Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010"

Transkript

1 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010

2 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober Handleplanen kan rekvireres fra ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, mail (Veronica Hansen) eller pr. tlf (ForebyggelsesCentret). Handleplanen ligger desuden på Langeland Kommunes hjemmeside Fotos af landskaber og bygninger er fra Langeland

3 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Baggrund 4 Organisering og implementering 5 Den langelandske model 6 Vision 7 Alkoholpolitik 7 Målgrupper og tilhørende mål 8 Mål og tilhørende indsatser 9 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug 10 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug 12 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres 15 Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt 18 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne 20 Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres 23 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret 25 Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige 27 Bilag 1: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen børn og unge Bilag 2: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen voksne og ældre Bilag 3: Kommissorium for det tværfaglige alkoholråd Bilag 4: Kilder Side 3

4 Indledning Langeland Kommune har vedtaget en Sundhedspolitik med fokus på udvikling af det lange og gode liv på Langeland gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder omfattende både livsstil og levekår og favner således bredt, idet sundhed ikke blot er fravær af sygdom og nedsatte funktioner, men også tilstanden af fysisk, psykisk og socialt velbefindende, samt oplevelsen af at leve et godt liv. Et indsatsområde i Sundhedspolitikken er alkohol, der er en af de risikofaktorer, der på forskellig vis øger risikoen for funktionsnedsættelse, sygdom og i yderste konsekvens død. Derudover har alkoholmisbrug også negative konsekvenser for psykisk og socialt velbefindende. Den alkoholpolitiske handleplan er formuleret ud fra en overordnet vision samt en alkoholpolitik defineret i Sundhedspolitikken. Herefter er den alkoholpolitiske handleplan opdelt i to målgrupper, hvorunder en række mål og tilhørende indsatser er beskrevet. Indsatserne er opdelt i allerede eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse samt forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012, hvor den alkoholpolitiske handleplan revideres. Det er handleplanens sigte at sætte fokus på de eksisterende indsatser og den fortsatte varetagelse af disse samt komme med forslag til en række mulige supplerende indsatser hertil. For hver målgruppe er udarbejdet et skema over ansvar og implementering, der vedlægges som bilag. Den alkoholpolitiske handleplan skal således ses som en udbygning af Sundhedspolitikkens afsnit om alkohol Side 4

5 Baggrund Alkohol holder op med at være en privatsag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler nemlig ikke kun om et godt helbred. Men også om glæde, tryghed og overskud. Et af de typiske tegn på et uhensigtsmæssigt forbrug er netop, at man mangler overskud til familie, venner og kolleger. Langeland Kommune har gode erfaringer med indsatser på alkoholområdet såsom projekt Børn i Familier med Alkoholproblemer ( ), projekt Forebyggelse som Grundtanke, delprojekt Forebyggelse af Alkoholmisbrug ( ) og projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen ( ). Hertil kommer en række lokale indsatser. Alle er tiltag, som den alkoholpolitiske handleplan og de kommende indsatser vil bygge videre på. For Langeland Kommune skønnes omfanget af alkoholproblemer at være: Ca storforbrugere (drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser), heraf: Ca med et skadeligt forbrug Ca. 347 alkoholafhængige 62 langelændere i Alkoholbehandlingen i Svendborg i 2008 Ca. 149 børn vokser op i en familie, hvor alkoholmisbrug har ført til en alkoholrelateret indlæggelse Børnekonsulenterne har på et halvt år haft 14 forløb med mindst 22 børn Minimum 2 ud af 10 familiesager modtager støtte grundet alkoholproblemer 19 % af kontanthjælpsmodtagerne indberettet med et misbrug 71 % af borgerne i aktivering skønnes at have et misbrug Samfundsmæssige omkostninger: ca kr. årligt Beregnet på nationale tal fra Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Statens Institut for Folkesundhed, indberetninger til Arbejdsmarkedsportalen samt lokale undersøgelser Side 5

6 Organisering og implementering Organiseringen omkring den alkoholpolitiske handleplan er sket med etableringen af et tværfagligt alkoholråd (se bilag 3 for kommissorium for det tværfaglige alkoholråd). Den alkoholpolitiske handleplan er således udarbejdet af det tværfaglige alkoholråd, der i et tværfagligt samarbejde har søgt at skabe en sammenhængende handleplan med fokus på den helhedsorienterede indsats. Det tværfaglige alkoholråd har i udarbejdelsesfasen inddraget relevante aktører i ad hoc arbejdsgrupper for input til problemstillinger samt eksisterende indsatser og forslag til mulige supplerende indsatser. Den alkoholpolitiske handleplan har været i høring i kommunens MED-udvalg, blandt samarbejdspartnere i form af virksomheder, foreninger og organisationer samt andre relevante aktører inden den endelige politiske godkendelse. Op til den politiske godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en række prioriteringsforslag til mulige supplerende indsatser, som er nævnt i den alkoholpolitiske handleplan. Efter godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en implementeringsplan inkl. tidsmæssig prioritering af de enkelte indsatser. Det tværfaglige alkoholråd har det overordnede ansvar for at implementere den alkoholpolitiske handleplan og at udbrede kendskabet til denne. Det tværfaglige alkoholråd følger derfor løbende op på implementeringen af den alkoholpolitiske handleplan samt behovet for eventuelle justeringer. Den alkoholpolitiske handleplan revideres i 2012 af det tværfaglige alkoholråd, og følger dermed tidsplanen for Sundhedspolitikken. Side 6

7 Den langelandske model Forebyggelse af Alkoholmisbrug Formål Forebyggelse som Grundtanke Tidlig opsporing og indsats Tværfagligt samarbejde Alkohol er ikke en privatsag, når det går ud over andre Alle medarbejdere har et ansvar Udvikling af faglighed og handlekompetence Principper Udgangspunkt i organisationen: Opkvalificering Tidlig opsporing Tværfagligt samarbejde og vidensdeling Strategi Børn & Unge Konkrete indsatser Voksne & Ældre Det ufødte barn MÅL 1 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Arbejdslivet MÅL 5 De mest udsatte MÅL 8 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Unges alkoholforbrug MÅL 3 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Den sociale indsats MÅL 7 Side 7

8 Vision og politik Den overordnede vision at skabe sundere alkoholvaner for borgere på Langeland at skabe sammenhæng i indsatsen omkring alkoholforebyggelse at styrke den tidlige opsporing af alkoholproblemer Alkoholpolitik Den overordnede alkoholpolitik defineres i Sundhedspolitikken som: At nedbringe det generelle alkoholforbrug og navnlig antallet af borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug. Ligeledes at udsætte alkoholdebuten blandt børn og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. Side 8

9 Målgrupper og mål Børn og unge Voksne og ældre Mål: Mål: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Tilgængeligheden af alkohol for unge begrænses mest muligt Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget blandt voksne Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige Side 9

10 Sammenhæng mellem Sundhedsudvalgets prioriterede indsatser symboliseret som kraftfulde tandhjul, som griber ind i hinanden og sætter nye i gang Det ufødte barn MÅL 1 Sundhedsplejen 1.2 Alkoholpolitik på skolen 3,2 Praktiserende læge 1.1 Sundhedsplejen i udskolingen 3.3 Unges alkoholforbrug MÅL 3 16-års loven 4.4 Kurser og info 4.3 Kurser til læger 6.2 Grundskolen 3.1 Restaurationsplan 4.5 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Kurser i hjemmeplejen 6.1 Audit formaliseres 2.4 Bevillingsnævn 4.1 Frivillige foreninger 6.3 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 50 undersøgelsen 2.1 De mest udsatte MÅL 8 Rummelige botilbud 8.4 Voksenafd. og Jobcenter 2.2 Virksomhedssamarbejde 5.7 Behandling udstødte 8.2 Lokal alkoholbehandling 7.5 Den sociale indsats MÅL 7 Ledighedssamtaler 5.5 Handlingsvejl. aktivering 7.4 Arbejdslivet MÅL 5 Sygesamtaler APV MUS 5.4 Lokale alkoholpoltikker 5.3 Side 10

11 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Baggrund: Indsatsen overfor børn begynder med en indsats over for gravide og det ufødte barn. Alkoholforbrug under graviditeten kan have alvorlige konsekvenser for fostret og barnets senere udvikling. Ved et forbrug på 1-2 genstande pr. dag er der øget risiko for spontan abort, dødfødsel, for tidlig fødsel, væksthæmning og øget forekomst af misdannelser hos barnet. Ved stort dagligt forbrug (over 7-8 genstande) er der risiko for egentlig føtalt alkoholsyndrom (FAS), der viser sig ved væksthæmning og skader i centralnervesystemet, såsom mental retardering. Føtal Alkohol Effekt (FAE) er en mildere form, men kan også give varige skader. Disse børn har behov for livslang intensiv psyko-social støtte og problemer er derfor meget omkostningstungt både økonomisk og socialt for samfund og den berørte familie. På landsplan fødes ca. 1-2 af alle børn med FAS, hvilket svarer til ca. 50 børn årligt, mens 250 børn årligt vurderes at være født med FAE. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Jordemoderkonsultationen spørger ind til den gravides alkoholforbrug jf. svangrejournal Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle gravide. I graviditetsbesøget spørges der ind til alkoholvaner i familien Tværkommunalt fynsk projekt omkring gravide alkoholmisbrugere med tværorganisatorisk team tilknyttet Alkoholbehandlingen Odense. Fokus på tidlig opsporing, at motivere og fastholde risikogravide i behandling samt tværfagligt samarbejde med praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og sagsbehandlere Det ufødte barn MÅL 1 Side 11

12 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 1.1: Den praktiserende læge taler ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om skadevirkninger ved alkoholforbrug under graviditeten og spørger ind til den gravides alkoholforbrug. Den praktiserende læge opfordres til at tage samme emne op med kvinder, der henvender sig med ønske om prævention graviditet eller fertilitetsbehandling. Indsats 1.2: Spørgsmål om alkoholforbrug i sundhedsplejerskens møde med forældre før og efter graviditeten formaliseres f.eks. via de evidensbaserede Cage-C spørgsmål Side 12

13 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Baggrund I Danmark er der konstant børn i familier med en forælder, der har været indlagt med en alkoholrelateret lidelse. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn lige nu lever i familier med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen anslår, at alkoholproblemer indgår i 40 % af kommunernes anbringelsessager. De børn, hvis forældre drikker, vokser op med forskellige belastninger, svære relationer mellem forældre og barn, manglende stabilitet og omsorg. Disse børn har alvorlig risiko for at udvikle følelsesmæssige problemer og senere i livet misbrug. Således er godt 1/3 af alkoholafhængige i behandling selv vokset op med en forælder, der drak. Erfaringen viser, at de børn, der får hjælp i almindelighed får den på et meget sent tidspunkt. Der er således mange muligheder for tidligere at sætte fokus på børn i familier med alkoholproblemer både i den sociale sektor og i skoler og daginstitutioner. Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Side 13

14 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Lovpligtige tværfaglige grupper for børn og unge (0-18 år) medtænker alkoholproblematikker i deres gennemgang af sager (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning på børne- og ungeområdet er udarbejdet 2008: Handlingsvejledning præciserer ansvar og kompetence ved alkoholproblematikker, samt beskriver hvilke samarbejdspartnere, der skal kontaktes i hvilken sammenhæng. (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Kendskab til denne spredes via Med-udvalg og kommunens intranet Nøglepersoner er uddannet og netværk er etableret blandt disse. Netværket af nøglepersoner skal varetage vedligeholdelse af alkoholforebyggelsen i Langelands kommunes institutioner såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler, fritidsordninger o. lign Børnekonsulenten er tilknyttet kommunen. Børnekonsulenten fungerer som sparringspartner for sagsbehandlere og har samtaler med de berørte børn og deres familier. Tværfagligt samarbejde med børnekonsulenter og sagsbehandlere er iværksat Børne-familieperspektivet indtænkes i Alkoholbehandlingen Svendborg, idet behandlerne spørger ind til misbrugeres eventuelle børn, og disse inddrages i behandlingen såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Det undersøges endvidere, om børnene har behov for særlig støtte og der handles på dette. Beskæftigelsesprojekterne Jobværkstedet og Rådhuskælderen indtænker børneperspektivet ved at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Folkeskolerne tilbyder skolefé-ordning og familieklasser til børn med ekstra behov for støtte f.eks. som følge af alkoholproblemer i familien Side 14

15 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 2.1: Børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes, idet spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler med 50 Indsats 2.2: Voksenafdelingen og Jobcentret indtænker børneperspektivet ved systematisk at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Indsats 2.3: Kommunen tilbyder kortere kurser (3 timers) til lærere, pædagoger og sagsbehandlere indenfor børneområdet. Kurset tilbydes alle nyansatte og repetition til allerede uddannede efter behov. Der indtænkes mulighed for fællesmøder indenfor de forskellige faggrupper i forbindelse med kurserne for at sikre opbakning og deltagelse Indsats 2.4: Forsøg med generel model for audit på børneog ungeområdet, i sager hvori alkohol indgår, er udarbejdet i 2008, ligesom der er gennemført audit på et mindre antal anonymiserede sager med alkoholproblematikker. Dette formaliseres til en fast procedure Indsats 2.5: Kommunen laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet institutioner og borgere Indsats 2.6: Spørgsmål om alkoholforbrug formaliseres i sundhedsplejens møde med forældre i forbindelse med graviditets- og efter-graviditetssamtaler Indsats 2.7: Der tages initiativ til oprettelse af samtalegrupper for børn i familier med alkoholproblemer Indsats 2.8: Alle daginstitutioner udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Denne kan f.eks. indgå i daginstitutionernes virksomhedsplaner. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området. Side 15

16 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Baggrund Danske unge har længe haft europarekord i druk, men de senere år har løbende undersøgelser registreret en mindre nedgang i de åriges erfaringer med og forbrug af alkohol. På trods af denne positive udvikling har mange danske unge fortsat et meget højt forbrug af alkohol. Jo tidligere de unge debuterer med alkohol, des større er risikoen for at de senere udvikler et egentligt misbrug enten af alkohol eller narkotiske stoffer, ligesom et højt alkoholforbrug øger risikoen for, at den unge senere udvikler afhængighed. Alkohol giver særlige problemer for unge, fordi de områder af hjernen, som alkohol særligt påvirker, først er færdigudviklet i års alderen. Derfor nedsætter alkohol unges dømmekraft i endnu højere grad, end det gælder for voksne. Generelt er de fysiske, psykiske og sociale problemer, som følge af et højt alkoholforbrug anderledes for de unge end for voksne, idet der for de unge primært er tale om ulykker og problemer, der opstår i forbindelse med beruselse. Derudover er der påvist en sammenhæng mellem de unges alkoholforbrug og indlæringsvanskeligheder. Undersøgelser viser, at skræmmekampagner og almindelig oplysning ikke har den store effekt på de unges forbrug, mens diskussioner omkring gensidige forventninger til kammeraternes forbrug og ikke mindst forældrenes holdninger og involvering påvirker de unges måde at håndtere alkohol på. De fleste skoler gør allerede en indsats for at udskyde børn og unges alkoholdebut dels igennem undervisning og dels igennem inddragelse af forældrene omkring fælles aftaler om alkoholdebut og -forbrug i klasserne. Disse tiltag kan sikres via formaliserede indsatser på området samt suppleres med indsatser fra andre relevante aktører. Unges alkoholforbrug MÅL 3 Side 16

17 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Informationer og støtte til alkoholpolitik for skolebørn via SSP-samarbejdet og Team Ung SSP-samarbejdet har bl.a. som formål at arbejde med alkoholforebyggelse blandt de unge Kommunen støtter op om Sundhedsstyrelsens nationale uge 40-kampagne. Herigennem inddrages skoleelever i det oplysende arbejde, ligesom kampagnen er med til at sætte alkohol på dagsordenen i skolerne Målrettet indsats i forhold til udsatte unge: Gademedarbejderne i Team Ung laver opsøgende arbejde i forhold til unge op til 25 år bl.a. omkring alkoholrelaterede problemer Natteravnene, frivillige voksne, er til stede i nattelivet ca. to weekender om måneden. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til unge bl.a. omkring alkoholforbrug Side 17

18 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 3.1: Kommunen standardiserer og iværksætter alkoholforebyggende indsatser på 6. og 7. klassetrin. Indsatserne skal bl.a. fokusere på forældrenes muligheder og ansvar for at udskyde børn og unges alkoholdebut så længe som muligt samt påvirkninger af de unge igennem gruppetilhørsforhold. SSP-samarbejdet og Team Ung indtænkes i dette arbejde Indsats 3.2: Alle folkeskoler og ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området Indsats 3.3: Folkeskolernes samarbejde med Skole og Samfund om kurser til forældrebestyrelser omkring samarbejde med skolen i indskolingen udvides til forældrebestyrelser i de ældre klasser omkring samarbejde og fælles aftaler Indsats 3.4: Fokus på folkeskolens ældste klasser ved samtaler om alkoholforbrug via sundhedsplejerskers undersøgelse ved udskolingen Indsats 3.5: Tværfagligt forum, der svarer til de lovpligtige tværfaglige grupper, etableres. Forummet favner de 18+årige, og i forummet indgår også repræsentanter fra det psykiatriske system. Indsats 3.6: Natteravnene, frivillige voksne der er til stede ved arrangementer for unge, genstartes. Målet er frivillige og at være ude mindst en aften i hver weekend, samt ved arrangementer hvor de unge er. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til de unge bl.a. omkring alkoholforbrug Indsats 3.7: De frivillige foreninger, der har unge som målgruppe, tilbydes temamøder om alkoholvaner, signaler og handlemuligheder samt hjælp til udvikling af alkoholpolitikker Indsats 3.8: Der etableres et Team Ung ungdomsråd, hvor beslutninger om og til unge bliver behandlet af unge. Ungdomsrådet kan evt. knyttes til Ungdomshuset Side 18

19 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Baggrund: Der er god dokumentation for, at regulering af udbud og tilgængelighed af alkohol er en effektiv indsats, når det kommer til at mindske især de unges forbrug af alkohol. Derfor må tilgængelighedsområdet medtænkes i den forebyggende indsats. Dette gælder ikke alene nationale udbudsregulerende indsatser, men også lokale indsatser omkring begrænsning af tilgængeligheden. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Idrætshallernes cafeterier har fokus på eksisterende aldersgrænser for køb af alkohol Ved halfester og lignende er voksne til stede og sikrer overholdelse af aldersgrænser for køb af alkohol Bevillingssystemet spiller en central rolle i forhold til tilgængeligheden, idet man herigennem kan mindske den direkte tilgængelighed, men også mindske eksponeringen af alkohol overfor borgerne, heriblandt de unge. Der er mange relevante aktører i de lokale festmiljøer som værtshuse, halballer og lignende festarrangementer, ligesom der også er væsentlige økonomiske interesser på spil. Det er derfor nødvendigt at etablere et samarbejde mellem de offentlige og private aktører, således at der kan udarbejdes fælles mål og indsatser. Tilgængelighed for unge MÅL 4 Side 19

20 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 4.1: Den forebyggende indsats indtænkes i bevillingsnævnet, idet bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra forebyggelsesområdet, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger Indsats 4.4: Kommunen, detailhandlen og erhvervslivet samarbejder og støtter op om 16-årsloven for salg af alkohol og krav om ID-fremvisning. Dette kan f.eks. ske ved udstedelse af legitimationskort til alle 16-årige. Indsats 4.2: Bevillingsnævnet udarbejder en restaurationsplan, hvor alkoholbevillinger i boligområder og områder med børne- og ungeinstitutioner begrænses Indsats 4.3: Kommunen, politiet og restaurationslivet samarbejder om kurser og systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige Indsats 4.5: Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes såsom sportshaller, reklamestandere i nærheden af skoler og boligområder Indsats 4.6: Der sikres muligheden for at komme med taa hjem også i weekenden i alle ender af øen. Hermed sikres ikke bare et trygt natteliv, men også mulighed for at komme sikkert hjem, og undgå spirituskørsel eller voldsepisoder i ventetiden på taa. Side 20

21 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Baggrund: Arbejdslivet er et vigtigt område i forhold til tidlig opsporing af alkoholproblemer og en nedsættelse af alkoholforbruget blandt voksne. Ved arbejdslivet tænkes både arbejdspladsen og de kommunale instanser i forbindelse med arbejdsløshed eller sygedagpenge. Arbejdspladsen kan sætte ind med alkoholpolitikker omkring alkoholforbrug på arbejdspladsen samt handleplaner og kurser for medarbejdere og ledere omkring opsporing og samtaler omkring ansattes alkoholproblemer. Ved at tage fat på problemet inden et storforbrug udvikler sig til afhængighed er der stor sandsynlighed for en positiv ændring af alkoholvanerne. Ifølge tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg har 35 % af langelandske borgere i behandling arbejde eller er studerende. Behandlingssuccesen er væsentlig større hos borgere, der stadig har et arbejde, hvilket formodes at skyldes en større motivation og opbakning til behandlingen. For arbejdsgiverne er gevinsten ved en indsats mod alkoholproblemer mindsket sygefravær, fald i risikoen for arbejdsulykker, højere kvalitet af arbejdsindsatsen og et godt image for virksomheden. Tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg viser desuden, at 29 % af langelandske borgere i behandling er på kontanthjælp eller dagpenge hvilket indikerer, at Jobcentret og sagsbehandlere må medtænkes som aktører i forbindelse med opsporing af alkoholproblemer og hjælp til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne. Arbejdslivet MÅL 5 Side 21

22 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Nøglepersonsuddannelser er gennemført for en stor del af de ansatte i kommunen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Praktiserende læge samarbejder med virksomheder omkring kontrol med ansattes antabus-behandling Jobværkstedet samarbejder med Alkoholbehandlingen om rådgivning omkring borgere med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning til ledere og ansatte på offentlige og private arbejdspladser samt undervisning af f.eks. teamledere på virksomheder omkring signaler på alkoholproblemer, handlingsvejledning og behandlingsmuligheder Side 22

23 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 5.1: Kommunen tilbyder rådgivning og kortere kurser omkring alkohol til ansatte på kommunale og private arbejdspladser samt foreninger. Hertil kommer systematisk uddannelse af frontpersonale i Jobcentret. Indsats 5.2: Kommunen som arbejdsplads udarbejder en aktiv og velkendt alkoholpolitik for sine ansatte. Virksomheder med offentlig støtte forventes ligeledes at udarbejde en lignende alkoholpolitik for sine ansatte Indsats 5.3: Kommunen tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser indeholdende ansvar og handling ved signaler på alkoholproblemer Indsats 5.4: Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomheders Arbejdspladsvurdering (APV), evt. som en del af lokale alkoholpolitikker, eller via samarbejde med Arbejdstilsynet Indsats 5.5: Spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler, herunder også samtaler i forbindelse med ledighed Indsats 5.6: Fortsætte udvikling af metoder til opsporing og tidlig indsats, herunder arbejde på systematisk metode til at spørge ind til alkohol ved samtaler med ledige Indsats 5.7: Ved kommunens samarbejde med virksomheder omkring aktivering, løntilskud osv. spørges der systematisk ind til virksomhedens alkoholpolitik Indsats 5.8: Kommunens laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet virksomheder, arbejdspladser og borgere Side 23

24 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Baggrund: Ældres alkoholforbrug er steget markant siden 1987, hvilket skyldes ændringer i alkoholkulturen, velfærdsstigninger og at de nye ældregenerationer har et andet forhold til alkohol. Ældre tåler færre genstande end yngre mennesker og har større risiko for at få skader af alkohol. Alkoholskaderne på de forskellige organer viser sig hurtigere, og nogle ældre har større risiko for fald på grund af alkoholindtag. På Langeland er andelen af ældre borgere stor i forhold til resten af landet, forstået som den aldersgruppe der har forladt arbejdsmarkedet (65+). De ældre er derfor en vigtig målgruppe at inddrage i den alkoholforebyggende indsats. Plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejehjem kan have svært ved at håndtere de dilemmaer, der kan være forbundet med ældre med et problematisk alkoholforbrug, hvorfor retningslinjer og uddannelse for plejepersonalet er en del af indsatsen. Ligeledes kan sundhedspersonale som praktiserende læger og sygeplejersker indtænkes i indsatsen i form af uddannelse i opsporing og samtaler med de ældre om deres alkoholvaner. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Nøglepersonsuddannelser er gennemført bl.a. for ansatte i hjemmeplejen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning til hjemmeplejen omkring borgere med svært alkoholmisbrug er under udarbejdelse Forebyggende hjemmebesøg og hjemmeplejen spørger ind til alkoholforbrug jf. nedskrevne handleplaner Spørgsmål om alkoholforbrug er integreret i ældreplejens visitationssamtaler (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Fysio- og ergoterapeuterne møder i genoptræningen borgere, der ikke er kendt af det kommunale system. Her har terapeuterne fokus på alkohol Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Side 24

25 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 6.1: Indsats overfor ældre, herunder fortsat tilbud om korte kurser (3 timer) om alkohol til ansatte i hjemmeplejen med henblik på tidlig opsporing og kendskab til hjælpemuligheder Indsats 6.2: De praktiserende læger tilbydes kurser i samtale om alkoholvaner med de ældre borgere Indsats 6.3 De frivillige foreninger med ældre som målgruppe tilbydes temamøder for de frivillige om alkoholproblemer, signaler og handlemuligheder Indsats 6.4 Der sikres tilbud om aktiviteter, sociale arrangementer o. lign. for de ældre for at forebygge begyndende alkoholproblemer. Hermed nås en bredere gruppe end alene ældre tilknyttet kommunens hjemmepleje Side 25

26 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Baggrund Med alkoholproblemer og -behandling følger ofte sociale problemstillinger, der bør medtænkes i en helhedsorienteret indsats. Der skal sikres en sammenhæng mellem opsporing og identifikation af alkoholproblemer, iværksættelse af behandling, støtte og opbakning, opfølgning efter behandling samt koordinering mellem indsatsområderne både internt i kommunen og mellem kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Ansvarsfordelingen blandt de forskellige aktører omkring sociale indsatser og alkoholbehandling kan være uklar, men samarbejde er altafgørende for en helhedsorienteret og vellykket indsats. Samtidig er kendskabet til alkoholbehandlingsmuligheder vigtig, særligt når Alkoholbehandlingen finder sted udenfor kommunen som tilfældet med entreprenøraftalen med Svendborg Kommune og Alkoholbehandlingen Svendborg. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Kommunal aftale med Alkoholbehandlingen Svendborg om behandling og rådgivning, herunder tele-alkoholbehandling Praktiserende læge tilbyder rådgivning samt antabusbehandling Jobcentret samarbejder med Alkoholbehandlingen i Svendborg. Alkoholkonsulenten fungerer som opsøgende i forhold til at rådgive og undervise i alkoholproblemstillinger Uddannede nøglepersoner i kommunens forskellige afdelinger har kendskab til alkoholbehandlingens tilbud Integreret sammenhængende indsats omkring opsporing af alkoholproblemer og tilbud om rådgivning og behandling til deltagere i beskæftigelsesprojekter Den sociale indsats MÅL 7 Side 26

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

September Alkoholpolitisk handleplan for Langeland

September Alkoholpolitisk handleplan for Langeland September 2009 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Organisering og implementering...3 Vision...4 Alkoholpolitik...4 Målgrupper og tilhørende mål...4

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Kommissorium for fagligt forum vedr. Børn i familier med alkoholproblemer Styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde

Kommissorium for fagligt forum vedr. Børn i familier med alkoholproblemer Styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde Århus Kommune Emne Til Kopi til Kommissorium for fagligt forum vedr. Børn i familier med alkoholproblemer Styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde Det faglige forum Den 11.6.2010 Problemets omfang

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere