Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010"

Transkript

1 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010

2 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober Handleplanen kan rekvireres fra ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, mail (Veronica Hansen) eller pr. tlf (ForebyggelsesCentret). Handleplanen ligger desuden på Langeland Kommunes hjemmeside Fotos af landskaber og bygninger er fra Langeland

3 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Baggrund 4 Organisering og implementering 5 Den langelandske model 6 Vision 7 Alkoholpolitik 7 Målgrupper og tilhørende mål 8 Mål og tilhørende indsatser 9 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug 10 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug 12 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres 15 Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt 18 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne 20 Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres 23 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret 25 Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige 27 Bilag 1: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen børn og unge Bilag 2: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen voksne og ældre Bilag 3: Kommissorium for det tværfaglige alkoholråd Bilag 4: Kilder Side 3

4 Indledning Langeland Kommune har vedtaget en Sundhedspolitik med fokus på udvikling af det lange og gode liv på Langeland gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder omfattende både livsstil og levekår og favner således bredt, idet sundhed ikke blot er fravær af sygdom og nedsatte funktioner, men også tilstanden af fysisk, psykisk og socialt velbefindende, samt oplevelsen af at leve et godt liv. Et indsatsområde i Sundhedspolitikken er alkohol, der er en af de risikofaktorer, der på forskellig vis øger risikoen for funktionsnedsættelse, sygdom og i yderste konsekvens død. Derudover har alkoholmisbrug også negative konsekvenser for psykisk og socialt velbefindende. Den alkoholpolitiske handleplan er formuleret ud fra en overordnet vision samt en alkoholpolitik defineret i Sundhedspolitikken. Herefter er den alkoholpolitiske handleplan opdelt i to målgrupper, hvorunder en række mål og tilhørende indsatser er beskrevet. Indsatserne er opdelt i allerede eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse samt forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012, hvor den alkoholpolitiske handleplan revideres. Det er handleplanens sigte at sætte fokus på de eksisterende indsatser og den fortsatte varetagelse af disse samt komme med forslag til en række mulige supplerende indsatser hertil. For hver målgruppe er udarbejdet et skema over ansvar og implementering, der vedlægges som bilag. Den alkoholpolitiske handleplan skal således ses som en udbygning af Sundhedspolitikkens afsnit om alkohol Side 4

5 Baggrund Alkohol holder op med at være en privatsag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler nemlig ikke kun om et godt helbred. Men også om glæde, tryghed og overskud. Et af de typiske tegn på et uhensigtsmæssigt forbrug er netop, at man mangler overskud til familie, venner og kolleger. Langeland Kommune har gode erfaringer med indsatser på alkoholområdet såsom projekt Børn i Familier med Alkoholproblemer ( ), projekt Forebyggelse som Grundtanke, delprojekt Forebyggelse af Alkoholmisbrug ( ) og projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen ( ). Hertil kommer en række lokale indsatser. Alle er tiltag, som den alkoholpolitiske handleplan og de kommende indsatser vil bygge videre på. For Langeland Kommune skønnes omfanget af alkoholproblemer at være: Ca storforbrugere (drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser), heraf: Ca med et skadeligt forbrug Ca. 347 alkoholafhængige 62 langelændere i Alkoholbehandlingen i Svendborg i 2008 Ca. 149 børn vokser op i en familie, hvor alkoholmisbrug har ført til en alkoholrelateret indlæggelse Børnekonsulenterne har på et halvt år haft 14 forløb med mindst 22 børn Minimum 2 ud af 10 familiesager modtager støtte grundet alkoholproblemer 19 % af kontanthjælpsmodtagerne indberettet med et misbrug 71 % af borgerne i aktivering skønnes at have et misbrug Samfundsmæssige omkostninger: ca kr. årligt Beregnet på nationale tal fra Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Statens Institut for Folkesundhed, indberetninger til Arbejdsmarkedsportalen samt lokale undersøgelser Side 5

6 Organisering og implementering Organiseringen omkring den alkoholpolitiske handleplan er sket med etableringen af et tværfagligt alkoholråd (se bilag 3 for kommissorium for det tværfaglige alkoholråd). Den alkoholpolitiske handleplan er således udarbejdet af det tværfaglige alkoholråd, der i et tværfagligt samarbejde har søgt at skabe en sammenhængende handleplan med fokus på den helhedsorienterede indsats. Det tværfaglige alkoholråd har i udarbejdelsesfasen inddraget relevante aktører i ad hoc arbejdsgrupper for input til problemstillinger samt eksisterende indsatser og forslag til mulige supplerende indsatser. Den alkoholpolitiske handleplan har været i høring i kommunens MED-udvalg, blandt samarbejdspartnere i form af virksomheder, foreninger og organisationer samt andre relevante aktører inden den endelige politiske godkendelse. Op til den politiske godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en række prioriteringsforslag til mulige supplerende indsatser, som er nævnt i den alkoholpolitiske handleplan. Efter godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en implementeringsplan inkl. tidsmæssig prioritering af de enkelte indsatser. Det tværfaglige alkoholråd har det overordnede ansvar for at implementere den alkoholpolitiske handleplan og at udbrede kendskabet til denne. Det tværfaglige alkoholråd følger derfor løbende op på implementeringen af den alkoholpolitiske handleplan samt behovet for eventuelle justeringer. Den alkoholpolitiske handleplan revideres i 2012 af det tværfaglige alkoholråd, og følger dermed tidsplanen for Sundhedspolitikken. Side 6

7 Den langelandske model Forebyggelse af Alkoholmisbrug Formål Forebyggelse som Grundtanke Tidlig opsporing og indsats Tværfagligt samarbejde Alkohol er ikke en privatsag, når det går ud over andre Alle medarbejdere har et ansvar Udvikling af faglighed og handlekompetence Principper Udgangspunkt i organisationen: Opkvalificering Tidlig opsporing Tværfagligt samarbejde og vidensdeling Strategi Børn & Unge Konkrete indsatser Voksne & Ældre Det ufødte barn MÅL 1 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Arbejdslivet MÅL 5 De mest udsatte MÅL 8 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Unges alkoholforbrug MÅL 3 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Den sociale indsats MÅL 7 Side 7

8 Vision og politik Den overordnede vision at skabe sundere alkoholvaner for borgere på Langeland at skabe sammenhæng i indsatsen omkring alkoholforebyggelse at styrke den tidlige opsporing af alkoholproblemer Alkoholpolitik Den overordnede alkoholpolitik defineres i Sundhedspolitikken som: At nedbringe det generelle alkoholforbrug og navnlig antallet af borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug. Ligeledes at udsætte alkoholdebuten blandt børn og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. Side 8

9 Målgrupper og mål Børn og unge Voksne og ældre Mål: Mål: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Tilgængeligheden af alkohol for unge begrænses mest muligt Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget blandt voksne Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige Side 9

10 Sammenhæng mellem Sundhedsudvalgets prioriterede indsatser symboliseret som kraftfulde tandhjul, som griber ind i hinanden og sætter nye i gang Det ufødte barn MÅL 1 Sundhedsplejen 1.2 Alkoholpolitik på skolen 3,2 Praktiserende læge 1.1 Sundhedsplejen i udskolingen 3.3 Unges alkoholforbrug MÅL 3 16-års loven 4.4 Kurser og info 4.3 Kurser til læger 6.2 Grundskolen 3.1 Restaurationsplan 4.5 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Kurser i hjemmeplejen 6.1 Audit formaliseres 2.4 Bevillingsnævn 4.1 Frivillige foreninger 6.3 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 50 undersøgelsen 2.1 De mest udsatte MÅL 8 Rummelige botilbud 8.4 Voksenafd. og Jobcenter 2.2 Virksomhedssamarbejde 5.7 Behandling udstødte 8.2 Lokal alkoholbehandling 7.5 Den sociale indsats MÅL 7 Ledighedssamtaler 5.5 Handlingsvejl. aktivering 7.4 Arbejdslivet MÅL 5 Sygesamtaler APV MUS 5.4 Lokale alkoholpoltikker 5.3 Side 10

11 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Baggrund: Indsatsen overfor børn begynder med en indsats over for gravide og det ufødte barn. Alkoholforbrug under graviditeten kan have alvorlige konsekvenser for fostret og barnets senere udvikling. Ved et forbrug på 1-2 genstande pr. dag er der øget risiko for spontan abort, dødfødsel, for tidlig fødsel, væksthæmning og øget forekomst af misdannelser hos barnet. Ved stort dagligt forbrug (over 7-8 genstande) er der risiko for egentlig føtalt alkoholsyndrom (FAS), der viser sig ved væksthæmning og skader i centralnervesystemet, såsom mental retardering. Føtal Alkohol Effekt (FAE) er en mildere form, men kan også give varige skader. Disse børn har behov for livslang intensiv psyko-social støtte og problemer er derfor meget omkostningstungt både økonomisk og socialt for samfund og den berørte familie. På landsplan fødes ca. 1-2 af alle børn med FAS, hvilket svarer til ca. 50 børn årligt, mens 250 børn årligt vurderes at være født med FAE. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Jordemoderkonsultationen spørger ind til den gravides alkoholforbrug jf. svangrejournal Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle gravide. I graviditetsbesøget spørges der ind til alkoholvaner i familien Tværkommunalt fynsk projekt omkring gravide alkoholmisbrugere med tværorganisatorisk team tilknyttet Alkoholbehandlingen Odense. Fokus på tidlig opsporing, at motivere og fastholde risikogravide i behandling samt tværfagligt samarbejde med praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og sagsbehandlere Det ufødte barn MÅL 1 Side 11

12 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 1.1: Den praktiserende læge taler ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om skadevirkninger ved alkoholforbrug under graviditeten og spørger ind til den gravides alkoholforbrug. Den praktiserende læge opfordres til at tage samme emne op med kvinder, der henvender sig med ønske om prævention graviditet eller fertilitetsbehandling. Indsats 1.2: Spørgsmål om alkoholforbrug i sundhedsplejerskens møde med forældre før og efter graviditeten formaliseres f.eks. via de evidensbaserede Cage-C spørgsmål Side 12

13 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Baggrund I Danmark er der konstant børn i familier med en forælder, der har været indlagt med en alkoholrelateret lidelse. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn lige nu lever i familier med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen anslår, at alkoholproblemer indgår i 40 % af kommunernes anbringelsessager. De børn, hvis forældre drikker, vokser op med forskellige belastninger, svære relationer mellem forældre og barn, manglende stabilitet og omsorg. Disse børn har alvorlig risiko for at udvikle følelsesmæssige problemer og senere i livet misbrug. Således er godt 1/3 af alkoholafhængige i behandling selv vokset op med en forælder, der drak. Erfaringen viser, at de børn, der får hjælp i almindelighed får den på et meget sent tidspunkt. Der er således mange muligheder for tidligere at sætte fokus på børn i familier med alkoholproblemer både i den sociale sektor og i skoler og daginstitutioner. Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Side 13

14 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Lovpligtige tværfaglige grupper for børn og unge (0-18 år) medtænker alkoholproblematikker i deres gennemgang af sager (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning på børne- og ungeområdet er udarbejdet 2008: Handlingsvejledning præciserer ansvar og kompetence ved alkoholproblematikker, samt beskriver hvilke samarbejdspartnere, der skal kontaktes i hvilken sammenhæng. (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Kendskab til denne spredes via Med-udvalg og kommunens intranet Nøglepersoner er uddannet og netværk er etableret blandt disse. Netværket af nøglepersoner skal varetage vedligeholdelse af alkoholforebyggelsen i Langelands kommunes institutioner såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler, fritidsordninger o. lign Børnekonsulenten er tilknyttet kommunen. Børnekonsulenten fungerer som sparringspartner for sagsbehandlere og har samtaler med de berørte børn og deres familier. Tværfagligt samarbejde med børnekonsulenter og sagsbehandlere er iværksat Børne-familieperspektivet indtænkes i Alkoholbehandlingen Svendborg, idet behandlerne spørger ind til misbrugeres eventuelle børn, og disse inddrages i behandlingen såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Det undersøges endvidere, om børnene har behov for særlig støtte og der handles på dette. Beskæftigelsesprojekterne Jobværkstedet og Rådhuskælderen indtænker børneperspektivet ved at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Folkeskolerne tilbyder skolefé-ordning og familieklasser til børn med ekstra behov for støtte f.eks. som følge af alkoholproblemer i familien Side 14

15 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 2.1: Børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes, idet spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler med 50 Indsats 2.2: Voksenafdelingen og Jobcentret indtænker børneperspektivet ved systematisk at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Indsats 2.3: Kommunen tilbyder kortere kurser (3 timers) til lærere, pædagoger og sagsbehandlere indenfor børneområdet. Kurset tilbydes alle nyansatte og repetition til allerede uddannede efter behov. Der indtænkes mulighed for fællesmøder indenfor de forskellige faggrupper i forbindelse med kurserne for at sikre opbakning og deltagelse Indsats 2.4: Forsøg med generel model for audit på børneog ungeområdet, i sager hvori alkohol indgår, er udarbejdet i 2008, ligesom der er gennemført audit på et mindre antal anonymiserede sager med alkoholproblematikker. Dette formaliseres til en fast procedure Indsats 2.5: Kommunen laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet institutioner og borgere Indsats 2.6: Spørgsmål om alkoholforbrug formaliseres i sundhedsplejens møde med forældre i forbindelse med graviditets- og efter-graviditetssamtaler Indsats 2.7: Der tages initiativ til oprettelse af samtalegrupper for børn i familier med alkoholproblemer Indsats 2.8: Alle daginstitutioner udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Denne kan f.eks. indgå i daginstitutionernes virksomhedsplaner. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området. Side 15

16 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Baggrund Danske unge har længe haft europarekord i druk, men de senere år har løbende undersøgelser registreret en mindre nedgang i de åriges erfaringer med og forbrug af alkohol. På trods af denne positive udvikling har mange danske unge fortsat et meget højt forbrug af alkohol. Jo tidligere de unge debuterer med alkohol, des større er risikoen for at de senere udvikler et egentligt misbrug enten af alkohol eller narkotiske stoffer, ligesom et højt alkoholforbrug øger risikoen for, at den unge senere udvikler afhængighed. Alkohol giver særlige problemer for unge, fordi de områder af hjernen, som alkohol særligt påvirker, først er færdigudviklet i års alderen. Derfor nedsætter alkohol unges dømmekraft i endnu højere grad, end det gælder for voksne. Generelt er de fysiske, psykiske og sociale problemer, som følge af et højt alkoholforbrug anderledes for de unge end for voksne, idet der for de unge primært er tale om ulykker og problemer, der opstår i forbindelse med beruselse. Derudover er der påvist en sammenhæng mellem de unges alkoholforbrug og indlæringsvanskeligheder. Undersøgelser viser, at skræmmekampagner og almindelig oplysning ikke har den store effekt på de unges forbrug, mens diskussioner omkring gensidige forventninger til kammeraternes forbrug og ikke mindst forældrenes holdninger og involvering påvirker de unges måde at håndtere alkohol på. De fleste skoler gør allerede en indsats for at udskyde børn og unges alkoholdebut dels igennem undervisning og dels igennem inddragelse af forældrene omkring fælles aftaler om alkoholdebut og -forbrug i klasserne. Disse tiltag kan sikres via formaliserede indsatser på området samt suppleres med indsatser fra andre relevante aktører. Unges alkoholforbrug MÅL 3 Side 16

17 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Informationer og støtte til alkoholpolitik for skolebørn via SSP-samarbejdet og Team Ung SSP-samarbejdet har bl.a. som formål at arbejde med alkoholforebyggelse blandt de unge Kommunen støtter op om Sundhedsstyrelsens nationale uge 40-kampagne. Herigennem inddrages skoleelever i det oplysende arbejde, ligesom kampagnen er med til at sætte alkohol på dagsordenen i skolerne Målrettet indsats i forhold til udsatte unge: Gademedarbejderne i Team Ung laver opsøgende arbejde i forhold til unge op til 25 år bl.a. omkring alkoholrelaterede problemer Natteravnene, frivillige voksne, er til stede i nattelivet ca. to weekender om måneden. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til unge bl.a. omkring alkoholforbrug Side 17

18 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 3.1: Kommunen standardiserer og iværksætter alkoholforebyggende indsatser på 6. og 7. klassetrin. Indsatserne skal bl.a. fokusere på forældrenes muligheder og ansvar for at udskyde børn og unges alkoholdebut så længe som muligt samt påvirkninger af de unge igennem gruppetilhørsforhold. SSP-samarbejdet og Team Ung indtænkes i dette arbejde Indsats 3.2: Alle folkeskoler og ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området Indsats 3.3: Folkeskolernes samarbejde med Skole og Samfund om kurser til forældrebestyrelser omkring samarbejde med skolen i indskolingen udvides til forældrebestyrelser i de ældre klasser omkring samarbejde og fælles aftaler Indsats 3.4: Fokus på folkeskolens ældste klasser ved samtaler om alkoholforbrug via sundhedsplejerskers undersøgelse ved udskolingen Indsats 3.5: Tværfagligt forum, der svarer til de lovpligtige tværfaglige grupper, etableres. Forummet favner de 18+årige, og i forummet indgår også repræsentanter fra det psykiatriske system. Indsats 3.6: Natteravnene, frivillige voksne der er til stede ved arrangementer for unge, genstartes. Målet er frivillige og at være ude mindst en aften i hver weekend, samt ved arrangementer hvor de unge er. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til de unge bl.a. omkring alkoholforbrug Indsats 3.7: De frivillige foreninger, der har unge som målgruppe, tilbydes temamøder om alkoholvaner, signaler og handlemuligheder samt hjælp til udvikling af alkoholpolitikker Indsats 3.8: Der etableres et Team Ung ungdomsråd, hvor beslutninger om og til unge bliver behandlet af unge. Ungdomsrådet kan evt. knyttes til Ungdomshuset Side 18

19 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Baggrund: Der er god dokumentation for, at regulering af udbud og tilgængelighed af alkohol er en effektiv indsats, når det kommer til at mindske især de unges forbrug af alkohol. Derfor må tilgængelighedsområdet medtænkes i den forebyggende indsats. Dette gælder ikke alene nationale udbudsregulerende indsatser, men også lokale indsatser omkring begrænsning af tilgængeligheden. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Idrætshallernes cafeterier har fokus på eksisterende aldersgrænser for køb af alkohol Ved halfester og lignende er voksne til stede og sikrer overholdelse af aldersgrænser for køb af alkohol Bevillingssystemet spiller en central rolle i forhold til tilgængeligheden, idet man herigennem kan mindske den direkte tilgængelighed, men også mindske eksponeringen af alkohol overfor borgerne, heriblandt de unge. Der er mange relevante aktører i de lokale festmiljøer som værtshuse, halballer og lignende festarrangementer, ligesom der også er væsentlige økonomiske interesser på spil. Det er derfor nødvendigt at etablere et samarbejde mellem de offentlige og private aktører, således at der kan udarbejdes fælles mål og indsatser. Tilgængelighed for unge MÅL 4 Side 19

20 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 4.1: Den forebyggende indsats indtænkes i bevillingsnævnet, idet bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra forebyggelsesområdet, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger Indsats 4.4: Kommunen, detailhandlen og erhvervslivet samarbejder og støtter op om 16-årsloven for salg af alkohol og krav om ID-fremvisning. Dette kan f.eks. ske ved udstedelse af legitimationskort til alle 16-årige. Indsats 4.2: Bevillingsnævnet udarbejder en restaurationsplan, hvor alkoholbevillinger i boligområder og områder med børne- og ungeinstitutioner begrænses Indsats 4.3: Kommunen, politiet og restaurationslivet samarbejder om kurser og systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige Indsats 4.5: Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes såsom sportshaller, reklamestandere i nærheden af skoler og boligområder Indsats 4.6: Der sikres muligheden for at komme med taa hjem også i weekenden i alle ender af øen. Hermed sikres ikke bare et trygt natteliv, men også mulighed for at komme sikkert hjem, og undgå spirituskørsel eller voldsepisoder i ventetiden på taa. Side 20

21 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Baggrund: Arbejdslivet er et vigtigt område i forhold til tidlig opsporing af alkoholproblemer og en nedsættelse af alkoholforbruget blandt voksne. Ved arbejdslivet tænkes både arbejdspladsen og de kommunale instanser i forbindelse med arbejdsløshed eller sygedagpenge. Arbejdspladsen kan sætte ind med alkoholpolitikker omkring alkoholforbrug på arbejdspladsen samt handleplaner og kurser for medarbejdere og ledere omkring opsporing og samtaler omkring ansattes alkoholproblemer. Ved at tage fat på problemet inden et storforbrug udvikler sig til afhængighed er der stor sandsynlighed for en positiv ændring af alkoholvanerne. Ifølge tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg har 35 % af langelandske borgere i behandling arbejde eller er studerende. Behandlingssuccesen er væsentlig større hos borgere, der stadig har et arbejde, hvilket formodes at skyldes en større motivation og opbakning til behandlingen. For arbejdsgiverne er gevinsten ved en indsats mod alkoholproblemer mindsket sygefravær, fald i risikoen for arbejdsulykker, højere kvalitet af arbejdsindsatsen og et godt image for virksomheden. Tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg viser desuden, at 29 % af langelandske borgere i behandling er på kontanthjælp eller dagpenge hvilket indikerer, at Jobcentret og sagsbehandlere må medtænkes som aktører i forbindelse med opsporing af alkoholproblemer og hjælp til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne. Arbejdslivet MÅL 5 Side 21

22 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Nøglepersonsuddannelser er gennemført for en stor del af de ansatte i kommunen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Praktiserende læge samarbejder med virksomheder omkring kontrol med ansattes antabus-behandling Jobværkstedet samarbejder med Alkoholbehandlingen om rådgivning omkring borgere med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning til ledere og ansatte på offentlige og private arbejdspladser samt undervisning af f.eks. teamledere på virksomheder omkring signaler på alkoholproblemer, handlingsvejledning og behandlingsmuligheder Side 22

23 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 5.1: Kommunen tilbyder rådgivning og kortere kurser omkring alkohol til ansatte på kommunale og private arbejdspladser samt foreninger. Hertil kommer systematisk uddannelse af frontpersonale i Jobcentret. Indsats 5.2: Kommunen som arbejdsplads udarbejder en aktiv og velkendt alkoholpolitik for sine ansatte. Virksomheder med offentlig støtte forventes ligeledes at udarbejde en lignende alkoholpolitik for sine ansatte Indsats 5.3: Kommunen tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser indeholdende ansvar og handling ved signaler på alkoholproblemer Indsats 5.4: Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomheders Arbejdspladsvurdering (APV), evt. som en del af lokale alkoholpolitikker, eller via samarbejde med Arbejdstilsynet Indsats 5.5: Spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler, herunder også samtaler i forbindelse med ledighed Indsats 5.6: Fortsætte udvikling af metoder til opsporing og tidlig indsats, herunder arbejde på systematisk metode til at spørge ind til alkohol ved samtaler med ledige Indsats 5.7: Ved kommunens samarbejde med virksomheder omkring aktivering, løntilskud osv. spørges der systematisk ind til virksomhedens alkoholpolitik Indsats 5.8: Kommunens laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet virksomheder, arbejdspladser og borgere Side 23

24 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Baggrund: Ældres alkoholforbrug er steget markant siden 1987, hvilket skyldes ændringer i alkoholkulturen, velfærdsstigninger og at de nye ældregenerationer har et andet forhold til alkohol. Ældre tåler færre genstande end yngre mennesker og har større risiko for at få skader af alkohol. Alkoholskaderne på de forskellige organer viser sig hurtigere, og nogle ældre har større risiko for fald på grund af alkoholindtag. På Langeland er andelen af ældre borgere stor i forhold til resten af landet, forstået som den aldersgruppe der har forladt arbejdsmarkedet (65+). De ældre er derfor en vigtig målgruppe at inddrage i den alkoholforebyggende indsats. Plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejehjem kan have svært ved at håndtere de dilemmaer, der kan være forbundet med ældre med et problematisk alkoholforbrug, hvorfor retningslinjer og uddannelse for plejepersonalet er en del af indsatsen. Ligeledes kan sundhedspersonale som praktiserende læger og sygeplejersker indtænkes i indsatsen i form af uddannelse i opsporing og samtaler med de ældre om deres alkoholvaner. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Nøglepersonsuddannelser er gennemført bl.a. for ansatte i hjemmeplejen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning til hjemmeplejen omkring borgere med svært alkoholmisbrug er under udarbejdelse Forebyggende hjemmebesøg og hjemmeplejen spørger ind til alkoholforbrug jf. nedskrevne handleplaner Spørgsmål om alkoholforbrug er integreret i ældreplejens visitationssamtaler (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Fysio- og ergoterapeuterne møder i genoptræningen borgere, der ikke er kendt af det kommunale system. Her har terapeuterne fokus på alkohol Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Side 24

25 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 6.1: Indsats overfor ældre, herunder fortsat tilbud om korte kurser (3 timer) om alkohol til ansatte i hjemmeplejen med henblik på tidlig opsporing og kendskab til hjælpemuligheder Indsats 6.2: De praktiserende læger tilbydes kurser i samtale om alkoholvaner med de ældre borgere Indsats 6.3 De frivillige foreninger med ældre som målgruppe tilbydes temamøder for de frivillige om alkoholproblemer, signaler og handlemuligheder Indsats 6.4 Der sikres tilbud om aktiviteter, sociale arrangementer o. lign. for de ældre for at forebygge begyndende alkoholproblemer. Hermed nås en bredere gruppe end alene ældre tilknyttet kommunens hjemmepleje Side 25

26 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Baggrund Med alkoholproblemer og -behandling følger ofte sociale problemstillinger, der bør medtænkes i en helhedsorienteret indsats. Der skal sikres en sammenhæng mellem opsporing og identifikation af alkoholproblemer, iværksættelse af behandling, støtte og opbakning, opfølgning efter behandling samt koordinering mellem indsatsområderne både internt i kommunen og mellem kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Ansvarsfordelingen blandt de forskellige aktører omkring sociale indsatser og alkoholbehandling kan være uklar, men samarbejde er altafgørende for en helhedsorienteret og vellykket indsats. Samtidig er kendskabet til alkoholbehandlingsmuligheder vigtig, særligt når Alkoholbehandlingen finder sted udenfor kommunen som tilfældet med entreprenøraftalen med Svendborg Kommune og Alkoholbehandlingen Svendborg. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Kommunal aftale med Alkoholbehandlingen Svendborg om behandling og rådgivning, herunder tele-alkoholbehandling Praktiserende læge tilbyder rådgivning samt antabusbehandling Jobcentret samarbejder med Alkoholbehandlingen i Svendborg. Alkoholkonsulenten fungerer som opsøgende i forhold til at rådgive og undervise i alkoholproblemstillinger Uddannede nøglepersoner i kommunens forskellige afdelinger har kendskab til alkoholbehandlingens tilbud Integreret sammenhængende indsats omkring opsporing af alkoholproblemer og tilbud om rådgivning og behandling til deltagere i beskæftigelsesprojekter Den sociale indsats MÅL 7 Side 26

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere