PRINCE2 Glossary of Terms Danish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 Glossary of Terms Danish"

Transkript

1 acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion på en risiko (trussel), hvor det bevidst og forsætligt besluttes at lade risikoen være ubehandlet. Beslutningen tages efter at have vurderet, at accept af risikoen vil være mere økonomisk fordelagtig end at forsøge en aktiv risikoreaktion. Truslen bør fortsat overvåges for at sikre, at den stadig kan tolereres. Forholdet både mellem produkter og mellem aktiviteter. F.eks. at udviklingen af produkt C ikke påbegyndes, før produkterne A og B er færdiggjort. Afhængigheder kan være interne eller eksterne. Projektlederen har kontrol over interne afhængigheder. Eksterne afhængigheder har Projektlederen ikke kontrol over, f.eks. leveringen af et nødvendigt produkt til dette projekt fra et andet projekt. En situation, hvor det kan forudses, at der vil ske en afvigelse ud over de toleranceniveauer, der er aftalt mellem Projektlederen og Styregruppen (eller mellem Styregruppen og virksomheds- eller programledelsen). Noget, der burde leveres af projektet, men som på nuværende tidspunkt ikke bliver (eller forudses ikke at blive) leveret, og som Projektlederen ikke er i stand til at løse inden for de aftalte tolerancer. Det kan være et manglende produkt eller et produkt, der ikke opfylder dets specifikationer. Afvigelse fra specifikation er en emnetype. En plan, der ofte følger efter en Afvigelsesrapport. Ved en afvigelse fra en Faseplan, dækker Afvigelsesplanen perioden frem til afslutningen af den nuværende fase. Hvis afvigelsen er på projektniveau, vil Projektplanen blive erstattet af den nye Projektplan. En beskrivelse af afvigelsen, dens konsekvens, muligheder, anbefaling og konsekvens af selve anbefalingen. Denne rapport udarbejdes af Projektlederen til Styregruppen. Dette er et review, som Styregruppen foretager for at godkende (eller afvise) en Afvigelsesplan. En reaktion på en risiko (mulighed), hvor det bevidst og forsætligt besluttes ikke at udnytte eller forstærke muligheden. Beslutningen tages efter at have vurderet, at afvisning vil være mere økonomisk fordelagtig end at forsøge en aktiv risikoreaktion. Muligheden bør fortsat overvåges. 1

2 agile metoder aktivitet anbefaling af opfølgningsaktiviteter anbefaling af projektafslutning ansvarlig myndighed antagelse Arbejdspakke baseline Agile metoder er (hovedsageligt) softwareudviklingsmetoder med en fremgangsmåde, hvor produkter udvikles gradvist i korte, iterative tidsblokke. PRINCE2 er kompatibel med agile metoder. En aktivitet er en proces, funktion eller opgave, der styres, forløber over tid, og har genkendelige resultater. Aktiviteter angives ofte som del af processer eller planer. Anbefalede aktiviteter, der er relateret til uafsluttet arbejde, igangværende emner, risici og alle øvrige aktiviteter, der er nødvendige for at føre et produkt videre til næste fase i dets livscyklus. Anbefaling af opfølgningsaktiviteter opsummeres og medtages i Faseafslutningsrapporten (for gradvis overdragelse) og Projektafslutningsrapporten. En anbefaling, der er udarbejdet af Projektlederen, og som Styregruppen kan sende som projektafslutningsmeddelelse, når gruppen er enig i, at projektet kan afsluttes. Den person eller gruppe, der rekvirerer projektet (typisk vil det være virksomheds- eller programledelsen), og som har myndigheden til at forpligte ressourcer og midler på vegne af den organisation, der bestiller projektet. Et udsagn, som antages at være sandt i forbindelse med planlægning, men som senere kan ændres. En antagelse bruges, når nogle fakta ikke er kendte eller fastlagte endnu. Antagelsen begrænses normalt til spørgsmål, der er så vigtige, at der vil blive behov for væsentlig genplanlægning, hvis antagelserne ændres eller viser sig ikke at være rigtige. En Arbejdspakke indeholder de oplysninger, der er relevante for fremstilling af et eller flere produkter. Den vil indeholde en beskrivelse af arbejdet, Produktbeskrivelse(r), oplysninger om begrænsninger for fremstilling. Desuden indeholder Arbejdspakken en bekræftelse af aftalen mellem Projektlederen og den person eller den Teamleder, som skal udføre Arbejdspakken, om at arbejdet kan udføres inden for begrænsningerne. Referencepunkt, der anvendes til styring og overvågning af en entitet (f.eks. et produkt). 2

3 Baseline begrænsninger bemyndigelse bruger brugergodkendelse Business Case Dagslog En type ledelsesprodukt, der beskriver aspekter ved projektet, og som efter godkendelse er underlagt ændringsstyring. De begrænsninger eller indskrænkninger projektet er underlagt. Den situation og det tidspunkt, hvor myndighed tildeles. Den person eller gruppe, der vil anvende et eller flere af projektets produkter. En bestemt type godkendelse, som den person eller gruppe, der vil anvende produktet, foretager, når produktet overdrages til driftsmiljøet. Begrundelsen for en organisatorisk aktivitet (projekt), som typisk indeholder omkostninger, udbytte, risici og tidsplaner, og mod hvilken den fortsatte levedygtighed afprøves. Anvendes til at registrere problemer/betænkeligheder, der kan håndteres uformelt af Projektlederen. Dele (risikoreaktion) drifts- og vedligeholdelsesgodkendelse DSDM-atern En reaktion på en risiko (trussel eller mulighed). Reaktionen går ud på at anvende en bod/bonus formel: begge parter aftaler at dele bonus hvis omkostningerne bliver lavere end planlagt (indenfor aftalte rammer); og at dele bod hvis omkostningerne bliver højere end planlagt (indenfor aftalte rammer). En bestemt type godkendelse, som den person eller gruppe, som kommer til at supportere produktet, giver, når produktet overdrages til driftsmiljøet. En agil projektleveringstruktur, der er udviklet og ejet af DSDM-konsortiet. Atern benytter en trinvis fremgangsmåde for produktudvikling i korte, iterative tidsblokke og er kompatibel med PRINCE2. 3

4 emne Emnerapport Emneregister endelig godkendelse En relevant hændelse der er sket, som ikke var planlagt, og som kræver en reaktion fra ledelsen. Det kan være enhver hændelse i løbet af projektet, som, medmindre det løses, vil resultere i en ændring af et baselinet produkt, en baselinet plan eller mål (tid, omkostning, kvalitet, omfang, risiko og udbytte). En rapport, der indeholder beskrivelse, konsekvensvurdering og anbefalinger for et ændringsønske, afvigelse fra specifikation eller et problem/betænkelighed. Emnerapporter oprettes kun for de emner, det er nødvendigt at behandle formelt. Anvendes til at opsamle og vedligeholde oplysninger om alle de emner, der styres formelt. Emneregisteret skal regelmæssigt gennemgås af Projektlederen. Den formelle anerkendelse af, at projektet har opfyldt de aftalte godkendelseskriterier og dermed opfyldt interessenternes behov. Erfaringslog Et uformelt opbevaringssted for dokumentation af erfaringer med relevans for dette eller fremtidige projekter. Erfaringsrapport fall back (risikoreaktion) fase Dokumenterer alle erfaringer, som med fordel kan anvendes i andre projekter. Formålet med rapporten er at tilskynde til handlinger for at sikre, at positive erfaringer bliver indarbejdet i organisationens måde at arbejde på, og således at organisationen bliver i stand til at undgå dårlige erfaringer i fremtidige projekter En reaktion på en risiko (trussel). Risikoreaktionen går ud på at udarbejde en plan for handlinger, der gør det muligt at falde tilbage til et tidligere stadie for at reducere truslens konsekvens, hvis truslen skulle indtræffe. Se: ledelsesfase eller teknisk fase 4

5 Faseafslutningsrapport faseafslutningsvurdering Faseplan En rapport Projektlederen leverer til Styregruppen ved afslutningen af hver af projektets ledelsesfaser. Den informerer om projektets præstation i løbet af fasen og projektets status ved faseafslutningen. Styregruppens review af Faseafslutningsrapporten for at træffe beslutning, om Faseplanen for næste fase skal godkendes. Afhængig af størrelse og vigtighed af projektet kan reviewet være formelt eller uformelt. Tilladelse til at fortsætte med næste fase bør dokumenteres formelt. En detaljeret plan, der anvendes som grundlag for styring af projektet i løbet af en fase. forankring (PRINCE2) fortegnelser forudsætning (planlægning) forøge (risikoreaktion) Det som en organisation skal foretage sig for at indføre PRINCE2 som virksomhedens projektledelsesmetode. Forankring er forskellig fra tilpasning, idet tilpasning fastlægger, hvad et projekt skal gøre for at anvende metoden i et specifikt projektmiljø. Dynamiske ledelsesprodukter, der vedligeholder oplysninger om projektets fremdrift. Ethvert grundlæggende aspekt, der skal være på plads og forblive på plads, for at planen vil lykkes. En reaktion på en risiko (mulighed), hvor proaktive handlinger tages for at: Forøge sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer Forstærke konsekvensen af, at hændelsen indtræffer fremgangsmåde En række foreskrevne handlinger vedrørende et bestemt aspekt af projektledelse, der gælder specifikt for projektet f.eks. en fremgangsmåde for risikostyring. 5

6 godkendelse godkendelseskriterier godkender Den formelle bekræftelse af, at et produkt er færdigt og opfylder de krav, der er angivet i dets Produktbeskrivelse (undtagen eventuelle godkendte afvigelser). En prioriteret liste over de kriterier, som projektets slutprodukt skal opfylde, før kunden vil godkende det dvs. målbare definitioner af de egenskaber, der skal gælde for produkterne, for at de er acceptable for de vigtigste interessenter. Den person eller gruppe (f.eks. en Styregruppe), der er udpeget som kvalificeret og bemyndiget til at godkende, at et produkt (ledelses- eller specialistprodukt) er færdigt og egnet til dets formål. godkendt afvigelse governance (corporate) governance (projekt) grænse for risikotolerance hændelsesbestemt styring indbygget risiko En afvigelse fra specifikation, der accepteres af Styregruppen uden korrigerende handlinger. Den løbende opretholdelse af et omfattende og sammenhængende internt kontrolsystem, som direktører og ledere i en organisation anvender til at sikre, at effektive ledelsessystemer, herunder finansielle styrings- og overvågningssystemer, er etableret for at beskytte aktiver, indtægtsmuligheder og organisationens omdømme. De områder af corporate governance, der specifikt omfatter projektaktiviteter. Effektiv governance af projektstyring sikrer, at organisationens projektportefølje er i overensstemmelse med organisationens målsætninger, og at porteføljen leveres effektivt og er bæredygtig. En grænse, der fastlægges i Business Casens opsummerede risikoprofil. Risici, der overskrider denne grænse, kan ikke accepteres uden godkendelse fra en højere myndighed. For et projekt vil Projektlederen eskalere disse risici til Styregruppen. Styring, der finder sted, når en bestemt hændelse indtræffer. Det kan f.eks. være afslutningen af en fase, færdiggørelsen af Projektinitieringsdokumentet eller udfærdigelsen af en Afvigelsesrapport. Det kan også omfatte organisatoriske hændelser, der kan påvirke projektet, f.eks. afslutningen af regnskabsåret. Den udsathed for en bestemt risiko, der opstår, før der er foretaget nogen handling til at håndtere den. 6

7 initieringsfase interessent Kommunikationstyringsstrategi Perioden fra Styregruppen godkender initiering, til den godkender projektet (eller beslutter ikke at gå i gang med projektet). Detaljeret planlægning og etablering af projektstyringens infrastruktur er omfattet af processen Initiering af et Projekt. En person, gruppe eller organisation, der kan påvirke, blive påvirket af, eller opfatte sig som påvirket af, et initiativ (program, projekt, aktivitet eller risiko). En beskrivelse af kommunikationsmåde og -hyppighed mellem projektet og projektets interessenter. kompetencecenter konfigurationsansvarlig Konfigurationsfortegnelser konfigurationsgenstand konfigurationsstyring Konfigurationsstyringsstrategi En virksomhedsfunktion, der koordinerer porteføljer, programmer og projekter og leverer standarder, konsistente metoder og processer, vidensstyring, -sikring og uddannelse. Den person, der har ansvar for at fastlægge og implementere Konfigurationsstyringsstrategien og sikre, at projektets medarbejdere overholder strategien. Som udgangspunkt er Projektlederen konfigurationsansvarlig. En række fortegnelser, der beskriver status, version og variant for hver konfigurationsgenstand, samt eventuelle detaljer om væsentlige relationer mellem konfigurationsgenstande. En konfigurationsgenstand er en genstand, der er underlagt konfigurationsstyring. Denne genstand kan være en del af et produkt, et produkt, eller en gruppe produkter i en release. Tekniske og administrative aktiviteter, der har at gøre med udfærdigelse, vedligeholdelse og styrede ændringer af konfigurationen gennem et produkts livsforløb. Anvendes til at fastslå, hvordan og af hvem projektets produkter bliver styret og beskyttet. 7

8 konfigurationsstyringssystem konsekvens Den række processer, værktøjer og databaser, der skal anvendes til at styre konfigurationsdata. Et projekt vil typisk anvende enten kunde- eller leverandørorganisationens konfigurationsstyringssystem. Resultatet af, at en bestemt trussel eller mulighed faktisk indtræffer. (af risiko) kontrolpunkt Kontrolpunktsrapport korrigerende handlinger kunde kundens kvalitetsforventninger kvalitet kvalitetsfortegnelser kvalitetsinspektion Et tidsbestemt review af fremdrift på teamniveau. En rapport om fremdrift, som indeholder de oplysninger, der er indsamlet ved et kontrolpunkt. Et team leverer rapporten til Projektlederen, og den indeholder de rapporteringsdata, der er defineret i Arbejdspakken. En række aktiviteter til at løse en fejl ved et produkt eller imødegå en trussel mod en plans tolerancer. Den person eller gruppe, der har bestilt arbejdet, og som vil drage fordel af slutresultaterne. Udsagn om den kvalitet, kunden forventer af projektproduktet. Udsagnene indgår i Slutproduktbeskrivelsen. Summen af alle de funktioner og indbyggede eller tildelte egenskaber ved et produkt, en person, en proces, en ydelse eller et system, der har indflydelse på dets evne til at vise, at det opfylder forventninger, og tilfredsstiller angivne behov, krav eller specifikationer. Bevis, der opbevares for at dokumentere, at de nødvendige kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter er blevet gennemført. En systematisk, struktureret vurdering af et produkt, som to eller flere nøje udvalgte personer (reviewteamet) udfører på en planlagt, dokumenteret og struktureret vis. 8

9 kvalitetskontrol kvalitetskriterier Kvalitetsregister kvalitetsreview kvalitetssikring kvalitetsstyring Kvalitetsstyringsstrategi kvalitetsstyringssystem kvalitetstolerance Processen hvormed specifikke projektresultater overvåges for at afgøre, om resultaterne overholder relevante standarder, og for at bestemme, hvordan man fjerner årsager til utilfredsstillende præstationer. En beskrivelse af de kvalitetsspecifikationer, et produkt skal opfylde, og de kvalitetsmålinger, der vil blive anvendt af dem, der inspicerer det færdige produkt. Indeholder sammendrag af detaljer om alle planlagte og gennemførte kvalitetsaktiviteter. Kvalitetsregisteret anvendes af Projektleder og Projektsikring som del af review af fremdrift. Se kvalitetsinspektion Uafhængig sikring af, at produkter vil opfylde krav eller være egnede til deres formål. De koordinerede aktiviteter til styring og kontrol af en organisation med hensyn til kvalitet. Fastlægger de kvalitetsteknikker og standarder, samt de forskellige ansvarsområder, der skal anvendes for at opnå de krævede kvalitetsniveauer i løbet af projektet. Det komplette sæt kvalitetsstandarder, procedurer og ansvarsområder for en lokation eller organisation. I projektets kontekst bør lokation og organisation fortolkes som de(n) permanente eller semipermanente organisation(er), der sponsorerer projektarbejdet, dvs. de er eksterne i forhold til den midlertidige projektorganisation. Et program kan eksempelvis opfattes som en semipermanent del af en organisation, der sponsorerer projekter, og programmet kan have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem. Et produkts kvalitetstolerance bør for hvert kvalitetskriterium bestemmes ved at fastlægge et acceptabelt værdiinterval. Kvalitetstolerance dokumenteres i projektets Slutproduktbeskrivelse (for kvalitetstolerancer på projektniveau) og i Produktbeskrivelsen for det enkelte produkt, der skal leveres. 9

10 ledelsesfase ledelsesprodukt leverance leverandør Seniorleverandør (rolle) livscyklus Den del af projektet, der på et givet tidspunkt ledes af Projektlederen på vegne af Styregruppen. Ved fasens afslutning ønsker Styregruppen at vurdere den hidtidige fremdrift, Projektplanens status, Business Casen, risici og den næste Faseplan for at beslutte, om projektet skal fortsætte. Disse produkter kræves for at kunne styre et projekt samt etablere og vedligeholde kvalitet i projektet (f.eks. Statusrapport, Faseafslutningsrapport osv.). Ledelsesprodukterne er de samme uanset projekttypen og kan anvendes som beskrevet, eller med relevante modifikationer til alle projekter. Der er tre typer ledelsesprodukter: baselines, registre/fortegnelser og rapporter. Se output Den person, den gruppe eller de grupper, der har ansvar for at levere projektets specialistprodukter. Den rolle i Styregruppen, der leverer viden og erfaring fra de(t) vigtigste fagområde(r), der er engageret i fremstillingen af projektets leverancer. Repræsenterer leverandørinteresser inden for projektet og leverer leverandørressourcer. Perioden fra et projekts start til projektets slutprodukt godkendes. (for et projekt) logs meddelelse om projektafslutning Uformelle opbevaringssteder, der er styret af Projektlederen. Logs kræver ingen aftale med Styregruppen om deres format og sammensætning. PRINCE2 har to logs: Dagsloggen og Erfaringsloggen. Meddelelse fra Styregruppen med information til interessenter og værtssteder om, at projektressourcer kan frigives, og understøttende services, som f.eks. fysisk plads, materiel og adgangsrettigheder, frigøres. Den bør indeholde en slutdato for omkostninger, der skal konteres på projektet. 10

11 meddelelse om projektgodkendelse milepæl myndighed negativt udbytte Meddelelse fra Styregruppen med information til alle interessenter og værtssteder om, at projektet er blevet godkendt. Meddelelsen kan eventuelt indeholde anmodning om nødvendig logistisk support (f.eks. kommunikationsfaciliteter, materiel og projektsupport) i projektets livescyklus. En væsentlig hændelse i planens tidsplan, som f.eks. færdiggørelse af vigtige Arbejdspakker, tekniske faser eller ledelsesfaser. Retten til at tildele ressourcer og tage beslutninger (gælder for projekt-, fase- og teamniveau). Resultater, der opfattes som negative af en eller flere interessenter. Negativt udbytte er faktiske konsekvenser af en aktivitet, hvorimod der ved en risiko per definition er en vis usikkerhed om, hvorvidt den vil forekomme. nærhed (af risiko) omfang omfangstolerance Tidsfaktoren for en risiko, altså hvornår en risiko kan indræffe. Styrken af en risikos konsekvens vil variere afhængigt af, hvornår den indtræffer. En plans omfang er summen af dens produkter samt deres krav. Omfanget bliver fastlagt i planens produktnedbrydningsstruktur og planens tilhørende Produktbeskrivelser. Den tilladte afvigelse fra en plans omfang, som er tilladt, før afvigelsen skal eskaleres til næste højere ledelsesniveau. Omfangstolerance dokumenteres i planen i form af et notat eller reference til planens Produktnedbrydningsdiagram. Se tolerance 11

12 omkostningstolerance Den afvigelse, der tillades for en plans omkostninger, før afvigelsen skal eskaleres til det næste højere ledelsesniveau. Omkostningstolerance er dokumenteret i den pågældende plan. Se tolerance. opstart output overdragelse overføre (risikoreaktion) Plan Plan for Udbyttereview planlagt projektafslutning planlægningshorisont De aktiviteter Styregruppeformanden og Projektlederen gennemfører, før projektet er blevet godkendt for at fremstille Udkast til Business Case, Projektgrundlag og Plan for Initieringsfasen. Output er et specialistprodukt, dvs. en leverance. Bemærk, at ledelsesprodukter ikke er leverancer, men udfærdiges udelukkende til projektstyringsformål. Overførslen af ejerskab af et produkt eller en gruppe produkter til den respektive bruger. En gruppe produkter kaldes for en release. Der kan være mere end én overdragelse i projektets liv (trinvis levering). Den afsluttende overdragelse finder sted i processen Afslutning af et Projekt. En reaktion på en risiko (trussel), hvorved en tredjepart påtager sig ansvar for en del af de økonomiske konsekvenser af truslen (f.eks. ved forsikring eller med passende klausuler i en kontrakt). Et udførligt forslag til, hvordan man udfører eller opnår noget, herunder beskrivelser af hvad, hvordan, hvornår og af hvem. I PRINCE2 er der kun følgende typer planer: Projektplan, Faseplan, Teamplan, Afvigelsesplan og Plan for Udbyttereview. Fastlægger, hvordan og hvornår det vil være muligt at måle opnåelsen af projektets udbytte. Hvis projektet er en del af et program, kan disse oplysninger oprettes og opdateres på programniveau. PRINCE2-aktiviteten, der anvendes til at afslutte et projekt. Det tidsrum, for hvilket det er muligt at planlægge præcist. 12

13 portefølje PRINCE2 PRINCE2-principper PRINCE2-projekt problem/betænkelighed proces producent produkt produktbaseret planlægning Produktbeskrivelse Alle de programmer og enkeltstående projekter, som en organisation, en gruppe organisationer eller en del af en organisation har påtaget sig. En metode, der understøtter visse udvalgte aspekter af projektledelse. Forkortelsen står for Projects IN a Controlled Environment. De vejledende regler for god projektstyringspraksis, der danner grundlag for et projekt, der styres med PRINCE2. Et projekt, der anvender PRINCE2-principperne. En emnetype (de andre emnetyper er ændringsønske og afvigelse fra specifikation), som Projektlederen skal løse eller eskalere. En struktureret gruppe aktiviteter, der har til formål at opnå et bestemt mål. En proces anvender et eller flere fastlagte inputs og forandrer dem til fastlagte outputs. Den person eller gruppe, der har ansvar for at udvikle et produkt. Et input eller output, håndgribeligt eller uhåndgribeligt, der kan beskrives på forhånd, fremstilles og afprøves. PRINCE2 har to typer produkter ledelsesprodukter og specialistprodukter. En teknik, der resulterer i en udførlig plan på grundlag af fremstilling og levering af nødvendige outputs. Teknikken tager hensyn til produktforudsætninger, kvalitetskrav og afhængighedsforhold mellem produkter. En beskrivelse af et produkts formål, sammensætning, oprindelse og kvalitetskriterier. Den udarbejdes under planlægningen snarest muligt efter, at behovet for produktet er identificeret. 13

14 produktflowdiagram (PFD) produktnedbrydningsstruktur Et diagram, der viser den logiske rækkefølge i produktionen og de indbyrdes afhængighedsforhold for produkterne i en produktnedbrydningsstruktur. Et hierarki bestående af alle de produkter, der ifølge en plan skal produceres. (PNS) Produktstatusrapport produkttjekliste program projekt projektafslutning i utide Projektafslutningsrapport En rapport om status for produkter. De krævede produkter kan anføres efter produkt-id eller den del af projektet, de blev udviklet i. En fortegnelse over alle væsentlige produkter i en plan, samt vigtige datoer for deres levering. En midlertidig, fleksibel organisationsstruktur, der er oprettet for at koordinere, styre og føre tilsyn med gennemførelsen af en gruppe relaterede projekter og aktiviteter for at levere resultater og udbytte, der relaterer til organisationens strategiske mål. Et program vil sandsynligvis have en levetid på flere år. En midlertidig organisation, der oprettes med det formål at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. PRINCE2-aktiviteten til afslutning af et projekt før planlagt. Projektlederen skal sikre, at igangværende arbejde ikke bare opgives, men at projektet sikrer alle værdier, der er blevet frembragt, og sørger for, at virksomheds- /programledelsen gøres opmærksom på de huller, der evt. opstår som følge af projektets afslutning før planlagt. En rapport Projektlederen leverer til Styregruppen. Rapporten bekræfter overdragelsen af alle produkter, indeholder en opdateret Business Case og giver en vurdering af, hvor godt projektet har klaret sig i forhold til den oprindelige Projektinitieringsdokumentation. 14

15 projektets produkter De specialistprodukter der leveres undervejs i et projekt. Se også slutprodukt projektfremgangsmåde Projektgrundlag Projektinitieringsdokumentation projektinitieringsmeddelelse En beskrivelse af den måde, projektarbejdet skal gribes an på. F.eks.: Bygger vi et produkt fra bunden, eller køber vi et produkt, der allerede findes? Redegørelse, der angiver et projekts formål, omkostninger, tid, krav til gennemførelse og begrænsninger. Projektgrundlaget udfærdiges i processen Start af et Projekt, altså før projektet er blevet godkendt. Projektgrundlaget anvendes under processen Initiering af et Projekt til at udfærdige Projektinitieringsdokumentationen og dets elementer. Projektgrundlaget bliver erstattet af Projektinitieringsdokumentationen og opdateres ikke. Dokumentation, der samler de nødvendige oplysninger for at starte projektet på et forsvarligt grundlag og for at gøre disse oplysninger tilgængelige for alle, der er involveret i projektet. Meddelelse fra Styregruppen med information til alle interessenter og værtssteder om, at projektet skal til at blive initieret og med anmodning om eventuel nødvendig logistisk support (f.eks. kommunikationsfaciliteter, materiel og projektsupport) til at dække initieringsfasen. Et eksternt produkt, der leveres af den myndighed, der rekvirerer projektet, og igangsætter processen Start af et Projekt. projektkontor projektledelse Et midlertidigt kontor, der oprettes for at supportere, at et bestemt initiativ til forandring leveres som et projekt. Hvis et projektkontor anvendes, har det ansvar for rollen som Projektsupport. Planlægning, uddelegering, overvågning og styring af alle aspekter af et projekt og motivering af alle involverede med henblik på at opnå projektets mål i form af præstationsmål for tid, udbytte, omfang, risici, omkostninger og kvalitet. 15

16 Projektleder (rolle) projektopstartsmeddelelse projektorganisation projektorganisationsstruktur Projektplan Projektsikring (rolle) Projektsupport (rolle) præstationsmål rapport Personen, der har fået myndighed til og ansvar for den daglige ledelse af projektet for at levere de krævede produkter inden for de begrænsninger, der er aftalt med Styregruppen. Oplysning til værtsstederne om, at projektet skal til at starte og anmodning om eventuelt nødvendige projektsupportydelser. Omfatter hele projektets organisation, herunder Styregruppe, Projektleder samt eventuelle roller som Teamleder, Projektsikring og Projektsupport. Et organisationsdiagram, der viser de personer, der er tildelt roller i projektorganisationen samt de gældende uddelegerings- og rapporteringsforhold. En overordnet plan, der indeholder projektets væsentligste produkter, hvornår de vil blive leveret og til hvilke omkostninger. Den første Projektplan er en del af Projektinitieringsdokumentationen. Denne revideres efterhånden som oplysninger om faktisk fremdrift fremkommer. Den er et vigtigt styringsdokument, som anvendes af Styregruppen til at måle den faktiske fremdrift i forhold til forventninger. Styregruppens ansvar for at sikre sig, at projektet bliver udført korrekt. Hvert af Styregruppemedlemmerne har et bestemt fokusområde for projektsikringen. Områderne er forretningssikring for Styregruppeformanden, brugersikring for Seniorbrugeren(e) og leverandørsikring for Seniorleverandøren(e). En administrativ rolle i projektorganisationen. Projektsupport kan være i form af rådgivning og hjælp med projektstyringsværktøjer, vejledning, administrative ydelser som f.eks. arkivering, og indsamling af egentlige data. En plans mål for tid, omkostning, kvalitet, omfang, udbytte og risiko. Ledelsesprodukt, der giver et øjebliksbillede af status for bestemte aspekter af projektet. 16

17 reducere (risikoreaktion) register proaktive handlinger for at Reducere sandsynligheden for at hændelsen indtræffer ved at udøve en form for styring og/eller Reducere konsekvensen af hændelsen, hvis den skulle indtræffe Formelt opbevaringssted, der styres af Projektlederen og kræver godkendelse af Styregruppen med hensyn til format, sammensætning og anvendelse. PRINCE2 har tre registre: Emneregister, Risikoregister og Kvalitetsregister. release Den gruppe produkter, der indgår i en overdragelse. Indholdet af en release styres, testes og leveres som en samlet enhed. Se overdragelse reserve Noget, der er afsat til håndtering af uforudsete ændringer i tid og omkostninger eller risici. PRINCE2 anbefaler ikke brugen af reserver, da: Estimeringsafvigelser håndteres ved fastlæggelse af tolerancer Risici styres ved passende risikoreaktioner (herunder fall back-reaktionen, som er betinget af, at risikoen indtræffer). resterende risiko resultat Den resterende risiko, efter at en risikoreaktion er udført. Resultatet af de ændringer, som normalt påvirker den daglige adfærd og/eller omstændigheder. Der ønskes resultater, når forestillingen om en forandring opstår. Resultater opnås som resultat af de aktiviteter, der igangsættes for at gennemføre forandringen. 17

18 reviewer risiko risikoaktør risikoejer risikoevaluering risikoprofil risikoreaktion risikoreaktionstype En person eller gruppe, der er uafhængig af producenten, og som vurderer, om et produkt opfylder dets krav som fastlagt i dets Produktbeskrivelse. En usikker hændelse eller gruppe hændelser, der, hvis de indtræffer, vil påvirke opnåelsen af mål. En risiko måles ved en kombination af sandsynligheden for, at den oplevede trussel eller mulighed indtræffer og størrelsen af dens konsekvens for mål. Visse aktiviteter kan ligge udenfor risikoejerens direkte kontrol. I sådanne tilfælde bør der udnævnes en ejer af den aktivitet, der skal imødegå risikoen. Denne risikoaktør skal holde risikoejeren orienteret om situationen. En navngiven person, som er ansvarlig for styring, overvågning og kontrol af alle aspekter af en bestemt risiko, som personen har fået tildelt. Dette inkluderer gennemførelse af de valgte risikoreaktioner til at imødegå truslerne eller maksimere mulighederne. Processen, hvorved der opnås forståelse af den samlede effekt af de kendte trusler og muligheder for en aktivitet. En beskrivelse af de risikotyper, en organisation står overfor, samt hvor udsat den er over for disse risici. Reaktioner, der kan vælges for at bringe graden af udsathed for en given risiko til et acceptabelt niveau for organisationen. Disse reaktioner kan være af forskellige risikoreaktionstyper. For trusler kan den enkelte risikoreaktionstype være: undgå, reducere, overføre, acceptere eller dele. For muligheder kan den enkelte risikoreaktionstype være: udnytte, forstærke, afvise eller dele. Risikoregister Et register med alle kendte risici relateret til et initiativ, herunder deres status og historik. 18

19 risikostyring Risikostyringsstrategi risikotolerance Risikostyring er den systematiske anvendelse af principper, fremgangsmåder og processer til at fastlægge og vurdere risici, og derefter planlægge og gennemføre risikoreaktioner. Beskriver formålene med at anvende risikostyring, en beskrivelse af proceduren, der vil blive anvendt, roller og ansvarsområder, risikotolerancer, timing af indgreb, værktøjer og teknikker samt kravene til rapportering. De grænseværdier for risikoudsatheden, som, når de overskrides, vil udløse en Afvigelsesrapport, der gør Styregruppen opmærksom på situationen. Risikotolerancer bør omfatte grænser for planens samlede trusler (f.eks. at de samlede risikoomkostninger skal være under 10 % af planens budget) eller grænser for hver enkelt trussel (f.eks. enhver trussel mod drift). Risikotolerance dokumenteres i Risikostyringsstrategien. risikovillighed rollebeskrivelse sandsynlighed En organisations unikke holdning til at tage risici, som til gengæld bestemmer det risikoniveau, den betragter som acceptabel. Beskrivelse af de særlige ansvarsområder for en bestemt rolle. Den vurderede sandsynlighed for, at en bestemt trussel eller mulighed faktisk vil indtræffe, herunder overvejelser om hvor hyppigt denne kan forekomme. 19

20 Senior Responsible Owner (SRO) Senior Responsible Owner er en betegnelse for den person, der har ansvar for at sikre, at et projekt eller forandringsprogram lever op til sine mål og leverer det forventede udbytte. Vedkommende bør være ejer af den samlede forandring, projektet understøtter. Senior Responsible Owner bør sikre, at forandringen fastholder forretningsfokus, har klar myndighed, og at miljøet, herunder risici, styres aktivt. Denne person skal være erfaren og skal tage personligt ansvar for at projektet leverer succes. Personen bør være anerkendt som ejer i hele organisationen. SRO udpeger projektets Styregruppeformand (eller kan i nogle tilfælde vælge selv at varetage rollen som Styregruppeformand). Seniorbruger (rolle) tranche trigger sikring Den rolle i Styregruppen, der er ansvarlig for at sikre, at brugernes behov angives korrekt, og at løsningen opfylder disse behov. Et begreb fra programledelse, der betegner en gruppe projekter, der er struktureret omkring særlige, trinvise ændringer i formåen og udbyttelevering. En hændelse eller beslutning, der udløser en PRINCE2-proces. Alle de systematiske handlinger, der er nødvendige for at skabe tiltro til, at genstanden (system, proces, organisation, program, projekt, resultat, udbytte, evne, produktoutput eller leverance) er egnet. Egnethed kan være subjektivt eller objektivt defineret afhængigt af omstændighederne. Det er underforstået, at sikring vil have en grad af uafhængighed fra det, der bliver sikret. Se også Projektsikring og kvalitetssikring slutprodukt Det projektet skal levere for at opnå endelig godkendelse. Se også projektets produkter 20

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen X03 Scenariehæfte ksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen FX02 Scenariehæfte Eksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Direktøren har i samarbejde med økonomichefen Douglas McDermott besluttet at hyre en ekstern projektleder til at forestå det kommende flytteprojekt.

Direktøren har i samarbejde med økonomichefen Douglas McDermott besluttet at hyre en ekstern projektleder til at forestå det kommende flytteprojekt. Case: Yachtværftet Den amerikanske yacht-entusiast Mark Nelson Jr. har lige købt det fremgangsrige danske yachtværft MM Cruiser på Fyn. Virksomheden har mange ordrer på de luksuskatamaraner som den bygger.

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

PRINCE2 metoden Introduktion

PRINCE2 metoden Introduktion PRINCE2 - Projektledelse med succes OGC/APM Group akkrediteret kursus UKAS/APMG Certificate 001 PRINCE2 metoden Introduktion September 2009 Ref: HO0339_DK_1v1 20100729.doc 2009 SPOCE Project Management

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning

PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister. 1 Din profil på eksamensportalen. 2 Eksamensformål. 3 Eksamensopbygning PRINCE2 Foundation Eksamensvejledning til kursister 1 Din profil på eksamensportalen... 1 2 Eksamensformål... 1 3 Eksamensopbygning... 1 4 Spørgsmålstyper... 2 5 Redaktionelle bemærkninger... 2 6 Tidsstyring...

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning

Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Programpræciseringsdokument (PPD) (Programme Definition) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 1 2. HVAD ER PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENT (PROGRAMME DEFINITION)... 1 3. FORMÅLET MED PROGRAMPRÆCISERINGSDOKUMENTET...

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere