Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard"

Transkript

1 Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s Opgaver, der udføres på misbrugsområdet s Lovgivning s Skanderborg Rusmiddelcenters opgaver s Målgrupper s Mål og værdier s Vision, formål og mål s Ophør og reduktion s Tilbagefald s Den organisatoriske struktur og beskrivelse af tilbud s Organisation s Behandlingsforløb og -tilbud til borgere over 25 år s Behandlingsforløb og -tilbud til unge i alderen år s Visitation s Henvendelse s Visitation s Behandlingsgaranti og frit valg s Behandlingsplan udarbejdelse og opfølgning s Handleplan udarbejdelse, koordinering og opfølgning s Brugerinddragelse s Regler for betaling af kost og logi s Information om klageadgang s Klager over stofmisbrugsbehandling s Klager over alkoholbehandling s Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling s Monitorering af indsatsen s Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år s Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder s Fremtidig indsats s. 17 Side 2 af 17

3 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold Denne kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og samarbejdspartnere og beskriver den hjælp, borgere i Skanderborg Kommune kan få i tilfælde af overforbrug af alkohol- eller stoffer. Lovgivningsmæssigt stilles ikke krav om, at der skal vedtages en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men det anbefales af Sundhedsstyrelsen. Da indsatsen på de to misbrugsområder er nært forbundet i Skanderborg Rusmiddelcenter, omhandler nærværende kvalitetsstandard derfor både alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Den fremtidige indsats på misbrugsbehandlingsområdet Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd d. XX.XX og revideres igen senest i efteråret Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre klar og tydelig information om det serviceniveau, som Skanderborg Kommunes Byråd har fastsat for behandling af alkohol- og stofmisbrug i årene Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: De opgaver, der udføres på misbrugsbehandlingsområdet Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Målgrupper Organisation og behandlingstilbud Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Opfølgning på behandlingsplan Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Brugerinddragelse Reglerne for betaling for kost og logi Information om sagsbehandling og klageadgang Side 3 af 17

4 2. Opgaver, der udføres på misbrugsbehandlingsområdet 2.1 Lovgivning Ifølge Lov om social service 101 og Sundhedslovens 141 har Skanderborg Kommune pligt til at tilbyde behandling til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, borgeren har rettet henvendelse til Skanderborg Rusmiddelcenter. Den medicinske behandling af stofmisbrugere er fastlagt i medfør af Sundhedslovens 142, og er ikke omfattet af behandlingsgarantien og heller ikke denne kvalitetsstandard. Regler og standarder for denne behandling herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Udover de nævnte lovbestemmelser har også følgende bestemmelser relevans for misbrugsområdet: Lov om social service Bestemmelserne omhandler kommunens forpligtelser til at yde rådgivning til kommunens borgere. Lov om social service 16 Bestemmelsen omhandler brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Lov om social service 81 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at yde støtte til voksne med særlige sociale problemer, herunder stofmisbrug, i form af en helhedsorienteret indsats, der er afpasset den enkeltes behov. Lov om social service 85 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at yde hjælp, omsorg eller støtte til personer, der på baggrund af bl.a. særlige sociale problemer, herunder stofmisbrug, har behov herfor. Lov om social service 99 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for tilbud om støtte/kontaktpersoner til borgere, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Lov om social service 107, stk. 2 Bestemmelsen omfatter kommunens forpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til bl.a. stofmisbrugere, dvs. de tilbud der er i daglig tale kaldes døgnbehandling. Lov om social service 141 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde at udarbejde handleplaner med henblik på sikring af en helhedsorienteret indsats. 2.2 Skanderborg Rusmiddelcenters opgaver Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder inden for lovgivningens rammer gratis rådgivning og behandling til borgere over 15 år, der ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere deres forbrug af rusmidler. Endvidere tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter vejledning og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Til borgere i ambulant behandling tilbydes: Ambulant afrusning Udredning af rusmiddelprofil Individuelle samtaler Inddragelse af nærnetværket Individuel tilrettelagt ungeindsats Medicinsk alkoholbehandling Substitutionsbehandling Sundhedstilbud Efterbehandling Til borgere med behov for eksternt dag- eller døgnbehandling tilbydes: Tilrettelæggelse af dag- og døgnophold Opfølgning på dag- og døgnophold Side 4 af 17

5 Øvrige tilbud: Sundhedsfaglige ydelser i form af en lægelig ydelse og klinikfunktion Sparring og videndeling Åben rådgivning af borgere, pårørende og samarbejdspartnere Tilbud til pårørende Opsøgende indsats og markedsføring af Skanderborg Rusmiddelcenters tilbud 3. Målgrupper Skanderborg Rusmiddelcenters tilbud henvender sig til tre målgrupper: det eller er motiveret for at forholde sig til misbruget. 1. Borgere over 25 år, herunder: Borgere, der har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, der giver problemer arbejdsmæssigt, privat, psykisk eller fysisk, og som ønsker at ændre det eller er motiveret for at forholde sig til misbruget. 2. Unge i alderen år, herunder: Unge, der har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, der giver problemer arbejds- eller skolemæssigt, privat, psykisk eller fysisk og som ønsker at ændre 3. Pårørende til personer med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer, heriblandt: Partner/tidligere partnere Forældre Voksne børn Øvrige familiemedlemmer Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder målrettede behandlingstilbud til de enkelte målgrupper, jf. afsnit 5.2 og Mål og værdier 4.1 Vision, formål og mål Skanderborg Kommunes overordnede vision er, at borgere kan trives uden overforbrug af alkohol og uden brug af euforiserende stoffer. Sammen med de grundlæggende værdier for hele Skanderborg Kommune Åbenhed, Mod, Fællesskab, Mangfoldighed, Engagement og Ordentlighed sætter visionen en ramme for Skanderborg Rusmiddelcenters arbejde. I praksis betyder det, Skanderborg Rusmiddelcenter kontinuerligt har fokus på: 1. At yde en individuel fokuseret alkohol- og stofbehandling ud fra et relationsorienteret perspektiv 2. At anvende evidensbaserede metoder i behandlingsarbejdet 3. At være nytænkende og opdateret på nyeste faglige udvikling inden for misbrugsområdet, samt at følge og implementere nye relevante metoder og tilgange 4. At være kendte og let tilgængelige for Skanderborg Kommunes borgere 5. At skabe et rusmiddelcenter, der kan nå ud til alle målgrupper 6. At have de tilbud, der matcher de behandlingssøgende borgeres behov 7. At øge tydelighed om lovgivningens rammer og borgerens retssikkerhed 8. At kunne give professionel og faglig sparring til pårørende og samarbejdspartnere 9. At fremme samarbejde på tværs såvel eksternt som internt 10. At højne trivsel og et godt arbejdsmiljø Det er Skanderborg Rusmiddelcenters mål, at flest mulige borgere opnår kontrol over deres forbrug af rusmidler i form af enten ophør, reduktion eller stabilisering. Det forudsætter, at borgeren både opnår indsigt i egne mis- Side 5 af 17

6 brugsvedligeholdende mønstre og opbygger evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Formålet med behandlingsindsatsen er derfor at: Styrke den enkelte i at opnå eget ønske om ophør, reduktion eller stabilisering Styrke den enkelte i at sætte sig realistiske mål og opnå varig forandring Inddrage de pårørende og være opmærksom på deres vilkår Forebygge misbrugsrelaterede problemstillinger 4.2 Ophør og reduktion Ovenstående tager afsæt i kommunalbestyrelsens forslag til forandringsmål på rusmiddelområdet for 2015, som lyder, at flere borgere skal tilbydes og gennemføre behandling. De konkrete mål for 2015 er, at: Antallet af borgere, der indskrives i behandling, øges med 10 pct. Antallet af borgere, der udskrives som færdigbehandlede med enten ophør eller reduktion af forbruget af rusmidler, øges til 35 pct. for alkoholområdet og 25 pct. for stofområdet blandt indskrevne borgere. Se endvidere tabel 1. Tabel 1: Mål for andelen af indskrevne borgere, der udskrives som færdigbehandlet I behandling (antal) Færdigbehandlede (i pct.) Alkohol 15+ Stof år Kilde: Skanderborg Rusmiddelcenter Note 1: Der er ganske få unge under 25 år i behandling for alkoholproblemer. Af denne årsag opgøres tallene samlet på alkoholområdet. Note 2: Det lave procenttal for færdigbehandlede i 2013 på både alkohol- og stofområdet skyldes lange behandlingsforløb og få årligt udskrevne. Udregnes andelen af færdigbehandlede på baggrund af de årligt udskrevne frem for de årligt indskrevne, opnås en færdigbehandlingsprocent på cirka 50 procent. Det vil sige, at blandt dem, der bliver udskrevet, er ca. halvdelen færdigbehandlet. 4.3 Tilbagefald For at tale om et succesfuldt behandlingsforløb er det ikke tilstrækkeligt alene at have mål for andelen af færdigbehandlede, der udskrives med ophør eller reduceret forbrug. Det er også nødvendigt at se på andelen af færdigbehandlede, der inden for 12 måneder vender tilbage i behandling. Skanderborg Rusmiddelcenter foretager en opfølgende indsats efter gennemført behandling efter henholdsvis 1 og 6 måneder med henblik på at kunne tilbyde en tidlig indsats til de borgere, der oplever eller er i risiko for at opleve tilbagefald. Kommunalbestyrelsen har som mål, at Skanderborg Rusmiddelcenter skal tilbyde borgerne behandling med varig forandring, og at højst 30 pct. af de færdigbehandlede i 2015 skal opleve tilbagefald indenfor perioden med opfølgning. Side 6 af 17

7 5. Den organisatoriske struktur og beskrivelse af tilbud 5.1 Organisation Skanderborg Rusmiddelcenter er organisatorisk placeret i afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse i fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Den organisatoriske struktur for henholdsvis Beskæftigelse & Sundhed og Skanderborg Rusmiddelcenter fremgår af figur 1 og 2 herunder. Figur 1: Organisationsplan for Beskæftigelse & Sundhed Side 7 af 17

8 Figur 2: Organisationsplan for Skanderborg Rusmiddelcenter 5.2 Behandlingsforløb og -tilbud til borgere over 25 år I Skanderborg Rusmiddelcenter er alle behandlingsforløb og tilbud til borgere over 25 år tilrettelagt ud fra et relationsorienteret perspektiv. Det vil sige, at vi ikke alene betragter misbrug som et individuelt problem, men som et relationelt problem, hvor især partner og børn i forskelligt grad vil være påvirket af misbruget. Derfor er der i behandlingen særligt fokus på, hvilke konsekvenser et overforbrug af alkohol eller stoffer har for de nære pårørende, både direkte i form af tilbud til de pårørende og indirekte gennem samtaler om, hvordan den enkelte borger eksempelvis kan skærme og beskytte eventuelle børn. 2. Et standardforløb af max. 1,5 års varighed, som er målrettet borgere med alkohol- eller stofproblemer med moderat til svær afhængighed. Behandlingen er dobbeltfokuseret (fokus på afhængighed samt psykiske, sociale og fysiske problemstillinger) med det formål at skabe en forandring af rusmiddelforbruget. 3. Et stabiliserende behandlingsforløb, der er målrettet borgere med meget svære alkohol- eller stofproblemer, og som ikke ønsker eller kan profitere af behandling med forandring for øje. Formålet er at forebygge og reducere skaderne af alkohol- og stofoverforbrug samt at motivere borgeren til at ændre rusmiddelvaner. Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder tre forskellige behandlingsforløb til borgere over 25 år (vist i figur 3 på næste side): 1. Et kort forløb af max. et års varighed, som er målrettet borgere med alkoholproblemer med ingen eller mild afhængighed. Behandlingen er monofokuseret (alene fokus på afhængighed) med det formål at skabe forandring af alkoholforbruget. Side 8 af 17

9 Figur 3: Behandlingsforløb for borgere over 25 år Hvilket forløb borgeren visiteres til, afhænger af resultatet af en grundig udredning af den enkelte borgers situation, forbrug af alkohol/stoffer, fysisk og psykisk helbred, sociale forhold m.m. Alle borgere screenes desuden for psykiske lidelser i begyndelse af behandlingsforløbet, så behandlingen kan tilrettelægges efter borgerens behov, styrker og udfordringer, og/eller så borgeren kan henvises til yderligere udredning i andet regi. Et kort og standard behandlingsforløb vil typisk bestå af motiverende og afklarende samtaler samt individuelle samtaler med fokus på forebyggelse af tilbagefald ved en fast behandler. Metodisk tager behandlingen udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Derudover tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter borgere i kort og standardforløb at deltage i initiativer i forhold til nærnetværket og at arbejde fokuseret med redskaber i forhold til strategier og trang. Behandlingen kan desuden suppleres med afrusning, medicinsk alkoholbehandling og substitutionsbehandling. Overordnet set gælder det, at der er en tidsramme for behandlingen i kort forløb og standard forløb på henholdsvis 1 og 1,5 år. Mange af de borgere, der visiteres til behandling i standardforløbet, har komplekse fysiske, psykiske, sociale og økonomiske problemer samtidig med afhængighed af rusmidler. I de tilfælde, hvor disse problemer virker forstyrrende ind på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen, kan standardforløbet forlænges efter en individuel, konkret vurdering. Som udgangspunkt er behandlingen i kort og standard forløb tilrettelagt efter, at størstedelen kan færdigbehandles inden for henholdsvis et 1 og 1,5 år. Herefter tilbyder Skanderborg Rusmiddelcenter efterbehandling. Det stabiliserende forløb adskiller sig fra det korte forløb og standardforløbet ved, at behandlingen primært er omsorgsfokuseret. Målgruppen vil typisk være de allermest udsatte borgere, som ikke kan profitere af eller ikke ønsker samtalebehandling. Det stabiliserende forløb er ikke afgrænset i tid. Side 9 af 17

10 Den stabiliserende behandling omfatter afrusning, medicinsk alkoholbehandling, substitutionsbehandling og sundhedstilbud. I det nedenstående er ydelserne i de enkle behandlingstilbud beskrevet nærmere: Åben Rådgivning og opstart af behandling Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelser i relation til overforbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Rådgivningen kan gives telefonisk eller ved personlig henvendelse. Ønskes behandling, skal man møde op i Åben Rådgivning. Se tiderne for Åben Rådgivning på rusmiddelcentrets hjemmeside: Motiverende samtale Tilbuddet om motiverende samtale gives i forlængelse af Åben Rådgivning og består af op til to motiverende samtaler. Målgruppen er borgere, som er i tvivl om, hvorvidt de ønsker behandling. Formålet med tilbuddet er, at skabe en afklaring hos borgeren i forhold til at vurdere eget behov for behandling og selve det at opstarte et forløb. Individuelle samtaler Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder individuelle samtaler af op til 45 minutters varighed med et relationsorienteret perspektiv. Ud fra en kognitiv referenceramme arbejdes der med misbrugsrelaterede problemstillinger. Formålet er at give strategier og redskaber til at håndtere og forandre uhensigtsmæssige misbrugsmønstre. Målsætningen for behandlingen udarbejdes individuelt i et samarbejde mellem borger og behandler og i nogle tilfælde med inddragelse af pårørende. For nogle borgere vil målet være afholdenhed, mens det for andre vil være reduktion. Nærnetværkssamtaler Nærnetværkssamtaler er et tilbud til par, øvrige familiemedlemmer og andre pårørende, hvor den misbrugende er indskrevet i behandling i kort eller standard forløb. Formålet med samtalerne er at fremme forståelse og bearbejde følelsesmæssige problemstillinger i relation til overforbruget af rusmidler. Derfor har nærnetværkssamtalerne primært fokus på de voksnes indbyrdes relation og kommunikation. Nærnetværkssamtalerne varetages af borgerens faste behandler. Initiativer i forhold til arbejdet med strategier og trang Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder borgere at afprøve konkrete redskaber til at kontrollere rusmiddeltrang. Initiativerne henvender sig til borgere, der ønsker en handlingsorienteret tilgang til alkohol- og stofbehandlingen. Formålet er at styrke og udvikle den enkeltes tilbagefaldsforebyggende strategier og stopmetoder ved eventuelt tilbagefald. Efterbehandling Målgruppen for efterbehandling er borgere, som er færdigbehandlet. Formålet med tilbuddet er at støtte den enkelte i at fastholde de opnåede forandringer og gøre overgangen til et liv på egen hånd uden rusmidler og behandlere blidere. Ambulant afrusning Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder ambulant afrusning og behandling af abstinenser til borgere over 18 år, som ønsker hjælp til at ophøre med at indtage alkohol. Afrusning og abstinensbehandling foregår i tæt samarbejde med den enkelte borger, dennes praktiserende læge og Skanderborg Rusmiddelcenters sygeplejersker. Substitutionsbehandling Substitutionsbehandlingen varetages af Skanderborg Rusmiddelcenters lægekonsulent, der ordinerer substitution i form af metadon eller buprenorphin. Udlevering sker fra Skanderborg Rusmiddelcenter eller i særlige tilfælde fra et apotek. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere forbruget af euforiserende stoffer, så borgeren kan nedbringe eller ophøre med brugen af illegale stoffer. Medicinsk alkoholbehandling Medicinsk alkoholbehandling består af risolid, antabus og vitamintilskud, og tilbydes i samarbejde med borgerens egen læge med udlevering fra Skanderborg Rusmiddelcenter. Sundhedstilbud Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere, der er indskrevet i behandling og som tilhører risiko- Side 10 af 17

11 gruppen for hepatitis og HIV. I risikogruppen er de personer, der aktuelt eller tidligere har sniffet eller injiceret deres stof. Derudover tilbydes korte samtaler om ernæring, søvn og motion. Pårørendegruppe Skanderborg Rusmiddelcenter har også et tilbud til pårørende i form af en pårørendegruppe. Formålet er dels at hjælpe den pårørende til at forstå egne behov og respektere egne grænser, dels at understøtte borgerens motivation for forandring via den pårørende. Som hovedregel skal man være 18 år for at deltage i gruppen. 5.3 Behandlingsforløb og -tilbud til unge i alderen år Behandling i Ungerådgivningen foregår individuelt og tilrettelægges i et samarbejde med den unge. Behandling i Ungerådgivningen er helhedsorienteret og tilrettelagt efter mindste-indgriben princip, hvilket vil sige, at behandlerne støtter og hjælper den unge i eget miljø med inddragelse af den unges netværk. Et behandlingsforløb starter med at afdække den unges erfaringer med rusmidler og generelle trivsel. Derefter udarbejder behandleren sammen med den unge en behandlingsplan, der beskriver målet med behandlingen, og hvad den unge skal arbejde med for at nå sine mål. Alle unge screenes desuden for psykiske lidelser, så behandlingen kan tilrettelægges efter den unges behov, styrker og udfordringer. Ved behov henvises til yderligere udredning i andet regi. I det følgende er de enkelte behandlingstilbud beskrevet nærmere. Åben Rådgivning og opstart af behandling Ungerådgivningen tilbyder åben rådgivning til unge i alderen 15 til 24 år, deres forældre og øvrige pårørende, som har behov for viden og drøftelser i forhold til brug af alkohol og euforiserende stoffer. Rådgivningen består af 1 2 individuelle og uforpligtende samtaler med mulighed for at være anonym. Ønskes rådgivning eller behandling kan Ungerådgivningen kontaktes på telefon. Se telefonnumre med mere på Ungerådgivningens hjemmeside: Individuelle samtaler Formålet med de individuelle samtaler er at hjælpe den unge til at tage skridt mod at ophøre eller reducere forbruget af alkohol, hash eller andre stoffer. Samtalerne har fokus på de problemer og oplevelser, som fylder for den enkelte ung, fx problemer i skolen, med økonomi, bolig eller forældre, og som ofte virker ind på den unges forbrug af rusmidler. De individuelle samtaler kan både foregå i Ungerådgivningen og i den unges hjem. NADA akupunktur Ungerådgivningen tilbyder NADA akupunktur i forbindelse med de individuelle samtaler med det formål at hjælpe den unge med at slappe af og øge den unges koncentrationsevne. Forældregruppe Forældregruppe er et forløb til forældre, samlevere eller andre voksne, som varetager en forældrerolle i forhold til unge, der er indskrevet i behandling i Ungerådgivningen. Formålet med tilbuddet er at give forældre indsigt i den unges valg af livsform og nye tilgange til samvær og dialog med den unge. 6. Visitation 6.1 Henvendelse Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har et ønske om at opnå en forandring i relation til alkohol eller brug af euforiserende stoffer. Alle borgere over 15 år kan frit henvende sig med anmodning om behandling. Henvendelse kan ske personligt, telefonisk eller via . For borgere, der ønsker hjælp til en alkoholproblematik, er der mulighed for at være anonym. Side 11 af 17

12 Ved ønske om behandling kan borgere over 25 år uden tidsbestilling henvende sig i Åben Rådgivning. De aktuelle tider for Åben Rådgivning kan ses på rusmiddelcentrets hjemmeside: Unge i alderen år kan kontakte Ungerådgivningen på følgende telefonnumre: Ved ønske om afrusning kan borgere uden tidsbestilling henvende sig i Åben afrusning. De aktuelle tider for Åben Afrusning kan ses på rusmiddelcentrets hjemmeside: Adresse Skanderborg Rusmiddelcenter Ole Lund Kirkegaards Stræde 2F 8660 Skanderborg Tlf Hjemmeside: skanderborgrusmiddelcenter.dk 6.2 Visitation Ved ønske om behandling vil borgeren i Åben Rådgivning få tid til en kortlægningssamtale. Til kortlægningssamtalen vil en behandler spørge ind til den enkelte borgers situation for at sikre, at vedkommende får det rette behandlingstilbud. Er borgeren over 25 år, vil borgerens ønske om behandling blive bragt op på det ugentlige visitationsmøde i Skanderborg Rusmiddelcenter. Her vil borgere efter individuel vurdering blive visiteret til kort, standard eller stabiliserende forløb og få tildelt en fast behandler. Er borgeren under 25 år, foregår visitationen løbende. Det tilstræbes, at den unge får tildelt samme behandler, som har afholdt Åben Rådgivningssamtaler med den unge. Visitation til døgnbehandling forudsætter (uanset borgerens alder), at alle andre behandlingsmuligheder er udtømte. Borgere, der allerede er indskrevet i Skanderborg Rusmiddelcenter, kan efter konkret vurdering visiteres til døgnbehandling. For borgere i stofbehandling fastsættes en egenbetaling svarende til værdien af henholdsvis kost og logi. 7. Behandlingsgaranti og frit valg Behandlingsgaranti Jf. Lov om social service 101 og sundhedslovens 141 skal kommunen sørge for tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Frit valg Inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet er der frit valg i forhold til at vælge behandlingssted. Dog med visse på forbehold alt efter om man ønsker alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Det vil sige, at borgere i Skanderborg Kommune ikke behøver at få deres behandling i Skanderborg Rusmiddelcenter: Ved ønske om alkoholbehandling er det muligt at henvende sig i en anden kommunes behandlingscenter uden forudgående henvisning. Ved ønske om stofmisbrugsbehandling er det derimod et krav, at der skal udarbejdes en behandlingsplan af ens bopælskommune. Af behandlingsplanen vil det fremgå, hvilken type tilbud den enkelte er visiteret til. Man kan kun vælge et tilbud af tilsvarende karakter i et andet offentligt behandlingscenter eller i et privat be- Side 12 af 17

13 handlingscenter, der er godkendt efter serviceloven. Der er således ikke frit valg mellem f.eks. døgnog dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Den medicinske behandling er ikke omfattet af reglerne om frit valg. Skanderborg Rusmiddelcenter informerer om adgangen til at benytte sig af andre behandlingstilbud og er borgeren behjælpelig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg. Adgangen til frit valg kan i særlige tilfælde begrænses, hvis hensynet til pågældendes fysiske eller psykiske tilstand taler for det. 8. Behandlingsplan udarbejdelse og opfølgning Skanderborg Rusmiddelcenter udarbejder i samarbejde med den enkelte borger en behandlingsplan, der beskriver behandlingens indhold og mål. Af behandlingsplanen vil det fremgå, hvilket tilbud der visiteres til. Behandling tilbydes på baggrund af den udarbejdede behandlingsplan. Behandlingsplanen udarbejdes inden for 14 dage og ajourføres løbende under behandlingen. Bemærk at for unge under 18 år er der ikke krav om, at behandlingsplanen skal udarbejdes inden 14 dage, men inden for 3 måneder. på at forebygge tilbagefald og tilbyde hjælp, hvis borgeren oplever tilbagefald. Det gælder dog kun borgere, der har afsluttet deres behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. For at gøre opmærksom på, at der følges op på behandlingen efter endt behandling, vil det blive anført i behandlingsplanen. Senest 1 måned og igen 6 måneder efter borgeren har afsluttet sit behandlingsforløb, vil rusmiddelcentret kontakte borgeren med henblik 9. Handleplan udarbejdelse, koordinering og opfølgning Ud over en behandlingsplan har borgere i behandling for stofmisbrug samt andre borgere med særlige behov ret til at få udarbejdet en handleplan, jf. serviceloven 101 og 141. En handleplan er et redskab til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af tilbud og forvaltninger med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Derudover samarbejder Skanderborg Rusmiddelcenter løbende med den regionale behandlingspsykiatri, De praktiserende Læger, Kriminalforsorgen med flere om at koordinere og tilpasse behandlingen ud fra den samlede indsats med fokus på borgerens ønsker og behov. Side 13 af 17

14 10. Brugerinddragelse Inddragelse i egen sag Brugerinddragelse er et helt centralt element i behandlingen. Derfor inddrager Skanderborg Rusmiddelcenter borgeren i tilrettelæggelsen af behandlingen gennem deltagelse i udarbejdelse af den individuelle behandlingsplan. Behandlingsplanlægningen foregår således i tæt sammenhæng med borgeren og afspejler en moralsk neutralitet i relation til borgerens individuelle målsætninger for ændring af rusmidler. Inddragelse i de overordnede behandlingstilbud Skanderborg Rusmiddelcenter ønsker at inddrage såvel borgeren som de pårørende i bestræbelserne på at skabe et rusmiddelcenter, der med lydhørhed kan drage nytte af de erfaringer, der ligger hos de to grupper. Vi opfordrer derfor til løbende dialog. 11. Regler for betaling for kost og logi Behandling for stofmisbrug er vederlagsfri for borgeren. Såfremt borgeren bevilges midlertidigt ophold i boform jf. Lov om social service 107 i form af døgnophold eller halvvejshus, er der imidlertid adgang til at fastsætte en egenbetaling for værdi for kost og logi. Egenbetalingen fastsættes ud fra følgende principper: Egenbetaling fastsættes og indarbejdes i handleplan forud for opholdets begyndelse. Borgeren skal have mulighed for at dokumentere løbende faste udgifter under døgnopholdet Der tages ved udregning af egenbetaling udgangspunkt i den fastsatte takst på den konkrete behandlingsinstitution Såfremt borgeren bevarer egen bolig under opholdet, opkræves der jf. SL 163 ikke egenbetaling for logi Borgeren sikres beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet 12. Information om klageadgang 12.1 Klager over stofmisbrugsbehandling Det er muligt at klage over stofmisbrugsbehandlingen, enten på egen hånd eller gennem en anden person, forening eller en advokat. Hvad kan klages over og til hvem? Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to behandlingsområder, henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. Den sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling er den del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonale som læger og sygeplejersker. Der kan f.eks. klages over manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling, over en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, over ændringer af dosisstørrelse, over omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, over udleveringshyppighed eller muligheden for og omfanget af tag-hjem-ordninger m.v. Klageadgangen omfatter også spørgsmål som information og samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde. Side 14 af 17

15 En klage over den sundhedsmæssige behandling skal rettes til: Patientkontoret, Region Midtjylland Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Dette gælder dog ikke klager over personale. Den socialfaglige stofmisbrugsbehandling kan omfatte afslag på behandling, herunder f.eks. afslag på døgnbehandling eller manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket om behandling. Der kan også klages over ændring af behandlingstilbud, eller at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Der kan desuden klages over personalet. En klage over den socialfaglige behandling skal afleveres til kommunen: Hvordan og hvornår skal der klages? Det er nok at skrive, at der klages. Der kan også klages mundtligt; i så fald skal kommunen skrive klagen ned. Kommunen skal have klagen inden for 28 dage. Der er ingen klagefrist for klager over personalet eller for klager over aktindsigt Klager over alkoholbehandlingen Der kan ikke klages over kommunens afgørelse om visitation til behandling efter Sundhedslovens 141. Skanderborg Rusmiddelcenter Ole Lund Kirkegaards Stræde 2F 8660 Skanderborg 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen varetages i Skanderborg Rusmiddelcenter af et tværfagligt personale med socialfaglig uddannelse som psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, pædagog og sygeplejerske. Derudover er der ansat kontoruddannet og akademisk personale i forhold til varetagelse af administrative opgaver. Skanderborg Rusmiddelcenter har 16 ansatte i alt. Endelig tilstræbes faglig kvalificering via ekstern supervision. Alle behandlere er efteruddannet indenfor en kognitiv referenceramme samt i motivationsmetoden Motivational Interviewing. Herudover har personalet individuelle efteruddannelser. Behandlerne holdes opdateret om den kognitive metode i kraft af bl.a. intern undervisning. Herudover vurderes behovet for ekstern undervisning løbende. Det tilstræbes desuden, at personalet holdes opdateret om misbrugsområdet generelt via deltagelse i diverse misbrugsrelaterede konferencer. Side 15 af 17

16 14. Monitorering af indsatsen Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for fortsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. Skanderborg Rusmiddelcenter har for en foreløbig toårig periode ansat akademisk personale til at sikre dokumentation og evaluering af indsatsen. Der foretages desuden registrering i følgende registre, der samler informationer på misbrugsområdet: Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere behandling (SIB) Sundhedsregister over national alkoholbehandling (NAB) Ventetider og overskridelse af behandlingsgaranti for stofmisbrugere(vbgs) DanRis Ambulant 15. Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år I misbrugssager (familier), hvor der er hjemmeboende børn, har Skanderborg Rusmiddelcenter en skærpet underretningspligt. Der foretages underretning til Fagsekretariatet Børn & Unge ved forhold, der udgør en bekymring i forhold til børn under 18 år. For at sikre børns trivsel spørger Skanderborg Rusmiddelcenter til, om der er børn i hjemmet, og i så fald vil børnenes trivsel være et fokuspunkt i de individuelle samtaler. 16. Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Formålet med døgnbehandling er overordnet, at borgeren i strukturerede og støttende rammer kan arbejde mod øget forståelse for sin misbrugsproblematik og udvikle redskaber til at ændre sine misbrugsvaner. Døgnbehandling er en indgribende foranstaltning. Derfor forudsætter bevilling af døgnophold, at mindre indgribende behandlingsformer ikke vurderes tilstrækkelige, at borgeren er motiveret for behandlingsformen og at Skanderborg Rusmiddelcenter ud fra borgerens samlede situation vurderer, at pågældende kan profitere af døgnbehandling. Vejledende kriterier ved vurdering af, om borgeren tilhører målgruppen for døgnbehandling: Dobbeltbelastning eller dobbeltdiagnose (personlighedsforstyrrelse, symptomlidelser eller sindslidelser af alvorlig karakter) Sociale problemer (afklarede boligforhold). Manglende social stabilitet Ressourcesvagt socialt netværk Behov for midlertidigt miljøskifte Skanderborg Rusmiddelcenter ønsker et samarbejde med døgnbehandlingssteder, der anvender evidensbaserede behandlingsmetoder, og hvor der arbejdes ud fra en anerkendelse af de mål, der forud for døgnophold er udarbejdet mellem borger og behandler i ambulant regi. For at sikre en højt kvalificeret behandling prioriterer Skanderborg Rusmiddelcenter en tæt opfølgning under et døgnophold. Svær og/eller langvarig afhængighed Side 16 af 17

17 17. Fremtidig indsats Skanderborg Rusmiddelcenter arbejder kontinuerligt og målrettet på fortsat at udvikle og optimere indsatsen for borgere med rusmiddelrelaterede problemer i Skanderborg Kommune. Uddannelse af frontpersonale til at opspore, italesætte og henvise borgere med alkohol- eller stofproblemer til rette tilbud. Aktuelt arbejdes med følgende fokusområder: Basisscreening af alle for psykisk lidelse og tættere samarbejde med psykiatrien Videreudvikling af Ungerådgivningens indsatser og tilbud, herunder indførelsen af tidsafgrænset forløb. Revurdering af kriterier for henvisning til døgnbehandling. Desuden vil der i den fremtidige indsats være fokus på, at kendskabet til Skanderborg Rusmiddelcenter udbredes yderligere til borgere og samarbejdspartnere. Afklaring af mulighederne for etablering af børne-, unge- og forældregrupper Udvikling af familiesamtaler med deltagelse af hele familien. Afklaring af mulighederne for udvikling af en mobilindsats målrettet de mest belastede borgere i samarbejde med Jobcenter Skanderborg og Kompetencecenter Skanderborg. Udvikling af korte, rådgivende samtaler målrettet borgere med et stort forbrug af alkohol. Side 17 af 17

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den 30.11 2016 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Besk. udvalget Januar 2017 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere