PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER"

Transkript

1 PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden demonstrere sin evne til at anvende metoden hensigtsmæssigt i et givet antal situationer. Disse situationer er beskrevet i projektcasen. Practitioner-eksamen anvender objektive spørgsmål, hvor eksaminanden, for hvert spørgsmål, skal vælge en svarmulighed ud af flere mulige, og hvor den rigtige besvarelse er fastsat på forhånd. 1.2 De følgende afsnit beskriver både udformningen af spørgsmålene og de forskellige typer spørgsmål, som Practitioner-eksamen indeholder. Der gives også enkelte anbefalinger til, hvordan forskellige typer spørgsmål kan besvares. 2 OPGAVENS STRUKTUR Eksamensopgaven består af tre hæfter: 2.1 En projekt-case, der indeholder en case med beskrivelse af organisationen, den forretningsmæssige begrundelse for projektet, samt projektets målsætninger. Hæftet kan også indeholde yderligere informationer, der skal anvendes til et eller flere af de ni hovedspørgsmål. I de tilfælde, hvor der skal anvendes supplerende information, vil dette tydeligt fremgå af spørgsmålet med fremhævet skrift. Supplerende information skal kun anvendes til besvarelse af det spørgsmål, som det vedrører. Hvis der i et spørgsmål ikke refereres til supplerende information eller til projekt-casen, vil spørgsmålet indeholde al den information, der skal bruges. I de tilfælde vil projekt-casen indeholde baggrundsinformationer og sammenhæng i forhold til det overordnede projekt, men vil ikke indeholde faktuelle oplysninger, der er nødvendige for at besvare spørgsmålet. 2.2 Spørgsmålshæftet indeholder ni hovedspørgsmål, der hver for sig dækker forskellige dele af eksamenskravene. I starten af hvert spørgsmål, vil det være tydeligt angivet, hvilket område af eksamenskravene, spørgsmålet vedrører. Hvert spørgsmål kan give 12 point, hvilket betyder, at det maksimale antal point for opgaven er 108 point. For at bestå kræves 59 point (55%). Hvert spørgsmål er opdelt i flere delspørgsmål. For hvert delspørgsmål vil det i opgaven fremgå, hvor mange af de 12 point, delspørgsmålet kan give. Du forventes at besvare alle spørgsmål og delspørgsmål. 2.3 Et besvarelseshæfte, der indeholder de besvarelsesark, hvor dine svar skal angives. Der er kun ét svar til hvert spørgsmål, med mindre andet tydeligt fremgår af spørgsmålet. Hvis der afgives mere end ét svar på et spørgsmål, hvor dette ikke er påkrævet, vil svarlinjen blive betragtet som ugyldig. Version (Status Approved) Page 1 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

2 3 PRINCE2 EKSAMENSKRAV, DER DÆKKES AF PRACTITIONER-EKSAMEN Practitioner-eksamen består af 9 spørgsmål, der samlet dækker 9 ud af 10 grupperinger af PRINCE2 Practitioner-eksamenskrav.: Eksamenskrav Temaet: Business Case Temaet: Organisation Temaet: Kvalitet Temaet: Planer Temaet: Risiko Temaet: Ændringer Temaet: Fremdrift Processerne: Start af et Projekt og Initiering af et Projekt Processerne: Ledelse af et Projekt, Ledelse af en Faseovergang og Afslutning af et Projekt Processerne: Styring af en Fase og Styring af Produktleverancer Eksamenskravene indeholder også følgende tre afsnit: Overblik, Principper og Tilpasning af PRINCE2 til projektmiljøet. Der vil ikke blive stillet spørgsmål direkte til disse tre afsnit, men emner fra områderne vil kunne indgå i spørgsmål, der dækker andre dele af eksamenskravene. Den komplette beskrivelse af eksamenskrav for PRINCE2 Practitioner kan ses på hjemmesiden for APM Group (under Syllabus ). 4 SPØRGSMÅLSTYPER Der er anvendt forskellige spørgsmålstyper i opgaven. Spørgsmålstyperne er: 4.1 Traditionelle multiple choice-spørgsmål, dvs. vælg ét svar fra en liste med flere mulige svar. Det korrekte svar skal vælges blandt 3 eller 4 mulige svar.. Svar på følgende spørgsmål, der omhandler relationen mellem Kommunikationsstyringsstrategien og andre PRINCE2-produkter og -temaer. Hvilket udsagn beskriver relationen mellem Kommunikationsstyringsstrategien og temaet Organisation korrekt? A B C Kommunikationsstyringsstrategien godkendes af Projektlederen Kommunikationsstyringsstrategien beskriver både informationsstrømmen fra projektet til interessenterne og informationsstrømmen fra interessenterne til projektet Alle identificerede interessenter bør vurdere Kommunikationsstyringsstrategien Version (Status Approved) Page 2 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

3 4.2 To svar, dvs. vælg to rigtige svar fra en liste med flere svarmuligheder. Denne type spørgsmål har samme struktur som den traditionelle stil, men der skal vælges mere end ét svar. Dette er den eneste spørgsmålstype, hvor mere end ét svar er nødvendigt for at opnå point. Hvis der angives mere end to svar, vil svaret blive betragtet som ugyldigt. For denne spørgsmålstype, vil der altid skulle vælges 2 rigtige svar ud af 5 mulige svar. Konfigurationsstyringsstrategien indeholder et afsnit om procedure for konfigurationsstyring. Svar på følgende spørgsmål, der omhandler anvendelsen af denne procedure. Husk at begrænse dine svar til det antal valg, der anmodes om i spørgsmålet. 1 Bekræftelse og revision: Hvilke 2 områder vil blive gennemgået i forbindelse med en konfigurationsrevision? A At optegnelserne i Slutproduktbeskrivelsen er korrekt specificeret. B At specialistprodukterne er korrekt identificeret. C At et produkts tilstand er i overensstemmelse med dets Konfigurationsfortegnelse D At udlevering af produkter følger proceduren for konfigurationsstyring. E At risici relateret til produkter bliver vurderet i henhold til Risikostyringsstrategien. 4.3 Sammenkædning punkter på én liste skal parres med punkter på en anden liste. Der er kun et rigtigt svar på hvert spørgsmål. Dog kan mulighederne på den anden liste anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 er en liste med rigtige udsagn fra processen Start af et Projekt. For hvert udsagn i kolonne 1, skal der fra kolonne 2 vælges det produkt, hvori udsagnet burde være dokumenteret. Hvert punkt fra kolonne 2 kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Kolonne 1 Kolonne 2 1 En forundersøgelse skal godkendes af direktionen, før arbejdet på det nye projekt kan påbegyndes 2 Virksomheden kunne vælge at se bort fra anbefalingerne i forundersøgelsen, og dermed vælge IKKE at udvikle det nye produkt 3 Tidligere tiltag med udvikling af nye produkter har lidt under, at forretningsenheder ikke har været involveret i produktudviklingen A Erfaringslog B Udkast til Business Case C Faseplan D Slutproduktbeskrivelse E Rollebeskrivelser for projektorganisationen 4 70 % af deltagerne i en forsøgsgruppe skal bekræfte, at de vil købe det nye produkt Version (Status Approved) Page 3 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

4 4.4 Rækkefølge hændelser skal placeres i den rigtige rækkefølge. Eksemplet nedenfor viser et rækkefølge-spørgsmål af sammenkædningstypen. Kolonne 1 er en liste over beslutninger, der skal tages i projektet. For hver beslutning i kolonne 1, skal det afgøres, om beslutningen træffes i Start af et Projekt, og beslutningsrækkefølgen skal angives. Kolonne 1 Column 2 1 Styregruppens godkendelse af en forundersøgelse, før projektet kan begynde 2 Beslutte, om der er tilstrækkelig finansiering til at opnå projektets målsætninger 3 Vurdere. hvilke grupperinger der skal involveres i projektet, med udgangspunkt i anbefalinger fra tidligere udviklingsprojekter 4 Evaluere to mulige kandidater til rollen som Projektleder og beslutte, hvem af dem der skal vælges A Besluttes IKKE i processen Start af et projekt. B Første C Anden D Tredje E Fjerde 4.5 Påstand/Begrundelse hvert punkt består af to udsagn, en påstand og en begrundelse, der er sammenkædet af ordet fordi. Først skal det afgøres, om påstanden er rigtig eller forkert. Herefter skal det afgøres, om begrundelsen er rigtig eller forkert. Hvis en af sætningerne er forkert, skal der vælges mellem svarmulighederne C, D eller E. Hvis begge sætninger er rigtige, er et tredje trin påkrævet. For at kunne vælge mellem svarmulighed A og B, må det afgøres, om begrundelsen forklarer, hvorfor påstanden er rigtig. Anvend projekt-casen og besvar følgende spørgsmål. Linje 1 til 2 i skemaet nedenfor omfatter en påstand og en begrundelse. For hver linje skal du identificere den rigtige valgmulighed blandt mulighederne A til E. En valgmulighed kan anvendes én gang, mere end én gang eller slet ikke. Svarmulighed Påstand Begrundelse A Rigtig Rigtig OG begrundelsen er en rigtig forklaring af påstanden B Rigtig Rigtig MEN begrundelsen forklarer ikke påstanden C Rigtig Forkert D Forkert Rigtig E Forkert Forkert Påstand Fordi Begrundelse 1 Det forventede udbytte ved forøget medarbejderfleksibilitet bør medtages i Business Casen 2 Det forventede udbytte ved forøget medarbejderfleksibilitet bør medtages i Business Casen Alle kendte former for udbytte i Business Casen bør beskrives klart og målbart Information om det forventede projektudbytte udgør en del af begrundelsen for at påbegynde et projekt Version (Status Approved) Page 4 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

5 Yderligere forklaring: I spørgsmål 1 og 2 i ovennævnte eksempel er påstanden rigtig for dem begge, men svaret på spørgsmål 1 er B, og på spørgsmål 2 er svaret A. I spørgsmål 1 er begrundelsen rigtig, men det forhold at udbytte bør beskrives i målbar form forklarer ikke, hvorfor udbyttet ved øget medarbejderfleksibilitet bør beskrives i Business Casen. Svaret er derfor B. I spørgsmål 2 giver begrundelsen belæg for påstanden. Ud fra oplysningerne i projekt-casen står det klart, at medarbejderfleksibilitet er et forventet udbytte af projektet, og ud fra PRINCE2 ved vi, at Business Casen indeholder begrundelsen for at påbegynde projektet. Det betyder, at begrundelsen er rigtig og forklarer påstanden. Svaret er derfor A. Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål, men svarmulighederne kan blive anvendt én gang, mere end én gang, eller slet ikke. 5 SPØRGSMÅLENES SVÆRHEDSGRAD Delspørgsmålene vil variere i sværhedsgrad alt efter spørgsmålets læringsmål. Sværhedsgrader: 1. Viden 2. Forståelse 3. Anvendelse 4. Evaluering 1. Viden 2. Forståelse 3. Anvendelse 4. Evaluering I stand til at huske oplysninger fra manualen, herunder termer, koncepter, principper, temaer, processer og ansvarsområder Forstå principperne, processerne, temaerne, projektmiljøet og roller, samt kunne forklare, hvordan disse anvendes i / er involveret i projektet Demonstrere anvendelse af metoden ved: (i) passende anvendelse af temaerne; (ii) udfærdigelse af ledelsesprodukter; (iii) evne til i passende grad at kunne tilpasse processer og temaer; til et givent scenarie Evne til at evaluere metodeanvendelsen i form af en vurdering af fuldførte produkter og projekthændelser fra en given projekt-case Inden for et spørgsmål, vil delspørgsmålene være sorteret i stigende sværhedsgrad. Eksamen vil have indlæringsmålene vedrørende anvendelse og evaluering som sit fokus. En samlet eksamensopgave vil maksimalt have spørgsmål fra niveau 2 (forståelse) svarende til 10 points og vil ikke have spørgsmål fra niveau 1 (viden). 6 TIDSSTYRING Practitioner-eksamen varer 150 minutter. For at kunne besvare alle spørgsmål, må eksaminanderne aktivt styre tiden. Der kan gives generel vejledning til tidsstyring. Version (Status Approved) Page 5 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

6 Eksaminanderne ønsker måske at bruge de første 5 minutter på at læse informationerne i casen og skabe overblik over eksamensopgavens udformning. Hvis der herefter anvendes 15 minutter på hvert af de ni spørgsmål, vil der være 10 minutter tilbage, som kan anvendes til de spørgsmål, der måtte kræve yderligere læsning. Eksaminanderne må anvende sin egen PRINCE2-manual, indeholdende egne noter, under eksamen. Der må ikke anvendes andet støttemateriale, herunder post-it-sedler (ud over sedler anvendt til markering i bogen) og andre papirer. Eksaminanderne bør være opmærksomme på tidspresset. Selvom eksaminanden kan finde støtte i manualen, ligesom i den virkelige verden, så er eksamen, i forhold til tidspresset, ikke konstrueret på en måde, hvor det kræves eller forventes, at Eksaminanderne skal bruge manualen til at besvare spørgsmålene. Anvendelse af manualen er frivillig. En eksaminand vil måske typisk slå op i manualen efter noget specifikt en eller to gange i løbet af en eksamen. Mere end det vil med stor sandsynlighed ikke være en fordel og kan derfor ikke anbefales. 7 REDAKTIONELLE BEMÆRKNINGER 7.1 I såvel hæftet med projekt-casen som spørgsmålshæftet er der anvendt stort begyndelsesbogstav ved alle henvisninger til PRINCE2 ledelsesprodukter og processer. 7.2 Anvendelse af ordene bør, vil og skal bør anvendes til at udtrykke forpligtigelse : noget, der er godt, vigtigt eller anbefalet. Det er et svagere udtryk end skal og anvendes til at teste, om noget burde gøres i en situation i en case fordi, det er i overensstemmelse med principperne og anbefalingerne i PRINCE2. Som eksempel kan vi tage den følgende sætning: Økonomidirektøren bør varetage rollen som Styregruppeformand i projektet. Ud fra informationer i casen er økonomidirektøren måske, eller måske ikke, den bedst egnede kandidat til rollen som Styregruppeformand set ud fra hans evne til at påtage sig de ansvarsområder, som PRINCE2 foreskriver for rollen, samt hans evne til at repræsentere forretningsinteresser i projektet. Brugen af ordet bør pålægger læseren at evaluere, om direktøren er i stand til dette. skal anvendes, når der er tale om noget, der er nødvendigt eller skal ske, dvs. noget, som er obligatorisk. vil og er bruges til at udtrykke noget, der er sikkert, eller er en indiskutabel kendsgerning i PRINCE2, f.eks. bruges de til at beskrive generelle kendsgerninger om PRINCE2 s produkter, processer, temaer og teknikker. Som eksempel kan nævnes: Godkendelseskriterierne er dokumenteret i Slutproduktbeskrivelsen. 7.3 Anvendelse af ordet relevant/passende Hvert af de følgende 5 spørgsmål indeholder en række rigtige udsagn om projektet, men kun 2 af udsagnene er relevante i forhold til det konkrete afsnit i Business Casen 1 Hvilke 2 udsagn bør indgå i afsnittet Omkostninger i Business Casen? A Projektet vil blive finansieret af virksomhedens marketingsbudget B Der kan ikke angives information om projektets omkostninger, før Projektplanen er blevet godkendt C Projektomkostningerne er estimeret til at blive kr D Omkostninger til tryk og distribution vil blive registreret i de budgetterede produktionsomkostninger Version (Status Approved) Page 6 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

7 E Yderligere 10 ordrer med en gennemsnitlig avance på kr vil give et udbytte på kr i det første år I sammenhæng med Practitioner-eksamen, har ovenstående anvendelse af ordet relevant følgende betydning: Er udsagnet relevant for det konkrete afsnit, når det ses i forhold til den anbefalede udformning af Business Casen som beskrevet i Produktbeskrivelsen i appendiks A, og endvidere i tema-kapitlet om Business Casen?. 7.4 Anvendelse af rigtige udsagn i et spørgsmål Når udtrykket rigtige udsagn anvendes i et spørgsmål, så er det ikke nødvendigt at vurdere, om udsagnene er i overensstemmelse med casen, og supplerende information er heller ikke nødvendigt. I ovenstående eksempel er det, for svarmulighed A og C, ikke nødvendigt at slå op i casen for at kontrollere, om projektet bliver finansieret af virksomhedens marketingsbudget eller om omkostningerne er kr Idet spørgsmålet angiver, at udsagnet er rigtigt, så går vurderingen på, om afsnittet Omkostninger er det rigtige sted at registrere denne information ud fra PRINCE2 s anbefalinger til indholdet i en Business Case. 7.5 Anvendelse af ifølge PRINCE2 Udtrykket Ifølge PRINCE2 anvendes for at understrege, at spørgsmålet er helt og holdent teoretisk, og derfor ikke kræver anvendelse af information fra casen. 8 UDFYLDELSE AF BESVARELSESARKET Besvarelsesarket vil blive maskinaflæst og bedømt automatisk. Svarene skal derfor angives nøjagtigt efter de angivne instruktioner. Sker dette ikke, kan det føre til en forsinkelse af bedømmelsen eller i nogle tilfælde, at svarene betragtes som ugyldige. Udfyldelse af besvarelsesarketarket sker ved, at eksaminanden udfylder ovale felter, der svarer til den valgte svarmulighed, f.eks., A B C D Ovalerne skal udfyldes med BLYANT og IKKE KUGLEPEN. Hvis der anvendes kuglepen, vil opgaven ikke blive bedømt. Et svar angives korrekt ved enten: at udfylde ovalen helt eller at tegne en linje midt igennem ovalen. Hvis svarene er markeret på anden vis, f.eks. med flueben eller krydser, vil opgaven ikke blive bedømt. Hvis en eksaminand under eksamen ønsker at ændre sit svar, skal den forkerte angivelse viskes fuldstændigt ud (med viskelæder), og det korrekte svar markeres i stedet. Hvis en eksaminand angiver mere end ét svar på et spørgsmål, vil svaret blive betragtet som ugyldigt. Version (Status Approved) Page 7 Document Owner Emma Jones DK J Wigh

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Metodekvalitet og projektdynamik. PRINCE2 i den virkelige verden

Metodekvalitet og projektdynamik. PRINCE2 i den virkelige verden Metodekvalitet og projektdynamik en gordisk knude? PRINCE2 i den virkelige verden Om taleren Senior Project Manager & Bid Manager: Claus G. Hemmingsen, Atea A/S Projektledelseserfaring: 15 år Ansættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Forandringsledelse er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere