HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Appellanten, Falconholm International A/S, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Indstævnte, A/S Møns Bank, har påstået stadfæstelse. Falconholm International har ikke for Højesteret gentaget sin selvstændige påstand om betaling af ,64 kr. Sagen for Højesteret vedrører således alene det beløb på ,51 kr., som Møns Bank har refunderet trassatbankerne Danske Bank og Nordea. Falconholm International har med ankeforbehold opfyldt landsrettens dom. Anbringender Parterne er enige om, at alle de i sagen omhandlede checks indløst af A hos Møns Bank betragtes som checkretligt falske og/eller checks udstedt i strid med bemyndigelse.

2 - 2 - Falconholm International har yderligere anført, at det ved det nu foretagne syn og skøn vedrørende kontrolforanstaltningerne og de foretagne posteringer samt de nye vidneforklaringer er blevet dokumenteret eller i hvert fald sandsynliggjort, at Falconholm International ikke har handlet egentligt uagtsomt endsige groft uagtsomt. Endvidere har personalet i Møns Bank ikke i forbindelse med de mange og store checks, der blev præsenteret til indløsning af en almindelig lønmodtager, udøvet nogen kontrol eller praktiseret almindelig sund fornuft. Der er herefter ikke grundlag for at fravige det gældende udgangspunkt, hvorefter den indløsende bank, dvs. Møns Bank, skal bære tabet. Skønsmanden har således efter gennemgang af ti udvalgte posteringer konkluderet, at ingen af de ovennævnte posteringer er efter vores skøn sket på en sådan måde, at forholdet kunne forventes opdaget uden ekstern revision. Yderligere afstemninger ville efter al sandsynlighed heller ikke have afsløret misbruget af checks, idet A på grund af det begrænsede personale ville have medvirket ved en sådan afstemning. Selskabets revisor har henset til kravet om to underskrifter på checks heller ikke påtalt, at de medarbejdere, der havde adgang til at udfylde checks, havde adgang til checkblanketter. Skønsmanden har oplyst, at virksomheder som Falconholm International og Swan Distribution som udgangspunkt forventes at have en lav iboende risiko for bedragerier. Skønsmanden har også bekræftet, at der ikke kan stilles krav til funktionsadskillelse i en virksomhed som den omhandlede med de ressourcer, der findes i virksomheden. På baggrund af skønmandens konklusioner sammenholdt med det nu dokumenterede om checkindløsningsforholdene hos Møns Bank forekommer det åbenbart urimeligt at pålægge Falconholm International ansvaret for Møns Banks tab. Forklaringen afgivet af Jørn Sørensen, tidligere kreditchef i Møns Bank, bekræfter, at der reelt ikke var nogen kontrol af As checkindløsning og de store bevægelser på hendes konto. Skønsmanden har herom udtalt, at en væsentlig kontrol ligger i banken, hvor kontrollen er uvildig og uden mulighed for manipulation. Møns Bank har hertil anført, at der også på baggrund af de nu foreliggende skønserklæringer må anses at foreligge en sådan egen skyld hos Falconholm International, at der ikke er grundlag for at lade Møns Bank som checkindløsende pengeinstitut bære tabet.

3 - 3 - Falconholm Internationals forsømmelser består bl.a. i, at der ikke var sikret de nødvendige administrative ressourcer til en hensigtsmæssig kontrol og adskillelse af økonomifunktionen, og at det underbemandede bogholderi reducerede muligheden for opdagelse. F.eks. har skønsmanden anført, at en gennemgang af konto 1230 ville have afsløret den uautoriserede hævning under postering nr. 8. Han har endvidere konkluderet, at posteringerne nr. 9, 12 og 19 kunne være afsløret, hvis afstemning af mellemregningskonto, afstemning af bankkonti og gennemgang af uidentificerede betalinger blev foretaget ultimo hver måned af en anden person end A. Vedrørende postering nr. 7, 11 og 13 har han anført, at der ved en mere intensiv kontrol kunne være sket opdagelse af As underslæb. Falconholm International har heller ikke som det ifølge skønsmandens besvarelse af spørgsmål E normalt anbefales udarbejdet nedskrevne forretningsgange for økonomifunktionen. Yderligere fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål K, at det ikke er betryggende, at en og samme medarbejder kan gennemføre betaling, forestå bogføring af betaling og derefter foretage afstemning af bankkontoen. I svaret på spørgsmål L anføres, at kontrollen ved udstedte checks kunne være forbedret ved, at den ene godkendelse skal ske af en person uden for bogholderiet. Falconholm International havde heller ikke kontrol af anvendte checks, og denne kontrol burde være foretaget. Møns Bank har ikke handlet culpøst eller uagtsomt, således at banken bør bære Falconholm Internationals tab. Ifølge tidligere kreditchef Jørn Sørensens forklaring havde A oprettet en erhvervskonto uden kredit, og banken havde derfor ikke anledning til at foretage kreditvurdering eller for at interessere sig for As økonomiske forhold. Det forhold, at der var enkelte checks med ikke korrekte endosseringspåtegninger, kan ikke anses at have haft betydning. Supplerende sagsfremstilling Skønsmanden, statsautoriseret revisor Sten Lauritzen, har i en erklæring af 9. november 2009 besvaret følgende spørgsmål 1-3 og A-F således, idet der først er foretaget en gennemgang for hvert spørgsmål: Gennemgang Spørgsmål 1:

4 - 4 - Er det skønsmandens opfattelse, at As bogføring af de ovennævnte poster, jf. bilag 23, er sket på en sådan måde, at forholdet ikke kunne forventes opdaget uden ekstern revision? Gennemgangen af bilag 23 vil blive foretaget ud fra stikprøver, hvor Thomas Damsholt har udvalgt følgende fem posteringer: nr. 5, 8, 11, 18 og 20. Stikprøve nr. 1: Postering nr. 5, kr ,19. Unibank-checken er udstedt til A, med firmastemplet fra Falconholm International A/S og dateret den 13. juni Checken er påført en underskrift, As. Checken er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Property, Vedr. ombygning ,55 5/6-02 purchase 1. sal VAT Receivable Vedr. ombygning ,64 5/6-02 domestic 1. sal Acc. Payables Vedr. ombygning ,19 5/6-02 domestic 1. sal SDDK Bet. SDDK ,19 14/6-02 Mellemregning Leverandører Nordea Bet. SDDK ,19 14/6-02 Leverandører SDDK Fejlbogf bilag ,19 14/6-02 Mellemregning Nordea Fejlbogf bilag ,19 14/ Nordea Bet. Tømrer og ,19 14/6-02 snedkermester / Acc. Payables domestic Bet. Tømrer og snedkermester ,19 Ud fra bilagsnummerrækkefølgen ses, at A i første omgang har bogført den hævede check på mellemregningen med SWAN Distribution A/S. Derefter har hun forsøgt at maskere hævningen som en kreditorfaktura. Den endelige påvirkning på selskabets bogholderi har været en hævning til A, der er skjult som en omkostning til ombygning vedr. 1. sal på kr ,55 og et momstilgodehavende på kr ,64. Posteringerne følger et normalt forløb, hvor en omkostning bliver udgiftsført og posteret på en kreditorkonto og efterfølgende bliver betalt. At et bilag bliver fejlposteret i bogføringen sker også fra tid til anden. Der er i bogføringen ikke umiddelbart noget, der indikerer bedragerier, forudsat at der var en ombygning i gang af 1. salen. For at opdage en manglende eller fejlagtig registrering af en betaling til en leverandør kan man rekvirere et kontoudtog fra leverandøren og afstemme det til selskabets bogholderi. Nogle selskaber udsender automatisk månedlige kontoudtog, som selskabet kan afstemme til. Idet posteringerne bliver foretaget inden for samme måned vil posteringen ikke være

5 - 5 - åbentstående ved månedsudgangen. Posteringen vil dog mangle på kreditors kontoudtog, men en bogholder, der har travlt, vil ikke nødvendigvis lægge mærke til dette forhold, hvis banken og kreditorerne ultimo måneden stemmer. Alternativt kan bedrageriet findes ved en gennemgang af omkostningerne til ombygningen på 1. sal. Dette vil typisk ske i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, hvor man skal forberede dokumentation til revisor eller ved budgetopfølgning på ombygningen vedrørende 1. sal. Sammenfattende har A stjålet kr ,19 fra Falconholm International A/S, hvoraf kr ,64 i første omgang er refunderet af SKAT. Stikprøve nr. 2: Postering nr. 8, kr ,32 Unibank-checken er udstedt til A, med firmastemplet fra SWAN Distribution A/S og dateret den 24. juli Checken har en underskrift, As. Checken er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Check ,32 29/7-02 hævet Nordea Un-identified Check ,32 29/7-02 payments hævet Nordea Danske Bank Tilbf bilag ,32 31/ / Nordea Tilbf bilag ,32 Checken ender ved udgangen af juli måned med at være bogført hævet i Nordea og som tilgodehavende på kontoen for uidentificerede betalinger. En gennemgang af kontoen for uidentificerede betalinger kunne have afsløret det hævede beløb på kr ,32, da beløbet ville have været åbentstående pr. 31. juli Saldoen på konto 1230 pr. 31. juli 2002 viser et samlede tilgodehavende på kr , hvilket kunne have givet anledning til nærmere undersøgelse fra virksomhedens side, idet kontoen som udgangspunkt må forventes at have en kreditsaldo, hvis kontoen er beregnet for uidentificerede indbetalinger. Dog ses kontoen reelt anvendt for såvel uidentificerede ind- og udbetalinger, hvorfor en debetsaldo muligvis ikke måtte give anledning til undren i bogholderiet. Beløbet på kr ,32 er blevet returneret til selskabet den 1. oktober 2002 og bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Tilbf. Bilag ,32 1/ / Un-identified payments Tilbf. Bilag ,32

6 - 6 - Sammenfattende har A således uberettiget lånt kr ,32 af selskabet i perioden 29. juli - 1. oktober Stikprøve nr. 3: Postering nr. 11, kr ,15 Den crossede check, der stjæles af A, er udstedt af Dataline Danmark A/S til SWAN Distribution A/S og dateret den 13. september Beløbet sættes ind på As konto. Den 21. oktober 2002 indsætter A beløbet på selskabets konto. Checken er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Payment of invoice ,15 21/ / Acc. Receivables- Domestic Payment of invoice ,15 Den crossede check er hævet i september måned, hvor den er indsat på As konto. I selskabets bogholderi er beløbet indsat i oktober måned på bankkontoen og bogføres på samme tidspunkt. Der er ikke umiddelbart noget i selskabets bogholderi, der indikerer, at selskabet har modtaget betaling en måned senere end debitor har indbetalt pengene. Selskabet kunne have opdaget den manglede betaling, hvis beløbet var overforfaldent, og selskabet havde rykket debitor for manglende betaling. Denne arbejdshandling er en del af debitorbogholderens arbejde, som i det her tilfælde er A. Selskabet kunne også have fundet forskydningen i tid ved at afstemme debitorsaldiene til debitorernes bogholderi. Dette gøres ved at rekvirere kontoudtog fra kundens bogholderi eller selv at sende et kontoudtog og anmode om at få afstemt kontoen. Igen ville dette arbejde normalt have været udført af debitorbogholderen, som er A. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr ,15 af selskabet i perioden 13. september oktober Stikprøve nr. 4: Postering nr. 18, kr ,00 Vi har ikke modtaget en kopi af checken. Beløbet vedrører ifølge bogføringen skyldig moms for august måned 2002 og sættes sammen med en anden check på kr ind på As konto den 21. oktober Beløbet kr ,00 bogføres som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Told/Skat moms ,00 22/10-02 august VAT Settlement Afregnet moms ,00

7 - 7-22/10-02 account august 2002 Ifølge selskabets bogføring er momsen betalt den 22. oktober Posteringen vil i sig selv ikke give anledning til undren. Bliver momsen ikke indberettet og betalt, udfærdiger SKAT en skønsmæssig ansættelse og sender en rykker. Ved modtagelse af post i en virksomhed vil det være normalt at åbning af posten foregår uden for bogholderiet, og derefter fordeles posten til de rette modtagere. Denne form for funktionsadskillelse er til for at modvirke, at rykkere og andre skrivelser fra eksterne aktører, der kan afsløre besvigelser og andre uregelmæssigheder, bortkommer og dermed ikke kommer til virksomhedens kendskab. Ifølge Processkrift 1 til Østre Landsret af 29. august 2005 har selskabet etableret poståbning i receptionen. En rykker fra SKAT er i sig selv ikke et udtryk for en besvigelse, men kan være et forhold, der skal afklares og vil normalt ikke give anledning til øget opmærksomhed ud over, at forholdet skal afklares. Virksomheden er i vækst og er underbemandet i økonomiafdelingen, og det er derfor ikke nødvendigvis usædvanligt, at der fremkommer en rykker, der eventuelt vil blive betragtet som en reminder om en forglemmelse af rettidig indberetning og betaling af moms som følge af et stort arbejdspres. Beløbet bliver den 20. november 2002 afregnet til SKAT fra As bankkonto. Betaler A renter og gebyrer til SKAT med egen midler, kan denne form for bedrageri ofte holdes skjult for selskabet. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr i perioden 21. oktober 20. november Stikprøve nr. 5: Postering nr. 20, kr ,00 Danske Bank-checken er udstedt til A og dateret den 18. november Checken har en underskrift, As. Beløbet vedrører skyldig moms for september måned 2002 og sættes ind på As konto den 20. november Checken er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Told/Skat moms ,00 01/11-02 sep / VAT Settlement account ,00 Ifølge selskabets bogføring er momsen betalt den 1. november Posteringen i sig selv giver ikke anledning til undren. Bliver momsen ikke indberettet, udfærdiger SKAT en skønsmæssig ansættelse og sender en rykker.

8 - 8 - Den 18. december 2002 bliver kr ,00 afregnet til SKAT fra As bankkonto. Der bliver således af A betalt kr mindre end den faktiske saldo for skyldig moms. SKAT afstemmer indbetalingen til momsangivelsen og sender en rykker til selskabet, hvis selskabet ikke har indbetalt det fulde beløb. Vi har ikke oplysninger om indholdet af momsangivelsen for september måned Hvis selskabets momsangivelse viser et tilsvar på kr , ville selskabet formentlig ikke blive opmærksom på forholdet, før der skulle udarbejdes en momssandsynliggørelse til revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Her bliver den beregnede moms sandsynliggjort og afstemt til momsindberetningskvitteringer. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr i perioden 18. november 18. december 2002 fra selskabet og stjålet kr fra selskabet eller SKAT. Sammenfattende konklusion på de af advokat Thomas Damsholt udvalgte stikprøver Der er ingen af de ovennævnte posteringer, der efter vores skøn er sket på en sådan måde, at forholdet kunne forventes opdaget uden ekstern revision. Ved de fleste af de valgte posteringer, låner A penge af selskabet i en periode. I en virksomhed i vækst med manglende administrative ressourcer vil periodemæssige forskydninger ikke nødvendigvis blive undersøgt nærmere, da en periodemæssig forskydning kan være udtryk for en simpel fejlbogføring uden betydning for regnskabet som helhed. Sandsynligheden for, at forholdene ville blive fundet ved normale interne kontroller er efter vort skøn ikke særlig stor. En intern kontrol af postering nr. 8 kunne eventuelt have afsløret bedrageriet ved en nøje månedlig gennemgang af åbentstående poster på kontoen for uidentificerede ind- og udbetalinger, såfremt der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der for selskabet var dette åbentstående tilgodehavende. Peter Bang har udvalgt følgende fem posteringer: nr. 7, 9, 12, 13 og 19. Stikprøve 1: Postering nr. 7, kr ,73 Den crossede check er udstedt til Falconholm International A/S af Danka Danmark A/S den 28. juni Beløbet sættes ind på As konto den 5. juli Den 20. september 2002 indsættes kr ,73 på Falconholm International A/S konto. Checken er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Payment.Danka ,73 23/9-02 Denmark Payment.Danka Denmark ,73

9 - 9 - Det formodes, at beløbet er krediteret på selskabet debitorkonto, men vi har ikke modtaget kopi af Falconholm International A/S bogholderi. Den crossede check er hævet i juli måned, hvor den er indsat på A konto. I selskabets bogholderi er beløbet indsat i september måned på bankkontoen og bogføres på samme tidspunkt. Der er ikke umiddelbart noget i selskabets bogholderi, der indikerer, at selskabet har modtaget betaling nogle måneder senere, end debitor har indbetalt pengene. Selskabet kunne have opdaget den manglede betaling, hvis beløbet var overforfaldent, og selskabet havde rykket debitor for manglende betaling. Denne arbejdshandling er en del af debitorbogholderens arbejde, som i det her tilfælde er A. Selskabet kunne også have fundet forskydningen i tid ved at afstemme debitorsaldiene til debitorernes bogholderi. Dette gøres ved at rekvirere kontoudtog fra kundens bogholderi eller selv at sende et kontoudtog og anmode om at få afstemt kontoen. Igen ville dette arbejde normalt have været udført af debitorbogholderen, som er A. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr ,73,15 af selskabet i perioden 5. juli - 20.september Stikprøve nr. 2: Postering nr. 9, kr ,10 Danske Bank-checken med firmastempel SWAN Distribution A/S er udstedt til A den 19/ Checken har to underskrifter, As og en for os ulæselig underskrift. Checken er hævet på Falconholm International A/S konto i Danske Bank den 22. august Beløbet bliver indsat igen hos SWAN Distribution A/S den 21. oktober Checken er i Falconholm International A/S bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit SDDK Bet. Div ,10 21/8-02 mellemregning Kreditorer SWAN / Danske Bank Bet. Div. Kreditorer SWAN ,10 Beløbet er i første omgang hævet i Falconholm International A/S og ført via mellemregningen over i SWAN Distribution A/S. Beløbet er bogført i august i Falconholm International A/S og i september i SWAN Distribution A/S. Posteringen vil i sig selv ikke give anledning til undren, da selskabet har meget handel med koncernselskaber og derfor bruger mellemregningskonti meget. Ved at afstemme mellemregninger pr. 31. august 2002 for begge selskaber ville differencen være opdaget, da det ville have været en åben afstemningspost, der skulle have været undersøgt nærmere. Tilsvarende er beløbet i SWAN Distribution A/S bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit

10 / / Un-identified payments 2210 Mellemregning FI Betalt div. Kreditorer Betalt DHL , ,10 Efter bogføringen af de kr ,10 i september måned i SWAN Distribution A/S er beløbet stadig åbentstående på mellemregningskontoen to gange, da beløbet er bogført som tilgodehavende i begge selskaber. Ved udgangen af september måned er beløbet ført på konto 1230 for uidentificerede betalinger med kontoteksten: betalt diverse kreditorer. Idet beløbet er åbentstående på kontoen for uidentificerede betalinger og står som tilgodehavende på begge selskabers interne mellemregning burde beløbet være blevet undersøgt nærmere i forbindelse med eventuelt foretagne afstemninger for september måned. I oktober måned bliver de kr ,10 tilbagebetalt til SWAN Distribution A/S, og beløbet er bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Un-identified Tilbf. Bilag ,10 1/10-02 payments Mellemregning Tilbf. Bilag ,10 1/10-02 FI Danske Bank Tilbf. Bilag ,10 1/ / Mellemregning FI Tilbf. Bilag ,10 Mellemregningerne stemmer herefter. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr ,10 af selskabet i perioden 21. august - 1. oktober Stikprøve nr. 3: Postering nr. 12, kr ,12 Checken er udstedt til A med firmastempel SWAN Distribution A/S den 16. september Checken har to underskrifter, As og en for os ulæselig underskrift. I september måned er beløbet bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Un-identified DB 808 bet. Kred ,12 20/9-02 payments / Danske Bank DB 808 bet. Kred ,12 Beløbet på kr ,12 er således bogført som tilgodehavende på konto 1230.

11 Posteringen vil formentlig ikke give anledning til undren, da selskabet tilsyneladende bruger kontoen til både uidentificerede ind- og udbetalinger. Ved gennemgangen af konto 1230 vil beløbet være åbentstående og kunne have været undersøgt nærmere. I oktober måned er beløbet bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Un-identified Tilbf bilag ,12 1/10-02 payments Danske Bank Tilbf bilag ,12 1/ Un-identified Tilbf bilag ,12 1/10-02 payments / Danske Bank Tilbf bilag ,12 Beløbet på kr ,12 føres frem og tilbage på henholdsvis bankkontoen og kontoen for uidentificerede betalinger. Posteringerne ovenfor vil formentlig ikke give anledning til undren, da posteringerne ligner en clearing af en identificeret betaling. Resultatet ved udgangen af oktober måned er, at beløbet vil være åbentstående på konto 1230 for uidentificerede betalinger, og da beløbet er over en måned gammelt, bør det give anledning til en nærmere undersøgelse. I november måned er beløbet herefter bogført som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Un-identified Tilbbet. Point , /11-02 payments / Danske Bank Tilbbet. Point ,12 Beløbet bliver indbetalt den 28. november 2002 og udlignet i bogføringen. Posteringerne ovenfor vil formentlig ikke give anledning til undren, da posteringerne ligner en normal fejlkorrektion. Der er 13 dage mellem beløbet er bogført og den faktiske indsættelse i banken. En opmærksom bogholder kunne have bemærket forholdet ved en bankafstemning, og beløbet kunne være undersøgt for at sikre et korrekt match. Oftest vil uregelmæssigheden ikke blive bemærket. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr ,12 af selskabet i perioden 16. september november 2002.

12 Stikprøve nr. 4: Postering nr. 13, kr ,00 Checken er udstedt til A af SWAN Distribution A/S den 14. oktober Checken har en underskrift, As. Checken er hævet på kontoen i Danske Bank den 15. oktober 2002 og den 22. oktober 2002 er der indsat en check på beløbet i Danske Bank. Der er ikke foretaget nogen bogføring af beløbet i selskabet. Beløbet kan opdages ved en bankafstemning. Om forholdet opdages, afhænger af hvilken afstemningsmetode bogholderen anvender. Tager afstemningen udgangspunkt i saldoen ultimo oktober i bogholderiet, henholdsvis saldoen i banken, og personen, der afstemmer banken, leder efter åbenstående poster mellem bank og bogholderi for afvigelsesforklaring, vil det uretmæssige foretagne lån ikke nødvendigvis blive fundet, idet ind- og udbetalingen udligner hinanden. Hvis personen, der afstemmer banken, foretager en systematisk kontrol af samtlige posteringer mellem bank og bogholderi, vil det uretmæssige lån fremkomme, idet de to poster ikke har nogen tilsvarende post i bogholderi. Begår bankerne fejl angives det normalt i teksten, og korrektionen forgår med samme rentedato. Det sker ikke i dette tilfælde, hvorfor man må forvente at beløbet vedrører to forskellige posteringer. Eftersom beløbene udligner hinanden, er det sandsynligt, at den der afstemmer banken blot vil udligne de to beløb med hinanden uden at undre sig yderligere over beløbenes opståen. Sandsynligheden øges af, at selskabets bogholderi har været underbemandet. Sammenfattende har A uberettiget lånt kr ,00 af selskabet i perioden 15. oktober oktober Stikprøve nr. 5: Postering nr. 19, kr ,00 Checken er udstedt til A af SWAN Distribution A/S den 17. oktober Checken er uden firmastempel og med en underskrift, As. Beløbet er indsat på As konto den 21. oktober 2002 sammen med postering nr. 18. De kr ,00 er bogført i oktober som følger: Bilag nr. Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit Danske Bank Ovf. Til DB ,00 22/ / Mellemregning FI Ovf. Til DB ,00 Af det modtagende bilagsmateriale fremgår ovenstående posteringer. Der mangler modpostering til begge poster og det forudsættes, at modposterne har udlignet hinanden. Beløbet er hævet i banken og ført på mellemregningen med Falconholm International A/S. Posteringen ligner en normal overførsel mellem selskabets bankkonti og vil normalt ikke give anledning til undren.

13 Ved en eventuel afstemning af mellemregningen mellem de to selskaber ved udgangen af oktober måned, havde beløbet fremstået som en åbentstående post. I november måned er beløbet bogført som følger: Bilag nr / / / / /11-02 Kontonr. Konto Bilagstekst Debet Kredit 1015 Danske Bank TBF bilag Mellemregning FI TBF bilag , , Danske Bank Ovf. Til DB , Danske Bank Stockholm 4042 Valutakursdifferencer Kursdiff DB 808/DB 739 Ovf. Fra DB ,50 513,50 Beløbet kr ,00 er i november måned ført fra mellemregningen og over en bankkonto tilhørende søsterselskabet Swanhome Sweden, der er registreret i selskabets bogholderi. Kontoen kan betragtes som en mellemregningskonto, der både kan afstemmes til bankkontoudtog og søsterselskabets bogholderi. Posteringen ligner en korrektion og en normal overførsel mellem selskabets bankkonti og vil normalt ikke give anledning til undren. Beløbet kunne have været opdaget ved afstemning af den svenske bankkonto til bankkontoudtog eller med søsterselskabets bogholderi. Sammenfattende har A stjålet kr ,00 fra selskabet. Sammenfattende konklusion på de af advokat Peter Bang udvalgte stikprøver Der er ingen af de ovennævnte posteringer, der efter vores skøn er sket på en sådan måde, at forholdet kunne forventes opdaget uden ekstern revision. Sandsynligheden for at forholdet ville blive fundet ved normale interne kontroller er ikke særlig stor for postering nr. 7 og 13. Postering nr. 13 kan afsløres ved en bankafstemning med en ekstra opmærksom afstemning grundet den lille tidsforskydning, og postering nr. 7 skal være meget overforfaldent, før en normal rykkerprocedure vil afsløre forholdet. Såfremt afstemning af mellemregningskonti, afstemning af bankkonti og gennemgang af uidentificerede betalinger er en del af et selskabs interne kontrolmiljø og foretages ultimo hver måned, af en anden person end A, ville disse arbejdshandlinger kunne have afsløret postering nr. 9, 12 og 19.

14 Spørgsmål 2: Er det usædvanligt i en virksomhed som den omhandlede, at der ikke er funktionsadskillelse mellem den person, der foretager bogføringen og den person, der foretager betalinger? Spørgsmålet bedes besvaret under den forudsætning, at der skal to personer til at forpligte virksomheden ved udstedelse af checks, jf. landsretsekstrakt side En virksomheds interne kontrolmiljø etableres ud fra de ressourcer som virksomheden har til rådighed, bl.a. for imødegåelse af risikoen for besvigelser. Virksomhedens ressourcebehov skønnes at være på 2-3 bogholdere, hvor virksomheden har valgt 2. En funktionsadskillelse fordrer, at der ikke er personsammenfald mellem den person, der bogfører og den person, der gennemfører betalinger. Det er muligt at opretholde funktionsadskillelse i relation til debitorer og kreditorer ved, at: Den ene person bogfører indbetalinger og gennemfører udbetalinger. Den anden person bogfører udbetalinger og behandler indbetalinger. I relation til bogføring på selskabets bankkonto kan denne funktionsadskillelse ikke opretholdes, da begge bogholdere vil bogføre på bankkontoen. I sådanne tilfælde vil det typisk være den bogholder, der bogfører indbetalinger, der vil lave afstemningen. Derfor vil sikkerhedsforanstaltningen typisk være, at der skal to personer til at godkende udbetalinger. Det er en mulighed at lade selskabets økonomidirektør foretage bankafstemninger, hvilket ofte er fravalgt af ressourcemæssige hensyn. Det er således ikke usædvanligt, at der ikke er fuld funktionsadskillelse i en virksomhed som den omhandlede. Spørgsmål D: Ville en afstemning af appellantens bankkonto i perioden 30. maj 2002 til 10. februar 2003 med appellantens bogføring kunne have ført til en afsløring af de af A udførte bedragerier? En afstemning af appellantens bankkonto i perioden for bedragerierne ville ikke isoleret set kunne afsløre As bedragerier, jævnfør dog nedenfor. A havde bogført det hævede beløb væk fra bankkontoen, så posterne ikke ville afvige ved en bankafstemning. En enkelt af de i spørgsmål 1 udvalgte posteringer kunne have været opdaget ved afstemning af den svenske bankkonto i forhold til bogføringen, jævnfør postering nr. 19. En serie af afstemninger pr. samme dato ville kunne afsløre As bedragerier. Afstemning af kreditorer til eksternt kontoudtog og tilsvarende for debitorerne, afstemning af

15 koncernmellemværender mellem selskaberne og afstemning af øvrige tilgodehavender og gæld ville kunne afsløre bedragerier i dette tilfælde. En forudsætning ville dog være, at A ikke selv har været med til at udarbejde disse afstemninger, da hun derved ville have haft mulighed for at angive tekster på afvigelsesposter som umiddelbart ikke ville give anledning til nærmere undersøgelse, fordi afvigelserne så ville fremstå som normale afvigelser. Med bemandingen i virksomhedens bogholderi ville det af ressourcemæssige årsager være usandsynligt at foretage afstemninger uden As indblanding. Spørgsmål F: Skønsmanden bedes beskrive, hvorledes erhvervsvirksomheder af appellantens størrelse og karakter sædvanligvis, udover ved at fordre 2 underskrifter på checks, søger at forebygge, forhindre, henholdsvis opdage, besvigelser af den art og omfang nærværende sag omhandler? Erhvervsvirksomheder forsøger at etablere et internt kontrolmiljø, der balancere mellem virksomhedens ressourcer og forsøget på at forebygge og forhindre besvigelser. Det gøres ved at etablere mest mulig funktionsadskillelse, have afstemningsrutiner samt ledelseskontroller, der matcher virksomhedens ressourcer. I afvejningen af behovet for kontroller kontra omkostningerne til ressourceforbrug herved, vil man oftest overveje virksomhedens risikoprofil med hensyn til hvor stor en sandsynlighed, der må påregnes for besvigelser. I virksomheder med let omsættelige varer og store kontantbeholdninger vil der være en høj iboende risiko for bedragerier, modsat virksomheder uden større kontantbeholdninger eller let omsættelige varer, hvor risikoen for bedragerier typisk er lavere. Virksomheder som Falconholm International A/S og SWAN Distribution A/S må som udgangspunkt forventes at have en lav iboende risiko for bedragerier. I en virksomhed som appellantens vil man etablere funktionsadskillelse mellem debitorer og kreditorer. En funktionsadskillelse mellem bogføring og foretagelse af betalinger vil ofte ikke blive etableret. Der vil i stedet blive krævet dobbelt godkendelse af betalinger både af checks og ved bankoverførsler. Den ene godkendelse vil blive hentet uden for bogholderiet af virksomhedens direktion eller øvrige ledergruppe. Der vil løbende blive foretaget afstemninger af aktiver og passiver. Fokus vil løbende være på bankkonti, debitorer, kreditorer og mellemregningskonti ved mange transaktioner, mens anlægsaktiver, varelager, andre tilgodehavender og anden gæld vil blive afstemt efter behov. Ledelsen vil modtage en månedsrapportering, der giver et overblik over balancen og regnskabsposternes niveau samt føre stikprøvevis kontrol med de foretagne afstemninger. Besvarelse af syns- og skønstema

16 Spørgsmål 1: Er det skønsmandens opfattelse, at As bogføring af de ovennævnte poster, jf. bilag 23, er sket på en sådan måde, at forholdet ikke kunne forventes opdaget uden ekstern revision? Der er ingen af de ovennævnte posteringer, der efter vores skøn er sket på en sådan måde, at forholdet kunne forventes opdaget uden ekstern revision. Bogføringen af den udtagende stikprøve af bilag 23 er sket på en sådan måde, at nogle besvigelser kunne være opdaget ved at foretage almindelige bogholderimæssige afstemninger, mens andre havde været sværere at afsløre. En forudsætning herfor er dog, at A ikke deltager aktivt i disse afstemninger, da hun ville have haft mulighed for at manipulere med afstemningerne. Følgende afstemninger og kontroller, foretaget af en anden end A, kunne sandsynligvis have afsløret bedragerierne: Afstemning af kreditorer til eksterne kontoudtog. Afstemning af debitorer til eksterne kontoudtog. Afstemning af alle bankkonti til bankkontoudtog. Afstemning af mellemregningskonti mellem koncernselskaber. Gennemgang af kontoen for uidentificerede indbetalinger og kritisk stillingtagen til åbentstående poster. Kritisk stillingtagen til afstemningsposter i forbindelse med udarbejdelse af afstemninger. En forudsætning herfor er, at afstemningerne foretages på det rette tidspunkt i forhold til de stedfundne uregelmæssigheder. En stor del af de valgte stikprøver var bedragerier, hvor beløbet efterfølgende er blevet indbetalt inden for regnskabsåret. Disse bedragerier ville næppe blive opdaget. Spørgsmål 2: Er det usædvanligt i en virksomhed som den omhandlede, at der ikke er funktionsadskillelse mellem den person, der foretager bogføringen og den person, der foretager betalinger? Spørgsmålet bedes besvaret under den forudsætning, at der skal to personer til at forpligte virksomheden ved udstedelse af checks, jf. landretsekstrakt side Det er ofte ikke praktisk muligt at foretage en fuldstændig funktionsadskillelse mellem den person, der bogfører og den person, der foretager betalinger i en virksomhed som appellantens. Det er således ikke usædvanligt, at der ikke er fuld funktionsadskillelse i en virksomhed som den omhandlede. Spørgsmål 3:

17 Er det sædvanligt at opbevare checkbilag i en samlemappe? Er det i erhvervsvirksomheder sædvanligt, at føre kontrol med udleverede checks ved at have en checkudleveringsprotokol med anførsel af til hvem de enkelte checks er udleveret, af hvem og med dato og check nr.? Det er sædvanligt, at en virksomhed opbevarer checkbilag i en samlemappe og ikke fører en checkudleveringsprotokol. Spørgsmål A: Bør bogføring af udbetalinger fra en konto for uidentificerbare indbetalinger påkalde sig særlig opmærksomhed, i en virksomhed som appellantens? Generelt bør bogføring af udbetalinger fra en konto for uidentificerede indbetalinger påkalde sig særlig opmærksomhed. I appellantens tilfælde anvendes kontoen til både ind- og udbetalinger, hvorfor udbetalinger fra kontoen ikke nødvendigvis vil påkalde sig særlig opmærksomhed. Spørgsmål B: Er det sædvanligt at give en nyindsat økonomiassistent uhindret og selvstændig adgang til en virksomheds checkblanketter? Vil revisor normalt påtale et sådant forhold? Det er normalt, at de medarbejdere, der skal udfylde checks har adgang til checkblanketter. Den egentlige kontrol ligger i, at der skal være to til at underskrive checks. Revisor vil normalt ikke påtale sådan et forhold. Spørgsmål C: Hvor ofte vil det være sædvanligt, at en virksomhed som appellantens afstemmer virksomhedens bankkonti? Hvad vil en ekstern revisor normalt anbefale i den sammenhæng? En virksomhed som appellantens vil normalt afstemme bankkonti en gang om måneden. Det vil normalt også være revisors anbefaling. Spørgsmål D: Ville en afstemning af appellantens bankkonto i perioden 30. maj 2002 til 10. februar 2003 med appellantens bogføring kunne have ført til en afsløring af de af A udførte bedragerier?

18 Ud fra de oplyste afstemningsprocedurer ville en afstemning af appellantens bankkonto ikke have afsløret As bedragerier. Postering nr. 19 ville dog kunne have været afsløret ved afstemning af virksomhedens svenske bankkonto over til selskabets bogholderi, hvis afstemningen havde været foretaget af en anden end A. Spørgsmål E: Er det sædvanligt i en virksomhed af appellantens størrelse (på tidspunktet for de gennemførte bedragerier), at der ikke foreligger nedskrevne retningslinjer for forretningsgange i virksomhedens økonomifunktion? Hvad vil en revisor normalt anbefale i den sammenhæng? Det er ikke usædvanligt, at der ikke foreligger nedskrevne forretningsgange for økonomifunktionen i en virksomhed som appellantens. Revisor vil normalt anbefale, at virksomhedens forretningsgange foreligger i skriftlig form. Spørgsmål F: Skønsmanden bedes beskrive, hvorledes erhvervsvirksomheder af appellantens størrelse og karakter sædvanligvis, udover ved at fordre 2 underskrifter på checks, søger at forebygge, forhindre, henholdsvis opdage, besvigelser af den art og omfang nærværende sag omhandler? I en virksomhed som appellantens vil man etablere funktionsadskillelse mellem debitorer og kreditorer. En funktionsadskillelse mellem bogføring og foretagelse af betalinger vil ofte ikke blive etableret. Der vil i stedet blive krævet dobbelt godkendelse af betalinger, både af checks og ved bankoverførsler. Den ene godkendelse bør hentes uden for bogholderiet af en person omfattet af virksomhedens direktion eller øvrige ledergruppe. Der vil løbende blive foretaget afstemninger af aktiver og passiver. Fokus vil løbende være på bankkonti, debitorer, kreditorer og mellemregningskonti med mange transaktioner, mens anlægsaktiver, varelager, andre tilgodehavender og anden gæld vil blive afstemt efter behov. Ledelsen vil modtage en månedsrapportering, der giver et overblik over balancen og regnskabsposternes niveau samt føre stikprøvevis kontrol med de foretagne afstemninger. Endvidere har samme skønsmand i en supplerende erklæring af 9. juli 2010 besvaret følgende spørgsmål G-P således, idet der ligeledes i denne erklæring først er foretaget en gennemgang for hvert spørgsmål: Gennemgang Spørgsmål H:

19 Er det skønsmandens opfattelse, at de af A foretagne bedragerier med overvejende sandsynlighed ville være blevet opdaget, hvis: der havde været etableret fuld funktionsadskillelse mellem bogføring og foretagelse af betalinger og/eller der havde været etableret dobbelt godkendelse af betalinger, både af checks og ved bankoverførsler (således at den ene godkendelse indhentes udenfor bogholderiet af en person omfattet af virksomhedens direktion eller øvrige ledergruppe) og ledelsen løbende og regelmæssigt havde modtaget månedsrapportering udvisende et overblik over balancen og regnskabsposternes niveau, samt havde ført stikprøvevis kontrol med de foretagne afstemninger Spørgsmål 2 i syns- og skønsrapporten af 9. november er besvaret under forudsætning af den ressourcebegrænsning, som der har været i Falconholm International A/S på tidspunktet for bedrageriernes forekomst. A har udført bedragerier ved: at stjæle checks, som er udstedt til selskabet og sætte dem ind på sin personlige konto at udstede checks til sig selv og underskrive med en underskrift, for derefter at sætte checken ind på sin personlige konto. Ved fuld funktionsadskillelse forstås funktionsadskillelse mellem følgende arbejdsopgaver: Gennemførsel af betalinger og behandling af indbetalinger Bogføring af ind- og udbetalinger (faktisk registrering) Afstemning af bankkonti, kreditorer og debitorer Der kan i bogføringssystemet oprettes begrænset adgang i nogle af bogføringsmodulerne, som sikrer, at en medarbejder kun kan bogføre inden for et specifikt område. Der vil dog i feriesituationer opstå problemer med at få udført arbejdsopgaven for den medarbejder, der er på ferie, hvis der er begrænsninger i systemet. Fuld funktionsadskillelse sikrer ikke virksomheden mod besvigelser, men medfører, at flere personer skal samarbejde om at udføre besvigelsen. Fuld funktionsadskillelse er mere ressourcekrævende at etablere end delvis funktionsadskillelse og vil i mange tilfælde medføre et ressourceforbrug for virksomheden, som ikke står mål med den forbedrede interne kontrol. As bedragerier ville formentlig have været opdaget hurtigere i denne sag, hvis der var etableret fuld funktionsadskillelse, hvis der var etableret dobbelt godkendelse af betalinger, hvor den ene person var uden for bogholderiet, så længe A ikke skulle udarbejde bankafstemning og hvis der løbende var blevet lavet rapportering med afstemninger, der stikprøvevis

20 blev kontrolleret. Spørgsmål K: Må det generelt anses som betryggende, at én og samme medarbejder kan gennemføre betaling, bogføring af betalingen og derefter forestå afstemning af bankkonto? Generelt kan det ikke anses som betryggende, at én og samme medarbejder kan gennemføre betaling, forestå bogføring af betaling og derefter forestå afstemning af bankkontoen. Det vigtigste er, at en medarbejder ikke kan gennemføre en betaling alene. Vi har fået oplyst, at selskabet har regler for, at der skal to medarbejdere til at gennemføre en betaling. Spørgsmål L: Skønsmanden bedes besvare, hvorvidt skønmanden vurderer, at virksomheden har udøvet tilstrækkelig kontrol, for så vidt angår de anvendte checks samt i modsat fald, hvorvidt dette ville have afsløret besvigelserne? Det samlede kontrolmiljø i forbindelse med en virksomheds anvendelse af checks findes både inden og uden for virksomheden. Følgende kontroller er relevante: Virksomhedens godkendelse af checks skal ske i henhold til besluttede prokuraforhold, som er aftalt med virksomhedens bankforbindelse. Det vil være hensigtsmæssigt, at en godkendelse sker fra bogholderiet, hvor betalingen behandles og den anden godkendelse skal hentes uden for bogholderiet, gerne ledergruppen, hvor medarbejderen forholder sig til udbetalingens art m.v. Virksomheden bør føre kontrol med anvendte checks. Virksomheden bør sikre sig, at alle checkkopier er til stede, og at ingen checks er svømmende. De kontroller, som virksomheden kan foretage, er svage kontroller, hvis bedrageren er en del af kontrolmiljøet i virksomheden, da det er muligt for bedrageren at manipulere med dokumentationen. Bedragerierne vil således ikke altid blive opdaget i en kontrol. En væsentlig kontrol ligger i banken, hvor kontrollen er uvildig og uden mulighed for manipulation. Falconholm International A/S har dobbelt godkendelse af checks, men kontrollen kan forbedres ved, at den ene godkendelse skal ske af en person uden for bogholderiet, og denne person vælges blandt ledergruppen. Falconholm International A/S har ingen kontrol af anvendte checks, hvor selskabet sikrer sig, at alle checkkopier er til stede. Denne kontrol burde være foretaget. Da det er muligt at skrive en modtager på de udstedte checks og en anden på checkkopien, vil virksomhedens kontroller i relation til udstedte checks ikke være fuldstændig effektive.

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Omegnens Fritidshaveforening Gothersgade 158, 1123 København K. tlf.: fax.: mail: hjemmeside:

Omegnens Fritidshaveforening Gothersgade 158, 1123 København K. tlf.: fax.: mail: hjemmeside: januar 2015 Indhold... 1 Formål... 1 Beskrivelse... 2 Omkostninger.... 2 Lønninger.... 3 Likvide midler.... 3 Udførelse... 3 Rapportering... 3 Bilagskontrollanternes rapport... 4 Bilag til retningslinjer

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østre Stationsvej 33 Postboks 90 5100 Odense C www.pwc.dk E-mail: odense@pwc.dk Telefon 63 14 42 00 Telefax 63 14 42 01 Grundkort Fyn A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen.

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Julekalender vedr. årsregnskab December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Den er her i en PDF udgave så du kan skrive den ud og bruge lidt

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere