PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER"

Transkript

1 PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden demonstrere sin evne til at anvende metoden hensigtsmæssigt i et givet antal situationer. Disse situationer er beskrevet i projektcasen. Practitioner-eksamen anvender objektive spørgsmål, hvor eksaminanden, for hvert spørgsmål, skal vælge en svarmulighed ud af flere mulige, og hvor den rigtige besvarelse er fastsat på forhånd. 1.2 De følgende afsnit beskriver både udformningen af spørgsmålene og de forskellige typer spørgsmål, som Practitioner-eksamen indeholder. Der gives også enkelte anbefalinger til, hvordan forskellige typer spørgsmål kan besvares. 2 OPGAVENS STRUKTUR Eksamensopgaven består af tre hæfter: 2.1 En projekt-case, der indeholder en case med beskrivelse af organisationen, den forretningsmæssige begrundelse for projektet, samt projektets målsætninger. Hæftet kan også indeholde yderligere informationer, der skal anvendes til et eller flere af de ni hovedspørgsmål. I de tilfælde, hvor der skal anvendes supplerende information, vil dette tydeligt fremgå af spørgsmålet med fremhævet skrift. Supplerende information skal kun anvendes til besvarelse af det spørgsmål, som det vedrører. Hvis der i et spørgsmål ikke refereres til supplerende information eller til projekt-casen, vil spørgsmålet indeholde al den information, der skal bruges. I de tilfælde vil projekt-casen indeholde baggrundsinformationer og sammenhæng i forhold til det overordnede projekt, men vil ikke indeholde faktuelle oplysninger, der er nødvendige for at besvare spørgsmålet. 2.2 Spørgsmålshæftet indeholder ni hovedspørgsmål, der hver for sig dækker forskellige dele af eksamenskravene. I starten af hvert spørgsmål, vil det være tydeligt angivet, hvilket område af eksamenskravene, spørgsmålet vedrører. Hvert spørgsmål kan give 12 point, hvilket betyder, at det maksimale antal point for opgaven er 108 point. For at bestå kræves 59 point (55%). Hvert spørgsmål er opdelt i flere delspørgsmål. For hvert delspørgsmål vil det i opgaven fremgå, hvor mange af de 12 point, delspørgsmålet kan give. Du forventes at besvare alle spørgsmål og delspørgsmål. 2.3 Et besvarelseshæfte, der indeholder de besvarelsesark, hvor dine svar skal angives. Der er kun ét svar til hvert spørgsmål, med mindre andet tydeligt fremgår af spørgsmålet. Hvis der afgives mere end ét svar på et spørgsmål, hvor dette ikke er påkrævet, vil svarlinjen blive betragtet som ugyldig. Version (Status Approved) Page 1 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

2 3 PRINCE2 EKSAMENSKRAV, DER DÆKKES AF PRACTITIONER-EKSAMEN Practitioner-eksamen består af 9 spørgsmål, der samlet dækker 9 ud af 10 grupperinger af PRINCE2 Practitioner-eksamenskrav.: Eksamenskrav Temaet: Business Case Temaet: Organisation Temaet: Kvalitet Temaet: Planer Temaet: Risiko Temaet: Ændringer Temaet: Fremdrift Processerne: Start af et Projekt og Initiering af et Projekt Processerne: Ledelse af et Projekt, Ledelse af en Faseovergang og Afslutning af et Projekt Processerne: Styring af en Fase og Styring af Produktleverancer Eksamenskravene indeholder også følgende tre afsnit: Overblik, Principper og Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet. Der vil ikke blive stillet spørgsmål direkte til disse tre afsnit, men emner fra områderne vil kunne indgå i spørgsmål, der dækker andre dele af eksamenskravene. Den komplette beskrivelse af eksamenskrav for PRINCE2 Practitioner kan ses på hjemmesiden for APM Group (under Syllabus ). 4 SPØRGSMÅLSTYPER Der er anvendt forskellige spørgsmålstyper i opgaven. Spørgsmålstyperne er: 4.1 Traditionelle multiple choice-spørgsmål, dvs. vælg ét svar fra en liste med flere mulige svar. Det korrekte svar skal vælges blandt 3 eller 4 mulige svar.. Svar på følgende spørgsmål, der omhandler relationen mellem Kommunikationsstyringsstrategien og andre PRINCE2-produkter og -temaer. Hvilket udsagn beskriver relationen mellem Kommunikationsstyringsstrategien og temaet Organisation korrekt? A B C Kommunikationsstyringsstrategien godkendes af Projektlederen Kommunikationsstyringsstrategien beskriver både informationsstrømmen fra projektet til interessenterne og informationsstrømmen fra interessenterne til projektet Alle identificerede interessenter bør vurdere Kommunikationsstyringsstrategien Version (Status Approved) Page 2 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

3 4.2 To svar, dvs. vælg to rigtige svar fra en liste med flere svarmuligheder. Denne type spørgsmål har samme struktur som den traditionelle stil, men der skal vælges mere end ét svar. Dette er den eneste spørgsmålstype, hvor mere end ét svar er nødvendigt for at opnå point. Hvis der angives mere end to svar, vil svaret blive betragtet som ugyldigt. For denne spørgsmålstype, vil der altid skulle vælges 2 rigtige svar ud af 5 mulige svar. Konfigurationsstyringsstrategien indeholder et afsnit om procedure for konfigurationsstyring. Svar på følgende spørgsmål, der omhandler anvendelsen af denne procedure. Husk at begrænse dine svar til det antal valg, der anmodes om i spørgsmålet. 1 Bekræftelse og revision: Hvilke 2 områder vil blive gennemgået i forbindelse med en konfigurationsrevision? A At optegnelserne i Slutproduktbeskrivelsen er korrekt specificeret. B At specialistprodukterne er korrekt identificeret. C At et produkts tilstand er i overensstemmelse med dets Konfigurationsfortegnelse D At udlevering af produkter følger proceduren for konfigurationsstyring. E At risici relateret til produkter bliver vurderet i henhold til Risikostyringsstrategien. 4.3 Sammenkædning punkter på én liste skal parres med punkter på en anden liste. Der er kun et rigtigt svar på hvert spørgsmål. Dog kan mulighederne på den anden liste anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 er en liste med rigtige udsagn fra processen Start af et Projekt. For hvert udsagn i kolonne 1, skal der fra kolonne 2 vælges det produkt, hvori udsagnet burde være dokumenteret. Hvert punkt fra kolonne 2 kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 En forundersøgelse skal godkendes af direktionen, før arbejdet på det nye projekt kan påbegyndes 2 Virksomheden kunne vælge at se bort fra anbefalingerne i forundersøgelsen, og dermed vælge IKKE at udvikle det nye produkt 3 Tidligere tiltag med udvikling af nye produkter har lidt under, at forretningsenheder ikke har været involveret i produktudviklingen A Erfaringslog B Udkast til Business Case C Faseplan D Slutproduktbeskrivelse E Rollebeskrivelser for projektorganisationen 4 70 % af deltagerne i en forsøgsgruppe skal bekræfte, at de vil købe det nye produkt Version (Status Approved) Page 3 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

4 4.4 Rækkefølge hændelser skal placeres i den rigtige rækkefølge. Eksemplet nedenfor viser et rækkefølge-spørgsmål af sammenkædningstypen. Kolonne 1 er en liste over beslutninger, der skal tages i projektet. For hver beslutning i kolonne 1, skal det afgøres, om beslutningen træffes i Start af et Projekt, og beslutningsrækkefølgen skal angives. Kolonne 1 Column 2 1 Styregruppens godkendelse af en forundersøgelse, før projektet kan begynde 2 Beslutte, om der er tilstrækkelig finansiering til at opnå projektets målsætninger 3 Vurdere. hvilke grupperinger der skal involveres i projektet, med udgangspunkt i anbefalinger fra tidligere udviklingsprojekter 4 Evaluere to mulige kandidater til rollen som Projektleder og beslutte, hvem af dem der skal vælges A Besluttes IKKE i processen Start af et projekt. B Første C Anden D Tredje E Fjerde 4.5 Påstand/Begrundelse hvert punkt består af to udsagn, en påstand og en begrundelse, der er sammenkædet af ordet fordi. Først skal det afgøres, om påstanden er rigtig eller forkert. Herefter skal det afgøres, om begrundelsen er rigtig eller forkert. Hvis en af sætningerne er forkert, skal der vælges mellem svarmulighederne C, D eller E. Hvis begge sætninger er rigtige, er et tredje trin påkrævet. For at kunne vælge mellem svarmulighed A og B, må det afgøres, om begrundelsen forklarer, hvorfor påstanden er rigtig. Anvend projekt-casen og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 2 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed blandt mulighederne A til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Svarmulighed Påstand Begrundelse A Rigtig Rigtig OG begrundelsen er en rigtig forklaring af påstanden B Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer ikke påstanden C Rigtig Forkert D Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand Fordi Begrundelse 1 Det forventede udbytte ved forøget medarbejderfleksibilitet bør medtages i Business Casen 2 Det forventede udbytte ved forøget medarbejderfleksibilitet bør medtages i Business Casen Alle kendte former for udbytte i Business Casen bør beskrives klart og målbart Information om det forventede projektudbytte udgør en del af begrundelsen for at påbegynde et projekt Version (Status Approved) Page 4 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

5 Yderligere forklaring: I spørgsmål 1 og 2 i ovennævnte eksempel er påstanden rigtig for dem begge, men svaret på spørgsmål 1 er B, og på spørgsmål 2 er svaret A. I spørgsmål 1 er begrundelsen rigtig, men det forhold at udbytte bør beskrives i målbar form forklarer ikke, hvorfor udbyttet ved øget medarbejderfleksibilitet bør beskrives i Business Casen. Svaret er derfor B. I spørgsmål 2 giver begrundelsen belæg for påstanden. Ud fra oplysningerne i projekt-casen står det klart, at medarbejderfleksibilitet er et forventet udbytte af projektet, og ud fra PRINCE2 ved vi, at Business Casen indeholder begrundelsen for at påbegynde projektet. Det betyder, at begrundelsen er rigtig og forklarer påstanden. Svaret er derfor A. Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål, men svarmulighederne kan blive anvendt én gang, mere end én gang, eller slet ikke. 5 SPØRGSMÅLENES SVÆRHEDSGRAD Delspørgsmålene vil variere i sværhedsgrad alt efter spørgsmålets læringsmål. Sværhedsgrader: 1. Viden 2. Forståelse 3. Anvendelse 4. Evaluering 1. Viden 2. Forståelse 3. Anvendelse 4. Evaluering I stand til at huske oplysninger fra manualen, herunder termer, koncepter, principper, temaer, processer og ansvarsområder Forstå principperne, processerne, temaerne, projektmiljøet og roller, samt kunne forklare, hvordan disse anvendes i / er involveret i projektet Demonstrere anvendelse af metoden ved: (i) passende anvendelse af temaerne; (ii) udfærdigelse af ledelsesprodukter; (iii) evne til i passende grad at kunne tilpasse processer og temaer; til et givent scenarie Evne til at evaluere metodeanvendelsen i form af en vurdering af fuldførte produkter og projekthændelser fra en given projekt-case Inden for et spørgsmål, vil delspørgsmålene være sorteret i stigende sværhedsgrad. Eksamen vil have indlæringsmålene vedrørende anvendelse og evaluering som sit fokus. En samlet eksamensopgave vil maksimalt have spørgsmål fra niveau 2 (forståelse) svarende til 10 points og vil ikke have spørgsmål fra niveau 1 (viden). 6 TIDSSTYRING Practitioner-eksamen varer 150 minutter. For at kunne besvare alle spørgsmål, må eksaminanderne aktivt styre tiden. Der kan gives generel vejledning til tidsstyring. Version (Status Approved) Page 5 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

6 Eksaminanderne ønsker måske at bruge de første 5 minutter på at læse informationerne i casen og skabe overblik over eksamensopgavens udformning. Hvis der herefter anvendes 15 minutter på hvert af de ni spørgsmål, vil der være 10 minutter tilbage, som kan anvendes til de spørgsmål, der måtte kræve yderligere læsning. Eksaminanderne må anvende sin egen PRINCE2-manual, indeholdende egne noter, under eksamen. Der må ikke anvendes andet støttemateriale, herunder post-it-sedler (ud over sedler anvendt til markering i bogen) og andre papirer. Eksaminanderne bør være opmærksomme på tidspresset. Selvom eksaminanden kan finde støtte i manualen, ligesom i den virkelige verden, så er eksamen, i forhold til tidspresset, ikke konstrueret på en måde, hvor det kræves eller forventes, at Eksaminanderne skal bruge manualen til at besvare spørgsmålene. Anvendelse af manualen er frivillig. En eksaminand vil måske typisk slå op i manualen efter noget specifikt en eller to gange i løbet af en eksamen. Mere end det vil med stor sandsynlighed ikke være en fordel og kan derfor ikke anbefales. 7 REDAKTIONELLE BEMÆRKNINGER 7.1 I såvel hæftet med projekt-casen som spørgsmålshæftet er der anvendt stort begyndelsesbogstav ved alle henvisninger til PRINCE2 ledelsesprodukter og processer. 7.2 Anvendelse af ordene bør, vil og skal bør anvendes til at udtrykke forpligtigelse : noget, der er godt, vigtigt eller anbefalet. Det er et svagere udtryk end skal og anvendes til at teste, om noget burde gøres i en situation i en case fordi, det er i overensstemmelse med principperne og anbefalingerne i PRINCE2. Som eksempel kan vi tage den følgende sætning: Økonomidirektøren bør varetage rollen som Styregruppeformand i projektet. Ud fra informationer i casen er økonomidirektøren måske, eller måske ikke, den bedst egnede kandidat til rollen som Styregruppeformand set ud fra hans evne til at påtage sig de ansvarsområder, som PRINCE2 foreskriver for rollen, samt hans evne til at repræsentere forretningsinteresser i projektet. Brugen af ordet bør pålægger læseren at evaluere, om direktøren er i stand til dette. skal anvendes, når der er tale om noget, der er nødvendigt eller skal ske, dvs. noget, som er obligatorisk. vil og er bruges til at udtrykke noget, der er sikkert, eller er en indiskutabel kendsgerning i PRINCE2, f.eks. bruges de til at beskrive generelle kendsgerninger om PRINCE2 s produkter, processer, temaer og teknikker. Som eksempel kan nævnes: Godkendelseskriterierne er dokumenteret i Slutproduktbeskrivelsen. 7.3 Anvendelse af ordet relevant/passende Hvert af de følgende 5 spørgsmål indeholder en række rigtige udsagn om projektet, men kun 2 af udsagnene er relevante i forhold til det konkrete afsnit i Business Casen 1 Hvilke 2 udsagn bør indgå i afsnittet Omkostninger i Business Casen? A Projektet vil blive finansieret af virksomhedens marketingsbudget B Der kan ikke angives information om projektets omkostninger, før Projektplanen er blevet godkendt C Projektomkostningerne er estimeret til at blive kr D Omkostninger til tryk og distribution vil blive registreret i de budgetterede produktionsomkostninger Version (Status Approved) Page 6 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

7 E Yderligere 10 ordrer med en gennemsnitlig avance på kr vil give et udbytte på kr i det første år I sammenhæng med Practitioner-eksamen, har ovenstående anvendelse af ordet relevant følgende betydning: Er udsagnet relevant for det konkrete afsnit, når det ses i forhold til den anbefalede udformning af Business Casen som beskrevet i Produktbeskrivelsen i appendiks A, og endvidere i tema-kapitlet om Business Casen?. 7.4 Anvendelse af rigtige udsagn i et spørgsmål Når udtrykket rigtige udsagn anvendes i et spørgsmål, så er det ikke nødvendigt at vurdere, om udsagnene er i overensstemmelse med casen, og supplerende information er heller ikke nødvendigt. I ovenstående eksempel er det, for svarmulighed A og C, ikke nødvendigt at slå op i casen for at kontrollere, om projektet bliver finansieret af virksomhedens marketingsbudget eller om omkostningerne er kr Idet spørgsmålet angiver, at udsagnet er rigtigt, så går vurderingen på, om afsnittet Omkostninger er det rigtige sted at registrere denne information ud fra PRINCE2 s anbefalinger til indholdet i en Business Case. 7.5 Anvendelse af ifølge PRINCE2 Udtrykket Ifølge PRINCE2 anvendes for at understrege, at spørgsmålet er helt og holdent teoretisk, og derfor ikke kræver anvendelse af information fra casen. 8 UDFYLDELSE AF BESVARELSESARKET Besvarelsesarket vil blive maskinaflæst og bedømt automatisk. Svarene skal derfor angives nøjagtigt efter de angivne instruktioner. Sker dette ikke, kan det føre til en forsinkelse af bedømmelsen eller i nogle tilfælde, at svarene betragtes som ugyldige. Udfyldelse af besvarelsesarketarket sker ved, at eksaminanden udfylder ovale felter, der svarer til den valgte svarmulighed, f.eks., A B C D Ovalerne skal udfyldes med BLYANT og IKKE KUGLEPEN. Hvis der anvendes kuglepen, vil opgaven ikke blive bedømt. Et svar angives korrekt ved enten: at udfylde ovalen helt eller at tegne en linje midt igennem ovalen. Hvis svarene er markeret på anden vis, f.eks. med flueben eller krydser, vil opgaven ikke blive bedømt. Hvis en eksaminand under eksamen ønsker at ændre sit svar, skal den forkerte angivelse viskes fuldstændigt ud (med viskelæder), og det korrekte svar markeres i stedet. Hvis en eksaminand angiver mere end ét svar på et spørgsmål, vil svaret blive betragtet som ugyldigt. Version (Status Approved) Page 7 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister 1 Din profil på eksamensportalen... 1 2 Eksamensformål... 1 3 Eksamensopbygning... 1 4 Spørgsmålstyper... 2 5 Redaktionelle bemærkninger... 2 6 Tidsstyring...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold TESTS I MAKROØKONOMI Formål og indhold Testene er tænkt som et hjælpemiddel til studerende, der bruger bogen Makroøkonomi teori og beskrivelse fra forlaget Limedesign. Sigtet er at støtte de studerende

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen X03 Scenariehæfte ksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kasper Boye Midtvejsevaluering - Slutevaluering, fordele og ulemper Oplæg om evaluering og eksamen

Kasper Boye Midtvejsevaluering - Slutevaluering, fordele og ulemper Oplæg om evaluering og eksamen Kasper Boye Midtvejsevaluering - Slutevaluering, fordele og ulemper Oplæg om evaluering og eksamen Disposition 1. Midtvejsevalueringen 2. Slutevalueringen 3. Eksamen 1. Midtvejsevalueringen Form 1. Studerende:

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Oversigt over spørgsmålstyper

Oversigt over spørgsmålstyper Du indsætter spørgsmål i prøven ved at klikke på +-tegnet ved spørgsmålene, eller ved at trække dem ind på prøven (med venstre museknap) Klik herefter på spørgsmålet for at åbne det for redigering Du kan

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

Aktivitet 1b: Regnehistorie

Aktivitet 1b: Regnehistorie Aktivitet 1b: Regnehistorie Vi tager igen udgangspunkt i en eksamensopgave fra sommeren 014: En regneopskrift består af nogle linjer med en ordre i hver linje. Det tal, du får, når du følger en ordre i

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning

Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning Programgrundlag (Programme Brief) - Vejledning December 2015 er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske faser, ledelsesprodukter,

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere