Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC"

Transkript

1 Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om arbejdet med kvalitet på SBC... 2 Elevtrivselsundersøgelse, undervisningsmiljø evaluering og undervisningsevaluering... 2 Årshjul for evaluering... 4 Løbende informationsindsamling... 5 Gennemførelse af selvevaluering... 6 Procedure for selvevaluering - Handelsskolen... 6 Procedure for selvevaluering - Handelsgymnasiet... 7 Årshjul for arbejdet med handleplan for øget gennemførsel - EUD... 8 Procedure for analyse af overgangen mellem grundforløb og hovedforløb VTU procedurebeskrivelse

2 Generelt om arbejdet med kvalitet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt. Vi gennemfører systematisk evalueringer med henblik på at styrke kvaliteten i undervisningen og udviklingen af SBC generelt. De forskellige evalueringer og trivselsundersøgelser bidrager med viden til ledere og læreres refleksioner omkring skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Vi følger løbende op på skolens resultater. Ligesom vi gennemfører en årlig selvevaluering. Vi arbejder med indsatsteori, handleplaner og opfølgningsplaner. Som skole deltager vi i netværk (ESØ kvalitetsnetværk samt Netværk B under UddannelsesBenchmark) for hele tiden at udvikle os. I netværkene arbejdes systematisk med sparring mellem skolerne, mhp. til stadighed at udvikle SBCs kvalitetssystem, processer, procedure og resultater. Yderligere har SBC de sidste 2 ½ år deltaget i europæisk projekt omkring kvalitetskultur, finansieret af Leonardo. Elevtrivselsundersøgelse, undervisningsmiljø evaluering og undervisningsevaluering I løbet af året fortages følgende centrale evalueringer: ETU (ElevTrivselUndersøgelse); UV-E (Undervisnigsevaluering); og MTU (MedarbejderTrivselUndersøgelse) jv. figur Årshjul for evalueringer, se næste side. Alle elever på Handelsgymnasiet og Handelsskolen deltager i elevtrivselsundersøgelsen hvert år ultimo november måned. Selve afviklingen af undersøgelsen sker i samarbejde med firmaet Aspekt R&D, som forestår indsamling, bearbejdning og benchmarking af resultaterne. Trivselsundersøgelsen forskellige områder er: undervisning, undervisere, ledelse, administration, socialt miljø, fysiske forhold og meget andet. Resultaterne bruges til fastlæggelse af fokus/indsats områder og indgår i skolens selvevaluering. SBC gennemfører ikke kun elektroniske summative evalueringer, men også formative evalueringer. For Hovedforløbet foretages ETU en løbende i forbindelse med skoleophold. I SkolePraktikken gennemføres der hvert år i februar/marts måned ETU. Se resultaterne på skolens hjemmeside Eleverne inddrages enten i form af elevrådene eller fokusgrupper i planlægningen af evalueringen, fastlæggelse af fokusområderne ligesom resultaterne drøftes med klasserne/holdene. 2

3 Hvert år findes i et samarbejde mellem ledelsen, elever og undervisere 3-5 fokusområder. I 2015 har afdelinger arbejdet med: Udover disse gennemføres der på de enkelte afdelinger selvevalueringer. Handelsgymnasiet - Fysisk miljø - IT - Sociale miljø Handelsgymnasiets evalueringer for 2015/2016 fremgår i dette link til LUP HHX. Af den lokale undervisningsplan fremgår det hvilket kvalitetsudviklingssystem, der anvendes. Dette indbefatter Kvalitets og evalueringer, undervisningsevaluering, kvalitetssikring samt nøgletal. Handelsskolen - Sociale miljø - Rummet - Åbent hus - Elevernes arbejdsmiljø Handelsskolens indsatsområder for 2015/2016 jvf (link til LUP 2015 HS samt link til LUP 2016 HS), der fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Praktikcenter - Vejlederrollen - Forslag til fornyelse - God arbejdsdag - Det fysiske arbejdsmiljø Praktikcenterets resultater og opfølgningsplan (link til rapport og link til opfølgningsplan SKP). En nærmere beskrivelse af kvalitetssystemet herfor. Hovedforløb - Forberedt på skoleperioden - Det fysiske arbejdsmiljø Hovedforløbets resultater og opfølgningsplan (link til rapporter og link til opfølgningsplan HF) 3

4 Årshjul for evaluering Der gennemføres målrettede undervisningsevalueringer på alle uddannelser. Der benyttes et elektronisk spørgerammeprogram Response leveret og administreret (annymitet) af Aspekt R&D. For at sikre overensstemmelse mellem det pædagogiske værdigrundlag og undervisningen i praksis evaluerer eleverne undervisningen en gang i løbet af et skoleår på Handelsgymnasiet og 2 gange i løbet af året på Handelsskolen. For hovedforløbet gennemføres de ved skoleophold på over 4 uger samlet. Skolepraktikken evaluerer vejlederrollen i forbindelse med ETU en. Disse evalueringer danner grundlag for en dialog mellem lærer og elever med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen samt elevernes medindflydelse på undervisningen. Se skolens pædagogiske værdigrundlag (link) Resultaterne af undervisningsevalueringen følges op af læreren i en dialog med klassen. Herefter udfylder læreren et samleskema (rapport over indholdet af dialogen med klassen), dette skema oploades i skolens HR system MindKey. Desuden indgår resultaterne i lærernes fælles fremadrettede dialog om undervisningen og i lederens dialog med den enkelte lærer om dennes undervisning, bl.a. ved MUS samtalerne. I alle lige år, altså hvert andet år gennemføres Medarbejdertrivselsevaluering, inkl. APV. Spørgerammen samt proceduren behandles på et SU (samarbejdsudvalg) møde i december. Vi har valgt at lade det eksterne konsulentfirma ASPEKT R&D, der også afholder ElevTrivselsUndersøgelsen (ETU) og undervisningsevaluering UV-E (Response), afholde MTU-undersøgelsen for at sikre anonymitet. MTU en indeholder spørgsmål indenfor følgende temaer 4

5 Overordnede vurderinger Information Servicefunktioner Kollegialt samarbejde Direktør Nærmeste leder Afdelingen Jobkrav og indflydelse Det psykosociale arbejdsmiljø Fravær Arbejdspladsindretning og PC Lokaler Støj Maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft m.m. Opfølgningen sker ved at der på efterfølgende SU møde fastlægges de overordnede fokusområder for hele organisationen (4-6 i alt). Forud for dette møde afholdes fokusmøder på afdelingsplan, hvor der fastlægges evt. egne fokusområder: Skolens interne proceskonsulenter faciliteter denne proces. De valgte fokusområderne dokumenteres og tiltag m.m. opdateres løbende på intranettet under Q Kvalitet Løbende informationsindsamling Formål: Formålet med proceduren er at få indsamlet information, der muliggør systematiske og dybdegående analyser af uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Dokumentationen skal dermed indgå i grundlaget for udarbejdelse af skolens handlingsplan samt afdelingernes gennemførsel af selvevaluering. Desuden skal proceduren sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, og at disse offentliggøres på skolens hjemmeside. Handelsgymnasiet, Handelsskolen, herunder Hovedforløb og Praktikcenter Data bliver indsamlet som kvantitative og kvalitative data. For Elevtrivselsundersøgelsen, undervisningsmiljø og undervisningsevaluering sker dette vha. eksterne leverandør. Øvrige informationer indsamles i huset. Handelsskolen, herunder Hovedforløb og Praktikcenter Der indsamles kvantitative data om tilgang/andel af elever, der søger EUD/EUX, frafald, gennemførelse, overgang fra grund- til hovedforløb, andel af elever på et højere niveau, talentspor, fag på ekspertniveau, elevtrivselsindikatorer, aftagervirksomhedens tilfredshed samt beskæftigelsesprocenter. Disse data trækkes primært fra Datavarehuset, Databanken, EASY A/P, optagelse.dk, Danmarks statistik, praktikplads+, mm. 5

6 Elever og undervisere inddrages i den løbende indsamling af kvalitative data. Gennemførelse af selvevaluering Procedure for selvevaluering - Handelsskolen Følgende data indgår i skolens årlige selvevaluering: Kvantitative data: Elevtilfredshedsundersøgelser, elevtrivselsindikatorer Tal for frafald Overgang fra grundforløb til hovedforløb Talent, højere niveauer, talentsport og fag på ekspertniveau Virksomhedstilfredshedsundersøgelser Undervisningsevalueringer Kvalitative data: Udsagn fra elever, undervisere, ledere og aftagere. Årshjul for selvevaluering Tidspunkt Aktivitet Aktører Feb/mar Opstartsmøde. Den løbende indsamlede kvalitative som kvantitative information fremlægges, brainstorming og prioritering af indsatsområder sker. Uddannelseschefen og uddannelseslederen med inddragelse af faggruppelederne Fastlæggelse af indsatsområder og mål for selvevalueringen. Uddannelseschef, uddannelsesleder og kvalitetsleder Præsentation for og inddragelse af det lokale LUU med opfølgning på sidste års tema for selvevaluering. LUU samt ledelsen (kvalitetslederen kan inddrages) Apr/maj/juni (afhængig af kompleksisteten) Planlægning Der nedsættes en evt. flere arbejdsgruppe(r) for hvert indsatsområde. Dette gøres for at sikre en forankring og klare organisatoriske rammer og stukturede processer. Arbejdsgruppe(r)/Ledelsen 6

7 Aug nov (afhængig af omfang) Primo okt (afhængig af evalueringens kompleksitet) Mål, handleplaner, evalueringsformer og tidsplan udarbejdes af arbejdsgruppen i samarbejde med ledelsen. Herunder behov for yderligere dataindsamling m.m. Praksis Der arbejdes ud fra tidsplanen Milepæle midtvejsevaluering Evt. justeringer af indsatsområder. (kvalitetslederen bør inddrages, under dette punkt) Arbejdsgruppe(r) Arbejdsgruppe(r) (Kvalitetsleder minder om og rykker for status) Ledelsen i samarbejde med kvalitetsleder Nov Endelig evaluering af indsatsområder Arbejdsgruppe(r) Nov/dec (afhængig af evalueringens kompleksitet) Dec/jan Jan/feb Analyse (Evaluering i form af data og andet statistisk materiale) Tolkning Oplæg med efterfølgende refleksion og kritisk diskussion. Opfølgningsplan og evt. handleplan Plan for øget gennemførelse (status på evt. opstillede punkter) kvalitetsleder Alle involverede grupper: Elever, lærere, TAP, ledelse og øvrige aktuelle interessenter (for indsatsen) Ledelsen (inddragelse af kvalitetsleder) feb Offentliggørelse på skolens hjemmeside senest 1. marts Feb/marts Se top. kvalitetsleder Procedure for selvevaluering - Handelsgymnasiet Følgende data indgår i skolens selvevaluering (gennemføres senest hver 3. år): Kvantitative data: Elevtilfredshedsundersøgelser, elevtrivselsindikatorer Tal for frafald Karakter herunder socioøkonomiskereference Undervisningsevalueringer Kvalitative data: Udsagn fra elever og undervisere 7

8 Årshjul for arbejdet med handleplan for øget gennemførsel - EUD Tidspunkt Aktivitet Aktører August/september Midtvejsstatus Der gennemføres en status med tilhørende evaluering af effekt på årets handleplan. Nye input til næste års handleplan nedskrives Uddannelseschef, uddannelsesleder og kvalitetsleder Uddannelseschefen og uddannelseslederen med inddragelse af faggruppelederne Forud for mødet indsamles nyeste data: Oktober/november December, medio December/januar/februar (afhængig af omfang) De 4 klare mål fra Datavarehuset. Samt eventuelle iværksatte interne evalueringer (elever medarbejdere interessenter). Statistikker fra LIS, EASY P, Praktik+ samt egen statistik (praktikaftaler og søgende) Frafaldsstatistik EASY A og egen Fastlæg udfordringer for det kommende års fastholdelse Der nedsættes en evt. flere arbejdsgruppe(r) for hvert indsatsområde. Dette gøres for at sikre en forankring og klare organisatoriske rammer og stukturede processer. Evt. behov for yderligere afdækning vha. data 1. udkast til indsatsområder Indsatsområderne præsenteres for skolens bestyrelse under punktet indsigt på Bestyrelsesmødet i december. Årets trivselsundersøgelser Kvalitetsleder Erhvervskonsulent Elevadministration Ledelsen/ Arbejdsgruppe(r) Punkt på HS møde med lærergruppen (kvalitetslederen kan inddrages, under dette punkt) Afdelingsledelsen på HS Kvalitetsleder 8

9 Der arbejdes ud fra tidsplanen, som er anført for arbejder med ETU (VTU). Dette er gældende for EUD, EUX, HF og SKP Fundne indsatsområder indtænkes under det 4. klare mål Arbejdet med fokusområderne danner grundlag for årets indsatsområder for trivselsevalueringerne (oploades 1. marts på skolen hjemmeside) Kvalitetsleder: Præsentation og initiativ til indkaldelse af fokusgrupper Fokusgruppe(r) Elevråd medarbejdere/lærergruppe samt ledelsen arbejder med at finde fokusområder. Kontaktlærerne står for opfølgningen i klasserne. Januar, primo Endelig statistik udarbejdes Praktikpladssøgende arbejder Pædagogisk didaktisk grundlag Samt evt. tema Kvalitetsleder minder om og rykker for status, på nyeste tal. Ledelsen i samarbejde med respektive grupper Januar, ultimo Februar, 1. Juni, ultimo Evt. justeringer af indsatsområder. Handlingsplanen sendes til godkendelse af bestyrelsen Handlingsplan for øget gennemførsel oploades på skolens hjemmeside (kvalitet) Tjek på tal (overgang) og frafaldsstatistik i øvrigt. Virker vores indsatsområder, eller skal der evt. justeres ved skolestart Uddannelseschefen Kvalitetsleder Kvalitetsleder Evaluering i ledelsen med inddragelse af arbejdsgrupperne ved udarbejdelsen af handleplanen. (inddragelse af kvalitetsleder) 9

10 Procedure for analyse af overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Formålet er: At sikre, at så mange elever som muligt fortsætter i hovedforløbet At finde grunden til, at eleverne ikke ønsker at fortsætte i hovedforløbet At finde grunden til, at eleverne ikke kan finde en elevplads Aktivitet Tid Ansvarlig Beskrivelse Introduktion af uddannelsesretninger I starten af grundforløbet Faglærerne Introduktion af uddannelsesretningerne for at sikre rigtig valg af hovedforløb fra starten Præsentation af skolens erhvervskonsulenter I starten af grundforløb 1 Skolens erhvervskonsulenter af uddannelsen Præsentation af skolens erhvervskonsulenter så eleverne i starten af grundforløbet ved, hvor de kan få vejledning og hjælp til at finde en elevplads, og for at der bliver sat fokus på elevpladser fra starten af grundforløbet Erhvervsfag 2 Grundforløb 1 Faglærerne Eleven kommer her i praktik, på virksomhedsbesøg og får besøg af rollemodeller. Sikre og udbygge deres kendskab til erhvervslivet og viden om at være elev i en virksomhed. Samtaler med eleverne vedr. fremtidige ønsker Samtaler med praktikpladssøgende elever Opfølgende samtaler med fortsat praktikpladssøgende elever Opfølgning på hvad eleverne laver Opfølgning på hvad eleverne laver I slutningen af grundforløb 1 Ved starten af grundforløb 2 Lige efter afsluttet grundforløb 2 3 mdr. efter afsluttet grundforløb 2 6 mdr. efter afsluttet grundforløb Skolens studievejledere Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Registrering af hvad den enkelte elev har af ønsker efter grundforløb 1 Personlige samtaler med de praktikpladssøgende elever for at afdække, hvilken elevplads eleven gerne vil have, samt at være behjælpelig med at finde det rette match med en virksomhed Personlige samtaler med praktikpladssøgende elever for at afdække grunden til, at de endnu ikke har fundet en elevplads Opdatering af statistik for hvad eleverne laver efter afsluttet skoleforløb Opdatering af statistik for hvad eleverne laver efter endt skoleforløb Løbende kontakt til Hver 3. måned Skolens praktikkontor Registrering i EASY-P 10

11 praktikpladssøgende elever Evaluering af indsatserne Opfølgning handleplan Hver måned Uddannelseschef Erhvervskonsulenterne Uddannelseschef HSS samt erhvervskonsulenter status månedligt over antal indgåede afmaler og antal praktikpladssøgende. Data trækkes fra LIS og EASY- P, Praktik+ samt oplysninger fra elever (henvendelse) Hver 3. måned (septemberdecember-martsjuni) Erhvervskonsulent Statistik fremsendes til uddannelseschefen forud for det månedlige møde. Statistik efter 3. mdr. og 6. mdr. (antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende). Samles til datagrundlag for udfærdigelsen af den interne handleplan. Videndeling: Analysen præsenteres på et HS møde for alle medarbejdere af erhvervskonsulent. Samt sættes som punkt til LUU, referatet sendes til skolens bestyrelse. Januar Uddannelseschef De bearbejdede emner samles og indskrives i handleplan for øget gennemførsel som indsatsområder. Samtidig evalueres indsatsområderne ved sidste års handlingsplan. Evalueringen foretages i overensstemmelse med en som er angivet i Handleplan for øget gennemførsel. Juni måned Erhvervskonsulent Statistik ved rundspørge af eleverne omkring valg efter endt grundforløb. Behandles på juni mødet og sendes til bestyrelsesformanden/direktionen August Uddannelseschef I samarbejde med erhvervskonsulenterne udarbejdes intern handleplan for årets arbejde med overgang fra grundforløb til hovedforløb. Denne præsenteres for 11

12 medarbejderne på fælles HS møde. Løbende Elever, undervisere, ledelse, direktion, erhvervskonsulenter og TAP Den indsamlede viden er/kan være element i et punkt på HS møder (information fra erhvervskonsulenterne), faggruppeledermøder, elever (elevrådsmøder); hvor den ny indsamlede viden kan gøres til grundlag ny indsigt og genstand for indsatser. Løbende evaluering. 12

13 VTU procedurebeskrivelse Målguppe: (hvem) De virksomheder, hvor elever følger hovedforløbsundervisning hos os. Formål: (hvorfor) At opfylde målpind 4 (klare mål), der omhandler at tillid og trivslen skal styrkes på erhvervsskolerne. Her er nævnt, at vi skal gennemføre virksomhedstilfredsheds undersøgelser, for at kvalitetssikre og fortsat udbygge samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne. Proces (Hvordan) Overordnet: Aspekt bruges som leverandør Instant response. Resultaterne vil være at finde på skolens hjemmeside samt i ministeriets Datavarehus. Resultaterne medtages i afdelingens årlige selvevaluering. Her fastlægges ændringsbehov, mål/indikatorer samt en tidsplan for opfølgning med angivelse af involverede og ansvar. Indsamlingsperiode (hvornår) Alle virksomheder spørges mindst 1 gang årligt, løbende i et kalenderår. Der indberettes 4 gange årligt til STIL (oktober, januar, april og juli), første gang er 7. april 2017, for perioden 1. juli 2016 til 30. marts Aktivitet Ansvar for indsamling Opdater SBC/aspekt bemærkninger Virksomhedens kontaktperson, adresse Erhvervskonsulent SBC Liste med kontaktnavne og udskrives (Erhvervskonsulent) Dette sker i november, februar, maj samt august måned. Liste gennemses af (Erhvervskonsulent) Oprettes i Instant response (Kvalitetsleder) Virksomhed (navn og Erhvervskonsulent SBC Virksomheden spørges 2 13

14 CVR, p-nummer) (indberetter via liste) gange: Registrering af, hvilket kvartal den pågældende virksomhed skal deltage i undersøgelsen pr uddannelse. 14 dage efter 1. hovedforløbsophold samt i ugen efter afsluttet fagprøve. Invitation via Aspekt Kvalitetsleder Sende reminder/rykker Aspekt Kvalitetsleder, Erhvervskonsulent orienteres Lukning Håndtering af at hver kontaktperson kun inviteres en gang (halve eller hele år?) automatisk Aspekt/SBC Løbende stilling til halv eller hel i udgangspunktet helårligt Automatisk indberetning Aspekt til STIL 4 gange årligt Modtagelse af rapporter Rapporten sendes til SBC Kvalitetsleder videresender til Erhvervskonsulent Tilbagemelding ved kritisk evaluering Opfølgning Besked sendes til Aspekt/SBC Kvalitetsleder giver besked til Erhvervskonsulent Kritisk Rapporter SBC Erhvervskonsulent tager punktet med på det månedlige møde med uddannelseschefen og erhvervskonsulenterne. Evaluering Evaluering af proces Uddannelseschefen bringer information videre, om nødvendigt til øvrige involverede. - Kvalitetsleder deltager på et afdelingsmøde (Erhvervskonsulenter og uddannelseschefen), her evalueres processen i september/oktober måned. Punkter til handlingsplan for øget gennemførsel for VTU (Trivsel: 4. klare mål) Erfaringer/evalueringer der bør inddrages i arbejdet med årets handleplan. 14

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt.

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne

SKOLE. Vurdér resultaterne Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Eleverne er godt tilfredse med det sociale miljø, egen motivation og underviserne (især i 2.g og 3.g.) Eleverne ønsker

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsregnskab 2016

Kvalitetsregnskab 2016 Kvalitetsregnskab 2016 1 Årligt kvalitetsregnskab for Hotel- og Restaurantskolen, 2016 På vej mod nye mål Hermed præsenteres Hotel- og Restaurantskolens samlede kvalitetsregnskab for 2016 og de strategiske

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Den digitale erhvervsskole september 2016

Den digitale erhvervsskole september 2016 Den digitale erhvervsskole september 2016 NEXT KORT FORTALT : * SEKS GYMNASIER * 11 SÆRLIGE 10.KLASSER * 17 EUX-LINJER * 41 EUD * 200 AMU-KURSER * 1100 MEDARBEJDERE * 7400 ÅRSELEVER * 746.000.000 I ÅRLIG

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker de 13-Apr- 15 Klare mål Indikator landsplan

Læs mere

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden:

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden: Dagsorden: 1. Præsentation 2. SE spiller en vigtig rolle i vores q-arbejde 3. Valg af model - EFSE 4. SE-processen på AtS 1. runde 5. SE-processen på AtS 2. runde 6. Kommende udfordringer med SE og arbejdet

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX 2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål med kvalitetssystemet... 3 1.1 Fakta om TEC... 3 1.2. Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Med henblik på at sikre gennemførelse af trivsels-, tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt elever/studerende, kursister og virksomheder på Syddansk Erhvervsskole,

Læs mere

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne 15. september 2010 Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne Med henblik på ressourceregnskabet for 2010 skal skolerne gennemføre elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i uge 41-44. Undervisningsministeriet,

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet (hhx) Roskilde Handelsskole 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Opfølgningsplan. Skoleåret 2015-16. Handelsgymnasiet Skive

Opfølgningsplan. Skoleåret 2015-16. Handelsgymnasiet Skive Opfølgningsplan Skoleåret 2015-16 Handelsgymnasiet Skive Indhold Baggrund... 2 Skolens tiltag... 2 Problemstilling... 2 Mål... 3 Indsatser... 3 Matematik... 3 Spansk... 3 Engelsk... 3 Tidsplan for indsatser...

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU 2016* Staben, Kvalitet * foreløbig udgave for 2016. Ny udgave ultimo maj efter vedtagelse af strategi for 2016-2020. Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017).

Det samlede årselevtal realiseres med 931 for finansåret (estimat juli 2017). Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2017 Juli 2018 Beløbsramme: Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Sept. 2012/LN 1 KVALITETSSYSTEMET på HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 1. BAGGRUND Herningsholm Erhversskole blev skabt i sin nuværende form i 2005. Skolens første

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Indsatsen på AARHUS TECH i forhold til undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med indsatserne for forbedring af elevtilfredsheden, øget gennemførelse,

Læs mere

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Anne Birthe Mortensen Kvalitetskoordinator, Tradium 22. September 2010 Hvad er kvalitet? Kvalitet

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2016 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015

Læs mere