- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU."

Transkript

1 UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori (Übersetzungswissenschaft) og Tysk som Fremmedsprog (Deutsch als Fremdsprache). Hele uddannelsen var normeret til 5 årsværk og bifagene udgjorde hver for sig 1 fjerdedel, dvs. 1,25 årsværk. Formålet med faget Tysk som Fremmedsprog var at give de studerende didaktisk og faglig viden og værktøjer til undervisning i tysk som fremmedsprog især på akademisk niveau, dvs. indehold og formidlingsmetoder målrettede mod undervisning i sprogvidenskab, litteratur, kultur og samfundsforhold. Denne formelle pædagogiske uddannelse på 1,25 årsværk har jeg suppleret med kurset Anvendt pædagogik (afholdt af CBS Learning Lab marts 2004 og suppleret med besøg af en supervisor fra CBS i min undervisning) for at få et indsyn i danske forhold, som efterhånden er uddybet med egen undervisningserfaring (se nedunder) og workshoppen Bedømmelse af sproglige præstationer i relation til Den Europæiske Referenceramme for Sprog (Sprachliche Leistungen dem GER zuordnen, afholdt af TestDaF oktober 2010) for at aktualisere min faglige viden og få nye redskaber til anvendelse i min egen sprogfærdighedsundervisning og eksaminer. Projektsamarbejde: - Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. - Aktiv deltagelse i udviklingsgruppe omkring arbejdet med modernisering af fremmedsprogsundervisningen i ISKs regi; primus motor i tyskfagenes modernisering (se nedunder). - Aktiv deltagelse i den tyske faggruppe på SDU i Odense FS 2007 FS Deltagelse i en arbejdsgruppe om pædagogisk udvikling på IVK i ES Udvikling af uddannelser og undervisningsmaterialer: Deltagelse i udvikling og planlægning af nye studier samt revision af eksisterende studier eller dele heraf: 1. Deltagelse i planlægningen af masteruddannelsen Deutschland heute, en masteruddannelse i morderne tyske forhold efter murens fald, ved SDU. Ansvarlig for den indholdsmæssige konception af faget Sprogtrends i tysk, der formidler en generel indføring i de sidste 20 års udvikling af det tyske sprog, samspillet mellem sprog og samfund og en oversigt over de mest relevante kilder og hjælpemidler til tysk sprog i Tyskland, Østrig og Schweiz, specielt målrettet mod tyskundervisning, dansk-tysk oversættelse og tysksproget kommunikation.

2 2. Medvirken ved revision af IVKs studieordning (BA-uddannelserne i tysk) i ES Udarbejdelse af en undervisningskonception i relation til B2-niveauet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog samt komplet undervisningsmateriale (PPTpræsentationer med undervisningsmaterialer til 13 dobbelte undervisningstimer, e-kompendium for studerende på Blackboard samt en materialemappe til undervisere både i printet og digital form) til faget Mundtlig kommuniaktion 1 i tysk (samdriftsfag på 1. semester). Dette materiale blev taget i brug af alle tre undervisere i ES Koordinering af undervisningen i ES Udarbejdelse af en konception og en tilpasset øvelsesplan i en digital grammatik-træner (Grammatiktrainer Deutsch fra firmaet digitalpublishing) til brug i instruktortimer på 1. semester samdriftsfag (Mundtlig kommunikation 1 og Skriftlig sprogproduktion) i tysk. Vejledning af instruktor i ES Implementering af digitale indplaceringstests til alle tyskstuderende (Tyske studier, Negot og IVK) på 1. semester primo september Resultaterne af testene blev brugt som grundlag til at tage en beslutning om anbefaling af deltagelse i instruktortimer i tysk udtale og grammatik. 6. Udarbejdelse af en e-portefølje for IVK-studerende (ny studieordning) under inddragelse af det europæiske sprogpass til dokumentation af sprogfærdigheder. Pædagogisk grundholdning og fremtidige udfordringer: En dygtig forsker kan også være en dygtig underviser og omvendt. En dygtig underviser holder sig fagligt og metodisk ajour, gør brug af aktuelle og relevante metoder og værktøjer, formidler viden på en forståelig og modtagertilpasset måde det samme gør en dygtig forsker. Min undervisning og forskning spiller sammen og supplerer hinanden på den måde, at i al min undervisning er enten konceptionen, indholdet eller selve formidlingen forskningsbaseret. En del af min forskning ligger inden for anvendt lingvistik, dvs. fremmedsprogstilegnelse, leksikografi, oversættelse og korpuslingvistik, hvilket giver mulighed for direkte at inddrage mine og andre forskeres aktuelle forskning i undervisningen. En dybgående indsigt i og deltagelse i aktuel forskning sætter én i stand til både at levere forskningsbaseret undervisning og forklare de studerende sammenhængen mellem teori og praksis (fx ordbøger & leksikografi; sprogproduktion & tekstlingvistik og kommunikationsteori; interlingval formidling og oversættelse & oversættelsesteori; opbygning af sproglig og interkulturel kompetence & fremmedsprogstilegnelse) og dermed udstyre dem med relevante faglige og teoretisk-metodiske redskaber. I min undervisning er der især tale om metakommunikativ viden og praktiske hjælpemidler til brug ved egen sprogproduktion i sprogfærdighedsfagene samt teoretiskmetodiske værktøjer i de akademiske fag. Derudover arbejder jeg som oversætter (dansk-tysk) og guide (tysk), hvilket giver mig mulighed for at inddrage aspekter fra autentiske formidlingsopgaver i min undervisning. Alle undervisere har haft problemer med at motivere de studerende til at aktivt deltage i diskussioner og gruppearbejde i undervisningen. Denne slags problemer oplever jeg efterhånden kun sjældent. Min erfaring er, at de studerende har en stor respekt for faglig kunnen, men at de

3 også stiller store krav til en forståelig og varieret formidling og vejledning i anvendelse af det faglige viden i dialog med underviser og under inddragelse af praktiske øvelser, fx i form af analyse- eller evalueringsopgaver, egne (frivillige) oplæg (hvor underviser med fordel kan vejlede i planlægningsfasen) og praksisrelevante cases, hvor de studerende opfordres til at deltage på egne faglige og sproglige præmisser og får et uddybende feedback på deres præstation. Undervisningserfaring: Jeg har i løbet af de sidste 8 år samlet undervisningserfaring både på BA- og kandidatniveau ved universiteter (Syddansk Universitet i Odense og Slagelse, CBS og Islands Universitet) samt phdniveau (gæsteundervisning ved Universitetet i Santiago de Compostella og Universitetet i Leipzig) og ved gennemførelse af relevant privatundervisning (Fokus advokater i Odense). I følgende afsnit beskriver jeg denne undervisning, dvs. fagligt indehold og undervisningsmetoder. I) UNDERVISNING VED UNIVERSITETER: Siden FS 2007 har jeg på skift været ansat som undervisningsassistent, ekstern lektor og videnskabelig assistent ved SDU, hvor jeg har undervist både på BA- og kandidatniveau og på forskellige studier: Tyske studier, Negot og IVK i Odense samt IVK i Slagelse. I alle fag har jeg selvstændigt stået for undervisningens indholdsmæssige og metodiske konception, planlægning, gennemførelse og eksamination. Ved CBS underviste jeg tysk sprogvidenskab og grammatik i ES 2003 og FS Denne undervisnings konception og gennemførelse blev udarbejdet i samarbejde med de andre undervisere. Ud over undervisningen stod jeg for en implementering af grammatiksoftware i undervisningskonceptionen, bl.a. med en indholdsmæssig tilpasning af en øvelsesplan til computerprogrammet og en udarbejdelse af en vejledning til de studerende. Formålet med dette arbejde var, at de studerende sideløbende til undervisningen selvstændigt skulle øve den tyske grammatik med hjælp af interaktive computerøvelser. Yderligere har jeg undervisningserfaring fra Islands Universitet i FS 2003, hvor jeg underviste i sprogvidenskab (lingvistiske begreber, syntaktiske og semantiske teorier) og fremmedsprogsdidaktik (tyskundervisningen i Island nye medier i tyskundervisning). Denne undervisning og eksamination har jeg selvstændigt konciperet, planlagt og gennemført. 1. Oversigt over undervisning (1) ved Syddansk Universitet i Odense og Slagelse (2) CBS og (3) Islands Universitet samt (4) opgavevejledning og (5) gæsteundervisning: (1) Syddansk Universitet i Odense og Slagelse: FS Leksikologi og leksikografi (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense). ES 2007

4 - Mundtlig kommunikation 1 (2 hold, BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). ES Mundtlig kommunikation 1 (2 hold, BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Tysk virksomhedskommunikation I: Teori og metode (Kandidatniveau, 1. semester, IVK Odense). - Tekstlingvistik (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense). FS Tekstforfatning (Kandidatniveau, 2. semester, IVK Odense). ES Mundtlig kommunikation 1 (2 hold på BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Mundtlig kommunikation 3 (BA-niveau, 3. semester, Negot, Odense). - Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense). - Tysk markedsforhold (BA-niveau, 5. semester, IVK, Slagelse). FS Introduktion til lingvistik (valgfag på BA- og kandidatniveau, Tyske studier, Odense). - Sprogbeskrivelse II (BA-niveau, 2. semester, Tyske studier, Odense). - Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAniveau (6. semester), IVK, Odense).. - Tysk interkulturel faglig formidling og interaktion (oversættelse) (BA-niveau, 6. semester, IVK, Slagelse). ES Mundtlig kommunikation 1 (BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense). FS 2011

5 - Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAog kandidatniveau, Tyske studier og BA-niveau (6. semester), IVK, Odense). (2) Vejledning af BA- og specialeafhandlinger samt praktikforløb ved SDU FS og ES Vejledning af 2 afsluttede BA-projekter (IVK, Slagelse), 2 afsluttede og 1 igangværende speciale-afhandlinger (IVK og Tyske studier Odense). - Vejledning af 2 praktikforløb, 1 på BA- og 1 på Kandidatniveau ved IVK i Slagelse og Odense). (3) CBS København: - Sprogkundskab II i ES Sprogkundskab IV i ES Sprogkundskab III i FS (4) Islands Universitet (FS 2003): - Tysk sprogvidenskab - Fremmedsprogsdidaktik i tysk som fremmedsprog tyskundervisning in Island (5) Gæsteundervisning: december 2010: Erasmus-lærermobilitet Kontrastive Phraseologie og Einführung in die Phraseologie in Deutsch als Fremdsprache (à 2 undervisningstimer) ved Institut für Auslandsgermanistik/ Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Friedrich-Schiller-Universität Jena. 19. maj 2010: Erasmus- lærermobilitet: Vom Suchen und Finden von festen Wortverbindungen: korpuslinguistische Ansätze in der Phraseologie (2 undervisningstimer, BA-niveau) og Kontrastive Phraseologie (3 undervisningstimer, phd-niveau) ved Herder-Institut, Universität Leipzig Januar 2010: Phd-kursus Kontrastive Phraseologie: Theorie(n), Methode(n) & Praxis (6 undervisningstimer) ved Universitetet i Santiago de Compostella, Spanien.

6 2. Beskrivelse af enkelte fag: Indehold, undervisningsmetoder og evaluering (1) ved Syddansk Universitet i Odense og Slagelse (2) CBS og (3) Islands Universitet: (1) Syddansk Universitet i Odense og Slagelse: Mundtlig kommunikation 1 (BA-niveau, 1. semester, samdriftsfag, Odense): Kurset er et introduktionskursus med det formål at styrke de studerendes mundtlige og metakommunikative sprogfærdigheder. En bevidsthed om forskellige kommunikationsformer og -midler udgjorde en vigtig aspekt af kurset. Undervisningen byggede på indholdet af en praktisk håndbog i kommunikation på tysk og var i høj grad præget af de studerendes aktive deltagelse. Den bestod af korte oplæg og diskussioner om forskellige temaer (bl.a. argumentation, tiltaleformer på tysk og dansk, kropssprog, præsentationsteknikker, høflighedsformer, tysk og dansk mentalitet, kultur, arbejdsmarked, medier, DDR), studenterforedrag og -præsentationer, praktiske øvelser i små grupper og rollespil. Som et middel til at opnå korrekt udtale valgte jeg at bruge lørnersoftware fra det tyske firma digital publishing (www.digitalpublishing.de) med individuel tilrettelæggelse af øvelser tilpasset de enkelte studerendes behov for udtaletræning. Denne del af undervisningen blev i ES 2010 erstattet af instruktortimer med computerstøttede grammatik- og udtaleøvelser, der blev koordineret med undervisningen i fagene Mundtlig kommunikation og Skriftlig sprogproduktion. Mundtlig kommunikation 3 (BA-niveau, 3. semester, Negot, Odense). I undervisningen arbejdede jeg på at fordybe de studerendes metakommunikative forståelse parallelt med at forbedre deres mundtlige sprogfærdighed, forhandlings- og formidlingsteknikker med øget fokus på økonomisk sprog og virksomhedskommunikation. Undervisningen var i høj grad præget af de studerendes aktive deltagelse i praksisrelevante øvelser, præsentationer og rollespil, mens min rolle hovedsageligt bestod i en funktion som moderator og vejleder. Kursets konception har jeg selv defineret. Sprogbeskrivelse II (BA-niveau, 2. semester, Tyske studier, Odense) er et kursus i at anvende grammatisk analyseværktøjer ved beskrivelse af autentiske tekster. På grund af sværhedsgraden på den obligatoriske undervisningsbog (grammatikhåndbog fastlagt af fastansat fagansvarlig underviser) valgte jeg altid at bruge den første af to undervisningstimer til en forklarende forelæsning afbrudt af spørgsmål og mindre diskussioner. Emnet fra forelæsningen uddybede jeg ved øvelser og diskussioner i den anden time. En del af mine forelæsninger blev dog erstattet af frivillige teoretiske studenteroplæg, hvor de fleste studerende gjorde brug af muligheden for at gennemgå sine oplæg sammen med mig inden undervisningen. Fra den fastansatte fagansvarlige underviser modtog jeg kun en semesterplan med opdeling af pensum i grammatikhåndbogen på de enkelte uger. Jeg har derfor selv defineret kursets metodiske design, teoretiske niveau og indehold, dvs. analysetekster, øvelser og supplerende aktuel forskningslitteratur samt udarbejdet udførlige ppt-præsentationer (der var to fjernstuderende). En del af undervisningen kunne forankres i min forskning i fremmedsprogstilegnelse (kontrastivt perspektiv) og en del byggede på min tidligere erfaring med undervisning i tysk grammatik og lingvistik samt inddragelse af aktuel forskningslitteratur. Eksamensformen er fastlagt som to skriftlige hjemmeopgaver, hvilket

7 viste sig ikke at være særligt hensigtsmæssigt, idet de studerende først på 3. semester lærer akademisk skrivning. De studerendes evaluering af kurset var meget positiv. Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense) formidler grundlæggende kommunikationsteoretiske aspekter samtidig med at de studerende skal opbygge fagspecifikt ordforråd og udvikle færdigheder i at selv skrive, oversætte og mundtligt begå sig i udvalgte genrer inden for dansk-tysk. virksomhedskommunikation. Jeg har undervist kurset to gange. Første gang kunne jeg bygge min konception på tidligere underviseres konception og materiale, hvor dog en del blev udskiftet med mere aktuelt materiale, større fokus på mundtlig virksomhedskommunikation, interkulturel formidling og inddragelse af de studerende i evaluering af opgaver. Anden gang justerede jeg konceptionen ud fra mine erfaringer og lagde en endnu større fokus på mundtlig kommunikation og en introduktion til brug af hjælpemidler som hånd- og ordbøger, korpusser og paralleltekster. Både undervisningens indehold og metodik er forankret i min forskning i sprogtilegnelse, ordforråd (leksikografi, korpuslingvistik, brug af faste ordforbindelser) og oversættelse. Tysk markedsforhold (BA-niveau, 5. semester, IVK, Slagelse): Kurset giver en oversigt over tyske markedsforhold fra dansk perspektiv. Hovedvægten lægges på skriftlig formidling på det tyske marked hhv. mellem Danmark og Tyskland med tekstforfatning og oversættelse af virksomhedsrelevante tekster. Tysk interkulturel faglig formidling og interaktion (oversættelse) (BA-niveau, 6. semester, IVK, Slagelse): I kurset blev de studerende trænet til at formidle markedsrelevante indehold især via oversættelse af danske virksomhedstekster til tysk. Introduktion til lingvistik (valgfag på BA- og kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Kurset giver en oversigt over grundlæggende sprogvidenskabelige discipliner, som semiotik, semantik, leksikologi, fraseologi, leksikografi, morfologi, syntaks, pragmatik, tekstlingvistik, oversættelsesteorier, kontrastive lingvistik, korpuslingvistik og sociolingvistik. Leksikologi og leksikografi (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Kursets formål var at give oversigt over følgende emner og aspekter indenfor leksikologi og leksikografi: - grundlæggende begreber og teorier indenfor leksikologi med relation til anvendte dicipliner som leksikografi, sprogdidaktik og oversættelsesteori. - grundlæggende aspekter i leksikografi - vigtige (online) kilder (ordbøger og korpora) for forskningen i tysk (og dansk) leksikologi.

8 - ordforrådets opbygning, struktur og beskrivelsesprincipper (synkrone og diakrone aspekter) - kontrastiv (tysk-dansk) leksikologi og leksikografi. I den første halvdel af kurset formidle jeg teoretisk viden om leksikologi (opbygning, struktur og beskrivelse af ordforrådet) og leksikografi (ordbogforskningens grundlag). I den anden halvdel uddybede de studerende det teoretiske viden ved dets anvendelse i praktiske analyser. Tekstlingvistik (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Tekster er sproglige enheder som indgår i en kompleks lingvistisk, tekstuel og kulturel kontekst. Den forholdsvis unge sprogvidenskabelige disciplin tekstlingvistik beskæftiger sig med tekster og tekster er ligeledes genstand i dette valgfag. Kurset behandlede spørgsmål som Hvad er en tekst? Hvad består tekster af? Hvilke typer af tekster findes der? Først udarbejdes der en generel oversigt over tekstualitetsaspekter. Indenfor tekstlingvistikken beskriver tekstgrammatikken sammenslutningen af sproglige enheder i tekstoverfladen (kohæsion) og den indholdsmæssige sammenhæng (kohærens). Disse to aspekter blev uddybet nærmere, hvorved følgende aspekter blev inddraget: - ord-, sætnings- og tekstgrammatik, - grammatiske midler og strukturer, - leksikalske midler og struktureringer, - pragmatiske betingelser og teksttypespecifikationer og - sprogspecifikke egenskaber og ikke-sproglige betingelser (tysk-dansk) Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAniveau (6. semester), IVK, Odense). Kurset sætter fokus på det praktiske arbejde med at skrive, oversætte og evaluere tekster både litterære og ikke-litterære tekster. Dette betyder på den ene side fokus på den skriftlige formulering på tysk og på den anden side en teoretisk diskussion af tekster som en kommunikationsopgave, der skal planlægges nøje mht. kommunikationssituationen. Kurset tager udgangspunkt i oversættelsesteoretiske aspekter, gængse kommunikationsmodeller, sprogbrugeres kognitive og kulturelle forudsætninger og sprogets byggesten. Tekst- og genrebegrebet diskuteres som en del af en kompleks kommunikationssituation, hvor andre også ikke sproglige aspekter har en stor indflydelse på forfatning og forståelse af tekster (fx afsender modtagerrelation, kommunikationens mål, faglig og kulturel viden og forståelseskontekst). Kontrastive aspekter mellem tysk og dansk ligesom genrespecifik, oversættelse og relationen mellem sprog og ikke-sproglige aspekter (fx. visualiseringsmuligheder, sproglige billeder, mediespecifikke muligheder og grænser) bliver tematiseret. Der tilstræbes indordning af

9 virksomhedsrelateret tekstforfatning i autentiske skrive-/oversættelsessituationer med tekster som firmaprofil, pressemeddelelse, nyhedsbreve, hjemmeside, prospekt, produktbeskrivelse, reklametekster osv. Tysk Virksomhedskommunikation I: Teori og metode (Kandidatniveau, 1. semester, IVK Odense): I undervisningen gennemgik jeg forskellige teoretiske og metodiske forudsætninger for at analysere, planlægge og udføre en række kommunikationsopgaver i relation til virksomheders interne og eksterne kommunikation. Udgangspunkt var et kommunikationsteoretisk forankret tekstanalysemodel og Ulla Fix bog Texte und Textsorten sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. Bogen suppleredes med relevante artikler med det formål at give en bred oversigt over forskellige analyseaspekter, fx. pragmatik, semiotik, metaforteori, modalitet (sprog-billede-layout-relation), genreteori, oversættelse, kognition (tekstforståelse og - produktion) og kultur. Tekstforfatning (Copy Writing) (Kandidatniveau, 2. semester, IVK Odense): I dette kurs blev det grundlæggende teoretiske viden fra kurset Tysk Virksomhedskommunikation I: Teori og metode omsat i praksis. De studerende skulle selv skrive virksomhedsrelevante tekster. Idet der var tale om kandidatniveau, skulle de studerende selv holde oplæg om genrespecifik samt evaluere de andre studerendes tekster 1 gang i løbet af semestret. En del af kurset blev afholdt som en 1-dags-workshop med et større projekt. (2) CBS København: Sprogkundskab I, III og IV (BA-niveau, 1., 2. og 3. semester): Kurserne indeholdt en grundlæggende gennemgang af den tyske grammatik fra A til Ø med praktiske øvelser og brug af lørnersoftware fra firmaet digital publishing, samt en introduktion til tysk sprogvidenskab med fokus på morfologi, syntaks og semantik. Litteratur: - Agnete Bruun Hansen og Elva Stenestad: Gyldendal Tysk Grammatik, Peter Colliander: Tysk Basis-Lingvistik, Handelshøjskolens forlag Øvelses- og opgavekompendium, Sprogkundskab II, III og IV (3) Islands Universitet: Tysk sprogvidenskab (BA-niveau, 2. semester): Kurset indeholdt en introduktion til lingvistiske begreber, syntaktiske og semantiske teorier.

10 Fremmedsprogsdidaktik ved Islands Universitet: tysk in Island nye medier i tyskundervisningen (BA-niveau 4./6. semester): Kurset tog udgangspunkt i tyskundervisningen i gymnasier Island. Det indebar en kort gennemgang af gængse teorier og metoder i fremmedsprogsundervisningen, lørnertyper og - teknikker efterfulgt af kursets hovedtema nye medier i tyskundervisningen med udgangspunkt i læreplanerne for tysk og design af konkrete opgaver under inddragelse af nye medier, især computer. (4) Vejledning af BA- og Specialeafhandlinger samt praktikforløb FS og ES Vejledning af 2 afsluttede BA-projekter (IVK, Slagelse), 2 afsluttede og 1 igangværende speciale-afhandlinger (IVK og Tyske studier Odense). - Vejledning af 2 praktikforløb, 1 på BA- og 1 på Kandidatniveau ved IVK i Slagelse og Odense). II) FAGRELEVANT PRIVATUNDERVISNING: Undervisning i tysk mundtlig kommunikation på begynderniveau, især telefonisk kommunikation og kundebetjening, samt mundtlig sprogfærdighed, smalltalk og juridisk tysk på avancert niveau hos Focus advokater i Odense september 2008 juni Erfaring i formidling af kulturel viden i en tværfaglig interkulturel sammenhæng fra mit arbejde som guide i Island og på Fyn.

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Jane Vinther Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere