Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet den mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen, og danner rammerne for det lovgivningsmæssige grundlag og den helhedsorienterede indsats samt anbefalinger på området. Kvalitetsstandarderne skal derudover bruges som grundlag for indgåelse af kommende samarbejdsaftaler på misbrugsområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen har valgt at styrke indsatsen på specielt børn og ungeområdet, hvor der er tale om forbyggende indsats. Kvalitetsstandarderne er godkendt i Børneudvalget og Socialudvalget. Lov og politikker Lovgrundlag Serviceloven 101 og Sundhedsloven som omhandler narko og alkoholområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141 ansvaret for rådgivning, forebyggelse, behandling på misbrugsområdet for voksne over 18 år. Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2008 udarbejdet kvalitetsstandarder på alkoholområdet, uagtet af det ikke er lovgivningsbestemt. Kvalitetsstandarder indgår i denne reviderede udgave af en samlet kvalitetsstandard på misbrugsområdet. For Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141 gælder blandt andet: Behandlingen er vederlagsfri. Behandlingen skal iværksættes efter 14 dage. Behandlingen er frivillig. 1

2 Børne- og Fritidsforvaltningen har jf. Serviceloven 101 ansvaret for børn og unge under 18 år og skal ud fra handleplanen undersøge barnets og den unges behandlingsbehov og afgive et behandlingstilbud. Børne- og Fritidsforvaltningen har jf. Serviceloven 52 ansvaret for de foranstaltninger som berør barnet og den unge under 18 år. Behandlingsstederne har jf. Serviceloven 153 stk. 3. pligt til at underrette kommunen, når de får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte. Jobcenteret kan jf. lov om aktiv beskæftigelse 50 afgive tilbud om mentorordning med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til uddannelsessystemet. I forhold til voksne udsatte borgere kan der Jf. Serviceloven 85 tilbydes hjælp i form af omsorg, eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Den 1. oktober 2006 blev kommunens forpligtigelse til at tilbyde SKP ere udvidet til også at gælde de svageste og mest socialt udsatte grupper, herunder alkohol og stofmisbrugere, jf. Servicelovens 99. Ordningen er uvisiteret og kan gives anonymt. Derudover kan borgerne tilbydes midlertidig hjælp jf. Serviceloven 107 og 110 i de tilfælde hvor borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt en udsattepolitik som gælder for både børn og unge samt voksne, hvis basale behov er truet. Politikker Lyngby-Taarbæk Kommune vil sikre socialt udsatte borgere herunder misbrugere mulighed for at få afdækket sine behov og samtidig understøtte den enkelte mulighed for at træffe valg, der fremmer livskvaliteten. Indsatsen skal motivere socialt udsatte borgere til helt at komme ud af udsatheden. Desuden skal kommunens tidlige indsats forebygge, at borgeren bliver socialt udsatte. Lyngby-Taarbæk Kommune vil basere kontakten til socialt udsatte borgere på medinddragelse. Lyngby-Taarbæk Kommune vil sætte fokus på den opsøgende indsats over for socialt udsatte borgere. Lyngby-Taarbæk Kommune vil sikre en koordineret og sammenhængende indsats. Lyngby-Taarbæk Kommune vil gennem en tidlig forbyggende indsats sikre børn og unge ved en tværprofessionelt samarbejde. 2

3 Målgruppe, metode og formål med behandlingen Målgruppe og indsatsen på misbrugsområdet Målgruppen for Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats er alle borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer og alkohol, samt familie og pårørende til misbrugere. Metode Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen arbejder ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der skabes samspil i forhold til rådgivning, forebyggelses- og behandlingsindsatsen. Samspillet beror på en tværfaglig indsats mellem de forskellige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen. Formål og værdiggrundlag for behandlingen Indsatsens overordnede målsætning tager udgangspunkt i kommunes sundhedspolitik. Indsatsen fokuserer på at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og give borgere, også borgere med misbrugsproblemer, muligheder for rådgivning og behandling, for derigennem at styrke muligheden for at leve et sundere liv med højere grad af livskvalitet for den enkelte. Formålet med Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats på misbrugsområdet er: At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme At give tilbud som er afpasset til den enkelte borgers behov At give den enkelte en mulighed for at få kontrol over sit misbrug og om muligt at ophøre med sit misbrug. At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til misbrug. At øge den enkeltes livskvalitet. Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier: Frivillighed - forstået som en forudsætning for motivation og dermed den enkelte borgers evne til at engagere sig i egne mål for behandlingen. Tilgængelighed - forstået som tilstedeværelsen af synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som signalerer, at borgeren er velkommen. Værdighed forstået som respekt for den enkelte borger Individets ret og selvbestemmelse forstået som en uvildig information og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i behandlingen. 3

4 Disse værdier udgør grundlaget for såvel målsætninger som behandlingsmål og metoder på misbrugsområdet, og svarer til de moralske og etiske normsæt som gælder på andre områder i social- og sundhedssektoren. Kvalitet i behandling Kvalitetsmål for misbrugsbehandling Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet følgende kvalitetsmål i forhold til misbrugsbehandling: At alle borgere behandles individuelt. At der vises forståelse for og indlevelse for borgerens situation. At borgeren tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling i samspil med den kommunale sociale handleplan og jobplan. Der hvor det skønnes relevant. At de unges under 18 år forældre medinddrages i misbrugsbehandlingen. Respekt for borgerens personlige valg. Udgangspunktet for behandlingen: Borgerens behandling tilpasses den enkeltes livssituation, personlighed og ressourcer. Borgeren har et medansvar for behandlingen i samspil med behandlingsstedet og Lyngby-Taarbæk Kommune. At den unges pårørende/familie bliver medinddraget. At forældre til unge under 18 år medinddrages. At borgerens børn sikres gennem Serviceloven 153 stk. 3. At borgeren understøttes i at fastholde nuværende uddannelse og beskæftigelse eller i at medvirke til at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Kvalitetssikring af tilbuddene Lyngby-Taarbæk Kommune har opfølgningspligt over for borgeren. Behandlingsstederne udarbejder udredninger, midtvejs og slutstatus medhørende efterværnsplan, som skal indgå i den sociale handleplan, i de tilfælde hvor det er relevant. Behandlingsstedet indrapporterer oplysninger til det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) Behandlingsstederne indberetter statistik til Servicestyrelsen jf. Bekendtgørelse nr 1171 af 9 oktober Behandlingsstedet skal benytte evidens- eller vidensbaseret metoder, der er anerkendt som virksomme metoder over for den målgruppe, man optager i behandlingen. Behandlingsstedet skal være godkendt af den stedlige kommune. Behandlingsstedets ansatte skal have høj grad af tværfaglig 4

5 uddannelse, således at den helhedsorienterede sagsbehandling sikres. Ambulant, dag- og døgnbehandling Ambulant misbrugsbehandling Udbyderen af ambulant misbrugsbehandling skal tage udgangspunkt i en systematisk valideret udredning, hvor misbrugets omfang og karakter beskrives ud fra samtaler med borgeren. I de tilfælde hvor det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der visiterer til ambulant misbrugsbehandling udarbejdes der en udredning som beskriver nedenstående punkter. Stamoplysninger. Psykiatriske indlæggelser. Beskrivelse af dobbelt diagnoser. Tidligere behandling og borgerens erfaring. Beskrivelse af misbrugets omfang. Behandlingsbehovet. Borgeren målsætninger. Motivation. Nuværende livssituation. Fysisk og psykisk udredning herunder diagnoser. En kortlægning af borgerens funktionsevne set i forhold til at bevare/fremme tilknytning til uddannelses og arbejdsmarkedet, og deltage i beskæftigelsesrettede tiltag. I tilfælde af, at borgeren har børn, skal der udarbejdes strategier ved eventuelle tilbagefald. Udarbejdelsen af strategierne sker i samarbejde med Børn og Fritidsforvaltningen. Beskrivelse af samarbejdspartnere herunder psykiatrien. Formålet med udredning er at tilbyde borgen et helhedsorienteret behandlingsforløb, der er tilpasset borgerens behov i samspil med Lyngby-Taarbæk Kommune. På baggrund af udredning, udformes en behandlingsplan som skal indgå i Lyngby-Taarbæk Kommune sociale handleplan, hvis en sådan er relevant at udarbejde. Udredningen tilsendes Lyngby-Taarbæk Kommunes misbrugskonsulent, som efterfølgende orienterer de snitflader som måtte være involveret i den helhedsorienterede sagsbehandling. I de tilfælde hvor det er unge under 18 år, kontaktes forældrene. Dette aftales på forhånd med forældrene. 5

6 Intensiv dag og døgnbehandling Det er Lyngby-Taarbæk Kommune der har myndighedsopgaven og visitationsretten til dag- og døgnbehandling. Ved behov for intensiv dag- eller døgnbehandling vægtes det af Lyngby- Taarbæk Kommune, at borgeren forud for dag- eller døgnindstillingen stabiliseres både fysisk og psykisk i ambulant behandlingsregi. Formålet er, at borgeren bliver i stand til at tage medansvar og være aktiv medspiller i behandlingsforløbet. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder ud fra familieorienteret tankegang og det vægtes derfor, at familie og pårørende medinddrages i behandlingsforløbet, således at der skabes en helhedsforståelse. Selve punkterne i indstillingen til intensiv dag- og døgnbehandling er de samme som ved ambulant misbrugsbehandling, dog skal der her være en beskrivelse af de foranstaltninger som indgår i den efterfølgende plan for borgeren, således at der ikke er slip mellem de forskellige foranstaltninger. Borgeren og evt. familie og pårørende bør medinddrages i ovenstående indstilling, således at der skabes helhed i familien. Ved behandlingens afslutning, er behandlingsstedet ansvarlig for at udarbejde en slutstatus i samspil med Lyngby-Taarbæk Kommune, således at evt. videre foranstaltninger bliver beskrevet for borgeren. I forhold til genbevillinger af dag- og døgnbehandling vægtes borgerens motivation for behandlingen højt. Erfaringer viser at jo flere gange en borger er genindstillet uden at gennemføre mindskes resultat væsentlig. Pårørende, familie og gruppebehandling Udeblivelse fra misbrugsbehandling Ved behov for pårørende, familie og gruppebehandling, kræves der et forudgående indstilling og betalingstilsagn som tilsendes Lyngby-Taarbæk Kommune misbrugskonsulent. Hvis borgeren udebliver fra aftalt behandling, skal borgeren kontaktes af behandlingsstedet. Behandlingsstedet afdækker årsagen til udeblivelsen, herunder om det skyldes at borgeren er forhindret i fremmøde på grund af sygdom, afsoning, hospitalsophold o.lign. Hvis behandlingsstedet ikke umilddelbart opnår kontakt med borgeren, udskrives borgeren og dette meddeles Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis borgeren udebliver fra intensiv dag eller døgnbehandling, afbrydes behandlingsforløbet og der gives besked til Lyngby-Taarbæk Kommune. Genoptagning af behandlingsforløbet kræver en fornyet visitation. Behandlingsstedet har pligt til at afmelde visiteret misbrugsbehandling hos Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis borgeren ikke ønsker at modtage behandling. 6

7 Sociale foranstaltninger Omsorgsbehandling Borgere som har egen bolig, og som på baggrund af deres fysiske og psykiske tilstand har behov for egentlig omsorgsbehandling, vil som udgangspunkt få tilbud om en sådan behandling i eget hjem. Relevante foranstaltninger vil her være: Støttekontaktperson. Madordning. Hjemmepleje. Rengøringshjælp. Medicinsk behandling. Dagtilbud. Ved henvisning efter Serviceloven 107 og 110 omkring botilbud, kræves en forudgående visitation og det pågældende omsorgstilbud er underlagt Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder og godkendt af den stedlige kommune. Medicinudgifter og transportudgifter Der kan søges om tilskud til medicin efter en økonomisk beregning efter aktivlovens 82. Borgeren afholder som udgangspunkt selv transportudgifter til behandlingen. Misbrugere uden bolig Lyngby-Taarbæk Kommune har følgende kriterier i forhold til boligsocial anvisning: Er kendt i kommunen og fyldt 18 år. Har samlivsproblemer, som skaber betydelige problemer for børn(ene). Mangler bolig efter afsluttet behandling. Voksne med betydelige personlige eller sociale problemer. Ung med betydelige personlige eller sociale problemer. Bliver opsagt fra et midlertidigt lejemål i utide. Lejekontrakten skal medbringes. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. I denne vurdering indgår også det tidsrum, som ansøgeren har boet i kommunen. Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper mv. 7

8 Akut bolignød: Står man uden tag over hovedet og ikke selv kan skaffe husly (midlertidig indkvartering) har kommunen pligt til at anvise husly, jf. Servicelovens 80. Misbrugsbehandling og beskæftigelse Misbrugsbehandling og beskæftigelse Lyngby-Taarbæk Kommune har følgende kriterier i forhold til misbrugsbehandling og beskæftigelse: Ved visitation til misbrugsbehandling, udfærdiger behandlingsstedet en udredning/screening ved opstart af behandlingsforløbet. Udredningen/screeningen tilsendes Lyngby- Taarbæk Kommune misbrugskonsulent for vurdering og koordinering af den tværfaglige indsats i forhold til jobcenteret og øvrige snitflader, samt Børne- og Fritidsforvaltningen. Behandlingen understøtter, sammen med jobcentret, borgeren i at fastholde nuværende beskæftigelse og uddannelse eller medvirker til at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet, og muligheden for at forsørge sig selv. For borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser - herunder sygedagpenge og kontanthjælp - foregår misbrugs behandlingen i samspil med beskæftigelsesrettet rådgivning og aktive tilbud. En parallel beskæftigelsesindsats sideløbende med den behandlingsmæssige sundhedsindsats har til formål, at borgeren hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår varig arbejdsmarkedstilknytning. Jobcentret og behandlingsstedet tilrettelægger parallelindsatsen i samspil med henblik på at borgeren så hurtigt som muligt kan vende (delvist) tilbage til arbejde eller sideløbende deltage i aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Børneindsatser Opmærksomhed på misbrugerens børn Ifølge Sundhedsstyrelsen lever børn på landsplan med forældre, der har et misbrugsproblem. Omregnes Sundhedsstyrelsen tal til Lyngby- Taarbæk Kommune betyder det, at ca børn lever sammen med en forælder med et misbrugsproblem. Børn i familier med misbrugsproblemer har en høj risiko for at være belastede i en grad, der indebærer fysiske, psykiske eller sociale symptomer. Omkring 50 % af de børn, der har forældre med misbrugsproblemer, udvikler som voksne selv et misbrugsproblem. 8

9 Med så høj en risiko, vil der være behov for, at udrede alle børn fra familier med misbrugsproblemer for at afklare, hvilken grad af bekymring man bør have for barnets udviklingsbetingelser. Ifølge Serviceloven skal en sådan bekymring udløse en underretning hos behandleren, hvis det ikke er muligt at give barnet den støtte, der er behov for. Cirka 40 % af alle anbringelser af børn uden for hjemmet er relateret til misbrugsproblemer i familien. Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for, at der tages hånd om misbrugerens eventuelle børn under 18 år, hvis misbruget eller behandlingen gør forældrene ude af stand til at tage vare på børnene. Børne- og Fritidsforvaltningen har igennem de sidste år arbejdet med at udvikle indsatsen i forhold til ovenstående problemstilling, og er pt. ved at forankre et projekt omhandlende bedre tværfaglig indsats. Metoden er at skabe en helhedsorienteret og koordinerede indsats i komplekse børnesager. Sådan sikres viden om forholdene for hjemmeboende børn Når en misbruger med hjemmeboende børn indleder et ambulant behandlingsforløb, inddrages Lyngby-Taarbæk Kommune altid. I forbindelse med udredning vil misbrugsbehandleren få viden om eventuelle børn, herunder hjemmeboende børn under 18 år. Når misbrugsbehandleren er vidende om, at borgeren har samkvem med eller hjemmeboende børn følges der op på deres forhold gennem løbende samtaler. Behandlingsstedet er ansvarlig for, at der udarbejdes skriftlige tilbagefalds strategier i samarbejde med forældrene således at børnene sikres. Tilbagefaldsstrategierne sker i samarbejde med Børne- og Fritidsforvaltningen. Når misbrugsbehandleren får indsigt i vanrøgt m.m af børn og/ eller ufødte Tilbud til børn og de unge hvis forældre som går i misbrugsbehandling Hvis misbrugsbehandleren får indsigt i, at eventuelle børn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer barnets/børnenes sundhed eller udvikling i fare, har misbrugsbehandleren pligt til at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune jf. lov om social service 153 stk. 3. I forbindelse med at forældrene går i misbrugsbehandling, skal forældrene tilbydes afklarende samtaler med børnene, med henblik på om børnene kan profitere af et behandlingstilbud. De afklarende samtaler vil blive forestået af Børne- og Fritidsforvaltningen i samspil med behandlingsstedet. Behandlingstilbuddene kræver en forudgående visitation og betalingstilsagn og kunne omfatte: 9

10 Børneprogram (pårørende) Henvender sig til børn fra misbrugshjem. Forløbet hjælper, via pædagogiske og afhængighedsfaglige elementer, deltagerne til at udrede skyldfølelse, bryde negative mønstre og genfinde deres rolle i familien. Teenageprogram (pårørende) Programmet henvender sig til teenagere fra misbrugshjem. Forløbet hjælper deltagerne til at udrede skyldfølelse, bryde negative mønstre og genfinde deres rolle i familien. Ungebehandling. Behandlingen er for unge med misbrug af alkohol, og stoffer. Sideløbende er der et forældreprogram. Gravide borgere med misbrug På misbrugsområdet er der mulighed for at tilbageholde gravide misbrugere i behandling jf. lov nr. 542 af 6. juni 2007 samt Sundhedslovens 141 b. Der er dog forskelle i den kommunale forpligtigelse i forhold til gravide misbrugere. På stofmisbrugsområdet skal kommunerne tilbyde gravide stofmisbrugere i døgnbehandling mulighed for, at indgå en kontrakt om tilbageholdelse. Der er således tale om et skal-tilbud. På alkoholområdet er der derimod tale om, at kommunen kan beslutte om den vil tilbyde en gravid alkoholmisbruger en kontrakt. Der er altså tale om et kantilbud. Klageadgang Klageadgang stofmisbrugsområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Velfærdsministeriet udarbejdet en lille pjece om klagevejledning for stofmisbrugere i behandling. Af den fremgår det, at klagen skal rettes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn, når der er tale om en klage over den lægelige behandling. Er der derimod tale om en klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, har stofmisbrugeren klageadgang, jf. Servicelovens 166. stk. 1. Klagen skal afleveres til kommunen, som har mulighed for at revurdere afgørelsen. Fastholder kommunen sin oprindelige afgørelse, sender kommunen selv klagen videre til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Vejledning om klager på alkoholområdet Alkoholområdet er hjemhørende under Sundhedsloven, hvorfor reglerne for klageadgang følger de regler, der er gældende her. Det betyder, at der kun kan klages over den sundhedsmæssige behandling. Klagen skal her sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 10

11 Der kan ikke klages over, at der ikke visiteres til en bestemt type af behandling. Det betyder, at hvis en misbruger ønsker at komme i døgnbehandling, men kommunen har truffet afgørelse om, at misbrugeren skal tilbydes ambulant- eller dagbehandling, er der ikke nogen anden formel klageadgang for borgeren. Misbrugeren kan dog altid klage til kommunen, hvis misbrugeren er utilfreds med kommunens service. Perspektiver og anbefalinger Anbefalet samarbejde med psykiatrisk sygehus og distriktpsykiatri Mange misbrugere har samtidig med deres misbrug en psykologisk eller psykiatrisk problemstilling, som komplicerer behandlingsforløbet. Der er ofte tale om borgere med en ikke-diagnosticeret problemstilling, som den almindelige misbrugsbehandling ikke tager vare på. Det skønnes at ca. 10 % af de indskrevne borgere i narkobehandling har en alvorlig sindslidelse som f.eks. skizofreni, mens over 50 % har en mere eller mindre betydelig psykisk sygdom i form af angst, depression, personlighedsforstyrrelse, OCD, ADHD selvskadende adfærd m.m. I forhold til alkoholbehandlingen skønnes det, at ca. 60 % lider af forskellige psykiske sygdomme såsom depression, angst og social fobi og disse borgere bruger i høj grad alkoholen som selvmedicinering. For så vidt angår den tungeste gruppe af borgere med både misbrug og en psykiatrisk problemstilling, er der en række organisatoriske udfordringer. Det skyldes, at psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling er fordelt på to forskellige myndigheder; regionerne og kommunerne. Hvis ikke dette samarbejde fungerer, kan det betyde, at misbrugeren falder mellem to stole. Det er derfor nødvendigt med en meget tæt koordinering og opfølgning for at sikre en helhedsorienteret indsats. Formelle fora for og aftaler om løsning af konkrete problemstillinger kan med fordel benyttes, uanset om der er tale om en intern eller ekstern partner. Med sundhedsaftalerne er der givet et redskab til koordinering af indsatsen. I forhold til ovenstående anbefales det at Lyngby-Taarbæk Kommune nedsætter en arbejdsgruppe med udarbejdelse af en sundhedsaftale i samarbejde med psykiatriområdet. Sundhedsaftalen kunne bla. indeholde nedenstående punkter. Koordinering. Henvisning/akut modtagelse. 11

12 Udredning. Beskrivelse af dobbelt diagnoser. Visitering. Ansvar. Færdigbehandling/udskrivelse. Periferiydelser. Anbefalet samarbejds model mellem Socialforvaltningen og Børne- og Fritidsforningen Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn og Fritidsforvaltningen har gennem de sidste 1½ år samarbejdet omkring udfærdigelse af kvalitetsstandarder på misbrugsområdet, samt indgåelse af samarbejdsaftaler. Børne- og Fritidsforvaltningen er ved at implementere en model omkring bedre tværfaglige indsats i forhold til Børn i familier med misbrug og sindslidelser. Modellen ligger op til følgende samarbejde: Skabe overblik over, hvordan den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats kan tilrettelægges mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen. Give inspiration til at forbedre og udvikle eksisterende redskaber, arbejdsgange og indsatser mellem forvaltningerne. Derudover indebærer den tværfaglige indsats, at aktørerne mellem de forskellige forvaltnings led, kommunikerer, koordinerer og samarbejder. I forhold til ovenstående opstår der et fremadrettet behov: At have en fast fælles samarbejdsform, med kendte rutiner, roller og redskaber. At man èt sted kan orientere sig om, hvad der samlet set er aftalt med hensyn til den koordinerede indsats i den konkrete sag. At der i sagsforløbet på ethvert tidspunkt er en aktør, der har initiativforpligtelsen og ansvaret for at følge op på indsatsen. Det anbefales, at der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af de forskellige repræsentanter for Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen, hvis hovedformål er at udforme strategier og handlingsplaner i sager hvor der misbrug. Børn og unge med misbrug Børn og unge mellem 12 og 25 år med misbrug Det er vanskeligt at opgøre det præcise antal unge med misbrug i Danmark. Unge, der har et stort forbrug af typisk alkohol, hash eller euforiserende stoffer, vil være kendetegnet ved, at de har sociale og/eller familiemæssige problemer. 12

13 Nogle har også et eskalerende forbrug, men det vil typisk være de sociale problemer, der fylder. Sundhedsstyrelsen påpeger, at misbrug blandt unge kan: Medføre forøget risiko for et problemforbrug af alkohol som voksen. Medføre risiko for en række umiddelbare skader: Forgiftninger, ulykker, dårlig trivsel, dårlige skolepræstationer mv. Fungere som en problemløsningsmodel, der kan videreføres i voksenlivet. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger har Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen valgt at sætte fokus på følgende indsatsområder i år 2010: Tidlig indsats i relation til ungdomsuddannelserne. Kurser af relevans for lærere, skoleledere og studievejledere på ungdomsuddannelserne. Netværk for unge misbrugere. Udredning/screening af de unges behandlings behov. Helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling. Samarbejde med forældrene. At der organisatorisk nedsættes et visitationsudvalg, der vurderer barnets og den unges behov for social foranstaltning og behandling. I forhold til ovenstående indsatsområder ligger Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen op til, at der i år 2010 nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige forvaltnings led, således at den nødvendige koordinering finder sted. Arbejdsgruppen vil i år 2010 fremlægge en køreplan samt anbefalinger for den samlede indsats på misbrugsområdet for børn og unge. 13

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere