Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010"

Transkript

1 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010

2 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober Handleplanen kan rekvireres fra ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, mail (Veronica Hansen) eller pr. tlf (ForebyggelsesCentret). Handleplanen ligger desuden på Langeland Kommunes hjemmeside Fotos af landskaber og bygninger er fra Langeland

3 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Baggrund 4 Organisering og implementering 5 Den langelandske model 6 Vision 7 Alkoholpolitik 7 Målgrupper og tilhørende mål 8 Mål og tilhørende indsatser 9 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug 10 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug 12 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres 15 Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt 18 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne 20 Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres 23 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret 25 Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige 27 Bilag 1: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen børn og unge Bilag 2: Skema over ansvar og implementering: Målgruppen voksne og ældre Bilag 3: Kommissorium for det tværfaglige alkoholråd Bilag 4: Kilder Side 3

4 Indledning Langeland Kommune har vedtaget en Sundhedspolitik med fokus på udvikling af det lange og gode liv på Langeland gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder omfattende både livsstil og levekår og favner således bredt, idet sundhed ikke blot er fravær af sygdom og nedsatte funktioner, men også tilstanden af fysisk, psykisk og socialt velbefindende, samt oplevelsen af at leve et godt liv. Et indsatsområde i Sundhedspolitikken er alkohol, der er en af de risikofaktorer, der på forskellig vis øger risikoen for funktionsnedsættelse, sygdom og i yderste konsekvens død. Derudover har alkoholmisbrug også negative konsekvenser for psykisk og socialt velbefindende. Den alkoholpolitiske handleplan er formuleret ud fra en overordnet vision samt en alkoholpolitik defineret i Sundhedspolitikken. Herefter er den alkoholpolitiske handleplan opdelt i to målgrupper, hvorunder en række mål og tilhørende indsatser er beskrevet. Indsatserne er opdelt i allerede eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse samt forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012, hvor den alkoholpolitiske handleplan revideres. Det er handleplanens sigte at sætte fokus på de eksisterende indsatser og den fortsatte varetagelse af disse samt komme med forslag til en række mulige supplerende indsatser hertil. For hver målgruppe er udarbejdet et skema over ansvar og implementering, der vedlægges som bilag. Den alkoholpolitiske handleplan skal således ses som en udbygning af Sundhedspolitikkens afsnit om alkohol Side 4

5 Baggrund Alkohol holder op med at være en privatsag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler nemlig ikke kun om et godt helbred. Men også om glæde, tryghed og overskud. Et af de typiske tegn på et uhensigtsmæssigt forbrug er netop, at man mangler overskud til familie, venner og kolleger. Langeland Kommune har gode erfaringer med indsatser på alkoholområdet såsom projekt Børn i Familier med Alkoholproblemer ( ), projekt Forebyggelse som Grundtanke, delprojekt Forebyggelse af Alkoholmisbrug ( ) og projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen ( ). Hertil kommer en række lokale indsatser. Alle er tiltag, som den alkoholpolitiske handleplan og de kommende indsatser vil bygge videre på. For Langeland Kommune skønnes omfanget af alkoholproblemer at være: Ca storforbrugere (drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser), heraf: Ca med et skadeligt forbrug Ca. 347 alkoholafhængige 62 langelændere i Alkoholbehandlingen i Svendborg i 2008 Ca. 149 børn vokser op i en familie, hvor alkoholmisbrug har ført til en alkoholrelateret indlæggelse Børnekonsulenterne har på et halvt år haft 14 forløb med mindst 22 børn Minimum 2 ud af 10 familiesager modtager støtte grundet alkoholproblemer 19 % af kontanthjælpsmodtagerne indberettet med et misbrug 71 % af borgerne i aktivering skønnes at have et misbrug Samfundsmæssige omkostninger: ca kr. årligt Beregnet på nationale tal fra Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Statens Institut for Folkesundhed, indberetninger til Arbejdsmarkedsportalen samt lokale undersøgelser Side 5

6 Organisering og implementering Organiseringen omkring den alkoholpolitiske handleplan er sket med etableringen af et tværfagligt alkoholråd (se bilag 3 for kommissorium for det tværfaglige alkoholråd). Den alkoholpolitiske handleplan er således udarbejdet af det tværfaglige alkoholråd, der i et tværfagligt samarbejde har søgt at skabe en sammenhængende handleplan med fokus på den helhedsorienterede indsats. Det tværfaglige alkoholråd har i udarbejdelsesfasen inddraget relevante aktører i ad hoc arbejdsgrupper for input til problemstillinger samt eksisterende indsatser og forslag til mulige supplerende indsatser. Den alkoholpolitiske handleplan har været i høring i kommunens MED-udvalg, blandt samarbejdspartnere i form af virksomheder, foreninger og organisationer samt andre relevante aktører inden den endelige politiske godkendelse. Op til den politiske godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en række prioriteringsforslag til mulige supplerende indsatser, som er nævnt i den alkoholpolitiske handleplan. Efter godkendelse udarbejdede det tværfaglige alkoholråd en implementeringsplan inkl. tidsmæssig prioritering af de enkelte indsatser. Det tværfaglige alkoholråd har det overordnede ansvar for at implementere den alkoholpolitiske handleplan og at udbrede kendskabet til denne. Det tværfaglige alkoholråd følger derfor løbende op på implementeringen af den alkoholpolitiske handleplan samt behovet for eventuelle justeringer. Den alkoholpolitiske handleplan revideres i 2012 af det tværfaglige alkoholråd, og følger dermed tidsplanen for Sundhedspolitikken. Side 6

7 Den langelandske model Forebyggelse af Alkoholmisbrug Formål Forebyggelse som Grundtanke Tidlig opsporing og indsats Tværfagligt samarbejde Alkohol er ikke en privatsag, når det går ud over andre Alle medarbejdere har et ansvar Udvikling af faglighed og handlekompetence Principper Udgangspunkt i organisationen: Opkvalificering Tidlig opsporing Tværfagligt samarbejde og vidensdeling Strategi Børn & Unge Konkrete indsatser Voksne & Ældre Det ufødte barn MÅL 1 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Arbejdslivet MÅL 5 De mest udsatte MÅL 8 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Unges alkoholforbrug MÅL 3 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Den sociale indsats MÅL 7 Side 7

8 Vision og politik Den overordnede vision at skabe sundere alkoholvaner for borgere på Langeland at skabe sammenhæng i indsatsen omkring alkoholforebyggelse at styrke den tidlige opsporing af alkoholproblemer Alkoholpolitik Den overordnede alkoholpolitik defineres i Sundhedspolitikken som: At nedbringe det generelle alkoholforbrug og navnlig antallet af borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug. Ligeledes at udsætte alkoholdebuten blandt børn og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. Side 8

9 Målgrupper og mål Børn og unge Voksne og ældre Mål: Mål: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Tilgængeligheden af alkohol for unge begrænses mest muligt Arbejdslivet bruges aktivt som område til at begrænse alkoholforbruget blandt voksne Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige Side 9

10 Sammenhæng mellem Sundhedsudvalgets prioriterede indsatser symboliseret som kraftfulde tandhjul, som griber ind i hinanden og sætter nye i gang Det ufødte barn MÅL 1 Sundhedsplejen 1.2 Alkoholpolitik på skolen 3,2 Praktiserende læge 1.1 Sundhedsplejen i udskolingen 3.3 Unges alkoholforbrug MÅL 3 16-års loven 4.4 Kurser og info 4.3 Kurser til læger 6.2 Grundskolen 3.1 Restaurationsplan 4.5 Tilgængelighed for unge MÅL 4 Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Kurser i hjemmeplejen 6.1 Audit formaliseres 2.4 Bevillingsnævn 4.1 Frivillige foreninger 6.3 Børn og omsorgssvigt MÅL 2 50 undersøgelsen 2.1 De mest udsatte MÅL 8 Rummelige botilbud 8.4 Voksenafd. og Jobcenter 2.2 Virksomhedssamarbejde 5.7 Behandling udstødte 8.2 Lokal alkoholbehandling 7.5 Den sociale indsats MÅL 7 Ledighedssamtaler 5.5 Handlingsvejl. aktivering 7.4 Arbejdslivet MÅL 5 Sygesamtaler APV MUS 5.4 Lokale alkoholpoltikker 5.3 Side 10

11 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Baggrund: Indsatsen overfor børn begynder med en indsats over for gravide og det ufødte barn. Alkoholforbrug under graviditeten kan have alvorlige konsekvenser for fostret og barnets senere udvikling. Ved et forbrug på 1-2 genstande pr. dag er der øget risiko for spontan abort, dødfødsel, for tidlig fødsel, væksthæmning og øget forekomst af misdannelser hos barnet. Ved stort dagligt forbrug (over 7-8 genstande) er der risiko for egentlig føtalt alkoholsyndrom (FAS), der viser sig ved væksthæmning og skader i centralnervesystemet, såsom mental retardering. Føtal Alkohol Effekt (FAE) er en mildere form, men kan også give varige skader. Disse børn har behov for livslang intensiv psyko-social støtte og problemer er derfor meget omkostningstungt både økonomisk og socialt for samfund og den berørte familie. På landsplan fødes ca. 1-2 af alle børn med FAS, hvilket svarer til ca. 50 børn årligt, mens 250 børn årligt vurderes at være født med FAE. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Jordemoderkonsultationen spørger ind til den gravides alkoholforbrug jf. svangrejournal Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle gravide. I graviditetsbesøget spørges der ind til alkoholvaner i familien Tværkommunalt fynsk projekt omkring gravide alkoholmisbrugere med tværorganisatorisk team tilknyttet Alkoholbehandlingen Odense. Fokus på tidlig opsporing, at motivere og fastholde risikogravide i behandling samt tværfagligt samarbejde med praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og sagsbehandlere Det ufødte barn MÅL 1 Side 11

12 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 1.1: Den praktiserende læge taler ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om skadevirkninger ved alkoholforbrug under graviditeten og spørger ind til den gravides alkoholforbrug. Den praktiserende læge opfordres til at tage samme emne op med kvinder, der henvender sig med ønske om prævention graviditet eller fertilitetsbehandling. Indsats 1.2: Spørgsmål om alkoholforbrug i sundhedsplejerskens møde med forældre før og efter graviditeten formaliseres f.eks. via de evidensbaserede Cage-C spørgsmål Side 12

13 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Baggrund I Danmark er der konstant børn i familier med en forælder, der har været indlagt med en alkoholrelateret lidelse. Sundhedsstyrelsen vurderer at børn lige nu lever i familier med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen anslår, at alkoholproblemer indgår i 40 % af kommunernes anbringelsessager. De børn, hvis forældre drikker, vokser op med forskellige belastninger, svære relationer mellem forældre og barn, manglende stabilitet og omsorg. Disse børn har alvorlig risiko for at udvikle følelsesmæssige problemer og senere i livet misbrug. Således er godt 1/3 af alkoholafhængige i behandling selv vokset op med en forælder, der drak. Erfaringen viser, at de børn, der får hjælp i almindelighed får den på et meget sent tidspunkt. Der er således mange muligheder for tidligere at sætte fokus på børn i familier med alkoholproblemer både i den sociale sektor og i skoler og daginstitutioner. Børn og omsorgssvigt MÅL 2 Side 13

14 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Lovpligtige tværfaglige grupper for børn og unge (0-18 år) medtænker alkoholproblematikker i deres gennemgang af sager (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning på børne- og ungeområdet er udarbejdet 2008: Handlingsvejledning præciserer ansvar og kompetence ved alkoholproblematikker, samt beskriver hvilke samarbejdspartnere, der skal kontaktes i hvilken sammenhæng. (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Kendskab til denne spredes via Med-udvalg og kommunens intranet Nøglepersoner er uddannet og netværk er etableret blandt disse. Netværket af nøglepersoner skal varetage vedligeholdelse af alkoholforebyggelsen i Langelands kommunes institutioner såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler, fritidsordninger o. lign Børnekonsulenten er tilknyttet kommunen. Børnekonsulenten fungerer som sparringspartner for sagsbehandlere og har samtaler med de berørte børn og deres familier. Tværfagligt samarbejde med børnekonsulenter og sagsbehandlere er iværksat Børne-familieperspektivet indtænkes i Alkoholbehandlingen Svendborg, idet behandlerne spørger ind til misbrugeres eventuelle børn, og disse inddrages i behandlingen såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Det undersøges endvidere, om børnene har behov for særlig støtte og der handles på dette. Beskæftigelsesprojekterne Jobværkstedet og Rådhuskælderen indtænker børneperspektivet ved at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Folkeskolerne tilbyder skolefé-ordning og familieklasser til børn med ekstra behov for støtte f.eks. som følge af alkoholproblemer i familien Side 14

15 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 2.1: Børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes, idet spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler med 50 Indsats 2.2: Voksenafdelingen og Jobcentret indtænker børneperspektivet ved systematisk at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Indsats 2.3: Kommunen tilbyder kortere kurser (3 timers) til lærere, pædagoger og sagsbehandlere indenfor børneområdet. Kurset tilbydes alle nyansatte og repetition til allerede uddannede efter behov. Der indtænkes mulighed for fællesmøder indenfor de forskellige faggrupper i forbindelse med kurserne for at sikre opbakning og deltagelse Indsats 2.4: Forsøg med generel model for audit på børneog ungeområdet, i sager hvori alkohol indgår, er udarbejdet i 2008, ligesom der er gennemført audit på et mindre antal anonymiserede sager med alkoholproblematikker. Dette formaliseres til en fast procedure Indsats 2.5: Kommunen laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet institutioner og borgere Indsats 2.6: Spørgsmål om alkoholforbrug formaliseres i sundhedsplejens møde med forældre i forbindelse med graviditets- og efter-graviditetssamtaler Indsats 2.7: Der tages initiativ til oprettelse af samtalegrupper for børn i familier med alkoholproblemer Indsats 2.8: Alle daginstitutioner udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Denne kan f.eks. indgå i daginstitutionernes virksomhedsplaner. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området. Side 15

16 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Baggrund Danske unge har længe haft europarekord i druk, men de senere år har løbende undersøgelser registreret en mindre nedgang i de åriges erfaringer med og forbrug af alkohol. På trods af denne positive udvikling har mange danske unge fortsat et meget højt forbrug af alkohol. Jo tidligere de unge debuterer med alkohol, des større er risikoen for at de senere udvikler et egentligt misbrug enten af alkohol eller narkotiske stoffer, ligesom et højt alkoholforbrug øger risikoen for, at den unge senere udvikler afhængighed. Alkohol giver særlige problemer for unge, fordi de områder af hjernen, som alkohol særligt påvirker, først er færdigudviklet i års alderen. Derfor nedsætter alkohol unges dømmekraft i endnu højere grad, end det gælder for voksne. Generelt er de fysiske, psykiske og sociale problemer, som følge af et højt alkoholforbrug anderledes for de unge end for voksne, idet der for de unge primært er tale om ulykker og problemer, der opstår i forbindelse med beruselse. Derudover er der påvist en sammenhæng mellem de unges alkoholforbrug og indlæringsvanskeligheder. Undersøgelser viser, at skræmmekampagner og almindelig oplysning ikke har den store effekt på de unges forbrug, mens diskussioner omkring gensidige forventninger til kammeraternes forbrug og ikke mindst forældrenes holdninger og involvering påvirker de unges måde at håndtere alkohol på. De fleste skoler gør allerede en indsats for at udskyde børn og unges alkoholdebut dels igennem undervisning og dels igennem inddragelse af forældrene omkring fælles aftaler om alkoholdebut og -forbrug i klasserne. Disse tiltag kan sikres via formaliserede indsatser på området samt suppleres med indsatser fra andre relevante aktører. Unges alkoholforbrug MÅL 3 Side 16

17 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Informationer og støtte til alkoholpolitik for skolebørn via SSP-samarbejdet og Team Ung SSP-samarbejdet har bl.a. som formål at arbejde med alkoholforebyggelse blandt de unge Kommunen støtter op om Sundhedsstyrelsens nationale uge 40-kampagne. Herigennem inddrages skoleelever i det oplysende arbejde, ligesom kampagnen er med til at sætte alkohol på dagsordenen i skolerne Målrettet indsats i forhold til udsatte unge: Gademedarbejderne i Team Ung laver opsøgende arbejde i forhold til unge op til 25 år bl.a. omkring alkoholrelaterede problemer Natteravnene, frivillige voksne, er til stede i nattelivet ca. to weekender om måneden. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til unge bl.a. omkring alkoholforbrug Side 17

18 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 3.1: Kommunen standardiserer og iværksætter alkoholforebyggende indsatser på 6. og 7. klassetrin. Indsatserne skal bl.a. fokusere på forældrenes muligheder og ansvar for at udskyde børn og unges alkoholdebut så længe som muligt samt påvirkninger af de unge igennem gruppetilhørsforhold. SSP-samarbejdet og Team Ung indtænkes i dette arbejde Indsats 3.2: Alle folkeskoler og ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området Indsats 3.3: Folkeskolernes samarbejde med Skole og Samfund om kurser til forældrebestyrelser omkring samarbejde med skolen i indskolingen udvides til forældrebestyrelser i de ældre klasser omkring samarbejde og fælles aftaler Indsats 3.4: Fokus på folkeskolens ældste klasser ved samtaler om alkoholforbrug via sundhedsplejerskers undersøgelse ved udskolingen Indsats 3.5: Tværfagligt forum, der svarer til de lovpligtige tværfaglige grupper, etableres. Forummet favner de 18+årige, og i forummet indgår også repræsentanter fra det psykiatriske system. Indsats 3.6: Natteravnene, frivillige voksne der er til stede ved arrangementer for unge, genstartes. Målet er frivillige og at være ude mindst en aften i hver weekend, samt ved arrangementer hvor de unge er. Fokus på trygt natteliv og rådgivning til de unge bl.a. omkring alkoholforbrug Indsats 3.7: De frivillige foreninger, der har unge som målgruppe, tilbydes temamøder om alkoholvaner, signaler og handlemuligheder samt hjælp til udvikling af alkoholpolitikker Indsats 3.8: Der etableres et Team Ung ungdomsråd, hvor beslutninger om og til unge bliver behandlet af unge. Ungdomsrådet kan evt. knyttes til Ungdomshuset Side 18

19 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Baggrund: Der er god dokumentation for, at regulering af udbud og tilgængelighed af alkohol er en effektiv indsats, når det kommer til at mindske især de unges forbrug af alkohol. Derfor må tilgængelighedsområdet medtænkes i den forebyggende indsats. Dette gælder ikke alene nationale udbudsregulerende indsatser, men også lokale indsatser omkring begrænsning af tilgængeligheden. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Idrætshallernes cafeterier har fokus på eksisterende aldersgrænser for køb af alkohol Ved halfester og lignende er voksne til stede og sikrer overholdelse af aldersgrænser for køb af alkohol Bevillingssystemet spiller en central rolle i forhold til tilgængeligheden, idet man herigennem kan mindske den direkte tilgængelighed, men også mindske eksponeringen af alkohol overfor borgerne, heriblandt de unge. Der er mange relevante aktører i de lokale festmiljøer som værtshuse, halballer og lignende festarrangementer, ligesom der også er væsentlige økonomiske interesser på spil. Det er derfor nødvendigt at etablere et samarbejde mellem de offentlige og private aktører, således at der kan udarbejdes fælles mål og indsatser. Tilgængelighed for unge MÅL 4 Side 19

20 Mål 4: Tilgængelighed af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 4.1: Den forebyggende indsats indtænkes i bevillingsnævnet, idet bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra forebyggelsesområdet, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger Indsats 4.4: Kommunen, detailhandlen og erhvervslivet samarbejder og støtter op om 16-årsloven for salg af alkohol og krav om ID-fremvisning. Dette kan f.eks. ske ved udstedelse af legitimationskort til alle 16-årige. Indsats 4.2: Bevillingsnævnet udarbejder en restaurationsplan, hvor alkoholbevillinger i boligområder og områder med børne- og ungeinstitutioner begrænses Indsats 4.3: Kommunen, politiet og restaurationslivet samarbejder om kurser og systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige Indsats 4.5: Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes såsom sportshaller, reklamestandere i nærheden af skoler og boligområder Indsats 4.6: Der sikres muligheden for at komme med taa hjem også i weekenden i alle ender af øen. Hermed sikres ikke bare et trygt natteliv, men også mulighed for at komme sikkert hjem, og undgå spirituskørsel eller voldsepisoder i ventetiden på taa. Side 20

21 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Baggrund: Arbejdslivet er et vigtigt område i forhold til tidlig opsporing af alkoholproblemer og en nedsættelse af alkoholforbruget blandt voksne. Ved arbejdslivet tænkes både arbejdspladsen og de kommunale instanser i forbindelse med arbejdsløshed eller sygedagpenge. Arbejdspladsen kan sætte ind med alkoholpolitikker omkring alkoholforbrug på arbejdspladsen samt handleplaner og kurser for medarbejdere og ledere omkring opsporing og samtaler omkring ansattes alkoholproblemer. Ved at tage fat på problemet inden et storforbrug udvikler sig til afhængighed er der stor sandsynlighed for en positiv ændring af alkoholvanerne. Ifølge tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg har 35 % af langelandske borgere i behandling arbejde eller er studerende. Behandlingssuccesen er væsentlig større hos borgere, der stadig har et arbejde, hvilket formodes at skyldes en større motivation og opbakning til behandlingen. For arbejdsgiverne er gevinsten ved en indsats mod alkoholproblemer mindsket sygefravær, fald i risikoen for arbejdsulykker, højere kvalitet af arbejdsindsatsen og et godt image for virksomheden. Tal fra Alkoholbehandlingen Svendborg viser desuden, at 29 % af langelandske borgere i behandling er på kontanthjælp eller dagpenge hvilket indikerer, at Jobcentret og sagsbehandlere må medtænkes som aktører i forbindelse med opsporing af alkoholproblemer og hjælp til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne. Arbejdslivet MÅL 5 Side 21

22 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse Nøglepersonsuddannelser er gennemført for en stor del af de ansatte i kommunen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Praktiserende læge samarbejder med virksomheder omkring kontrol med ansattes antabus-behandling Jobværkstedet samarbejder med Alkoholbehandlingen om rådgivning omkring borgere med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning til ledere og ansatte på offentlige og private arbejdspladser samt undervisning af f.eks. teamledere på virksomheder omkring signaler på alkoholproblemer, handlingsvejledning og behandlingsmuligheder Side 22

23 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 5.1: Kommunen tilbyder rådgivning og kortere kurser omkring alkohol til ansatte på kommunale og private arbejdspladser samt foreninger. Hertil kommer systematisk uddannelse af frontpersonale i Jobcentret. Indsats 5.2: Kommunen som arbejdsplads udarbejder en aktiv og velkendt alkoholpolitik for sine ansatte. Virksomheder med offentlig støtte forventes ligeledes at udarbejde en lignende alkoholpolitik for sine ansatte Indsats 5.3: Kommunen tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser indeholdende ansvar og handling ved signaler på alkoholproblemer Indsats 5.4: Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomheders Arbejdspladsvurdering (APV), evt. som en del af lokale alkoholpolitikker, eller via samarbejde med Arbejdstilsynet Indsats 5.5: Spørgsmål om alkohol integreres i alle myndighedssamtaler, herunder også samtaler i forbindelse med ledighed Indsats 5.6: Fortsætte udvikling af metoder til opsporing og tidlig indsats, herunder arbejde på systematisk metode til at spørge ind til alkohol ved samtaler med ledige Indsats 5.7: Ved kommunens samarbejde med virksomheder omkring aktivering, løntilskud osv. spørges der systematisk ind til virksomhedens alkoholpolitik Indsats 5.8: Kommunens laver samlet informationsfolder om indsatser og tilbud på alkoholområdet målrettet virksomheder, arbejdspladser og borgere Side 23

24 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Baggrund: Ældres alkoholforbrug er steget markant siden 1987, hvilket skyldes ændringer i alkoholkulturen, velfærdsstigninger og at de nye ældregenerationer har et andet forhold til alkohol. Ældre tåler færre genstande end yngre mennesker og har større risiko for at få skader af alkohol. Alkoholskaderne på de forskellige organer viser sig hurtigere, og nogle ældre har større risiko for fald på grund af alkoholindtag. På Langeland er andelen af ældre borgere stor i forhold til resten af landet, forstået som den aldersgruppe der har forladt arbejdsmarkedet (65+). De ældre er derfor en vigtig målgruppe at inddrage i den alkoholforebyggende indsats. Plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejehjem kan have svært ved at håndtere de dilemmaer, der kan være forbundet med ældre med et problematisk alkoholforbrug, hvorfor retningslinjer og uddannelse for plejepersonalet er en del af indsatsen. Ligeledes kan sundhedspersonale som praktiserende læger og sygeplejersker indtænkes i indsatsen i form af uddannelse i opsporing og samtaler med de ældre om deres alkoholvaner. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Nøglepersonsuddannelser er gennemført bl.a. for ansatte i hjemmeplejen samt nøglepersonsnetværk dannet (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Handlingsvejledning til hjemmeplejen omkring borgere med svært alkoholmisbrug er under udarbejdelse Forebyggende hjemmebesøg og hjemmeplejen spørger ind til alkoholforbrug jf. nedskrevne handleplaner Spørgsmål om alkoholforbrug er integreret i ældreplejens visitationssamtaler (del af projekt Forebyggelse som grundtanke - Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Fysio- og ergoterapeuterne møder i genoptræningen borgere, der ikke er kendt af det kommunale system. Her har terapeuterne fokus på alkohol Ældres alkoholforbrug MÅL 6 Side 24

25 Mål 6: Alkoholforbruget blandt ældre reduceres Forslag til mulige supplerende indsatser frem til 2012 Indsats 6.1: Indsats overfor ældre, herunder fortsat tilbud om korte kurser (3 timer) om alkohol til ansatte i hjemmeplejen med henblik på tidlig opsporing og kendskab til hjælpemuligheder Indsats 6.2: De praktiserende læger tilbydes kurser i samtale om alkoholvaner med de ældre borgere Indsats 6.3 De frivillige foreninger med ældre som målgruppe tilbydes temamøder for de frivillige om alkoholproblemer, signaler og handlemuligheder Indsats 6.4 Der sikres tilbud om aktiviteter, sociale arrangementer o. lign. for de ældre for at forebygge begyndende alkoholproblemer. Hermed nås en bredere gruppe end alene ældre tilknyttet kommunens hjemmepleje Side 25

26 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Baggrund Med alkoholproblemer og -behandling følger ofte sociale problemstillinger, der bør medtænkes i en helhedsorienteret indsats. Der skal sikres en sammenhæng mellem opsporing og identifikation af alkoholproblemer, iværksættelse af behandling, støtte og opbakning, opfølgning efter behandling samt koordinering mellem indsatsområderne både internt i kommunen og mellem kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Ansvarsfordelingen blandt de forskellige aktører omkring sociale indsatser og alkoholbehandling kan være uklar, men samarbejde er altafgørende for en helhedsorienteret og vellykket indsats. Samtidig er kendskabet til alkoholbehandlingsmuligheder vigtig, særligt når Alkoholbehandlingen finder sted udenfor kommunen som tilfældet med entreprenøraftalen med Svendborg Kommune og Alkoholbehandlingen Svendborg. Eksisterende indsatser til løbende justering og vedligeholdelse: Kommunal aftale med Alkoholbehandlingen Svendborg om behandling og rådgivning, herunder tele-alkoholbehandling Praktiserende læge tilbyder rådgivning samt antabusbehandling Jobcentret samarbejder med Alkoholbehandlingen i Svendborg. Alkoholkonsulenten fungerer som opsøgende i forhold til at rådgive og undervise i alkoholproblemstillinger Uddannede nøglepersoner i kommunens forskellige afdelinger har kendskab til alkoholbehandlingens tilbud Integreret sammenhængende indsats omkring opsporing af alkoholproblemer og tilbud om rådgivning og behandling til deltagere i beskæftigelsesprojekter Den sociale indsats MÅL 7 Side 26

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere