- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU."

Transkript

1 UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori (Übersetzungswissenschaft) og Tysk som Fremmedsprog (Deutsch als Fremdsprache). Hele uddannelsen var normeret til 5 årsværk og bifagene udgjorde hver for sig 1 fjerdedel, dvs. 1,25 årsværk. Formålet med faget Tysk som Fremmedsprog var at give de studerende didaktisk og faglig viden og værktøjer til undervisning i tysk som fremmedsprog især på akademisk niveau, dvs. indehold og formidlingsmetoder målrettede mod undervisning i sprogvidenskab, litteratur, kultur og samfundsforhold. Denne formelle pædagogiske uddannelse på 1,25 årsværk har jeg suppleret med kurset Anvendt pædagogik (afholdt af CBS Learning Lab marts 2004 og suppleret med besøg af en supervisor fra CBS i min undervisning) for at få et indsyn i danske forhold, som efterhånden er uddybet med egen undervisningserfaring (se nedunder) og workshoppen Bedømmelse af sproglige præstationer i relation til Den Europæiske Referenceramme for Sprog (Sprachliche Leistungen dem GER zuordnen, afholdt af TestDaF oktober 2010) for at aktualisere min faglige viden og få nye redskaber til anvendelse i min egen sprogfærdighedsundervisning og eksaminer. Projektsamarbejde: - Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. - Aktiv deltagelse i udviklingsgruppe omkring arbejdet med modernisering af fremmedsprogsundervisningen i ISKs regi; primus motor i tyskfagenes modernisering (se nedunder). - Aktiv deltagelse i den tyske faggruppe på SDU i Odense FS 2007 FS Deltagelse i en arbejdsgruppe om pædagogisk udvikling på IVK i ES Udvikling af uddannelser og undervisningsmaterialer: Deltagelse i udvikling og planlægning af nye studier samt revision af eksisterende studier eller dele heraf: 1. Deltagelse i planlægningen af masteruddannelsen Deutschland heute, en masteruddannelse i morderne tyske forhold efter murens fald, ved SDU. Ansvarlig for den indholdsmæssige konception af faget Sprogtrends i tysk, der formidler en generel indføring i de sidste 20 års udvikling af det tyske sprog, samspillet mellem sprog og samfund og en oversigt over de mest relevante kilder og hjælpemidler til tysk sprog i Tyskland, Østrig og Schweiz, specielt målrettet mod tyskundervisning, dansk-tysk oversættelse og tysksproget kommunikation.

2 2. Medvirken ved revision af IVKs studieordning (BA-uddannelserne i tysk) i ES Udarbejdelse af en undervisningskonception i relation til B2-niveauet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog samt komplet undervisningsmateriale (PPTpræsentationer med undervisningsmaterialer til 13 dobbelte undervisningstimer, e-kompendium for studerende på Blackboard samt en materialemappe til undervisere både i printet og digital form) til faget Mundtlig kommuniaktion 1 i tysk (samdriftsfag på 1. semester). Dette materiale blev taget i brug af alle tre undervisere i ES Koordinering af undervisningen i ES Udarbejdelse af en konception og en tilpasset øvelsesplan i en digital grammatik-træner (Grammatiktrainer Deutsch fra firmaet digitalpublishing) til brug i instruktortimer på 1. semester samdriftsfag (Mundtlig kommunikation 1 og Skriftlig sprogproduktion) i tysk. Vejledning af instruktor i ES Implementering af digitale indplaceringstests til alle tyskstuderende (Tyske studier, Negot og IVK) på 1. semester primo september Resultaterne af testene blev brugt som grundlag til at tage en beslutning om anbefaling af deltagelse i instruktortimer i tysk udtale og grammatik. 6. Udarbejdelse af en e-portefølje for IVK-studerende (ny studieordning) under inddragelse af det europæiske sprogpass til dokumentation af sprogfærdigheder. Pædagogisk grundholdning og fremtidige udfordringer: En dygtig forsker kan også være en dygtig underviser og omvendt. En dygtig underviser holder sig fagligt og metodisk ajour, gør brug af aktuelle og relevante metoder og værktøjer, formidler viden på en forståelig og modtagertilpasset måde det samme gør en dygtig forsker. Min undervisning og forskning spiller sammen og supplerer hinanden på den måde, at i al min undervisning er enten konceptionen, indholdet eller selve formidlingen forskningsbaseret. En del af min forskning ligger inden for anvendt lingvistik, dvs. fremmedsprogstilegnelse, leksikografi, oversættelse og korpuslingvistik, hvilket giver mulighed for direkte at inddrage mine og andre forskeres aktuelle forskning i undervisningen. En dybgående indsigt i og deltagelse i aktuel forskning sætter én i stand til både at levere forskningsbaseret undervisning og forklare de studerende sammenhængen mellem teori og praksis (fx ordbøger & leksikografi; sprogproduktion & tekstlingvistik og kommunikationsteori; interlingval formidling og oversættelse & oversættelsesteori; opbygning af sproglig og interkulturel kompetence & fremmedsprogstilegnelse) og dermed udstyre dem med relevante faglige og teoretisk-metodiske redskaber. I min undervisning er der især tale om metakommunikativ viden og praktiske hjælpemidler til brug ved egen sprogproduktion i sprogfærdighedsfagene samt teoretiskmetodiske værktøjer i de akademiske fag. Derudover arbejder jeg som oversætter (dansk-tysk) og guide (tysk), hvilket giver mig mulighed for at inddrage aspekter fra autentiske formidlingsopgaver i min undervisning. Alle undervisere har haft problemer med at motivere de studerende til at aktivt deltage i diskussioner og gruppearbejde i undervisningen. Denne slags problemer oplever jeg efterhånden kun sjældent. Min erfaring er, at de studerende har en stor respekt for faglig kunnen, men at de

3 også stiller store krav til en forståelig og varieret formidling og vejledning i anvendelse af det faglige viden i dialog med underviser og under inddragelse af praktiske øvelser, fx i form af analyse- eller evalueringsopgaver, egne (frivillige) oplæg (hvor underviser med fordel kan vejlede i planlægningsfasen) og praksisrelevante cases, hvor de studerende opfordres til at deltage på egne faglige og sproglige præmisser og får et uddybende feedback på deres præstation. Undervisningserfaring: Jeg har i løbet af de sidste 8 år samlet undervisningserfaring både på BA- og kandidatniveau ved universiteter (Syddansk Universitet i Odense og Slagelse, CBS og Islands Universitet) samt phdniveau (gæsteundervisning ved Universitetet i Santiago de Compostella og Universitetet i Leipzig) og ved gennemførelse af relevant privatundervisning (Fokus advokater i Odense). I følgende afsnit beskriver jeg denne undervisning, dvs. fagligt indehold og undervisningsmetoder. I) UNDERVISNING VED UNIVERSITETER: Siden FS 2007 har jeg på skift været ansat som undervisningsassistent, ekstern lektor og videnskabelig assistent ved SDU, hvor jeg har undervist både på BA- og kandidatniveau og på forskellige studier: Tyske studier, Negot og IVK i Odense samt IVK i Slagelse. I alle fag har jeg selvstændigt stået for undervisningens indholdsmæssige og metodiske konception, planlægning, gennemførelse og eksamination. Ved CBS underviste jeg tysk sprogvidenskab og grammatik i ES 2003 og FS Denne undervisnings konception og gennemførelse blev udarbejdet i samarbejde med de andre undervisere. Ud over undervisningen stod jeg for en implementering af grammatiksoftware i undervisningskonceptionen, bl.a. med en indholdsmæssig tilpasning af en øvelsesplan til computerprogrammet og en udarbejdelse af en vejledning til de studerende. Formålet med dette arbejde var, at de studerende sideløbende til undervisningen selvstændigt skulle øve den tyske grammatik med hjælp af interaktive computerøvelser. Yderligere har jeg undervisningserfaring fra Islands Universitet i FS 2003, hvor jeg underviste i sprogvidenskab (lingvistiske begreber, syntaktiske og semantiske teorier) og fremmedsprogsdidaktik (tyskundervisningen i Island nye medier i tyskundervisning). Denne undervisning og eksamination har jeg selvstændigt konciperet, planlagt og gennemført. 1. Oversigt over undervisning (1) ved Syddansk Universitet i Odense og Slagelse (2) CBS og (3) Islands Universitet samt (4) opgavevejledning og (5) gæsteundervisning: (1) Syddansk Universitet i Odense og Slagelse: FS Leksikologi og leksikografi (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense). ES 2007

4 - Mundtlig kommunikation 1 (2 hold, BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). ES Mundtlig kommunikation 1 (2 hold, BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Tysk virksomhedskommunikation I: Teori og metode (Kandidatniveau, 1. semester, IVK Odense). - Tekstlingvistik (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense). FS Tekstforfatning (Kandidatniveau, 2. semester, IVK Odense). ES Mundtlig kommunikation 1 (2 hold på BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Mundtlig kommunikation 3 (BA-niveau, 3. semester, Negot, Odense). - Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense). - Tysk markedsforhold (BA-niveau, 5. semester, IVK, Slagelse). FS Introduktion til lingvistik (valgfag på BA- og kandidatniveau, Tyske studier, Odense). - Sprogbeskrivelse II (BA-niveau, 2. semester, Tyske studier, Odense). - Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAniveau (6. semester), IVK, Odense).. - Tysk interkulturel faglig formidling og interaktion (oversættelse) (BA-niveau, 6. semester, IVK, Slagelse). ES Mundtlig kommunikation 1 (BA-niveau, 1. semesters samdriftsfag, Odense). - Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense). FS 2011

5 - Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAog kandidatniveau, Tyske studier og BA-niveau (6. semester), IVK, Odense). (2) Vejledning af BA- og specialeafhandlinger samt praktikforløb ved SDU FS og ES Vejledning af 2 afsluttede BA-projekter (IVK, Slagelse), 2 afsluttede og 1 igangværende speciale-afhandlinger (IVK og Tyske studier Odense). - Vejledning af 2 praktikforløb, 1 på BA- og 1 på Kandidatniveau ved IVK i Slagelse og Odense). (3) CBS København: - Sprogkundskab II i ES Sprogkundskab IV i ES Sprogkundskab III i FS (4) Islands Universitet (FS 2003): - Tysk sprogvidenskab - Fremmedsprogsdidaktik i tysk som fremmedsprog tyskundervisning in Island (5) Gæsteundervisning: december 2010: Erasmus-lærermobilitet Kontrastive Phraseologie og Einführung in die Phraseologie in Deutsch als Fremdsprache (à 2 undervisningstimer) ved Institut für Auslandsgermanistik/ Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Friedrich-Schiller-Universität Jena. 19. maj 2010: Erasmus- lærermobilitet: Vom Suchen und Finden von festen Wortverbindungen: korpuslinguistische Ansätze in der Phraseologie (2 undervisningstimer, BA-niveau) og Kontrastive Phraseologie (3 undervisningstimer, phd-niveau) ved Herder-Institut, Universität Leipzig Januar 2010: Phd-kursus Kontrastive Phraseologie: Theorie(n), Methode(n) & Praxis (6 undervisningstimer) ved Universitetet i Santiago de Compostella, Spanien.

6 2. Beskrivelse af enkelte fag: Indehold, undervisningsmetoder og evaluering (1) ved Syddansk Universitet i Odense og Slagelse (2) CBS og (3) Islands Universitet: (1) Syddansk Universitet i Odense og Slagelse: Mundtlig kommunikation 1 (BA-niveau, 1. semester, samdriftsfag, Odense): Kurset er et introduktionskursus med det formål at styrke de studerendes mundtlige og metakommunikative sprogfærdigheder. En bevidsthed om forskellige kommunikationsformer og -midler udgjorde en vigtig aspekt af kurset. Undervisningen byggede på indholdet af en praktisk håndbog i kommunikation på tysk og var i høj grad præget af de studerendes aktive deltagelse. Den bestod af korte oplæg og diskussioner om forskellige temaer (bl.a. argumentation, tiltaleformer på tysk og dansk, kropssprog, præsentationsteknikker, høflighedsformer, tysk og dansk mentalitet, kultur, arbejdsmarked, medier, DDR), studenterforedrag og -præsentationer, praktiske øvelser i små grupper og rollespil. Som et middel til at opnå korrekt udtale valgte jeg at bruge lørnersoftware fra det tyske firma digital publishing (www.digitalpublishing.de) med individuel tilrettelæggelse af øvelser tilpasset de enkelte studerendes behov for udtaletræning. Denne del af undervisningen blev i ES 2010 erstattet af instruktortimer med computerstøttede grammatik- og udtaleøvelser, der blev koordineret med undervisningen i fagene Mundtlig kommunikation og Skriftlig sprogproduktion. Mundtlig kommunikation 3 (BA-niveau, 3. semester, Negot, Odense). I undervisningen arbejdede jeg på at fordybe de studerendes metakommunikative forståelse parallelt med at forbedre deres mundtlige sprogfærdighed, forhandlings- og formidlingsteknikker med øget fokus på økonomisk sprog og virksomhedskommunikation. Undervisningen var i høj grad præget af de studerendes aktive deltagelse i praksisrelevante øvelser, præsentationer og rollespil, mens min rolle hovedsageligt bestod i en funktion som moderator og vejleder. Kursets konception har jeg selv defineret. Sprogbeskrivelse II (BA-niveau, 2. semester, Tyske studier, Odense) er et kursus i at anvende grammatisk analyseværktøjer ved beskrivelse af autentiske tekster. På grund af sværhedsgraden på den obligatoriske undervisningsbog (grammatikhåndbog fastlagt af fastansat fagansvarlig underviser) valgte jeg altid at bruge den første af to undervisningstimer til en forklarende forelæsning afbrudt af spørgsmål og mindre diskussioner. Emnet fra forelæsningen uddybede jeg ved øvelser og diskussioner i den anden time. En del af mine forelæsninger blev dog erstattet af frivillige teoretiske studenteroplæg, hvor de fleste studerende gjorde brug af muligheden for at gennemgå sine oplæg sammen med mig inden undervisningen. Fra den fastansatte fagansvarlige underviser modtog jeg kun en semesterplan med opdeling af pensum i grammatikhåndbogen på de enkelte uger. Jeg har derfor selv defineret kursets metodiske design, teoretiske niveau og indehold, dvs. analysetekster, øvelser og supplerende aktuel forskningslitteratur samt udarbejdet udførlige ppt-præsentationer (der var to fjernstuderende). En del af undervisningen kunne forankres i min forskning i fremmedsprogstilegnelse (kontrastivt perspektiv) og en del byggede på min tidligere erfaring med undervisning i tysk grammatik og lingvistik samt inddragelse af aktuel forskningslitteratur. Eksamensformen er fastlagt som to skriftlige hjemmeopgaver, hvilket

7 viste sig ikke at være særligt hensigtsmæssigt, idet de studerende først på 3. semester lærer akademisk skrivning. De studerendes evaluering af kurset var meget positiv. Erhvervskommunikation 1 (BA-niveau, 3. semester, IVK, Odense) formidler grundlæggende kommunikationsteoretiske aspekter samtidig med at de studerende skal opbygge fagspecifikt ordforråd og udvikle færdigheder i at selv skrive, oversætte og mundtligt begå sig i udvalgte genrer inden for dansk-tysk. virksomhedskommunikation. Jeg har undervist kurset to gange. Første gang kunne jeg bygge min konception på tidligere underviseres konception og materiale, hvor dog en del blev udskiftet med mere aktuelt materiale, større fokus på mundtlig virksomhedskommunikation, interkulturel formidling og inddragelse af de studerende i evaluering af opgaver. Anden gang justerede jeg konceptionen ud fra mine erfaringer og lagde en endnu større fokus på mundtlig kommunikation og en introduktion til brug af hjælpemidler som hånd- og ordbøger, korpusser og paralleltekster. Både undervisningens indehold og metodik er forankret i min forskning i sprogtilegnelse, ordforråd (leksikografi, korpuslingvistik, brug af faste ordforbindelser) og oversættelse. Tysk markedsforhold (BA-niveau, 5. semester, IVK, Slagelse): Kurset giver en oversigt over tyske markedsforhold fra dansk perspektiv. Hovedvægten lægges på skriftlig formidling på det tyske marked hhv. mellem Danmark og Tyskland med tekstforfatning og oversættelse af virksomhedsrelevante tekster. Tysk interkulturel faglig formidling og interaktion (oversættelse) (BA-niveau, 6. semester, IVK, Slagelse): I kurset blev de studerende trænet til at formidle markedsrelevante indehold især via oversættelse af danske virksomhedstekster til tysk. Introduktion til lingvistik (valgfag på BA- og kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Kurset giver en oversigt over grundlæggende sprogvidenskabelige discipliner, som semiotik, semantik, leksikologi, fraseologi, leksikografi, morfologi, syntaks, pragmatik, tekstlingvistik, oversættelsesteorier, kontrastive lingvistik, korpuslingvistik og sociolingvistik. Leksikologi og leksikografi (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Kursets formål var at give oversigt over følgende emner og aspekter indenfor leksikologi og leksikografi: - grundlæggende begreber og teorier indenfor leksikologi med relation til anvendte dicipliner som leksikografi, sprogdidaktik og oversættelsesteori. - grundlæggende aspekter i leksikografi - vigtige (online) kilder (ordbøger og korpora) for forskningen i tysk (og dansk) leksikologi.

8 - ordforrådets opbygning, struktur og beskrivelsesprincipper (synkrone og diakrone aspekter) - kontrastiv (tysk-dansk) leksikologi og leksikografi. I den første halvdel af kurset formidle jeg teoretisk viden om leksikologi (opbygning, struktur og beskrivelse af ordforrådet) og leksikografi (ordbogforskningens grundlag). I den anden halvdel uddybede de studerende det teoretiske viden ved dets anvendelse i praktiske analyser. Tekstlingvistik (valgfag på BA- og Kandidatniveau, Tyske studier, Odense): Tekster er sproglige enheder som indgår i en kompleks lingvistisk, tekstuel og kulturel kontekst. Den forholdsvis unge sprogvidenskabelige disciplin tekstlingvistik beskæftiger sig med tekster og tekster er ligeledes genstand i dette valgfag. Kurset behandlede spørgsmål som Hvad er en tekst? Hvad består tekster af? Hvilke typer af tekster findes der? Først udarbejdes der en generel oversigt over tekstualitetsaspekter. Indenfor tekstlingvistikken beskriver tekstgrammatikken sammenslutningen af sproglige enheder i tekstoverfladen (kohæsion) og den indholdsmæssige sammenhæng (kohærens). Disse to aspekter blev uddybet nærmere, hvorved følgende aspekter blev inddraget: - ord-, sætnings- og tekstgrammatik, - grammatiske midler og strukturer, - leksikalske midler og struktureringer, - pragmatiske betingelser og teksttypespecifikationer og - sprogspecifikke egenskaber og ikke-sproglige betingelser (tysk-dansk) Dansk-tysk Kommunikation i praksis: Tekstforfatning og oversættelse (valgfag på BAniveau (6. semester), IVK, Odense). Kurset sætter fokus på det praktiske arbejde med at skrive, oversætte og evaluere tekster både litterære og ikke-litterære tekster. Dette betyder på den ene side fokus på den skriftlige formulering på tysk og på den anden side en teoretisk diskussion af tekster som en kommunikationsopgave, der skal planlægges nøje mht. kommunikationssituationen. Kurset tager udgangspunkt i oversættelsesteoretiske aspekter, gængse kommunikationsmodeller, sprogbrugeres kognitive og kulturelle forudsætninger og sprogets byggesten. Tekst- og genrebegrebet diskuteres som en del af en kompleks kommunikationssituation, hvor andre også ikke sproglige aspekter har en stor indflydelse på forfatning og forståelse af tekster (fx afsender modtagerrelation, kommunikationens mål, faglig og kulturel viden og forståelseskontekst). Kontrastive aspekter mellem tysk og dansk ligesom genrespecifik, oversættelse og relationen mellem sprog og ikke-sproglige aspekter (fx. visualiseringsmuligheder, sproglige billeder, mediespecifikke muligheder og grænser) bliver tematiseret. Der tilstræbes indordning af

9 virksomhedsrelateret tekstforfatning i autentiske skrive-/oversættelsessituationer med tekster som firmaprofil, pressemeddelelse, nyhedsbreve, hjemmeside, prospekt, produktbeskrivelse, reklametekster osv. Tysk Virksomhedskommunikation I: Teori og metode (Kandidatniveau, 1. semester, IVK Odense): I undervisningen gennemgik jeg forskellige teoretiske og metodiske forudsætninger for at analysere, planlægge og udføre en række kommunikationsopgaver i relation til virksomheders interne og eksterne kommunikation. Udgangspunkt var et kommunikationsteoretisk forankret tekstanalysemodel og Ulla Fix bog Texte und Textsorten sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. Bogen suppleredes med relevante artikler med det formål at give en bred oversigt over forskellige analyseaspekter, fx. pragmatik, semiotik, metaforteori, modalitet (sprog-billede-layout-relation), genreteori, oversættelse, kognition (tekstforståelse og - produktion) og kultur. Tekstforfatning (Copy Writing) (Kandidatniveau, 2. semester, IVK Odense): I dette kurs blev det grundlæggende teoretiske viden fra kurset Tysk Virksomhedskommunikation I: Teori og metode omsat i praksis. De studerende skulle selv skrive virksomhedsrelevante tekster. Idet der var tale om kandidatniveau, skulle de studerende selv holde oplæg om genrespecifik samt evaluere de andre studerendes tekster 1 gang i løbet af semestret. En del af kurset blev afholdt som en 1-dags-workshop med et større projekt. (2) CBS København: Sprogkundskab I, III og IV (BA-niveau, 1., 2. og 3. semester): Kurserne indeholdt en grundlæggende gennemgang af den tyske grammatik fra A til Ø med praktiske øvelser og brug af lørnersoftware fra firmaet digital publishing, samt en introduktion til tysk sprogvidenskab med fokus på morfologi, syntaks og semantik. Litteratur: - Agnete Bruun Hansen og Elva Stenestad: Gyldendal Tysk Grammatik, Peter Colliander: Tysk Basis-Lingvistik, Handelshøjskolens forlag Øvelses- og opgavekompendium, Sprogkundskab II, III og IV (3) Islands Universitet: Tysk sprogvidenskab (BA-niveau, 2. semester): Kurset indeholdt en introduktion til lingvistiske begreber, syntaktiske og semantiske teorier.

10 Fremmedsprogsdidaktik ved Islands Universitet: tysk in Island nye medier i tyskundervisningen (BA-niveau 4./6. semester): Kurset tog udgangspunkt i tyskundervisningen i gymnasier Island. Det indebar en kort gennemgang af gængse teorier og metoder i fremmedsprogsundervisningen, lørnertyper og - teknikker efterfulgt af kursets hovedtema nye medier i tyskundervisningen med udgangspunkt i læreplanerne for tysk og design af konkrete opgaver under inddragelse af nye medier, især computer. (4) Vejledning af BA- og Specialeafhandlinger samt praktikforløb FS og ES Vejledning af 2 afsluttede BA-projekter (IVK, Slagelse), 2 afsluttede og 1 igangværende speciale-afhandlinger (IVK og Tyske studier Odense). - Vejledning af 2 praktikforløb, 1 på BA- og 1 på Kandidatniveau ved IVK i Slagelse og Odense). II) FAGRELEVANT PRIVATUNDERVISNING: Undervisning i tysk mundtlig kommunikation på begynderniveau, især telefonisk kommunikation og kundebetjening, samt mundtlig sprogfærdighed, smalltalk og juridisk tysk på avancert niveau hos Focus advokater i Odense september 2008 juni Erfaring i formidling af kulturel viden i en tværfaglig interkulturel sammenhæng fra mit arbejde som guide i Island og på Fyn.

Undervisningsportefølje

Undervisningsportefølje Undervisningsportefølje PÆDAGOGISK UDDANNELSE, UDVIKLINGSARBEJDE OG ADMINISTRATION 3 Formel pædagogisk uddannelse 3 Projektsamarbejde vedr. undervisning 3 Udvikling af uddannelser og undervisningsmaterialer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Modul: Tysk sprog Kursusguide Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kurset 2. Kursets mål 3. Eksamen 4. Kursets opbygning,

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2012 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TO FREMMEDSPROG VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Studieordningen er

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

BA-uddannelsen i international erhvervskommunikation tager 3 år og kan læses på Syddansk Universitet i Kolding.

BA-uddannelsen i international erhvervskommunikation tager 3 år og kan læses på Syddansk Universitet i Kolding. Generelt BA-uddannelsen i international erhvervskommunikation tager 3 år og kan læses på Syddansk Universitet i Kolding. Uddannelsen er for studerende, der er vilde med sprog og kommunikation. Fokus i

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Fransk ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG

STUDIEORDNING 2007 Fransk ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG STUDIEORDNING 2007 Fransk KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR FREMMEDSPROG, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007 Indholdsfortegnelse Faglig del I II Bestemmelser for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense

Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1. Velkommen til tyskstudiet. på Syddansk Universitet i Odense Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 1 Velkommen til tyskstudiet på Syddansk Universitet i Odense Årgang 2009 Rusintroduktionen 2009 - Tyske Studier, Syddansk Universitet 2 Velkommen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen i erhvervssprog BA i international erhvervskommunikation. BA i sprog og IT

STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen i erhvervssprog BA i international erhvervskommunikation. BA i sprog og IT STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation BA i international erhvervskommunikation (2 fremmedsprog) og BA i sprog og IT Syddansk Universitet, Kolding

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere