Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC"

Transkript

1 Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om arbejdet med kvalitet på SBC... 2 Elevtrivselsundersøgelse, undervisningsmiljø evaluering og undervisningsevaluering... 2 Årshjul for evaluering... 4 Løbende informationsindsamling... 5 Gennemførelse af selvevaluering... 6 Procedure for selvevaluering - Handelsskolen... 6 Procedure for selvevaluering - Handelsgymnasiet... 7 Årshjul for arbejdet med handleplan for øget gennemførsel - EUD... 8 Procedure for analyse af overgangen mellem grundforløb og hovedforløb VTU procedurebeskrivelse

2 Generelt om arbejdet med kvalitet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt. Vi gennemfører systematisk evalueringer med henblik på at styrke kvaliteten i undervisningen og udviklingen af SBC generelt. De forskellige evalueringer og trivselsundersøgelser bidrager med viden til ledere og læreres refleksioner omkring skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Vi følger løbende op på skolens resultater. Ligesom vi gennemfører en årlig selvevaluering. Vi arbejder med indsatsteori, handleplaner og opfølgningsplaner. Som skole deltager vi i netværk (ESØ kvalitetsnetværk samt Netværk B under UddannelsesBenchmark) for hele tiden at udvikle os. I netværkene arbejdes systematisk med sparring mellem skolerne, mhp. til stadighed at udvikle SBCs kvalitetssystem, processer, procedure og resultater. Yderligere har SBC de sidste 2 ½ år deltaget i europæisk projekt omkring kvalitetskultur, finansieret af Leonardo. Elevtrivselsundersøgelse, undervisningsmiljø evaluering og undervisningsevaluering I løbet af året fortages følgende centrale evalueringer: ETU (ElevTrivselUndersøgelse); UV-E (Undervisnigsevaluering); og MTU (MedarbejderTrivselUndersøgelse) jv. figur Årshjul for evalueringer, se næste side. Alle elever på Handelsgymnasiet og Handelsskolen deltager i elevtrivselsundersøgelsen hvert år ultimo november måned. Selve afviklingen af undersøgelsen sker i samarbejde med firmaet Aspekt R&D, som forestår indsamling, bearbejdning og benchmarking af resultaterne. Trivselsundersøgelsen forskellige områder er: undervisning, undervisere, ledelse, administration, socialt miljø, fysiske forhold og meget andet. Resultaterne bruges til fastlæggelse af fokus/indsats områder og indgår i skolens selvevaluering. SBC gennemfører ikke kun elektroniske summative evalueringer, men også formative evalueringer. For Hovedforløbet foretages ETU en løbende i forbindelse med skoleophold. I SkolePraktikken gennemføres der hvert år i februar/marts måned ETU. Se resultaterne på skolens hjemmeside Eleverne inddrages enten i form af elevrådene eller fokusgrupper i planlægningen af evalueringen, fastlæggelse af fokusområderne ligesom resultaterne drøftes med klasserne/holdene. 2

3 Hvert år findes i et samarbejde mellem ledelsen, elever og undervisere 3-5 fokusområder. I 2015 har afdelinger arbejdet med: Udover disse gennemføres der på de enkelte afdelinger selvevalueringer. Handelsgymnasiet - Fysisk miljø - IT - Sociale miljø Handelsgymnasiets evalueringer for 2015/2016 fremgår i dette link til LUP HHX. Af den lokale undervisningsplan fremgår det hvilket kvalitetsudviklingssystem, der anvendes. Dette indbefatter Kvalitets og evalueringer, undervisningsevaluering, kvalitetssikring samt nøgletal. Handelsskolen - Sociale miljø - Rummet - Åbent hus - Elevernes arbejdsmiljø Handelsskolens indsatsområder for 2015/2016 jvf (link til LUP 2015 HS samt link til LUP 2016 HS), der fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Praktikcenter - Vejlederrollen - Forslag til fornyelse - God arbejdsdag - Det fysiske arbejdsmiljø Praktikcenterets resultater og opfølgningsplan (link til rapport og link til opfølgningsplan SKP). En nærmere beskrivelse af kvalitetssystemet herfor. Hovedforløb - Forberedt på skoleperioden - Det fysiske arbejdsmiljø Hovedforløbets resultater og opfølgningsplan (link til rapporter og link til opfølgningsplan HF) 3

4 Årshjul for evaluering Der gennemføres målrettede undervisningsevalueringer på alle uddannelser. Der benyttes et elektronisk spørgerammeprogram Response leveret og administreret (annymitet) af Aspekt R&D. For at sikre overensstemmelse mellem det pædagogiske værdigrundlag og undervisningen i praksis evaluerer eleverne undervisningen en gang i løbet af et skoleår på Handelsgymnasiet og 2 gange i løbet af året på Handelsskolen. For hovedforløbet gennemføres de ved skoleophold på over 4 uger samlet. Skolepraktikken evaluerer vejlederrollen i forbindelse med ETU en. Disse evalueringer danner grundlag for en dialog mellem lærer og elever med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen samt elevernes medindflydelse på undervisningen. Se skolens pædagogiske værdigrundlag (link) Resultaterne af undervisningsevalueringen følges op af læreren i en dialog med klassen. Herefter udfylder læreren et samleskema (rapport over indholdet af dialogen med klassen), dette skema oploades i skolens HR system MindKey. Desuden indgår resultaterne i lærernes fælles fremadrettede dialog om undervisningen og i lederens dialog med den enkelte lærer om dennes undervisning, bl.a. ved MUS samtalerne. I alle lige år, altså hvert andet år gennemføres Medarbejdertrivselsevaluering, inkl. APV. Spørgerammen samt proceduren behandles på et SU (samarbejdsudvalg) møde i december. Vi har valgt at lade det eksterne konsulentfirma ASPEKT R&D, der også afholder ElevTrivselsUndersøgelsen (ETU) og undervisningsevaluering UV-E (Response), afholde MTU-undersøgelsen for at sikre anonymitet. MTU en indeholder spørgsmål indenfor følgende temaer 4

5 Overordnede vurderinger Information Servicefunktioner Kollegialt samarbejde Direktør Nærmeste leder Afdelingen Jobkrav og indflydelse Det psykosociale arbejdsmiljø Fravær Arbejdspladsindretning og PC Lokaler Støj Maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft m.m. Opfølgningen sker ved at der på efterfølgende SU møde fastlægges de overordnede fokusområder for hele organisationen (4-6 i alt). Forud for dette møde afholdes fokusmøder på afdelingsplan, hvor der fastlægges evt. egne fokusområder: Skolens interne proceskonsulenter faciliteter denne proces. De valgte fokusområderne dokumenteres og tiltag m.m. opdateres løbende på intranettet under Q Kvalitet Løbende informationsindsamling Formål: Formålet med proceduren er at få indsamlet information, der muliggør systematiske og dybdegående analyser af uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Dokumentationen skal dermed indgå i grundlaget for udarbejdelse af skolens handlingsplan samt afdelingernes gennemførsel af selvevaluering. Desuden skal proceduren sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, og at disse offentliggøres på skolens hjemmeside. Handelsgymnasiet, Handelsskolen, herunder Hovedforløb og Praktikcenter Data bliver indsamlet som kvantitative og kvalitative data. For Elevtrivselsundersøgelsen, undervisningsmiljø og undervisningsevaluering sker dette vha. eksterne leverandør. Øvrige informationer indsamles i huset. Handelsskolen, herunder Hovedforløb og Praktikcenter Der indsamles kvantitative data om tilgang/andel af elever, der søger EUD/EUX, frafald, gennemførelse, overgang fra grund- til hovedforløb, andel af elever på et højere niveau, talentspor, fag på ekspertniveau, elevtrivselsindikatorer, aftagervirksomhedens tilfredshed samt beskæftigelsesprocenter. Disse data trækkes primært fra Datavarehuset, Databanken, EASY A/P, optagelse.dk, Danmarks statistik, praktikplads+, mm. 5

6 Elever og undervisere inddrages i den løbende indsamling af kvalitative data. Gennemførelse af selvevaluering Procedure for selvevaluering - Handelsskolen Følgende data indgår i skolens årlige selvevaluering: Kvantitative data: Elevtilfredshedsundersøgelser, elevtrivselsindikatorer Tal for frafald Overgang fra grundforløb til hovedforløb Talent, højere niveauer, talentsport og fag på ekspertniveau Virksomhedstilfredshedsundersøgelser Undervisningsevalueringer Kvalitative data: Udsagn fra elever, undervisere, ledere og aftagere. Årshjul for selvevaluering Tidspunkt Aktivitet Aktører Feb/mar Opstartsmøde. Den løbende indsamlede kvalitative som kvantitative information fremlægges, brainstorming og prioritering af indsatsområder sker. Uddannelseschefen og uddannelseslederen med inddragelse af faggruppelederne Fastlæggelse af indsatsområder og mål for selvevalueringen. Uddannelseschef, uddannelsesleder og kvalitetsleder Præsentation for og inddragelse af det lokale LUU med opfølgning på sidste års tema for selvevaluering. LUU samt ledelsen (kvalitetslederen kan inddrages) Apr/maj/juni (afhængig af kompleksisteten) Planlægning Der nedsættes en evt. flere arbejdsgruppe(r) for hvert indsatsområde. Dette gøres for at sikre en forankring og klare organisatoriske rammer og stukturede processer. Arbejdsgruppe(r)/Ledelsen 6

7 Aug nov (afhængig af omfang) Primo okt (afhængig af evalueringens kompleksitet) Mål, handleplaner, evalueringsformer og tidsplan udarbejdes af arbejdsgruppen i samarbejde med ledelsen. Herunder behov for yderligere dataindsamling m.m. Praksis Der arbejdes ud fra tidsplanen Milepæle midtvejsevaluering Evt. justeringer af indsatsområder. (kvalitetslederen bør inddrages, under dette punkt) Arbejdsgruppe(r) Arbejdsgruppe(r) (Kvalitetsleder minder om og rykker for status) Ledelsen i samarbejde med kvalitetsleder Nov Endelig evaluering af indsatsområder Arbejdsgruppe(r) Nov/dec (afhængig af evalueringens kompleksitet) Dec/jan Jan/feb Analyse (Evaluering i form af data og andet statistisk materiale) Tolkning Oplæg med efterfølgende refleksion og kritisk diskussion. Opfølgningsplan og evt. handleplan Plan for øget gennemførelse (status på evt. opstillede punkter) kvalitetsleder Alle involverede grupper: Elever, lærere, TAP, ledelse og øvrige aktuelle interessenter (for indsatsen) Ledelsen (inddragelse af kvalitetsleder) feb Offentliggørelse på skolens hjemmeside senest 1. marts Feb/marts Se top. kvalitetsleder Procedure for selvevaluering - Handelsgymnasiet Følgende data indgår i skolens selvevaluering (gennemføres senest hver 3. år): Kvantitative data: Elevtilfredshedsundersøgelser, elevtrivselsindikatorer Tal for frafald Karakter herunder socioøkonomiskereference Undervisningsevalueringer Kvalitative data: Udsagn fra elever og undervisere 7

8 Årshjul for arbejdet med handleplan for øget gennemførsel - EUD Tidspunkt Aktivitet Aktører August/september Midtvejsstatus Der gennemføres en status med tilhørende evaluering af effekt på årets handleplan. Nye input til næste års handleplan nedskrives Uddannelseschef, uddannelsesleder og kvalitetsleder Uddannelseschefen og uddannelseslederen med inddragelse af faggruppelederne Forud for mødet indsamles nyeste data: Oktober/november December, medio December/januar/februar (afhængig af omfang) De 4 klare mål fra Datavarehuset. Samt eventuelle iværksatte interne evalueringer (elever medarbejdere interessenter). Statistikker fra LIS, EASY P, Praktik+ samt egen statistik (praktikaftaler og søgende) Frafaldsstatistik EASY A og egen Fastlæg udfordringer for det kommende års fastholdelse Der nedsættes en evt. flere arbejdsgruppe(r) for hvert indsatsområde. Dette gøres for at sikre en forankring og klare organisatoriske rammer og stukturede processer. Evt. behov for yderligere afdækning vha. data 1. udkast til indsatsområder Indsatsområderne præsenteres for skolens bestyrelse under punktet indsigt på Bestyrelsesmødet i december. Årets trivselsundersøgelser Kvalitetsleder Erhvervskonsulent Elevadministration Ledelsen/ Arbejdsgruppe(r) Punkt på HS møde med lærergruppen (kvalitetslederen kan inddrages, under dette punkt) Afdelingsledelsen på HS Kvalitetsleder 8

9 Der arbejdes ud fra tidsplanen, som er anført for arbejder med ETU (VTU). Dette er gældende for EUD, EUX, HF og SKP Fundne indsatsområder indtænkes under det 4. klare mål Arbejdet med fokusområderne danner grundlag for årets indsatsområder for trivselsevalueringerne (oploades 1. marts på skolen hjemmeside) Kvalitetsleder: Præsentation og initiativ til indkaldelse af fokusgrupper Fokusgruppe(r) Elevråd medarbejdere/lærergruppe samt ledelsen arbejder med at finde fokusområder. Kontaktlærerne står for opfølgningen i klasserne. Januar, primo Endelig statistik udarbejdes Praktikpladssøgende arbejder Pædagogisk didaktisk grundlag Samt evt. tema Kvalitetsleder minder om og rykker for status, på nyeste tal. Ledelsen i samarbejde med respektive grupper Januar, ultimo Februar, 1. Juni, ultimo Evt. justeringer af indsatsområder. Handlingsplanen sendes til godkendelse af bestyrelsen Handlingsplan for øget gennemførsel oploades på skolens hjemmeside (kvalitet) Tjek på tal (overgang) og frafaldsstatistik i øvrigt. Virker vores indsatsområder, eller skal der evt. justeres ved skolestart Uddannelseschefen Kvalitetsleder Kvalitetsleder Evaluering i ledelsen med inddragelse af arbejdsgrupperne ved udarbejdelsen af handleplanen. (inddragelse af kvalitetsleder) 9

10 Procedure for analyse af overgangen mellem grundforløb og hovedforløb Formålet er: At sikre, at så mange elever som muligt fortsætter i hovedforløbet At finde grunden til, at eleverne ikke ønsker at fortsætte i hovedforløbet At finde grunden til, at eleverne ikke kan finde en elevplads Aktivitet Tid Ansvarlig Beskrivelse Introduktion af uddannelsesretninger I starten af grundforløbet Faglærerne Introduktion af uddannelsesretningerne for at sikre rigtig valg af hovedforløb fra starten Præsentation af skolens erhvervskonsulenter I starten af grundforløb 1 Skolens erhvervskonsulenter af uddannelsen Præsentation af skolens erhvervskonsulenter så eleverne i starten af grundforløbet ved, hvor de kan få vejledning og hjælp til at finde en elevplads, og for at der bliver sat fokus på elevpladser fra starten af grundforløbet Erhvervsfag 2 Grundforløb 1 Faglærerne Eleven kommer her i praktik, på virksomhedsbesøg og får besøg af rollemodeller. Sikre og udbygge deres kendskab til erhvervslivet og viden om at være elev i en virksomhed. Samtaler med eleverne vedr. fremtidige ønsker Samtaler med praktikpladssøgende elever Opfølgende samtaler med fortsat praktikpladssøgende elever Opfølgning på hvad eleverne laver Opfølgning på hvad eleverne laver I slutningen af grundforløb 1 Ved starten af grundforløb 2 Lige efter afsluttet grundforløb 2 3 mdr. efter afsluttet grundforløb 2 6 mdr. efter afsluttet grundforløb Skolens studievejledere Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Skolens erhvervskonsulenter Registrering af hvad den enkelte elev har af ønsker efter grundforløb 1 Personlige samtaler med de praktikpladssøgende elever for at afdække, hvilken elevplads eleven gerne vil have, samt at være behjælpelig med at finde det rette match med en virksomhed Personlige samtaler med praktikpladssøgende elever for at afdække grunden til, at de endnu ikke har fundet en elevplads Opdatering af statistik for hvad eleverne laver efter afsluttet skoleforløb Opdatering af statistik for hvad eleverne laver efter endt skoleforløb Løbende kontakt til Hver 3. måned Skolens praktikkontor Registrering i EASY-P 10

11 praktikpladssøgende elever Evaluering af indsatserne Opfølgning handleplan Hver måned Uddannelseschef Erhvervskonsulenterne Uddannelseschef HSS samt erhvervskonsulenter status månedligt over antal indgåede afmaler og antal praktikpladssøgende. Data trækkes fra LIS og EASY- P, Praktik+ samt oplysninger fra elever (henvendelse) Hver 3. måned (septemberdecember-martsjuni) Erhvervskonsulent Statistik fremsendes til uddannelseschefen forud for det månedlige møde. Statistik efter 3. mdr. og 6. mdr. (antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende). Samles til datagrundlag for udfærdigelsen af den interne handleplan. Videndeling: Analysen præsenteres på et HS møde for alle medarbejdere af erhvervskonsulent. Samt sættes som punkt til LUU, referatet sendes til skolens bestyrelse. Januar Uddannelseschef De bearbejdede emner samles og indskrives i handleplan for øget gennemførsel som indsatsområder. Samtidig evalueres indsatsområderne ved sidste års handlingsplan. Evalueringen foretages i overensstemmelse med en som er angivet i Handleplan for øget gennemførsel. Juni måned Erhvervskonsulent Statistik ved rundspørge af eleverne omkring valg efter endt grundforløb. Behandles på juni mødet og sendes til bestyrelsesformanden/direktionen August Uddannelseschef I samarbejde med erhvervskonsulenterne udarbejdes intern handleplan for årets arbejde med overgang fra grundforløb til hovedforløb. Denne præsenteres for 11

12 medarbejderne på fælles HS møde. Løbende Elever, undervisere, ledelse, direktion, erhvervskonsulenter og TAP Den indsamlede viden er/kan være element i et punkt på HS møder (information fra erhvervskonsulenterne), faggruppeledermøder, elever (elevrådsmøder); hvor den ny indsamlede viden kan gøres til grundlag ny indsigt og genstand for indsatser. Løbende evaluering. 12

13 VTU procedurebeskrivelse Målguppe: (hvem) De virksomheder, hvor elever følger hovedforløbsundervisning hos os. Formål: (hvorfor) At opfylde målpind 4 (klare mål), der omhandler at tillid og trivslen skal styrkes på erhvervsskolerne. Her er nævnt, at vi skal gennemføre virksomhedstilfredsheds undersøgelser, for at kvalitetssikre og fortsat udbygge samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne. Proces (Hvordan) Overordnet: Aspekt bruges som leverandør Instant response. Resultaterne vil være at finde på skolens hjemmeside samt i ministeriets Datavarehus. Resultaterne medtages i afdelingens årlige selvevaluering. Her fastlægges ændringsbehov, mål/indikatorer samt en tidsplan for opfølgning med angivelse af involverede og ansvar. Indsamlingsperiode (hvornår) Alle virksomheder spørges mindst 1 gang årligt, løbende i et kalenderår. Der indberettes 4 gange årligt til STIL (oktober, januar, april og juli), første gang er 7. april 2017, for perioden 1. juli 2016 til 30. marts Aktivitet Ansvar for indsamling Opdater SBC/aspekt bemærkninger Virksomhedens kontaktperson, adresse Erhvervskonsulent SBC Liste med kontaktnavne og udskrives (Erhvervskonsulent) Dette sker i november, februar, maj samt august måned. Liste gennemses af (Erhvervskonsulent) Oprettes i Instant response (Kvalitetsleder) Virksomhed (navn og Erhvervskonsulent SBC Virksomheden spørges 2 13

14 CVR, p-nummer) (indberetter via liste) gange: Registrering af, hvilket kvartal den pågældende virksomhed skal deltage i undersøgelsen pr uddannelse. 14 dage efter 1. hovedforløbsophold samt i ugen efter afsluttet fagprøve. Invitation via Aspekt Kvalitetsleder Sende reminder/rykker Aspekt Kvalitetsleder, Erhvervskonsulent orienteres Lukning Håndtering af at hver kontaktperson kun inviteres en gang (halve eller hele år?) automatisk Aspekt/SBC Løbende stilling til halv eller hel i udgangspunktet helårligt Automatisk indberetning Aspekt til STIL 4 gange årligt Modtagelse af rapporter Rapporten sendes til SBC Kvalitetsleder videresender til Erhvervskonsulent Tilbagemelding ved kritisk evaluering Opfølgning Besked sendes til Aspekt/SBC Kvalitetsleder giver besked til Erhvervskonsulent Kritisk Rapporter SBC Erhvervskonsulent tager punktet med på det månedlige møde med uddannelseschefen og erhvervskonsulenterne. Evaluering Evaluering af proces Uddannelseschefen bringer information videre, om nødvendigt til øvrige involverede. - Kvalitetsleder deltager på et afdelingsmøde (Erhvervskonsulenter og uddannelseschefen), her evalueres processen i september/oktober måned. Punkter til handlingsplan for øget gennemførsel for VTU (Trivsel: 4. klare mål) Erfaringer/evalueringer der bør inddrages i arbejdet med årets handleplan. 14