis for, at der er sket anmeldelse og at anmeldelsen er rettidig. Herudover indeholder brevet Arbejdsskadestyrelsens eller Side 6 af 15

7 forsikringsselskabets journalnummer, som der skal refereres til ved henvendelser vedrørende arbejdsskadesagen. Såfremt en sag er anmeldt til forsikringsselskabet, og der eventuelt er krav på erstatning eller godtgørelse, sendes sagen til Arbejdsskadestyrelsen, som herefter behandler sagen. Arbejdsskadestyrelsen vil normalt altid forholde sig til spørgsmålet om anerkendelse, méngodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab Selvforsikrende kommuner Nogle kommuner er selvforsikrende, hvilket betyder at de har valgt at betale Arbejdsskadesikringslovens erstatninger og godtgørelser af kommunens kasse i stedet for at tegne en forsikring. Det er derfor kommunen, der fungerer som forsikringsselskab, og dermed træffer afgørelse om behandlingsudgifter og oversendelse til Arbejdsskadestyrelsen. For selvforsikrende kommuner gælder det, at en arbejdsskade er anmeldt, når skadelidtes nærmeste leder har kendskab til, at der har været en arbejdsskade. NB Uanset ovenstående anbefaler sekretariatet, at der sendes en anmeldelse til den enhed i kommunen, som behandler arbejdsskader. Der vil typisk være tale om et juridisk kontor eller et erstatningskontor Oversendelse til sekretariatet Det fremgår af Hovedstyrelsens beslutning, at enkle sager ikke behøves at blive sendt til sekretariatet sagerne skal sendes til sekretariatet fra kredsene og at medlemmerne ikke må stilles ringere under den nye arbejdsskadeordning end under den gamle ordning. Sager, som ikke behøver blive sendt til sekretariatet, er sager, hvor: 1. arbejdsskaden er anmeldt til forsikringsselskabet (og skadelidte har modtaget bekræftelse fra forsikringsselskabet) og 2. skadelidte ikke har varige gener efter arbejdsskaden og 3. eventuelle behandlingsudgifter er blevet erstattet af forsikringsselskabet og 4. der ikke er spørgsmål om erstatning efter Erstatningsansvarsloven Er alle ovenstående 4 betingelser opfyldt, skal sagen ikke sendes til sekretariatet. Ønsker medlemmet alligevel, at sagen sendes til sekretariatet, kan kredsen ikke afslå dette. Tilsvarende har et medlem stadig ret til at sende sin arbejdsskadesag direkte til sekretariatet udenom kredsen. Såfremt en sag er sendt til Arbejdsskadestyrelsen, anbefales det, at sagen sendes til sekretariatet Hvad der skal være afklaret Før kredsen sender en arbejdsskadesag til sekretariatet skal der være klarhed over følgende: Sagen skal som udgangspunkt være meldt til forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen. Er dette ikke sket, skal det specificeres i fremsendelsen, så sekretariatets opmærksomhed henledes på det Side 7 af 15

8 Medlemmet skal som udgangspunkt have modtaget rådgivning som anført under punkterne 1-4 i vejledningens afsnit Kreds. Er dette ikke sket, skal det specificeres i fremsendelsen, så sekretariatets opmærksomhed henledes på det. Har Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelse i sagen, inden den er sendt til sekretariatet, skal det specificeres i fremsendelsen, så sekretariatets opmærksomhed henledes på det Hvad der skal vedlægges Kopi af anmeldelsen til forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen Indberetningsskema med oplysning om skadelidtes adresse, telefonnummer osv. Fuldmagter fra medlemmet. Dels fuldmagt mellem sekretariatet og Arbejdsskadestyrelsen, dels fuldmagt mellem sekretariatet og kredsen. Kopi af eventuelle papirer fra forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen. Oplysning om hvorvidt der verserer en social eller anden sag, og om kredsen er involveret i sagen. Navn og adresse på den sagsbehandler i kredsen, der håndterer en eventuel social sag eller lignende Orientering mellem kreds og sekretariat Når der i arbejdsskadesagen foreligger fuldmagt, som giver tilladelse dertil, kommunikerer kreds og sekretariat løbende efter behov Sekretariat til kreds Ved oprettelsen af arbejdsskadesagen i sekretariatet orienteres kredsen om, hvilken medarbejder, der er sagsbehandler. Ved arbejdsskadesagens afslutning orienteres kredsen om sagens udfald. Orienteringen sker i form af eller brev Kreds til sekretariat Hvis kredsen er involveret i en sag vedrørende skadelidtes arbejdsevne, orienterer kredsen løbende sekretariatet om afgørelser i sagen, samt om, hvilket fokus sagen har eller får undervejs (personlig assistance, revalidering, fleksjob, førtidspension, efterløn eller lignende) Hvis en arbejdsskadesag fører til, at kredsen indleder drøftelser med skole eller kommune om arbejdsmiljøet på skadelidtes arbejdsplads, orienteres sekretariatet om sagens udfald. Orienteringen sker i form af eller brev Side 8 af 15

9 3. Love og regler Herunder følger en kort gennemgang af de erstatningsretlige regler, som hyppigst finder anvendelse i arbejdsskadesager Arbejdsskadesikringsloven Arbejdsskadesikringsloven fastslår blandt andet: At en arbejdsgiver har pligt til at forsikre sine ansatte mod følgerne af arbejdsskader Hvornår forsikringen dækker de ansattes skader Hvilken erstatning og godtgørelse forsikringen skal udbetale Såfremt skadelidte har et tab af en art, som ikke er nævnt i Arbejdsskadesikringsloven, vil tabet ikke kunne blive dækket af arbejdsskadeforsikringen. Arbejdsskader inddeles i 2 grupper: Ulykker og Erhvervssygdomme En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme er sygdomme, som er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden samme arbejde Anmeldelse af arbejdsskader Arbejdsskadesikringsloven fastslår, at arbejdsskader skal anmeldes til enten arbejdsgiver forsikring eller til Arbejdsskadestyrelsen. Ved arbejdsulykke: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab indenfor et år fra skaden er sket. Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til forsikringsselskabet / Arbejdsskadestyrelsen hvis arbejdsulykken har medført sygefravær på 5 uger eller derover, eller hvis arbejdsgiver må formode, at arbejdsulykken vil medføre ret til erstatning eller godtgørelse efter Arbejdsskadesikringsloven. Ved erhvervssygdom: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år fra det tidspunkt, hvor det er konstateret, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Anmeldelse sker online via systemet EASY, som er tilgængeligt blandt andet på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Andre end arbejdsgiver og læge kan foretage anmeldelse ved hjælp af trykte formularer, som kan bestilles på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside års fristen for anmeldelse Det fremgår af Arbejdsskadesikringsloven, at en arbejdsskade skal anmeldes indenfor 1 år Side 9 af 15

10 Fristen skal tages meget alvorligt, da overskridelse betyder, at skadelidte har fortabt alle muligheder for at få erstatning eller godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen. Der findes mulighed for at dispensere fra 1-års fristen, men betingelserne er særdeles svære at opfylde. Sekretariatet vil kunne give en konkret vurdering af muligheden for dispensation Arbejdsulykker En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade som opstår efter en hændelse, eller en påvirkning, der er sket pludselig, eller inden for fem dage (efter en kortvarig påvirkning på op til fem dage). En hændelse kan derfor for eksempel være et fald på en trappe, en voldsepisode, trusler eller lignende. Da hændelsen kan udstrækkes til 5 dage, kan en hændelse også for eksempel være et psykisk belastende ophold med elever på en koloni, eller en fysisk belastning som for eksempel at pakke adskillige tusinde ringbind i kasser i løbet af op til 5 dage. Det er tilstrækkeligt til at anerkende en ulykke, at den har medført forbigående gener som smerter eller lignende. Ved ulykker er det skadelidtes arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde arbejdsskaden. Man skal være opmærksom på, at arbejdsgivers pligt ikke betyder, at andre ikke kan foretage anmeldelse Erhvervssygdomme En erhvervssygdom er en sygdom der skyldes arbejdet, eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme efter påvirkninger gennem kortere eller længere tid, men påvirkningen skal have varet mere end 5 dage. Arbejdsskadestyrelsen er bundet af erhvervssygdomsfortegnelsen, som er en liste over alle anerkendte erhvervssygdomme, og de påvirkninger, som kan medføre disse sygdomme. Er en erhvervssygdom ikke på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan Arbejdsskadestyrelsen ifølge Arbejdsskadesikringsloven ikke anerkende arbejdsskaden medmindre sagen forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, som indstiller overfor Arbejdsskadestyrelsen, at sagen skal anerkendes. For så vidt angår den forelæggelse, som Arbejdsskadestyrelsen omtaler i afgørelsen, sker dette kun, når erhvervssygdomsudvalget enten ikke har set sådanne sager før, eller når den konkrete sag har omstændigheder, der betyder, erhvervssygdomsudvalget muligvis vil fravige sin praksis, eller når det er Arbejdsskadestyrelsens vurdering, at erhvervssygdomsudvalget muligvis vil ændre sin praksis Ved erhvervssygdomme påhviler pligten til at foretage anmeldelse af arbejdsskaden den læge, som først konstaterer, at skadelidtes sygdom skyldes en erhvervsmæssig påvirkning. Som ved ulykkerne kan andre end læger også foretage anmeldelse Behandlingsudgifter Der er mulighed for at få dækket udgifter til medicin, behandling og hjælpemidler. I hvilket omfang, der kan dækkes udgifter hertil, afhænger af den konkrete sag Side 10 af 15

11 Arbejdsskadestyrelsen skelner i den forbindelse imellem helbredende behandlinger og smertelindrende behandlinger. Der dækkes kun helbredende behandlinger. Er en behandling kun lindrende uden at medføre varig bedring af skadens omfang, kan udgiften altså ikke erstattes. Ligeledes er tidspunktet for behandlingen en afgørende faktor, idet behandlingerne skal være udført i relation til skaden. Typisk vil man kunne få erstattet behandling, som er udført indtil mellem et halvt og et helt år efter arbejdsskaden. Sekretariatet vil kunne give en konkret vurdering af hvilken dækning af udgifter til behandling, man kan forvente. For så vidt angår hjælpemidler omfatter loven kun udgifter til individuelt tilrettede hjælpemidler såsom tandproteser, briller og specialsyede ortopædiske sko. Hjælpemidler, som ikke er specifikt tilrettet skadelidte, såsom bløde gummisko eller indlæg i almindelige sko, er altså ikke erstatningsberettigende. Udgifterne skal i første omgang søges dækket hos arbejdsgivers forsikringsselskab. Såfremt de afslår at dække, kan man anmode Arbejdsskadestyrelsen om at træffe afgørelse Brillesager Sager om behandlingsudgifter har en særlig underkategori, som i daglig tale kaldes brillesager. Arbejdsskadesikringslovens bestemmelse om behandlingsudgifter indeholder en bestemmelse om, at: såfremt en arbejdstager ejer et hjælpemiddel, og dette ville være erstatningsberettigende som behandlingsudgift og hjælpemidlet ødelægges eller går til på grund af arbejdet eller den måde, arbejdet udføres på, kan dette i sig selv udløse erstatning for hjælpemidlet, uden at der har været en arbejdsskade. Eksempler kunne være: Tandprotese Briller Specialsyede, ortopædiske sko Benprotese Høreapparat Hvis en gymnastiklærer får ødelagt sine briller ved at tabe dem under boldspil, er der tale om et ødelagt hjælpemiddel, som i sig selv ville kunne medføre erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven, og brillerne kan derfor erstattes efter denne særlige hjemmel i Arbejdsskadesikringsloven. Udgifter til genanskaffelse af hjælpemidler af denne art skal altså anmeldes til arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring som en behandlingsudgift Godtgørelse for transportudgifter De behandlingsudgifter, som dækkes, giver også ret til i et vist omfang at få dækket det transportomkostninger, der har været i forbindelse med behandlingerne. For så vidt angår udgifter til taxakørsel skal man være opmærksom på, at der kun gives erstatning herfor, hvis man kan godtgøre, at man grundet skadens art og/eller omfang ikke er i stand til at bruge egen bil eller offentlig transport Side 11 af 15

12 Ligeledes kan der dækkes udgifter til transport i forbindelse med undersøgelser, som Arbejdsskadestyrelsen har anmodet om. Sekretariatet vil kunne give en konkret vurdering af i hvilket omfang, man kan forvente at få sine udgifter til transport dækket. Udgifterne skal i første omgang søges dækket hos arbejdsgivers forsikringsselskab. Såfremt dette afslår at dække, kan man anmode Arbejdsskadestyrelsen om at træffe afgørelse herom Godtgørelse for varigt mén ( 18) Godtgørelse for varigt mén udbetales på grundlag af de gener, som arbejdsskaden har medført. For at få udbetalt erstatning kræves det, at skaden er anerkendt og af varig karakter. At skaden er varig betyder, at følgerne af skaden ikke går væk igen. Arbejdsskadestyrelsen betragter følger af skaden for at være varige 6-12 måneder fra skadens opståen. Såfremt skadelidte opereres, vil det som regel medføre, at de 6-12 måneder regnes fra operationsdatoen Fastsættelse af méngrad Arbejdsskadestyrelsen vil som hovedregel bede praktiserende læge eller en speciallæge om at udfærdige en erklæring om skadens følger. Méngraden fastsættes primært på grundlag heraf samt anmeldelsen. Fastsættelsen af méngraden sker ud fra en méntabel, som er udarbejdet i Arbejdsskadestyrelsen. Méngraden findes ved at følgerne af skaden indplaceres i denne méntabel. Der udbetales kun godtgørelse for méngrad på 5 % eller mere. Er méngraden lavere end 5, udbetales der altså ikke godtgørelse. 100 % mén er i taksten for 2008 fastsat til kr ,- Beløbet reduceres når skadelidte er fyldt 40, og reduktionen stiger med alderen Midlertidig ménafgørelse I de tilfælde hvor der er relativ lang tid til, at det kan vurderes om følgerne af skaden kan siges at være varige, vil Arbejdsskadestyrelsen typisk træffe en midlertidig afgørelse. En midlertidig afgørelse betyder, at der træffes afgørelse med samme, og der fastsættes en dato for, hvornår man forventer, at der er grundlag for at træffe endelig afgørelse Erstatning for tab af erhvervsevne ( 17) Erstatning for tab af erhvervsevne er baseret på en vurdering af den fremtidige evne til at tjene penge ved arbejde. Tab af erhvervsevne betyder, at skaden livsvarigt eller over en årrække har forringet skadelidtes muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadesikringsloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skadelidte efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 %. I helt særlige tilfælde hvor procentsatsen ligger meget tæt på 15 % (dvs. over 13 %) kan der eventuelt udbetales erhvervsevnetab. Erhvervsevnetabet beregnes ud fra lønindtægten før og efter skaden indtraf. Erhvervsevnetabet opgøres i procent, og beregnes ved at trække indtægt efter skaden fra indtægten før skaden og herefter dividere med indtægten før skaden. Hvis man havde udsigt til lønstigning umiddelbart efter skaden indtraf, kan denne stigning regnes med i lønnen før skaden Side 12 af 15

13 Tilkendelse af fleksjob eller førtidspension på grund af arbejdsskaden vil i udgangspunktet medføre en betragtelig erstatning for tab af erhvervsevne, mens overgang til efterløn vil medføre at erstatningen for tabt erhvervsevne sættes relativt lavt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at overgang til efterløn ofte har store negative konsekvenser for udmålingen af erhvervsevnetabet Midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne Såfremt man er overgået til sygedagpenge, kontanthjælp eller revalidering kan Arbejdsskadestyrelsen træffe midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne. Der fastsættes en relativ lav procentsats for tab af erhvervsevne, og der fastsættes en dato for, hvornår der forventes at kunne træffes endelig afgørelse. Erstatningen udbetales som en løbende ydelse og er skattepligtig. Modtager man revalideringsydelse, vil der ske en væsentlig modregning i erstatningen Særlige erstatninger ved dødsfald ( 19-23) Såfremt arbejdsskaden medfører dødsfald, kan der udbetales særlige erstatninger til de efterladte. De mulige ydelser er et overgangsbeløb ( 19), erstatning for tab af forsørger ( 20), forsørgertabserstatning til børn samt andre ( 21 og 22) og godtgørelse til efterladte ( 23). Såfremt der er tale om dødsfald eller terminal sygdom, anbefales det at kontakte sekretariatet for nærmere rådgivning Erstatningsansvarsloven Erstatningsansvarsloven fastslår hvilken erstatning og godtgørelse, man kan blive pålagt at betale, når man har forvoldt skade på andre personer. Loven gælder på alle personskader, uanset om det er arbejdsskader eller fritidsskader. Loven hjemler de samme erstatninger og godtgørelser som Arbejdsskadesikringsloven. Herudover giver Erstatningsansvarsloven mulighed for at erstatte visse tab, som ikke er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Der eksisterer derfor den regel, at hvis en arbejdsskade er omfattet af både Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven, kan man efter omstændighederne få erstatning fra både arbejdsskadesforsikringen og skadevolder. Skadelidte kan på den måde få de ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven, som vedkommende er berettiget til, og samtidig få erstatning for de tab, som er omfattet af Erstatningsansvarsloven men ikke af Arbejdsskadesikringsloven Er der en skadevolder? Hvis skaden er forvoldt af en anden person, og hvis man i den sammenhæng kan påvise, at skadevolder vidste eller burde have vidst, at handlingen ville kunne føre til personskade, vil skadevolder oftest have et erstatningsansvar efter Erstatningsansvarsloven. Typiske skadevoldere i Danmarks Lærerforenings arbejdsskadesager er arbejdsgiver, elever eller deres forældre samt trafikanter. Eksempler på erstatningspådragende adfærd fra elever kunne være At springe op på ryggen af et medlem At gribe fat i et medlem og trække til, mens eleven løber forbi medlemmet Arbejdsgivere har et skærpet erstatningsansvar, hvilket betyder, at for arbejdsgivers vedkommende skal der mindre til for, at en handling medfører, at der er erstatningsansvar Side 13 af 15

14 Eksempler på erstatningspådragende adfærd fra en arbejdsgiver kunne for eksempel være: Glatte gulve grundet gulvvask Manglende belysning på mørke gangarealer Hullet gulvbelægning på trapper Manglende glatførebekæmpelse Bilister har objektivt ansvar, hvilket vil sige, at hvis en skade forvoldes af en bilist, er bilisten erstatningsansvarlig, uanset om vedkommende kunne have vidst, at handlingen kunne forårsage skade. Bilister har derfor pligt til at have en ansvarsforsikring, som dækker bilens fører. Hvis der er uenighed om, hvorvidt en skadevolder er erstatningspligtig eller ej, vil det ofte blive nødvendig at føre retssag om problemet Forsikringsdækning Hvis skadevolder har en ansvarsforsikring, vil den dække skader, som er forvoldt ved uagtsomhed, og et erstatningskrav efter Erstatningsansvarsloven skal derfor sendes til skadevolders forsikringsselskab. Det sker i praksis ved, at sekretariatet skriver til gerningsmanden eller dennes værge, og anmoder om, at erstatningskravet videresendes til forsikringsselskabet. Er skaden forvoldt med vilje, vil en ansvarsforsikring normalt ikke dække, og skadevolder vil derfor skulle dække erstatningskravet af egen lomme Dækning fra skadevolder Har skadevolder ingen forsikring, eller nægter et forsikringsselskab at dække en skade med henvisning til forsikringsbetingelserne, kan man bede skadevolder om at dække skaden af egen lomme. Har skadevolder ingen penge, kan kravet derfor være umuligt at få dækket Vold Et forsikringsselskab vil normalt kunne afslå at dække en arbejdsskade, når der er begået vold, idet man kan gå ud fra, at der er tale om en skade, som er forvoldt med vilje. Ikke desto mindre ses det ofte, at skadevolders forsikringsselskab dækker skaden, når skadevolder er umyndig Erstatningsnævnet og Offererstatningsloven Offererstatningsloven fastslår, når en personskade er opstået ved en overtrædelse af Straffeloven, kan en eventuel erstatning udbetales af Erstatningsnævnet. Dette betyder, at staten efterfølgende vil forsøge at inddrive pengene fra gerningsmanden. En sag ved Erstatningsnævnet forudsætter, at arbejdsskaden er politianmeldt uden unødigt ophold, og som regel vil politiet derfor efterforske sagen, inden den sendes til Erstatningsnævnet. Erstatningerne opgøres efter Erstatningsansvarsloven Dækning efter Erstatningsansvarsloven De mest almindelige poster i en erstatningsopgørelse efter Estatningsansvarsloven opremses kort nedenfor Side 14 af 15

15 Ødelagte effekter Der er efter Erstatningsansvarsloven adgang til at få erstattet personlige effekter, såsom ur, tøj, smykker osv. Dette er ikke muligt efter Arbejdsskadesikringsloven Behandlingsudgifter Der kan dækkes for behandlingsudgifter, herunder medicin, tandbehandling, psykologbehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingsstedet. Erstatningen for behandlingsudgifter beregnes efter Erstatningsansvarsloven som et kapitalbeløb svarende til 10 års udgifter. Erstatningsansvarslovens erstatning for behandlingsudgifter vil derfor oftest overstige Arbejdsskadesikringslovens erstatning for behandlingsudgifter Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for svie og smerte består i et beløb pr. dag, skadelidte er sygemeldt. I 2008 er taksten kr. 160,- Loven indeholder et maksimum, som opreguleres hvert år, og som svarer til ca. 1½ års godtgørelse. For 2008 er maksimum på kr , Tabt arbejdsfortjeneste Der kan betales erstatning, hvis skadelidte i en periode har mistet indtægt som følge af tilskadekomsten. Såfremt indtægtstabet bliver livsvarigt, skal det erstattes som en erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen beregnes som differencen mellem det, skadelidte kunne have tjent, såfremt vedkommende ikke var kommet til skade og det, skadelidte reelt har fået udbetalt Der kan kun beregnes tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor skadelidte genoptager arbejdet eller bliver berettiget til erstatning for erhvervsevnetab Side 15 af 15

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte 1. Indledning KL modtog i løbet af efteråret 2015 henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere