Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard"

Transkript

1 Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s Opgaver, der udføres på misbrugsområdet s Lovgivning s Skanderborg Rusmiddelcenters opgaver s Målgrupper s Mål og værdier s Vision, formål og mål s Ophør og reduktion s Tilbagefald s Den organisatoriske struktur og beskrivelse af tilbud s Organisation s Behandlingsforløb og -tilbud til borgere over 25 år s Behandlingsforløb og -tilbud til unge i alderen år s Visitation s Henvendelse s Visitation s Behandlingsgaranti og frit valg s Behandlingsplan udarbejdelse og opfølgning s Handleplan udarbejdelse, koordinering og opfølgning s Brugerinddragelse s Regler for betaling af kost og logi s Information om klageadgang s Klager over stofmisbrugsbehandling s Klager over alkoholbehandling s Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling s Monitorering af indsatsen s Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år s Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder s Fremtidig indsats s. 17 Side 2 af 17

3 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold Denne kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og samarbejdspartnere og beskriver den hjælp, borgere i Skanderborg Kommune kan få i tilfælde af overforbrug af alkohol- eller stoffer. Lovgivningsmæssigt stilles ikke krav om, at der skal vedtages en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men det anbefales af Sundhedsstyrelsen. Da indsatsen på de to misbrugsområder er nært forbundet i Skanderborg Rusmiddelcenter, omhandler nærværende kvalitetsstandard derfor både alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Den fremtidige indsats på misbrugsbehandlingsområdet Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd d. XX.XX og revideres igen senest i efteråret Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre klar og tydelig information om det serviceniveau, som Skanderborg Kommunes Byråd har fastsat for behandling af alkohol- og stofmisbrug i årene Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: De opgaver, der udføres på misbrugsbehandlingsområdet Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Målgrupper Organisation og behandlingstilbud Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Opfølgning på behandlingsplan Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Brugerinddragelse Reglerne for betaling for kost og logi Information om sagsbehandling og klageadgang Side 3 af 17

4 2. Opgaver, der udføres på misbrugsbehandlingsområdet 2.1 Lovgivning Ifølge Lov om social service 101 og Sundhedslovens 141 har Skanderborg Kommune pligt til at tilbyde behandling til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, borgeren har rettet henvendelse til Skanderborg Rusmiddelcenter. Den medicinske behandling af stofmisbrugere er fastlagt i medfør af Sundhedslovens 142, og er ikke omfattet af behandlingsgarantien og heller ikke denne kvalitetsstandard. Regler og standarder for denne behandling herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Udover de nævnte lovbestemmelser har også følgende bestemmelser relevans for misbrugsområdet: Lov om social service Bestemmelserne omhandler kommunens forpligtelser til at yde rådgivning til kommunens borgere. Lov om social service 16 Bestemmelsen omhandler brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Lov om social service 81 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at yde støtte til voksne med særlige sociale problemer, herunder stofmisbrug, i form af en helhedsorienteret indsats, der er afpasset den enkeltes behov. Lov om social service 85 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at yde hjælp, omsorg eller støtte til personer, der på baggrund af bl.a. særlige sociale problemer, herunder stofmisbrug, har behov herfor. Lov om social service 99 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for tilbud om støtte/kontaktpersoner til borgere, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Lov om social service 107, stk. 2 Bestemmelsen omfatter kommunens forpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til bl.a. stofmisbrugere, dvs. de tilbud der er i daglig tale kaldes døgnbehandling. Lov om social service 141 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde at udarbejde handleplaner med henblik på sikring af en helhedsorienteret indsats. 2.2 Skanderborg Rusmiddelcenters opgaver Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder inden for lovgivningens rammer gratis rådgivning og behandling til borgere over 15 år, der ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere deres forbrug af rusmidler. Endvidere tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter vejledning og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Til borgere i ambulant behandling tilbydes: Ambulant afrusning Udredning af rusmiddelprofil Individuelle samtaler Inddragelse af nærnetværket Individuel tilrettelagt ungeindsats Medicinsk alkoholbehandling Substitutionsbehandling Sundhedstilbud Efterbehandling Til borgere med behov for eksternt dag- eller døgnbehandling tilbydes: Tilrettelæggelse af dag- og døgnophold Opfølgning på dag- og døgnophold Side 4 af 17

5 Øvrige tilbud: Sundhedsfaglige ydelser i form af en lægelig ydelse og klinikfunktion Sparring og videndeling Åben rådgivning af borgere, pårørende og samarbejdspartnere Tilbud til pårørende Opsøgende indsats og markedsføring af Skanderborg Rusmiddelcenters tilbud 3. Målgrupper Skanderborg Rusmiddelcenters tilbud henvender sig til tre målgrupper: det eller er motiveret for at forholde sig til misbruget. 1. Borgere over 25 år, herunder: Borgere, der har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, der giver problemer arbejdsmæssigt, privat, psykisk eller fysisk, og som ønsker at ændre det eller er motiveret for at forholde sig til misbruget. 2. Unge i alderen år, herunder: Unge, der har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, der giver problemer arbejds- eller skolemæssigt, privat, psykisk eller fysisk og som ønsker at ændre 3. Pårørende til personer med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer, heriblandt: Partner/tidligere partnere Forældre Voksne børn Øvrige familiemedlemmer Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder målrettede behandlingstilbud til de enkelte målgrupper, jf. afsnit 5.2 og Mål og værdier 4.1 Vision, formål og mål Skanderborg Kommunes overordnede vision er, at borgere kan trives uden overforbrug af alkohol og uden brug af euforiserende stoffer. Sammen med de grundlæggende værdier for hele Skanderborg Kommune Åbenhed, Mod, Fællesskab, Mangfoldighed, Engagement og Ordentlighed sætter visionen en ramme for Skanderborg Rusmiddelcenters arbejde. I praksis betyder det, Skanderborg Rusmiddelcenter kontinuerligt har fokus på: 1. At yde en individuel fokuseret alkohol- og stofbehandling ud fra et relationsorienteret perspektiv 2. At anvende evidensbaserede metoder i behandlingsarbejdet 3. At være nytænkende og opdateret på nyeste faglige udvikling inden for misbrugsområdet, samt at følge og implementere nye relevante metoder og tilgange 4. At være kendte og let tilgængelige for Skanderborg Kommunes borgere 5. At skabe et rusmiddelcenter, der kan nå ud til alle målgrupper 6. At have de tilbud, der matcher de behandlingssøgende borgeres behov 7. At øge tydelighed om lovgivningens rammer og borgerens retssikkerhed 8. At kunne give professionel og faglig sparring til pårørende og samarbejdspartnere 9. At fremme samarbejde på tværs såvel eksternt som internt 10. At højne trivsel og et godt arbejdsmiljø Det er Skanderborg Rusmiddelcenters mål, at flest mulige borgere opnår kontrol over deres forbrug af rusmidler i form af enten ophør, reduktion eller stabilisering. Det forudsætter, at borgeren både opnår indsigt i egne mis- Side 5 af 17

6 brugsvedligeholdende mønstre og opbygger evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Formålet med behandlingsindsatsen er derfor at: Styrke den enkelte i at opnå eget ønske om ophør, reduktion eller stabilisering Styrke den enkelte i at sætte sig realistiske mål og opnå varig forandring Inddrage de pårørende og være opmærksom på deres vilkår Forebygge misbrugsrelaterede problemstillinger 4.2 Ophør og reduktion Ovenstående tager afsæt i kommunalbestyrelsens forslag til forandringsmål på rusmiddelområdet for 2015, som lyder, at flere borgere skal tilbydes og gennemføre behandling. De konkrete mål for 2015 er, at: Antallet af borgere, der indskrives i behandling, øges med 10 pct. Antallet af borgere, der udskrives som færdigbehandlede med enten ophør eller reduktion af forbruget af rusmidler, øges til 35 pct. for alkoholområdet og 25 pct. for stofområdet blandt indskrevne borgere. Se endvidere tabel 1. Tabel 1: Mål for andelen af indskrevne borgere, der udskrives som færdigbehandlet I behandling (antal) Færdigbehandlede (i pct.) Alkohol 15+ Stof år Kilde: Skanderborg Rusmiddelcenter Note 1: Der er ganske få unge under 25 år i behandling for alkoholproblemer. Af denne årsag opgøres tallene samlet på alkoholområdet. Note 2: Det lave procenttal for færdigbehandlede i 2013 på både alkohol- og stofområdet skyldes lange behandlingsforløb og få årligt udskrevne. Udregnes andelen af færdigbehandlede på baggrund af de årligt udskrevne frem for de årligt indskrevne, opnås en færdigbehandlingsprocent på cirka 50 procent. Det vil sige, at blandt dem, der bliver udskrevet, er ca. halvdelen færdigbehandlet. 4.3 Tilbagefald For at tale om et succesfuldt behandlingsforløb er det ikke tilstrækkeligt alene at have mål for andelen af færdigbehandlede, der udskrives med ophør eller reduceret forbrug. Det er også nødvendigt at se på andelen af færdigbehandlede, der inden for 12 måneder vender tilbage i behandling. Skanderborg Rusmiddelcenter foretager en opfølgende indsats efter gennemført behandling efter henholdsvis 1 og 6 måneder med henblik på at kunne tilbyde en tidlig indsats til de borgere, der oplever eller er i risiko for at opleve tilbagefald. Kommunalbestyrelsen har som mål, at Skanderborg Rusmiddelcenter skal tilbyde borgerne behandling med varig forandring, og at højst 30 pct. af de færdigbehandlede i 2015 skal opleve tilbagefald indenfor perioden med opfølgning. Side 6 af 17

7 5. Den organisatoriske struktur og beskrivelse af tilbud 5.1 Organisation Skanderborg Rusmiddelcenter er organisatorisk placeret i afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse i fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Den organisatoriske struktur for henholdsvis Beskæftigelse & Sundhed og Skanderborg Rusmiddelcenter fremgår af figur 1 og 2 herunder. Figur 1: Organisationsplan for Beskæftigelse & Sundhed Side 7 af 17

8 Figur 2: Organisationsplan for Skanderborg Rusmiddelcenter 5.2 Behandlingsforløb og -tilbud til borgere over 25 år I Skanderborg Rusmiddelcenter er alle behandlingsforløb og tilbud til borgere over 25 år tilrettelagt ud fra et relationsorienteret perspektiv. Det vil sige, at vi ikke alene betragter misbrug som et individuelt problem, men som et relationelt problem, hvor især partner og børn i forskelligt grad vil være påvirket af misbruget. Derfor er der i behandlingen særligt fokus på, hvilke konsekvenser et overforbrug af alkohol eller stoffer har for de nære pårørende, både direkte i form af tilbud til de pårørende og indirekte gennem samtaler om, hvordan den enkelte borger eksempelvis kan skærme og beskytte eventuelle børn. 2. Et standardforløb af max. 1,5 års varighed, som er målrettet borgere med alkohol- eller stofproblemer med moderat til svær afhængighed. Behandlingen er dobbeltfokuseret (fokus på afhængighed samt psykiske, sociale og fysiske problemstillinger) med det formål at skabe en forandring af rusmiddelforbruget. 3. Et stabiliserende behandlingsforløb, der er målrettet borgere med meget svære alkohol- eller stofproblemer, og som ikke ønsker eller kan profitere af behandling med forandring for øje. Formålet er at forebygge og reducere skaderne af alkohol- og stofoverforbrug samt at motivere borgeren til at ændre rusmiddelvaner. Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder tre forskellige behandlingsforløb til borgere over 25 år (vist i figur 3 på næste side): 1. Et kort forløb af max. et års varighed, som er målrettet borgere med alkoholproblemer med ingen eller mild afhængighed. Behandlingen er monofokuseret (alene fokus på afhængighed) med det formål at skabe forandring af alkoholforbruget. Side 8 af 17

9 Figur 3: Behandlingsforløb for borgere over 25 år Hvilket forløb borgeren visiteres til, afhænger af resultatet af en grundig udredning af den enkelte borgers situation, forbrug af alkohol/stoffer, fysisk og psykisk helbred, sociale forhold m.m. Alle borgere screenes desuden for psykiske lidelser i begyndelse af behandlingsforløbet, så behandlingen kan tilrettelægges efter borgerens behov, styrker og udfordringer, og/eller så borgeren kan henvises til yderligere udredning i andet regi. Et kort og standard behandlingsforløb vil typisk bestå af motiverende og afklarende samtaler samt individuelle samtaler med fokus på forebyggelse af tilbagefald ved en fast behandler. Metodisk tager behandlingen udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Derudover tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter borgere i kort og standardforløb at deltage i initiativer i forhold til nærnetværket og at arbejde fokuseret med redskaber i forhold til strategier og trang. Behandlingen kan desuden suppleres med afrusning, medicinsk alkoholbehandling og substitutionsbehandling. Overordnet set gælder det, at der er en tidsramme for behandlingen i kort forløb og standard forløb på henholdsvis 1 og 1,5 år. Mange af de borgere, der visiteres til behandling i standardforløbet, har komplekse fysiske, psykiske, sociale og økonomiske problemer samtidig med afhængighed af rusmidler. I de tilfælde, hvor disse problemer virker forstyrrende ind på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen, kan standardforløbet forlænges efter en individuel, konkret vurdering. Som udgangspunkt er behandlingen i kort og standard forløb tilrettelagt efter, at størstedelen kan færdigbehandles inden for henholdsvis et 1 og 1,5 år. Herefter tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter efterbehandling. Det stabiliserende forløb adskiller sig fra det korte forløb og standardforløbet ved, at behandlingen primært er omsorgsfokuseret. Målgruppen vil typisk være de allermest udsatte borgere, som ikke kan profitere af eller ikke ønsker samtalebehandling. Det stabiliserende forløb er ikke afgrænset i tid. Side 9 af 17

10 Den stabiliserende behandling omfatter afrusning, medicinsk alkoholbehandling, substitutionsbehandling og sundhedstilbud. I det nedenstående er ydelserne i de enkle behandlingstilbud beskrevet nærmere: Åben Rådgivning og opstart af behandling Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelser i relation til overforbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Rådgivningen kan gives telefonisk eller ved personlig henvendelse. Ønskes behandling, skal man møde op i Åben Rådgivning. Se tiderne for Åben Rådgivning på rusmiddelcentrets hjemmeside: Motiverende samtale Tilbuddet om motiverende samtale gives i forlængelse af Åben Rådgivning og består af op til to motiverende samtaler. Målgruppen er borgere, som er i tvivl om, hvorvidt de ønsker behandling. Formålet med tilbuddet er, at skabe en afklaring hos borgeren i forhold til at vurdere eget behov for behandling og selve det at opstarte et forløb. Individuelle samtaler Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder individuelle samtaler af op til 45 minutters varighed med et relationsorienteret perspektiv. Ud fra en kognitiv referenceramme arbejdes der med misbrugsrelaterede problemstillinger. Formålet er at give strategier og redskaber til at håndtere og forandre uhensigtsmæssige misbrugsmønstre. Målsætningen for behandlingen udarbejdes individuelt i et samarbejde mellem borger og behandler og i nogle tilfælde med inddragelse af pårørende. For nogle borgere vil målet være afholdenhed, mens det for andre vil være reduktion. Nærnetværkssamtaler Nærnetværkssamtaler er et tilbud til par, øvrige familiemedlemmer og andre pårørende, hvor den misbrugende er indskrevet i behandling i kort eller standard forløb. Formålet med samtalerne er at fremme forståelse og bearbejde følelsesmæssige problemstillinger i relation til overforbruget af rusmidler. Derfor har nærnetværkssamtalerne primært fokus på de voksnes indbyrdes relation og kommunikation. Nærnetværkssamtalerne varetages af borgerens faste behandler. Initiativer i forhold til arbejdet med strategier og trang Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder borgere at afprøve konkrete redskaber til at kontrollere rusmiddeltrang. Initiativerne henvender sig til borgere, der ønsker en handlingsorienteret tilgang til alkohol- og stofbehandlingen. Formålet er at styrke og udvikle den enkeltes tilbagefaldsforebyggende strategier og stopmetoder ved eventuelt tilbagefald. Efterbehandling Målgruppen for efterbehandling er borgere, som er færdigbehandlet. Formålet med tilbuddet er at støtte den enkelte i at fastholde de opnåede forandringer og gøre overgangen til et liv på egen hånd uden rusmidler og behandlere blidere. Ambulant afrusning Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder ambulant afrusning og behandling af abstinenser til borgere over 18 år, som ønsker hjælp til at ophøre med at indtage alkohol. Afrusning og abstinensbehandling foregår i tæt samarbejde med den enkelte borger, dennes praktiserende læge og Skanderborg Rusmiddelcenters sygeplejersker. Substitutionsbehandling Substitutionsbehandlingen varetages af Skanderborg Rusmiddelcenters lægekonsulent, der ordinerer substitution i form af metadon eller buprenorphin. Udlevering sker fra Skanderborg Rusmiddelcenter eller i særlige tilfælde fra et apotek. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere forbruget af euforiserende stoffer, så borgeren kan nedbringe eller ophøre med brugen af illegale stoffer. Medicinsk alkoholbehandling Medicinsk alkoholbehandling består af risolid, antabus og vitamintilskud, og tilbydes i samarbejde med borgerens egen læge med udlevering fra Skanderborg Rusmiddelcenter. Sundhedstilbud Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere, der er indskrevet i behandling og som tilhører risiko- Side 10 af 17

11 gruppen for hepatitis og HIV. I risikogruppen er de personer, der aktuelt eller tidligere har sniffet eller injiceret deres stof. Derudover tilbydes korte samtaler om ernæring, søvn og motion. Pårørendegruppe Skanderborg Rusmiddelcenter har også et tilbud til pårørende i form af en pårørendegruppe. Formålet er dels at hjælpe den pårørende til at forstå egne behov og respektere egne grænser, dels at understøtte borgerens motivation for forandring via den pårørende. Som hovedregel skal man være 18 år for at deltage i gruppen. 5.3 Behandlingsforløb og -tilbud til unge i alderen år Behandling i Ungerådgivningen foregår individuelt og tilrettelægges i et samarbejde med den unge. Behandling i Ungerådgivningen er helhedsorienteret og tilrettelagt efter mindste-indgriben princip, hvilket vil sige, at behandlerne støtter og hjælper den unge i eget miljø med inddragelse af den unges netværk. Et behandlingsforløb starter med at afdække den unges erfaringer med rusmidler og generelle trivsel. Derefter udarbejder behandleren sammen med den unge en behandlingsplan, der beskriver målet med behandlingen, og hvad den unge skal arbejde med for at nå sine mål. Alle unge screenes desuden for psykiske lidelser, så behandlingen kan tilrettelægges efter den unges behov, styrker og udfordringer. Ved behov henvises til yderligere udredning i andet regi. I det følgende er de enkelte behandlingstilbud beskrevet nærmere. Åben Rådgivning og opstart af behandling Ungerådgivningen tilbyder åben rådgivning til unge i alderen 15 til 24 år, deres forældre og øvrige pårørende, som har behov for viden og drøftelser i forhold til brug af alkohol og euforiserende stoffer. Rådgivningen består af 1 2 individuelle og uforpligtende samtaler med mulighed for at være anonym. Ønskes rådgivning eller behandling kan Ungerådgivningen kontaktes på telefon. Se telefonnumre med mere på Ungerådgivningens hjemmeside: Individuelle samtaler Formålet med de individuelle samtaler er at hjælpe den unge til at tage skridt mod at ophøre eller reducere forbruget af alkohol, hash eller andre stoffer. Samtalerne har fokus på de problemer og oplevelser, som fylder for den enkelte ung, fx problemer i skolen, med økonomi, bolig eller forældre, og som ofte virker ind på den unges forbrug af rusmidler. De individuelle samtaler kan både foregå i Ungerådgivningen og i den unges hjem. NADA akupunktur Ungerådgivningen tilbyder NADA akupunktur i forbindelse med de individuelle samtaler med det formål at hjælpe den unge med at slappe af og øge den unges koncentrationsevne. Forældregruppe Forældregruppe er et forløb til forældre, samlevere eller andre voksne, som varetager en forældrerolle i forhold til unge, der er indskrevet i behandling i Ungerådgivningen. Formålet med tilbuddet er at give forældre indsigt i den unges valg af livsform og nye tilgange til samvær og dialog med den unge. 6. Visitation 6.1 Henvendelse Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har et ønske om at opnå en forandring i relation til alkohol eller brug af euforiserende stoffer. Alle borgere over 15 år kan frit henvende sig med anmodning om behandling. Henvendelse kan ske personligt, telefonisk eller via . For borgere, der ønsker hjælp til en alkoholproblematik, er der mulighed for at være anonym. Side 11 af 17

12 Ved ønske om behandling kan borgere over 25 år uden tidsbestilling henvende sig i Åben Rådgivning. De aktuelle tider for Åben Rådgivning kan ses på rusmiddelcentrets hjemmeside: Unge i alderen år kan kontakte Ungerådgivningen på følgende telefonnumre: Ved ønske om afrusning kan borgere uden tidsbestilling henvende sig i Åben afrusning. De aktuelle tider for Åben Afrusning kan ses på rusmiddelcentrets hjemmeside: Adresse Skanderborg Rusmiddelcenter Ole Lund Kirkegaards Stræde 2F 8660 Skanderborg Tlf Hjemmeside: skanderborgrusmiddelcenter.dk 6.2 Visitation Ved ønske om behandling vil borgeren i Åben Rådgivning få tid til en kortlægningssamtale. Til kortlægningssamtalen vil en behandler spørge ind til den enkelte borgers situation for at sikre, at vedkommende får det rette behandlingstilbud. Er borgeren over 25 år, vil borgerens ønske om behandling blive bragt op på det ugentlige visitationsmøde i Skanderborg Rusmiddelcenter. Her vil borgere efter individuel vurdering blive visiteret til kort, standard eller stabiliserende forløb og få tildelt en fast behandler. Er borgeren under 25 år, foregår visitationen løbende. Det tilstræbes, at den unge får tildelt samme behandler, som har afholdt Åben Rådgivningssamtaler med den unge. Visitation til døgnbehandling forudsætter (uanset borgerens alder), at alle andre behandlingsmuligheder er udtømte. Borgere, der allerede er indskrevet i Skanderborg Rusmiddelcenter, kan efter konkret vurdering visiteres til døgnbehandling. For borgere i stofbehandling fastsættes en egenbetaling svarende til værdien af henholdsvis kost og logi. 7. Behandlingsgaranti og frit valg Behandlingsgaranti Jf. Lov om social service 101 og sundhedslovens 141 skal kommunen sørge for tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Frit valg Inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet er der frit valg i forhold til at vælge behandlingssted. Dog med visse på forbehold alt efter om man ønsker alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Det vil sige, at borgere i Skanderborg Kommune ikke behøver at få deres behandling i Skanderborg Rusmiddelcenter: Ved ønske om alkoholbehandling er det muligt at henvende sig i en anden kommunes behandlingscenter uden forudgående henvisning. Ved ønske om stofmisbrugsbehandling er det derimod et krav, at der skal udarbejdes en behandlingsplan af ens bopælskommune. Af behandlingsplanen vil det fremgå, hvilken type tilbud den enkelte er visiteret til. Man kan kun vælge et tilbud af tilsvarende karakter i et andet offentligt behandlingscenter eller i et privat be- Side 12 af 17

13 handlingscenter, der er godkendt efter serviceloven. Der er således ikke frit valg mellem f.eks. døgnog dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Den medicinske behandling er ikke omfattet af reglerne om frit valg. Skanderborg Rusmiddelcenter informerer om adgangen til at benytte sig af andre behandlingstilbud og er borgeren behjælpelig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg. Adgangen til frit valg kan i særlige tilfælde begrænses, hvis hensynet til pågældendes fysiske eller psykiske tilstand taler for det. 8. Behandlingsplan udarbejdelse og opfølgning Skanderborg Rusmiddelcenter udarbejder i samarbejde med den enkelte borger en behandlingsplan, der beskriver behandlingens indhold og mål. Af behandlingsplanen vil det fremgå, hvilket tilbud der visiteres til. Behandling tilbydes på baggrund af den udarbejdede behandlingsplan. Behandlingsplanen udarbejdes inden for 14 dage og ajourføres løbende under behandlingen. Bemærk at for unge under 18 år er der ikke krav om, at behandlingsplanen skal udarbejdes inden 14 dage, men inden for 3 måneder. på at forebygge tilbagefald og tilbyde hjælp, hvis borgeren oplever tilbagefald. Det gælder dog kun borgere, der har afsluttet deres behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. For at gøre opmærksom på, at der følges op på behandlingen efter endt behandling, vil det blive anført i behandlingsplanen. Senest 1 måned og igen 6 måneder efter borgeren har afsluttet sit behandlingsforløb, vil rusmiddelcentret kontakte borgeren med henblik 9. Handleplan udarbejdelse, koordinering og opfølgning Ud over en behandlingsplan har borgere i behandling for stofmisbrug samt andre borgere med særlige behov ret til at få udarbejdet en handleplan, jf. serviceloven 101 og 141. En handleplan er et redskab til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af tilbud og forvaltninger med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Derudover samarbejder Skanderborg Rusmiddelcenter løbende med den regionale behandlingspsykiatri, De praktiserende Læger, Kriminalforsorgen med flere om at koordinere og tilpasse behandlingen ud fra den samlede indsats med fokus på borgerens ønsker og behov. Side 13 af 17

14 10. Brugerinddragelse Inddragelse i egen sag Brugerinddragelse er et helt centralt element i behandlingen. Derfor inddrager Skanderborg Rusmiddelcenter borgeren i tilrettelæggelsen af behandlingen gennem deltagelse i udarbejdelse af den individuelle behandlingsplan. Behandlingsplanlægningen foregår således i tæt sammenhæng med borgeren og afspejler en moralsk neutralitet i relation til borgerens individuelle målsætninger for ændring af rusmidler. Inddragelse i de overordnede behandlingstilbud Skanderborg Rusmiddelcenter ønsker at inddrage såvel borgeren som de pårørende i bestræbelserne på at skabe et rusmiddelcenter, der med lydhørhed kan drage nytte af de erfaringer, der ligger hos de to grupper. Vi opfordrer derfor til løbende dialog. 11. Regler for betaling for kost og logi Behandling for stofmisbrug er vederlagsfri for borgeren. Såfremt borgeren bevilges midlertidigt ophold i boform jf. Lov om social service 107 i form af døgnophold eller halvvejshus, er der imidlertid adgang til at fastsætte en egenbetaling for værdi for kost og logi. Egenbetalingen fastsættes ud fra følgende principper: Egenbetaling fastsættes og indarbejdes i handleplan forud for opholdets begyndelse. Borgeren skal have mulighed for at dokumentere løbende faste udgifter under døgnopholdet Der tages ved udregning af egenbetaling udgangspunkt i den fastsatte takst på den konkrete behandlingsinstitution Såfremt borgeren bevarer egen bolig under opholdet, opkræves der jf. SL 163 ikke egenbetaling for logi Borgeren sikres beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet 12. Information om klageadgang 12.1 Klager over stofmisbrugsbehandling Det er muligt at klage over stofmisbrugsbehandlingen, enten på egen hånd eller gennem en anden person, forening eller en advokat. Hvad kan klages over og til hvem? Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to behandlingsområder, henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. Den sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling er den del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonale som læger og sygeplejersker. Der kan f.eks. klages over manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling, over en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, over ændringer af dosisstørrelse, over omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, over udleveringshyppighed eller muligheden for og omfanget af tag-hjem-ordninger m.v. Klageadgangen omfatter også spørgsmål som information og samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde. Side 14 af 17

15 En klage over den sundhedsmæssige behandling skal rettes til: Patientkontoret, Region Midtjylland Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Dette gælder dog ikke klager over personale. Den socialfaglige stofmisbrugsbehandling kan omfatte afslag på behandling, herunder f.eks. afslag på døgnbehandling eller manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket om behandling. Der kan også klages over ændring af behandlingstilbud, eller at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Der kan desuden klages over personalet. En klage over den socialfaglige behandling skal afleveres til kommunen: Hvordan og hvornår skal der klages? Det er nok at skrive, at der klages. Der kan også klages mundtligt; i så fald skal kommunen skrive klagen ned. Kommunen skal have klagen inden for 28 dage. Der er ingen klagefrist for klager over personalet eller for klager over aktindsigt Klager over alkoholbehandlingen Der kan ikke klages over kommunens afgørelse om visitation til behandling efter Sundhedslovens 141. Skanderborg Rusmiddelcenter Ole Lund Kirkegaards Stræde 2F 8660 Skanderborg 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen varetages i Skanderborg Rusmiddelcenter af et tværfagligt personale med socialfaglig uddannelse som psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, pædagog og sygeplejerske. Derudover er der ansat kontoruddannet og akademisk personale i forhold til varetagelse af administrative opgaver. Skanderborg Rusmiddelcenter har 16 ansatte i alt. Endelig tilstræbes faglig kvalificering via ekstern supervision. Alle behandlere er efteruddannet indenfor en kognitiv referenceramme samt i motivationsmetoden Motivational Interviewing. Herudover har personalet individuelle efteruddannelser. Behandlerne holdes opdateret om den kognitive metode i kraft af bl.a. intern undervisning. Herudover vurderes behovet for ekstern undervisning løbende. Det tilstræbes desuden, at personalet holdes opdateret om misbrugsområdet generelt via deltagelse i diverse misbrugsrelaterede konferencer. Side 15 af 17

16 14. Monitorering af indsatsen Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for fortsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. Skanderborg Rusmiddelcenter har for en foreløbig toårig periode ansat akademisk personale til at sikre dokumentation og evaluering af indsatsen. Der foretages desuden registrering i følgende registre, der samler informationer på misbrugsområdet: Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere behandling (SIB) Sundhedsregister over national alkoholbehandling (NAB) Ventetider og overskridelse af behandlingsgaranti for stofmisbrugere(vbgs) DanRis Ambulant 15. Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år I misbrugssager (familier), hvor der er hjemmeboende børn, har Skanderborg Rusmiddelcenter en skærpet underretningspligt. Der foretages underretning til Fagsekretariatet Børn & Unge ved forhold, der udgør en bekymring i forhold til børn under 18 år. For at sikre børns trivsel spørger Skanderborg Rusmiddelcenter til, om der er børn i hjemmet, og i så fald vil børnenes trivsel være et fokuspunkt i de individuelle samtaler. 16. Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Formålet med døgnbehandling er overordnet, at borgeren i strukturerede og støttende rammer kan arbejde mod øget forståelse for sin misbrugsproblematik og udvikle redskaber til at ændre sine misbrugsvaner. Døgnbehandling er en indgribende foranstaltning. Derfor forudsætter bevilling af døgnophold, at mindre indgribende behandlingsformer ikke vurderes tilstrækkelige, at borgeren er motiveret for behandlingsformen og at Skanderborg Rusmiddelcenter ud fra borgerens samlede situation vurderer, at pågældende kan profitere af døgnbehandling. Vejledende kriterier ved vurdering af, om borgeren tilhører målgruppen for døgnbehandling: Dobbeltbelastning eller dobbeltdiagnose (personlighedsforstyrrelse, symptomlidelser eller sindslidelser af alvorlig karakter) Sociale problemer (afklarede boligforhold). Manglende social stabilitet Ressourcesvagt socialt netværk Behov for midlertidigt miljøskifte Skanderborg Rusmiddelcenter ønsker et samarbejde med døgnbehandlingssteder, der anvender evidensbaserede behandlingsmetoder, og hvor der arbejdes ud fra en anerkendelse af de mål, der forud for døgnophold er udarbejdet mellem borger og behandler i ambulant regi. For at sikre en højt kvalificeret behandling prioriterer Skanderborg Rusmiddelcenter en tæt opfølgning under et døgnophold. Svær og/eller langvarig afhængighed Side 16 af 17

17 17. Fremtidig indsats Skanderborg Rusmiddelcenter arbejder kontinuerligt og målrettet på fortsat at udvikle og optimere indsatsen for borgere med rusmiddelrelaterede problemer i Skanderborg Kommune. Uddannelse af frontpersonale til at opspore, italesætte og henvise borgere med alkohol- eller stofproblemer til rette tilbud. Aktuelt arbejdes med følgende fokusområder: Basisscreening af alle for psykisk lidelse og tættere samarbejde med psykiatrien Videreudvikling af Ungerådgivningens indsatser og tilbud, herunder indførelsen af tidsafgrænset forløb. Revurdering af kriterier for henvisning til døgnbehandling. Desuden vil der i den fremtidige indsats være fokus på, at kendskabet til Skanderborg Rusmiddelcenter udbredes yderligere til borgere og samarbejdspartnere. Afklaring af mulighederne for etablering af børne-, unge- og forældregrupper Udvikling af familiesamtaler med deltagelse af hele familien. Afklaring af mulighederne for udvikling af en mobilindsats målrettet de mest belastede borgere i samarbejde med Jobcenter Skanderborg og Kompetencecenter Skanderborg. Udvikling af korte, rådgivende samtaler målrettet borgere med et stort forbrug af alkohol. Side 17 af 17

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Årsberetning KagsHuset 2009

Årsberetning KagsHuset 2009 Årsberetning KagsHuset 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. KagsHuset og Stion BAF...4 3. Visition...4 4. Behandling...4 5. Forbyggelse...5 6. Anemonen.5 7. Stistik...5 8. Handleplaner og evaluering

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere