Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet den mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen, og danner rammerne for det lovgivningsmæssige grundlag og den helhedsorienterede indsats samt anbefalinger på området. Kvalitetsstandarderne skal derudover bruges som grundlag for indgåelse af kommende samarbejdsaftaler på misbrugsområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen har valgt at styrke indsatsen på specielt børn og ungeområdet, hvor der er tale om forbyggende indsats. Kvalitetsstandarderne er godkendt i Børneudvalget og Socialudvalget. Lov og politikker Lovgrundlag Serviceloven 101 og Sundhedsloven som omhandler narko og alkoholområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141 ansvaret for rådgivning, forebyggelse, behandling på misbrugsområdet for voksne over 18 år. Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2008 udarbejdet kvalitetsstandarder på alkoholområdet, uagtet af det ikke er lovgivningsbestemt. Kvalitetsstandarder indgår i denne reviderede udgave af en samlet kvalitetsstandard på misbrugsområdet. For Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141 gælder blandt andet: Behandlingen er vederlagsfri. Behandlingen skal iværksættes efter 14 dage. Behandlingen er frivillig. 1

2 Børne- og Fritidsforvaltningen har jf. Serviceloven 101 ansvaret for børn og unge under 18 år og skal ud fra handleplanen undersøge barnets og den unges behandlingsbehov og afgive et behandlingstilbud. Børne- og Fritidsforvaltningen har jf. Serviceloven 52 ansvaret for de foranstaltninger som berør barnet og den unge under 18 år. Behandlingsstederne har jf. Serviceloven 153 stk. 3. pligt til at underrette kommunen, når de får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte. Jobcenteret kan jf. lov om aktiv beskæftigelse 50 afgive tilbud om mentorordning med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til uddannelsessystemet. I forhold til voksne udsatte borgere kan der Jf. Serviceloven 85 tilbydes hjælp i form af omsorg, eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Den 1. oktober 2006 blev kommunens forpligtigelse til at tilbyde SKP ere udvidet til også at gælde de svageste og mest socialt udsatte grupper, herunder alkohol og stofmisbrugere, jf. Servicelovens 99. Ordningen er uvisiteret og kan gives anonymt. Derudover kan borgerne tilbydes midlertidig hjælp jf. Serviceloven 107 og 110 i de tilfælde hvor borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt en udsattepolitik som gælder for både børn og unge samt voksne, hvis basale behov er truet. Politikker Lyngby-Taarbæk Kommune vil sikre socialt udsatte borgere herunder misbrugere mulighed for at få afdækket sine behov og samtidig understøtte den enkelte mulighed for at træffe valg, der fremmer livskvaliteten. Indsatsen skal motivere socialt udsatte borgere til helt at komme ud af udsatheden. Desuden skal kommunens tidlige indsats forebygge, at borgeren bliver socialt udsatte. Lyngby-Taarbæk Kommune vil basere kontakten til socialt udsatte borgere på medinddragelse. Lyngby-Taarbæk Kommune vil sætte fokus på den opsøgende indsats over for socialt udsatte borgere. Lyngby-Taarbæk Kommune vil sikre en koordineret og sammenhængende indsats. Lyngby-Taarbæk Kommune vil gennem en tidlig forbyggende indsats sikre børn og unge ved en tværprofessionelt samarbejde. 2

3 Målgruppe, metode og formål med behandlingen Målgruppe og indsatsen på misbrugsområdet Målgruppen for Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats er alle borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer og alkohol, samt familie og pårørende til misbrugere. Metode Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen arbejder ud fra en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der skabes samspil i forhold til rådgivning, forebyggelses- og behandlingsindsatsen. Samspillet beror på en tværfaglig indsats mellem de forskellige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen. Formål og værdiggrundlag for behandlingen Indsatsens overordnede målsætning tager udgangspunkt i kommunes sundhedspolitik. Indsatsen fokuserer på at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og give borgere, også borgere med misbrugsproblemer, muligheder for rådgivning og behandling, for derigennem at styrke muligheden for at leve et sundere liv med højere grad af livskvalitet for den enkelte. Formålet med Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats på misbrugsområdet er: At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme At give tilbud som er afpasset til den enkelte borgers behov At give den enkelte en mulighed for at få kontrol over sit misbrug og om muligt at ophøre med sit misbrug. At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til misbrug. At øge den enkeltes livskvalitet. Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier: Frivillighed - forstået som en forudsætning for motivation og dermed den enkelte borgers evne til at engagere sig i egne mål for behandlingen. Tilgængelighed - forstået som tilstedeværelsen af synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som signalerer, at borgeren er velkommen. Værdighed forstået som respekt for den enkelte borger Individets ret og selvbestemmelse forstået som en uvildig information og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i behandlingen. 3

4 Disse værdier udgør grundlaget for såvel målsætninger som behandlingsmål og metoder på misbrugsområdet, og svarer til de moralske og etiske normsæt som gælder på andre områder i social- og sundhedssektoren. Kvalitet i behandling Kvalitetsmål for misbrugsbehandling Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet følgende kvalitetsmål i forhold til misbrugsbehandling: At alle borgere behandles individuelt. At der vises forståelse for og indlevelse for borgerens situation. At borgeren tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling i samspil med den kommunale sociale handleplan og jobplan. Der hvor det skønnes relevant. At de unges under 18 år forældre medinddrages i misbrugsbehandlingen. Respekt for borgerens personlige valg. Udgangspunktet for behandlingen: Borgerens behandling tilpasses den enkeltes livssituation, personlighed og ressourcer. Borgeren har et medansvar for behandlingen i samspil med behandlingsstedet og Lyngby-Taarbæk Kommune. At den unges pårørende/familie bliver medinddraget. At forældre til unge under 18 år medinddrages. At borgerens børn sikres gennem Serviceloven 153 stk. 3. At borgeren understøttes i at fastholde nuværende uddannelse og beskæftigelse eller i at medvirke til at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Kvalitetssikring af tilbuddene Lyngby-Taarbæk Kommune har opfølgningspligt over for borgeren. Behandlingsstederne udarbejder udredninger, midtvejs og slutstatus medhørende efterværnsplan, som skal indgå i den sociale handleplan, i de tilfælde hvor det er relevant. Behandlingsstedet indrapporterer oplysninger til det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) Behandlingsstederne indberetter statistik til Servicestyrelsen jf. Bekendtgørelse nr 1171 af 9 oktober Behandlingsstedet skal benytte evidens- eller vidensbaseret metoder, der er anerkendt som virksomme metoder over for den målgruppe, man optager i behandlingen. Behandlingsstedet skal være godkendt af den stedlige kommune. Behandlingsstedets ansatte skal have høj grad af tværfaglig 4

5 uddannelse, således at den helhedsorienterede sagsbehandling sikres. Ambulant, dag- og døgnbehandling Ambulant misbrugsbehandling Udbyderen af ambulant misbrugsbehandling skal tage udgangspunkt i en systematisk valideret udredning, hvor misbrugets omfang og karakter beskrives ud fra samtaler med borgeren. I de tilfælde hvor det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der visiterer til ambulant misbrugsbehandling udarbejdes der en udredning som beskriver nedenstående punkter. Stamoplysninger. Psykiatriske indlæggelser. Beskrivelse af dobbelt diagnoser. Tidligere behandling og borgerens erfaring. Beskrivelse af misbrugets omfang. Behandlingsbehovet. Borgeren målsætninger. Motivation. Nuværende livssituation. Fysisk og psykisk udredning herunder diagnoser. En kortlægning af borgerens funktionsevne set i forhold til at bevare/fremme tilknytning til uddannelses og arbejdsmarkedet, og deltage i beskæftigelsesrettede tiltag. I tilfælde af, at borgeren har børn, skal der udarbejdes strategier ved eventuelle tilbagefald. Udarbejdelsen af strategierne sker i samarbejde med Børn og Fritidsforvaltningen. Beskrivelse af samarbejdspartnere herunder psykiatrien. Formålet med udredning er at tilbyde borgen et helhedsorienteret behandlingsforløb, der er tilpasset borgerens behov i samspil med Lyngby-Taarbæk Kommune. På baggrund af udredning, udformes en behandlingsplan som skal indgå i Lyngby-Taarbæk Kommune sociale handleplan, hvis en sådan er relevant at udarbejde. Udredningen tilsendes Lyngby-Taarbæk Kommunes misbrugskonsulent, som efterfølgende orienterer de snitflader som måtte være involveret i den helhedsorienterede sagsbehandling. I de tilfælde hvor det er unge under 18 år, kontaktes forældrene. Dette aftales på forhånd med forældrene. 5

6 Intensiv dag og døgnbehandling Det er Lyngby-Taarbæk Kommune der har myndighedsopgaven og visitationsretten til dag- og døgnbehandling. Ved behov for intensiv dag- eller døgnbehandling vægtes det af Lyngby- Taarbæk Kommune, at borgeren forud for dag- eller døgnindstillingen stabiliseres både fysisk og psykisk i ambulant behandlingsregi. Formålet er, at borgeren bliver i stand til at tage medansvar og være aktiv medspiller i behandlingsforløbet. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder ud fra familieorienteret tankegang og det vægtes derfor, at familie og pårørende medinddrages i behandlingsforløbet, således at der skabes en helhedsforståelse. Selve punkterne i indstillingen til intensiv dag- og døgnbehandling er de samme som ved ambulant misbrugsbehandling, dog skal der her være en beskrivelse af de foranstaltninger som indgår i den efterfølgende plan for borgeren, således at der ikke er slip mellem de forskellige foranstaltninger. Borgeren og evt. familie og pårørende bør medinddrages i ovenstående indstilling, således at der skabes helhed i familien. Ved behandlingens afslutning, er behandlingsstedet ansvarlig for at udarbejde en slutstatus i samspil med Lyngby-Taarbæk Kommune, således at evt. videre foranstaltninger bliver beskrevet for borgeren. I forhold til genbevillinger af dag- og døgnbehandling vægtes borgerens motivation for behandlingen højt. Erfaringer viser at jo flere gange en borger er genindstillet uden at gennemføre mindskes resultat væsentlig. Pårørende, familie og gruppebehandling Udeblivelse fra misbrugsbehandling Ved behov for pårørende, familie og gruppebehandling, kræves der et forudgående indstilling og betalingstilsagn som tilsendes Lyngby-Taarbæk Kommune misbrugskonsulent. Hvis borgeren udebliver fra aftalt behandling, skal borgeren kontaktes af behandlingsstedet. Behandlingsstedet afdækker årsagen til udeblivelsen, herunder om det skyldes at borgeren er forhindret i fremmøde på grund af sygdom, afsoning, hospitalsophold o.lign. Hvis behandlingsstedet ikke umilddelbart opnår kontakt med borgeren, udskrives borgeren og dette meddeles Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis borgeren udebliver fra intensiv dag eller døgnbehandling, afbrydes behandlingsforløbet og der gives besked til Lyngby-Taarbæk Kommune. Genoptagning af behandlingsforløbet kræver en fornyet visitation. Behandlingsstedet har pligt til at afmelde visiteret misbrugsbehandling hos Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis borgeren ikke ønsker at modtage behandling. 6

7 Sociale foranstaltninger Omsorgsbehandling Borgere som har egen bolig, og som på baggrund af deres fysiske og psykiske tilstand har behov for egentlig omsorgsbehandling, vil som udgangspunkt få tilbud om en sådan behandling i eget hjem. Relevante foranstaltninger vil her være: Støttekontaktperson. Madordning. Hjemmepleje. Rengøringshjælp. Medicinsk behandling. Dagtilbud. Ved henvisning efter Serviceloven 107 og 110 omkring botilbud, kræves en forudgående visitation og det pågældende omsorgstilbud er underlagt Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder og godkendt af den stedlige kommune. Medicinudgifter og transportudgifter Der kan søges om tilskud til medicin efter en økonomisk beregning efter aktivlovens 82. Borgeren afholder som udgangspunkt selv transportudgifter til behandlingen. Misbrugere uden bolig Lyngby-Taarbæk Kommune har følgende kriterier i forhold til boligsocial anvisning: Er kendt i kommunen og fyldt 18 år. Har samlivsproblemer, som skaber betydelige problemer for børn(ene). Mangler bolig efter afsluttet behandling. Voksne med betydelige personlige eller sociale problemer. Ung med betydelige personlige eller sociale problemer. Bliver opsagt fra et midlertidigt lejemål i utide. Lejekontrakten skal medbringes. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. I denne vurdering indgår også det tidsrum, som ansøgeren har boet i kommunen. Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper mv. 7

8 Akut bolignød: Står man uden tag over hovedet og ikke selv kan skaffe husly (midlertidig indkvartering) har kommunen pligt til at anvise husly, jf. Servicelovens 80. Misbrugsbehandling og beskæftigelse Misbrugsbehandling og beskæftigelse Lyngby-Taarbæk Kommune har følgende kriterier i forhold til misbrugsbehandling og beskæftigelse: Ved visitation til misbrugsbehandling, udfærdiger behandlingsstedet en udredning/screening ved opstart af behandlingsforløbet. Udredningen/screeningen tilsendes Lyngby- Taarbæk Kommune misbrugskonsulent for vurdering og koordinering af den tværfaglige indsats i forhold til jobcenteret og øvrige snitflader, samt Børne- og Fritidsforvaltningen. Behandlingen understøtter, sammen med jobcentret, borgeren i at fastholde nuværende beskæftigelse og uddannelse eller medvirker til at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet, og muligheden for at forsørge sig selv. For borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser - herunder sygedagpenge og kontanthjælp - foregår misbrugs behandlingen i samspil med beskæftigelsesrettet rådgivning og aktive tilbud. En parallel beskæftigelsesindsats sideløbende med den behandlingsmæssige sundhedsindsats har til formål, at borgeren hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår varig arbejdsmarkedstilknytning. Jobcentret og behandlingsstedet tilrettelægger parallelindsatsen i samspil med henblik på at borgeren så hurtigt som muligt kan vende (delvist) tilbage til arbejde eller sideløbende deltage i aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Børneindsatser Opmærksomhed på misbrugerens børn Ifølge Sundhedsstyrelsen lever børn på landsplan med forældre, der har et misbrugsproblem. Omregnes Sundhedsstyrelsen tal til Lyngby- Taarbæk Kommune betyder det, at ca børn lever sammen med en forælder med et misbrugsproblem. Børn i familier med misbrugsproblemer har en høj risiko for at være belastede i en grad, der indebærer fysiske, psykiske eller sociale symptomer. Omkring 50 % af de børn, der har forældre med misbrugsproblemer, udvikler som voksne selv et misbrugsproblem. 8

9 Med så høj en risiko, vil der være behov for, at udrede alle børn fra familier med misbrugsproblemer for at afklare, hvilken grad af bekymring man bør have for barnets udviklingsbetingelser. Ifølge Serviceloven skal en sådan bekymring udløse en underretning hos behandleren, hvis det ikke er muligt at give barnet den støtte, der er behov for. Cirka 40 % af alle anbringelser af børn uden for hjemmet er relateret til misbrugsproblemer i familien. Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for, at der tages hånd om misbrugerens eventuelle børn under 18 år, hvis misbruget eller behandlingen gør forældrene ude af stand til at tage vare på børnene. Børne- og Fritidsforvaltningen har igennem de sidste år arbejdet med at udvikle indsatsen i forhold til ovenstående problemstilling, og er pt. ved at forankre et projekt omhandlende bedre tværfaglig indsats. Metoden er at skabe en helhedsorienteret og koordinerede indsats i komplekse børnesager. Sådan sikres viden om forholdene for hjemmeboende børn Når en misbruger med hjemmeboende børn indleder et ambulant behandlingsforløb, inddrages Lyngby-Taarbæk Kommune altid. I forbindelse med udredning vil misbrugsbehandleren få viden om eventuelle børn, herunder hjemmeboende børn under 18 år. Når misbrugsbehandleren er vidende om, at borgeren har samkvem med eller hjemmeboende børn følges der op på deres forhold gennem løbende samtaler. Behandlingsstedet er ansvarlig for, at der udarbejdes skriftlige tilbagefalds strategier i samarbejde med forældrene således at børnene sikres. Tilbagefaldsstrategierne sker i samarbejde med Børne- og Fritidsforvaltningen. Når misbrugsbehandleren får indsigt i vanrøgt m.m af børn og/ eller ufødte Tilbud til børn og de unge hvis forældre som går i misbrugsbehandling Hvis misbrugsbehandleren får indsigt i, at eventuelle børn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer barnets/børnenes sundhed eller udvikling i fare, har misbrugsbehandleren pligt til at underrette Lyngby-Taarbæk Kommune jf. lov om social service 153 stk. 3. I forbindelse med at forældrene går i misbrugsbehandling, skal forældrene tilbydes afklarende samtaler med børnene, med henblik på om børnene kan profitere af et behandlingstilbud. De afklarende samtaler vil blive forestået af Børne- og Fritidsforvaltningen i samspil med behandlingsstedet. Behandlingstilbuddene kræver en forudgående visitation og betalingstilsagn og kunne omfatte: 9

10 Børneprogram (pårørende) Henvender sig til børn fra misbrugshjem. Forløbet hjælper, via pædagogiske og afhængighedsfaglige elementer, deltagerne til at udrede skyldfølelse, bryde negative mønstre og genfinde deres rolle i familien. Teenageprogram (pårørende) Programmet henvender sig til teenagere fra misbrugshjem. Forløbet hjælper deltagerne til at udrede skyldfølelse, bryde negative mønstre og genfinde deres rolle i familien. Ungebehandling. Behandlingen er for unge med misbrug af alkohol, og stoffer. Sideløbende er der et forældreprogram. Gravide borgere med misbrug På misbrugsområdet er der mulighed for at tilbageholde gravide misbrugere i behandling jf. lov nr. 542 af 6. juni 2007 samt Sundhedslovens 141 b. Der er dog forskelle i den kommunale forpligtigelse i forhold til gravide misbrugere. På stofmisbrugsområdet skal kommunerne tilbyde gravide stofmisbrugere i døgnbehandling mulighed for, at indgå en kontrakt om tilbageholdelse. Der er således tale om et skal-tilbud. På alkoholområdet er der derimod tale om, at kommunen kan beslutte om den vil tilbyde en gravid alkoholmisbruger en kontrakt. Der er altså tale om et kantilbud. Klageadgang Klageadgang stofmisbrugsområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Velfærdsministeriet udarbejdet en lille pjece om klagevejledning for stofmisbrugere i behandling. Af den fremgår det, at klagen skal rettes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn, når der er tale om en klage over den lægelige behandling. Er der derimod tale om en klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, har stofmisbrugeren klageadgang, jf. Servicelovens 166. stk. 1. Klagen skal afleveres til kommunen, som har mulighed for at revurdere afgørelsen. Fastholder kommunen sin oprindelige afgørelse, sender kommunen selv klagen videre til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Vejledning om klager på alkoholområdet Alkoholområdet er hjemhørende under Sundhedsloven, hvorfor reglerne for klageadgang følger de regler, der er gældende her. Det betyder, at der kun kan klages over den sundhedsmæssige behandling. Klagen skal her sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 10

11 Der kan ikke klages over, at der ikke visiteres til en bestemt type af behandling. Det betyder, at hvis en misbruger ønsker at komme i døgnbehandling, men kommunen har truffet afgørelse om, at misbrugeren skal tilbydes ambulant- eller dagbehandling, er der ikke nogen anden formel klageadgang for borgeren. Misbrugeren kan dog altid klage til kommunen, hvis misbrugeren er utilfreds med kommunens service. Perspektiver og anbefalinger Anbefalet samarbejde med psykiatrisk sygehus og distriktpsykiatri Mange misbrugere har samtidig med deres misbrug en psykologisk eller psykiatrisk problemstilling, som komplicerer behandlingsforløbet. Der er ofte tale om borgere med en ikke-diagnosticeret problemstilling, som den almindelige misbrugsbehandling ikke tager vare på. Det skønnes at ca. 10 % af de indskrevne borgere i narkobehandling har en alvorlig sindslidelse som f.eks. skizofreni, mens over 50 % har en mere eller mindre betydelig psykisk sygdom i form af angst, depression, personlighedsforstyrrelse, OCD, ADHD selvskadende adfærd m.m. I forhold til alkoholbehandlingen skønnes det, at ca. 60 % lider af forskellige psykiske sygdomme såsom depression, angst og social fobi og disse borgere bruger i høj grad alkoholen som selvmedicinering. For så vidt angår den tungeste gruppe af borgere med både misbrug og en psykiatrisk problemstilling, er der en række organisatoriske udfordringer. Det skyldes, at psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling er fordelt på to forskellige myndigheder; regionerne og kommunerne. Hvis ikke dette samarbejde fungerer, kan det betyde, at misbrugeren falder mellem to stole. Det er derfor nødvendigt med en meget tæt koordinering og opfølgning for at sikre en helhedsorienteret indsats. Formelle fora for og aftaler om løsning af konkrete problemstillinger kan med fordel benyttes, uanset om der er tale om en intern eller ekstern partner. Med sundhedsaftalerne er der givet et redskab til koordinering af indsatsen. I forhold til ovenstående anbefales det at Lyngby-Taarbæk Kommune nedsætter en arbejdsgruppe med udarbejdelse af en sundhedsaftale i samarbejde med psykiatriområdet. Sundhedsaftalen kunne bla. indeholde nedenstående punkter. Koordinering. Henvisning/akut modtagelse. 11

12 Udredning. Beskrivelse af dobbelt diagnoser. Visitering. Ansvar. Færdigbehandling/udskrivelse. Periferiydelser. Anbefalet samarbejds model mellem Socialforvaltningen og Børne- og Fritidsforningen Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn og Fritidsforvaltningen har gennem de sidste 1½ år samarbejdet omkring udfærdigelse af kvalitetsstandarder på misbrugsområdet, samt indgåelse af samarbejdsaftaler. Børne- og Fritidsforvaltningen er ved at implementere en model omkring bedre tværfaglige indsats i forhold til Børn i familier med misbrug og sindslidelser. Modellen ligger op til følgende samarbejde: Skabe overblik over, hvordan den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats kan tilrettelægges mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen. Give inspiration til at forbedre og udvikle eksisterende redskaber, arbejdsgange og indsatser mellem forvaltningerne. Derudover indebærer den tværfaglige indsats, at aktørerne mellem de forskellige forvaltnings led, kommunikerer, koordinerer og samarbejder. I forhold til ovenstående opstår der et fremadrettet behov: At have en fast fælles samarbejdsform, med kendte rutiner, roller og redskaber. At man èt sted kan orientere sig om, hvad der samlet set er aftalt med hensyn til den koordinerede indsats i den konkrete sag. At der i sagsforløbet på ethvert tidspunkt er en aktør, der har initiativforpligtelsen og ansvaret for at følge op på indsatsen. Det anbefales, at der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af de forskellige repræsentanter for Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen, hvis hovedformål er at udforme strategier og handlingsplaner i sager hvor der misbrug. Børn og unge med misbrug Børn og unge mellem 12 og 25 år med misbrug Det er vanskeligt at opgøre det præcise antal unge med misbrug i Danmark. Unge, der har et stort forbrug af typisk alkohol, hash eller euforiserende stoffer, vil være kendetegnet ved, at de har sociale og/eller familiemæssige problemer. 12

13 Nogle har også et eskalerende forbrug, men det vil typisk være de sociale problemer, der fylder. Sundhedsstyrelsen påpeger, at misbrug blandt unge kan: Medføre forøget risiko for et problemforbrug af alkohol som voksen. Medføre risiko for en række umiddelbare skader: Forgiftninger, ulykker, dårlig trivsel, dårlige skolepræstationer mv. Fungere som en problemløsningsmodel, der kan videreføres i voksenlivet. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger har Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen valgt at sætte fokus på følgende indsatsområder i år 2010: Tidlig indsats i relation til ungdomsuddannelserne. Kurser af relevans for lærere, skoleledere og studievejledere på ungdomsuddannelserne. Netværk for unge misbrugere. Udredning/screening af de unges behandlings behov. Helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling. Samarbejde med forældrene. At der organisatorisk nedsættes et visitationsudvalg, der vurderer barnets og den unges behov for social foranstaltning og behandling. I forhold til ovenstående indsatsområder ligger Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen op til, at der i år 2010 nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige forvaltnings led, således at den nødvendige koordinering finder sted. Arbejdsgruppen vil i år 2010 fremlægge en køreplan samt anbefalinger for den samlede indsats på misbrugsområdet for børn og unge. 13

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere